Generalitat de Catalunya Número d’expedient Departament ?· Generalitat de Catalunya Departament…

  • Published on
    04-Jun-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball </p><p>G14</p><p>6NR</p><p>L-00</p><p>2-03</p><p>1/7</p><p>Sollicitud dautoritzaci de suspensi de contractes dextinci de contractesde reducci temporal de jornada</p><p>Dades de la persona sollicitantNom i cognoms DNI</p><p>En qualitat1</p><p>Adrea Poblaci Codi postal</p><p>Telfon Adrea electrnica</p><p>Dades de lempresaNom NIF/CIF</p><p>Adrea Poblaci Codi postal Adrea electrnica</p><p>Telfon Fax Data de constituci Codi del compte de cotitzaci </p><p>Activitat econmica CCAE (CNAE)</p><p>Lempresa es regeix pel conveni collectiu .............................................................................. publicat al DOGC BOE de data..........................., el codi del qual s ...........................................................EXPOSO:1. Que, dacord amb el Text refs de la llei de lestatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu</p><p>1/1995, de 24 de mar, i el Reial decret 43/1996, de 19 de gener, sollicito la instrucci del corresponentexpedient de regulaci docupaci i adjunto els documents que sesmenten al final daquest escrit, marcatsamb una X als requadres corresponents.</p><p>2. Que el nombre de treballadors/ores de lempresa s d.......................... i que el nombre de treballadors/oresafectats/ades s d..........................</p><p>Categoria Treballadors/ores afectats Treballadors/ores no afectats Total Total generalhomes dones homes dones homes dones</p><p>Totals</p><p>3. Que hi ha .......................... centres de treball afectats, situats a .......................... provncies.</p><p>Centre de Codi del compte Provncia Adrea Treballadors afectatstreball de cotitzaci homes dones</p><p>1. Crrec.</p><p>Nmero dexpedient</p></li><li><p>Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball </p><p>G14</p><p>6NR</p><p>L-00</p><p>2-03</p><p>2/7</p><p>4. Que hi ha .......................... centres de treball no afectats, situats a .......................... provncies.</p><p>Centres de treball Nombre de treballadors/ores Provncia Adrea</p><p>5. Que el nombre i les categories professionals dels treballadors/ores empleats habitualment durant lltim anysn els segents:</p><p>Categoria Nombre de treballadors/ores Categoria Nombre de treballadors/ores</p><p>6. Que les dades corresponents als / a les representants legals sn:</p><p>Nom i cognoms Afectat2 Adrea Localitat Codi postal Telfon</p><p>7. Que els criteris que es tenen en compte per designar els treballadors/ores afectats/ades sn:*</p><p>2. Marqueu amb una X si el treballador/a est afectat.* En relaci amb els criteris per designar les persones afectades (art. 6.1.b del Reial decret 43/1996), sha de respectar el principi de no-discriminaci</p><p>(establert als art. 14 de la Constituci i 17 de lEstatut dels treballadors) i les situacions protegides per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, s a dir: lessuspensions de contracte de treball per les causes previstes a lart. 45.d de lEstatut (maternitat, risc durant lembars i adopci o acolliment de menors de6 anys) i les extincions contractuals de les treballadores embarassades i de persones que es trobin en alguns dels supsits previstos a lart. 53.4.b delEstatut.</p></li><li><p>Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball </p><p>G14</p><p>6NR</p><p>L-00</p><p>2-03</p><p>8. Que els motius i els fets en qu es fonamenta la sollicitud sn els segents:</p><p>Motius3</p><p>Econmics Tcnics Organitzatius De producci De fora major</p><p>Fets4</p><p>SOLLICITO:5</p><p>Lautoritzaci de la mesura:</p><p>Cessament definitiu de la prestaci de treballtotal parcial</p><p>Nombre de treballadors/ores afectats</p><p>Cessament temporal de la prestaci de treballNombre de treballadors/ores afectats Durada en dies</p><p>Reducci de jornadaNombre de treballadors/ores afectats Percentatge de la reducci Durada en dies</p><p>Perode de temps en qu es preveu efectuar la mesura que se sollicita ..........................................................</p><p>Signatura de la persona que presenta la sollicitud</p><p>Lloc i data</p><p>Protecci de dades: als efectes previstos a larticle 5 de la Llei orgnica15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcterpersonal, i al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, sinforma a la personainteressada que les dades personals consignades en aquest document sincorporaran al fitxer automatitzat de la Direcci General deRelacions Laborals, amb la finalitat de fer-ne el tractament informtic i gestionar els expedient corresponents. Aix mateix, podeu exercirels drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici daquestes dades personals, en els termes previstos a la legislaci vigent, mitjanantcomunicaci escrita, presentada a la Direcci General de Relacions Laborals, carrer Seplveda 148-150, 08011 Barcelona. </p><p>3. Marqueu la casella corresponent. En cas que assenyaleu diversos motius, indiqueu-ne el principal.4. Trets bsics de la memria.5. Poseu una X on correspongui.