Get Ready Get Set (Croatian)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lee Davis, Nicole Etchart, Maria Cecilia Jara & Joanna Messing Izvod: priprema, pozor... PoËetak putovanja cestom samofinanciranja Copyright Ÿ NESsT 2004. priprema, pozor...

Text of Get Ready Get Set (Croatian)

 • priprema, pozor...

  priprema, pozor...Poetak putovanja cestom samo nanciranja

  Lee Davis, Nicole Etchart,Maria Cecilia Jara & Joanna Messing

  priprema, pozor... Poetak putovanja cestom samo nanciranjaCopyright NESsT 2004.

  Izvod:

  U sreditu ovog interaktivnoga prirunika nalaze se faze preliminarnog planiranja kroz koje sve neprofitne organizacije trebaju proi kada se pripremaju pokrenuti aktivnosti socijalnog poduzetnitva. Prirunik "Priprema, pozor..." pomae zaposlenicima i odborima neprofitnih organizacija da pomou niza vjebi procijene svoju organizacijsku i financijsku spremnost za poduzetniku aktivnost te da odrede vrijednosti, financijske ciljeve i ciljeve vezane uz misiju koje ele ostvariti. Prirunik donosi kreativnu metodu odabira poduzetnike ideje koja odgovara osnovnim sposobnostima i kriterijima samofinanciranja svake organizacije. Nakon odabira ideje, prirunik vodi neprofitnu organizaciju kroz korake predizvedbene analize osmiljene radi brze procjene izvedivosti ideje i njezine usklaenosti s ciljevima organizacije. Prirunik "Priprema, pozor..." namijenjen je osobito neprofitnim organizacijama, izgrauje poduzetnike kapacitete voditelja neprofitnih organizacija i spreava mogue udaljavanje od misije organizacije.

 • Izdava izvornika:

  Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT)

  Jose Arrieta 89

  Providencia, Santiago, CHILE

  Tel: +(56 2) 222-5190

  Fax: + (56 2) 634-2599

  E-mail: nesst@igc.org

  http://www.nesst.org

  Nakladnik:

  Academy for Educational Development Kralja Drislava 3, 10000 Zagreb

  Za nakladnika:

  Jennifer Stuart

  Prijevod: Nevenka SudarLektura: Tamara Slikovi, Darko eperiPrijelom:

  NESsT promie socijalna, politika, ekonomska i religijska prava svih ljudi, bez diskri-miniranja na osnovi spola, rase, nacionalnosti, mentalnoga ili tjelesnog invaliditeta, seksualne orijentacije i politikih ili religioznih stavova ili opredjeljenja.

  NESsT posjeduje autorska prava na cjelokupan sadraj ove publikacije osim autorskih prava koja se pripisuju drugim autorima ili organizacijama. Sva prava su pridrana. Niti jedan dio publikacije ne moe se prodati u bilo kojem obliku niti reproducirati radi prodaje bez prethodne dozvole vlasnika autorskih prava u pisanom obliku.

  Copyright 2004. NESsT

  ISBN: 978-953-7339-05-0

  Publikacija sadri informacije koje su pripremili izvori izvan NESsT-a kao i stavove zasnovane na tim informacijama. NESsT nastoji pruiti tone informacije i argumentirane stavove, ali ne tvrdi da su informacije i stajalita u ovoj publikaciji bez greke.

  Ova publikacija ima informativnu svrhu. NESsT se ne bavi pruanjem pravnih, raunovodstvenih ili drugih profesionalnih savjeta. Budui da se profesionalni savjet daje u odnosu na specifine uvjete i pojedinanu situaciju, informacije i miljenja iz ove publikacije ne treba koristiti kao zamjenu za savjete strunjaka.

  NESsT se ne obvezuje na auriranje informacija iz ove publikacije.

  Ovu publikaciju omoguila je velikoduna potpora amerikih graana preko Amerike agencije za meunarodni razvoj (USAID), pod uvjetima iz Sporazuma o suradnji USAID CA#160-A-00-01-00109-00, kroz projekt CroNGO, koji provodi Academy for Educational Development (AED). Sadraj ne odraava nuno stajalita Amerike agencije za meunarodni razvoj ili Vlade SAD-a, nego je za njega odgovoran AED.

  Naslov izvornika: Get ready, Get set... Starting down the road to self- nancing

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 630015.

 • priprema, pozor... Poetak putovanja cestom samo nanciranjaCopyright NESsT 2004.

  priprema, pozor...

  3

  Sadraj

  Zahvale ............................................................................

  Prvo poglavlje: Priprema ............................................................................

  Drugo poglavlje: Odreivanje puta .............................................................

  Tree poglavlje: Procjena spremnosti ........................................................

  etvrto poglavlje: Odabir poduzetnike ideje ............................................

  Peto poglavlje: Provedba predizvedbene analize ...................................

  Dodatni izvori informacija ..............................................

  O NESsT-u ........................................................................

  NESsT-ove publikacije .....................................................

  5

  7

  17

  27

  45

  53

  71

  76

  77

 • priprema, pozor... Poetak putovanja cestom samo nanciranjaCopyright NESsT 2004.

  priprema, pozor...

  5

  Zahvale

  NESsT se zahvaljuje sljedeim pojedincima i institucijama na njihovoj neprocijenjivoj podrci u pripremi prirunika "Priprema, pozor: Poetak putovanja cestom samofinanciranja".

