Fail Meja Guru

  • Author
    hpchen

  • View
    81

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail meja

Text of Fail Meja Guru

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN

FAIL MEJA.

NAMA: JAWATAN: PPPS / Guru Akademik Biasa

No. Telefon : No. Fax : Email :

Kandungan Fail Meja

1 OBJEKTIF JABATAN

2 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3 CARTA ORGANISASI

4 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

5 SENARAI TUGAS DAN HUBUNGAN

6 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

7 PROSES KERJA & CARTA ALIRAN KERJA

8 SENARAI SEMAK

9 SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN-PERATURAN

10 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

11 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

12 NORMA KERJA

13 SENARAI TUGASAN HARIAN

1.0 OBJEKTIF JABATAN

1.1 Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Mata Pelajaran.1.2 Membolehkan Guru Mata Pelajaran mengamalkan pengurusan yang sistematik.1.3 Menyediakan proses-proses yang boleh diikuti dan dinilai mengikut prosedur yang jelas.1.4 Menggerakkan pengurusan kurikulum ke arah peningkatan kecemerlangan.

2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN GURU MATA PELAJARAN

2.1 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran.2.2 Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 2.3 Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai.2.4 Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

5.0 SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN5.1 Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar.5.2 Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar.5.3 Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya.5.4 Menggubal soalan peperiksaan prestasi.5.5 Memeriksa skrip jawapan pelajar.5.6 Memeriksa kerja kursus pelajar.5.7 Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki.5.8 Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah.5.9 Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber.5.10 Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Pengetua mengeluarkan arahan.

2. Penolong Kanan I memastikan arahan dijalankan.1.1. Menyediakan rancangan pelajaran.

1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

1.3. Memeriksa buku latihan pelajar.

1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar.

1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar.

1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah.

1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua1.1. Ketua Panitia.

1.2. Guru Mata Pelajaran

1.3. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.4. Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan.

1.5. Ketua Bidang.

1.6. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.7. Pembantu Makmal.

1.8. Guru Pusat Sumber / Penyelaras PSPN.

1.9. Pegawai yang berkenaan.

6.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN6.1 Mata-mata pelajaran teras dan tambahan mesti diikuti mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 17/1988 dan penawaran mata-mata pelajaran elektif tertakluk kepada kemudahan yang ada.6.2 Pembelian barang Bahan bahan Bantu Mengajar mesti mendapat kebenaran Ketua Jabatan.6.3Peraturan-peraturan pendidikan ( Penilaian Peperiksaan 1997) mesti dipatuhi berkaitan dengan format peperiksaan dan arahan.6.4 Kegiatan kokurikulum mesti mengikuti surat pekeliling ikhtisas Bil. 7/1988 dan tertakluk kepada kemudahan yang ada.6.5Program-program kokurikulum mestilah dibuat mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar / persekitaran.6.6Program-program kokurikulum hendaklah dilaksanakan semasa aktiviti persatuan kelab akademik.6.7 Aktiviti-aktiviti yang dipilih harus menepati prosedur permainan / pertandingan.6.8Kursus-kursus yang melibatkan pelajar / guru harus diselaraskan mengikut keutamaan.6.9Kewangan dan perbelanjaan mesti diselaraskan dan dirancang dengan berkesan.6.10 Prosedur keselamatan dan pengangkutan pelajar mesti dipatuhi.6.11 Bahan / pekeliling / surat / surat panggilan kursus dari kementerian, JPN yang diterima hendaklah diagihkan kepada guru-guru di bawah bidang dan kawalannya untuk tindakan / pelaksanaan.6.12 Ujian / peperiksaan hendaklah dijalankan mengikut jadual.6.13Kursus / latihan perlu dihadiri oleh guru-guru berkenaan.6.14 Kursus dalaman hendaklah dirangka dan dirancang serta dilaksanakan seperti yang ditetapkan.6.15 Borang data / maklumat guru mesti dilengkapkan dan difailkan serta boleh dirujuk pada bila-bila masa.6.16 Program rutin dan developmental mesti dibuat, dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan.6.17 Pelan tindakan setiap program sekolah mesti dilaksanakan dan dipatuhi.6.18Aktiviti pencerapan P&P guru dan pencerapan buku latihan pelajar hendaklah dilaksanakan seperti yang ditetapkan.6.19 Bimbingan dan pemantauan guru-guru baru / GSTT mesti dilaksanakan supaya guru-guru tersebut dapat melaksanakan tugas dengan yakin dan berkesan.6.20 Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) mesti dirancang dan dibuat mengikut keperluan dan mematuhi prosedur kewangan.6.21 Borang penyemakan stok dan inventori disediakan dan disiapkan untuk pengurusan berkesan.6.22 Borang-borang senarai semak, borang-borang merit dan demerit disediakan dan disiapkan untuk membantu tugas-tugas pengurusan berkesan.6.23 Jadual waktu, jadual tugas harian disiapkan dan dipatuhi.6.24 Semua maklumat yang diterima dari JPN, PPD, PKG, PSPN hendaklah diagihkan kepada guru-guru yang berkenaan.6.25 Hal-hal yang berkaitan dengan urusan surat-menyurat hendaklah diuruskan dengan berkesan.6.26 Setiap program yang dirancang untuk memantapkan keupayaan dan pengetahuan GKMP hendaklah dilaksanakan dengan berkesan.6.27 Borang-borang pemantauan berkaitan giliran tugas, senarai semak, dan penyediaan jadual waktu harus disediakan dan disiapkan.6.28 Segala arahan dan tugasan yang diberi oleh pengetua hendaklah diikuti dan dipatuhi.

