of 16 /16
ISSN 1452-6298 INTERNET IZDANJE www.sunedeljnik.rs/sunedeljnik Izreka nedelje „Početna tačka svakog uspeha je želja.” - Napoleon Hil

Izreka nedelje „Početna tačka svakog uspeha je želja

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izreka nedelje „Početna tačka svakog uspeha je želja

679-BROJ.qxd„Poetna taka svakog uspeha je elja.” - Napoleon Hil
U narednih godinu dana u našem gradu realizovae se projekat „Interkultura- lizam i antidiskriminacija u Subotici“, u koji e biti ukljueno oko 400 ueni- ka, 30 nastavnika i 30 pred- stavnika lokalne samo- uprave.
Cilj projekta bie po- veanje inkluzije i integraci- je Roma u sve sfere društ- va, a naroito u obrazova- nje.
Projektne aktivnosti reali- zovae se u osnovnim ško- lama „Seenji Ištvan“, „u- ro Salaj“, „Matko Vukovi“, „Vuk Karadi“ u Bajmoku, i „Hunjadi Janoš“ u an- taviru, kao i na teritoriji mes- nih zajednica u kojima se nalaze ove obrazovne usta- nove.
Po reima lana Grad- skog vea zaduenog za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilije ukanovia,
ovaj projekat rezultat je tro- godišnjeg rada i lokalne samouprave i Saveta za unapreenje poloaja Ro- ma, kao i svih ustanova u gradu koje rade na po- boljšanju uslova rada i ivota romske populacije.
Projekat se realizuje u okviru programa Podrška EU inkluziji Roma – Osna- ivanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna konferencija gradova
i opština (SKGO), a finan- sira ga Europska unija kroz IPA 2016.
2 br. 679
vic ...................................5, 6
OPREMA ZA DOMAINSTVO
Roletne i venecijaneri,
Skandinavka .......................... 6
voz ........................................ 8
MEDIJI ................................. 8
Subotici”
Ekonomskog fakulteta Infostud dodelio
Infostud je trei put zaredom dodelio stipendije studen- tima iz Subotice. Studenti, pored novane stimulacije u vrednosti od 144.000 dinara imaju i mogunost obavlja- nja prakse u kompaniji tokom narednih godinu dana, ka- ko bi stekli praktina znanja neophodna za rad na trištu.
Proces selekcije podrazumevao je rešavanje zadataka u intervjue.
Pet stipendista je do sada dobilo zaposlenje u Infostudu.
Polaznicima obuke za viljuškariste urueni
sertifikati U prostorijama subotike Filijale Nacionalne slube za
zapošljavanje urueni su sertifikati polaznicima obuke za viljuškariste. Ovo zanimanje je prema procenama NSZ traeno na lokalnom trištu rada i iz tog razloga je 5 polaznika dobilo mogunost da stekne neophodna zna- nja i veštine za obavljanje ovog posla.
Obuka za rukovaoce viljuškarom trajala je od 19. sep- tembra do 19. novembra. Obuka se sastojala iz teorijsko- praktinog dela i radne prakse. Cilj ove obuke bio je da omogui nezapolsenim licima sa evidencije NSZ da lakše dou do posla. Svih 5 polaznika uspešno je završilo obuku i poloilo završni ispit.
Uskoro poinje završna faza radova na zgradi Narodnog pozorišta
Adaptacija i rekonstrukcija zgrade Na- rodnog pozo- rišta spremna je za poetak 8-1 faze rado- va, koji podra- zumevaju gra- evinske i ar- hitektonske ra- dove, kao i op- remanje pozorišne dvorane scenskom tehnikom. Radovi bi trebalo uskoro da ponu.
Ulaz i balska dvorana su gotovi, kao i prostorije name- njene glumcima i upravi pozorišta. Zgrada ima sedam spratova, na šest e biti prostorije, a sedmi je namenjen tehnici.
Ostalo je da se urade i opreme scene – velika koncert- na dvorana i dve manje.
3 br. 679
Tel: 064/17-16-406
MOLER FASADER
Tel: 062/11-22-146
TRAIM POSAO
VODOINSTALATER traim posao popravke i iše- nja bojlera, slavina, menjanje kupatila, odgušenja. Pea.
Tel: 064/134-0-486
Traim posao ROLETAR
U Subotici, Paliu i okolini. Tel: 024/754-643, 064/135-54-29
DIHTOVANJE Traim posao dihtovanja i
popravke prozora i vrata, alu- minijskom lajsnom.
Tel: 064/11-22-012 i 024/522-136
i odnošenje nepotrebnog nameštaja.
latofleks letvica. Tel: 063/84-53-630
Traim posao ROLETARA sve vrste popravki roletni i komarnika. Tel: 060/45-35-635
TRAIM POSAO za emajliranje kada.
Telefon: 063/83-72-805 024/537-473
MAJSTOR U KUI
Tel: 063/817-44-84
MOLERSKI I GIPSARSKI RADOVI gletovanje, farbanje, demit fasade, spušteni plafoni i pregradni zidovi.
Tel: 063/749-54-01
MAJSTOR trai posao vodoinstalatera ili elektriara. Radim kvali- tetno vodovod, el. insta- lacije, keramiku i drugo.
Tel: 063/83-18-009
vrsta bada i letnjikovaca. Tel: 064/386-31-40
TRAIM POSAO MOLERSKO
FASADERSKIH radova. Višegodišnje
izrada novih kupatila. Dugogodišnje iskustvo
PANTI Tel: 024/550-643 i
Tel: 060/48-09-021
24. decembar – utorak Film: Ratovi zvezda: Uspon Skajvokera 3D – Bioskop „Abazija“ 14:30 asova Animirani film: Patrolne šape – Bioskop „Euroci- nema“ 17:00 asova Film: Abigejl – Bioskop „Aleksandar Lifka“ 17:00 asova Film: Jumanji – Sledei nivo 3D – Bioskop „Abazija“ 18:30 asova Film: Neobini – Bioskop „Eurocinema“ 19:00 asova Film: Star Wars – Uspon Skajvokera 3D – Bioskop „Aleksandar Lifka“ 19:00 asova Film: Ratovi Zvezda: Uspon Skajvokera 3D – Bioskop „Eurocinema“ 21:00 as Film: Ajvar – Bioksop „Aleskandar Lifka“ 21:30 asova
25. decembar – sreda Film: Ratovi Zvezda: Uspon Skajvokera 3D – Bioskop „Abazija“ 14:30 asova Animirani film: Patrolne šape – Bioskop „Eurocinema“ 17:00 asova Film: Abigejl – Bioskop „Alkesandar Lifka“ 17:00 asova Film: Jumanji – Sledei nivo 3D – Bioskop „Abazija“ 18:30 asova Film: Neobini – Bioskop „Eurocinema“ 19:00 asova Film: Star Wars – Uspon Skajvokera 3D – Bioksop „Aleksandar Lifka“ 19:00 asova
Film: Star Wars – Uspon Skajvokera – Bioskop „Abazija“ 20:30 asova Film: Ratovi Zvezda: Uspon Skajvokera 3D – Bioskop „Eurocinema“ 21:00 as Film: Ajvar – Bioksop „Alkesandar Lifka“ 21:30 asova
26.decembar - etvrtak Predstava: Gustav je kriv za sve - Pozorište "Kosztolányi Dezs"19:30 asova
27.decembar - petak Predavanje i izloba o istoriji EX YU fudbala u susret stogodišnjici Gradskog fudbalskog saveza Subotica – Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaa 18:00 asova Odbojka OK Spartak – OK Vizura – Hala Sportova 19:00 asova
28.decembar – subota Dodela paketia na ledu sa Deda Mrazom – sta- dion malih sportova 10:00 asova Putovanje vozom sa Deda Mrazom – eleznika stanica 13:30 asova Predstava: 'a Grgina huncutarija- HKC Bunjevako kolo 19:00
29.decembar – nedelja Putovanje vozom sa Deda Mrazom – eleznika stanica 13:30 asova Predstava: Skupština na oši - HKC Bunjevako kolo 19:00 asova
Renomirana inostrana firma trai
industrijskoj zoni Mali Bajmok.
prevoza.
