204
1 Osnovna škola „Sveti Matej“ Viškovo Vozišće 13, 51 216 Viškovo Tel./fax. 051/ 256 226 Web stranica: www.ossvetimatej.hr E mail: [email protected] Klasa: 003-04/13-01/4 Urbroj: 2170-55-01-13-1 U Viškovu, 09. rujan 2013. KURIKULUM ŠKOLSKA 2013./2014. GODINA VIŠKOVO, rujan 2013.

KURIKULUM - os-sveti-matej-viskovo.skole.hr · izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučionička nastava, projektna nastava, projekti i školski preventivni programi

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Osnovna škola „Sveti Matej“

Viškovo

Vozišće 13, 51 216 Viškovo

Tel./fax. 051/ 256 – 226

Web stranica: www.ossvetimatej.hr

E – mail: [email protected]

Klasa: 003-04/13-01/4

Urbroj: 2170-55-01-13-1

U Viškovu, 09. rujan 2013.

KURIKULUM

ŠKOLSKA 2013./2014. GODINA

VIŠKOVO, rujan 2013.

2

SADRŽAJ:

1. Osnovni podaci o Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo 4

2. … Nešto o našoj školi… 5

3. Aktivnosti, programi 8

3.1. Razredna nastava 8

a. Dodatna nastava 8

b. Dopunska nastava 17

c. Izvanučionička nastava 29

c. 1 Izleti 1. – 4. razreda 29

c. 2 Terenska nastava 36

d. Izvannastavne aktivnosti 48

e. Projektna nastava 69

f. Izborna nastava 91

g. Izvanškolske aktivnosti 96

3.2. Predmetna nastava 106

a. Dodatna nastava 106

b. Dopunska nastava 117

c. Izvanučionička nastava 124

c. 1 Izleti 5. – 8. razreda 124

c. 2 Terenska nastava 129

d. Izvannastavne aktivnosti 131

e. Izborna nastava 134

f. Izvanškolske aktivnosti 163

4. Projekti 172

5. Školski preventivni programi 174

a. Trening životnih vještina 175

b. Zdravstveni odgoj 176

6. Obilježavanje važnih

datuma/priredbe,svečanosti,manifestacije

177

a. Početak nastave – svečani prijem učenika 1.razreda 178

b. Blagoslov povodom početka školske godine 179

c. Božićna priredba 180

d. Pusni dani 181

Maškare 182

e. Eko dan škole 183

f. Dan škole 184

g. Svečana podjela svjedodžbi učenicima 8.razreda 185

h. Glazbeni festival mladih „Halubje 2014.“ 186

i. Čakavčići pul Ronjgi 2013. 187

3

7. Školski listovi 188

8. Učenici s posebnim potrebama 192

9. Analiza nastavnog procesa 196

10. Samovrednovanje rada škole 196

11. Razvojni plan i program rada škole 198

12. Himna škole 200

13. Etički kodeks 201

4

1. OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI ''SVETI MATEJ'' VIŠKOVO

OSNOVNA ŠKOLA: “SVETI MATEJ”

ADRESA: (mjesto, ulica,broj) VIŠKOVO, VOZIŠĆE 13

BROJ I NAZIV POŠTE: 51 216 VIŠKOVO

BROJ TELEFONA: 051/256-226, 051/257-782 BROJ TELEFAXA: 051/503 -585

ŽUPANIJA: PRIMORSKO – GORANSKA

Web http://www.os-viskovo.skole.hr/

mail: [email protected]

BROJ UČENIKA: I.-IV.: 446 BROJ RAZREDNIH ODJELA: 19

V.-VIII.: 436 BROJ RAZREDNIH ODJELA: 16

UKUPNO UČENIKA: 882 UKUPNO RAZREDNIH ODJELA: 35

BROJ DJELATNIKA: Uz ravnatelja u školi je zaposleno:

a) učitelja razredne nastave 20

b) učitelja predmetne nastave 30

c) stručnih suradnika 2

d) ostalih djelatnika 9

RAVNATELJ: JOSIP CRNIĆ, prof.

PEDAGOG : JASNA PIPINIĆ,prof.

KNJIŽNIČAR: JASMINKA BERTOVIĆ PUPIĆ,prof.

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na sjednici održanoj

09. rujna 2013. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja škole, Školski odbor donosi:

KURIKULUM za školsku godinu 2013./2014. godinu.

Predsjednik Školskog odbora: Ravnatelj:

Tea Varlaj,prof. Josip Crnić,prof.

5

2. NEŠTO O NAŠOJ ŠKOLI…

Osnovnu školu „Sveti Matej“ u Viškovu pohađa 882 učenika koji su raspoređeni

u 35 razrednih odjela. Trenutno smo najveća škola u Primorsko – goranskoj županiji..

Škola nema područnih odjela.

Pristup školi osiguran je svjetlećom signalizacijom, pješačkim prijelazom,

prometnim znakovima, kolničkim oznakama te nogostupom u sredini kojeg se nalazi

cvjetni otok. Prilazna cesta školi je zatvorena za promet tako da učenici imaju dosta

slobodnog prostora, postavljene su klupe te novi nasadi cvijeća i zelenila.

Područje oko škole te atrij škole osigurani su video nadzorom i alarmnim

sustavom.

Na prostoru niže od škole izgrađeno je veliko parkiralište koje mogu koristiti

djelatnici škole i roditelji. S parkirališta vode stepenice do ulaza u školu.

