of 16 /16
ISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Baci dobro niz vodu, voda će opet tebi da donese." strana 2.

Izreka nedelje „Baci dobro niz vodu, voda će opet tebi da

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izreka nedelje „Baci dobro niz vodu, voda će opet tebi da

642-BROJ.qxdtebi da donese."
strana 2.
Najbolji uenici osnovnih škola, koji su ostvarili za- paene rezultate na Okru- nom takmienju iz mate- matike, dobili su diplome kao nagradu za postignuti uspeh. Domain takmie- nja bila je i ove godine OŠ „Kizur Ištvan.“
Prvu nagradu Okrunog takmienja, meu uenici- ma sedmih razreda, osvojila je Maja Milovi, uenica OŠ „Kizur Ištvan“.Za po- slednje, Okruno nadme- tanje, koje se odralo 23. marta, pripremala se na dodatnim asovima i, kako kae, nije oekivala visok plasman.
Zadaci su bili dosta tei nego što sam oekivala, nisam ni oekivala da u se
tako dobro plasirati, sve zavisi kako drugi takmiari urade. Iskustvo je bilo dob- ro, bilo je malo stresno ali ve sam se navikla - kae Maja. Drugoplasirana ues- nica bila je Anela Stojii, maturantkinja OŠ „Ivan Mi- lutinovi“. Anela nije imala tremu, a njen trud se ispla- tio osvajanjem ovog, zaista lepog rezultata. OŠ „Kizur Ištvan“ je dugi niz godina domain Okrunog tak- mienja za uenike od 4. do 8. razreda. Ove godine u njemu je uestvovalo 126 aka, od kojih je 8 osvojilo prvo mesto, 15 drugo, 18 tree mesto, dok je 29 ue- nika pohvaljeno.
- Mnogim uenicima ovo je bilo prvo takmie-
nje i zaista su pokazali veliko interesovanje za matematiku i siguran sam da e barem 70 odsto dece nastaviti dalje da se takmii, ako ne i svi danas prisutni. S obzirom daje matematika deo naše sva- kodnevice i naše civilizaci- je logino je i što vlada veliko interesovanje za ova takmienja - zakljuio je Dejan Anelovi, direktor OŠ "Kizur Ištvan", tehni- kog organizatora okrunog takmienja.
Oko 400 uenika, od 6. do 8. razreda iz naše zem- lje, imae ast da predsta-
vljaju svoju školu i Grad na Republikom matemati- kom takmienju, koje se oekuje u maju, a za koje e poetkom naredne ne- delje, Društvo matemati- ara Srbije, objaviti liste sa imenima uesnika.
2 br. 642
Limari, dihtovanje, stolarije,
vic ...................................5, 6
OPREMA ZA DOMAINSTVO
Roletne i venecijaneri,
Skandinavka .......................... 6
voz ........................................ 8
MEDIJI ................................. 8
OGLAS .................................. 9
iz matematike
Odrano tradicionalno takmienje „Šta znaš o
zdravlju - Šta znaš o Crvenom krstu?”
Tradicionalnim takmienjem „Šta znaš o zdravlju - Šta znaš o Crvenom krstu?" koje organizuje Crveni krst Subotica, obeleen je Svetski dan zdravlja.
Ovo takmienje okupilo je ukupno 19 ekipa iz 15 su- botikih škola, a najuspešnije iz obe kategorije predsta- vljae naš grad na Pokrajinskoj smotri u Novom Sadu. Takmienje "Šta znaš o zdravlju - Šta znaš o Crvenom krstu?" odrava se svake godine u nedelji koja prethodi obeleavanju Svetskog dana zdravlja.
Prema reima dr Siniše Trajkovia, sekretara Crvenog krsta Subotica, pred takmiarima su ovoga puta i eduka- tivni poligoni, na kojima treba da pokau zavidan nivo po- znavanja rada volontera ove gradske organizacije.
- Osim radnih poligona, koji se tiu znanja o Crvenom krstu i zdravlju, ostalih 12 poligona su eduka- tivnog karaktera kroz koje se promovišu sve aktivnosti naših volontera. Pobednike takmienja, kao i svake godine, oekuje pehar koji odlazi u trajno vlasništvo, a pobednici u obe kategorije predstavljae naš grad i na Pokrajinskoj smorti, koja e se odrati 10. aprila u Novom Sadu - objasnio je dr Trajkovi.
Zahvaljujui ovom takmienju, uenici imaju priliku da se drue, naue nešto novo, ali i da u duhu takmienja pokau svojim vršnjacima šta znaju o zdravlju – šta znaju o crvenom krstu.
Otvaranje maloprodajnog objekta kompanije „Joviste” na Paliu
Kompanija „Joviste" otvorila je na Paliu drugi malo- prodajni objekat, koji se nalazi u sklopu proizvodnog pogona na adresi Horgoški put 81. Tom prilikom gosti su obišli radni prostor i upoznali se sa akcijama i planovima kompanije u narednom period, a za kupce je tog dana vaio popust od 10 odsto.
Kao jedna od inovativnih kompanija, na dan otvara- nja predstavila je prvi "pametan prozor", na ijem pro- jektu još od prošle godine rade strune slube kom- panije "Joviste". - Kompanijske vrednosti su da su naši zaposleni na prvom mestu. Zašto? Samo zado- voljni i lojalni zaposleni e voditi brigu o našim klijen- tima, jer samo ako vodite brigu o klijentima bolje od konkurencije, vi imate sigurnu budunost - rekao je Siniša Mišanovi, vlasnik kompanije „Joviste” - Upravo zbog brige o kupcima odluili smo se da naše proizvode pribliimo kupcima, te smo pored posto- jeeg maloprodajnog objekta u Subotici obezbedili i na Paliu mesto gde u miru i u blizini naših strunja- ka moemo kupcima pruiti najbre i najbolje strune konsultacije pre izbora stolarije. Danas mi je puno srce, posle više od decenije predanog rada i neprospavanih noi, supruga Biljana i ja smo uspeli da izgradimo kompaniju u koju zaposleni dolaze sa radošu, kupci je cene, a konkurencija respektuje. Moja vizija se ostvaruje. Ve sada vidim kompaniju iz moje mašte, kompaniju u koju verujem i kompaniju koja e postati lider u regionu. - ponosno istie prvi ovek kompanije.
3 br. 642
Tel: 064/17-16-406
MOLER FASADER
Tel: 062/11-22-146
VODOINSTALATER traim posao popravke i iše- nja bojlera, slavina, menjanje kupatila, odgušenja. Pea.
Tel: 064/134-0-486
poslovnog objekta. Tel: 064/14-880-80
VODOINSTALATER Traim posao popravke slavina, bojlera, vodokotlia, bunarskih pumpi, hidrofora. Odgušenja i
izrada novih kupatila. Dugogodišnje iskustvo
PANTI Tel: 024/550-643 i
U Subotici, Paliu i okolini. Tel: 024/754-643, 064/135-54-29
DIHTOVANJE Traim posao dihtovanja i
popravke prozora i vrata, alu- minijskom lajsnom.