Tel: 069/33-03-555
Za narednu godinu u gradskom bu- detu bie obezbeena znaajno vea sredstva za oblast socijalne zaštite, ime je omogueno da se zapone zakonska procedura nalaenja prualaca za usluge linog pratioca i asistenta, najavila je Jasmina Stevanovi, sekretar Sekretari- jata za društvene delatnosti, dodavši da su u budetu opredeljena i sredstva za ku- povinu novog vozila za osobe sa invalidite- tom. Ve od poetka sledee godine korisnici usluga socijalne zaštite moi e da dobiju usluge linog pratioca za decu, kao i linog asistenta za odrasle osobe. Ova oblast bila je neregulisana, jer je
iziskivala velika sredstva za realizovanje, a sada su ona obezbeena.
Ovim korakom najvei vanistitucionalni problem u oblasti socijalne zaštite bie rešen, a iz lokalne samouprave se nadaju da e Subotica uskoro postati primer dobre prakse i ostalim gradovima.
Obezbeena vea sredstva za pruaoca usluga linih pratilaca i asistenata
Tokom ove sedmice am- bulante Dom penzionera, Ogranak 3, Mali Bajmok, Tavankut, Bikovo, Pešara i urin radie po izme- njenom radnom vremenu.
Ambulanta Dom pen- zionera e u utorak i etvr- tak raditi od 7 do 14 aso- va, u sredu e biti zatvore- na, dok e u petak ra- diti po ustaljenom raspore- du.
Ambulanta Ogranak 3 e u utorak biti otvorena od 13 do 20 asova, u sredu nee raditi, dok e u etvrtak i petak raditi od 7 do 14 asova.
Ambulanta Mali Bajmok pacijente e u utorak pri- mati od 7 do 14 asova, u sredu nee raditi, dok e u etvrtak i petak za paci- jente biti otvorena od 13 do 20 asova.
Ambulanta Tavankut e u utorak i etvrtak raditi od 7 do 14 asova, u sredu nee raditi, dok e u petak raditi od 7 do 20 asova.
Ambulante urin, Bi- kovo i Pešara e samo u utorak raditi po izmenje- nom radnom vremenu i to od 7 do 14 asova, dok e ostalim danima radno vre- me ostati nepromenje- no.
Izmenjeno radno vreme pojedinih ambulanti
4 br. 679
GRAEVINSKI RADOVI
BRAVARIJA Izraujemo: kapije, ograde, tera- se, zaštitne rešetke, kovano gvo- e. Kao i odravanje istih.
POPUST PENZIONERIMA! Tel. 063/808-68-04
lizacija, – gipsarski radovi,
plafoni, – elektrika, – demit fasade, – laminat, parket. Tel: 062/822-86-73
K U R S N A L I S T A ŠIFRA NAZIV ZEMLJE OZNAKA VALUTE VAI ZA SREDNJI KURS
978 EMU EUR 1 117,5217
36 Australija AUD 1 73,2040
124 Kanada CAD 1 80,5605
191 Hrvatska HRK 1 15,7828
977 BiH BAM 1 60,0879
348 Maarska HUF 100 35,5254
643 Ruska Fed. RUB 1 1,7033
756 Švajcarska CHF 1 107,9865
826 V. Britanija GBP 1 138,0011
840 SAD USD 1 106,0187
OGLASITE VAŠ BIZNIS
POSETITE NAŠ SAJT www.sunedeljnik.rs Tel: 024/670-906
INTERNET IZDANJE:
specijalizovane trgovine)
VIC PO VIC
Upisao se Perica da treni- ra plivanje, i kae treneru po- sle nekoliko minuta:
– Idem ja kui. – A zašto ? – Pa, nisam više edan!
* Zaglavile se plavuša i crn-
ka u liftu.. Plavuša: UPOMO, UPO-
MO.....! Crnka: Bolje da viemo
zajedno.
* Pita baba taksistu: - Koliko sam duna za vo-
nju? - 10 evra baba. Baba daje 5 evra Taksista kae: - Nije 5 nego 10. Baka kae: - Pa šta hoeš i ti si se
vozio.
Walk in garderoberi – rešenja po Vašoj meri
Razloga za pravljenje walk-in garderobera je mnogo, a osnovna 4 su:
1. U ove garderobere staje sva odea (esto i obua) koju posedujete, pa samim tim nema razloga da razmišljate o prostoru za odlaganje stvari van sezone.
2. Garderoba se u walk-in garderoberu ne guva kao u obinim ormanima, jer nema potrebe da je savi- jate i slaete tako da se uklopi u dubinu ili visinu raspoloivog prostora.
3. Walk-in garderoberi esto slue i kao prostorijica za oblaenje, dakle kao kuna svlaionica što ostatak kue ini urednijim i istijim, jer nema razbacanih stvari na sve strane.
4. Iako moda niko prvobitno ne razmišlja o ovom fak- toru kada pravi walk-in garderober, ovaj deo pros- tora podie cenu stana u sluaju izdavanja ili pro- daje. Ipak, ma koliko ideja bila sjajna, ako ste ogranieni s pros- torom i ako nemate pravog mjastora da Vam ideju realizuje, od sjajne ideje na- praviete protrae- ne kvadrate.
Sada kada znate pred- nosti walk-in gardero- bera, ostaje Vam da angaujete stolara koji e ga napraviti po meri koja Vama odgovara.
6 br. 679
DOMAINSTVO (spec. trgovine,roletne, venecijaneri)
S a v e t i z a g r e j a n j e Pravilno grejanje ne samo da prua udobnost, ve smanjuje pritisak na kuni budet
i smanjuje zagaenje ivotne sredine. Trebalo bi imati na umu sledee savete:
Grejanje po potrebi Da li ste znali da svaki dodatni stepen sobne temperature zahteva 6% više energije?
Svaka soba treba da bude samo zagrejana u meri u kojoj se koristi. U dnevnoj sobi je obino 21 0C, dok su kuhinje i spavae sobe malo hladnije, otprilike 18 0C.
Pravilna ventilacija Nepravilna ventilacija moe dovesti do velikih gubitaka toplote. Kao rezultat toga,
prozor otvarajte nekoliko puta kratko.
Prijatne noi U zavisnosti od nivoa izolacije u kui, sobna temperatura treba da bude smanjena
za 2 do 5 stepeni tokom noi. Iskljuivanje grejanja bi bilo kontraproduktivno, jer je za zagrevanje ohlaene prostorije potrebno mnogo više energije nego što je potrebno za kontinualno grejanje na niskom nivou.
Toplota bez prepreka Radijatori treba da budu slobodni da bi mogli da šire toplotu oko sebe. Postavljanje
komada nameštaja ispred njih ili pokrivanje dugim zavesama ima nepovoljno dejstvo, jer apsorbuje toplotu.
Vazduh u radijatorima Vazduh koji ulazi u radi-
jatore spreava vodu da normalno cirkuliše.
Poznati glug-glug šum je odreeni znak da je vazduh u krugu greja- nja.
