Dökümde Besleyici Kullanımı

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dkm Teknii Besleyici

Transcript

 • 1

  DKM PARASINDA HACMSEL AZALMAYA BALI OLUAN DKM

  BOLUKLARINI NLEMEK N KULLANILAN BESLEYCLER

  AHMET FURKAN YAVUZ

  120217112

  Kocaeli niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Makine Mhendislii, Kocaeli,TRKYE

  Anahtar Kelimeler: Besleyici,Dkm,

  1.GR

  Metaller sv halden kat hale geerken atomlarn kristal yaps iinde sk paketler

  yaparak yer deitirmeleri sonucunda aralarndaki mesafe daralr, yani hacim klr. Bunun

  neticesinde sv halden kat hale geen metaller bir miktar bzlrler. Gerekte bu bzlme:

  Sv haldeyken

  Sv fazdan kat faza geerken

  Kat haldeyken, meydana gelir.

  En yksek bzlme yzdesi kat haldeyken meydana gelir. Kbik bir kalp alalm ve

  bunu sv dkme demir ile dolduralm, ekil (1 a). Kpn evresinde kat bir tabaka

  olutuktan sonra yer ekimi sebebiyle bzlme dkmn st ksmnda olur ekil (1 b)

  Katlama devam ederken snn byk ksm alt ve yan duvarlardan dar akar. Zira st

  ksmndaki bzlmeden dolay ksmi vakum bir izolatr gibi alarak s akn nler. Bu

  durumda katlama izotermleri ekil (1 c) deki gibi olur. Bzlme boluunun alt ksm

  sistemin termal merkezinde meydana gelir.

 • 2

  Bazen kpn i ksm ile evresi arasnda, birincisinin aleyhine bir basn fark

  olabilir. Bu halde bzlme st ve yan duvarlarn, eer kabuk zayf ise ieri doru eilmesine

  neden olur, ekil (1 d). Yukarda grld gibi metaller katlarken hacim klmeleri

  sonucunda dkmlerde i ve d ekme boluklar meydana getirir. Herhangi bir tedbir

  alnmazsa bozuk dkmeler elde edilecei aikrdr. Bu boluklarn meydana gelmesini

  nlemek iin en yaygn metot besleyiciler veya kclar kullanmaktr.

  2.BESLEYCLER

  Besleyicilerin grevi, kalp iinde katlaan parann i ve d ekme boluklar

  oluabilecek blgelerini sv metal ile beslemektir. Yani besleyiciler, en son katlaacak

  ekilde tasarlanm sv metal depolar olup, kalp iinde ynlenmi katlamann ve uygun bir

  scaklk gradyeninin salanmasnda rolleri ok nemlidir. Besleyiciler kapal ve genellikle

  kresel biimli kalp elemanlardr (ekil 2).

  ekil.2

 • 3

  Besleyiciler biimleri gerei daha yava souduklarndan, dkm sonrasnda paradan

  ayrlmalar daha kolay olduundan ve kalbn istenilen her blgesine yerletirilebildiklerinden

  daha ok tercih edilirler.

  2.1 Besleyici Tasarm:

  Salam bir dkm elde edebilmek iin, besleyici tasarm ok nemlidir. Bu nedenle,

  gnmzde bile, hala, birok dkmc, besleyici tasarmlarn ve boyutlarn kendi

  deneyimlerinin nda gerekletirir. Bir dkm paras retiminde, besleyiciler u temel

  koullar yerine getirmelidir.

  * Besleyiciler, mutlaka esas dkm parasndan sonra katlamaldr.

  * Besleyiciler, dkm parasnn ekilmesini karlayacak kadar sv metal kapasitesine sahip

  olmaldr.

  * Besleyici tasarmnda, besleyici says, besleyici boyutu ve kesilme maliyeti minimum

  olmaldr.

  * Besleyiciler, besleme mesafesi kurallarna uygun ve ynlenmi katlamay temin edecek

  ekilde tasarlanmaldr.

  Ynlenmi bir katlamay temin etmek, metal alam ve katlama ekline, kalp

  artlarna ve dkm tasarmna baldr. Sv metalin kalp boluuna dolmasyla, katlama,

  kalp duvarlarndan balamakta ve ie doru ilerlemekte, kat bir metal kabuk olumaktadr.