Tel: 064/11-22-012 i 024/522-136
Traim posao sklapanja nameštaja:
Tel: 060/56-56-232
TRAIM POSAO
i odnošenje nepotrebnog nameštaja.
latofleks letvica. Tel: 063/84-53-630
Traim posao ROLETARA sve vrste popravki roletni i komarnika. Tel: 060/45-35-635
KERAMIAR TRAI POSAO
izvoenje gipsarskih radova. Tel: 062/850-33-43
TRAIM POSAO za emajliranje kada.
Telefon: 063/83-72-805 024/537-473
MAJSTOR U KUI
Tel: 063/817-44-84
MOLERSKI I GIPSARSKI RADOVI gletovanje, farbanje, demit fasade, spušteni plafoni i pregradni zidovi.
Tel: 063/749-54-01
elektriara, radim kvalitetno vodovod, el. instalacije, keramiku i drugo. Tel: 063/83-18-009
Potrebni honorarni saradnici za podelu
reklamnog materijala. Tel: 061/610-59-28
9. april – utorak Film: Dambo - Bioskop Aleksandar Lifka 17:00 asova Domai film: Poslednji Srbin u Hrvatskoj - Bioskop "Abazija" 17:00 asova Film: Shazam! 3D - Bioskop "Abazija" 18:45 asova Film: Shazam! 3D - Bioskop "Aleksandar Lifka" 19:00 asova Koncert: Sva ta muzika - Pozorište "Kosztolányi Dezs" 19:00 asova Domai film: Balkanska mea - Bioskop Aleksandar Lifka 21:00 as Domai film: Balkanska mea - Bioskop Abazija 21:00 as
10. april – sreda Film: Dambo - Bioskop Aleksandar Lifka 17:00 asova Domai film: Poslednji Srbin u Hrvatskoj - Bioskop "Abazija" 17:00 asova
Film: Shazam! 3D - Bioskop "Abazija" 18:45 asova Film: Shazam! 3D - Bioskop "Aleksandar Lifka" 19:00 asova Domai film: Balkanska mea - Bioskop Aleksandar Lifka 21:00 as Domai film: Balkanska mea - Bioskop Abazija 21:00 as
11. april – etvrtak Predstava: Vilijam Šekspir: Ukroena goropad - Narodno pozorište (Scena Jadran) 19:30 asova Predstava: Karton i karfiol - Pozorište "Kosztolányi Dezs" 19:30 asova
13. april – subota IV Sajam zdravlja i holis- tike medicine - MKC “Nepker” 10:00 asova
15. april – ponedeljak Predstava: U ime Gospoda - Pozorište "Kosztolányi Dezs" 19:30 asova
TRAIM POSAO RUŠENJA STABALA
(orah, jela i ostalo)
vrsta bada i letnjikovaca. Tel: 064/386-31-40
TRAIM POSAO
TRAIM POSAO
u Rudi ulici. Sve informacije na
telefon: 064/45-999-37
Skupština grada je do- nela novi Pravilnik o taksi prevozu u gradu, koji se usaglašava sa novim Zako- nom o prevozu putnika. Novine koje propisuju iz- mene Zakona, a koje su unete u predlog nove Od- luke o taksi prevozu tiu se uslova koji se odnose na taksi prevoznika, taksi vozi- lo i taksi vozaa, a dodat je i uslov ispunjenja poslov- nog ugleda. Pooštreni su uslovi koji se odnose na taksi vozaa pa prema no-
vim pravilima voza koji upravlja taksi vozilom i oba- vlja taksi prevoz mora da ima vozaku dozvolu B ka- tegorije, da ima zvanje vo- zaa putnikog automobila treeg stepena strune spreme ili zvanje vozaa autobusa i teretnog motor- nog vozila etvrtog stepena strune spreme ili zvanje tehniara drumskog sao- braaja ili zvanje vozaa specijaliste petog stepena strune spreme. Takoe, mora da ima radno iskustvo
na poslovima vozaa motor- nog vozila od najmanje pet godina, da ima uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje je propisima kojima se ureuje bezbed- nost saobraaja na putevi- ma utvreno za vozae koji- ma je upravljanje vozilom osnovno zanimanje.
- Zdravstveno uverenje je sada obavezno, jer se vrlo esto dešava da u ovu delatnost dolaze lica koja su pred penzijom, koja otvaraju preduzetniku radnju i bave se taksi pre- vozom. Sa druge strane, voza mora da ispunjava uslove vezane za radno iskustvo, da na poslu up- ravljanja vozilima radi pet godina i da ima strunu spremu treeg, etvrtog i petog stepena. Od pri- menjivanja odluke mnogo manje vozaa e biti u tak- si prevozu a sadašnji voza- i ostae da rade, tanije nema retroaktivnog vae- nja propisa – objašnjava Petar Pantelinac, izvršilac za pravne poslove u oblasti saobraaja. U odnosu na vozilo znaajne su dve pro- mene: svako taksi vozilo mora da raspolae fabriki ugraenom klimom i ras- pon osovina taksi vozila ne sme biti manji od 2.550 mm. Izvor: www.subotica.com
Nova pravila za taksi prevoz
Poboljšani uslovi rada pijace na eljeznikom naselju
Pijaca na eljeznikom naselju je rekonstruisana, ime su stvoreni bolji uslovi, kako za rad prodavaca tako i za boravak njihovih mušterija. JKP "Subotike pijace" najavilo je dalju rekonstrukciju pijaca u Subotici. Mala pijaca u centru eljeznikog naselja, koja danas broji 14 tezgi, rekonstruisana je kako bi zakupci i graani koji se tamo snabdevaju osnovnim ivotnim namirnicama imali bolje uslove za boravak. Jedna od korisnica tezgi je i Ljiljana Klari, koja na ovom pijanom prostoru nudi, mahom svoje baštenske proizvode, itave dve decenije. - Mnogo se promenilo na bolje od ove rekonstrukcije, uslovi za rad su puno bolji, samo imamo još problema sa promajom. Sada imamo krov, sanitarni vor, ranije nismo imali bukvalno ništa, bili smo, takorei, pod vedrim nebom - objašnjava Ljiljana. Po reima gradon- aenika Bogdana Labana rekonstrukcija je uraena na zahtev graana, a vrednost investicije je oko 3,5 miliona dinara. Direktor JKP "Subotike pijace", Dejan Ljubi- savljevi, najavio je da e njegovo preduzee poeti sa rešavanjem višedecenijskog problema Mlene pijace, koja je po njegovim reima nepravedno zapostavljena, a nakon rekonstukcije i sama pijaca e imati due radno vreme.
