of 16 /16
Kardex Remstar Shuttle ® XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

Kardex Remstar Shuttle® XPVertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Standard Solution | Vertical Lift System

Page 2: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

2

Lagerautomaten Shuttle XP er utviklet for effektiv lagring og pluk-king. Den bidrar til å effektivisere prosesser innen produksjon, salg, de-taljhandel, distribusjon og tredje-partslagring. Kombinasjonen av ek-stremt kompakt lagring, fl eksible og effektive lagrings- og plukkestrategi-er, samt uanstrengte og trygge ar-beidsprosesser gjør Shuttle XP til en unik løsning for effektiv lagerdrift.

Prinsippet Heisautomaten Shuttle XP er et lukket system. Hyllene er plassert vertikalt på hver side av heissjakten. I sjakten er det en ekstraktor som automatisk transpor-terer hyllene med varene til portåpnin-gen når du trykker på knappen, leser inn en strekkode eller når lagerautoma-ten får en kommando fra et lagersty-ringsprogram. Den modul-baserte kon-struksjonen gjør at Shuttle XP kan tilpasses forskjellige takhøyder, også etter at den er installert. Antall portåp-ninger kan også endres. Sammenlignet med vanlige systemer kan man der-med, avhengig av romhøyden, få plass til like mye gods på under 15 % av gulv-arealet. Ved hjelp av Optifl ex-teknolo-gien blir godshøyden på hver hylle au-tomatisk målt og produktene som skal lagres får tilordnet ideelle lagerplasser med kun 25 millimeters intervaller.

Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstar Shuttle XP:Tilnærmet ubegrenset lagerplass –enkelt, rimelig og raskt

Mer informasjon:www.kardex-remstar.com

Page 3: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

3

Fleksibel og effektiv lagringDen modulbaserte konstruksjonen tilShuttle XP gir nærmest ubegrensetfl eksibiltet for tilpasning til ulike høyderunder taket. Lagerautomatens høydekan velges i trinn på 100 mm, slik atShuttle XP alltid kan tilpasses optimalttil behovet for høyde og kapasitet.Ønsker du å fl ytte lagerautomaten kanden lett tilpasses de nye forholdene ved at moduler føyes til eller fjernes.

Tilpasning til bygningenVed bruk over fl ere etasjer kan detplasseres portåpninger hvor som helstog på begge sider av Shuttle XP. Dissekan også endres senere. Beskyttelses-dørene i bakkant av hver portåpningforhindrer trekk og støy for operatøreneog beskytter godset mot skitt og støv.

Fordelene med et blikk:

–– for operatører og lagrede varerfor operatører og lagrede varer

– Forbedret ergonomiForbedret ergonomi

– Modulære utvidelsesmuligheterModulære utvidelsesmuligheter

– Raskere tilgangstider

– Økt omsetningshastighet for varer

– Større lagerareal som bruker betydelig mindre gulvplass

– Nøyaktige lagernivåer pga. integrering med interne lager-styringssystemer

– Større sikkerhet og beskyttelse for operatører og lagrede varer

– Forbedret ergonomi

– Modulære utvidelsesmuligheter

Page 4: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

1

2

3

4

5

6

174

TannremsdriftGir hurtigere kjøring, raskere tilgang til gods,lavere støy og bedre driftsstabilitet og oppetid.

Fremtidsrettet konstruksjonLagerautomatens høyde kan forandres raskt ogenkelt, og dermed enkelt tilpasses nye behov.

Ergonomisk portåpningBrakettene som er montert i portåpningen gjør det mulig å justere arbeidsposisjonen individuelt etter operatørenes høyde. Videre kan to brett plukkes samtidig i én portåpning. Fordypningen i gulvnivået gjør at operatøren kan komme nær enheten og ar-beide ergonomisk.

Brett i ulike lastklasserI én og samme lagerautomat kan det lagres hyller med ulik lastekapasitet. Dette reduserer anskaffelseskostnadene og sikrer en permanent fl eksibel drift.

Integrert vektstyringKontrollerer vekten på den hyllen og i heleautomaten. Dette forhindrer overlast både påhyller og i hele systemet.