</p><p>3/7</p></li><li><p>Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball </p><p>G14</p><p>6NR</p><p>L-00</p><p>2-03</p><p>4/7</p><p>Documentaci que cal adjuntar</p><p>Documentaci comuna per a tot tipus dexpedient</p><p>Cpia dels poders de la persona sollicitant (amb els originals per a la seva compulsa). (2 exemplars)Carpetes normalitzades (2 exemplars)Memria explicativa dels motius de la sollicitud. (2 exemplars)Relaci nominal dels treballadors/ores afectats, quan existeixi, en model normalitzat6 o en format alternatiu, que contingui la mateixainformaci (6 exemplars)(En centres de 10 o ms treballadors/ores sense representaci collectiva, document de designaci de fins a un mxim de 5 representants, o acreditar, en el seu cas, la seva sollicitud.)</p><p>Documentaci especfica dexpedients per causes econmiques, tcniques, organitzatives o productives</p><p>Cpia de la comunicaci de linici del perode de consultes (simultnia a linici de lexpedient), i acusament de la seva recepci.(2 exemplars)Cpia de la sollicitud als representants legals dels treballadors de linforme previst a larticle 64.5. a) i b) del Text refs delestatut del treballadors. (2 exemplars)</p><p>Documentaci, segons les causes:a) Expedients per causes econmiques:</p><p>- Documentaci degudament auditada, acreditativa de lestat i evoluci de la situaci econmica, financera i patrimonial delempresa en els ltims 3 anys. (2 exemplars)</p><p>b) Expedients per causes tcniques, organitzatives o de producci:- Pla, projectes i informes tcnics de la causa o causes allegades de lacomiadament, mesures a adoptar i les expectatives</p><p>de repercussi quant a la viabilitat futura de lempresa. (2 exemplars)c) Expedients de suspensi i reducci de jornada:</p><p>- Documentaci que acredita que aquesta causa s una situaci conjuntural. (2 exemplars)- En cas de reducci temporal de jornada, cal fer constar la jornada ordinria dels treballadors/ores afectats, i el</p><p>percentatge de reducci resultant de la mesura pretesa, en cada cas. (2 exemplars)Expedients dempreses de 50 o ms treballadors:Pla dacompanyament social que reculli les mesures adoptades o previstes per lempresa per evitar o reduir els efectes de lacomiadament, i atenuar-ne les conseqncies als treballadors que finalment resultin afectats (per exemple, les mesures dirigides ala readaptaci o reconversi dels treballadors/ores i la seva possible integraci en altres llocs de treball de lempresa o grupsdempreses, o les mesures que afavoreixen el manteniment de llocs de treball de carcter indefinit o la redistribuci de la jornada detreball entre els treballadors empleats).7 (2 exemplars)</p><p>Documentaci especfica dexpedients instats pels treballadors/ores</p><p>Proves que demostrin els perjudicis dimpossible o de difcil reparaci que els pogus originar la no-adopci de la mesurasollicitada. (2 exemplars)Cpia de lescrit de la comunicaci efectuada a lempresari/ria. (2 exemplars)Documentaci que, si nhi hagus, ha trams lempresari/ria. (2 exemplars)</p><p>Documentaci especfica dexpedients de fora major</p><p>Mitjans de prova per acreditar les causes de fora major allegades. (2 exemplars)Cpia de lescrit de comunicaci de linici de lexpedient als representants legals dels treballadors. (simultnia a linici de lexpedient)(2 exemplars)</p><p>Documentaci que cal adjuntar a la comunicaci de finalitzaci del perode de consultes</p><p>Acta o actes amb el contingut de les negociacions mantingudes, amb ressenya de la documentaci i dels informes examinats i,en tots els casos, lacta final. (1 exemplar)Informe dels representants dels treballadors ems dacord amb larticle 64.5.a) i b) del Text refs de lestatut dels treballadors,quan shagi ems. (1 exemplar)Relaci definitiva dels treballadors afectats a lexpedient, dacord amb el model oficial, o en format alternatiu, si no sha aportat alinici, o ha estat modificada. (6 exemplars)</p><p>6. Vegeu lannex 1.7. Vegeu el document guia (annex 2).</p></li><li><p>Relaci de treballadors afectats per lERO</p><p>Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball </p><p>G14</p><p>6NR</p><p>L-00</p><p>2-02</p><p>5/7</p><p>EMPRESA</p><p>Expedient nmero .......................................</p><p>Annex 1</p><p>Empresa o ra social ......................................................................</p><p>Codi del compte de cotitzaci ........................................................</p><p>Activitat ...........................................................................................</p><p>Localitat ..........................................................................................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Telfon ............................................................................................</p><p>Centre de treball afectat .................................................................</p><p>........................................................................................................</p><p>Localitat ..........................................................................................