Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i ?· Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa… page 1
Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i ?· Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa… page 2
Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i ?· Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa… page 3

Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i ?· Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa…

Embed Size (px)

Text of Generalitat de Catalunya Departament d'Empresa i ?· Generalitat de Catalunya Departament...

 • Generalitat de CatalunyaDepartament d'Empres a i OcupaciDirecci General d'Energia i Mines iSeguretat IndustrialSubd irecci Genera l de Seguretat Industrial

  NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACi NECESSRIA PER EFECTUAR ELS TRMITS

  ASSOCIATS A LES INSTALLACIONS DE BAIXA TENSi DAVANT DE LES EMPRESES

  DISTRIBUDORES ELCTRIQUES

  La Sentncia del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya (Sala del Contencios-administratiu,

  Secci Sa) 160/2010, de 22 de febrer, confirmada per la sentncia del Tribunal Suprem (Sala

  del Contencios-administratiu, 3a) de 17 de juny de 2013, va anul lar el Decret 363/2004, de 24

  d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicaci del Reglament

  electrotcnic per a baixa tensi .

  Aquesta nota aclaridora sintetitza els criteris vigents amb l'anul-laci del Decret 363/2004 i t

  per mbit d'apl icaci la documentaci que les empreses distribudores d'energia elctrica

  estan obligades a demanar als seus abonats per garantir que les installacions elctriques a les

  quals subministren compleixen els requisits de seguretat establerts a la normativa.

  La normativa exigeix la participaci de les empreses distribudores en el control de la seguretat

  d'aquestes installacions i ho fa condicionant l'execuci dels trmits de companyia a la

  presentaci de documents que justifiquin el compliment del requisits adm inistratius relatius a

  la seguretat de les installacions.

  1- Trmits de companyia: s'anomena trmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer

  per donar d'alta o modificar els contractes d'accs.

  Relaci de trmits de companyia :

  Nou subministrament

  Alta en segona ocupaci o recuperaci de CUPS (es produeix desprs d'una baixa

  superior a 2 mesos)

  Canvi de nom (trasps o subrogaci de contracte)

  Canvi tcn ic: Augment de potncia contractada, aquests canvis s'han de fer

  sempre a les potncies normalitzades.

  Canvi tcnic: Disminuci de potncia contractada, aquests canvis s'han de fer

  sempre a les potncies normalitzades.

  2- Documentaci de seguretat industrial per trmit:

  Nou subministrament: certificat d'installaci.

  Alta en segona ocupaci o recuperaci de CUPS

 • Generalitat de CatalunyaDepartament d 'Empresa i OcupaciDirecci General d'Energia i Mines iSeguretat IndustrialSubd irecc i General de Seguretat Industrial

  Justificaci del manteniment de les condicions de seguretat.

  Canvi de nom (trasps o subrogaci de contracte)

  Si el contracte t una antiguitat superior als 20 anys: justificaci delmanteniment de de condicions de seguretat.Si el contracte t una antiguitat inferior o igual a 20 anys: no.cat fer capjustificaci sobre les condicions de seguretat de la instal laci.

  Augment de potncia contractada

  Certificat d'installaciSi s installaci amb memria tcnica de disseny, i l'augment s inferior al 50 %de la Potncia Mxima Admissible tamb es pot justificar amb un BRIE

  Disminuci de potncia contractada

  No cal aportar cap document justificatiu de condicions de seguretat, llevat que lareducci de potncia contractada exigeixi fer modificacions en la installaci.

  3- Obligaci d'adequaci de la instal laci al Reglament Electrotcnic de BaixaTensi, aprovat

  per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost: una instal laci elctrica existent s'ha d'adequar a

  aquest reglament quan:

  Se'n faci una reforma d'importncia

  Es modifiqui l's de la instal-laci

  Els trmits de companyia no poden venir condicionats a fer una adequaci al Reglament de

  2002 llevat que s'hagi produ t un d'aquests fets.

  4- Condicions de seguretat: el manteniment de les condicions de seguretat d'una installaci

  elctrica que ja ha estat inscrita es pot justificar amb qualsevol dels segents documents

  segons s'escaigui:

  Installacions sotmeses a inspecci peridica : certificat d'inspecci peridica amb

  resultat "favorable" i d'una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per a instal lacions

  d'enlla d'edifics).

  Installacions de potncia mxima admissible inferior a 20 kW i de Memria Tcnica de

  Disseny: Butllet de Reconeixement d'lnstal lacions Elctriques (BRIE).

  Resta d'instal lacions elctriques: certificat d'inspecci amb resultat "favorable" i d'una

  antiguitat inferior a un any.

  5- En el cas que un trmit de companyia t ingui un carcter complex, s a dir impliqui ms

  d'un trmit alhora caldr estar-se al requisit ms restrictiu. En especial si hi ha canvi d's

  de la instal laci o reforma d'importncia el titular resta obligat a presentar un certificat

  d'instal laci.

 • Generalitat de CatalunyaDepartament d 'Empresa i Ocupaci

  .Direcci General d'Energia i Mines iSeguretat IndustrialSubd irecc i General de Seguretat Industrial

  6- No cal justificar les condicions de seguretat d'una instal laci elctrica per canviar

  d'empresa comercialtizadora, excepte que aquest canvi vingui acompanyat d'altres

  modificacions (canvi de potncia contractada, canvi de titular, canvi d's etc.).

  Florenci Hernandez

  Cap del Servei d'lnstallacions Industrials

  Barcelona, 6 de juny de 2014