Ulaz u školsko dvorište je napravljen tako da onemogućava ulazak automobila. Na

školskom dvorištu nalaze se bogate cvjetne zasade zaštićene metalnom ogradom.

Školsko dvorište je veliko 300 m2. U dvorištu se također nalaze klupe, a ulaz u školu je

odvojen od ulaza u vrtić.

Vanjsko školsko igralište je veličine 2000 m2. Na njemu se nalaze rukometno

igralište, košarkaško igralište, igralište za odbojku i mali nogomet te staza za skok u dalj.

Igralište je kompletno ograđeno novom žičanom ogradom, a crte na igralištu obnovljene

su za sve sportove.

Atrij škole ukrašen je nasadima ukrasnog zelenila, a hodnici mnogobrojnim

cvjetnim vazama. U atriju škole nalazi se veliki akvarij i etno zbirka autentičnih

eksponata kraja u kojem škola djeluje. Zbirka zauzima prostor cca 15 m2. U istom

prostoru nalaze se i veliki otvoreni i zatvoreni panoi za izložbe i obilježavanja pojedinih

datuma i akcija, a u sredini predvorja nalazi se ukrasna fontana.

Osim redovnih uvedene su i dodatne autobusne linije za učenike koji žive u

mjestima koja su slabo prometno povezana sa Viškovom. Linije su uvedene u vrijeme

završetka nastave tako da učenici neće dugo čekati prijevoz za kući i obrnuto.

Usluge prijevoza za učenike naše škole pruža Autotrolej Rijeka.

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu. Nastava se odvija u dvije smjene. Prva

smjena počinje u 8,00 sati i traje do 13,10 sati. Veliki odmor traje od 9,35 do 9,50

sati.Druga smjena počinje u 13,30 sati i traje do 18,40 sati. Veliki odmor traje od 15,05

do 15,20.

Prvu smjenu čine razredni odjeli 1., 3., 5. i 7. razreda, a drugu smjenu razredni odjeli 2.,

4., 6. i 8. razreda.

6

Učitelji dežuraju 15 minuta prije početka nastave, tijekom malih i velikog odmora

na hodnicima, na glavnom ulazu u školu te na školskom dvorištu.

Raspored sati izrađuje satničarka (učiteljica matematike). Raspored nastavnih sati

organiziran je u skladu s pedagoškim kriterijima, koliko je to moguće s obzirom na broj

učenika u školi. Pri izradi rasporeda sati vodi se računa o pravovaljanoj uporabi školske

sportske dvorane, kako bi ju kvalitetno mogli koristiti i učenici razredne i predmetne

nastave.

Kroz satove dodatne i dopunske nastave iz hrvatskog jezika, stranih jezika i

matematike u svim razrednim odjelima, cilj nam je da svaki učenik zadovolji svoje

obrazovne mogućnosti, bilo da se radi o potrebi pojačanog nastavnog rada i usvajanja

proširenih nastavnih sadržaja ili se radi o potrebi nadoknade usvajanja obrazovnih

sadržaja tijekom redovne nastave.

Čime se možemo pohvaliti :

opremljenost informatičke učionice i školske knjižnice

veliki broj učenika na različitim natjecanjima

veliki broj učenika koji postižu zapažene rezultate na natjecanjima na državnoj

razini

redovito stručno usavršavanje učitelja ( u Hrvatskoj i inozemstvu)

naša škola je sjedište triju županijskih stručnih vijeća (učitelji informatike, kemije

i pedagozi)

dobra povezanost s lokalnom zajednicom

dobri međuljudski odnosi

ulažemo velike napore u suradnju s roditeljima

njegovanje tradicijskih običaja kraja u kojem škola djeluje – Halubje

njegovanje čakavskog narječja djelovanjem skupine “Mladi čakavčići”

posjedovanje bogate etno zbirke

briga o starijim i nemoćnim mještanima općine (posjet učenika)

organizacija Glazbenog festivala mladih Halubje 2014.

organizacija književnih susreta i sijela te kazališnih predstava u školskoj knjižnici

velika školska sportska dvorana

organizacija izvanastavnih aktivnosti u školskoj sportskoj dvorani – 7 sportova

velik broj učenika uključen u izborne predmete

velik broj učitelja s ECDL certifikatom

izdajemo tri školska lista: “Tratinčica”, “Halubjan info” list Mladih informatičara

te “Matej” bilten Mladih knjižničara

srebrni status EKO škole

7

Naši ciljevi i zadaci:

odgojiti i obrazovati učenike te ih osposobljavati za odgovornosti u životu, u

sadašnjosti i budućnosti.

razvijati u učeniku osjećaj poštivanja osnovnih ljudskih i životnih vrijednosti,

vrijednosti rada, samostalnosti i spremnosti na pomaganje i suradnju, na

zajedništvo i toleranciju.

škola u kojoj svakom djetetu omogućavamo da uči i bude uspješno uz poučavanje

vrijednosti dostojnih čovjeka.

stjecanje trajnog i primjenjivog znanja i cjeloživotnog učenja.

osmišljavanje, odabir i primjena nastavnih načela, metoda i djelatnosti koje će kod

svakog učenika rezultirati razvojno i poticajno na svim područjima njegove

osobnosti.

razvijati vrijednosti međusobnog poštivanja, strpljivosti, tolerancije,odgovornosti,

timskog rada i drugih pozitivnih vrijednosti.

Kurikularni sadržaji izvode se kroz sve aktivnosti Škole.