Drugi pouzdani signal upozorenja je kada radija- tor nije zagrejan kako tre- ba (u jednom delu je hladan).
U veini sluajeva to se rešava vrlo jednostavno, korišenjem kljuia za odzraivanje vazduha u radijatorima na odzranoj slavini.
www.sunedeljnik.rs
poslovni-registar
24.12.2019.OPREMA ZA DOMAINSTVO (PVC stolarija, nameštaj, bela tehnika, ogrev)
U nedoumici ste koje veš mašine su bolje, one sa frontalnim ili sa gornjim punjenjem? Koja e bolje „lei“ u Vaš dom? Raz- mišljate i o kupovini veš mašine sa gornjim punje- njem, iako je retko ko ima, ali još niste sigurni koje su njene prednosti i da li ete se navii na nju. Za koju ete se odluiti?
Predrasude u vezi sa mašinama sa gornjim
punjenjem esto se misli da je
teško izvlaiti odeu iz mašine sa gornjim punje- njem. Zapravo je vrlo jed- nostavno, samo dok se ne naviknete, s obzirom da veina domova ima maši- ne sa frontalnim punjen- jem. Korisnici mašina sa gornjim punjenjem nemaju problem sa izvlaenjem ebeta, prostirke, odee, oni ak istiu da su prak- tinije, jer ne morate da se saginjete i vijate odeu u bubnju.
Razlika izmeu veš mašina sa frontalnim i
gornjim punjenjem Što se tie samog pra-
nja, ne postoji razlika, jer
obe veš mašine peru pod- jednako dobro. Veš mašina sa gornjim punjenjem je manje buna.
Njena najvea prednost je u tome što je manja od one sa frontalnim punje- njem, te je kao takvu mo- ete lako uklopiti u mala kupatila. Mašine sa gornjim punjenjem su namenjene kuama i stanovima sa malim kupatilima. Idealne su za porodice sa malim brojem lanova, jer su uglavnom manjeg kapacite- ta i ne moe mnogo veša da stane. Ukoliko ste stu- dent koji ivi u maloj gar- sonjeri ova mašina za Vas moe predstavljati pravi izbor.
Kvalitet pranje – preporuke
Na samoj mašini pri- metiete nalepnicu na kojoj se nalazi veliko slovo od A do G i oznaava klasu po- trošnje elektrine struje u koju data mašina spada. U klasi A su mašine koje potroše manje od 0,19 kWh po 1 kg veša (ili 0,95 kWh za 5 kg veša) za ispu- njenje jednog ciklusa pra- nja.
Kategorija kvaliteta pra- nja je najbitnija za kupca, te ona razvrstava mašine u klase od A do G, na osnovu standardnog testa EZ za uinak pokazan pri pranju mrlja od uzoraka ugljene ai, krvi, okolade i vina. Ono što se preporuuje pri kupovini nove veš mašine je da obratite panju na to da li imate obezbeen specijalizovani servis za mašinu koju elite da ku- pite u Vašem gradu ili ne- kom bliem mestu. Raspi- tajte se i o cenama rez- ervnih delova za tu mašinu. Trgovac je duan da Vam prui i uslugu deblokiranja kazana kada mašinu do- premite kui.
www.sunedeljnik.rs za svakoga po nešto kuhinjica, horoskop, lepota i zdravlje, sve
za kuu...
8 br. 679
TRANSPORT (prevoz, auto delovi, servis, tehniki pregled, razno) / MEDIJI
DVE GARAE SE IZDAJU ispod Hotela Patrija.
Cena: dogovor. 024/587-352 i 063/501-021
» Izdajem magacin u najam u primam robu na skladištenje. Površina pod krovom iznosi 400 kvm + veliki plac, u Verušiu kod Višnjevca. Tel: 024/587-352 i 063/50-10-21
Nesrean brak ovek koji je inae vrlo
nesrean u braku, vraa se kui potpuno pijan. ena mu otvara vrata: – Kako to izgledaš? - pita ga ena. – Cele noi sam pio da te zaboravim, a sada te vidim duplo!
* Škola
Mali deak se ras- plakao usred noi, pa ga majka teši: - Šta je bilo, što plaeš, dete? - upita majka - Ma sanjao sam da gori škola - odgovori sin. - Šššš, smiri se, to je samo san...
- Znaaaam – odgovori sin.
VIC PO VIC
9 br. 679
24.12.2019.Saveti za preduzetnike i vozae
Kupci su centralne linosti svakog pre- duzea, a vano je da su ujedno i dobri kupci. Kakav je dobar kupac? Da li onaj koji mnogo novca potroši prilikom kupovine, koji plaa na vreme ili koji vas preporuuje? Sve navedene vrste ku- paca su dobrodošle, ali najbolji kupac je onaj koji ponovo kupuje.
Ukoliko Vam se kupac vraa, on to ne ini zbog niske cene, ve zbog vredno- sti koju je dobio od Vašeg proizvoda. Struno bi definisali ovako: „Zadovolj- stvo sa Vašim proizvodom je bilo jae nego bilo koja primamljiva konkurentska ponuda“.
Proces ponovne kupovine ne smete prepustiti sluaju i nadi da je Vaš proizvod dobar. Pojavi li Vam se misao poput „Ako je kupac bio zadovoljan svakako e se vratiti, ja ne volim da budem nametljiv”– Vaš zadatak je da ovo brzo izbrišite iz Vašeg uma, jer ete ne- prestano i suvišno puno energije uloiti u pronalazak novih trišta.
injenica je da je mnogo jeftinije zadrati postojee kupce i pokrenuti ih na novu kupovinu, nego stalno tragati za novima. Lojalnost je odluka, a ne ose- aj, ali se isti razvija na osnovu niza po- zitivnih oseanja. Kako? Ukoliko je ku- pac bio prvi put zadovoljan Vašom uslu- gom ili proizvodom, u njemu ste potvrdili
oseaj da je doneo ispravnu odluku. Prilikom sledee kupovine e se taj ose- aj ponovo pojaviti i ojaati vašu vezu. Nakon x broja kupovine koje se ritmino pojavljuju, moete slobodno da izjavite da imate lojalnog kupca kome niko ne moe da ponudi jeftiniji ili bolji proizvod i nikada nee kupovati na drugom mestu.
Rezimirajmo izgled prodajnog pro- cesa:
* kada dopiremo do što veeg broja (potencijalnih) kupaca, broj proda- jnih prilika se uveava
* kada imamo više prodajnih prilika, prodaja se poveava
* kada uspešno realizujemo prodajne prilike, prihodi rastu
* kada prihodi rastu, deo troškova se pretvara u investiciju
* kada investiramo u kupce, onda naš biznis raste - i dopire do još veeg broja potencijalnih kupaca.
Investicija u naše kupce je naša strategija kako da ih zadrimo i kako da od njih uinimo krug lojalnih kupaca, odnosno kako da proširimo taj krug sa novim kupcima. To je ujedno i Vaš model poslovanja, sistem funk- cionisanja, a Vaši lojalni kupci su Vaš kapital. Zato neka vam bude cilj za 2020.godinu da najpre negujete krug postojeih kupaca, a zatim proširujete krug sa novima, ne zapostavljajui lo- jalne „stare mušterije”.
Sa ovom reenicom Vam elim bla- goslovene praznike i srenu 2020. Novu Godinu.
Jasminka Gruni poslovni trener i NLP trener
autor trening koncepa „Update
Your Business“
K a k a v j e d o b a r k u p a c ?