Optifl ex- automatisk høydeoptimeringAutomatisk registrering av varenes høyde gjør atvolumkapasiteten i lagerautomaten kan utnyttesoptimalt. Maksimal komprimering av lageret.

Automatiske beskyttelsesdørerSikrer både personale og gods. Reduserer støy.Gjør det mulig å forberede neste plukk mens manplukker. Operatøren arbeider ved én hylle mensden neste gjøres klar på ekstraktoren bak døren.Hyllene bytter plass så snart plukket er bekreftetog ventetiden blir minimal.

Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstar Shuttle XP:Syv egenskaper ved konstruksjonen –konsekvent i toppklasse

Page 5: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

25 mm

5

Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureresslik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov.

1.580 til 4.380 mm

2.312 til 4.343 mm

2.55

0 ti

l 30.

050

mm

Shuttle XP 700

Shuttle XP 250/500

Automatmål

Bredde 1.580 til 4.380 mmDybde 2.312 til 4.292 mmHøyde 2.550 til 30.050 mm

Høydeintervaller

100 mm trinn

Hastigheter/nyttelast

Vertikalt; innstillbar til 2,0 m/s

Horisontalt; innstillbar til 0,7 m/s

Brutto nyttelast; maks. 67/120 t

Hyller

Bredde 1.250 til 4.050 mmDybde 610 til 1.270 mmHyllebærer 25 mmMin. hylleavstand 75 mmNyttelast opptil 560 kg

Spesielt ekstrautstyr

– Kjøling / dypfrysing inntil – 20 °C ± 5K– Oppvarmede lagerautomater opptil + 60 °C– Klasse 100 – 100.000 /

ISO-klasse 5 – 8 Bruk i renrom– Kontrollert atmosfære (5 % relativ luftfuktighet / 10 % relativ luftfuktighet)– Brannvern (vann/gass)– Automasjon– Eksplosjonsvern

Tekniske data

Automatmål

Bredde 1.580 til 4.380 mmDybde 2.362 til 4.343 mmHøyde 2.550 til 20.050 mm

Vertikalt; innstillbar til 1,2 m/s

Hyller

Bredde 1.250 til 4.050 mmDybde 610 til 1.270 mmHyllebærer 50 mmMin. hylleavstand 100 mmNyttelast opptil 725 kg

Tekniske data

Automatmål

Bredde 1.580 til 4.380 mmDybde 2.362 til 4.343 mmHøyde 2.550 til 20.050 mm

Høydeintervaller

100 mm trinn

Hastigheter/nyttelast

Vertikal hastighet kan justeres indi-viduelt til opp til 0,75 m/s per brett

Maks. total last 67/120 t

Hyller

Dybde 610 til 1.778 mm

Bredde Nyttelast per brett1.250 mm 1.000 kg2.450 mm 900 kg4.050 mm 800 kg

Alle mellomstørrelser mulig i 50 mm trinn

Tekniske data

Shuttle XP 1000 Ekstrautstyr:

– LED-/laserpenn– Alfanumerisk eller matrise-

posisjonsvisning– Bekreftelseslist– ESD-design– Automatisk helt uttrekk av hyller– Manuelt helt uttrekk av hyller– Transportvogn– Sveivarm for kontrollenhet– Dobbel/multippelt uttak– Låsing av hyller– Brukeradministrasjon– Logicontrol® 200

maskinstyringssystem– Fabrikkmontert kran– Spesialhyller for pallelagring– Hylleuttrekk for drift

med gaffeltruck – Opptil seks portåpninger

per enhet– Drift med gaffeltruck foran enheten– Vertikale fotoceller for

overvåkning av akselen– LED-peker– Vario posisjonsindikator– TIC-matrise– Hjelpesystem– Veiesystem

555555

– TIC-matrisem– HjeHj lpel systemtp–– VeiesystemeVeiesystemVei yesystem

Page 6: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

6

Takket være det omfangsrike ekstrautstyret som kan integreres såvel før som etter installasjonen, sørger Kardex Remstar Shuttle XP for størst mulig fl eksibilitet: Lagerautomaten kan utvides, reduseres, fl yttes eller tilpasses et hvert ønske. Dermed oppfyller den ulike og endrede bedrifts-, plasserings- og bruksbehov. Kardex Remstar Shuttle XP kan plasseres i umiddelbar nærhet av produksjonslinjene, og dermed bidra til økt produktivitet og frigjort gulvareal. I tillegg kan den bygges gjennom fl ere etasjer i bygget og kombinere disse med hverandre. Den kan til og med plasseres utenfor bygninger - da med tilgang via åpninger i byggets vegger.