  Is, kalp duvarlarndan uzaklatka, kabuk ieriye doru fazlalamaktadr. Dkm kenarnda,

  daha byk yzey alan, kalba daha hzl s transferine olanak salarken, katlama hz da

  yksek olmaktadr. Kenar veya u etkisi ve besleyici etkisinin kombinasyonu ynlenmi

  katlamay temin etmektedir.

  Dklecek parann kalpland malzeme (genellikle silis kumu - kara kum) ile

  besleyicilerin kalpland malzeme ayn ise bu besleyiciler doal besleyiciler veya souk

  besleyiciler olarak bilinirler ve geleneksel dkmhanelerde ska uygulanrlar.

  Bu tip uygulamalarda, kalp ve besleyici sv metalle dolar dolmaz, katlama, kalp ve

  besleyici yzeylerinden balar, besleyici ise hem kendi hem de dklecek parann ekmesini

  karlar. Sv metalin ss hzla, kalp duvarlarndan, besleyicinin yan duvarlarndan ve stten

  kaar.

 • 4

  ekil.3 elik dkmlerde doal besleyicilerin ve besleyici gmlek kullanlm besleyicilerin

  karakteristik grntleri.

  Koni grnmne benzeyen bu ekme boluu, balang hacmine gre yaklak %

  14-15'dir. Bu ekme boluunun bir ksmnn da, besleyicinin, katlama srasnda kendisi

  tarafndan kullanld da unutulmamaldr. Bu gz nne alndnda, besleyicinin pratikte

  balang hacminin yaklak % 10'unu beslemede kullanmaktadr.

  2.2 Besleme Mesafesi ve Besleyici Saysnn Hesab:

  Basit paralar ounlukla tek besleyici ile beslenirler. Karmak ekilli paralar ise

  farkl blmlere ayrlarak hesaplanrlar ve bylelikle gerekli besleyici says da hesaplanm

  olur. Besleme mesafesi tayininde, drt ana para ekli esas alnr. Bunlar; plaka, ubuk, kp

  ve kredir. Besleyiciler en son katlaan yere yakn yerletirildii iin kp ve kre ekilli

  paralarda besleme sorunu yoktur.

  ubuk ekilli dkm paralarnda, besleme mesafesi nemlidir. Efektif besleme

  mesafesi (Dmax) besleyici kenarndan itibaren beslemenin yapld mesafedir.

  Bu mesafe;

  (Dmax) = 30 K olarak hesaplanr.

  Burada K = ubuk kalnldr (mm)

  2.3 Besleyici Boyutlarnn Hesab

  Gnmzde, besleyici boyutlarnn hesaplanmas iin ok gelimi dkm similasyon

  programlar mevcuttur. Buna ramen, MODL YNTEM, besleyici boyutlar ve saysn

  belirlemek iin yaygn olarak kullanlan, pratik bir yntemdir. Chvorinov bantsn

  hatrlarsak;

 • 5

  t=k(V/A)2

  Buradaki, Hacim / Yzey oran Modl olarak bilinir.

  Buna gre; MODL (M) = Dklecek parann hacmi (V) / Dklecek parann souma

  yzey alan (A) t = k.M2

  Bu oran Geometrik modl (M geo.) veya dkm parasnn modl (M dkm) olarak

  adlandrlr ve birimi uzunluktur. (cm). Besleyici boyutu hesaplanrken, dkmcler, dkm

  parasnn katlamasndan ziyade besleyicinin katlama sresinin daha uzun olmasn

  isterler. Bu gz nne alnarak;

  Besleyici Modll

  (M bes.) = 1.2 x (M dkm) olarak hesaplanr.

  1.2 deerindeki gvenlik katsays birok elik alam iin geerli olup, Pik ve sfero

  dkmlerindeki grafit genlemesi nedeniyle, bu deer pik dkmler iin 0.6, sferolar iin 0.8

  olarak alnr.

 • 6

  2.4 Besleme htiyacnn Tespiti

  2.3.1 elikler, Temper dkmler, Beyaz dkme demirler ve hafif alamlar iin;

  A- Dkm parasnn ve besleyicinin modlnn hesaplanmas

  a- Dklecek para, basite indirgenerek modl bulunur.

