132

Futura 027

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Futura 027 sf

Citation preview

 • LJUBITELJI SF & F LITERATURE:va asopis FUTURA nudi vam iznimno povoljnu mogunost pretplate, te nekoliko pogodnosti koje slijede iskljuivo pretplatnicima kao npr.: svoj primjerak FUTURE dobivate prije nego to se pojavi u prodaji na kioscima, povlatene cijene kod kupovine knjiga u izdanju FUTURE, a vjerujte smislit emo ih jo....

  PRETPLATITE SE I UTEDITE

  35% ODPRODAJNE CIJENE NA NOVINSKOM KIOSKU

  PRETPLATA:6 BROJEVA - KUNA 66,-

  12 BROJEVA-KUNA 132,-

  Uplatu izvriti opom ili posebnom uplatnicom ZAP na iro raun 30101-601-157181,poziv na broj 9901.

  Kopiju uplatnice aljite zajedno s ispunjenim kuponom na adresu: BAKAL d.o.o., Bosanska 10,41000 ZAGREB.

  F U T U R A

  j PRETPLATNI KUPON

  Ime i prezime:

  1 Adresa: 1

  | Grad:

  ! Pretplaujem se na:^6 12 brojeva FUTURE

  1

 • rrrrrm .^ SF&FB IB LIO TE KA

  U koliko ste p ro p u stili neki od ve objav ljen ih brojeva FU TUR E, ovo je prava prigoda da ih nabavite .N aruen i stari brojevi FU TUR E isporuuju se po u zeem (o tkupnina) po cijeni od 10,- K U N A po prim jerku + PTT trokovi.

  Narudbe na adresu: BAKAL d.o.o., Bosanska 10, 41000 ZAGREB

  UTU/A

  Telefonske narudbe: 041/579-877

  2 F U T U R A

 • FUTURAm jesen ik za znanstvenu beletristiku i fantastiku

  Godite IV broj 1 SIJEANJ 1995.UKUPNI BROJ: 27 ISSN 1 3 3 0 -5 1 1 5

  NAKLADNIK Bakal d .o.o.,Bosanska 10, 41000 Z a g re b Tel. 041/579-877

  Za n a k la d n ik a : O D G O VO R N I UREDNIK Krsto A. M auraniUrednikov naslov:Slavonska 1,41430 SAMOBOR

  Ureuje redakcijski kolegijN aslov u red a :Bosanska 10, Z a g re b

  TISAK: TARGA, Z a g re bSvi prilozi FUTURA 1994. Autorska p ra v a v ra e n a v la sn ic im a . N e n a ru e n i prilozi se ne v ra a ju , N as lovn ica :B.D.Studio, 1995.

  M i lje n je m br. 5 3 2 -0 3 -1 /9 2 -0 1 M IN IS TA R S TV A KULTURE I PROSVJETE REPUBLIKE HRVATSKE, od 13. lis to p a d a 1992., kn jievn i asop is FUTURA o s lo bo e n je p laan ja o sn o vn o g i p osebnog poreza na p ro m et.

  SADRAJLois McMaster Bujold GRANICE VJENOSTI...........7Draen CukinaAKO IKAD U M R EM .............65Peg KerrLETHE.................................102KolumneB00KSH0P....

  BakalP U B L IC A T IO N 1995.

  CIJENE OGLASNOG PROSTORA:1/1 omotna stranica 1000,- KUNA1/1 unutarnja stranica 500, KUNA1/2 unutarnja stranica 300,- KUNA1/3 unutarnja stranica 250,- KUNA

  F U T U R A 3

 • UVODNIKtovani Futuriari:

  Jeste li uli onaj Bobi-vic...Oh, pardon. Evo mene, uzorna fosila, kako se pona

  am kao da se godine izmeu 1950 i 1990 nisu uope dogodile! Kao da je prianje Bobi-viceva normalna, svakodnevna stvar... Kao da bratstvo-jedinstvene, jebote- drune peterokrane horde, iskompleksirane svojim opa- narskim folklorom, nisu protjerale uljuene, civilizirane Mitteleuropske grofove Bobija i Rudija kako bi nam nametnule svoje rasistike viceve o Sulji i Muji...

  (Bobi i Rudi su se branili na svoj nain, vicevima, pa se tako sjeam da sam kao gimnazijalac, tamo sredinom pedesetih, uo pa priao dalje onaj vic gdje Bobi kae Ru- diju Sino sam sanjao prekrasan san! Sanjao sam da putujem u Beograd a Rudi se sablazni Jezu, Bobi, a ega to ima tako prekrasnoga u putovanju u Beograd?!pa mu Bobi rastumai Ma nije stvar u samome putovanju, nego sanjao sam da mi treba paso.'"(to se danas zove putovnica). Pazite!: to se prialo pedesetih!... Kao i ono o irilinoj komparaciji pridjeva: pozitiv: lep; komparativ: mnogo lep; superlativ: lep u trip.m.

  Nu, dobro, dosta politiziranja. (Jo bi netko mogao pomisliti da sam ovinist.) Dakle, jeste li uli onaj Bobi-vic...

  Oh, pardon. Evo mene, uzorna fosila kako se ponaam kao da nema mlaih itatelja FUTURE koji moda, odrastavi u samoupravnom, nesvrstanom uva-raju na Zemlji moda ne znaju za Bobija i Rudija! A ja, tek tako, jeste li uli onaj...

  Pa, tu se radi o Ka-und-Ka dosjetki, o dva zamiljena grofa s monoklom na oku i cilindrom na glavi, koji kroz dijalog izvedu nekakvu komediju, a pritom je obino Bobi sasma bedast. (Kao u onome vicu gdje Bobi pere maku pa se Rudi sablazni Jezu, Bobi, ne smije, jer make krepaju kad ih se pere pa je sutradan Bobi sav tuan nad krepalom makom i tumai Rudiju kako maka nije krepala dok ju je prao nego poslije, kad ju je mikao...)

  Nu, dobro, dosta filozofiranja. Dakle,jeste li uli onaj Bobi-vic kad Rudi pita Bobija Servus, Bobi, kak si? a Bobi

  odgovara Oh, Rudi, ne pitaj, dogodilo mi se neto to ne bih poelio najgorem neprijatelju!" pa se Rudi zabrine Jezu, Bobi, a to takvoga?" a Bobi ga izvijesti Dobio sam glavni zgoditak na lu triji .

  Eh, vidite, meni se dogodilo neto o emu sanjaju svi urednici.U hrpi estitki s vaim lijepim eljama (na emu vam, tovani Futuriari, za

  hvaljujemo svo troje, i IMJIV BBBojan, i KZS Mihaela, i MBU Glambrlja!) nala se i Tihomirova, koja u prijevodu glasi:

  NITKO NIJE SAVREN ali neke stvari su tome blizu.

  4 F U T U R A

 • Pa, recite, moe li urednik sanjati ljepu estitku? Hvala, Tihomire!Pa sam tako pao u troak kupujui flaster jer sam bio podignuo nos do neba pa

  ga ogulio na stropu... tovie, ako ne budem pazio postat u MUBU! (moja umiljena beznaajnost urednik).

  A zapravo, sve to nema veze. Hou rei, gdje bih ja bio, i kako bi FUTURA izgledala, da nam nema naih Jadrejike, Blaike, Lutal

  (Jesusna, aa me zakarto, to da uradim s tom Lutal ? ak m i n i Jambria- kova i Gorica i uskoro! Beninica-Getzica nisu problem, da ni ne spominjem dragu m i junior-Kovaiku. Ali kako s Lutalac ? Bar da se zove Lutatelj, jo bi se nekako pretrpjelo Lutateljica...)

  Nu, dobro. Htio sam rei, moj je uredniki ivot cvjetni perivoj, medimlijena kupelj, raj na Zemlji, sve dok nam je naih domaih priatelja/priateljica. Jer vidite, lako je s uvoznim esefom: tu je, gotov je, izloen je, samo ga valja probrati po volji i ukusu, ko baul trenjevac. Lako ti je tu biti urednikom, to moe svaki bedak, to bih mogao i ja ! Mi neopisivo je stanje duha kad listonoa donese debelu kovertu u Samobor, pa otvorim, a u njoj Znak zahvalnosti , ili Pet minuta , ili Neravnotea , da ne kaem abe (Kru- noslave, aa te zakarto, kad e opet?!). Evo, na primjer, ovaj broj: Cukina. A to tek eka na red...

  Sva srea da postoje promaaji i kontroverzni potezi pa to ovjeka malo prizemlji. 0 jednome od urednikih promaaja proitajte na drugome mjestu. 0 drugima u drugi put. 0 kontroverznom potezu ne znam to bih rekao dugo sam tvrdio kako u asopisu nema mjesta za roman u nastavcima, jer romanu je prirodni medij knjiga a pripovijetkama asopis. (Odatle onaj kompromis s Andersonovim leteim hridima, i s Lu- pekim svijetom: i riba je, i pernato je, i mokro je, i fuka. I pripovijetke su, i serija je.)

  A onda smo serijalizirali Jonathana Hoaga pa je vaa reakcija bila tako povoljna da sam morao pokazati da nisam krut i dogmatian pa smo serijalizirali i Reynoldsa.

  Ha!Kau mi ljudi, bolje i u nastavcima u asopisu nego nikako ako ve ne moe kao

  knjiga (skupo, i tako to.) A sad mi piete kako vam ide na ivce ekati nastavke dok se ne kompletira roman... Ote pro, ljudi nikad zadovoljni.

  Nema mi druge nego uzmi ubi pa se puku . A ba imam jednu finu dugaku domau fantasy. Zbilja OK. Stoposto. Prava stvar. A recite iskreno i objektivno: bi li se ta fantasy prodala da se objavi kao knjiga? Jo kako-tako da je neki slavni pisac...! Tko bi se usudio financirati takvu knjigu? U dananje vrijeme kad je i FUTURA mnogima nedostina?

  Nu, dobro. to sam ono htio rei?Pa, htio sam zahvaliti svim domaim maherima pisane rijei to su ml Ijepavali

  ove moje urednike dane piui fini esef. Hvala vam.S veseljem ekam budunost.Festival je druiti se s vama, dao vam Bog mnogo inspiracije a Majka Boja

  Bistrika gramatiku i pravopis,

  MUBU Ka Maurani

  F U T U R A 5

 • BOGDAJ VEI KUPStvari se kotrljaju znatnom brzinom! Klub SFinga u Kutini buja (spremaju

  konvenciju, izdali su drugi broj Another Worlda \ko ne kupi, pijun!), u Osijeku je obnovljena Gea (izdali su drugi broj Viae Galacticae tko ne kupi, pijun! zgleda, da se na fanzine tek moramo naviknuti. A ako nisu profesionalni , ne znai da se u njima ne mogu na-i vrijedne stvari. Evo, Kutinjani javljaju neke zanimljive adrese, Osjeani nastavljaju s krialjkom, recenzijama...) Obnovili su se i Spliani...

  Jo se neemu moramo naviknuti: konvencija se organizira unaprijed i na vrijeme! Za SFerakon je ve pet do dvanaest! Zadnji as! Jurica (ef) i Bojana (in fo- ured) vape da se to prije javite za SFerakon kako bi znali koliko prostora moraju rezervirati na ETF-u, kako bi lake pregovarali s pivovarom i dobavljaem pizze i hambija (nie cijene!), kako bi znali koliko se van-metropolskih (ha!) doljaka zanima za prenoite. Javite hoete li prodavati svoje rabljene knjige i asopise ili biloto drugo (da vam se osigura tand), hoete li izloiti svoje SF&F slike (bilo da ste amater ili pro), hoete li se natjecati u kvizu, igranju Risika ili Civilizacije ili ega drugog, zanima li vas pjevanje Vika ili moda maskiranje... Namjeravate li prezentirati svoj klub, fanzin... Neko je SFerakon imao i amatersko kazalite moda znate za kakvu esefinu predstavu na pozornici?

  Pazite: konvenciju ine njeni lanovi! Organizator moe mnogo, ali ne sve. Konvencija je jednokratni klub iji svi lanovi sudjeluju u njenu uspjehu (ili neuspjehu ako su letargini i pasivni). Vae rabljene knjige ine sajmite, vae slike ine izlobu.

  VANA OBAVIJEST:

  SFera e i u 1995 dodijeliti nagrade SFera za najbolja domaa znanstveno- fantastina ostvarenja u 1994. Pravilnik kae da bilo koji graanin Hrvatske moe predloiti ( nominirati ) djela po svome ukusu i izboru. Uvjet je da je djelo objavljeno tijekom kalendarske godine 1994 i da je njegov autor graanin Hrvatske.

  Kategorije su kratka pripovjetka, dulja pripovjetka, roman, ilustracija, a ako mislite da je neto drugo ili netko drugi zasluio kakvu posebnu nagradu (napr. Cro- bulu, ili za najbolji fanzin, ili ivotno djelo, ili biloto) javite i to to prije na adresu:

  Aleksandar Ziljak, Slovenska 19, 41000 Zagreb, ili na e-mail: pdalibor @ dominis.phy.hr.

  KALENDAR KONVENCIJAKUTIKON II. 21-22. sijeanj 1995. Kutina. Info: Kreimir Leni, I G Kovaia42,

  41320 Kutina: 044*622-482.

  6 F U T U R A

 • Meu diskusijama o raznim temama koje pisci vode kroz svoje p r ipovijetke ima i ona o zatvoru-iz-kojega-se-ne-bjei. Naravno, da ni McMaster Bujold (1949), kao pripadnica par excellence klasine kole esefa koja zduno odolijeva digresijama tipa integriranje esefa u knjievnu m aticu i slinim filozofiranjima, nije odoljela da se ukljui u debatu. Njene vrste, duhovite pripovijetke i romani, smjeteni u klasino esefino okruenje budue tehnologije u dubokom svemiru najee priaju dogodovtine obitelji Vorkosigan, ili preciznije, Milesa Vorkosi- gana (koji je visok samo metar i pol i pati od raznih uroenih deformiteta kostiju kao posljedice skoro-uspjelog atentata otrovom na njegova oca).