Izvor: www.subotica.com
K U R S N A L I S T A ŠIFRA NAZIV OZNAKA VAI ZA SREDNJI
ZEMLJE VALUTE KURS 978 EMU EUR 1 117,9316 36 Australija AUD 1 74,4706 124 Kanada CAD 1 78,4746 191 Hrvatska HRK 1 15,8487 977 BiH BAM 1 60,2975 348 Maarska HUF 100 36,6988 643 Ruska Fed. RUB 1 1,6050 756 Švajcarska CHF 1 105,1459 826 V. Britanija GBP 1 137,4776 840 SAD USD 1 105,0148
4 br. 642
GRAEVINSKI RADOVI
BRAVARIJA Izraujemo: kapije, ograde, tera- se, zaštitne rešetke, kovano gvo- e. Kao i odravanje istih.
POPUST PENZIONERIMA! Tel. 063/808-68-04
VIC PO VIC
Zanimljive pozadine u
kupatilu
Ovakve karakteristike bile su veoma este u dizajnu kupatila, a sada se vraaju na scenu u velikom stilu. Evo o emu je ovde re.
Pozadine u nišama kupatila - Odreena kupatila poseduju komforne niše u kojima su smeštene kade za kupanje ili tuš kabine, a kreiranje pozadina u njihovom prostoru uglavnom donosi prekrivanje sva tri zida. Ovakve pozadine omoguuju vam da zaštite zidove, a moda ak i prozore od prskanja vode, a sa druge strane, moete se opredeliti za tapete ili panele od plute za prostor iznad kade.
Kade sa pozadinama - U sluaju da ne posedujete nišu, ne morate pokriti baš svaku površinu svojim poza- dinama. Prekrijte samo jedan zid pokraj kog vaša kada stoji, a svoje pozadine ne morate kreirati velikim, jednos- tavno prekrijte odreenu zonu. Ova ideja je zapravo identina onoj sa podovima i moete se opredeliti za uklapanje kontrastnih izgleda svojih pozadina, mermer- nih ploica i kamena, uniformišui izgled svog kupatila, što vam moe omoguiti da dobijete vizuelno veu površinu kupatila. Za još uniformisaniji izgled, moete prekriti kadu istim materijalom.
Piroanac Na jednoj od jadranskih
plaa prodaje Piroanac sladoled. Naie dama pot- puno gola, bez iega na sebi, i zatrai sladoled u kornetu.
Piroanac se zagledao u golu damu i ne trepe. Dama to primeti i upita ga:
- Šta me tako gledaš, zar nisi video golu enu?
Piroanac e na to: - Ma, ne gledam ja tebe,
ve gledam odakle eš da izvadiš pare da mi platiš sla- doled.
* Razmena mišljenja
- Majko, šta to znai raz- mena mišljenja?
- To ti je sine, kad tata doe kod mene u kuhinju sa svojim mišljenjem, a izae sa mojim.
* Mujo kod ortopeda
Mujo dolazi kod ortopeda i ovaj ga zamoli da skine cipele. Kad je Mujo skinuo i arape, doktor se odmakne s izrazom gaenja na licu:
- Ufff, al' ti smrde noge! Mujo klimne: - Znam, to mi je rekao i
moj doktor, ali sam morao da pitam i specijalistu!
* Zaljubljena plavuša
Plavuša sela s prijatelji- com na kafu, a ova je odmah znatieljno upita:
- ujem da imaš novog frajera?
Plavuša klimne veselo: - Daaa, znaš kako je do-
baaar... Prijateljica odmahne gla-
vom: - Hmm... ula sam da je
stariji 30 godina od tebe... stvarno si se zaljubila u njega?
Plavuša klimne: - Naravno! On me finan-
sira... jooj, uj mene... fascinira!
6 br. 642
DOMAINSTVO (spec. trgovine,roletne, venecijaneri)
stremno udobni. Onda kada ne posedujete veliku koliinu prostora na raspolaganju, mno- go je lakše fokusirati se na stvaranje idealnog okruenja.
Mali, jeftini komadi dekora, nalik sveama i jastucima, posedovae daleko vei uticaj na ukupan ambijent, nego što bi to bio sluaj u izdašnijim kvadratura- ma, što garsonjere ini jednostavnijim za kreiranje preciznog izgleda. Takoe, mali enterijer lako ete organi- zovati. Tada ete baciti sve nepotrebne stvari i fokusirate se samo na ono što je zaista neophodno. Potrebno je izdvojiti na stotine evra u vrednosti nameštaja i dekora kako bi
se velike površine uinile toplijim, komotnijim i gos- toljubivijim. Mali prostor, sa druge strane, moe uiniti dekorisanje i re- dekorisanje, daleko jed- nostavnijim i pristupani- jim. Radije od upotrebe gomile komada, velikog, skupocenog nameštaja, moete jednostavno isko- ristiti par elemenata kako biste stvorili stilsku pojavu enterijera. Na sreu svim enama, garsonjere i mali prostori lakši su za odr- avanje.
Naravno i troškovi su manji.
www.sunedeljnik.rs
poslovni-registar
Prolee je vreme da se uredi balkon
Balkon sa cveem je najljepši ukras domova.
Svaki balkon voli cvetnu rapsodiju, ali pre nego ga ponete da sadite treba da znate koje cvee uopšte odgovara vašoj terasi.
Naime, jedna od osno- vnih odrednica sadnje balkonskog cvea je na kojoj se strani sveta nalazi balkon. Ako je on na jugu izaberite bilje koje voli sunevu svetlost, a ako je okrenut prema istoku ili zapadu bilje koje voli senku.
Za sunane balkone izaberite petunije koje mo- ete kupiti u raznim boja- ma. Za njihovo bogato cvetanje koristite teno ubrivo bogato gvoem i hranite svoju biljku jednom nedeljno.
Pelargonija takoe voli sunanu terasu te s toga izaberite boju koja vam se najviše dopada i jednos- tavno uivajte u svom bal- konu. Ako, pak, na vašoj terasi preovladava hlad, izaberite Begoniju koje zahtevaju obilno zalivanje, ali nikako nemojte prskati liše.
Ona e cvetati svojim ruiasto-crvenim cvetom i ukrasie vašu terasu. Bršljan takoe voli hlad, a njegova zelena boja raz- budie vašu terasu i ui- nie je manje jendolikom.
8 br. 642
09.04.2019. OPREMA ZA DOMAINSTVO / NEKRETNINE (kue, stanovi), razno / VOZILA I TRANSPORT (prevoz, auto delovi, servis, tehn. pregled, razno) / MEDIJI
DVE GARAE
Cena: dogovor.
024/587-352 i
063/501-021
» Izdajem magacin u najam u primam robu na skladištenje. Površina pod krovom iznosi 400 kvm + veliki plac, u Verušiu kod Višnjevca. Tel: 024/587-352 i 063/50-10-21
IZDAJEM POSLOVNI PROSTOR
Tel: 066/503-42-70
VIC PO VIC Poslastiarka
Došao Mujo kui s posla 1.dan od kako su se uselili u novu kuu i kae mu Fata: - Ajde Mujo popravi sijalicu pre- gorela nam.
- Ajde bolan Fato, nisam ti ja elektriar! – Došao Mujo kui 2.dan s posla i kae mu Fata: - Ajde Mujo popravi ploicu u kuhinji na zidu, polupala se.