Alat koji morate imati
u Vašem automobilu
Svaki voza mora da ima odgovarajui alat u svom automobilu, jer se nikada ne zna, kada e taj alat zatrebati.
Alat koji bi trebalo da se nae u Vašem automobilu je: 1. Kljuevi i dizalica za skidanje toka Iako novija i modernija kola dolaze sa fabrikom dizalicom i kljuevima,
neki automobili to nemaju. Zbog toga je neophodno da u svom automo- bilu, pored rezervne gume, imate i odgovarajui alat za zamenu. Ukoliko Vam guma pukne, morate biti spremni da je zamenite, a bez dizalice i kljua to neete moi.
2. eki za staklo Nadajmo se da ovo nikad neete morati upotrebiti, ali ipak dobro je da
ovaj predmet bude u kolima. Koristi se kada voza upadne u vodu i krene da tone sa svojim automobilom. Zbog elektronike u automobilu, prozori u vodi prestaju da rade, a otpor vode spreava da lagano otvorite vrata u vodi. Zbog toga Vam ovaj eki moe spasiti ivot, jer ete uz pomo njega lako slomiti prozor i isplivati iz potopljenog automobila.
3. Multifunkcionalni klju sa inbusima Umesto da nosite gomilu kljueva, kupite neki od mnogobrojnih multi-
kljueva koji sadre nekoliko opcija. Ovaj tip kljua ili odvijaa pomoi e Vam sa svim tipovima šrafova koji se nalaze na Vašem automobilu. Potrudite se da naete i odgovarajue inbuse i odvijae, jer e Vam i to moda biti potrebno.
4. Francuski klju Za velike i „zapekle“ šrafove, rešenje je francuski klju. Podesivi fran-
cuski klju moe samostalno da Vam pomogne da odvijete razliite šrafove i da promenite odreene delove, kao što je akumulator ili slino.
5. Leatherman multifunkcionalna klješta Ova klješta mogu da seku ice, plastiku, mogu da odvru i zavru
šrafove, pa ak i da otvore boce i flaše. Ova korisna stvarica je zaista vrlo potreban alat u svakom automobilu koji e doneti mnogo koristi voza- ima koji se nau u nevolji.
Kako da proverite koione ploice na automobilu
Mnogi vozai uopšte ne vode rauna o konicama, pa se esto dešava da voze sa istrošenim ploicama i diskovima, što moe dovesti do nesrea i nezgoda. Konice bi trebalo proveravati nekoliko puta godišnje i to se obino radi kada se sezonski menjaju gume na vozili- ma. Tada konice naješe proveravaju vulkanizeri koji Vam govore nji- hovo stanje, ali ako elite da to uradite sami, onda ne brinite, jer je to lak posao koji moe svako uraditi. Pre svega je potrebno da skinete toak kako biste mogli vizuelno da ispitate koioni disk i ploice.
Kada je toak skinut, moi ete da vidite koiona klješta u kojima se nalaze ploice, kao i sam koioni disk. Sve što dalje treba da uradite jeste da proverite koliko se „mesa“ nalazi na koionim ploicama. Ploice se sastoje od tvrdog metala i mekanog dela koji se vremenom troši i koji se oslanja na koioni disk. Kada se taj mekani deo istroši, tada su ploice za zamenu.
Simptomi koji pokazuju istrošenost ploica je naješe jako škripa- nje koje se dešava prilikom koenja. Ta škripa stvara se zbog metala sa ploica koji dolazi u kontakt sa metalom diska. U takvim sluaje- vima odmah morate reagovati i proveriti ploice, jer e se takvim gre- banjem oštetiti diskovi, a to Vas onda moe dosta više koštati.
Na slici ispod moete videti kako izgledaju nova koiona ploica i istrošena.
10 br. 679
H O
R O
S K
O P
Posao: Moete više od onog što mislite. Radite
dalje bez previše pitanja, jer ete uskoro dobiti oekivano. Ljubav: Biete zatvoreniji više nego inae. Pazite da takvim stavom ne propustite dobru ljubavnu priliku. Zdravlje: Izbalansirajte ishranu.
Posao: Pokušavaete obnoviti neke stare kon- takte koji obeavaju. Ipak, opada vam interes za poslom. Ljubav: Partner e se još više vezati za vas. Budite otvoreni. Zdravlje: Najviše bi vam prijalo kratko putovanje na bliskim destinacijama.
Posao: Niste raspoloeni za posao. Ipak, taj
period e brzo proi.
i brojnih prilika za ljubav.
Zdravlje: idite na jogu i redovno se opuštajte.
Posao: Sada imate dovoljno razloga da radite bez briga, ali napori e vas sustizati. Dobro se organizujte. Ljubav: Izgledno je da ete mnogo priati s osobama suprotnog spola. Ipak, vaše srce i dalje je prazno. Zdravlje: Naite sport za sebe.
Posao: Dobiete oekivane odgovore. Sad moete nastaviti raditi mirnije, a i planiranje se moe nastaviti. Ljubav: Iduih dana vama e se sve više otvarati ljubavna vrata. Prepustili ste se uivanju sa part- nerom. Zdravlje: Pronaite ono što vas ini srenim i u tome uivajte. Prijae vam.
Posao: Informacije koje ekate stiu. Budite relani u oekivanjima. Rezultati e ve doi. Ljubav: Tokom nedelje, vi ete verovatno opustiti. Biete zainteresovani za razne dogaa- je, ali pazite da ne povredite partnera. Zdravlje: Idite na masau, prijae vam.
Posao: Sve što je povezano s kreativnošu, mladima, sportom i pozornicom ovih e se dana kod vas aktivirati. Ljubav: Toliko ste zanimljivi u društvu da biste ak mogli preterati sa izlascima. Zdravlje: Prijae vam druenje sa veselim ljudi- ma.
Posao: Biete puni dobrih saveta i još boljih namera u odnosu sa novim kolegama. Ljubav: Sad ete svoje snage usmeriti na uvršivanje onog što ste postigli u privatnom ivotu. Zdravlje: eše boravite u prirodi.
Prema pisanju The In- formation-a, Facebook radi na razvoju sop- stvenog operativnog sis- tema koji bi mogao sma- njiti oslanjanje kompanije na Google-ov Android.
Koliina informacija o ovoj temi je vrlo limitirana, a njegov razvoj navodno vodi Mark Lucovsky, vete- ran Microsofta koji je bio jedan od autora Windows NT OS-a. Napominje se da Facebook-ovi Oculus i Portal ureaji trenutno
rade na modifikovanoj ver- ziji Android-a, a šef hard- vera u Facebook-u An- drew Bosworth izjavio je da kompanija ne moe verovati trištu i konkuren- tima, pa ele to napraviti sami na slian nain kako to radi Apple.
Vredi naglasiti da po- slednji pokušaj Face- book-a u razvoju sop- stvenog OS-a nije prošao baš najbolje, kada su još 2013. lansirali posebnu verziju Android-a koji je radio na jednom od tele- fona proizvedenog od strane HTC-a.
Facebook radi na razvoju sopstvenog operativnog sistema Huawei P40 verovatno donosi
10X optiki zoom
Nije još poznato koliko e ih modul na poleini ukup- no sadravati, alii je vrlo izvesno da e jedna od njih imati ugraen 10X optiki zoom.
Ovo e, naravno, biti postignuto tehnologijom periskopa koju smo u 5X verziji proletos upoznali na Huawei-ju P30 Pro.
Od ostalih detalja poznato je da e ureaj biti pokre- tan novim Kirin 990 procesorom i da e verovatno doneti još eu bateriju i još bre punjenje. Ostale infor- macije emo saznati nakon slubenog predstavljanja, a sudbina Google-ovih aplikacija e verovatno biti pozna- ta nakon skorašnjeg potpisivanja trgovinskog izmeu SAD i Kine.