  Dakle, Miles Vorkosigan, vrhovno zapovjednik privatne plaenike postrojbe Dendarijaca (to dolazi od imena nekadanjeg heroja svemirskih staza Dana Darea) nae se u logoru za ratne zarobljenike iz kojega se ne bjei...

  Lois McMaster Bujold

  GRANICE VJENOSTIIzvornik: The Borders of Infinity, 1987 Prijevod: Martina Graanin

  ako sam mogao umrijeti i stii u pakao ne primijetivipromjenu?J Z l / V pW Svjetlucava energetska zatitna kupola pokrivala je ne-

  J L . stvaran i stran krajolik, zaustavljen u trenutku Mileso- vom izgubljenou i oajem. Kupola je opisivala savrenu krunicu promjera pola kilometra. Miles je stajao tik uz unutranji rub, na mjestu gdje je svijetlea konkavna povrina uranjala u sabitu prainu i nestajala. U mati je slijedio luk zakopan pod svojim nogama, do druge strane gdje je ponovno izranjao tvorei kuglu. Kao daje zatoen u ljusci jajeta. U neprobojnoj ljusci jajeta.

  F U T U R A 7

 • Prizor unutra bio je slian onom iz drevnog istilita. Maloduni mukarci i ene sjedili su, stajali, ili najee leali, pojedinano ili u nepravilnim grupama cijelom irinom arene. Milesovo je oko revno tragalo za nekim znakom vojne ili policijske postrojbe, no inilo se da su stanovnici, poput tekuine, nasumce pokropljeni po tlu.

  Moda je ubijen upravo sada, upravo kad je ulazio u ovaj logor. Moda su ga njegovi neprijatelji otjerali u smrt, poput starih zemaljskih vojnika koji su vabili svoje rtve pod otrovne tueve poput ovaca, odvraajui i umirujui njihove bojazni kamenim sapunom sve dok konana spoznaja nije iknula na njih u gueem oblaku. Moda se unitenje njegova tijela zbilo tako brzo da neuroni nisu imali vremena prenijeti informacije do mozga. Zato bi se inae tako mnogo antikih mitova slagalo u tome daje pakao krunog oblika?

  Dagoola IV, zatvoreniki logor najvee sigurnosti broj 3. To je to? Ovaj goli... pladanj? Nejasno, Miles je bio zamiljao vojarne, stupajue uvare, dnevno prebrojavanje osoba, tajne tunele, odbore za bijeg.

  Kupola je ono to ini sve tako jednostavnim, shvatio je. emu vojarne da bi titile zatvorenike od vanjskih nepogoda? To je inila kupola. emu straari? Kupola je stvorena izvana. Nita iznutra ne moe prodrijeti kroz nju. Nema potrebe za straom ili prebrojavanjem osoba. Tuneli su uzaludni, odbori za bijeg apsurdni. Kupola je vodila rauna o svemu.

  Jedine konstrukcije bile su neto to je izgledalo poput velikih plastinih sivih gljiva, ravnomjerno rasporeenih du obodnice kupole. Ono malo dogaanja inilo se okupljenim oko njih. Sanitarije, uoi Miles.

  Miles i jo tri zatvorenika bili su uli kroz privremena vrata koja su se za njima zatvorila prije no to im je kratkotrajna izboina kupole s prolazom u sebi nestala pred oima. Najblii stanovnik kupole, mukarac, leao je nekoliko metara udaljen, na prostirci za spavanje identinoj onoj koju je Miles sada drao. Okrenuo je glavu da bi se zagledao u malu grupicu pridolica, kiselo se nasmijeio i obrnuo se na svoju stranu okrenuvi im lea. Nitko se drugi nije potrudio ak ni pogledati ih.

  Prokletstvo, promrmlja jedan od Milesovih drugova. On i njegova dva prijatelja stisnu se instinktivno jedan uz drugoga. Njih trojica bili su nekad u istoj postrojbi, rekli su. Miles ih je sreo nekoliko minuta ranije, u posljednjoj fazi obrade, kada su im svima izdali kompletnu zalihu zemaljskih dobara potrebnih za ivot u Dagooli broj 3.

  Jedan jedini par irokih sivih hlaa. Sivu tuniku kratkih rukava to ide uz hlae. Pravokutnu prostirku za spavanje, smotanu. Plastinu alicu. To je bilo sve.

  To, i novi brojevi upisani pod kou. Milesa je jako' smetalo to to su im brojevi bili smjeteni na sredini lea gdje ih oni sami nisu mogli vidjeti. Odupirao se jalovoj potrebi da iskree i izvija vrat, iako mu se ruka neprestano uspinjala po leima kako bi poeala svrbe koji se

  8 F U T U R A

 • javljao iz iskljuivo psihosomatskih razloga. Broj se nije mogao ni opipati.

  U prizoru se neto pomakne. Pribliavala se grupa od etvoro, petoro ljudi. Napokon odbor za doek? Miles je oajniki udio za informacijama. Gdje meu ovim bezbrojnim mukarcima i enama ne, ne bezbrojnim, rekao je sebi vrsto. O svakom se od njih ovdje vodilo rauna.

  O desetkovanim ostacima Tree i etvrte oklopne izviake bojne.O domiljatim i ilavim braniteljima tranzitne stanice Garson. Win- owehov Drugi bataljun zarobljen je gotovo itav. I etrnaesta bojna komandosa, preivjeli iz high-tech tvrave u Fallow Coreu. Pogotovo preivjeli iz Fallow Corea. Sve zajedno, tono deset tisua, vjestaetr- naest. Najbolji s planete Marilac. Deset tisua, dvjestapetnaest ako rauna i sebe. Bi li trebao raunati i sebe?

  Odbor za doek zbio se u nepravilnu grupu i zaustavio na udaljenosti od nekoliko metara. Bili su vrsti, visoki i miiavi i ne naroito prijateljski raspoloeni. Tupe, mrke oi pune neopisive dosade koju ak ni njihova sadanja namjera nije naruila.

  Dvije grupe, petorica i trojica, odmjere se. Trojica se okrenu i ponu brzo i oprezno odlaziti. Miles sa zakanjenjem ustanovi da je tako, budui da nije pripadao nijednoj grupi, ostao sam.

  Sam i jako, jako upadljiv. Smetenost, svijest o svom tijelu, o kojem obino nije razmiljao jednostavno zato to nije imao vremena sve mu se to odjednom vratilo. Bio je prenizak, previe neobinog izgleda noge su mu sada, nakon zadnje operacije, bile jednake duine, ali nipoto nisu bile dovoljno duge da pobjegnu ovoj petorici. A i gdje se ovdje moe pobjei? Odbacio je bijeg kao opciju.

  Borba? Uozbilji se.Ovo nee ii, tuno je shvatio im je krenuo prema njima. No bilo je

  u tome vie dostojanstva nego da s istim rezultatom bude uhvaen u pokuaju bijega.

  Trudio se da mu osmijeh bude ozbiljan prije nego glup. Ne treba ni govoriti je li mu uspijevalo. Bok. Moete li mi rei gdje da naem etrnaestu bojnu komandosa pukovnika Guya Tremonta? Jedan od petorice podrugljivo otpuhne. Dvojica se rasporede iza Milesa.

  Otpuhivanje je gotovo odgovor. Izraaj barem. Poetak, uporite. Miles se usredotoi na njega. Kako se zove i koji ti je in i postrojba, vojnice?

  Ovdje nema inova, mutante. N i postrojbi. N i vojnika. N i niega.Miles se ogleda oko sebe. Opkoljen je, naravno. Normalno. Ipak

  ima neke prijatelje.Sugovornik se gotovo nasmijei. Ti nema.Miles se zapita nije li moda pourio s odlukom da odbaci mogu

  nost bijega. Ne bih raunao na to da sam na tvo----- uh! Udarac u

  F U T U R A 9

 • bubrege odozada presijee ga prokleto je malo nedostajalo da si pre- grize jezik pao je ispustivi prostirku i alicu i sklupao se na tlu. Udarac bosom nogom, ovaj put bez vojnikih izama, hvala Bogu po zakonima Newtonove fizike napadaevo bi stopalo trebalo boljeti koliko i njegova lea. Odlino. Genijalno. Moda natuku zglobove mlatei ga.

  Jedan iz bande sakupi bive Milesovo bogatstvo, alicu i prostirku. Hoe njegovu odjeu? M enije premala.

  Ne.Da, ree onaj koji je razgovarao s Milesom. Uzmi mu je. Moda

  podmitimo koju od ena.Strgnuli su mu tuniku preko glave, hlae s nogu. Miles je bio previ

  e zaokupljen pokuajima da zatiti glavu od nasuminih udaraca a da bi se pretjerano borio za odjeu, neupadljivo nastojei primiti to je mogue vie udaraca u trbuh i rebra, a ne u ruke, noge ili eljust. Slomljeno je rebro bila najozbiljnija ozljeda koju si je sada, ovdje, na poetku mogao priutiti. Slomljena eljust bila bi gora.

  Napadai su zastali samo na trenutak prije no to su otkrili skrivenu krhkost njegovih kostiju.

  Evo kako je ovdje, mutante, rekao je razgovorljivi, lagano prignut.Rodio sam se gol, proape Miles iz praine. To me nije zaustavilo.Drsko malo govno, ree razgovorljivi.Sporo ui, primijeti netko.Druge su batine bile gore od prvih. Najmanje dva slomljena rebra

  jedva je sauvao eljust od toga da bude smrskana, na raun lijevog zgloba koji je postavio kao tit, a u kojem sad neto bolno nije bilo u redu. Ovog se puta Miles odupro porivu da doda jo koju zavrnu rije.

  Leao je na zemlji elei da se moe onesvijestiti.

  Dugo je leao uljuljan u bol. Nije bio siguran koliko dugo. Osvjetljenje s kupole bilo je uravnoteeno, bez sjena, nepromjenjivo. Bezvremen- sko, poput vjenosti. Pakao je vjean, nije li? Ovo se mjesto u prokleto mnogo stvari podudaralo s paklom, to je bilo sigurno.

  A stigao je jo jedan demon... Miles je trepui izotravao nadolazeu pojavu. Mukarac, gol i u modricama poput samog Milesa, mravih rebara, izgladnio, kleao je u praini udaljen nekoliko metara. Lice mu je bilo koato, ostarjelo od stresa moglo mu je biti etrdeset ili pedeset ili dvadeset i pet.

  Oi su mu neprirodno dolazile do izraaja zahvaljujui mravosti njegova tijela. inilo se da mu bjeloonice grozniavo svjetlucaju na pozadini od praine koja mu je zatamnjivala kou. Bila je to praina, a ne neobrijana brada svi su zatvorenici ovdje, mukarci i ene, bili oiani na kratko, a korijeni su im kose bili umrtvljeni kako bi se sprijeio njihov ponovni rast. Trajno svjee obrijani i svjee oiani. Miles

  F U T U R A

 • je bio podvrgnut istom postupku prije samo nekoliko sati. No tko god da je obraivao ovog momka mora da je bio u urbi. Izostavio je jedan potez na obrazu tako da je nekoliko desetaka dlaka tamo raslo poput pruge na loe pokoenom travnjaku. Kako su visjele s mukareve eljusti, Miles je vidio da su duge nekoliko centimetara iako su se kovr- ale. Da zna kojom brzinom rastu dlake mogao bi izraunati koliko je ovaj momak ve ovdje.

  Predugo, bez obzira na brojke, pomisli Miles uz skriveni uzdah.Mukarac je bio odlomio donji dio plastine alice koju je oprezno

  gurnuo prema Milesu. Dah mu je nepravilno pitao kroz ukaste zube zbog uzbuenja ili zbog bolesti vjerojatno ne zbog bolesti, ovdje su svi bili dobro imunizirani. Bijeg, ak i u smrt, nije bio tako jednostavan. Miles se obrne i ukoeno osloni na lakat promatrajui posjetioca kroz sve rjeu izmaglicu bolova.

  ovjek se neznatno povue, nervozno se nasmijei. Klimne prema alici. Voda. Bolje popij. alica je napukla i sve iscuri ako predugo eka.

  Hvala, promrmlja Miles. Prije tri dana, ili u prolom ivotu, ovisi kako se rauna vrijeme, Miles je tratio vrijeme na izbor vina, nezadovoljan ovom ili onom nijansom okusa. Usnice mu popucaju dok ih je razvlaio u osmijeh, prisjeajui se. Popio je. Bila je to savreno obina voda, mlana, s blagim mirisom klora i sumpora.

  Gustoa je fina, no buke je malice prenaglaen!ovjek je uao, pazei da ostane ljubazan, dok Miles nije zavrio s

  piem, a onda se nagnuo naprijed oslonivi se na ake, suzdravajui nestrpljenje. Jesi li ti Onaj?

  Miles trepne. Jesam li ja to?Onaj. U stvari, Onaj drugi. Sveti spisi kau da moraju biti dvojica.Uh, Miles je oprezno oklijevao, to tono kau sveti spisi?Mukarac desnom rukom obuhvati kvrgavi zglob lijeve oko kojeg je

  bila svezana krpa smotana u neto nalik konopcu. Zatvori oi, usne mu se na trenutak pomaknu, a onda pone glasno recitirati, ... no hodoasnici se lako uspee na breuljak jer su imali ova dva ovjeka da ih vode za ruke, a odjeu su ostavili iza sebe jer iako su uli s njom izali su bez nje. Oi mu se ponovno otvore kako bi se s nadom zagledale u Milesa.