For å øke kapasiteten ieksisterende bygg maksi-malt, kan lagerauto-matene Shuttle XP fra Kardex Remstar ogsåplasseres utenfor bygget. I dette tilfelle får man tilgang til godset via en åpning i veggen som lages spesielt til dette formålet.

Installasjon utenfor bygninger

Vertikale heisautomater kaninstalleres gjennom fl ereetasjer og utstyres med opptil seks portåpninger hvor som helst og på begge sider av lagerautomaten. Her er det mulig å arbeide på fl erenivåer samtidig - f.eks.innlagring på den ene sidenog plukking på den andre.

Manuelt/automatisk helt uttrekk av hyller

Standard Solution | Vertical Lift System

Dobbel aksessInstallasjon gjennom fl ere etasjer

Ved hjelp av standardinnstil-lingen „Dobbeltplukk“ kandet plukkes i to nivåer iportåpningen: En hylle gjøres klar på det første nivået i portåpningen, deret-ter lukkes beskyttelsesdøren bak i portåpningen. Mens operatøren fyller hyllen eller plukker gods fra den, gjøres neste hylle klar bak døren.

For å forenkle håndteringenav tunge eller plasskrevendevarer som må håndteres medløfteanordninger, har vi spesialutviklet et konsept for å kunne ta ut hele hyllen. Dette innebærer at en hylle kan stilles klar for lasting eller plukking foran portåp-ningen, deretter kan den trekkes på en transportvogn (ekstrautstyr) for sikker og enkel videre håndtering.

Kardex Remstar Shuttle XP:Komprimert og sikker lagring

Page 7: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

7

Organisering av alle typer gods: Tilbehør og innredning.

Ved hjelp av hylledelere og avskillere, kasser, bokser eller spesialanordninger kan hver hylle tilpasses dine spesielle behov 100 prosent. Nøyaktig overensstemmelse mellom vare- og hyllemål fører til optimal lagerkomprimering, bedre oversikt og raskere plukking.

Beholdere, esker, kasser og bokser kanskreddersys og tilpasses de innvedigehyllemålene nøyaktig. Ikke en enestemillimeter lagerfl ate kastes bort! De er fl eksible og lenkle å håndtere, og dermed den perfekt løsningen for ethvert dynamisk lagersystem. Den letteog allikevel robuste utførelsen gjør detenklere og sikrere å transportere godset. Om nødvendig kan det oppret-tes enda mindre lokasjoner ved å innde-le kassene, beholderne og boksene i mindre oppbevaringsrom. Hver lokasjon kan også merkes separat, slik at pluk-kingen går raskere og enklere.

Hylleinndelinger bidrar til enklereplukking og ytterligere spart plass. Dufår umiddelbart oversikt over og rasktilgang til godset. Ved hjelp av hyllede-lere og avskillere bestemmer du selvhvor mange lokasjoner det skal være på hver hylle, samt størrelsene på disse. Lokasjoner som er skreddersydd til lagret gods garanterer maksimallagerkomprimering. Du kan gi hverlokasjon et nummer eller en beskrivel-se, slik at tilgangen til godset går endaraskere. Forandres størrelsen på ellermengden av gods som skal lagres, kanhylleinndelingen til enhver tid enkeltkonfi gureres på nytt.

Verktøy, former og beholdere kan lagresog plukkes på en oversiktlig måte. Hyl-lene kan ustyres med innredninger for å plassere alt slags gods. Dermed får man lett tilgang og enkel håndtering av god-set. Automatisk eller manuelt uttrekk av hele hyllen, gjør det mye enklere å kunne benytte kraner eller andre løftea-nordninger. Portåpningen kan senkes helt ned til gulvet, slik at man kan få tilgang til godset fra gulvnivå og godset kan dermed enkelt nås med gaffeltruck.