Ovdje su prikazane dodatna i dopunska nastava za razrednu i predmetnu nastavu,

izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvanučionička nastava, projektna

nastava, projekti i školski preventivni programi školski listovi, učenici s posebnim

potrebama, analize nastavnog procesa, samovrednovanje rada škole, razvojni plan i

program rada škole te himna škole.

8

3.) AKTIVNOSTI, PROGRAMI, PROJEKTI

3.1.) RAZREDNA NASTAVA

a) DODATNA NASTAVA

9

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava hrvatski jezik

1. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- izgrađivanje jezično-komunikacijskih sposobnosti

pri govornoj i pisanoj uporabi jezika

- učenicima omogućiti i osigurati mogućnost

napretka te razvoja sposobnosti i vještina

- proširivanje i produbljivanje znanja iz redovite

nastave hrvatskog jezika usvajanjem dodatnih

sadržaja u skladu s interesima učenika

- razvijanje literarnih sposobnosti, čitateljskih

interesa i kulture

- razvijanje kod učenika trajnih pravogovornih i

pravopisnih navika

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- stjecanje svijesti o potrebi učenja i njegovanja

hrvatskog jezika

- povezivanje stečenih znanja s novim sadržajima

- primjena usvojenih jezičnih znanja na stilističkoj

razini

- pravilna uporaba književnoga standardnog

hrvatskog jezika u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:Gordana Zorić,Ljiljana

Host,Stela Štrković,Ivana Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dodatne nastave, uz

uporabu svih aktivnih oblika i metoda rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prema rasporedu tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka i odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- za unaprjeđenje razvoja individualnih učenikovih

sposobnosti

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

10

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava matematika

1. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- putem raznih didaktičkih igara i

aktivnosti prije svega poticati

istraživački i natjecateljski duh te

međusobnu suradnju

- razvijati ljubav prema predmetu,

sposobnosti i vještine

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- povezivanje redovne nastave sa

dodatnom nastavom matematike uz

proširivanje redovnih sadržaja i

razvijanje kreativnog mišljenja i

zaključivanja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:Gordana

Zorić,Ljiljana Host,Stela

Štrković,Ivana Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove

dodatne nastave, uz uporabu svih

aktivnih oblika i metoda rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Prema rasporedu tijekom školske

godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih

ostvarenja i vrednovanje rada

prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka i odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u

redovnoj nastavi i svakodnevnom

životu

- za unaprjeđenje razvoja

individualnih učenikovih

sposobnosti

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

11

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava matematika

2. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- putem raznih didaktičkih igara i aktivnosti prije

svega poticati istraživački i natjecateljski duh te

međusobnu suradnju

- razvijati ljubav prema predmetu, sposobnosti i

vještine

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- povezivanje redovne nastave sa dodatnom nastavom

matematike uz proširivanje redovnih sadržaja i

razvijanje kreativnog mišljenja i zaključivanja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredni učitelji: Denis Lorencin Mršić, Rina Afrić,

Gordana Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela Đekić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dodatne nastave, uz

uporabu svih aktivnih oblika i metoda rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka i odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- za unaprjeđenje razvoja individualnih učenikovih

sposobnosti

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

12

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava matematike

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- postizanje iznadprosječne razine uspjeha u

svladavanju redovitog nastavnog plana, te

stjecanje kompetencija iz nastavnog područja

matematike

- primjena usvojenoga znanja u životu, razvijanje

pojmovnog i apstraktnoga mišljenja, te logičkog

zaključivanja - sudjelovanje na natjecanjima

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- poseban odgojno-obrazovni program koji se

odnosi na učenika ili skupinu učenika koji prate

redoviti nastavni program s razinom većom od

prosječne ili očekivane

- omogućiti učenicima bolje svladavanje

redovitog programa, no pristup sadržajima je

dublji, individualno vođen, često povezan s

drugim područjima, te interaktivan

- razvijati matematičku pismenost, kreativnost,

apstraktno mišljenje, te logičko zaključivanje

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 3. razreda : Jadranka Novak,Maja Keš,

Dubravka Šnajdar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Identificiranje darovitoga učenika, odnosno

dijagnosticiranje darovitosti, izradba i realizacija

posebnoga ili obogaćenoga odgojno-obrazovnog

programa i osiguravanje uvjeta za ostvarenje

programa (satnica, nastavna sredstva, literatura,

oblici poučavanja, odnosno učenja).

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jedan sat tjedno tijekom školske godine

2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- opisno praćenje kojim se bilježi predznanje na

početku školske godine, interes, motiviranost,

učenikove radne, praktične i stvaralačke

sposobnosti, te postignuta razina znanja

- rezultati vrednovanja koriste da bi, uz opisno

praćenje učenikove djelatnosti i postignuća u

sklopu nastave matematike, doprinijeli podizanju

razine intelektualnih sposobnosti, te učenikovu

samopouzdanju i pozitivnoj slici o sebi

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

13

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava hrvatskog jezika

4. c razredni odjel

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- izgrađivanje jezično-komunikacijskih sposobnosti

pri govornoj i pisanoj uporabi jezika

- učenicima omogućiti i osigurati mogućnost

napretka te razvoja sposobnosti i vještina

- proširivanje i produbljivanje znanja iz redovite

nastave hrvatskog jezika usvajanjem dodatnih

sadržaja u skladu s interesima učenika

- razvijanje literarnih sposobnosti, čitateljskih

interesa i kulture

- razvijanje kod učenika trajnih pravogovornih i

pravopisnih navika

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- stjecanje spoznaja o biti, osnovama i značajkama