U svakom sluaju, ak i bez njih, ureaj e biti pot- puno funkcionalan, a svi naviknuti na Google-ove servise moi e lako pronai alternativne naine za korišenje istih.
Slubeno predstavljanje se oekuje krajem marta u Parizu.
Posao: Saradnja izmeu vas i drugih obnovie se uz pomo novih informacija koje su se ekale. Ljubav: Sad ve moete lakše komunicirati s voljenom osobom. Poveravaete se partneru, ali i on vama. Budite potpuno iskreni. Zdravlje: Idite u šetnju.
Posao: Napokon ete doekati eljene izazove
kroz koje moete pokazati svoje talente.
Ljubav: Lini odnosi razvijae se u pozitivnom
pravcu. Ipak, više vremena posvetite partneru.
Zdravlje: Redovno se opuštajte.
deo posla zaostajati.
Zdravlje: uvajte se prehlade.
Posao: Od vas e se oekviati više truda, a posebno u poslovima gde se treba pokazati kreativnost. Ljubav: Okolnosti e vam u privatnom ivotu prilino ii na ruku. Voljena osoba e vas podravati. Zdravlje: Idite u prirodu.
Po realnoj ceni otkupljujem za linu kolekciju stare satove, porcu- lanske figure, srebrne predmete, slike, stilski nameštaj, stolarske
mašine i runi alat, itd. Tel: 060/37-89-879
11 br. 679
I PIE (restoran)
stolove sa stolicama, kuhinje, ugaone garniture, belu tehniku
i ostalo. Tel: 063/831-72-06
A Peena škarpina
Potrebno: 2 škarpine, 1 sok limuna, 1 luk, 4 ena belog luka, 2 lista lovora, granica ruzmarina , 100 ml belog vina ,malo morske soli
Priprema: Škarpinu oistiti od krljušti (pripazite na bodlje, veoma su oštre) i zasei na par mesta sa jedne strane, malo posoliti i preliti limunovim sokom. Crni luk isei, beli luk isei, preliti sa malo ulja, iskidati ruzmarin, posuti, dodati iskidane listie lovora, preliti sa belim vinom i pei u rerni do 30
minuta, ali sve zavisi od veliine ribe. Ribu moete servirati sa kuvanim krompirom koji ste malo zapekli i kuvanim povrem, sve preliveno sa malo maslinovog ulja i sitno seckanog belog luka i bi- bera. Servirajte uz ribu i iseeni limun, a ko voli moe dodati i masline.
Baklava sa makom
Potrebno: 500 g kore za pitu, 3 jajeta, 150 g šeera, 1 kesica vaniln šeera, 150 ml ulja, 1 kesica praška za pecivo, 2 dl jogurta ili kiselog mleka, 200 g mlevenog maka
Priprema: Umutiti jaja sa šeerom, vanil še- erom, dodati jogurt, mak, ulje i prašak za pecivo, pa sve dobro sjediniti. Podmazati tepsiju staviti dva lista kora i premazati filom sa makom. Postupak ponavljati tako dok se ne potroše kore. Sloenu baklavu isei na kocke i staviti da se pee u rerni na 200 0C dok ne porumeni oko 25 minu- ta. Vodu i šeer stavite u šerpu i kuvati 10-ak minuta. Na kraju dodati limun iseen na kolutove. Vruu baklavu preliti mlakim sirupom. Ostavite da odsto- ji da baklava upije preliv.
Zeleni aj za zdravlje i bolji metabolizam
Ako ste još uvek u nedoumici zašto je dobar zeleni aj, evo odgovora na vaše pitanje.
Ranije je dokazano da zeleni aj sadri korisne polifenole koji su veoma jak antioksidans, te pomau u borbi protiv mnogih bolesti, kod ljudi koji imaju problem sa sporim metabolizmom i slino.
Uz pomo zelenog aja, pored dijete, moete skinuti višak masnih naslaga u organizmu.
Zbog toga što je dobar antioksidans, odlian je za išenje organizma, a mnogi ga smatraju dobrim sa- veznikom u borbi protiv raka dojke.
Zeleni aj moete da konzumirate sa limunom ili da ga mešate sa drugim aromatinim biljem radi neutralizacije gorkog ukusa.
Ovaj aj pokazuje antikancerogeno dejstvo, spreava razvoj ateroskleroze (zaepljenja krvnih sudova) i sranih oboljenja, ubrzava metabolizam i sagorevanje masti. Takoe, sniava nivo holesterola, pa se primenju- je i kod povenog nivoa holesterola u krvi. Zeleni aj sadri fluoride, koji spreavaju razvoj karijesa.
Bogat je antioksidansima, koji spreavaju razvoj ošteenja elija u organizmu. Koristi se kod infekcija, prehlada smanjujui ošteenja elija pod dejstvom virusa. Neeljena dejstva ukljuuju: garavicu, iritaciju eluca i smanjenje apetita. U sluaju unosa veih kolii- na zelenog aja, mogu se javiti usled prisustva kofeina: nesanica, ubrzan rad srca, povean krvni pritisak, pojaano izluivanje tenosti. S toga je vano da ne preteramo sa unosom aja (odnosno kofeina) kako ne bi nastupila neeljena dejstva.
Renovirana lepota na koji ne utiu ni vreme ni društvene mree je upravo restoran Masa, koji se nalazi u Njujorku. Šef restorana, Masa Takayama, porek- lom je iz Japana.
Od detinjstva se bavio prenosom ribe od luke do raznih kupaca i upravo je tako poeo da upoznaje razne vrste riba.
Njegov odnos sa hranom oduvek je bio stil ivota. Veiti sanjar, sledio je ambiciju iz detinjstva da ode u Ameriku i radi posao iz ljubavi, a to je moglo biti samo kulinarstvo. Sada, mnogo godina kasnije, u ovom njujorškom restoranu priprema tradicionalna, daleko poznata jela iz Japana. Hrana je skromno dekorisana zato što baš njen ukus mora doi u prvi plan, a ne izgled. Svaki obrok napravljen je od najkvalitetnijih i najsveijih sastoja-
ka, to je ujedno jedna od glavnih karak- teristika ovog restorana. Svetski poznati suši pravi se sa posebnom panjom i po tradicionalnom receptu.
Za pripremu pravog sušija potrebne su iskljuivo svee namirnice što je imperativ ovog restorana. Svaki gost koji poseti re- storan Masa moe da doivi prave ukuse dalekog Japana. Smešten u Time Warner Centru u Njujorku, Masa je najskuplji restoran u modernom trnom centru u jednom od najveih gradova na svetu. Dobrodošlicu u restoran e vam poeleti sam kuvar lino.
Restoran moe da primi do 26 gostiju u isto vreme, a ekskluzivna klijentela dobie kraljevski tretman, zahvaljujui unikatnim Masa specijalitetima. Postoji lista ekanja koja traje i do tri nedelje.
Restoran Masa u Njujorku
12 br. 679
24.12.2019. HRANA I PIE (restoran, pekara) / LEPOTA I ZDRAVLJE (sport, razno)
Saveti za rast prvih zubia
Nicanje zubia moe da stvori proble-me kako bebi, tako i roditeljima. Saznajte kojim redosledom rastu zubi i šta pomae pri njihovom nicanju. Smatra se da je pojava prvih zuba pre etvrtog meseca prerano, a posle dvanaestog za- kasnelo nicanje. Ina- e, vreme nicanja je individualno (veoma se razlikuje od jednog deteta do drugog), pa ne treba brinuti ako se kod mališana ne pojave mleni zubi pre prvog roendana.