Kasser og beholdere Hylledeler og avskillere Holdere og spesialutstyr

Bruksområder:

– Reservedeler

– Vedlikehold og reparasjon

– Verktøy og former

– Holdere

– Festeanordninger

– Ferdigvarer

– Bufferlager

– BufferlagerBB fffferlal ger

Page 8: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

1

2

3

4

8

Fordel: Reduserte personalkostanderØnsket artikkel fraktes automatisk til operatøren- du slipper både å gå og å lete. Dermed unngåsuproduktiv tid. Integrerte Pick-to-Light systemer(ekstrautstyr) indikerer hvor på hyllen og hvilkenmengde som skal plukkes. Slik oppnår du megethøy plukkeffektivitet.

Fordel: Spar gulvplass/utnytt høydenDen tilnærmet trinnløse plasseringen av hyllermed kun 25 millimeters intervall fører til at dusparer inntil 85 prosent gulvareal.

Fordel: Ergonomisk designOperatøren behøver ikke klatre, bøye eller strekke seg for å få tak i godset. Shuttle XP arbeider etter „vare til person“-prinsippet: Godset som skal plukkes leveres automatisk til den ergonomisk utformede portåpningen. Presentasjonshøyden av hyllene kan innstilles på individuell arbeidshøyde.

Fordel: Større sikkerhetMed Shuttle XP får du full kontroll på alle hyller.Du kan enkelt fastslå hvilken operatør som harhatt tilgang til hvilken hylle når. Automatiskedører i bakkant av portåpningen beskytter bådepersonale og gods, og bidrar til at Shuttle XP erav markedets mest stillegående lagerautomater.

Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstar Shuttle XP:8 grunner som taler for Shuttle XP

Page 9: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

5

6

8

7

9

Fordel: Fleksibilitet Hver hylle kan programmeres iht. driftsparame-terne. Andre alternativer inkluderer sakte hastig-het for farlig gods, lagring av ofte benyttede varer nær „Den gylne sonen“, tilgangsrettigheter for hylle, lagring av hylle med ulik vektkapasitet i en enkelt enhet og mye mer.

Fordel: NøyaktighetIntegrerte posisjonslys, strekkodelesere ogprogramvaregrensesnitt garanterer høyestenøyaktighet. Integrasjon til rullebaner, robotereller løfteanordninger gir topp komfort påarbeidsplassen.

Fordel: ModularitetTakket være den modulbaserte konstruksjonenkan høyden på lagerautomaten raskt og rimeligtilpasses et hvert behov.

Fordel: PålitelighetAlle våre installerte Shuttle XP utmerker segmed meget god driftsstabilitet, og kan vise tilutrolig høye oppetider. Enten det dreier seg omdesign, produksjon, installasjon eller service ogsupport: Hver eneste dag får vi nye bevis påhvorfor Shuttle XP hører til blant de bestelagerautomater i markedet.

Vi gir våre kunder betydelig høyere produktivitet, frigjort gulvareal, og optimal kontroll og håndtering av varebeholdningen.

Page 10: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

10

Automatiske beskyttelsesdører i bakkant av portåpningen er standardut-styr på alle våre lagerautomater – de beskytter mennesker, utstyr og gods. I tillegg bidrar de til at Shuttle XP er blandt de mest stillegående lager-automater på markedet.

Når du trykker på knappen, leser inn en strekkode, eller når lagerstyrings-systemet sender en kommando, trans-porterer ekstraktoren ønsket hylle i høy hastighet enten direkte til portåpnin-gen, eller tilbake til en ledig lagerplass i lagerautomaten.

Det er L-profi lerte hyllebærere monterthele veien i sideveggene i portåpnin-gen. Dermed kan fl ere hyller stilles klare i portåpningen (Double Access Handling), og arbeidsposisjonene kan innstilles individuelt alt etter operatøre-nes høyde.

Brytes sikkerhetslysgardinen i forkant av portåpningen, stanser alle kjørebe-vegelser i lagerautomaten omgående.

Med Shuttle XP kan du utnytte rom-høyden fullt ut og godset kan lagres med kun 25 millimeters avstand. På denne måten oppnår du størst mulig lagringskapasitet på minst mulig gulvareal. Ved hjelp av Optifl ex-tekno-logien og en elektronisk høydemåling, registreres høyden på hver enkelt hylle og automaten sørger automatisk for at godset lagres mest mulig komprimert.