  I tako, poinjemo uviati zato je ovaj momak sam samcat... Jesi li ti sluajno Onaj drugi? ispali Miles na sreu.

  Mukarac srameljivo klimne.Tako. Hm... Kako to da se na njega uvijek lijepe luaci? Oblizao je

  posljednje kapi vode s usana. Tipu je moda nedostajalo par dasaka u glavi, no zasigurno je predstavljao poboljanje u odnosu na prolu grupu, pod pretpostavkom, naravno, da u sebi nije imao skrivenu linost ili dvije, tipa manijakalnog ubojice. Ne, u tom bi se sluaju predstavio kao Izabrana Dvojica, ne bi traio pomo izvana. Hm... kako se zove?

  F U T U R A

 • Suegar.Suegar. Dobro, u redu. Usput, ja se zovem Miles.Hm. Suegarovo lice poprimi nekako zadovoljno ironian izraz. Ime ti znai vojnik, jesi li to znao?Hm, da, tako su mi rekli.A li ti nisi vojnik...?Nije imao na raspolaganju nikakav fini, skupi trik kroj odjee ili

  stil uniforme iza kojeg bi sakrio, ako ni od koga drugog, ono od sebe samoga, osebujnosti svog tijela. Miles pocrveni. Uzimali su bilo to pred kraj. Uzeli su me kao regrutnog inovnika. Nikada nisam uspio opaliti iz svog oruja. Sluaj, Suegar kako si otkrio da si Onaj ili barem jedan od Onih? Je li to neto to si oduvijek znao?

  Dolo m ije postepeno, prizna Suegar premjetajui se kako bi sjeo prekrienih nogu. Vidi, ja sam ovdje jedini s rijeima. Ponovno je pomilovao svoj krpeni konopac. Tragao sam logorom uzdu i poprijeko, no samo su me ismijavali. Bilo je to neto poput postupka eliminacije, vidi, sve dok nisu odustali svi osim mene.

  Ah. I M iles je sjeo, samo to je malo dahtao od boli. Ova e ga rebra ubijati slijedeih nekoliko dana. Klimnuo je prema narukvici od konopca. Ovdje dri svete spise? Mogu li ih vidjeti? I kako je, dovra- ga, Suegar ovdje uope doao do komadia tanke plastike ili do lista papira ili bilo ega?

  Suegar zatitniki prekrii ruke na prsima i odmahne glavom. Ve mi ih mjesecima, vidi, pokuavaju oduzeti. Ne mogu biti dovoljno oprezan. Dok ne dokae da si Onaj. Vrag moe citirati svete spise, zna.

  Da, to je ba ono to sam htio... Tko zna kakve mogunosti sadravaju Suegarovi sveti spisi? Pa, moda kasnije. Za sada, nastavi plesati. Postoje li jo kakvi znakovi? upita Miles. Vidi, ja ne znam jesam li taj tvoj Onaj, no s druge strane, ne znam ni da nisam. Napokon, tek sam stigao.

  Suegar ponovno odmahne glavom. To je samo pet ili est reenica. Mnogo mora ubacivati.

  Kladim se. Miles nije glasno izrekao komentar. Kako si nabasao na njih? I unio ih ovamo?

  Bilo je to u Port Lismi, vidi, malo prije nego to su nas zarobili, ree Suegar. Uline borbe. Jedna se od potpetica na mojim izmama olabavila i kljocala je dok sam hodao. udno kako ti se, uza svu tu rafalnu paljbu to ti zvoni u uima, jedna tako mala stvar moe zavui pod kou. Tamo je bila ta vitrina s knjigama, staklenih vrata, zaista starinske knjige nainjene od papira smrskao sam staklo kundakom, istrgnuo komad stranice iz jedne od njih i presavio ga kako bih ga ugurao u potpeticu izme, vidi, i zaustavio kljocanje. Nisam pogledao knjigu. Nisam ni znao da su to sveti spisi sve do kasnije. Barem mislim

  F U T U R A

 • da su sveti spisi. Zvue poput svetih spisa. Mora da su sveti spisi. Suegar nervozno namota dlake iz brade oko prsta. Dok smo ekali da budemo obraeni izvukao sam papir iz izme, onako nehajno, zna. Imao sam ga u ruci straar ga je vidio, ali mi ga jednostavno nije oduzeo. Vjerojatno je mislio da je to samo beznaajan komad papira. N ije znao da se radi o svetim spisima. Jo sam ga imao u ruci kad su nas gurnuli ovamo. Zna da je to jedini napisani odlomak u itavom logoru? doda prilino ponosno. Mora da su sveti spisi.

  Onda... pazi dobro na njih, posavjetuje ga Miles ljubazno. Ako si ih sauvao do sada, sigurno si pozvan da ih uva.

  Aha... Suegar trepne. Suze? Ja sam ovdje jedini sa zadatkom, zar nisam? Prema tome, ja moram biti jedan od Onih.

  Meni zvui dobro, sloi se Miles. Reci... baci pogled na iroku, bezizraajnu kupolu, kako se snalazi ovdje?

  Mjestu je nedvojbeno nedostajalo orijentira. Milesa nije podsjealo ni na to tako snano kao na naselje pingvina. Osim to su pingvini u stanju pronai svoja kamena gnijezda. Morat e poeti razmiljati poput pingvina ili pronai pingvina da ga uputi. Promatrao je svog ptijeg vodia koji je odlutao duhom rkajui po praini. Krugove, naravno.

  Gdje je blagovaonica? upita Miles glasnije. Gdje si dobio vode? Slavine s vodom su s vanjske strane sanitarija, ree Suegar, ali

  rade samo dio vremena. Nema blagovaonice. Dobivamo samo takorske porcije. Ponekad.

  Ponekad? ree Miles ljutito. Mogao je izbrojati Suegarova rebra. K vragu, Cetagandanci se hvale kako tretiraju svoje ratne zarobljenike po pravilima Meuzvjezdane Sudske Komisije. Toliko i toliko kvadratnih metara prostora po glavi, 3000 kalorija dnevno, najmanje 50 grama bjelanevina, dvije litre pitke vode trebao bi dobivati barem dvije standardne M SK porcije dnevno. Zar te izgladnjuju?

  Nakon nekog vremena, uzdahne Suegar, nije te naroito briga dobije li svoje ili ne. inilo se da je Suegarova ivahnost izazvana njegovim zanimanjem za Milesa novog i nadobudnog lana njegova svijeta poela opadati. Disanje mu je postalo sporije, dranje mu je klonulo. Izgledao je kao da se sprema lei u prainu. Miles se pitao je li Suegarova prostirka pretrpjela istu sudbinu kao i njegova. Prije dosta vremena, bit e.

  Gledaj, Suegar mislim da bih mogao imati roaka u ovom logoru. Majina bratia. Misli da bi mi mogao pomoi da ga naem?

  To bi bilo dobro za tebe, da ima roaka, sloi se Suegar. Ovdje nije dobro biti sam.

  Da, otkrio sam to. Ali moe li se ovdje ikoga nai? Ne izgleda ba organizirano.

  F U T U R A

 • Oh, ima grupa i grupa. Nakon nekog vremena svi vie-manje ostaju tamo gdje jesu.

  On je bio u etrnaestoj bojni komandosa. Gdje su oni?Nijedna od starih grupa nije ba ostala.On je pukovnik Tremont. Pukovnik Guy Tremont.Oh, asnik. Suegarovo se elo zabrinuto nabora. To oteava st

  var. Ti nisi bio asnik, zar ne? Bolje se nemoj izbrbljati ako si bio Bio sam inovnik, ponovi Miles.jer ovdje postoje grupe koje ne vole asnike. inovnik. Onda si

  vjerojatno u redu.Jesi li ti bio asnik, Suegar? upita Miles znatieljno.Suegar se namrti, zakovra dlake na bradi. Marilacove vojske v i

  e nema. Ako nema vojske ona ne moe imati ni asnike, zar ne?Miles se nakratko upita ne bi li bre napredovao kad bi samo otiao

  od Suegara i zapoeo razgovor s prvim slijedeim zatvorenikom na kojeg sluajno naie. Ima grupa i grupa. I vjerojatno grupa poput one petorice mrzovoljnih snagatora. Odlui drati se Suegara jo neko vrijeme. Ako nita drugo, nee se osjeati tako gol ako ne bude istovremeno i gol i sam.

  Moe li me odvesti do bilo koga tko je bio u etrnaestoj? ponovno zapita Suegara. Bilo koga tko bi mogao prepoznati Tremonta?

  Ti ga ne pozna?Nikad se nismo osobno upoznali. Vidio sam njegove holovide. No

  bojim se da mu se izgled... promijenio do sada.Suegar zamiljeno dotakne vlastito lice. Da, vjerojatno.Miles se s mukom uspravi. Pod kupolom je bez odjee bilo tek malo

  svjee. Ruke mu se najee od neujnog propuha. Da moe dobiti natrag samo jedan dio odjee, bi li radije uzeo hlae, da pokrije genitalije, ili koulju da sakrije grbava lea? Zajebi to. Nema vremena. Isprui ruku da pomogne Suegaru ustati. Doi.

  Suegar ga pogleda. Uvijek moe prepoznati pridolicu. Jo uvijek ti se uri. Ovdje se ovjek uspori. Mozak ti se ulijeni...

  Imaju li tvoji sveti spisi neto za rei i o tome? upita on nestrpljivo. ... zato su se uspeli ovamo, okretno i brzo, kroz temelje grada. Dvi

  je se okomite bore pojave izmeu Suegarovih obrva dok se zamiljeno mrtio na Milesa.

  Hvala, pomisli Miles. Im at u to na umu. On povue Suegara na noge. Hajde, doi.

  Ne okretan, ni brz, ali bio je to napredak. Suegar ga je poveo o gegavu etnju etvrtinom logora; prolazili su ravno kroz neke grupice dok su neke zaobilazili u irokom luku. U daljini Miles je ponovno spazio mrzovoljnu petoricu kako sjede na svojoj kolekciji prostirki. Svoju procjenu o veliini plemena Miles podigne s pet na oko petnaest. Neki su

  F U T U R A

 • ljudi sjedili po dvoje, troje ili estoro, neki su sjedili sami, to je mogue vie udaljeni od svih ostalih, a to i nije bila neka udaljenost.

  Daleko najvea grupa sastojala se samo od ena. Miles ih stane promatrati s goruim zanimanjem im je odredio veliinu njihove neozna- ene granice. Bilo ih je najmanje nekoliko stotina. Nijedna nije bila bez prostirke iako su neke dijelile istu. Njihovu krunu granicu uvale su grupice od po est ena koje su polako etale u krug. Oito su uvale dva sanitarna vora samo za svoju upotrebu.

  Priaj mi o djevojkama, Suegar, potakne Miles svog pratioca kli- mnuvi prema grupi.

  Zaboravi djevojke. Bilo je neeg zaista podrugljivog u Suegarovu osmijehu. Ne daju se.

  to , uope ne? Nijedna? Mislim, evo nas tu i nemamo to raditi osim zabavljati jedni druge. Pomislio bih da e barem neke biti zainteresirane.

  Milesov je um, uronjen u nelagodu, pretekao Suegarov odgovor. Koliko je neugodno ovdje moglo postati?

  Kao odgovor, Suegar pokae prema gore, na kupolu. Zna, ovdje smo svi promatrani. Mogu vidjeti sve, pokupiti svaku rije ako ele. To jest, ako vani jo uvijek ima nekoga. Moda su ve svi otili nekud i jednostavno zaboravili iskljuiti kupolu. Ponekad sanjam o tome. Sanjam da sam ovdje, pod ovom kupolom zauvijek. Onda se probudim i ovdje sam, pod kupolom... Ponekad nisam siguran sanjam li ili sam budan. Osim to hrana jo stie i svako toliko vie ne ba esto netko novi, poput tebe. Hrana bi, meutim, mogla biti automatizirana. Ti bi mogao biti snovienje...

  Jo su tamo vani, ree Miles mrko.Suegar uzdahne. Zna, na neki nain m ije gotovo drago. Promatrani, pa da. Miles je znao sve o promatranju. Suzbio je poriv

  da mahne i uzvikne Zdravo, mama!. Mora da je promatranje jalov posao za te glupane vani. Nadao se da se nasmrt dosauju. A li kakve to veze ima s djevojkama, Suegar?

  Pa, u poetku su svi bili prilino sputani zbog toga ponovno pokae prema nebu. Onda smo, nakon nekog vremena ustanovili da se oni uope ne mijeaju ni u to to mi radimo. Uope. Bilo je nekoliko silovanja... Otada su se stvari pogorale.

  Hm. Onda pretpostavljam da je ideja o pobuni i prodoru kupole u trenutku kad poalju trupe da uspostave red i mir prilino nemogua?

  To se jednom pokualo, davno. Ne znam koliko davno. Suegar za- kovra dlake. Ne moraju ui unutra da bi uguili pobunu. Mogu smanjiti polumjer kupole onda su ga bili smanjili na oko stotinu metara. Nita ih ne moe sprijeiti da ga smanje na metar ako im se svidi, sa svima nama jo uvijek unutra. U svakom sluaju, to je uguilo pobunu.

  F U T U R A 15

 • Ili mogu smanjiti zrakopropusnost kupole na nulu i pustiti nas da se diui uljuljkamo dok ne popadamo u komu. To se dogodilo dva puta.