- Ajde bolan Fato, nisam ti ja keramiar! – Došao Mujo 3. dan s posla i kae njem Fata: - E Mujo, reko mi komšija Pero da e napraviti sve u kui a da mu za uzvrat ili napravim tortu ili da spavam s njime.
A Mujo e: - I Fato koju si tortu napra- vila?
- Pa bolan Mujo, nisam ja poslastiar- ka!
Mansory skuter
Ljubitelji nautike obradovae vest o novom sjajanom skuteru za vodu koju predstavlja poznata tjuning kom- panija Mansory.
Ova kompanija poznata je po stilizovanju luksuznih automobila poput BMW-a, Audi-ja, Porsche-a, meu- tim, ovog puta odluila je da se pozabavi i sa ovim sportskim plovilom. Predstavljamo vam Sea-Doo RXT- X 260 RS skuter za vodu koji je prava vodena munja. Sa svojih 260 konjskih snaga, ovaj skuter e vam omoguiti da za veoma kratko vreme preete velike razdaljine na vodenoj površini. Black Marlin je naziv ovog stilizovanog Mansory skutera i on je napravljen da bude pomono vozilo vlasnika superjahti. Ovaj feno- menalni skuter savršen je za obilazak i prilaz malim plaama, što u sluaju sa jahtom to nije mogue. Mansory se pobrinuo da maksimlano ulepša ovo vozi- lo pa su na njemu primet- ni neverovatni LED faro- vi, kao i paneli od karbon- skih vlakana. Teina ovog skutera znatno je smanje- na što je automatski po- vealo njegovu brzinu. Ta- koe, kad je re o motornim performansa- ma, ovaj skuter je sa 260 KS preobraen u zver od neverovatnih 550 KS. Veoma impresivno.
9 br. 642
Smanjen broj objava linih sadraja na Facebook-u
Ranije su facebook korisnici objavljivali na svom pro- filu sve sadraje iz svog bogatog ili dosadnog ivota, fotografije, statuse, komentare aktualnih društveno-poli- tikih zbivanja, pametne misli i izreke, te ih delili javno, kako bi se svakome mogli pohvaliti svojim dobrim
veerama, uzgojenim cveem, kucama i macama, de- com, glupim i smešnim situacijama, iako su statistike pokazale da su te sadraje naješe sami pregledavali. Statistike su ukazale da je od sredine prošle godine do danas ostvaren pad objava tih sadraja za 21 posto, uprkos injenici da korisnici i dalje imaju normalan priliv novih prijatelja, što je posebno zabrinulo elnike Facebook-a.
injenica je da su korisnici nauili neke stvari u vezi privatnosti, te su shvatili da im nije najpametnije svoj ivot nuditi na "izvol'te", a analitiari smatraju da sma- njenom broju objava doprinosi i vee prebacivanje koris- nika na druge platforme poput Instagrama i Spnapchat- a, gde se slike i statusi dele ogranienoj publici.
Da bi povratio staru slavu, Facebook je nedavno lan- sirao Live Video funkciju, koja izmeu ostaloga omoguava da korisnici pomou kamera pamet- nih telefona dele ivi vi- deo prenos s lanovima svoje grupe, poput reci- mo proslave roendana, svadbi i ostalih znaajnih dogaaja.
10 br. 642
H O
R O
S K
O P
na i zrela.
Ljubav: ini se da sad tano znate što elite i
oekujete isto od voljene osobe.
Zdravlje: Mali pad imuniteta.
kad e se najozbiljnije meriti vaša dostignua.
Ljubav: Neete teiti ozbiljnoj vezi, bar ne po sva-
ku cenu, ali ako se ona dogodi, prihvatiete je.
Zdravlje: Više se odmarajte.
vode drugi.
za zavoenje osoba suprotnog pola.
Zdravlje: Bavite se sportom
rijere
prilike za poznanstva poee da se proreuju.
Zdravlje:Jedite što više voa
sadraja.
ljubavnom nebu
muve ovog puta nee sasvim upaliti
Ljubav: Fokusirajte se na ono što je dobro u
vašem emotivnom ivotu.
Posao: Pogledajte bolje oko sebe i nai ete
mnogo onih koji bi eleli da sarauju sa vama.
Ljubav: Dani su dobri za ljubav i društveni ivot.
Zdravlje:Pripazite na ishranu.
Posao: inie vam se da je sve u rukama drugih.
Što je najgore, biete u pravu.
Ljubav: Sad vam je potpuno jasno da volite i da
vas vole.
Zdravlje:Opustite se
kao kvalitetan radnik.
Posao: Nakon što ste rešili jedan problem,
odsada ete raditi s manje napetosti.
Ljubav: Vaš pozitivan i vedar stav donosie vam
neke ljubavne bodove.
Zdravlje: Premoreni ste
Posao: Mnogi e pokazati na vas i rei kako ste
baš vi osoba koju treba angaovati.
Ljubav: Ako još traite srodnu dušu, obratite
panju na osobe koje sreete na zabavama
Zdravlje:Oprezno sa alkoholom.
Posao: Biete u u poziciji da treba da se pri- lagoavate novim programima i to naješe onim koje su smislili drugi. Ljubav: Od vas i vaše sposobnosti samokontrole zavisie uspeh u vašem privatnom ivotu. Zdravlje: Mogua prehlada.
Verovatno ste uli "ur- bani mit" da ivot baterije vašeg telefona skrauje njeno celonono punje- nje, meutim, strunjaci tvrde drugaije. Iskusni tehniar iz kompanija Ca- dex, Jesse Hollington tvr- di da ak iako stavite da punite svoj iPhone kada je baterija na 90%, to nee naštetiti bateriju.
Jednostavno ne moe- te "prepuniti" iPhone, baš kao ni jedan drugi mo- derni pametni telefon.
Svaki ureaj koji koristi
Lithium Ion ili Lithium Poly- mer bateriju prestaje se automatski puniti kada dosegne 100%.
Drugim reima, baterija savremenih mobilnih ure- aja je otprilike jednako pametna kao i sam pamet- ni telefon. Na kraju Hol- lington dodaje da ako na- merno nastojite sasvim isprazniti mobilni pre nego što ga ukljuite u struju, to je potpuno besmisleno, ak naprotiv, tako zapravo skraujete ivotni vek ba- terije.
Da li bateriju telefona ošteuje celonono punjenje?
Kada je u pitanju roendan ili slina proslava, nikada ne moete da pogrešite ako devojci ili eni poklonite cvee.
Sa ovakvim poklon moete da se igrate i budete krativni, a ako volite nešto obinije, ni to nee biti nikakav problem.
Cvee samo po sebi spada u jedan od najboljih i najpraktinijih poklona.
Cvee moe biti aranirano sa okoladicama, poklon pismima, igrakama, vinom, zatim moe biti u korpi, kutiji ili jednostavno kao buket.
Ukoliko elite da vaše cvee potraje dugo, pok- lonite voljenoj osobi saksijsko, ali pazite na uslove u kojima e to cvee rasti, tanije da li se radi o svetlijem ili mranijem stanu, terasi ili nekom dru- gom mestu.