Veina dece svoj prvi zub dobije izmeu petog i osmog meseca ivota. Vano je napomenuti da se, kad god oni izrasli, prvi zubii moraju redovno prati.
Kod mlenih zuba esto nema pravilnosti prilikom nicanja, ali se naješe prvo pojavljuju donji, pa gornji sekutii, a zatim boni zubi.
Oko prvog roendana je naješe vidljivo oko osam zubia, a sa dve i po do tri godine dete ima 20 mlenih zubia. Kako pomoi detetu? Nešto hladno i tvrdo za vakanje ublaie oseaj zategnutosti u ustima. Bebe esto vole ohlaene, ali ne i zamrznute igrake za glo- danje. Takoe, upaljenim desnima pomae aj od kamilice ili alfije, odnosno odgovarajua tinktura koja se higijenskim štapiem nanosi na nabubrele desni.
Glaukom ili kako se esto naziva „povišen oni pritisak” vrlo je esta ona bolest koja predstavlja jedan od vo- deih uzroka slepila u svetu i kod nas!
Glaukom je stanje u kojem je oteano odr- avanje normalnog pro-
toka one vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vrednosti onog pritiska unutar oka i do- vodi do ošteenja vid- nog ivca, propadanja vidnog polja i gubitka vida.
Opasnost lei u tome da nema izrazitih subjek-
tivnih simptoma, glau- kom ne oseate dok ne postane prekasno. Zbog te injenice vaan je re- dovan oftamološki pre- gled.
Uz konsultaciju sa le- karom, glaukom moete leiti lokalno – upotre- bom kapi, laserom ili operacijom.
Kada se jednom potvr- di dijagnoza glaukoma, potrebno je sa poseb- nom panjom kontro- lisati oni pritisak i sve ostale parametre vane za procenu stadijuma bolesti i odreivanje te- hnike leenja.
Oni pritisak
U emu dijabetiari naješe greše?
Osobe koje ne vode rauna o tome koliko jedu i šta jedu, esto unose znatno više kalorija od onih koje su im potrebne. Ako preterivanje u kalorijama traje due vreme, sabiranjem dolazimo do viška kilograma, koji znatno moe da utie na regulisanje nivoa šeera i toka šeerne bolesti.
Ovaj problem se ne rešava poveanjem doze insulina ili poveanjem terapije tabletama, ve promenom u nainu i koliini ishrane. Preskakanje obroka se ne pre- poruuje ni zdravim osobama, a pogotovo ne dija- betiarima na insulinskoj terapiji. Dijabetiari moraju da dre nivo šeera što ravnomernijim i zbog toga bi bilo poeljno da imaju 5 obroka u toku dana, a po potrebi, uvee pred spavanje bi trebalo imati i šesti obrok. Sve manje od ovoga ini da nivo šeera u toku dana varira, što nikako nije dobro. Svaki obrok bi trebalo da bude izbalansiran prema aktivnostima koje imate i potrebama organizma.
Prema energiji i ugljenim hidratima, ukupan unos hrane treba tako rasporediti da nivo šeera ne skae i ne pada naglo, ve da se koliko toliko ujednaeno odrava. Meso je u ishrani potrebno pre svega kao izvor visokovrednih belanevina i aminokiselina. Ako volite ribu, preporuka je rena i morska riba poput oslia, skuše, bakalara, lososa, pastrmke.
Naravno i ostala riba i plodovi mora su odlian izbor u ishrani dijabetiara bar dva puta nedeljno, ali izbega- vajte ostrige i raie.
Oni su jaki sa holesterolom. Za sve vas kojima su “suvozemne” ivotinje drae, preporuka ide na nema- snu uretinu i piletinu (naravno bez koice), jagnjetinu, teletinu i govedinu.
13 br. 679
AMBULANTA REHABILITY 12 GODINA RADA U SUBOTICI
Privatna praksa Stru- kovnog fizioterapeuta Jovana Rogia je specijalizovana za pru- anje usluga iz oblasti fizikalne terapije, rehabilitacije bolova u leima, kukovi- ma, kolenima, mišiima, saniranja sportskih povreda. U Ambulanti se sprovodi i specijalan program 3D vebi po Šrot metodi za korekciju krive kime, skolioze kod dece. Struno osoblje i primena najsavremenije medi- cinske opreme, višegodišnje iskustvo i stalno usavrša- vanje, je ono što ovu ambulantu izdvaja od drugih. Svaki program se individualno odreuje prema potre- bama klijenta, terapija se dobija bez ekanja u zakazano vreme. Nalazi se u bivšoj Gorenjskoj ulici (Sekereš Lasla 39). Tel. 024/522-150 i mob. 064/286-2000. www.rehability.rs
Kako oistiti akvarijum za ribice? Koji je najbolji i najlakši nain da vaše
ribice u akvarijumu budu srene i zdrave? Izmeu ostalog, obezbedite im ist kavez uz nekoliko koraka.
Ako koristite šljunak kao podlogu za akvarijum, jednom nedeljno ga istite. Najlakši nain za to je pomou usisivaa za dno, koga moete nai u veini pet šopo- va. Istovremeno sa išenjem šljunka moete da obavite i za-menu vode u akva- rijumu.
Preporuuje se jednom nedeljno za- meniti 10–15% vode iz akvarijuma. Obzirom da veina usisivaa mogu da poslu-e i kao sifoni, oba procesa moete raditi paralelno, štedei tako ne samo vreme, ve i novac. Pre nego što vodu sa esme sipate u akvarijum, obavezno je morate dehlorisati i prilagoditi temperaturi vode u akvarijumu, tako da odstupanja ne budu viša od dva stepena. oistite unu- trašnje staklo od algi i prljavštine pomou istaa stakla.
A moete koristiti i najobinije sunere za pranje posua. To uradite pre zamene
vode. Za išenje spoljašnjeg stakla i eventualnog nataloenog kamenca moete koristiti suner i sire. Proces due traje, ali je bezbedan. Ako ste vaš akvarijum ulepšali i dekorisali razliitim stvarima, imaj- te na umu da je i njih potrebno oistiti.
Naravno, nikakva hemijska sredstva za išenje ne dolaze u obzir. Dekorativne predmete oistite obinom etkicom za zube, kako biste skinuli alge i drugu pr- ljavštinu. Ne zaboravite da oistite filter.
A r i t m i j a Aritmija je naziv za ne-pravilan srani ritam i predsta-
vlja iregularnost frekfencije i redosled otkucaja srca. Veina ljudi doivi povremeno i kratkotrajno bezopas-
nu aritmiju, koja izaziva subjektivnu neprijatnost i zabri- nutost. Uzrok tih aritmija nije opasan, odnosno, uzrok treba traiti u npr. emocionalnom stresu, upotrebi nekih lekova ili u lošim navikama (upotreba duvana, kofeina, alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci…). Sa druge strane, postoje aritmije koje same po sebi mogu biti opasne i zahtevaju medicinski tretman ili su pak pratilac drugih sranih ili nesranih bolesti koje potencijalno ugroavaju bolesnika. Takve aritmije uglavnom su praene dodatnim simptomima kao što je oseaj kratkog daha ili gušenje, bol u grudima razliitog karak- tera, poremeaji svesti uz prateu psihiku uzne- mirenost. Ako srane bolesti nisu te koje proizvode arit- miju, lekar e vam sugerisati da izbegavate ono što je moe izazvati, npr: alkohol, cigarete, aj, kola napitke, stres.