Denne teknologien gjør det mulig åeffektivt lagre gods med ulike høyder– fra den minste skrue til kasser ellerpaller – i en og samme lagerautomat.For å sikre personalet og godset bestmulig, er hver lagerautomat utstyrtmed ulike sikkerhetselementer. Detteomfatter blant annet de automatiskebeskyttelsesdørene i bakkant av hverportåpning og lysgardinen i forkant avportåpningnen. Lysgardinen overvåkerhele arbeidsområdet og sørger foroptimal beskyttelse for personalet.

Ekstraktor

Automatiske beskyttelsesdører i portåpningen

Hyllebærere i portåpningen

Sikkerhetslysgardin

Standard Solution | Vertical Lift System

Kardex Remstar Shuttle XP:Intelligent lagring på høyeste nivå

Page 11: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

11

Man kan bekrefte operasjonen medstrekkodelesere eller ved hjelp av andrestyrings- eller bekreftelsessystemer:Heisautomater fra Kardex Remstarkombinert med lagerstyringsprogram-varen Power Pick Global eller annenWMS-programvare hjelper operatøren å arbeide enda mer nøyaktig.

Shuttle XP har et omfangsrikt maskinvaregrensesnitt. Dette omfatter strekkodelesere, skrivere, Pick-to-Light-teknologier, andre dynamiske lagrings- og gjenfi nningssystemer, automatisk styrte kjøretøy (AGV), RFID-teknologi og mye mer.

Strekkodelesere kan raskt og enkeltintegreres for ordreidentifi kasjon,plukking og bekreftelse.

Strekkodelesere

Ergonomisk håndtering av godset takketvære enkel integrering av løfteanordnin-ger, kraner, gripere og roboter.

Løfteanordninger

Plukkesonene kan forbindes til hverandre med rullebaner, slik at pluk-kingen og ordresammenstillingen går raskere. Varene transporteres automa-tisk til portåpningen, plukkes og legges rett i emballasje for utsendelse.

Rullebaner

For økt produktivitet, kapasitet og nøy-aktighet kan Kardex Remstar tilby ulike Pick-to-Light-løsninger: Shuttle XP-systemene kan utstyres med posisjons-lysindikatorer, laserpekere, lyspekere og bekreftelseslister i portåpningen.

Posisjonslys

Øk din virksomhets suksess med integrerte teknologier! Franøkkelferdige enkeltstående automater til komplekse systemer.Kardex Remstar byr på utallige muligheter. Raskt og effektivt.

Bruksområder:

– Plukking av varer

– Batchordre plukking

– Sammenstilling

– Sortering

– Innlagring av varer

– – Plukking av varerPlukking av varer

– – Batchordre plukkingBatchordre plukking

– – SammenstillingSammenstillinggg

– – SorteringSortering

– Innlagring av varer

Page 12: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

12

Standard Solution | Vertical Lift System

Utrolig kraftig: Vår robuste hylle kan transportere 800 kg last med en effek-tiv bredde på 4.050 mm, noe som gjør den ideel for å plukke middels tunge til tunge deler og setter en ny standard når det gjelder lastekapasitet.

Programmet „Pallehåndtering“ sikrer at paller kan plasseres direkte i pallebrett med en gaffeltruck eller palletruck og lagres i posisjoneringsfasilitetene. Dette sparer gulvplass og reduserer behovet for høye stabletrucker. I tillegg fi nner man lagrede varer mye raskere. Konklusjonen er at dette programmet bidrar effektivt til å redusere kostnade-ne og øke produktiviteten, og det er også et pluss fra et sikkerhetsmessig synspunkt.

Tunge varer kan fl yttes utrolig enkelt ved hjelp av den fabrikkmonterte kra-nen. Konstant tilgang til den integrerte kranen og den økte gjennomløpshastig-heten for „varer til person“ betyr at du sparer både tid og penger. Betydelig bedre ergonomi og økt sikkerhet er andre fordeler med dette programmet, og dette er også viktige aspekter for dine ansatte.

Takket være tre nye programmer gir Shuttle XP 1000 ekstra merverdi og høy lastekapasitet opp til 1.000 kg på en enkel måte.

