of 16 /16
ISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Ima mnogo misli koje su tu uvek, a opet su odjednom nove.” Fjodor Dostojevski

Izreka nedelje „Ima mnogo misli koje su tu uvek, a opet su ... · PDF fileISSN 1452-6298 Izreka nedelje „Ima mnogo misli koje su tu uvek, a opet su odjednom nove.” Fjodor Dostojevski

Embed Size (px)

Text of Izreka nedelje „Ima mnogo misli koje su tu uvek, a opet su ... · PDF fileISSN 1452-6298...

 • ISSN 1452-6298

  Izreka nedeljeIma mnogo misli kojesu tu uvek, a opet su

  odjednom nove.Fjodor Dostojevski

 • 2br. 544

  25.04.2017. INFORMACIJE IZ SUBOTICE

  Informacije

  iz Subotice ....................... 2, 3

  Najava kulturnih deavanja 3

  Posao ................................... 3

  Sudoku .............................. 4

  GRAEVINARSTVO

  Grubi i zavrni radovi ............ 4

  Limari, dihtovanje, stolarije,

  salon kupatila, gra. materijal,

  specijalizovane trgovine, kot-

  lovi, centralno grejanje,

  garana vrata, vic po

  vic ..................................... 5, 6

  OPREMA ZA DOMAINSTVO

  Roletne i venecijaneri, PVC

  stolarija, ogrev, ............... 6, 7

  OPREMA ZA DOMAINSTVO

  Bela tehnika, tapacirung ..... 8

  Skandinavka .......................... 8

  NEKRETNINE

  Kue, stanovi ....................... 8

  VOZILA I TRANSPORT

  Auto delovi, servis kljueva, ta-

  paciranje, kombi prevoz, auto

  praona ......................................9

  MEDIJI .................................. 9

  ELEKTRONIKA

  Raunari, telefoni, televi-

  zori, alarmi............................ 10

  RAZNE USLUGE

  istione, emajlirnje,

  kamenoresci, knjigovodstvo,

  otkup, besplatne stvari 10, 11

  HRANA I PIE

  Restorani ......................... 11

  LEPOTA I ZDRAVLJE

  cveare, ona ordinacija, optika,

  stomatologija, krojaki salon,

  odea, sport, deiji butik, kuni

  ljubimci, igraonice i

  razno ......................... 11, 12, 13

  Horoskop ............................. 12

  Kuhinjica, deiji kutak ..... 13

  Sportske informacije .... 14,15

  Re italaca ....................... 14

  Vani telefoni ...................... 15

  Red vonje .......................... 15

  Impresum ..................... 15

  Mapa distribucije ......... 16

  Zaviajna zajednica RepublikaSrpska je u subotu, 22.aprila,tradicionalno proslavila treeVee Republike Srpske. Veerisu prisustvovali predstavnici Pra-voslavne crkve, predstavnici pok-rajinske i gradske Vlade, Generalivojske Republike Srpske, lanoviZZRS u Subotici i mnogobrojnigosti i prijatelji ovog Udruenja.

  Vee je sveano otvoreno uzzaviajnu himnu koje je izveloKUD Srce Knepolja iz Kozar-ske Dubice da bi se nastavilo uzzvuke gusla i recitovanje zavia-jnih pesama. Pored KUD SrceKnepolja, nastupila su i KUD-a

  Kolovit iz Gradike i "Gocinagrupa" iz Kostajnice.

  Na Veeri se mogla videtiizloba starih zanata i tradicional-nih muzikih instrumenata sapodruja Republike Srpske.

  Prisutnima se obratio Miloradopi, predsednik ZZRS Suboti-ca i podsetio na neke istorijskeinjenice koje su se desile previe od dve decenije: - Pre 25 go-dina u olujnim vremenima, udarilismo temelje ove graevine kojudanas slavimo i zovemo, s punimsrcem i duom ponosnom, Repu-blika Srpska. Devetog januara1992. godine je na Palama tada-

  nja skuptina srpskog naroda uBiH, nakon zanemarivanja voljeSrba od strane Bonjaka i Hrvata,proglasila Srpsku Republiku BiH,a 12. avgusta iste godina naziv jepromenjen u Republika Srpska.Realnost postojanja srpskog en-titeta u BiH kasnije je uvaena idefinisana Dejtonskim mirovnimsporazumom 1995.godine.- pod-setio je sve prisutne Milorad o-pi. Pored toga opi je dodao daZaviajna zajednica ve sad brojioko 2000 lanova i da je kaotakva meu najbrojnijim udrue-njima na teritoriji Vojvodine.