Po realnoj ceni otkupljujem za linu kolekciju stare satove, porcu- lanske figure, srebrne predmete, slike, stilski nameštaj, stolarske
mašine i runi alat, itd. Tel: 060/37-89-879
11 br. 642
(restoran)
stolove sa stolicama, kuhinje, ugaone garniture, belu tehniku
i ostalo. Tel: 063/831-72-06
tehniku i ostalo što Vam ne treba.
UNAPRED HVALA! Tel: 064/132-53-90
A
Nadomak Novog Sada nalazi se restoran „Salašu 137, koji privlai mnogob- rojne ljubitelje panonskog ambijenta. Nije ga teško pronai ako ste navikli na panonski nain putovanja gde se svuda stie „samo ravno”. Kroz romantini drvored stie se do sve- obuhvatnog turistiko-rek- reativnog kompleksa.
Atmosfera salaša sa kraja devetnaestog veka
briljivo je sauvana i u restoranu. Doekae vas mnoštvo predmeta, ukra- snih i upotrebnih, raspa- rene stolice, originalni nadstoljnjaci. Na “Salašu 137” e vas doekati sa- mouvereno i spontano. Usluga je efikasna i profe- sionalna. Salaš 137 je jedinstveno mesto ako e- lite da uivate u domaoj hrani i piu uz autentuni ambijent i muziku tambu-
raša. Resto-ran sa tradi- cionalnom Vojvoanskom kuhinjom, a jela koja se preporuuju su sledea: gibanica, proja, domaa supa sa rezancima, rin- flajš, uretina sa mlincima, kolenica u sosu od rena, domaa salašarska roštilj kobasica, štrudla sa ma- kom i orasima.
Sve to uz po koju ašicu domaeg salašarskog vi- na ili rakije.
Restoran „Salaš 137”
Cvee kao roendanski
Grašak iz rerne
Sastojci: 2 kašike maslinovog ulja, 1 glavica crnog luka, 300 g sitno iseckanih tikvica, 2 ena belog luka, 200 g obarenog graška, 100 g prezle, 2 jajeta, 1 dl kisele pavlake, 100 g suvog mesa, 40 g narendanog parmezana
Priprema: Na zagrejanom ulju propriti sitno iseckan crni luk. Dodati suvo meso iseckano na kockice, promešati pa dodati sitno isec- kane tikvice.
Dinstati na srednjoj temperaturi oko 5 minuta dolivajui po malo vode. Dodati prethodno obaren grašak pa dinstati još oko deset minu- ta. Posoliti. Tepsiju nauljiti pa posuti prezlama. Sipati izdinstani sadraj. Umutiti jaja i pavlaku, dodati narendani parmezan i sitno iseckani beli luk. Mešavinom preliti grašak pa u rerni pei na 200 stepeni dok ne porumeni.
Pancakes
Sastojci: 1 kesica vanilin šeera, 30 g putera, 1 jaje, 1 kašiica praška za pecivo, 1/2 kaši-
ice sode bikarbone, 300 g brašna, 3 kašike šeera, 300 ml mleka, 50 ml jogurta Priprema: Umutiti jaje, vanilin šeer, puter, mleko i jogurt. Dodati brašno, prašak za peci- vo, sodu bikarbonu i šeer i sve zajedno umu- titi. Trebalo bi da se dobije smesa koja je guša od smese za obine palainke. Pei na umerenoj temperaturi. Budite oprezni, jer su jako brzo gotove. Od ove smese se dobije 10- 12 palainki. Dekorisati po elji. Moete ih sluiti sa voem, raznim prelivima, Nutelom, sladoledom, šla- gom ili topljenom okoladom.
Da li ste znali koliko je kurkuma mona?
Ako se upotrebljava na pravilan nain, kurkuma ume da oporavi ceo organizam, kau strunjaci.
Kao prvo, morate nabaviti kurkumu eko uzgoja. Ona moe biti u prahu ili u korenu. Preporuena
koliina dnevnog unosa je oko 1 kašiice za odrasle, a za maksimalno delovanje uzimajte je na taj nain barem tri puta nedeljno. Kombinujte kurkumu i crni biber kako biste poboljšali delovanje.
Kada se ovo uzme zajedno, biber poveava bioraspo- loivost kurkume. Nikad ne uzimajte ovu mešavinu na prazan eludac.
Ako se borite sa kamenom u ui, konsultujte se sa lekarom pre nego što kurkumu dodate u svoj prehram- beni plan jer kurkuma poveava proizvodnju ui. Kurkumu moete dodati u sva jela, kako slana tako i slatka, a da vam pri tome nee preuzeti aromu jela, ve e mu samo dati prelepu zlatastu boju.
Kurkumu dodajte u salate, rioto, dresinge i ostale obroke.
Ako je koristite u kuvanim jelima, preporuuje se da je dodate na samom kraju kako se njena hranljiva vrednost ne bi izgubila. Kurkuma se koristi i u kozmetici za razne maske. Koa e tako biti nahranjena i zdrava, ali je nemojte stavljati neposredno pred izlazak jer je mogue da e ostaviti ute fleke na licu zbog svoje dominantne boje.
12 br. 642
09.04.2019. KUNI LJUBIMCI / LEPOTA I ZDRAVLJE (sport, razno)
Ako se razmišljate da povedete psa sa sobom na more, a da to nikada pre niste uradili, treba da znate da to ne mora nuno biti pakao. Prvo što morate imati na umu kada razmišljate o letovanju sa svojim ljubimcem je velika kolii- na strpljenja koja e vam itekako biti neophodna. Pre svega, proverite da li plaa odobrava prisustvo pasa. Obezbedite svom ljubimcu senovito mesto na kome e pas odmarati i obezbedite mu dovoljno vode. Nikako ne dozvo- lite da vaš pas pije morsku vodu jer ona moe naškoditi psu zbog prisustva soli i drugih minerala. Ako se vaš pas kupa u morskoj vodi, nakon tog uivanja isperite mu dlaku obinom, slatkom vodom kako boste ga oistili od soli i obavezno mu odmrsite dlake, što moete uiniti uz pomo spreja . Pripazite da vaš pas ne bude previše na suncu jer su njegove uši i njuškica izuzetno osetljivi na prejako sunce. Osim toga, proverite da li je more tog dana mirno jer je bezbednost ljubimca na prvom mestu. Ako ste spremni da ispunite ove uslove, vaše letovanje bie pravi odmor za vas i ljubimca.
Prvi put sa psom na moru
Kao što su nam ne- ophodni vazduh, voda i hrana tako se ne moe funkcionisati bez sna.
Brz ivot, trendovi i po- trebe modernog vremena dovode do toga da svetska populacija u globalu sve manje spava.
San i spavanje postali su luksuz. Poznato je da je potrebno izmeu 6 i 8 sati sna za efikasno funkcio- nisanje. Ipak, ta koliina je indiviadualna a zavisi i od uzrasta. Deci je treba i do 13 sati sna zbog intenzivnog rasta i razvoja.