hrvatskog jezika

- stjecanje svijesti o potrebi učenja i njegovanja

hrvatskog jezika

- povezivanje stečenih znanja s novim sadržajima

- primjena usvojenih jezičnih znanja na stilističkoj

razini

- pravilna uporaba književnoga, odnosno

standardnoga hrvatskog jezika u redovitoj nastavi i

svakodnevnom životu

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica 4. razreda: K. Žauhar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dodatne nastave uz

uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u sklopu utvrđenog rasporeda sati.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i vrednovanje

rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka i odnosa prema

radu

- primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi i

svakodnevnom životu

- za unapređenje razvoja individualnih učenikovih

sposobnosti

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za program procjenjuju se troškovi kopiranja - 10 kn po

učeniku.

14

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava matematike

4. c razredni odjel

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- produbljivanje znanja, sposobnosti te

razvijanje darovitosti na području

matematike

- darovitim učenicima omogućiti i osigurati

mogućnost napretka i razvoja sposobnosti i

vještina

- proširivanje i produbljivanje znanja iz

redovite nastave matematike usvajanjem

dodatnih sadržaja u skladu s interesima

učenika

- poticanje uključivanja učenika za

sudjelovanje na natjecanjima

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- usvajanje matematičkih znanja potrebnih za

razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i

društvu

- stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za lakše

razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih

i društvenih znanosti

- osposobljavanje za nastavak školovanja i

primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom životu

- svladavanje matematičkog jezika, razvijanje

sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim

jezikom

- razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja te

logičkog zaključivanja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: S. Vagaja

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dodatne nastave uz

uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u sklopu utvrđenog rasporeda sati.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka i odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja na redovitoj nastavi i

svakodnevnom životu

- sudjelovanje na natjecanju „Klokan bez granica“.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za program procjenjuju se troškovi kopiranja - 10

kn po učeniku.

15

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava hrvatskog jezika

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- proširivanje znanja i sposobnosti učenika

na području hrvatskog jezika

- usavršavanje jezično-komunikacijskih

sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi

jezika

- razvijanje interesa i ljubavi prema

hrvatskom jeziku

- razvijanje interesa za čitanje,

dramatizaciju, razgovor te govorni nastup

- utjecanje na razvoj stvaralačkog pisanja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Namijenjena je darovitim učenicima te učenicima

koji su pokazali napredno znanje u nastavi

hrvatskog jezika te žele usvojiti više.

Dodatnom nastavnom namjerava se njihovo

znanje dodatno proširiti novim sadržajima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e) te učenici.

Nositelji planiraju, organiziraju, realiziraju i

vrednuju rad s učenicima).

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dodatne nastave,

uz uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada te

korištenje različitih didaktičkih igara i suradničkih

aktivnosti.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jedan sat tjedno tijekom nastavne 2013./2014.

godine

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Vršit će se individualno praćenje učeničkih

ostvarenja, napretka, kreativnosti i angažiranosti u

radu.

Rad učenika će se vrednovati prema ostvarenosti

ciljeva i zadataka te odnosa prema radu.

Učenici će biti poticani na vrednovanje vlastitoga

rada i sudjelovanja u grupi.

Rezultati vrednovanja koristit će se za

unapređenje razvoja individualnih učenikovih

sposobnosti te planiranje daljnjih metoda rada s

učenicima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nema predviđenih troškova.

16

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava matematike

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- produbljivanje i razvijanje sposobnosti rješavanja

složenijih matematiĉkih zadataka

- razvijanje matematičko – logičkog zaključivanja

- poticanje istraživačkog i natjecateljskog duha te

međusobne suradnje

- produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na

području matematike

- razvijanje i poticanje interesa za pronalaženje

različitih načina rješavanja matematičkih

problema

NAMJENA PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Namijenjena je darovitim učenicima te učenicima

koji su pokazali napredno znanje u nastavi

matematike i žele usvojiti više.

Dodatnom nastavom namjerava se njihovo znanje

dodatno proširiti novim matematičkim sadržajima.

NOSITELJI PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e) te učenici.

Nositelji planiraju, organiziraju, realiziraju i vrednuju

rad s učenicima).

NAČIN REALIZACIJE

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dodatne nastave, uz

uporabu svih aktivnih oblika i metoda rada te

korištenje raznih didaktičkih igara i suradničkih

aktivnosti.

VREMENIK AKTIVNOSTI Jedan sat tjedno tijekom nastavne 2013./2014.

godine

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Vršit će se individualno praćenje učeničkih

ostvarenja, napretka, kreativnosti i angažiranosti u

radu.

Rad učenika će se vrednovati prema ostvarenosti

ciljeva i zadataka i odnosa prema radu.

Učenici će se poticati da sami

odrede vrijednost svog sudjelovanja u grupi.

Rezultati vrednovanja će se koristiti za unapređenje

razvoja individualnih učenikovih sposobnosti te

planiranje daljnjih metoda rada s učenicima.

Vrednovanje/samovrednovanje učenika vršit će se i

sudjelovanjem na natjecanju „Klokan bez granica“.

DETALJAN TROŠKOVNIK

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Nema predviđenih troškova.