  Shvaam, ree Miles. Vrat mu se najeio.Jedva nekih stotinjak metara od njih kupola se pone uvlaiti pre

  ma unutra, onako kako se iri krvna ila. Miles dodirne Suegarovu ruku. to se dogaa tamo? Dolaze novi zatvorenici?

  Suegar se ogleda oko sebe. Uh, oh. Ovdje nismo ba u dobroj poziciji. Oklijevao je trenutak, nesiguran da li da krene naprijed ili natrag.

  Logorom od izboine nadalje zaamori val kretanja od ljudi to su se dizali na noge. Lica su se magnetski okretala prema stijenci kupole. Skupile su se male grupice ljudi, nekoliko je sprintera poelo trati. Neki se ljudi uope nisu digli. Miles pogleda unazad prema grupi ena. Oko polovica njih munjevito je formirala neto poput falange.

  Tako smo blizu kvragu, moda imamo anse, ree Suegar. Doi! Krenuo je prema izboini najbre to je mogao, dakle trkarajui. Miles je i sam morao trkarati, nastojei to manje uzdrmati rebra. No ubrzo se presavio, a brzo mu je disanje uzrokovalo bolne ubode u torzu.

  to radimo? poeo je dahtati Suegaru prije no to se rastua izbo- ina rastvorila uz blijedo treperenje, te je shvatio to rade, shvatio je sve.

  Ispred blistave barijere kupole sada se nalazila smea gomila, otprilike metar visoka, dva metra duboka, tri metra iroka. Standardne M SK porcije, spozna Miles. takorske porcije, lano nazvane po njihovom navodno glavnom sastojku. 1500 kalorija svaka. 25 grama bjelanevina, 50 % ljudskog MDR-a zbog vitamina A, B, C i ostatka abecede imale su oblik rebra okolade, okus po crijepu posipanom eerom i mogle su odravati na ivotu zauvijek ili barem sve dok je ovjek mogao podnositi da ih jede.

  Hoemo li se natjecati, djeco, da pogodimo koliko takorskih porcija ima u toj hrpi? pomisli Miles. Nema veze. Ne moram ak ni izm jeriti visinu i pod ije liti je s tr i centimetra. Mora ih biti tono 10215. Kako domiljato.

  Cetagandski korpus za Psihike operacije mora da je posjedovao izuzetne umove. Ako mu ikad dopadnu aka, zapita se Miles, bi li ih regrutirao ili istrijebio? Ovu kratku matariju nadjaa stvarna nuda da se odri na nogama, s obzirom da je oko 10000 ljudi, izuzmemo li one potpuno oajne i one preslabe za kretanje, pokuavalo stii na istih est kvadratnih metara logora u isto vrijeme.

  Prvi su sprinteri stigli do gomile, natrpali pune ruke takorskih porcija i poeli trati natrag. Neki, koje su titili prijatelji, podijelili su plijen i poeli se odmicati od sredita rastueg ljudskog vrtloga. Drugi nisu uspjeli izbjei grupe mahera poput mrzovoljne petorke, te im je plijen bio nasilno oduzet. Sprinteri drugog vala, koji se nisu izgubili na vrijeme, bili su nadolazeim tijelima prilijepljeni uz stijenku kupole.

  F U T U R A

 • Miles i Suegar bili su, naalost, u ovoj drugoj kategoriji. Milesov je pogled bio ogranien na znojnu, uzburkanu, smrdljivu masu laktova, prsiju i lea.

  Jedi, jedi! pourivao ga je Suegar kroz puna usta dok ih je rulja razdvajala. No porcija to ju je Miles bio ugrabio bi mu oteta iz ruku prije nego to se dovoljno sabrao da bi posluao Suegarov savjet. Ionako mu je glad bila nitavna u usporedbi sa strahom od mogunosti da bude smrskan ili, jo gore, da padne na tlo. I sam je gazio po neem mekanom, ali nije bio u stajnju odgurnuti se unatrag s dovoljno snage da prui tom nekome mukarcu, eni, tko zna priliku da se opet uspravi.

  S vremenom je stisak oslabio, a Miles pronaao rub mase te se ponovno oslobodio. Oteturao je malo dalje i pao u prainu da sjedne, potresen i drhtav, blijed i hladan. Dah mu je neujednaeno strugao po grlu. Dugo mu je trebalo da se ponovno sabere.

  Sasvim sluajno, ovo je pogodilo njegov najbolniji ivac, njegove najcrnje strahove, zaprijetilo je njegovoj najopasnijoj slabosti. Mogao bih umrijeti ovdje, shvatio je, a da uope ne vidim neprijateljeva lice. No inilo se da nema novih slomljenih kostiju, osim moda lijevog stopala. Nije ba bio siguran. Slon koji je nagazio na njega dobio je zacijelo vie od svog pravednog dijela takorskih porcija.

  U redu, pomisli Miles napokon. Dosta je bilo odmora. Na noge, vojnice. Bilo je vrijeme da pronae pukovnika Tremonta.

  Guy Tremont. Pravi junak u opsadi Fallow Corea. Onaj prkosan, onaj to se drao i drao i drao, nakon to je bojnik Xian pobjegao, nakon stoje Baneri poginuo.

  Xian se bio zakleo da e se vratiti, no Xian je naletio na onaj stroj za mljevenje mesa kod stanice Vassily. Stoer je bio obeao novu opskrbu, no stoer i njegovu vitalnu postaju letjelica zauzeli su Cetagandanci.

  Do tada su ve Tremont i njegove trupe bili izgubili sve veze, pa su se drali, nadali se i ekali. Na kraju su se zalihe svele na nadu i kamenje. Kamenje je bilo vienamjensko, moglo se ili kuhati za juhu ili bacati na neprijatelja. Napokon je Fallow Core zauzet. Ne predan. Zauzet.

  Guy Tremont. Miles je arko elio upoznati Guya Tremonta.Ponovno uspravljen i obazirui se oko sebe, Miles zamijeti u daljini

  gegavo, otrcano strailo koje je grupa ljudi gaala grudama od zemlje. Suegar zastane izvan domaaja njihovih projektila, jo uvijek pokazujui krpu na svom zglobu i neto govorei. Trojica ili etvorica onih koje je nastojao pridobiti okrenu mu lea dajui mu tako do znanja to misle.

  Miles uzdahne i stane klipsati prema njemu. Hej, Suegar! uzvikne i mahne mu kad se pribliio.

  O, tu si. Suegar se okrene i veselo mu se pridrui. Bio sam te izgubio. Zgulio je zemlju s obrva. Nitko ne eli sluati, zna?

  F U T U R A

 • Da, pa... do sada te veina barem jednom ula, zar ne? Vjerojatnije dvadeset puta. Ali stalno mislim da sam moda nekog

  previdio, vidi. Moda ba Onog, Onog drugog.uj, ja bih te rado sluao, ali stvarno moram prvo nai pukovnika

  Tremonta. Rekao si da zna nekoga...U redu. Ovuda. Suegar ga ponovno povede.Hvala. Reci, izgleda li svaki obrok kao ovaj posljednji?ptprilike.to spreava neku grupu da jednostavno zauzme taj dio kupole? Hrana se nikad ne dostavlja dva puta na isto mjesto. Pomiu je

  skroz uokolo. Jednom se mnogo raspravljalo o strategiji je li bolje biti na centru, tako da nisi nikad udaljen vie od polumjera, ili uz rub, tako da si meu prvima barem svako toliko. Neki su momci ak sve matematiki izraunali, vjerojatnosti i to sve.

  Za to ti glasa?O, ja nemam neko mjesto, muvam se okolo i hvatam prilike. De

  snom je rukom dotakao krpu. To ionako nije najhitnije. Ipak, prijalo mi je jesti danas. Koji god dan bio.

  Danas je 2. studenog, 97, Zajednika Zemaljska Era.0, to je sve? Suegar povue pramen iz brade i iskrene oi pokua

  vajui ga pogledati preko obraza. Mislio sam da sam ovdje due od toga. Koliko, nema ni tri godine. Uh. Zatim doda opravdavajui se, Ovdje unutra je stalno danas.

  Mhm,ree Miles. Znai, takorske se porcije uvijek dostavljaju ovako, u gomili, a?

  Aha.Prokleto domiljato.Da, uzdahne Suegar. U tom uzdahu, u gru Suegarovih ruku , na

  zirao se jedva zamijetan bijes. Tako znai, moj luak i nije tako bedast...Evo nas, doda Suegar. Zastali su ispred grupe omeene sa est

  prostirki poredanih u nepravilan krug. Jedan ovjek podigne glavu i mrko ih pogleda.

  Nosi se, Suegar. Nisam raspoloen za propovjedi.Jel to pukovnik? proape Miles.Nee, ime mu je Oliver. Poznavao sam ga davno. A li bio je kod

  Fallow Corea, odvrati Suegar aptom. Moe te odvesti do njega. Suegar gurne Milesa naprijed. Ovo je Miles. Novi je. eli razgo

  varati s tobom. Sam se Suegar povukao. To e pomoi, pomisli Miles. inilo se daje Suegar svjestan svoje nepopularnosti.

  Miles je promatrao slijedeu kariku u svom lancu. Oliver je uspio ouvati svoju sivu pidamu, prostirku za spavanje i alicu nedirnutima, to je Milesa ponovno podsjetilo na vlastitu golotinju. S druge strane, inilo se da Oliver ne posjeduje nikakve nepoteno steene zalihe.

  F U T U R A

 • Oliver je moda bio jednako krupan kao i mrzovoljna petorka, no nisu imali drugih slinosti. To je dobro. Nije, dodue, da se Miles u svom sadanjem stanju morao bojati lopovluka.

  Oliver je buljio u Milesa baz naklonosti, a onda kao da se smekao. to hoe? zarei.

  Miles rairi ruke. Traim pukovnika Guya Tremonta.Ovdje nema pukovnika, momak.On je roak moje majke. Nitko od obitelji nitko u vanjskom svi

  jetu nije o njemu nita uo od pada Fallow Corea. Ja nisam ni iz je dne postrojbe ili dijela postrojbe to su tu unutra. Pukovnik Tremont je jedina osoba o kojoj neto znam. Miles sklopi ruke nastojei izgledati izgubljeno. Odjednom ga potrese iskrena bojazan nabravi mu obrve. Je li uope jo iv?

  Oliver se namrti. Roak, a? Protrlja nos debelim prstom. Pretpostavljam da ima neko pravo. Ali to ti nee pomoi, momak, ako to misli.

  Ja... Miles odmahne glavom. Sada trenutno samo elim znati. Onda doi. Oliver se gunajui podigne na noge i krene ne osvr

  ui se.Miles stane epesati njegovim stopama. Vodi li me k njemu? Oliver ne odgovori sve dok nisu stigli na kraj putovanja od samo

  par desetaka metara, meu prostirke za spavanje. Jedan ovjek opsuje, jedan pljune; veina ih je ignorirala.

  Jedan je mukarac leao na samom rubu grupe, dovoljno udaljen od svih da bi izgledalo da je sam. Leao je sklupan na boku, njima okrenut leima. Oliver je stajao bez rijei, velikih aka poloenih na bokovima i promatrao ga.

  To je pukovnik? revno proape Miles.Ne, momak. Oliver zagrize donju usnicu. Njegovi ostaci. Uznemiren, Miles klekne. Oliver se izrazio metaforom, ustanovi s

  olakanjem. ovjek je disao. Pukovnie Tremont? Gospodine?Milesove nade potonu kad je shvatio da je disanje sve to je Tre

  mont inio. Leao je nepomino, oiju otvorenih, ali zagledanih u prazno. Nije ga ak ni oinuo pogledom i otjerao s prezirom. Bio je mrav, ak mraviji od Suegara. Miles je slijedio kut eljusti, oblik uha, poznat iz holovida to ih je prostudirao. Ostaci lika, poput unitene tvrave Fallow Core. Gotovo daje bio potreban arheolog da prepozna veze izmeu prolosti i sadanjosti.

  Bio je odjeven, kraj glave mu je uspravno stajala alica, no zemlja oko prostirke bila je zapjenjena u jetko, smrdljivo blato. Od urina, shvati Miles. Tremontovi laktovi bili su svi u ranama, poetak dekubi- tusa od leanja. Vlana mrlja na sivom platnu njegovih hlaa, to se protezala preko koatih kukova, ukazivala je na jo stranije rane.

  F U T U R A

 • Ipak, netko mora da se brine o njemu, pomisli Miles, inae ne bi izgledao ni ovoliko dobro.

  Oliver klekne pored Milesa, a bosi mu noni prsti zaglibe u blato, i izvue dobar komad takorske porcije iz pojasa hlaa. Debelim prstima smrvi komadi i ugura ga meu Tremontove usne. Jedi, proape. Usne se gotovo pomaknu; mrvice se iscijede na prostirku. Oliver pokua ponovno, a onda, kao daje postao svjestan Milesova pogleda na sebi, zatakne ostatak porcije natrag u hlae uz nerazumljivo mrmljanje.

  Je li proape je li ranjen kad je Fallow Core pregaen? upita Miles. Ozljeda glave?

  Oliver odmahne glavom. Fallow Core nije pregaen, momak.Ali pao je 6. listopada, tako je javljeno i Pao je 5. listopada. Fallow Core je izdan. Oliver se okrene i ode

  prije no to je njegovo ukoeno lice odalo bilo kakav osjeaj.Miles klekne u blato i dopusti da mu dah malo pomalo iscuri.Tako. I tako.Je li to bio kraj njegove potrage?elio je proetati i razmisliti, no hodanje je jo uvijek bilo previe

  bolno. Odhramao je malo dalje, nastojei da pri tom ne povrijedi teritorij neke povee grupe, i sjeo, a zatim se ispruio u praini s rukama ispod glave, zagledan u biserni sjaj kupole zapeaene iznad svih njih poput poklopca.