Mladima do 18 godina treba oko 9 sati sna, a od- raslima uglavnom od 6 do 9 sati. Sreom nedostatak sna se moe nadoknaditi.
Naime, ako iz nekog razloga niste spavali dobro par noi to moete nadok- naditi u sledeih nekoliko dana. Kada se razmišlja o spavanju pravac se ugla- vnom kree ka koliini sna, kvantitetu.
Kvalitet sna je izuzetno vaan takoe. U kom smis- lu? U pitanju je dubok san. Kako bismo se zaista od- morili plitak, lak san nije
dovoljan. Istraivanja su utvrdila da loš kvalitet sna ima vei uticaj na stvaranje uslova za nastanak hiper- tenzije nego manjak sna. Verovali ili ne, premalo sna ili loš kvalitet sna dovodi do raznih bolesti. Neke od njih su gojaznost, jer ako ne nakupimo dovoljno energije spavajui, traimo je na dru- gom mestu, a to je hrana.
Zatim, bubuljice, bore, hormon stresa je neurav- noteen, loš imunitet i kon- centracija, prekid u obnovi elija što dovodi do ozbiljni- jih bolesti i slino.
Snom do zdravlja
Osobe koje pate od nesanice umorne su, bezvoljne i neraspolo- ene, ali prema reima le- kara i za oteano uspavlji- vanje ili esto buenje nou ima leka.
Oteano uspavljivanje, esto buenje tokom no- i, jutarnji umor i bezvolj- nost simptomi su nesa- nice ili insomnije koja kod osoba koje od nje pate nepovoljno utie na kvali- tet ivota. Njeni naješi uzroci su stres, depresija, uzimanje odreenih leko- va, kafa, nikotin i alkohol, a esto pogaa osobe starije ivotne dobi.
Odrasloj osobi u pro- seku je potrebno sedam
do osam sati sna. Veina ljudi s vremena na vreme ima besane noi, što tre- ba razlikovati od hroni- nog poremeaja kakva je nesanica.
Ukoliko vam nesanica ometa dnevno funkcioni- sanje, neophodno je da se javite lekaru da se prvenstveno utvrdi da li je nesanica samo simptom odreenih poremeaja ili poremeaj sam po sebi.
Svakako, postoje i pri- rodna rešenja koja, u me- uvremenu, moete pri- meniti: banane imaju sva svojstva pilule za spava- nje. Magnezijum kojim su bogate alge, pšenine mekinje, bademi, indijski
orah i pivski kvasac opuš- ta mišie i pomae bolji san. aj od kamilice blagi je prirodni sedativ koji opušta telo i smanjuje na- petost.
Toplo mleko sadri trip- tofan, aminokiselinu sa prirodnim sedativnim dej- stvom.a ukoliko mu do- date i kašiicu meda, san je zagarantovan.
Nemojte se nervirati ako nou ne moete od- mah zaspati.
Najgore što moete uraditi sebi ako se tokom noi probudite jeste da se dodatno optereujete.
Ako ne moete ponovo utonuti u sam, ne prisi- ljavajte se na to po svaku cenu, doi e do kontra- efekta.
Nesanica – i za to postoji lek
13 br. 642
nam se kvare zubi?
Uprkos svim tim silnim reklamama za paste i et- kice za zube i stalnom podsea-nju na to koliko je vano redovno posei- vati stomatologa, broj ljudi koji imaju bolesne zube ili ih nemaju uopšte i dalje se ne smanjuje.
Bolesti usne šupljine predstavljaju jedan od najznaajnijih zdravstve- nih problema u Evropi i svetu, a pokvareni zubi, zubni implanti i nedo- statak jednog ili više zuba još uvek su više pravilo nego izuzetak.
Zubni karijesi i paro- dontalne bolesti naješ- e su bolesti usne šup- ljine, ali se one mogu spreiti ako se praktikuje pravilna samostalna ne- ga.
Glavni uzrok karijesa je bakterijska fermentacija ugljenih hidrata koja se javlja na površini zuba posle jela, što dovodi do demineralizacije tvrdog tkiva.
Pljuvaka u ustima popravlja štetu reminera- lizacijom, ali ako se esto jede smanjuje se njen efekat. Rizini fak- tori koji mogu dovesti do oralnih oboljenja, osim naina ishrane, alkohola i cigareta, ukljuuju i raz- liite bolesti kao što su gojaznost, bolesti srca, modani udar, rak i dija- betes.
Oralne bolesti naj- eše pogaaju osobe starosti izmeu 60 i 65 godina.
Ako ste nervozni, kon- stantno gubite na kilai iako imate dobar apetit, srce vam lupa i pre- skae, kosa vam opada i esto vas oblije topao znoj - sve su prilike da imate hipertireozu, ubr- zan rad štitaste lezde kada ona u krv izluuje više hormona nego što je našem organizmu po- trebno. Nasuprot tome, osobu sa hipotireozom karakterišu umor, malak- salost, zimogroljivost, dobijanje na telesnoj te- ini, oteenost, opsti-
pacija. Da bi se postavila dijagnoza poremeaja štitaste lezde, uz opi- sanu kliniku sliku do- voljno je uraditi hormone štitaste lezde u krvi i doneti odluku o terapiji.
Pored hormona moe se uraditi i ultrazvuni pregled koji moe otkriti vor štitaste lezde. U tom sluaju treba uraditi dopunsku dijagnostiku, scintigrafiju štitaste lez- de, iji nalaz moe da pokae hiperfunkcioni „vru“ vor koji je uzrok hipertireoze.
Otkako su stigli jesen i hladniji dani, kostobolja vam ne da mira? To nije udno s obzirom da pro-mene atmos- ferskog priti-ska, vlanosti vazduha i niske temperature utiu na receptore za bol i reumat-ska stanja se po- goršavaju, a bol pojaava.
Sreom, postoje neke metode koje mogu da pomognu osobama s reu- matskim bolestima i bolesti- ma koštano-mišinog sis- tema da što bezbolnije pre- brode period s niskim tem- peraturama. Hladnoa evi- dentno pojaava bolove u veim degenerativno izme- njenim zglobovima koji su zahvaeni artrozom kao što su kolena, laktovi, kukovi. Naroito je vano utopliti pre- deo iznad skonih zglobova, jer tu se nalaze elije za prehladu. Takoe, na hlad- noi se pojaava bol u vrat- noj kimi, a naroito u krsti- ma, pa i ove delove tela treba utopljavati. Fizika aktivnost je veoma vana. Bol se sma- njuje tokom individualno os- mišljenog vebanja koje poveava lokalnu temperatu- ru, a sprovodi se na predlog
fizijatra i uz vebe s fizioter- apeutom. Savetuje se po- seta banji i to, ako je mo- gue, u trajanju od tri nede- lje.
Takoe, oni koji se bore sa bolom u kostima, treba da izbegavaju pranje sudova u hladnoj vodi jer se bol po- jaava.