17

b) DOPUNSKA NASTAVA

18

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava hrvatskog jezika

1. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju

nastavnih sadržaja hrvatskog jezika

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje

zadataka

- razvijanje pismenosti

- razvijanje sposobnosti, vještina i samopouzdanja te

navika redovitog učenja i vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema jeziku općenito

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i savladavanje nastavnih sadržaja

matematike s očekivanom razinom uspjeha

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave matematike

- lakše i bolje razumijevanje sadržaja

- osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela Štrković,Ivana

Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave,

uz uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine po rasporedu.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- korištenje rezultata napredovanja za individualne

razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi umnožavanja materijala – 100.00 kn.

19

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava matematike

1. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju

nastavnih sadržaja matematike

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje

zadataka

- razvijanje matematičke pismenosti

- razvijanje sposobnosti, vještina i samopouzdanja

te navika redovitog učenja i vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema matematici

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i savladavanje nastavnih sadržaja

matematike s očekivanom razinom uspjeha

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave matematike

- lakše i bolje razumijevanje matematičkih sadržaja

- osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela Štrković,Ivana

Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave,

uz uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine po rasporedu.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- korištenje rezultata napredovanja za individualne

razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi umnožavanja materijala – 100.00 kn.

20

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava hrvatskog jezika

2. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju

nastavnih sadržaja hrvatskog jezika

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanje učenika za samostalno praćenje

nastave

- osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju

- razvijanje sposobnosti,vještina i samopouzdanja te

navika redovitog učenja i vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema jeziku,

književnosti i kulturi.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i savladavanje nastavnih sadržaja

hrvatskog jezika s očekivanom razinom uspjeha

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave

- osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredni učitelji: Denis Lorencin Mršić, Rina Afrić,

Gordana Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela Đekić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave,

uz uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svaki drugi tjedan 1sat

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- korištenje rezultata napredovanja za individualne

razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

21

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava matematike

2. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju

nastavnih sadržaja matematike

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje

zadataka

- razvijanje matematičke pismenosti

- razvijanje sposobnosti, vještina i samopouzdanja te

navika redovitog učenja i vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema matematici

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i savladavanje nastavnih sadržaja

matematike s očekivanom razinom uspjeha

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave matematike

- lakše i bolje razumijevanje matematičkih sadržaja

- osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredni učitelji: Denis Lorencin Mršić, Rina Afrić,

Gordana Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela Đekić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave,

uz uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svaki drugi tjedan 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- korištenje rezultata napredovanja za individualne

razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

22

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava hrvatskog jezika

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- sustavna pomoć pri svladavanju jezičnih i

gramatičkih sadržaja

- motivirati učenike za usvajanje nastavnih

sadržaja iz nastavnih područja hrvatskog jezika,

jezičnog izražavanja, književnosti i medijske

kulture.

- poboljšati jezično- komunikacijske kompetencije

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i svladavanje nastavnih sadržaja

hrvatskog jezika s očekivanom razinom uspjeha

- postupno usvajanje hrvatskog jezičnog standarda

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 3. razreda : Tatjana Dujmović,

Jadranka Novak,Maja Keš,

Dubravka Šnajdar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- identificiranje učenika, koji otežano svladavaju

propisane sadržaje

- izradba i realizacija posebnoga odgojno-

obrazovnog programa i osiguravanje uvjeta za

njegovo ostvarenje (satnica, nastavna sredstva,

literatura, oblici poučavanja, odnosno učenja)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svaki drugi tjedan jedan sat tijekom školske godine

2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- opisno praćenje kojim se bilježi predznanje na

početku školske godine, interes, motiviranost,

učenikove radne, praktične i stvaralačke

sposobnosti, te postignuta razina znanja

- rezultati vrednovanja koriste da bi, uz opisno

praćenje učenikove djelatnosti i postignuća u

sklopu nastave hrvatskog jezika, doprinijeli

podizanju razine intelektualnih sposobnosti, te učenikovu samopouzdanju i pozitivnoj slici o sebi

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

23

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava matematike

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- sustavna pomoć pri svladavanju matematičkih

sadržaja propisanih nastavnim planom i programom

- osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje

zadataka

- poboljšati primjenu znanja matematike u

svakodnevnom životu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i svladavanje nastavnih sadržaja

matematika s očekivanom razinom uspjeha

- postupno usvajanje matematičkih pojmova i

zakonitosti

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave matematike

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 3. razreda : Tatjana Dujmović,

Jadranka Novak,Maja Keš, Dubravka

Šnajdar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- identificiranje učenika koji otežano svladavaju

propisane sadržaje

- izradba i realizacija posebnoga odgojno-obrazovnog

programa i osiguravanje uvjeta za njegovo ostvarenje

(satnica, nastavna sredstva, literatura, oblici

poučavanja, odnosno učenja)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jedan sat svaki drugi tjedan tijekom školske godine

2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- opisno praćenje kojim se bilježi predznanje na

početku školske godine, interes, motiviranost,

učenikove radne, praktične i stvaralačke sposobnosti,

te postignuta razina znanja

- rezultati vrednovanja koriste da bi, uz opisno

praćenje učenikove djelatnosti i postignuća u sklopu

nastave matematike, doprinijeli podizanju razine

intelektualnih sposobnosti, te učenikovu

samopouzdanju i pozitivnoj slici o sebi

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

24

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava hrvatskog

jezika 4. a, c razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju

nastavnih sadržaja hrvatskog jezika

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanju učenika za samostalno

praćenje nastave

- osposobljavanje učenika za jezičnu

komunikaciju u svim priopćajnim situacijama

- razvijanje sposobnosti, vještina i

samopouzdanja te navika redovitog učenja i

vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema jeziku,

književnosti i kulturi

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i svladavanje nastavnih sadržaja

hrvatskog jezika s očekivanom razinom

uspjeha

- postupno usvajanje hrvatskog jezičnog

standarda

- ostvarivanje uspješne usmene i pisane

komunikacije

- osposobljavanje za samostalno čitanje i

primanje književnih djela

- nadoknađivanje zaostataka iz programa

redovite nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje

redovite nastave

-osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: R. Vuglovečki, K. Žauhar