  Razmatrao je mogunosti, jednu, dvije, tri. Pozorno ih je razmatrao. Nije trajalo dugo.

  M islio sam da ne vjeruje u dobre i loe momke? Mislio je daje, doavi ovamo, iskljuio osjeaje kako bi zatitio samog sebe, ali sada je osjeao kako ga njegova briljivo njegovana nepristranost polako izdaje. Poinjao je mrziti ovu kupolu na zaista intiman, osoban nain. Estetski gledano elegantna, oblik i svrha ujedinjeni savreno kao u ljuske jajeta, udo fizike izopaeno u sredstvo za muenje.

  Fino muenje... Miles u mislima ponovno razmotri pravila Meu- zvjezdane Sudske Komisije za postupanje s ratnim zarobljenicima, kojih je Cetaganda bila potpisnica. Toliko i toliko kvadratnih metara po osobi, da, to su zasigurno imali. Nijedan zatvorenik ne smije biti zatoen u samici vie od 24 sata tono, ovdje nije bilo samoe osim povlaenja u ludilo. Bez perioda tame duih od 12 sati, to je lako, uope nema tamnih perioda, umjesto toga neprekidno podnevno bljeta- vilo. Bez premlaivanja zaista, uvari bi iskreno mogli rei da nikada nisu ni takli zatvorenike. Umjesto toga samo su gledali dok su se zatvorenici meusobno tukli. Sa silovanjima, jo stroe zabranjenim, nesumnjivo su izlazili na kraj na isti nain.

  Miles se ve uvjerio u to to su mogli uiniti s isporukom one dvije standardne MSK porcije dnevno. Nered sa takorskim porcijama bio je

  20 F U T U R A

 • posebno vjet potez, pomisli Miles. Svi su uestvovali (protrlja eludac koji je kruljio). Moda je neprijatelj zapoeo tako to je poslao premalu hrpu. A moda i ne prva osoba koja je zgrabila dvije umjesto jedne ostavila je nekog drugog gladnim. Drugi put je moda taj drugi epao tri ne bi li nadoknadio onu jednu i tako je to na brzinu raslo poput lavine. Ubijajui svaku nadu za nekakvim redom, dovodei u sukob grupu s grupom, osobu s osobom u otimajuoj, pseoj borbi, bio im je to dva puta dnevno podsjetnik na vlastitu nemo i ponienje. Nitko si nije mogao priutiti da zadugo ostane po strani, osim ako nije htio polako umirati od gladi.

  Bez prisilnog rada ha, pazi ovo. To bi zahtijevalo nametnuti red. Obavezno mogu pristup medicinskom osoblju pa da, medicinari razliitih postrojbi mora da su tu negdje, izmijeani. U glavi je ponovno proitao tekst tog lanka zaboga, pa i pie osoblju, zar ne? Ne lijekovima, samo medicinskom osoblju. Samo golim doktorima i tehniarima praznih ruku. Iskrivi usne u neveseo osmijeh. Aurirani spisak zatvorenika bio je dakako razaslan na vrijeme.

  No nikakva druga komunikacija...Komunikacija. Ovaj nedostatak veze s vanjskim svijetom ubrzo bi i

  njega samog mogao izluditi. Bilo je to poput molitve, govoriti Bogu koji nikad ne odgovara. Nije ni udo da su svi ovdje izgledali zaraeni nekom vrstom solipsine izofrenije. Njihove su ga bojazni zarazile. Ima li jo uvijek koga tamo vani? Moe li ga netko uti i razumijeti?

  Ah, pusta nada. Traak nade! Stisnuo je desnu ruku kao da lomi ljusku jajeta. Ovo, izgovori glasno, zahtijeva poglavitu promjenu planova.

  Podigao se na noge i krenuo ponovno traiti Suegara.

  Naao ga je u blizini kako ui i rka po praini.Suegar podigne pogled kratko se nasmijeivi. Jel te Oliver odveo

  do... do tvog roaka?Jest, ali sam stigao prekasno. On umire.Da... Bojao sam se da bi mogli tako ispasti. ao mi je.I meni. Miles je na trenutak iz iste znatielje skrenuo panju s

  onoga zbog ega je doao. Suegar, to ovdje rade s mrtvim tijelima? Postoji neka vrsta hrpe za smee, uz jedan dio stijenke kupole.

  Kupola se svako toliko omota oko nje i istisne je, isto kao kad dolazi hrana ili novi zatvorenici. Obino netko odvue tijelo do tamo kad se napuhne i pone zaudarati. Nekad ih ja odvuem.

  Pretpostavljam da je nemogue da se netko provue van u toj hrpi? Spaljuju hrpu mikro-valovima prije no to se vrata otvore.Ah, Miles uzdahne duboko i ispali. Suegar, dolo mi je. Ja jesam

  Onaj drugi.Suegar vedro klimne, bez iznenaenja. To sam ve shvatio.

  F U f U R A 21

 • Miles zastane, smeten. To je bio odgovor...? Oekivao je neto energinije, pro ili kontra. Imao sam viziju, ustvrdi dramatino i dalje se drei svog scenarija.

  Da?. Suegarovo se zanimanje sa zadovoljstvom izotri. Ja nisam nikada imao viziju, doda sa zaviu. Sve sam morao zakljuiti, zna, iz konteksta. Kako to izgleda? Kao trans?

  Kvragu, a ja sam mislio da on pria s vilenjacima i anelima... M iles se lagano povue. Ne, to ti je poput misli, samo snanije. Razori ti volju gori poput pohote, samo je nije tako lako zadovoljiti. N ije kao trans jer te vue prema van, a ne prema unutra. Nespokojno je oklijevao jer je rekao vie istine nego to je namjeravao.

  Suegar je izgledao vie nego ohrabren. 0, dobro. Na trenutak sam se pobojao da si jedan od onih koji priaju s ljudima koje nitko drugi ne vidi.

  Miles nehotice pogleda prema gore, pa se zagleda ravno u Suegara. znai, to je vizija. U biti, tako sam se i ja osjeao. inilo se da

  mu oi izotravaju i pojaavaju sliku.Nisi li to prepoznao u sebi? upita Miles mirno.Ne doslovno... nije to ugodno biti tako izabran. Dugo sam to po

  kuavao izbjei, no Bog nae naina da izae na kraj s onima koji pokuavaju izbjei.

  Tako si skroman, Suegar. Vjeruje u svoje spise, ali ne i u sebe. Zar ne zna da ti je dodijeljen zadatak, da ti je dana i mo da ga izvri?

  Suegar samozadovoljno uzdahne. Znao sam daje to posao za dvojicu. Tono tako pie i u svetim spisima.

  Tono. Dakle, sada smo dvojica. A li mora nas biti vie. Mislim daje najbolje poeti s tvojim prijateljima.

  Za to nam nee trebati puno vremena, ree Suegar kiselo. Nadam se da si isplanirao i drugi korak.

  Onda emo poeti s tvojim neprijateljima. Ili s poznanicima. Poet emo s prvim iscrpljenim tijelom koje nam se nae na putu. Nema veze gdje ponemo jer ih na kraju ionako namjeravam imati sve. Sve do jednoga. Jedan naroito prigodan citat bljesne mu u pamenju i on odluno izrecitira, Oni koji imaju ui, neka uju. Svi! S ovim zadnjim Miles je poslao istinsku molitvu iz dubine svog srca.

  Dobro, M iles povue Suegara na noge, Hajdemo propovijedati neobraenima.

  Suegar se iznenada stane smijati. Jednom sam imao asnika koji je znao govoriti Ajm o im ispraiti turove! ba tim tonom.

  I to isto, nasmijei se Miles. Razumije da sveope ulanjenje u ovu kongregaciju nee uvijek biti dobrovoljno. A li regrutiranje ostavi meni, uje?

  Suegar pogladi dlake na bradi i pogleda Milesa podignutih obrva. inovnik, a?

  22 F U T U R A

 • Tono.Razumijem!

  Poeli su s Oliverom.Miles uini gestu. Moemo li ui u vau kancelariju?Oliver obrie nos podlakticom i otpuhne. Dopusti da ti dam savjet,

  momak. Ovdje nee opstati ako bude htio biti hodajua duhovitost. Sve aljive primjedbe koje su se ovdje uope mogle izgovoriti zakopane su u zemlju. ak i one proste.

  U redu. Miles sjedne prekrienih nogu, u blizini, ali ipak ne preblizu Oliverove prostirke. Suegar se stisne iza Milesovih ramena, ne sasvim blizu tla, kao da je bio spreman potrati unatrag zatreba li. Onda u ti odmah sve izloiti. Ne svia mi se nain na koji se ovdje upravlja.

  Oliverova se usta podrugljivo iskrive; nije komentirao na glas. Nije ni morao.

  Promijenit u to, doda Miles.Sranje, ree Oliver i obrne se na drugu stranu.Poinjem sada i ovdje.Nakon trenutka utnje Oliver doda, Nosi se ili u te lupiti.Suegar se pone dizati, ali Miles mu nervozno pokae neka sjedne

  natrag.Bio je komando, proape Suegar zabrinuto. Moe te prepoloviti. Devet desetina ljudi u ovom logoru mogu me prepoloviti, uklju

  ujui i djevojke, odgovori aptom Miles. To nije ono to je bitno. Miles se nagne naprijed, zgrabi Oliverovu bradu i okrene mu lice

  opet prema sebi. Suegar uz zviduk uvue zrak kroz zube vidjevi ovu opasnu taktiku.

  Rei u ti neto o cinizmu, narednice. To je najtromiji moralni stav itavog svemira. Stvarno je zahvalan. Ako se nita ne moe uiniti, onda ti nisi neko govno zato to to nisi uinio i moe se izvaliti u miru dok se ne usmrdi.

  O liver strese Milesovu ruku, ali se ne okrene ponovno na drugu stranu. U oima mu je plamsao bijes. Suegar ti je rekao da sam bio narednik? prosike.

  Ne, pie ti na elu i to uarenim slovima. Sluaj sad, Olivere Oliver se otkotura i pridigne poloivi ake na prostirku i tako pri

  dravajui gornji dio tijela. Suegar se lecne, ali ne pobjegne.Ti sluaj, mutante, zarei. Sve smo mi to ve uinili. Probali smo

  vjebu, igre, isti ivot, rekreaciju i hladne tueve, osim to ovdje nema hladnih tueva. Probali smo grupna pjevanja i predstave. Uinili smo to po brojevima, po pravilima. Uinili smo to silom i dobro se zaratili meusobno. Nakon toga smo zgrijeili i seksom i sadizmom sve dok

  F U T U R A 23

 • nam se nije poelo povraati. Sve smo to uinili ve deset puta. Misli li da si ti prvi reformator koji je ovuda proao?

  Ne, Olivere, Miles mu se unese u lice, a pogled mu je prodirao duboko u Oliverove gorue oi, nespren. Glas mu se pretvori u apat. Ja mislim da sam posljednji.

  Za trenutak Oliver ne ree nita, a onda prasne u grohotan smijeh. Zaboga, pa Suegar je napokon pronaao srodnu duu. Dva luaka zajedno, ba kako kau sveti spisi.

  Miles zastane zamiljeno i sjedne uspravno koliko god mu je to kraljenica doputala. Proitaj mi ponovno svoje spise, Suegar. itav tekst. Zatvorio je oi kako bi se potpuno skoncentrirao a i kako bi sprijeio Oliverove upadice.

  Suegar je ukao i ukao, a onda je nervozno proistio grlo. Za one koji e biti batinici spasenja, zapone. I tako krenue prema vratima. Sad, morate znati da je grad stajao na strmom breuljku, no hodoasnici se lako uspee na breuljak jer su imali ova dva ovjeka da ih vode za ruke, a smrtnu su odjeu ostavili iza sebe u rijeci jer, iako se uli s njom, izali su bez nje. Zato se uspee ovamo okretno i brzo, kroz temelje na kojima je grad bio izgraen, vii od oblaka. Zato prooe kroz slojeve zraka... Ovdje se prekida, doda opravdavajui se. Tu sam otrgnuo stranicu. Nisam siguran koji je znaaj toga.

  Vjerojatno znai da nekon toga mora sam improvizirati, primijeti Miles otvorivi oi. To je, znai, sirovi materijal na kojem namjerava graditi.

  Morao je priznati da ga je zadnja reenica poprilino prestraila; osjetio je studen kao da mu je trbuh pun hladnih crva. Neka tako bude. Naprijed.

  Evo, Oliver. To je ono to nudim. Jedinu nadu radi koje vrijedi disati. Spasenje.

  Ba podie moral, naceri se Oliver.Ja namjeravam podii vas, a ne va moral. Mora razumijeti jednu

  stvar, Olivere, ja sam fundamentalist. Svoje svete spise shvaam vrlo doslovno.

  Oliver otvori usta, a onda ih zatvori uz kljocaj. Miles je imao svu njegovu panju.

  Napokon komunikacija, dahne Miles u sebi. Uspostavili smo kontakt.Trebalo bi udo, ree napokon Oliver, da se podigne cijeli ovaj

  prostor.Moja metoda nije propovijedati izabranima. Namjeravam propo

  vijedati masama. ak, nesumnjivo je ulazio u cijelu ovu stvar, i gre- nicima. Raj je za svakoga.

  No uda, po samoj svojoj prirodi, moraju prodrijeti izvana. M i ih ne nosimo u depovima

  24 F U T U R A

 • Ti sigurno ne, promrmlja Oliver bacivi pogled na Milesovu odjeu. moemo se samo moliti i pripremati za bolji svijet. A li uda do

  laze samo onima koji su spremni. Jesi li ti spreman, Olivere? Miles se nagne prema naprijed, a glas mu zatitra od priguenog uzbuenja.