Robust hylle Pallehåndtering Kranhåndtering

Shuttle XP 1000:stronger, greater, further

Page 13: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

13

Shuttle XPlus er et ideelt storlager. Herkan man få plass til inntil 2.300 kva-dratmeter lagerareal på kun 20 kvadrat-meter. Heisautomaten har en maksimallast på inntil 240 tonn.

En løftebom kombinerer fl ere heismo-duler til én Shuttle XPlus. En ekstraktor kjører på løftebommen og bringer øn-sket hylle med varer enten direkte til portåpningen, eller til en ledig lager-plass i en av modulene. Ekstraktoren beveger seg diagonalt mellom heismo-dulene og man oppnår dermed meget korte kjøretider.

Automatmål

Bredde 4.460 til 7.040 mmDybde 2.921 til 3.074 mmHøyde 3.050 til 20.050 mm

Høydeintervaller

100 mm trinn

Hastigheter/nyttelast

Kjørehastighet 250 kg/500 kg

Vertikalt; innstillbar til 1,5 m/s

Horisontalt; 0,62 m/s

Diagonalt; innstillbar til 1,3 m/s

Brutto lasteevne 30 t pr. modul

Hyller

Bredde 1.250 til 2.450 mmDybde 813/864 mmHyllebærer 25 mmMin. hylleavstand 75 mmNyttelast opptil 545 kg

Tekniske data

Kardex Remstar Shuttle XPlus:Kombinasjon av inntil fi re Shuttle-moduler gir høy lagerytelse

Oversikt over fordelene:

Shuttel XPlus har alle fordelene til Shuttle XP, men byr i tillegg på disse produktfordelene:

– Betjening av fl ere heismodulervia kun en ekstraktorplattform

– Kort avstand mellom portåpnin-gene, dermed ytterligere redusert gåtid for personalet

– Antall portåpninger og deresposisjon kan velges fritt

– Optimal utnyttelse av utilgjenge-lige områder som for eksempelhjørner og nisjer

– Sammenlignet med enkle auto-mater oppnår man større lagervo-lum på mindre plass, men med samme driftshastighet (takket være løftebomteknologien)

– Med Shuttle XPlus og Shuttle XP i kombinasjon oppnår man enda raskere plukking

i kombinasjon oppnår man enda i kombinnasa jon oppnnår man endn araskere plukkingraskere plukking

Page 14: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

14

Shuttle XPmultiple består av to uav-hengige lagerautomater som står etterhverandre. Hyllene transporteres via enoverføringsenhet fra den bakerste til den fremre lagerautomaten. De ønskede varene presenteres i kun én portåpning. De respektive hyllene står klare i løpet av kort tid og hentes fram mot portåpningen på forhånd slik at ventetiden reduseres betraktelig.

Lagerautomaten arbeider med Power Pick Global, en programvare for lager-styring fra Kardex Remstar: Denne in-telligente programvaren gjennomfører og overvåker klargjøringen av godset som skal plukkes. Shuttle XPmultiple er den ideelle løsningen for bygninger der det ikke er mulig å plassere to

enkeltsystemer. På denne måten kan lange og smale rom utnyttes optimalt, og transportveier minimeres takket være kun én portåpning.

Standard Solution | Vertical Lift System

Automatmål

Bredde 1.580 til 3.980 mmDybde 4.624 til 12.296 mmHøyde 2.550 til 30.050 mm

GeräteHøyde

in 100 mm trinnn

Effektdata

Hastigheter/nyttelast Vertikat; innstillbar til 2,0 m/s

Hoorisontalt; innstillbar til 0,7 m/s

Brutto lasteevne 67/120 t pr. segment

Hyller

Bredde 1.250 til 3.650 mmDybde 610/813/ 864 mmHyllebærer 25 mmMin. hylleavstand 75 mmNyttelast opptil 560 kg

Tekniske data

Kardex Remstar Shuttle XPmultiple:To uavhengige modulbaserte lagerautomater i tandemutførelse

Oversikt over fordelene:

Shuttle XPmultiple har alle forde-lene til Shuttle XP, men byr i tillegg på disse produktfordelene:

– Høyere lagerkapasitet

– Maskinen jobber parallelt under plukking: Operatøren arbeider ved én hylle mens de neste klar-gjøres inne i automaten.