  Svake godine Vee Repu-

  blike Srpske ima i humanitarankarakter. Ove godine je izgorelakua Crepulja Milovanu, rodom izipova pa su se prikupljala nov-ana sredstva kako bi se pomog-lo porodici Crepulja da delompovrate sve to su godinamastvarali a to je u poaru nestaloza par sati.

  Vee Republike Srpske ima zacilj da se kroz pesmu, muziku ipoeziju sauva od zaboravakoreni naroda koji vode porekloiz Republike Srpske. Ova godinaje posebna jer Republika Srpskaslavi 25 godina svog postojanja.

  L. M.

  Proslavljeno tree Vee Republike Srpske

  Akademija zanegovatelje u

  SuboticiGerontoloki klub Centar

  1 uskoro bi trebao biti renovi-ran, zahvaljujui sredstvima izIPA fondova prekograninesaradnje Srbija Hrvatska, atakoe u naem gradu otvo-rie se i Regionalna akademi-ja za obuku negovatelja. Ceoprojekat je vredan 600 hiljadaevra, od ega je polovinasredstava namenjena Subo-tici.

  Za vreme rekonstrukcijeobjekat e biti zatvoren, doke se korisnici upuivati unajblie susedne gerontolo-ke klubove Centar 2 u uliciarka Zrenjanina i Bajnat uulici Brae Radi. Pored ob-nove objekata, u sklopu pro-jekta na jesen bie otvorenaAkademija za obuku negova-telja. U Srbiji trenutno ne pos-toji nijedna zvanina institucijakoja obuava negovatelje.Postoji latentan nedostataknegovatelja na tritu rada,imamo otvorena radna mestanegovatelja, ali ne i ljude kojise javljaju da rade, i uz pomoove Akademije to e se pre-vazii, istakao je NenadIvanievi, dravni sekretar uministarstvu za rad, zapolja-vanje, boraka i socijalnapitanja. Vano je da e se toraditi po standardima EU,odnosno da e se programiusaglasiti. Oekujemo da vepoetkom idue godinezaposlimo prve negovatelje izAkademije.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

  Tradicionalni Sajam obra-zovanja, namenjen osmaci-ma i uenicima zavrnihrazreda srednje kole odr-an je u Tehnikoj koliIvan Sari.

  Dvanaest srednjih kolaiz Subotice i Bake Topole,kao i 8 visokih strukovnihkola i fakulteta, predstaviloje na Sajmu je svoje pro-grame i obrazovne profile,kako bi aci i budui stu-denti lake doneli odluku onastavku kolovanja. Premareima Milana Kovaevia,zamenika pokrajinskog sek-retara za obrazovanje, pro-pise, upravu, nacionalnemanjine i nacionalne zajed-nice, ovakvi sajmovi supreko potrebni, jer pomauacima da donesu odluku odaljem kolovanju, nudeiim pored informacija veza-nih za obrazovne profile ione vezane za potrebe tr-ita rada. Takoe, potvrduda je Sajam obrazovanjadobra prilika za informisan-je o obrazovnim profilima,dala je i Nataa Aleksi, la-nica Gradskog vea zadu-ena za obrazovanje. Teh-nika kola Ivan Sari iove godine e obrazovatiake na tri podruja rada, uoblasti mainstva i obrademetala, elektrotehnike isaobraaja.

  U odnosu na prolu go-dinu, bie otvoreno jednoodeljenje vie, ukuponopetnaest, od kojih devet nasrpskom i est na maar-skom nastavnom jeziku.

  Takoe, odran je i okruglisto na temu "Prelazak izkole u svet rada",u okviruSajma, na kome su ue-stvovali predstavnici kol-ske uprave, Nacionalne slu-

  be za zapoljavanje, Re-gionalne privredne komo-re, kompanija i direktorisrednjih kola.