Osim utopljavanja i re- dovnog vebanja, treba po- vesti rauna i o ishrani.
Rešite se bolova u kostima za vreme hladnih dana
Simptomi koji ukazuju da štitna lezda ne funkcioniše normalno Simptomi koji ukazuju da štitna lezda ne funkcioniše normalno
Na utakmicama 20. kola Lige Srbije Spartakove eki- pe imale su polovian ui- nak.
Kadeti su na svom terenu savladali ukariki sa 1:0 dok su omladinci poraeni sa 3:1.
Kadetska ekipa Spartaka pobedila je ukariki sa 2:1 golovima Stefana Sta- nisavljevia i Uroša Kili- barde.
Spartak K - ukariki 2:1 (1:0). Stanisavljevi 37', Kilibarda 50' - Ergelaš 53'
Spartak: Tojzan, aki, Dimkovi, Miji, Mai, Jani, Arsovi (Gorudi), Maleni (Rac), Stanisav- ljevi (Novakovi), Popovi (Andri), Kilibarda (Pastva).
ukariki: Markovi, Rogan, Kadijevi, Petkovi (Aimovi), Drezgi, Niko- li (Vievi), Vukovi (Se-
kuli), Grgi, Šare (uki), Ergelaš, Ajdar.
Omladinski tim ostao je bez bodova. ukariki je bio uspešniji i slavio sa 3:1.
Spartak K - ukariki 1:3 (1:1). Joki 41' - Terzi 9', Nikevi 52', Rakonjac 71'
Spartak: Dubljani, Ra- dovanovi (Budimir), Vido- vi, Damjanovi, Kaurin, ia, Boovi (Plazini), Stojanovi (Radosavljevi), Molnar, Milijaševi (Simi), Joki.
ukariki: Koul, or- evi (Rubei), Kame- novi, Fratrovi (Lonar), Baki, Radojii, Markov (Bosani), Terzi, Rako- njac (Ristovi), Nikevi, Ili (Danii).
14 br. 642
09.04.2019. SPORTSKE INFORMACIJE / RE ITALACA
Poštovani u redakciji, elela bih da skrenem panju na problem auto-
buske stanice Lifka koja se nalazi na strani katedrale (pravac prema Somboru). Kada autobus stane da pokupi putnike, putnici moraju da stoje na biciklis- tikoj stazi, a kada je guva (u popodnevnim asovima kada svi idu sa posla) tada nastaje kolaps. Biciklisti nemaju strpljenja i razumevanja, prolaze, zvone ili ak namerno guraju putnike, a putnici su prinueni da stoje u redu preko biciklistike staze kako bi ušli u autobus. Zar nije bilo logino da je biciklistika staza iza, a pešaka ispred kako se ne bi pravio problem ni biciklistima, a ni putnicima? M.Š.
Fudbaleri Dinama iz Paneva bolji od Bake 1901
Baka 1901 nije uspela da ostvari pobedu u 22. kolu Srpske lige, grupa Vojvodina.
Na terenu kraj Somborske kapije bolji za gol bio je panevaki Dinamo.
Posledobre serije u prolenom delu, Baka 1901 je poklekla u vanrednom kolu i to na svom terenu od Dinama iz Paneva koji je slavio minimalnim rezultatom – 0:1.
U prvom delu domai tim je bio bolji, ali nije našao rešenje za odbranu Dinama.
Odoleli su Panevci svim napadima Subotiana i na odmor se otišlo bez golova. U nastavku utakmice gosti su brzo iskoristili pravu priliku i poveli. Juriša je uspeo da savlada golmana Studena i donese pobedu Dinamo ud 1:0.
Baka 1901 – Dinamo 0:1 (0:0) Juriša 50'. Baka: Studen, Bjedov (Nenezi), Simi (Luki),
Matijevi, Spremo, Dobresko, urovi, Bjelobrk, Gli- šovi, Nenadovi (Bijelovi) i Mili.
Dinamo:Tomi, Markovi (Simonovi), Daši, Terzi, Nedui, Vukovi (Javor), Arnautovi, Petrovi, Juriša, Krkobabi (Bulatovi), Teofanov.
Ekipa Spartaka iz Su- botice upisala je petu po- bedu u nizu. "Golubovi" su u 29. kolu slavili protiv Ze- muna sa 2:0. Za radost i nova tri boda tima sa severa Bake pobrinuo se dvostru- ki strelac Stefan Denkovi. Spartak je bio bolji od Zemuna i zaslueno pobe- dio. U predposlednjem kolu ligaškog dela plavo – beli su uknjiili vana tri boda. Prvi deo utakmice igrao se na sredini terena. partak je prvi zapretio, ali je Den- kovi bio neprecizan i posle njegovog šuta, lopta je završila iznad preke. Na drugoj strani Zemun je po- kušao da iznenadi Subo- tiane, ali je Ostoji bio si- guran pred golom plavo – belih i dobro intervenisao za mirne mree posle 45 minuta igre.
Drugi deo utakmice bio je bolji za Subotiane. Preuzeli potpuno kontrolu na terenu i ubrzo stigli do vostva. Stefan Denkovi bio je precizan za prednost Spartaka od 1:0.
Nije mnogo trebalo na- padau „golubova“, nakon samo dva minuta, po drugi put je nadmudrio golmana Miloševia i doneo radost svom timu.
Zemun – Spartak K 0:2 (0:0). Denkovi 70’ i 72’.
Zemun: Miloševi, Mlade-
Spartak: Ostoji, Teki- jaški, Otaševi, Kerkez, Miloševi (Vukevi), Mar- i, Glavi, Mladenovi (Dunerski), Tufegdi (or- evi), Denkovi, eni.
Pobeda fudbalera Spartaka u Zemunu
U poslednjem, 22. kolu Superlige, rukometaši Spar- taka odigrali su nerešeno 29:29 sa Rudarom u Kostolcu. Subotiani su ligaški deo okonali na šestoj poziciji, ali ih eka razigravanje za plasman od petog do osmog mesta. Rukometaši Spartaka odigrali su nerešeno u Kostolcu sa Rudarom 29:29. Imali su Šubotiani u drugom delu pred- nost sve do same završnice, ali su na kraju osvojili bod. Domain je bolje otvorio utakmicu i stekao prednost. Iako je Spartak pruio dobru igru, Rudar je odolevao sve do polovine prvog dela i bio u rezultatskom plusu. Preuzeli su Subotiani vostvo i sa dva gola prednosti su okonali prvih 30 minuta utakmice. U drugom poluvremenu se nastavila neizvesna borba gol za gol. Imao je Spartak prednost u samoj završnici utakmice, ali se ni domai tim nije predavao i u poslednjem kolu ligaškog dela bodovi su podeljeni.
Rudar – Spartak 29:29 (15:17) Rudar: M. Vukovi, Stojkovi, Despotovi, Radisavlje-
vi 1, Tatari, Avramovi 2, V. Vukovi 1, Begovi, Tica 7, Dragutinovi 3, Jovanovi 4, orevi, Miloševi 9, Nedeljkov 2, Boi, Merdovi.