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske

nastave uz uporabu svih aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u sklopu utvrđenog rasporeda

sati.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja na redovitoj

nastavi i svakodnevnom životu

- korištenje rezultata napredovanja za

individualne razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za program procjenjuju se troškovi kopiranja -

10 kn po učeniku.

25

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava matematike

4. a,c razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju

nastavnih sadržaja matematike

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanju učenika za samostalno

rješavanje zadataka

- razvijanje matematičke pismenosti

- razvijanje sposobnosti, vještina i

samopouzdanja te navika redovitog učenja i

vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema matematici

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i svladavanje nastavnih sadržaja

matematike s očekivanom razinom uspjeha

- nadoknađivanje zaostataka iz programa

redovite nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje

redovite nastave matematike

- lakše i bolje razumijevanje matematičkih

sadržaja

- osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: R. Vuglovečki, S. Vagaja

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske

nastave uz uporabu svih aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u sklopu utvrđenog rasporeda

sati.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja na redovitoj

nastavi i svakodnevnom životu

korištenje rezultata napredovanja za

individualne razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za program procjenjuju se troškovi kopiranja -

10 kn po učeniku.

26

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava matematike

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- uvježbavanje i usvajanje gradiva koje učenici nisu

usvojili na redovnoj nastavi

- usvajanje osnovnih matematičkih pojmova,

rješavanje zadataka, rješavanje zadataka riječima

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje

zadataka

- razvijanje matematičke pismenosti

- razvijanje matematičkih vještina i samopouzdanja u

rješavanju problemskih zadataka

- poticanje navika redovitog učenja i vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema matematičkim

zadacima

NAMJENA PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Namijenjena je učenicima koji teže svladavaju

nastavno nastavno gradivo matematike.

Namjena je pomoć učenicima da prema svojim

individualnim sposobnostima i mogućnostima usvoje

matematička znanja i razviju samostalnost u rješavanju

matematičkih problema te svladaju predviđeni plan i

program.

NOSITELJI PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4.b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e) te učenici.

Nositelji planiraju, organiziraju, realiziraju i vrednuju

rad s učenicima.

NAČIN REALIZACIJE

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave,

prema planu i programu.

Realizira se praktična nastava uz uporabu svih aktivnih

metoda i oblika rada, prema sposobnostima i interesu

učenika.

VREMENIK AKTIVNOSTI Jedan sat tjedno, tijekom nastavne 2013./2014. godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Vršit će se individualno praćenje napredovanja

učenika i vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka te odnosa prema radu.

Rezultati vrednovanja napredovanja koristit će se za

individualne razgovore s roditeljima, poboljšanje

konačnog znanja i ocjene iz matematike te primjenu

usvojenog znanja u redovnoj nastavi i svakodnevnom

životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Nema predviđenih troškova.

27

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava hrvatskog jezika

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI PROGRAMA ILI

PROJEKTA

-uvježbavanje i usvajanje gradiva koje učenici nisu

usvojili na redovnoj nastavi

- - razvijanje vještine čitanja

- -poboljšanje govorenja, pripovijedanja i pisanja

- -razvijanje jezičnih vještina (u govoru i pismu) i

sposobnosti komunikacije

- -osposobljavanje učenika za samostalno praćenje

nastave

- -osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju

- -razvijanje sposobnosti,vještina i samopouzdanja te

navika redovitog učenja i vježbanja

NAMJENA PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Namijenjena je učenicima koji teže svaladavju

nastavno gradivo hrvatskog jezika radi

nadoknađivanja zaostataka iz programa redovne

nastave te osposobljavanja učenika za

samostalno praćenje redovne nastave i uspješni

nastavak školovanja.

Pomoći učenicima da prema svojim individualnim

sposobnostima i mogućnostima usvoje znanja i

savladaju nastavni sadržaj hrvatskog jezika s

očekivanom razinom uspjeha.

NOSITELJI PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e) te učenici,

Nositelji planiraju, organiziraju, realiziraju i

vrednuju rad s učenicima).

NAČIN REALIZACIJE

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave.

Organiziraju se odgovarajući oblici pomoći u

učenju i nadoknađivanju znanja uz uporabu svih

aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI Jedan sat tjedno, tijekom nastavne 2013./2014.

Godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Vršit će se individualno praćenje napredovanja

učenika i vrednovanje rada prema ostvarenosti

ciljeva i zadataka te odnosa prema radu.

Rezultati vrednovanja napredovanja koristit će se za

individualne razgovore s roditeljima, poboljšanje

konačnog znanja i ocjene iz hrvatskoh jezika te

primjenu usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Nema predviđenih troškova.

28

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava engleskog jezika

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Osposobiti učenike za osnovno praćenje redovne

nastave.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijati radne navike te samostalnost i

samopouzdanje u rješavanju problema.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Nositelji programa predmetni su učitelji.