  Nastavak proitati nawww.sunedeljnik.rs

  VII Sajam obrazovanja odran uTehnikoj koli Ivan Sari

  Takmienje iz preduzetnitva podnazivom Od ideje do biznisaodrano u Politehnikoj koli

  Takmienje u preduzetnitvu pod nazivom Od ideje dobiznisa za uenike zavrnih razreda odrano je u Politehnikojkoli. Takmienje je organizovano u okviru obeleavanja Danakole, sa ciljem jaanja preduzetnikog duha kod aka i razvo-ja vetina neophodnih za biznis. Na takmienju je uestvovalodevet etvorolanih ekipa, koje su imale zadatak da u roku odtri sata za odreenu poslovnu ideju izrade biznis plan, koji jepotom ocenjivao struni iri. Kriterijumi za ocenjivanje bili sukvalitet biznis plana, kreativnost i timski rad. Po reima direkto-ra Politehnike kole, Ise Plania ovo takmienje organizovao jetim za karijerno voe Polithnike kole. Ovim takmienjem, kojeima za cilj podizanje nivoa preduzetnikog duha uenika, ujed-no je obeleen i Dana kole. Devet etvorolanih ekipa je imalotri sata vremena da izradi svoje biznis planove. Nagrade edobiti uenici iji su biznis planovi najuspeniji.

  Nastavak proitati na www.sunedeljnik.rs

  Pomo za porodicu MunanIzvor: Subotica.comNevolja koja je nedavno zadesila porodicu Munan, ija kua je

  gotovo do temelja izgorela u poaru, nae sugraane nije ostavilaravnodunim. U protekle tri nedelje pomogli su im brojni graani, adanas je to uinilo i preduzee Phiwa ogranak hotel Galleria, kojeim je doniralo kuhinjski inventar. Zahvaljujui donaciji kompanijePhiwa, koja nastavlja sa donatorskom tradicijom, porodica je dobi-la sve to je potrebno za kuhinju - od servisa za ruavanje do prekri-vaa i jastuka za krevete. Svi koji ele mogu da pomognu uplatomna iro raun Raiffeisen banke, na ime Nikola Munan, broj rauna265-0000000428095-02, a moete se obratiti i direktno KornelijiMunan, putem broja telefona 065/610-44-17.

  Ceo tekst proitati na www.subotica.com

 • 3br. 544

  25.04.2017.INFORMACIJE IZ SUBOTICE / NAJAVA KULTURNIH DEAVANJA / POSAO

  MAJSTOR U KUIHOUSE MAJSTORtraim posao majstora u kui,

  vrim: manje kune popravke nabravariji, vodovodu, kanalizaciji,

  elektro, vratima, prozorima,nametaju i dr. po potrebi.

  Tel: 063/817-44-84

  ELEKTRIAR- trai posao popravkeelektroinstalacija i novih

  instalacija.Tel: 063/845-36-38

  MOLERFASADER

  Traim posao molera- demit fasadera.

  Tel: 062/11-22-146

  ROLETARtrai posao popravke

  roletni.Tel: 024/524-404 i

  063/53-88-19

  VODOINSTALATERtraim posao popravke i ie-nja bojlera, slavina, menjanjekupatila, odguenja. Pea.

  Tel: 064/134-0-486

  ELEKTRIARtraim posao ienja klima ure-aja, elektroinstalacije, popravkebojlera, TA pei i razne montae.Tel: 064/130-74-82

  VODOINSTALATERTraim posao popravke slavina,bojlera, vodokotlia, bunarskihpumpi, hidrofora. Odguenja i

  izrada novih kupatila.Dugogodinje iskustvo

  PANTITel: 024/550-643 i

  060/550-64-31

  Traim posaoROLETAR

  POPRAVLJAMROLETNE, KOMARNIKE,venecijanere i trakaste zavese.

  U Subotici, Paliu i okolini.Tel: 024/754-643, 064/135-54-29

  DIHTOVANJETraim posao dihtovanja i

  popravke prozora i vrata, alu-minijskom lajsnom.

  Tel: 064/11-22-012 i 024/522-136

  25. april - utorakIstorijski film: Snevani sne-govi - Bioskop AleksandarLifka 17:00 asovaAnimirani film: Mali ef 3D -