  Paula Antezana, samostalna savjetnica, biva direktorica Fundacin Arias (CR)

  John Brauer, Community Vocational Enterprises (CVE) (US)

  Peter C. Brinckerhoff, Corporates Alternatives, Inc. (US)

  Miloslava Caletkova, P-Centrum (CZ)

  Philip Collyer, NESsT Board of Directors (US)

  Cynthia Gair, REDF (US)

  Juan Pablo Iribarne, koncepcijski savjeti i uredniko vodstvo (AR)

  Julia Jones, REDF, trenutno samostalna savjetnica (US)

  Jim Masters i drugi, u centru Center for Community Futures (US)

  Jorge Razeto, Corporacin CIEM Aconcagua (CL)

  Fernand Vincent & Piers Campbell, The RAFAD Foundation (CH)

  NESsT se srdano zahvaljuje zakladama i institucijama koje su financijski podrale nastanak ove publikacije:

  The Charles Stewart Mott Foundation

  Veleposlanstvo SAD-a u ileu

  The David and Lucile Packard Foundation

  The Open Society Institute Information Programme

  United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs,

  Office of Citizen Exchanges

  Za NESsT:

  Lee Davis - dizajn

  Lszl Falvay - ilustracije

  Carolina Garca, TesisDG - dizajn i oprema

  Kactus - fotografija na naslovnici

  Piera Lombardi, TesisDG - dizajn

  Jos Neira, TesisDG - dizajn

  Hvala svima!

 • priprema, pozor... Poetak putovanja cestom samo nanciranjaCopyright NESsT 2004.

  priprema, pozor...

  7

  P R I P R E M A , P O Z O R . . .

  __________

  Prvo poglavlje: Priprema

  Prvo p

  og

  lavlje: Priprem

  aCiljevi:- razumjeti svrhu i ciljeve ovog prirunika,

  - razumjeti nain koritenja ovog prirunika i

  - okupiti poduzetniki odbor za provedbu procesa.

 • POGLAVLJE 1: PRIPREMApriprema, pozor...

  priprema, pozor... Poetak putovanja cestom samo nanciranjaCopyright NESsT 2004.

  8

  1.1 Svrha prirunika "Priprema, pozor..."

  Pristup nancijskim sredstvima koja se ne odnose na projektne donacije izuzetno je ogranien za veinu nepro tnih organizacija. U svojoj neprekidnoj potrazi za sigurnim i odrivim izvorima nanciranja, neke nepro tne organizacije zapoele su sa socijalnim poduzetnitvom (tj. samo nanciranjem) u pokuaju da stvore dodatna nenamjenska novana sredstva kojima bi dopunile javne i privatne donacije. Za mnoge nepro tne organizacije ulazak na trite znai ulazak na nepoznato podruje koje zahtijeva posjedovanje vjetina koje su izvan njihovog profesionalnog iskustva. Ovakva stvarnost postavlja nove izazove pred voditelje nepro tnih organizacija koji se moraju pripremiti za jedinstvene rizike i zahtjeve poduzetnitva, osigurati odgovornost u poduzetnikim aktivnostima bez nanoenja tete samoj sri misija i duha svojih organizacija te tititi reputaciju i vrijednosti za koje se zalau njihove organizacije i nepro tni sektor openito.

  Priprema, pozor... je prirunik koji eli pomoi djelatnicima i odborima nepro tnih organizacija u poetnim fazama razvoja socijalnog poduzetnitva. Proces je strukturiran tako da pomogne nepro tnim organizacijama u razumijevanju i pripremi za rizike, zahtjeve i izazove poduzetnitva prije nego li zaponu putovanje za koje moda nisu spremne.

  Osnovni cilj prirunika "Priprema, pozor..." jest pomoi neprofitnim organizacijama:

  - da stanu (tj. zaustaviti one neprofitne organizacije koje nisu spremne za samofinanciranje kako bi ponovno procijenile svoju situaciju), ili

  - da krenu (tj. pomoi neprofitnim organizacijama koje su spremne na samofinanciranje da usavre svoju poduzetniku ideju kako bi ostvarile svoje financijske ciljeve i/ili ciljeve svoje misije).

  Velik dio prirunika usmeren je na prevenciju - poput autokarte kojoj je svrha pomoi vam da pronaete put i sprijeiti vas da se izgubite. Namjera ove knjige nije obeshrabriti vas ili sprijeiti inovativnost ili poduzetnitvo meu nepro tnim organizacijama. Naprotiv, ova knjiga nastoji pomoi nepro tnim organizacijama da sprijee rizike vee od onih koji su u mogunosti podnijeti. Potencijalni rizici s kojima se nepro tne organizacije koje se koriste samo nanciranjem suoavaju brojni su i esto vei od rizika vezanih uz pokretanje uobiajenih pro tnih djelatnosti (vidi okvir 1-1).

  Priprema, pozor... eli vam pomoi u prepoznavanju i pripremanju na ove rizike u ranoj fazi razvojnoga procesa socijalnog poduzetnitva.

 • priprema, pozor... Poetak putovanja cestom samo nanciranjaCopyright NESsT 2004.

  POGLAVLJE 1: PRIPREMA priprema, pozor...

  9

  Pretpostavka je ove knjige da to ete bolje razumjeti i moi predvidjeti potencijalne rizike socijalnog poduzetnitva, to ete uspjenije ostvariti svoje ciljeve samo nanciranja. Iako nema nikakvih jamstava - budui da je svijet poduzetnitva pun iznenaenja, nepredvienih promjena i prilika - nadamo se da e vam proces opisan u ovom priruniku omoguiti hvatanje boljih pozicija za va uspjeh i uspjeh vae organizacije.

  Priprema, pozo