Spartak: Rakovi, Pjevalica, Arelan, Rosi, Relji, Paji, Kolundi, Šuki 3, Bozoljac, Potpara, Spermo, Kojadinovi 2, Karan 10, Petrovi 3, Leovac 6, Ste- fanovi 5.
Završen je ligaški deo takmienja, sledi podela na plej- of, plej kup i plejaut takmienje. S obzirom da je Spartak prvi deo okonao na šestom mestu igrae plej kup za plasman od petog do osmog mesta sa Kikindom, Obiliem i Šamotom. Takmienje se nastavlja 20. aprila, a Spartak e u prvom kolu gostovati u Kikindi.
Tabela pred plej kup: Kikinda 4-0-2 (+6) / 8 Šamot 3-0-3 (+1) / 6 Obili 3-0-3 (0) / 6 Spartak 2-0-4 (-7) / 4 Izvor: www.subotica.com
Kadeti FK Spartak odlini protiv ukarikog
Rukometaši Spartaka odigrali nerešeno u
Kostolcu
Kostolcu
Vaterpolisti Spartak Pro- zivke osvojio je drugo me- sto na finalnom turniru Kupa Srbije za vaterpoliste roene 2002. godine, koji je odran u Kragujevcu tokom vikenda.
Subotiani su zabeleili dve pobede i samo jedan poraz, od domaina Rad- nikog.
Subotiani su se u svoj grad vratili sa srebrom. Tim Nemanje Andria ostvario je dve pobede u prvom i drugom kolu, dok je u treem poraen od domai- na rezultatom 18:8. Iako je malo falilo da Subotiani budu prvi, ovaj uspeh je i više nego dobar.
Za Spartak Prozivku su nastupali: Perez De Guz- man, Nikolas Pri, Ognjen Todi, Viktor Varkulja (ka- piten), Matija Tonkovi, Silard Kokai, Luka Ivkovi, Miloš Stojanovi, Jovan Stojanovi, Aleksa Konatar,
Miloš Nedeljkovi, Bogdan Jari, Strahinja Dmitra- šinovi, Danilo Beši, Vo- jislav Mandi, Ilija Radu- milo. Trener: Nemanja And- ri.
Rezultati finalnog turnira: 1. kolo: Stari grad –
Crvena zvezda 7:8, Spartak Prozivka – Dunav 14:8, Radniki – Partizan 12:8.
2. kolo: Radniki – Cr- vena zvezda 9:12, Partizan – Dunav 15:3, Spartak
Prozvika – Stari Grad 10:9. 3. kolo: Radniki – Spar-
tak Prozivka 18:8, Crvena zvezda – Dunav 9:4, Partizan – Stari Grad 14:9.
Plasman: Radniki 12, Spartak Prozivka 10, Cr- vena zvezda 10, Partizan 8, Stari Grad 3, Dunav bez bodova.
15 br. 642
utorkom. Izdava: Vizija MVP d.o.o., Aleja Maršala Tita
10/2, Subotica. Sekretar redakcije: Maja Štetakovi
024/670-906, mail: [email protected]s. Direktor i
glavni i odgovorni urednik: Mladen Vukovi, tel:
024/523-080, mail: [email protected] Grafika
Novi Sad. CIP katalogizacija u publikaciji, biblioteka
Matice Srpske, Novi Sad. ISSN: 1452-6298, COBISS SR-
ID 215580167.
SU Nedeljnik sadri korisne informacije i reklame. Izdava ne ispituje istinitost reklame i ne prima odgovornost za njihov sadraj. Tira ovog broja 10.000 primeraka.
Zimsko prvenstvo Srbije, odrano je u Somboru, u organizaciji Plivakog saveza Srbije. Tom prilikom kadeti Spartaka osvojili su 13 medalja i u ekipnom plasmanu zauzeli drugo mesto.
U Somboru na Zimskom prvenstvu Srbije za kadete Spartakovi plivai ostvarili su izuzetan rezultat. Na dravnom prvenstvu nastupilo je 40 klubova uz ueše 232 plivaa. Subotiani su uestvovali sa 12 takmiara, etiri plivaa i osam plivaica. U izuzetno jakoj konkuren- ciji Spartakovi kadeti osvojili su ukupno 13 medalja, a u ekipnom plasmanu drugo mesto.
Osvajai medalja u individualnoj konkurenciji: Vanja Romi - srebrnu na 400 mešovito i tri bronzane,
u disciplinama 200 prsno, 200 mešovito i 800 kraul, Tea Mut - dve srebrne, na 400 i 800 kraul, Katarina Milodanovi - bronzana na 100 delfin, Marko Barši - srebrna medalja u disciplini 400 kraul. Osvojene medalje u kategoriji štafeta: enska štafeta 4x50 mešovito u sastavu Tea Mut,
Vanja Romi, Katarina Milodanovi i Lili Kuti – zlatna medalja
Muška štafeta 4x50 slobodno u sastavu Marko Barši, Luka Kneevi, Filip Zaviši i Danilo Duli – srebrna medalja.
enska štafeta 4x50 slobodno u sastavu Vanja Romi, Anja Skenderovi, Katarina Milodanovi i Tea Mut – sre- brna medalja.
Mešovita štafeta 4x50 mešovito u sastavu Tea Mut, Vanja Romi, Danilo Duli i Marko Barši – srebrna meda- lja.
Mešovita štafeta 4x50 kraul u sastavu Kneevi Luka, Filip Zaviši, Katarina Milodanovi i Lili Kuti – bronzana medalja
Kadetske ekipa Spartaka koja je osvojila drugo mesto plivala je u sastavu:
Deaci: Marko Barši, Filip Zaviši, Danilo Duli, Luka Kneevi,
Devojice: Vanja Romi, Tea Mut, Katarina Milo- danovi, Lili Kuti, Anja Skenderovi, Taša Babi, Doris Duli i Petra Kesei.
Treneri: Bojan Race i Milan Jovanovi.
Rvai Spartaka osvojili etiri medalje na Prvenstvu Vojvodine u Zrenjaninu
U Zrenjaninu je odrano Prvenstvo Vojvodine za juniore i starije pionire u rvanju. Spartakovi takmiari su nastupali u obe konkurencije i osvojili etiri medalje. Albert upak u kategoriji 68 kilograma kod juniora osvojio je prvo mesto i zlatnu medalju, dok je Adrijan Feldedi u kategori- ji 72 kilograma uzeo bronzu. Uroš Krstin u konkurenciji starijih pionira u kategoriji 68 kilograma osvojio je zlato, a Marko Kopunovi u kategoriji 85 kilograma srebro.
Plivai Spartaka drugi na Prvenstvu Srbije za kadete Plivai Spartaka drugi na
Prvenstvu Srbije za kadete
Vaterpolisti Spartak Prozivke osvojili drugo mesto na finalnom turniru Kupa Srbije
16 „Svako se a l i na s reu , a na pamet n iko . ”br. 642 09.04.2019.
www.vodovod.rs