7.0 AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN7.1 PROSES DAN CARTA ALIRAN KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.

Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.

Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua.

CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan buku rekod mengajar.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran

Melengkapkan buku rekod

Menyerahkan ke Pejabat.

Mengambil semula

Tamat

7.2.PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATANPROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMenulis rancangan pengajaran harian.

Masuk kelas mengikut jadual.

Ucap selamat dan doa.

Memastikan kelas dalam keadaaan bersih.

Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas.

Induksi set.

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.

Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.

Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.

Menerapkan nilai-nilai murni.

Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.

PelajarUcapan terima kasih kepada guru.

CARTA ALIRAN

Mula

Menulis rancangan pengajaran

Guru masuk kelas mengikut jadual

Pelajar ucap selamat dan doa

Memastikan kelas bersih dan teratur

Arahkan TidakBersih dan teratur?pelajar bersihdan susun kelas YaGuru menyemak kehadiran pelajar

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung

Bimbingan TidakObjektif pengajaran tercapai?individu ataukumpulan YaLatihan dan pengukuhan

Menerapkan nilai murni

Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran

Tindak ikut selanjutnya

Ucapan terima kasih kepada guru

Tamat

7.3.PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk

Mengumpul buku latihan pelajar.

Menyemak buku latihan pelajar.

Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan

Mengumpul buku latihan

Menyemak

TidakPenilaian

Pembetulan

Mengembalikan buku latihan pelajar

Tamat7.4.PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMenyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.

Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

CARTA ALIRAN

Mula

Menyediakan soalan mengikut format dan topik

Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

Tamat

7.5.PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR

JAWATANPROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat.

Menanda skrip jawapan pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar.

Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.

Membuat tindakan susulan.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil skrip pelajar.

Menanda skrip jawapan pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar.

KelemahanMengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar.

Pemulihan

Tamat

7.6.PROSES KERJA KURSUS PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan.

Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.

Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan.

Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket.

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi taklimat kepada pelajar.

Mengumpul hasil kerja kursus.

Menyemak hasil kerja kursus.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus.

Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok dan disket.

Tamat7.7.PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIAJAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah, sederhana, dan terbaik dari kelas masing-masing.

Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ).

CARTA ALIRAN

Mula

Memberi latihan kepada pelajar.

Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Menyemak dan membuat pengesahan.

Memilih sepuluh buah buku latihan.

Menyerahkan kepada penyemak.

Tamat

7.8.MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL, BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAHJAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.

Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja.

Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja.

Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.

Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.

Mengarahkan pelajar keluar secara beratur.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel.

Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan.

Mengarahkan pelajar mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan.

Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan /meja / bilik selepas digunakan.

Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.

Tamat7.9.PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAMPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk).

Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.

Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

CARTA ALIRAN

Mula

Mengambil / menyediakan BBM.

Menggunakan BBM dalam proses P & P.

Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

Tamat

7.10 PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMendapatkan surat arahan dari Pengetua.

Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.

Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.

CARTA ALIRAN

Mula

Mendapatkan surat arahan.

Menghadiri kursus mengikut tarikh.

Melapor / manik curai kepada Pengetua / GPK / GKMP

Mengadakan Kursus Dalaman. Mengedarkan bahan.

Tamat8.0 SENARAI SEMAK 8.1 Senarai Semak Aktiviti Kokurikulum8.1.1 Senarai Semak Mesyuarat Panitia(Tandakan / untuk Ya dan X untuk Tidak)

8.1.2 Senarai Semak Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian(Tandakan / untuk Ya dan X untuk Tidak)

8.2 Senarai Semak Aktiviti Kokurikulum8.2.1 Senarai Semak Pengurusan Persatuan Akademik(Tandakan / untuk Ya dan X untuk Tidak)

9.0 Senarai Undang-undang / Peraturan

Perintah AmArahan Perbendaharaan

10.0 Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

10.1 AJK Jawatankuasa Bersepadu Sekolah Bestari (Dokumentasi, Laman Web & Latihan)10.2 AJK Jawatankuasa Kurikulum10.3 Ahli Jawatankuasa PPSMI10.4 Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (Audio Visual / PA system)10.5 Ahli Jawatankuasa Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)10.6 AJK HEM10.7 Guru Tingkatan10.8 Ketua Panitia ICT / ICTL10.9 Guru Penasihat Kelab Teknologi Maklumat10.10 AJK Pengurusan Kebersihan dan Keselamatan Bilik Khas

12.0 NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa yang diambilJumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1Menulis rancangan pelajaran harian

30 minit

2Masuk kelas mengikut jadual

40 minit

3Memastikan kebersihan kelas

2 minit

4Menyemak kehadiran pelajar

2 minit

5Set induksi

5 minit

6Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

2 minit

7pengajaran dan pembelajaran berlangsung30 minit

8Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya.5 minit

9Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya

10 minit

10Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

5 minit

13.0 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :JAWATAN :TARIKH :

BIL

TUGAS SAYA HARI INICATATAN

Membuka pintu kelas Pergi roll-call Mengambil kedatangan pelajar Masuk kelas dan mengajar Menyemak buku latihan Menulis Rancangan Harian Mengajar