Sandra Peričić (3. razred)

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Dopunska nastava engleskog jezika održavat će se u

učionicama određenim Godišnjim planom i

programom škole. Rad će biti individualan s

učenicima koji pokazuju poteškoće u savladavanju

propisanih sadržaja.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

35 sati godišnje, 1 sat tjedno

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje će se provoditi kroz samovrednovanje

te kontinuirano praćenje uspjeha učenika na

redovnoj nastavi.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi stručnog usavršavanja koji ulaze u

standardne obveze učitelj a. Troškovi materijala —

fotokopirni materijal. (cca. 100 kn)

29

c) IZVANUČIONIČKA NASTAVA

( izleti, terenska nastava )

c 1) IZLETI 1. – 4. razreda

30

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Cjelodnevni izlet- 1. razred

(Gorski kotar)

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- cjelodnevno zajedničko putovanje učenik i

učitelja izvan mjesta življenja ( središta škole) s

ciljem upoznavanja šireg zavičaja, njegove

ljepote, bogatstva i posebnosti

- povezivanje sadržaja različitih nastavnih

predmeta

- razvijanje učenikovih interesa, vještina i navika

- razvijanje kulture ponašanja na javnim mjestima

- poticanje interesa za promatranje u prirodi

- upoznavanje prirodne i kulturne sredine

- učenje otkrivanjem

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje ekološke svjesti

- upoznavanje i doživljaj šireg zavičaja i

njegovog prirodnog okoliša

- razvijanje učenikovih znanja, sposobnosti i

navika

- realizacija sportskih aktivnosti

- poticanje intelektualnog, društvenog, tjelesnog i

osobnog razvoja učenika

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela Štrković,Ivana

Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Kroz realizaciju cjelodnevnog izleta

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svibanj/lipanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- korištenje stečenih znanja i vještina u

svakodnevnom životu

- kroz ponašanja na putovanju i ponašanja

učenika vrednuju se odgojni rezultati

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti i

ponavljanjem prikazuju se stečena znanja

iskustva i usvojenost sadržaja

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi puta - oko 150,00 kn.

31

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Cjelodnevni izlet - otok Krk

2. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje učenika s prirodnim ljepotama

krajolikom, gospodarskim obilježjima te povijesnim i

kulturnim znamenitostima šireg zavičaja

- razvijanje osjećaja ljubavi prema širem zavičaju

- poticanje ekološke svijesti

- Povezivanje sadržaja s nastavnim gradivom prirode i

društva (prometna sredstva, upoznavanje zavičaja)

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izlet je namijenjen učenicima 2.razreda da im se

približe prirodne, povijesne, društvene i kulturne

znamenitosti šireg zavičaja te da se nastava prirode i

društva poveže sa životnom stvarnošću.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredni učitelji: Denis Lorencin Mršić, Rina Afrić,

Gordana Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela Đekić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Obilazak, promatranje i upoznavanje šireg zavičaja.

Osvrt na realizirane aktivnosti na izletu kroz različite

aktivnosti u učionici.

Izlet će se organizirati u suradnji sa putničkom

agencijom.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Krajem školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Povezivanje i primjena naučenog i uočenog u nastavi.

Rezultati će se vrednovati kroz osvrt na provedenu

aktivnost te pismenim i likovnim uradcima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Oko 150 kn po učeniku.

32

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Cjelodnevni izlet - 3.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Upoznati učenike s prirodnim ljepotama, krajolikom,

gospodarskim obilježjima te povijesnim i kulturnim

znamenitostima.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Upoznati širi zavičaj, povezati nastavu prirode i

društva sa neposrednom životnom stvarnosti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

- Učitelji:Tatjana Dujmović, Jadranka Novak,

- Maja Keš, Dubravka Šnajdar

- Pratitelji i učenici

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- Razgledavanje kraja i upoznavanja njegovih

znamenitosti, druženje i igra.

- Vožnja brodom - Brijuni

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- Svibanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentaciju,

izradu plakata, pismene radove i ponavljanje prikazuje

se usvojenost sadržaja i stečena iskustva.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Od 150,00 – 200,00 kn.

33

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Cjelodnevni izlet

Zagreb

4.a i 4.c razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznati učenike sa Zagrebom, njegovim

značajem, prirodnom i kulturno-povijesnom

baštinom i gospodarskim obilježjima.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznati grad Zagreb kao glavni grad

Hrvatske, povezati nastavu prirode i društva sa

neposrednom životnom stvarnosti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljice: Vuglovečki, Žauhar, Vagaja

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razgledavanje Zagreba i upoznavanja

njegovih znamenitosti, druženje i igra.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Listopad 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kroz razgovor o provedenoj aktivnosti,

prezentaciju, izradu plakata, pismene radove i

ponavljanje prikazuje se usvojenost sadržaja i

stečena iskustva.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Rashodi za troškove organizacije aranžmana,

prijevoza, ulaznica, osiguranja odredit će se

prema važećim cijenama i ponudi agencija i

ustanova pružanja usluga.