  K vra... Oliverov glas zamre. Potvruje pogledom zatraio, zaudo, od Suegara. Jel ovaj misli ozbiljno?

  On misli da se pretvara, ree Suegar mirno, ali ne pretvara se. On je Onaj, glavom i bradom.

  Hladni se crvi ponovno jave. Imati posla sa Suegarom sliilo je maevanju u dvorani s ogledalima. Meta, iako stvarna, nikad nije ba tamo gdje se ini da bi trebala biti.

  Oliver uzdahne. Nada i strah, vjera i sumnja izmjenjivale su mu se na licu. Kako emo biti spaeni, veleasni?

  Ah zovi me Brat Miles, recimo. Da. Reci mi koliko obraenika moe izruiti zahvaljujui samo svom golom autoritetu?

  Oliver se doimao jako zamiljenim. Daj im samo da vide to svjetloi slijedit e ga svuda.

  Pa... pa... spasenje je za sve, to je sigurno, no privremeno odravanje sveenike slube moglo bi imati svojih praktinih prednosti. M islim, blaeni su oni koji ne vide, a ipak vjeruju.

  Istina je, dodue, sloi se Oliver, da e, ako tvoja religija zakae pri isporuci tog uda, zasigurno uslijediti odreena ljudska rtva.

  Ah... tono, Miles proguta slinu. Ti si izuzetno pronicav ovjek. Nije to pronicavost, ree Oliver. To je privatno obeanje.Da, pa... da se vratimo mom pitanju. Koliko sljedbenika moe sa

  kupiti? Govorim o tijelima, ne o duama.Oliver se namrti, jo uvijek oprezan. Moda dvadeset.Moe li koji od njih dovesti i ostale? Razgranati se, upecati ih vie? Moda.Neka to onda budu tvoji kaplari. Mislim da je bolje da preskoimo

  nie inove. Nazovi to, hm, Vojskom Preporoenih. Ne. Reformacijs- kom Vojskom. Bolje zvui. Bit emo reformirani, preoblikovani. Tijelo se poput gusjenice u svojoj kukuljici razbilo u gadnu zelenu masu, ali mi emo biti preoblikovani u leptire i odletjeti.

  Oliver ponovno otpuhne. Kakve tono reforme ima u planu? Samo jednu, ini mi se. Hrana.Oliver ga pogleda s nevjericom. Jesi li siguran da to nije samo trik

  kako bi sebi pribavio besplatan obrok?Istina jest da sam ogladnio... Miles odustane od ale budui daje

  Oliver ostao ledeno nezainteresiran. Ali isti je sluaj i s mnogim drugim ljudima. Do sutra nam svi mogu jesti iz ruke.

  Kad eli ovih dvadeset?Do slijedeeg obroka. Odlino, prenerazio je ovjeka.

  F U T U R A 25

 • Tako brzo?Shvati, Oliver, uvjerenje da ima svo vrijeme ovog svijeta samo je

  namjerno nametnuta iluzija ovog mjesta. Odupri joj se.Stvarno ti se uri.Pa? Ima zakazano kod zubara? Ne vjerujem. Osim toga, ja sam

  duplo manji od tebe. Moram djelovati dvostruko bre samo da odrim korak. Dvadesetorica, dakle. Do slijedeeg obroka.

  to, dovraga, misli da e biti u stanju postii s dvadeset ljudi? Zauzet emo gomilu s hranom.Oliver s gaenjem stisne usne. Ne, s dvadeset ljudi nee. Ne mo

  e. Osim toga, to je ve isprobano. Rekao sam ti da bismo izazvali pravi rat ovdje unutra. Bio bi to munjevit masakr.

  a onda, nakon to je zauzmemo podijelimo hranu. Pravedno i po pravilu, po jednu takorsku porciju svakoj muteriji, sve pod kontrolom. Grenicima i svima. Do drugog obroka svatko tko je ikada bio zakinut pridruit e nam se. A onda emo biti u poziciji da se uhvatimo u kotac s teim sluajevima.

  Ti si lud. Ne moe to izvesti. Ne s dvadeset ljudi.Jesam li ja rekao da emo imati samo dvadesetoricu? Suegar, je

  sam li ja to rekao?Suegar, sluajui s ushienjem, odmahne glavom.Ja se neu izlagati opasnosti da budem pretuen ako ti ne izmisli

  neka opipljiva sredstva podrke, ree Oliver. Mogli bismo poginuti zbog ovoga.

  Moe, obea MIles lakoumno.Trebalo je od nekud poeti; morat e se posluiti svojim vlastitim

  sredstvima. Do slijedeeg obroka ja u svetoj stvari podariti petsto vojnika.

  Ako ti to uspije, ja u obii obodnicu ovog logora na rukama i to gol, odgovori Oliver.

  Miles se nasmijei. Mogao bih te drati za rije, narednice. Dvadesetorica. Do obroka. Miles ustane. Doi, Suegar.

  Oliver im uzrujano mahne. Povukli su se mirno. Kad se Miles osvrnuo iza sebe, Oliver je ve bio ustao i hodao je prema grupi zauzetih prostirki poredanih kraj njegove vlastite, maui, kako se inilo, nekom poznaniku.

  Onda, kako emo nabaviti 500 vojnika do slijedeeg obroka? upita Suegar. Moram te upozoriti, Oliver je bio najbolje to sam imao. S ostalima e zasigurno biti tee.

  to , ree Miles, zar ti je vjera ve poljuljana?Ja vjerujem, ree Suegar, samo ne vidim. Moda sam zato bla

  en, ne znam.

  26 F U T U R A

 • Iznenauje me. Mislio sam d a je sve prilino oito. Eno. Miles upre prstom preko logora prema neoznaenoj granici grupe ena.

  Oh, Suegar zastane. Oh, oh. Ne bih ba rekao, Miles.Da. Hajdemo.Ovamo nee ui bez operacije za promjenu spola.Sto, voen Bogom kao to jesi, zar njima nisi pokuao propovije

  dati svoje svete spise?Pokuao sam. Izmlatile me. Poslije sam pokuavao drugdje.Miles zastane i napui usne promatrajui Suegara. Nije to bio po

  raz, inae se ne bi odrao dovoljno dugo da sretne mene. Je li ti odlunost presahla zbog srama? Ima nekih nesreenih rauna u tom dijelu?

  Suegar odmahne glavom. Ne osobno. Osim moda nekih manjih grijeha. Jednostavno ih vie nisam imao srca gnjaviti s tim.

  itavo ovo mjesto pati od manjeg grijeha. Bilo je to ipak olakanje; to da Suegar nije neka vrsta silovatelja po vlastitom priznanju. Miles preleti pogledom po prizoru, nastojei iz ogranienih informacija zakljuiti na neki sistem o razmjetanju, grupiranju, aktivnostima. Da... pritisak grabeljivaca rezultira ponaanjem stada. S obzirom da je drutvena podjela takva kakva jest, pritisak mora da je prilino velik kad dri na okupu grupu ove veliine. A li otkad sam doao nisam primijetio nikakavih izgreda...

  To doe i proe, ree Suegar. Mjeseeve mijene ili takvo to. Tono, mjeseeve mijene. U srcu, Miles poalje molitvu zahvale bogo

  vima, kakvi god bili, to su Cetagandanci usadili neki samooslobaajui mjeseni kontraceptiv u sve enske zatvorenike, zajedno s ostalim imu- nizatorima. Blagoslovljen bio zaboravljeni pojedinac koji je u M SK pravila uvrstio i tu klauzulu, natjeravi tako Cetagandance na neke finije oblike legalnog muenja. A opet, bi li prisutnost trudnoa, novoroenadi i djece meu zatvorenicima bila jo jedna destabilizirajua komponenta ili uvrujua snaga, dublja i jaa od svih ostalih koje su Cetagandanci, inilo se, tako uspjeno skrili? S isto logistikog stajalita, Miles je bio sretan to je pitanje samo teoretske prirode.

  Onda... Miles udahne duboko i navue svoj nepostojei eir duboko na oi pod napadnim kutom. Ja sam ovdje novi i samim tim privremeno mi nije neugodno. Neka onaj koji je bez grijeha baci prvi mamac. Osim toga, ja sam u prednosti to se tie ove vrste pregovora. Oito je da ne predstavljam prijetnju. Zaputi se prema naprijed.

  Ja u te ovdje ekati, dovikne mu Suegar i une na mjestu.Miles je podesio korak tako da presretne ophodnju od est ena koje

  su etale uz granicu. Zastane pred njima i skine svoj zamiljeni eir te ga strateki zadri na mjestu gdje su mu se noge odvajale od tijela. Dobar dan, dame. Dozvolite da se ispriam zbog svog pon----- Uvodna reenica bi mu prekinuta kad mu se usta naglo napune zemljom,

  F U T U R A 27

 • budui da su mu etiri ene to su ga zaobile gurnule istovremeno noge unazad, a ramena naprijed, svalivi ga tako uredno na tlo licem prema dolje. Nije uspio ni ispljunuti zemlju, ve se naao u zraku, podignut i vrtoglavo zavitlan rukama to su ga drale za udove. Nijemo odbrojavanje do tri i Miles se vine u zrak da bi nakon kratkog, jadnog leta aterirao nedaleko Suegara. ene u ophodnji nastave etnju bez rijei.

  Vidi to mislim? ree Suegar.Miles okrene glavu i pogleda ga. Izraunao si ovu putanju u cen

  timetar, zar ne? ree mrgodno.Otprilike, prizna Suegar. Pretpostavio sam da e te baciti neto

  dalje nego obino, zbog tvog stasa.Miles se podigne u sjedei poloaj, jo uvijek pokuavajui uhvatiti

  dah. Prokleta rebra, bila su postala gotovo podnoljiva, no sada su mu svakim udisajem pritiskala prsa u bolnoj agoniji. Za nekoliko minuta ustane i otrese sa sebe prainu. Malo razmisli, a zatim podigne i svoj nevidljivi eir. Jo uvijek nestabilan, na trenutak se morao rukama osloniti na koljena.

  U redu, promrmlja, idemo natrag.Miles Suegar, to se mora uiniti. Nema izbora. U svakom sluaju, ne mo

  gu odustati sad kad sam zapoeo. Rekli su mi da sam patoloki uporan. Ne mogu odustati.

  Suegar otvori usta da se suprotstavi, a zatim proguta primjedbu. Dobro, ree. Sjedne ponovno prekrienih nogu, nesvjesno milujui svoje krpeno tivo. ekat u dok me ne pozove. inilo se daje zapao u sanjarenje ili meditiranje ili moda u lagani san.

  Milesov drugi pohod zavrio je poput prvog, osim to mu je putanja bila moda neto dua i neto via. Trei je pokuaj imao slian kraj, no let je bio mnogo krai.

  Super, promrmlja za sebe. Mora da ih ovo umara.Ovoga je puta poskakivao usporedno s ophodnjom, izvan domaaja,

  ali tako da ga mogu uti. Sluajte, prodahe, ne morate ovo raditi malo pomalo. Dozvolite da vam olakam stvar. Ja imam ovaj teratoge- netski poremeaj kostiju razumijete, ja nisam mutant, geni su mi normalni, samo im se izraaj izobliio jer je moja majka bila izloena odreenom otrovu dok je bila trudna to je jednokratno, nee se odraziti na djeci koju bih ja mogao imati uvijek sam mislio da je lake komunicirati kad se to zna, nisam mutant u svakom sluaju, kosti su mi krhke, u stvari, bilo koja od vas mogla bi mi vjerojatno polomiti sve do jedne. Moda se pitate zato vam sve ovo govorim u stvari, obino to ne volim razglaavati na sva usta morate stati i sasluati me. Ja nisam prijetnja zar izgledam tako? izazov moda, ne prijetnja, zar ete me tjerati da trim za vama po cijelom logoru? Usporite,

  28 F U T U R A

 • zaboga Ovim tempom vrlo e brzo ostati bez daha, a time i bez verbalne municije.

  Skakutao je pred njima, a onda stao rairenih ruku. pa ako mi namjeravate polomiti sve kosti u tijelu, molim vas, uinite to sada i svrite s tim, jer ja u se vraati ovamo sve dok to ne napravite.

  Na kratak znak voe, ophodnja zastane pred njim.Drite ga za rije, predloi visoka crvenokosa. Njena kratka ba-

  kreno-crvena kosa oaravala je Milesa do ludila; zamiljao je njen ostatak kako u pramenovima pada na tlo pod karama bezobzirnih cetaga- ndskih straara. Ja u mu slomiti lijevu ruku ako mu ti slomi desnu, Conr, nastavi ona.

  Ako je to jedini nain d vas natjeram da stanete na pet minuta i posluate me, neka vam bude, odgovori Miles ne povlaei se. Crvenokosa istupi, napne se obuhvativi mu lijevi lakat rukom, po sistemu poluge, i stane pritiskati.

  Pet minuta, moe? doda Miles oajno, kako se pritisak pojaavao. Njen mu je pogled palio obraz. Polizao je usne, zatvorio oi, zadrao dah i ekao. Pritisak je postao kritian... podigao se na prste...

  Pustila ga je tako naglo daje zateturao. Mukarci, primijeti ona s gnuanjem, uvijek morate od svega napraviti natjecanje u pianju.

  Biologija je Sudbina, protisne Miles podiui one kapke. ili si neki perverzan tip svrava li kad te pretuku ene?Boze, ne valjda. Donji dijelovi tijela umalo su ga izdali kojim nekon

  troliranim pozdravom, ali ipak nisu. Ako se namjerava puno motati oko te crvenokose, nesumnjivo mora nekako nabaviti hlae. Ako kaem DA, bi li se suzdrala samo da me kazni? ponudio je.