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Telfon ............................................................................................</p><p>........................................................................................................</p><p>NIF nm. .........................................................................................</p><p>Nom i cognoms ...............................................................................</p><p>.......................................... Data de naixement ...............................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Localitat .............................................. Codi postal ........................</p><p>Nm. dafiliaci a la Seg. Social ......................................................</p><p>Grup professional ...........................................................................</p><p>Categoria professional ...................................................................</p><p>Salari diari/mensual ........................................................................</p><p>Data dingrs a lempresa ...............................................................</p><p>s representant legal dels treballadors/ores? S No </p><p>PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER LEXPEDIENT</p><p>NIF nm. .........................................................................................</p><p>Nom i cognoms ...............................................................................</p><p>.......................................... Data de naixement ...............................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Localitat .............................................. Codi postal ........................</p><p>Nm. dafiliaci a la Seg. Social ......................................................</p><p>Grup professional ...........................................................................</p><p>Categoria professional ...................................................................</p><p>Salari diari/mensual ........................................................................</p><p>Data dingrs a lempresa ...............................................................</p><p>s representant legal dels treballadors/ores? S No </p><p>NIF nm. .........................................................................................</p><p>Nom i cognoms ...............................................................................</p><p>.......................................... Data de naixement ...............................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Localitat .............................................. Codi postal ........................</p><p>Nm. dafiliaci a la Seg. Social ......................................................</p><p>Grup professional ...........................................................................</p><p>Categoria professional ...................................................................</p><p>Salari diari/mensual ........................................................................</p><p>Data dingrs a lempresa ...............................................................</p><p>s representant legal dels treballadors/ores? S No </p><p>NIF nm. .........................................................................................</p><p>Nom i cognoms ...............................................................................</p><p>.......................................... Data de naixement ...............................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Localitat .............................................. Codi postal ........................</p><p>Nm. dafiliaci a la Seg. Social ......................................................</p><p>Grup professional ...........................................................................</p><p>Categoria professional ...................................................................</p><p>Salari diari/mensual ........................................................................</p><p>Data dingrs a lempresa ...............................................................</p><p>s representant legal dels treballadors/ores? S No </p></li><li><p>6/7</p><p>G14</p><p>6NR</p><p>L-00</p><p>2-03</p><p>Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball </p><p>NIF nm. .........................................................................................</p><p>Nom i cognoms ...............................................................................</p><p>.......................................... Data de naixement ...............................</p><p>Adrea ............................................................................................</p><p>Localitat .............................................. Codi postal ........................</p><p>Nm. dafiliaci a la Seg. Social ......................................................</p><p>Grup professional ...........................................................................</p><p>Categoria professional ............</p></li></ul>

Recommended

View more >