– Løsninger for spesielle bygningskonstruksjoner, som hjørner og nisjer og der det kreves installasjon i romdybde (for eksempel bufferlager under produksjon).

– Ulike driftsmåter for optimale tilgangstider

– Redusert trafi kk-/plukkfl ate

– Bruk som standalone installa-sjon, eller i kombinasjoner som system

144414sjon, eller i kombinasjoner sjon, elellel r i kombmbini asjoneer rsom systemsom system

Page 15: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

15

Software Solution | Warehouse Management Software

NøyaktighetFra bekreftelser med strekkodeleser eller vektkontroll til en hel rekke optiske brukerstøttesystemer som Pick-to-Light, Put-to-Light eller Laser/LED-peker: Kardex Remstar Power Pick Global reduserer operatørfeil og øker plukk nøyaktigheten mer enn 99 %.

EffektivitetPower Pick Global hjelper til med å redu-sere håndteringstidene. Ved å integrere PTL-systemer, optimere batchplukkor-dre, multi-ordre-plukking og optimalisert kjøring av lagerautoma tene (HoriOpt), kan du redusere håndte ringstidene og øke produktiviteten.

SikkerhetTakket være den integrerte programva-ren, kan bruker- og grupperettigheter kontrolleres og styres, all tilgang til systemet loggføres.

Et bredt spekter av brukergrensesnitt Fra enkel „Plug and Play“ og „mellom-vare“ til kundetilpassede løsninger – alle Power Pick Global programvare-løsninger er basert på den nyeste Windows®-teknologien* og kan integreres med de fl este WMS- og ERP-sofware.

Tilpasning Fra det minste lageret til de mest komplekse distribusjonssentre. Power Pick Global kan tilpasses og utvikles til dine behov og krav. Dette sammen med programmets fl esksibili-tet, gjør Power Pick Global til en trygg investering som kan følge bredriftens utvikling.

* Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.

Funksjonell og brukervennlig lagerstyringssoftware med modulær struktur.

Kardex Remstar Power Pick® Global:Lagerstyringssoftware for effektiv internlogistikk

Funksjonelt prinsipp for Power Pick Global

Kardex Remstar tilbyr et bredt spekter av software applikasjoner:

– Cleverstore 1000Lagerstyringssoftware for enkel lagring og plukking

– Smartpick 6000Profesjonell software pakke for høy plukkeffektivitet

– Smartpick 5200Profesjonell software pakke for høy plukkfrekvens, spesielt tilpasset elektronikkbransjen

– Cleverstore 1000Cleverstore 1000Lagerstyringssoftware for enkelgersty ngss tware r enkkLagerstyringssoftware for enkelLagerstyringssoftware for enkellagring og plukkinglagring og plukking

– Smartpick 6000Smartpick 6000Profesjonell software Profesjonell software pakke for høy plukkeffektivitetpakke for høy plukkeffektivitet

– Smartpick 5200Profesjonell software pakke for høy plukkfrekvens, spesielttilpasset elektronikkbransjen

Page 16: Kardex Remstar | Kardex Remstar - Standard Solution ......Hver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfi gureres slik at den nøyaktig er tilpasset ditt bygg og behov. 1.580 til 4.380 mm

Kardex Remstar:Alltid i nærheten – Over hele verden

Mer informasjon:www.kardex-remstar.com

AustraliaBelgiaDanmarkFinlandFrankrikeIndiaIrland

ItaliaKinaKyprosNederlandNorgePolenRussland

SingaporeSlovakiaSpaniaStorbritanniaSverigeSveitsTsjekkia

TysklandTyrkiaUngarnUSAØsterrike

110

8C-0

214

-NO

-130

1-M

D

Standard leveringsprogrammet inneholder ikke alt ekstrautstyr og alle utstyrsvarianter som er nevnt i brosjyren. Med forbehold om konstruksjons- eller formendringer, feiltagelser og trykkfeil uten varsel på forhånd i leveringstiden. Dersom intet annet er angitt, er alle varemerker som vises i denne brosjyren registrerte varemerker fra Kardex Group.