  Kvragu, ne.Samo sam pomislio Dosta je bilo sranja, Beatrice, ree voa ophodnje. Na njen znak

  glavom crvenokosa se vrati u formaciju. U redu, krljave, ima pet minuta. Moda.

  Hvala, gospoo. Miles udahne i sredi se kako je najbolje mogao budui da nije imao uniforme koju bi poravnao. Prvo, dopustite mi da se ispriam to sam naruio vau privatnost ovako gol. Praktino prve osobe koje sam sreo doavi u ovaj zatvor bile su organizirane u grupu za pomo sebi samima oteli su mi, izmeu ostalog, odjeu.

  Vidjela sam to, potvrdi neoekivano crvenokosa Beatrice. Pittova banda.

  Miles skine eir i nakloni joj se. Da, hvala.Kad to radi ljudima iza sebe pokazuje tur, prokomentira ona

  hladnokrvno.To je njihov pogled na svijet, odgovori on. Htio bih razgovarati s

  vaim voom ili voama. Imam ozbiljan plan za poboljanje atmosfere

  F U T U R A 29

 • ovdje unutra, elio bih pozvati vau grupu na suradnju. Ukratko, vi ste ovdje najvei ostatak civilizacije, da ne kaem vojnog reda. Volio bih da proirite granice.

  Sve to imamo koristimo da ouvamo svoje granice, sinko, odgovori voa. Nema anse. Dakle, tornjaj se.

  I izdrkaj se takoer, predloi Beatrice. Ovdje nee nita dobiti. Miles uzdahne i stane okretati eir u rukama. Zavrti ga na tre

  nutak na jednom prstu i prikuje pogled za oi crvenokose. V idi moj eir. To je jedini komad odjee koji sam uspio sauvati od mrzovoljne petorke Pittove bande, kae.

  Ona otpuhne na sadraj reenice. Ti kreteni... Zato samo eir? Zato ne hlae? Zato ne kompletnu uniformu, kad smo ve kod toga? doda sarkastino.

  eir je najkorisniji dio za komuniciranje. Moe njime raditi iroke pokrete, on uini tako, ostaviti dojam iskrenosti, podigne ga i zadri ispred srca, pokazati nelagodu, ispred genitalija uz pokunjen uanj, ili bijes baci ga na tlo kao da bi ga mogao zabiti u zemlju, a onda ga podigne i paljivo otrese, ili odlunost nabije ga na glavu i trgne obod duboko na oi, ili se moe nakloniti. Ponovno ga skine da bi joj iskazao to potovanje. Vidi li taj eir?

  Poela se zabavljati. Da... Vidi li perje na njemu?Da... Opii ga.Oh ukrasna pera.Koliko ih je?Dva. Skupljena zajedno.Vidi li boju perja?Povukla se, odjednom ponovno svjesna situacije i pogledom prela

  preko svojih kolegica. Ne.Kad bude mogla vidjeti boju tog perja, ree Miles njeno, moi

  e shvatiti i kako proiriti ove granice u beskraj.Ona ne ree nita, a lice joj ostane bezizraajno. No voa ophodnje

  promrmlja, Moda bi bilo bolje da ovaj mali krljavac porazgovara s Tris. Samo ovaj put.

  ena na najviem poloaju oito je nekad bila borac na prvoj liniji, a ne u logistici poput veine ena. Miie to su joj se pod koom izvijali poput isprepletenih konatih niti zacijelo nije razvila uei cijelo vrijeme ispred holovidskog ekrana u nekoj pozadinskoj postaji. Nosila je pravo oruje to je sijalo pravu smrt, a ponekad zakazivalo; probijala se do samih granica onoga to se moe uiniti od mesa, kostiju i metala, i taj je pritisak ostavio traga na njoj. Iluzija u njoj dogorjela je

  30 F U T U R A

 • poput infekcije ostavljajui spaljeni oiljak. Bijes je neprestano plamtio u njenim oima, kao vatra u ugljenokopu, skrivena i neugasiva. Moglo joj je biti 35 ili 40 godina.

  Boe, zaljubio sam se, pomisli Miles. Brat Miles eli TEBE za Refor- macijsku vojsku... onda sabere misli. Ovdje i sada bila je kritina toka za ostvarenje njegova plana, i svo zadirkoivanje, rjeitost, arm i sranje koje moe iscijediti iz sebe nee biti dovoljni, ak ni omotani velikom, plavom manom.

  Ranjeni ele vlast i nita drugo; misle da e im vlast pomoi da ne budu ponovno povrijeeni. Ova ovdje nee biti zainteresirana za Sue- garovu poruku barem ne jo...

  Miles udahne duboko. Gospoo, ovdje sam da vam ponudim kontrolu nad itavim logorom.

  Gledala je u njega kao da je on neto to je nala na zidu u mranom kutku prostorije za nudu. Oi su joj strugale preko njegove golotinje; Miles je mogao osjetiti oiljke od pandi kako ga pale od brade do nonih prstiju.

  Koju ti bez sumnje uva u svojoj vunenoj vrei, zarei ona. Kontrola nad ovim logorom ne postoji, mutante. Dakle, nije na tebi da je nudi. Dostavi ga na nau granicu u komadima, Beatrice.

  Izbjegao je crvenokosu. Ispravljanjem onog o mutantu pozabavit e se kasnije. Na m enije daje stvorim, izjavi. Pazite, ovo to ja nudim je mo, ne osveta. Osveta je preskup luksuz. Zapovjednici s ije ne mogu priutiti.

  Tris se podigne sa svoje prostirke i uspravi se u punoj visini, a onda se sagne u koljenima kako bi mu se unijela u lice i prosike, teta, govno malo. Gotovo da si me zaintrigirao. Jer ja elim osvetu. Nad svakim mukarcem u ovom logoru.

  U tom su sluaju Cetagandanci uspjeli; zaboravila se tko ti je pravi neprijatelj.

  Reci radije da sam otkrila tko mi je pravi neprijatelj. eli li znati to su nam sve uinili nai vlastiti momci -

  Cetagandanci ele da vjeruje da je ovo, on pokae rukom preko itavog logora, neto to radite jedni drugima. Tako, borei se jedni s drugima, postajete njihove marionete. Oni vas promatraju cijelo vrijeme, zna, voajeri vaeg ponienja.

  Ona baci pogled prema gore, skoro neprimjetno; dobro je. Gotovo bolest ovih ljudi bilo je to to su radije gledali u bilo kojem drugom smjeru nego prema gore, prema kupoli.

  Mo je bolja od osvete, predloi Miles ne ustuknuvi pred njenim mirnim licem, hladnim poput zmijskoga, ni pred njenim vruim oima. Mo je iva stvar kojom moe dohvatiti budunost. Osveta je mrtva, ona posee iz prolosti da dohvati tebe.

  F U T U R A 31

 • a ti si umjetnik sranja, prekine ga ona, koji posee za svime to tone. Sad te imam! Ovo je mo. Obavila mu je ruku ispod nosa, steui i oputajui miie. Ovo je jedina mo koja ovdje postoji. T i je nema i eli je kupiti da ti uva dupe. No doao si na pogreno mjesto.

  Ne, opovrgne Miles i potape se po elu. Ovo je mo. I ja sam vlasnik trgovine. Ovo kontrolira ovo, lupi akom u dlan druge ruke. Ljudi mogu pokretati planine, ali ideje pokreu ljude. Preko tijela moe se doi do uma emu inae sve ovo, pokae na logor, nego da se kroz vaa tijela dopre do vaih glava. No ta mo ide u oba smjera, a povratni je val jai.

  U trenutku kad si dozvolila Cetagandancima da tvoju mo svedu samo na ovo, stisne joj biceps zbog uvjerljivosti kao da je stisnuo stijenu presvuenu barunom, a ona se napne, ljuta zbog slobode koju si je dozvolio, dozvolila si im da te svedu na tvoju najslabiju komponentu. I pobjeda je njihova.

  Pobjeda je njihova kako god okrene, uzvikne ona, odgurnuvi ga. Miles osjeti olakanje to nije odluila da mu slomi ruku. Sto god inili, mi smo i dalje zatvorenici. Mogu nam uskratiti hranu ili prokleti zrak ili nas stijetiti u kau. A vrijeme je na njihovoj strani. ak i ako ispiamo krv uspostavljajui red ako je to ono to pokuava napraviti sve to moraju uiniti jest ekati da on opet pukne. Ovdje smo zauvijek. I bolje se poni navikavati na tu pomisao.

  Tu sam priu ve uo, ree Miles. Promisli glavom. Da vas misle zadrati ovdje zauvijek mogli su vas spaliti odmah na poetku i utedjeti si poprilian troak za odravanje ovog logora. Ne. Ovdje ste zato to ste bili najbolje to je Marilac imao, najbolji borci, najsnaniji, najopakiji, najopasniji. Oni koje bi svi to se mogu oduprijeti okupaciji izabrali za svoje voe. Plan je Cetagandanaca da vas slome, a onda vas vrate u va svijet kao nekodljivu zarazu, da savjetujete predaju vaim ljudima.

  Kad ubiju ovo, dotakne joj elo, oh, tako njeno, Cetagandanci se vie ne moraju bojati ovoga, poloi jedan prst na njen mii, i svi ete moi slobodno otii. U svijet iji e vas horizont opkoliti poput ove kupole, iz kojeg jednako tako neete moi pobjei. Rat nije gotov. Ovdje ste jer Cetagandanci jo uvijek ekaju predaju Fallow Corea.

  Na trenutak je pomislio da bi ga mogla ubiti, zadaviti ga na licu mjesta. Sigurno bi ga radije rasporila nadvoje nego dozvolila mu da je vidi kako plae.

  Povratila je svoju obrambenu, ogorenu napetost trzajem glave ili udisajem zraka. Ako je to tono, onda bismo se, slijedei te, udaljili od slobode umjesto da joj se pribliimo.

  Prokletstvo, jo je i logina. Nije ga morala tui, mogla ga je ralanjivati do smrti ako se ne izvue. Izvukao se. Tu je sitna razlika izmeu zatvorenika i roba. Ja nijednog ni drugog ne smatram slobodnim. A ni ti.

  32 F U T U R A

 • Nije nita rekla; gledala ga je suenih oiju, nesvjesno grickajui donju usnicu. udan si ti, ree napokon. Zato govori V i, a ne M i?

  Miles nehajno slegne ramenima. K vragu zamisli se malo nad svojim govorom bila je u pravu, govorio je V i. Tu smo malo preblizu rubu. Ipak, jo uvijek moe od pogreke napraviti prednost. Izgledam li ja kao cvijet Marilacove vojne moi? Ja ne spadam ovamo, uhvaen sam u svijetu koji nisam stvorio. Putnik hodoasnik u prolazu. Pitaj Suegara.

  Ona otpuhne. Tog luaka.Nije upala u klopku. takori, rekla bi Elli. Nedostajala mu je Elli.

  Pokuaj ponovno kasnije. Nemoj otpisati Suegara. On ima poruku za vas. Ja nalazim da je neobino zanimljiva.

  ula sam je. Mislim da je iritantna... Onda, to ti eli izvui iz svega ovoga? I nemoj mi rei nita jer ti neu povjerovati. Osobno mislim da eli kontrolu nad ovim logorom za sebe, a ne elim se ponuditi da budem sredstvo za postizanje tog cilja.

  Sada je brzo razmiljala, i konstruktivno, slijedei i neke druge misli pored one da ga dostavi na granicu u komadima. Bio je sve blie...

  elim biti duhovni savjetnik. Ne elim kontrolu u biti, to bih s njom? samo savjetnik.

  Mora da je rije savjetnik bila ona to je upalila, bilo je to neko njeno staro sjeanje. Odjednom je sasvim otvorila oi. Bio je dovoljno blizu da vidi kako joj se zjenice ire. Nagnula se naprijedi prela kaiprstom preko jedva vidljivih utora na njegovu licu izazvanih odreenim zatitnim remenjem na kacigi svemirskog oklopa. Ponovno se uspravila i pomilovala s prva dva prsta dublje utore to su trajno obrubljivali njen vlastiti nos. to si rekao da si bio prije?

  inovnik. Regrutni ured, odvrati Miles ustrajno.A... shvaam.Ako je shvatila apsurdnost toga da je netko tko tvrdi da je bio ino

  vnik u pozadini nosio bojni oklop dovoljno dugo da mu od njega ostanu oiljci, bio je na konju. Moda.

  Spustila se ponovno na svoju prostirku za spavanje i pokazala na njen drugi dio. Sjedni, kapelane. I nastavi priati.

  Suegar je zaista spavao kad ga je Miles ponovno pronaao kako sjedi prekrienih nogu i hre. Miles ga potape po ramenu.

  Probudi, se Suegar, stigli smo.Stresao se. Boe, nedostaje mi kava. Uh? Trepnuo je pogledavi

  Milesa. Jo si u jednom komadu?Jedva. Sluaj, ovo s odjeom u rijeci sad kad smo se nali, mora

  mo li i dalje biti goli? I l i je proroanstvo ispunjeno u dovoljnoj mjeri? Ha?

  F U T U R A 33

 • Moemo li se sada obui? ponovi Miles strpljivo.Pa... ne znam. D a je zamiljeno da imamo odjeu pretpostavljam

  da bi nam bila dana...Miles ga gurne laktom i pokae. Eno. Dana nam je.Nekoliko metara dalje, oslonjena na kuk, stajala je Beatrice u pozi

  koja je odavala razdraenu dosadu, s gomilom sive odjee pod rukom. Vas dva luaka, hoete ovu odjeu ili ne? Ja idem natrag.