14 br. 679
24.12.2019. SPORTSKE INFORMACIJE / RE ITALACA
Poštovani u redakciji, Mislim da sam našla pravi momenat da Vam se obra-
tim kako bi svi Vaši itaoci proitali moju molbu i apel pred „Najglasniju no u godini" 31-og decembra. Kao vlasnica više pasa , znam da su tog dana moji ljubimci uvek pod stresom, pa ih puštam u kuu da ublaim zvuk raznih petardi i vatrometa koje mnogi bacaju na sve strane, da ublaim njihov stres i spreim neki ozbiljniji problem koji bi mogao da ih zadesi. Zapravo, taj zvuk odjekuje od ranih popodnevnih asova pa do zore. Razumem proslavu, doek Nove Godine i radost, ali ipak apelujem da se usmeri to na neki drugi vid zabave, a da ipak sauvamo ivote nedunih ivotinja koje ne razumeju sve to i koje stradaju pod tolikim stre- som. Ipak, mislim da nikome nije u cilju da svojom za- bavom ugasi ivote nekih naših njuškica za koje su vlasnici esto veoma emotivno vezani. M.L.
U Velikoj venici Gradske kue sino je odrana pri- godna sveanost uruenja priznanja najboljim sportisti- ma i sportskim kolektivima za 2019. godinu u tradicional- noj akciji „Sportisti Subo- tice“, koju zajedno organizu- ju Grad Subotica, Sportski savez Subotice i „Nove Su- botike novine”.
Priznanje „Sportista godi- ne“ pripalo je Sebastijanu Nau, rvau Spartaka, osva- jau drugog mesta na Ev- ropskom prvenstvu. U kon- kurenciji juniora priznanje je, drugu godinu za redom, otiš- lo u ruke Nore Bognar iz Planinarskog kluba "Spar- tak", dok gimnastiari Filip Kuli i Nina Šabi dele prvo mesto u konkurenciji pionira. Za najbolji sportski kolektiv Subotice proglašen je enski fudbalski klub "Spartak", ko- jem je ove sezone pored duple krune malo nedostaja- lo da u dvomeu šesnaestine finala Lige šampiona elimi- niše slavni Atletiko Madrid i naini još jedan korak više na meunarodnoj sceni.
Nemanja Simovi, lan Gradskog vea zaduen za sport i omladinu, pozdravio je prisutne, estitao dobitnici- ma na ostvarenom uspehu i zahvalio se gradskom, pokra- jinskom i republikom Sport- skom savezu, kao i gradu na svesrdnoj podršci, istakavši tom prilikom da e budet za sport u narednoj godini biti vei, što e dodatno olakšati rad u ovom društvenom seg- mentu.
Najvrednije nagrade, veli- ke prelazne pehare, kao i po- sebna priznanja za sportske radnike koji obeleavaju ju- bileje i onima koji su ostvarili vredne rezultate u 2019. go- dini, dobitnicima je uruio gra- donaelnik Bogdan Laban.
Firma "Unit", nagradila je u svim kategorijama najbolje sportiste Subotice sa svojom sportskom opremom, koju nosi veliki broj sportskih klubova.
Rang lista dobitnika po kategorijama
Najbolji seniori: Sebasti- jan Na (rvanje), druga pozi- cija pripala je Tamaš Kajdoi (dizanje tegova), Jasmina Na (ultimat fajt), Ervin Ro- njik (dizanje tegova), Veljko Gligori (boks), Zoltan Pataki (streliarstvo), Dejan Franj- kovi (rvanje), Stefan Kosta- dinovi (stoni tenis), Bojana Kljaji (maevanje) i Tihomir Zaki (jedriliarstvo).
Najbolji juniori: Nora Bognar (sportsko penjanje), Nikolina orevi (veslanje), Leona Rogi (umetniko kli-
zanje), Miona Petra Kneevi (maevanje), Viktor Haško (dizanje tegova), Uroš Krstin (rvanje), Dušan Simjanovski (basket), Anja Zubeli (plivan- je), Nemanja Nikoli (dudo) i Jovana Vukas (atletika).
Najbolji pioniri: Prvo me- sto dele Filip Kuli (gimnasti- ka) i Nina Šabi (gimnastika) slede, Maksim Puškar (atleti- ka), Boris Boršoš (plivanje), Nikolina Peri (biciklizam), Nenad Zaki (jedriliarstvo), Isidora Baši (maevanje), Mateja Borojevi (dudo), Lili Kuera (vaterpolo), Minja Ko- punovi (atletika) i Sergej Vraar (kik boks).
Priznanje za najbolji sport- ski kolektiv pripalo je nepri- kosnovenom šampionu Srbi- je - enskom fudbalskom klubu "Spartak", vladar ju- niorskog i seniorskog klup- skog tenisa u Srbiji - Tenis klub "Spartak" je drugi, dok je Klub dizaa tegova "Spar-
tak" trei. Kao i svake godine, i ove
su uruena posebna prizna- nja za doprinos u subotikom sportu, ali i za jubileje. iri je tako dodelio sledea poseb- na priznanja - Stevan Mati- jevi (60 godina u hokeju na travi), Nada Drakuli (50 go- dina u gimnastici), Marko Mi- lodanovi (etiri zlatne me- dalje na Svetskom prvenstvu za veterane), Milan Kati (za ivotno delo i ceo radni vek proveden u fudbalu), Ekipa "City games Subotica" (po- bednici "City games" igara u 2019. godini), Miloš Kelja- novi (srebrna medalja na Svetskom prvenstvu u kik boksu), Martin Makovi (za postignute sportske rezultate u 2019. godini) i Veselin Uzelac (za postignute izu- zetne rezultate u parastreli- arstvu).
Izvor: www.subotica.com
Uruena priznanja najboljim sportistima u 2019. godini
Kapiten Spartaka, Violeta Slovi, najbolja je fudbalerka Srbije za 2019. godinu.
Na proslavi povodom stogodišnjice Fudbalskog saveza Srbije uruena joj je „Zlatna lopta“, koja je prvi put dode- ljena u enskoj konkurenciji.
Pored Violete, nagraeni su još Siniša Mihajlovi – priznanjem za najboljeg trenera i Dušan Tadi – prizna- njem za najboljeg igraa.
Najbolja fudbalerka Srbije za 2019. godinu je istakla da je ovo priznanje veliki podstrek za nju i enski fudbal, ali i da je to nagrada za ceo tim Spartaka.
FK „Spartak“ je ove godine odskoio sa rezultatima, a to su prepoznali i dpsadašnji lauerati akcije „Sportisti godine“, koji su odluili da je upravo ovaj klub najbolji sportski kolektiv Subotice u 2019. godini.
Košarkaši Spartaka slavili protiv Sloge iz Kraljeva
U nastavku druge savezne lige košarkaši Spartaka su pobedili ekipu Sloge iz Kraljeva rezultatom 90:72.
Košarkaši Spartaka su zaslueno došli do pobede, iako je ekipa Sloge u samom vrhu na tabeli.
U narednom kolu Spartak e gostovati ekipi Beovuka.
Violeti Slovi uruena „Zlatna lopta”
Bokser Gligori vicešampion Balkana
Veljko Gligori, bokser Spartaka u dresu reprezentaci- je Srbije na Balkanskom prvenstvu okitio se srebrom. Subotianin je bio prvi od naših predstavnika koji je izbo- rio finale i borbu za najsjajnije odlije. Subotianin u dresu nacionalne selekcije okitio se vicešampionskom tit- ulom u kategoriji do 57 kilograma na Prvenstvu Balkana odranom u Turskoj. U borbi za zlato Gligori je poraen od turskog predstavnika Hakana Dogana.