  M dkm =V / A

  b-Besleyici modl hesaplanr.

  M bes. = M dkm x1.2

  B - Besleme iin sv metal hacminin hesaplanmas

  a- Besleyici iinde dkm parasn besleyecek sv metalin, toplam besleyici metaline

  (balang hacmi) oran

  olarak ifade edilir. Bu oran;

  Besleyici gmlek uygulamalarnda %33

  Kum besleyicilerle dkm uygulamalarnda % 16

  Doal besleyicilerle %10-14'tr

  b- Metal alamlarnn ekme oran % ekme olarak ifade edilir ve bu deerler tablolar

  halinde belirlenmitir.

 • 7

  ALAIMI %EKME ORANI

  Karbon elikleri 6.0

  Alaml elikler 9,0

  Yksek alaml

  elikler

  10.0

  Temper dkme

  demirler

  5.0

  Alminyum 8.0

  Bakr 4.0

  Pirin 6.5

  Bronz 7.5

  Al-bronzlar 4.0

  Sn-bronzlar 4.5

  Tablo.1 Baz metal alamlarnn ekme yzdeleri

  c- besleyici iinde bulunan metalin arl (Wbes), bu besleyicinin besledii esas dkm

  parasnn arl (Wdkm);

  ile hesaplanr.

  Besleyicilerin boyun ksmnn boyutlar hesaplanrken, st besleyicilerin boynunu

  hesaplamaya gerek yoktur. Fakat besleyici gmlek uygulamalarnda krc maa kullanmak

  faydaldr. Yan besleyicilerde ise, besleyici boynu boyutlar, boyun modlne aadaki

  oranlarn uygulanmas ile elde edilir.

  M dkm : M boyun : M be = 1.0 : 1.1: 1.2

  M boyun (Boyun modl), Grafik 2 ve bununla ilgili ekil yardm ile hesaplanr.

 • 8

  2.4 Pikve sfero dkmler

  a- Dklecek parann modl bulunmas:

  Mdkm= V/A

  b- Besleyici Modln hesaplanmas:

  Bu tip dkmlerde grafit genlemesi meydana geleceinden, sv metalin mevcut

  olduu zamann tamamnda ekme olumaz. ekme zaman, katlama zamannn bir yzde

  oran olup, bu oran grafiklerden tesbit edilir.

  (Grafik 1:Pik ve sfero dkmlerde yzde ekme ve ekme zaman tayini.)

  %C-% (Si+P) grafiinde, elimizdeki analize gre, x ve y ekseninden dikmelerle bir A

  noktas bulunur ve dkm parasnn modl hesaplanr. A noktasndan st grafie bir dikme

  klarak 0.10 dan 3.0 ilerleyen modl izgileriyle paramzn modln temsil eden izgi

  birletirilerek B noktas elde edilir. B noktasndan sadaki ve soldaki grafiklere gidilir.

  Sadaki grafik ekme zamann, soldaki grafik ise % genleme ve ekmeyi verir.

  Dkm scaklmz bellidir. Sa ve soldaki grafiklerde bu scakla tekabl eden eriler mev-

  cuttur. B noktasndan bu erilere birer izgi izilerek D ve C noktalar elde edilir. D ve C den

  alt eksenlere izilen izgilerle, D noktas iin % ekme zaman, C noktas iin % ekme veya

  genleme bulunur.

  Besleyici modl aadaki formlle bulunur.

  Burada ST ekme zamandr.

  c- Besleme metali hacminin hesaplanmas

  Besleyici iinde dkm parasn besleyecek sv metalin, toplam besleyici metaline

  (balang hacmi) oran %C olarak ifade edilir. Bu oran;

 • 9

  Besleyici gmlek uygulamalarnda %33

  Kum besleyicilerle dkm uygulamalarnda % 16

  Doal besleyicilerde %10-14'tr.

  Dklecek metalin ekmesi, % C - % (Si+P) grafiinde, bulunan A noktasndan yukar

  klarak dklecek parann modl erisi kestirilir. B bulunur . B den yatay izgilerle D ve C

  bulunur. % Genleme ve ekme (S) ise, C noktasndan bulunur

  .

  Dkm esnasnda kalp eperleri, kalbn sertliine gre hareket ederler.