  Nagovorio si ih da ti daju odjeu? proape Suegar u nevjerici. Nama, Suegar, nama. Miles da znak Beatrici. Mislim da e biti u

  redu.Ona im dobaci hrpu odjee, otpuhne i udalji se velikim koracima. Hvala, dovikne Miles. Istrese tkaninu. Dva kompleta sivih pida

  ma, jedan mali, jedan veliki. Miles je rubove nogavica morao presaviti samo jednom da ne bi gazio po njima. Pidame su bile zaprljane i krute od praine i ustajalog znoja i vjerojatno su bile skinute s leeva, pomisli Miles. Suegar se uvukao u svoj komplet i stajao je opipavajui u udu sivi materijal.

  Dale su nam odjeu. Dale su nam je, promrmlja. Kako si to izveo? Dale su nam sve, Suegar. Doi, moram ponovno razgovarati s Oli

  verom Miles odluno odvue Suegara. Pitam se koliko tono vremena imamo do slijedeeg obroka. Dva su u svaka dvadeset i etiri sata, to je sigurno, no ne bi me iznenadilo da su razmaci nepravilni, kako bi jo vie pomutili va osjeaj za vrijeme napokon, to je ovdje jedini sat...

  Milesovu panju privue pokret, ovjek je trao. Nije to bio povremen trk nekoga tko bjei pred neprijateljskom grupom; ovaj je samo trao iz petnih ila, pognute glave, dok su mu bose noge udarale po zemlji u divljem ritmu. U naelu je slijedio krunicu, osim to je zaobilazio granicu enske grupe. Dok je trao, plakao je.

  to je ovo? upita Miles Suegara pokazujui glavom na pojavu to im se pribliavala.

  Suegar slegne ramenima. Ponekad te uhvati tako. Kad vie ne moe podnijeti sjedenje ovdje. Vidio sam jednom nekog tipa koji je trao dok nije umro. U krug i u krug...

  Dobro, odlui Miles, ovaj tri prema nama.Za sekundu e trati od nas...Onda mi pomozi da ga uhvatim.Miles ga uhvati za noge, a Suegar za tijelo. Suegar mu sjedne na

  prsa. Miles mu sjedne na desnu ruku, prepolavljajui tako njegov uinkovit otpor. Mora daje bio vrlo mlad vojnik kad su ga zarobili moda je lagao o dobi kad je pristupio jer je ak i sada imao djeako lice, poharano suzama i njegovom osobnom vjenou unutar ovog upljeg bisera. Udisao je uz jecaje, a izdisao uz psovke. Nakon nekog se vremena smirio.

  34 F U T U R A

 • Miles mu se unese u lice i kojotski se nasmijei. Voli li ti zabave, deko?

  Da... njegove bijelim obrubljene oi kolutale su lijevo i desno, ali spas nije bio na vidiku.

  Sto je s tvojim prijateljima? I oni vole zabave?Strano, izjavi djeak, vjerojatno potajno potresen sumnjom daje

  pao u ruke nekome tko je lui ak i od njega. Bolje se makni s mene, mutante, ili e te raetvoriti.

  Htio bih pozvati tebe i tvoje prijatelje na ludu zabavu, izrecitira Miles. Veeras imamo zabavu koja e biti PO-VI-JES-NI dogaaj. Zna gdje se moe nai porunik Oliver iz nekadanje etrnaeste komandosa?

  Da... prizna djeak oprezno.Onda povedi prujatelje i javite mu se. Bolje ti je da si osigura mje

  sto na ovom vozilu sad, jer ako nisi na njemu bit e pod njim. Refor- macijska Vojska ide van. Razumije?

  Razumijem, odvrati djeak bez daha jer mu je Suegar radi uvjerljivosti utisnuo aku u pleksus.

  Reci mu da te je poslao Brat Miles, dovikne mu Miles dok je djeak teturajui odlazio, osvrui se nervozno preko ramena. Ovdje se ne moe skriti. Ako se ne pojavi poslat u Svemirske Komandose da te pronau.

  Suegar rastrese zgrene miie i svoju novu polovnu odjeu. Misli li da e doi?

  Miles se osmjehne. Borba ili bijeg. Taj e biti u redu. Protegne se i ponovno se skoncentrira na svoju prvobitnu namjeru. Oliver.

  Na kraju ih nisu imali dvadeset nego dvjesto. Oliver je skupio etr- desetpetoricu. Djeak to je trao doveo je osamnaestoricu. Znakovi reda i aktivnosti privukli su znatieljne skitnica na rubu neke grupe trebao je samo upitati, Sto se dogaa? da bi bio uveden i promaknut u kaplara na licu mjesta. Zanimanje meu promatraima doseglo je razinu groznice kad su se Oliverove trupe zaputile prema enskoj granici i bile putene unutra. Istog im se trena pridruilo jo sedamdeset i pet dobrovoljaca.

  Zna li to se dogaa? upita Miles jednog takvog dok ih je podvrgavao kratkoj inspekciji i rasporeivao u jednu od etrnaest komandnih grupa to ih je bio oformio.

  Ne, prizna ovjek. Zamahne rukom ustro prema sreditu enske grupe. A li hou ii tamo kamo idu one...

  Nakon dvjestotog ovjeka Miles je zabranio prilaz kako bi umirio sve veu Trisinu nervozu izazvanu ovom povredom njenih granica i tu je ljubaznost odmah iskoristio kao adut u svojim rukama u njihovoj

  F U T U R A 35

 • raspravi oko strategije, koja je jo uvijek trajala. Tris je svoju grupu htjela podijeliti na uobiajen nain; pola u napad, pola ostaje u bazi i uva granice. Miles je zahtijevao da svi idu u napad.

  Ako pobijedimo vie ti nee trebati strae.A to ako izgubimo?Miles stia glas. Mi se ne usuujemo izgubiti. Ovo je jedini tre

  nutak kad imamo iznenaenje na svojoj strani. Da, moemo se povui pregrupirati pokuati ponovo ja sam prvi spreman ne, odluan da pokuavam do smrti. No nakon ovoga, ono to pokuavamo napraviti bit e posve oito svakoj suparnikoj grupi i imat e vremena isplanirati svoje vlastite strategije. Ja osobno imam posebnu averziju prema pat-pozicijama. Vie volim dobivati ratove nego produavati ih.

  Ona uzdahne, odjednom iscrpljena, umorna, stara. Dugo sam bila u ratu, zna? Nakon nekog vremena ak i izgubiti rat ini se boljim nego produiti ga.

  Mogao je osjetiti kako ga odlunost naputa, uvuena u vrtlog te iste crne slutnje.

  Upre prstom prema gore, pretvarajui glas u hrapavi apat. Ali zasigurno ne od ovih gadova.

  Ona baci pogled prema gore. Ramena joj se usprave. Ne. Ne od tih... Duboko udahne. U redu kapelane. Svi idu u napad. Samo ovaj put...

  Oliver se vratio iz kruga komandnih grupa i unuo kraj njih. Dobili su nareenja. S koliko ih Tris sudjeluje u svakoj grupi?

  Zapovjednik Tris, ispravi ga Miles brzo umjesto nje kad su joj se obrve nabrale. Bit e to napad svih odjednom. Dobit e odavde sve to hoda.

  Oliver napravi brzi raun u praini koristei se prstom umjesto tapia. To znai oko pedeset u svaku grupu trebalo bi biti dovoljno... u stvari, to kae na to da oformimo dvadeset grupa? To e ubrzati raspodjelu kad sloimo redove. To bi mogao biti presudan faktor uspjeha.

  Ne, presijee ga Miles na brzinu kad je Tris poela s odobravanjem klimati glavom. Mora ih biti etrnaest. etrnaest borbenih grupa znai etrnaest redova za etrnaest gomila s hranom. etrnaest je je teoloki znaajan broj, doda kad su ga poeli sumnjiavo promatrati.

  Zato? upita Tris.Zbog etrnaest apostola, ree Miles, sklapajui pobono ruke.Tris slegne ramenima. Suegar se poee po elu i zausti da neto

  kae Miles ga oine pogubnim pogledom i on zastane.Oliver ga odmjeri. Uh. No nije se dalje prepirao.

  Uslijedilo je ekanje. Miles je prestao brinuti o svojoj najveoj bojazni da e slijedea gomila hrane stii prerano, prije nego planovi

  36 F U T U R A

 • budu iskovani i poeo brinuti o drugoj najveoj bojazni, da e hrana biti isporuena tako kasno da e izgubiti kontrolu nad trupama i da e ljudi malo pomalo odlutati, obeshrabreni i umorni od ekanja. Skupljajui ih Miles se osjeao poput ovjeka koji natee kozu na konopcu od vode. Bestjelesna priroda ideje nikad mu se nije inila oitijom.

  Oliver ga potape po ramenu i pokae prstom. Poinje...Stijenka kupole poela se izobliavati prema unutra na mjestu ot

  prilike treinu krunice udaljenom od njih.Izbor trenutka bio je savren. Trupe su bile na vrhuncu spremnosti.

  Previe savren... Cetagandanci su promatrali sve ovo, sigurno ne bi propustili priliku da zagoraju ivot zatvorenicima. Ako gomila hrane nije dola prerano, morala je doi prekasno, Ili...

  Miles skoi na noge urlajui, ekajte! ekajte! ekajte moju zapovijed!

  Grupe za trk su oklijevale, privuene predvienim ciljem. A li Oliver je dobro odabrao zapovjednike drali su svoje grupe i drali i gledali Olivera. Nekad su ipak bili vojnici. Oliver je gledao Tris, u drutvu njenog porunika Beatrice, a Tris je ljutito gledala u Milesa.

  to je sad? Izgubit emo prednost... zapone, dok je sveopi stampedo krenuo prema izboini.

  Ako grijeim, zastenje Miles, ubit u se ekajte, dovraga! Na moju zapovijed. Ne vidim Suegar, podigni me... Popeo se na Suega- rova mrava ramena i zagledao se u izboinu. Stijenka se samo napola izobliila kad su prvi razoarani uzdasi doprli do Milesovih napetih uiju. Miles je divlje okretao glavu. Koliko zamrenih okolnosti ako Cetagandanici znaju i on zna da znaju i oni znaju da on zna da znaju i... Prekine unutranje blebetanje u trenutku kad se druga izboina pojavila na suprotnoj strani kupole.

  Miles isprui ruku upirui u drugu izboinu kao da baca kocke. Tamo! Tamo! Idemo, idemo, idemo!

  Tris je tek sada shvatila i uz zviduk mu dobacila pogled pun zapanjenog potovanja, a onda se okrenula i odjurila da sustigne glavninu svojih vojnika iza grupa za trk. Miles spuzne sa Suegarovih ramena i stane epati za njom.

  Bacio je pogled preko ramena na kotrljajuu sivu masu ljudstva to se sudarila sa suprotnom stranom kupole i zatim se okrenula. Odjednom se osjeti poput ovjeka koji pokuava pobjei plimnom valu. Dozvoli sebi kratak jauk i ubrza korak.

  Jo uvijek moe biti d a je smrtno pogrijeio ne. Njegove grupe sprintera stigle su do hrpe i ona je zaista bila tamo. Ve su je poeli komadati. Trupe za podrku okruile su ih ivim zidom dok su sprinteri rasporeivali hranu uzdu obodnice kupole. Cetagandanci su nadmudrili sami sebe. Ovaj put.

  F U T U R A 37

 • Milesovo se vidno polje suzilo od onog orlovskog na ablje kad ga je plimni val sustigao. Netko ga je gurnuo odozada i lice mu se nalo u praini. Uinilo mu se daje prepoznao lea mrzovoljnog Pitta koji ga je prekoraio, ali nije bio siguran Pitt bi jamano zakoraio na nj, a ne preko njega. Suegar ga podigne na noge povukavi ga za lijevu ruku, a MIles proguta uzvik bola. Ionako je bilo dosta urlanja.

  Miles prepozna djeaka koji je bio trao kako se sukobljava s nekim snagatorom. Progura se kraj njega podsjeajui ga iz sveg glasa, Mora vikati Stani u red!, a NE Jebi se!... U borbi svaki signal postane besmislen, promrmlja sebi u bradu, Uvijek...

  Beatrice se nae kraj njega. Miles se istog trena uhvati za nju. Bea- trice je svoj osobni prostor uvala, ak i sada pred Milesovim oima, ponekim usputnim udarcem laktom u neiju eljust, uz prilino gadno pucketanje. Da sam pokua tako neto, pomisli Miles zavidno, ne samo da bi smrskao vlastiti lakat, nego bi i suparnikova bradavica vjerojatno ostala manje ili vie nepovrijeena. Kad smo ve kod bradavica, naao se licem u pa, ne ba u lice suoen s crvenokosom. Odhrvao se porivu da uz zadovoljan osmijeh zaroni u meku sivu tkaninu to joj je pokrivala grudi, iz jednostavnog razloga to bi to sigurno znailo zaraditi obje slomljene ruke. Zakoluta oima i podigne pogled prema njenom licu.

  Ajde, ree ona i odvue ga kroz rulju. Da li se to buka stiava? ivi zid njegovih vlastitih postrojbi razmakne se taman toliko da su se mogli progurati kroz njega.

  Bili su blizu toke gdje je poinjao red za jelo. Uspjelo je, Boe mili, stvar je hodala. etrnaest komandnih grupa jo uvijek nagomilanih prilino blizu jedna drugoj uzdu stijenke kupole no to se moe ispraviti u slijedeoj rundi proputale su gladne kandidate jednog po jednog. Ljudi zadueni za ubrzavanj