Na takmienju je uestvovalo preko stotinu takmiara iz 12 zemalja, a Srbija je nastupila sa 12 predstavnika meu kojima je bio i naš sugraanin. Reprezentacija Srbije je osvojila ukupno devet medalja, od toga pet srebrnih i etiri bronzane. Gligori je bio prvi takmiar iz redova Srbije koji je obezbedio finale, a nakon njega su još etiri boksera ostvarila plasman za borbu za najsjajnije odlije. Bokser Spartaka u polufinalu bio je bolji od Slovenca Tedeja ernoga.
Izvor: www.subotica.com
Plivaki klub „Spartak“ odrao je redovnu godišnju Skupštinu i ujedno iskoristio priliku da urui priznanja najboljim i istaknutim pojedincima. Anja Zubeli i Ni- kola Koltin su najuspešniji tak- miari u 2019. godini, dok je Leonu Hemiju urueno priznanje za izuzetne rezultate.
U konferencijskoj sali Hale sportova Plivaki klub „Spartak“ odrao je redovnu godišnju Skupštinu i na sveani nain analizirao uinak svih takmiara u godini koja je na izmaku, a najboljima su uruena priznanja.
Ostvarenim rezultatima u pro- teklih 12 meseci ovaj klub je veoma ponosan, jer su njegovi takmiari postigli izvanredne rezultate i doneli pregršt medalja sa domaih, ali i meunarodnih takmienja.
- Ovo je jedna od najuspešni- jih sezona Plivakog kluba Spar- tak koji ima tradiciju duu od 70 godina. Na raznim domaim i meunarodnim mitinzima osvo- jeno je preko 600 medalja, nebrojan prvih mesta i najsjaj- nijih odlija. Na Dravnim prven- stvima preko 60 medalja što je nagrada za sav uloen trud naše dece koja bresprekorno trenira- ju i rade – kae Pavle Kujundi predsednik kluba.
Takmiari ovog kluba, u 2019. godini, Pod vostvom svojih trenera nastupili su na e- tiri Prvenstva Vojvodine, sedam šampionata Srbije, na velikom
meunarodnom takmienju u Zrenjaninu. Imali su sjajne nas- tupe na preko dvadesetak tak- mienja na otvorenim vodama gde su osvojil mnogo medalja. Oboreni su mnogi dravni rekor- di u razliitim uzrasnim kategori- jama i disciplinama.
- Na kraju godine se bavimo statistikom i pravimo presek kakva nam je bila. Ove sezone moemo se pohvaliti velikim bro- jem osvojenih medalja, mnogob- rojnim nastupima u reprezenta- tivnim selekcijama i kada se uzmu sve okolnosti u kojima ra- dimo i treniramo apsolutno smo zadovoljni ostvarenim. Veliki deo plivaa je ispunio oekivanja, a ovog puta bih istakao Anju Zu- beli i Nikolu Koltin jer su oni juniori, a takmie se sa pro- tivnicima koji su i više od tri godine stariji od njih, a više od polovine medalja su upravo oni osvojili na dravnim prvenstvima – istakao je trener Milan Jova- novi.
Nakon analiziranih rezultata i
iznetog plana za narednu godinu usledila je dodela priznanja najboljima. Anja Zubeli i Nikola Koltin su najuspešniji takmiari u 2019. godini, dok je Leonu He- miju urueno priznanje za izu- zetne rezultate.
etrnaest stipendista dobilo je priznanja, Mirku Bartušu i Išt- vanu Priboju uruene su plakete za višegodišnji doprinos razvoju plivanja u Subotici.
Urednici sportske rubrike Yueco televizije Danijeli Pinter pripalo je priznanje za medijsku promociju ovog sporta i kluba.
Izvor: www.subotica.com
IMPRESUM: Besplatni infooglasnik SU Nedeljnik izlazi utorkom. Izdava: Vizija MVP d.o.o., Aleja Maršala Tita 10/2, Subotica. Sekretar redakcije: Maja Petri 024/670-906, mail: [email protected] Marketing: Dušanka Juri 024/670-905, mail: [email protected] Direktor i glavni i odgovorni urednik: Mladen Vukovi, tel: 024/523- 080, mail: [email protected] Štampa: Magyar Szó kft doo, Novi Sad. CIP katalogizacija u publikaciji, biblioteka Matice Srpske, Novi Sad. ISSN: 1452-6298, COBISS SR-ID 215580167.
SU Nedeljnik sadri korisne informacije i reklame. Izdava ne ispituje istinitost reklame i ne prima odgovornost za njihov sadraj. Tira ovog broja 10.000 primeraka.
U nastavku takmienja super lige odbojkašice Spar- taka osvojile su dva vana boda na gostovanju protiv sa- stava Kleka.
Subotianke su do pobede došle posle pet odigranih setova.
U narednom kolu e 27. decembra, odbojkašice Spartaka igrati protiv ekipe Vizure na svom parketu.
Odbojkaši Novog Pazara bolji od Spartaka, sugraani donirali poklon paketie za
decu Kolevke Novi Pazar je protiv
Spartaka slavio rezul- tatom 3:1.
U prvom meu 12. kola Superlige za od- bojkaše, Spartak se na alost na kraju ka- lendarske godine od domae publike opro- stio porazom.
Klub je odrao tradi- cionalnu akciju za de- cu iz „Kolevke“, a Ju- nigi i aki su se zahvalili svima koji su svojim slatkim paketima i drugim potrepštinama podrali ovu akciju.
Do kraja ove godine „golubovi“ e odigrati još jedan me, ali ii e u goste u Poarevac gde ih eka tradi- cionalno neugodan Mladi radnik.
Bez obzira na ovaj poraz koji je iznenadio mnoge lju- bitelje odbojke u Subotici, odbojkaši Spartaka e se tru- diti da kalendarsku godinu završe pobedom, pred dvonedeljnu pauzu.
Odbojkašice Spartaka bolje protiv Kleka
Odbojkašice Spartaka bolje protiv Kleka
Odrana godišnja Skupština plivakog kluba „Spartak”
Svake godine u ovo vreme OK „Subotica” organizuje druenje
za sve svoje selekcije enski odbojkaški klub Subotica trenutno broji više od 200 de-
ce. Svake godine u ovo vreme organizuju druenje za sve svoje selekcije. Prvi tim na najlepši mogui nain proslavio je osvajanje jesenje titule u okviru prve Vojvoanske lige, klub im se oduio tako što im je uruio nove dresove.
Trenutno ovaj klub nastupa sa tri takmiarske selekcije i pet školica odbojke, što je i te kako veliki uspeh ovog kluba koji ima lepu saradnju sa enskim odbojkaškim klubom Spartak. Svaka ta- lentovana devojica dobije priliku da obue jednog dana i dres Spartaka. Ambicije kluba su da sve selekcije imaju i svoje tak- miarske obaveze kako od onih najstarijih tako i najmlaih devoji- ca. Dobar trenerski kadar svakako je jedan od uslova da bi ove tak- miarke napredovale u svakom smislu. Sami treneri se trude da svaka devojica odavde izae nasjmena. Pored redovnih treninga ,u klubu vlada i te kako pozitivna energija što je svako plus, a samim tim i dobar rezultat ne moe da izostane. Izvor: www.yueco.rs
16 „ P o b e d a n a d s t r a h o m j e p o e t a k m u d r o s t i . ”br. 679 24.12.2019.
www.vodovod.rs
BAŠ OVDE!