34

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Poludnevni izlet –Lokve,

posjet Osnovnoj školi „Rudolfa Strohala“

4. b, d i e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- - proširiti spoznaje o gorskom dijelu naše županije

- - upoznavanje obilježja i prirodnih ljepota

gorskoga zavičaja

- - posjetiti i družiti se s učenicima Osnovne škole

Rudolfa Strohala u Lokvama

- - upoznavanje tradicijske lokvarske, duhovne i

materijalne, kulture i etnoloških sadržaja u

Zavičajnoj zbirci škole

- - razgledati i upoznati prirodne posebnosti Lokvi -

Lokvarsko jezero, Mrzlovodičko jezero, špilja

Lokvarka i Park šuma te Golubinjak

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poludnevni izlet namijenjen je učenicima 4.

razreda kako bi upoznali bitne karakteristike

Lokava i Gorskoga kotara kao prekrasnoga dijela

naše županije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e),

učenici te pratitelji.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Poludnevni izlet realizirati će se učenjem u

izvornom okruženuju, igri i zajedničkom druženju

s učenicima Osnovne škole Rudolfa Strohala.

Koristiti će se metode zornosti, demonstracije i

istraživanja.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Ožujak, 2014. godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Povezivanje i primjena naučenog i uočenog u

nastavi.

Rezultati će se vrednovati kroz osvrt na provedeni

izlet različitim aktivnostima u učionici.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Od oko 80 – 100 kn po učeniku

35

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Cjelodnevni izlet - Zagreb

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje grada Zagreba kao glavnoga

grada Republike Hrvatske

- upoznavanje specifičnosti grada Zagreba,

kulture i običaja

- razgledavanje bogatstava i ljepota grada

- upoznavanje i razumijevanje prirodne i

kulturne baštine grada Zagreba

- razvijanje sposobnosti promatranja,

uočavanja i kulturnog ponašanja

- razvijanje osjećaja ljubavi prema ostalim

krajevima domovine

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izlet je namijenjen učenicima 4. razreda da im se

približe prirodne, društvene i kulturno- povijesne

znamenitosti grada Zagreba kao glavnoga grada

Republike Hrvatske.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e),

učenici te pratitelji.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Obilazak, upoznavanje i promatranje osobitosti

grada Zagreba organizirano u suradnji s

putničkom agencijom.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Listopad, 2013. godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Povezivanje i primjena naučenog i uočenog u

nastavi.

Rezultati će se vrednovati kroz osvrt na provedeni

izlet različitim aktivnostima u učionici.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Cijene prijevoza, ulaznica, osiguranja i

organizacije (od 200 kn do 300 kn)

36

c 2) TERENSKA NASTAVA

37

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava- 1. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- terenska nastava u korelaciji nastavnih predmeta (

Godišnja doba, Moje mjesto, Ja u prometu i sl.)

- njegovanje običaja kraja ( Matejna, karneval,

Majevica)

- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj

okolini

- povezivanje sadržaja različitih predmeta

- razvijanje sposobnosti promatranja i uočavanja

promjena u prirodi

- poticati na radost otkrivanja, stvaranja i

istraživanja

- upoznavanje i razumijevanje kulturne, prirodne i

društvene sredine

- razvijanje učenikovih znanja, vještina i navika

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje

kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne

skupine

- sprečavanje i smanjenje nesreća

- razvoj prometne kulture učenika

- pravilan odnos prema ljudima i događajima

- osvješćivanje ekološke svijesti učenika

- upoznavanje i njegovanje tradicija i običaja

- osposobljavanje za primjenu motoričkih i

teoretskih znanja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje pravilnog odnosa prema prirodi i

društvu te ljudima i događajima

- poticanje učeničke znatiželje za otkrivanjem

pojava, upoznavanje zavičajnih posebnosti: kulture

i običaja našeg kraja

- međupredmetno povezivanje sadržaja

- poštivanje prirodne, kulturne i društvene sredine

- formiranje prometnih i zdravstvenih navika i

vještina

- razvoj sposobnosti snalaženja u prostoru i

vremenu

- aktivan boravak u prirodi

- očuvanje i promicanje zdravlja

- djelotvorno korištenje slobodnog vremena

- razvijanje

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela Štrković,Ivana

Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz provođenje nastave u

neposrednom okruženju škole i šire, kroz odlaske u

kina i kazališta, obilježavanje prigodnih datuma

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine

38

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Tijekom školske godine po rasporedu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- očuvanje prirodne i kulturne baštine

- promicanje prirodnih ljepota i kulturno-povijesne

baštine

- čisto i zdravo okruženje učenika

- pravilan rast i razvoj učenika

- osobna afirmacija učenika

- rezultati u sportskim aktivnostima

- formiranje navika i vještina

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti,

prezentacije i ponavljanje prikazuje se usvojenost

sadržaja i stečena iskustva

- kroz ponašanja na putu od kuće do škole i

ponašanju između učenika vrednuju se odgojni

rezultati

- korištenje usvojenih znanja

Rashodi za troškove ulaznica, organizacije,

prijevoza, osiguranja odredit će se prema važećim

cijenama i ponudi agencija i ustanova pružanja

usluge

39

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava

2.razred - Terenska nastava u korelaciji nastavnih predmeta

(Godišnja doba, Moje mjesto, Moj zavičaj, Kulturne

ustanove, Prometni znakovi, Vode u zavičaju i sl.)

- Obilježavanje prigodnih datuma (Dani kruha, Dječji tjedan,

Sv. Nikola, Božić, Uskrs, Dan škole)

- Njegovanje običaja kraja (Matejna, karneval)

- Tjelesne i zdravstvene aktivnosti (razni sportovi,Olimpijski

dan)

- Posjet kulturnim ustanovama i spomenicima

(kazalište, kino, muzej)

- Ekološke aktivnosti

- Odgojne aktivnosti

- Cjelodnevni izlet

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti

- povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta

- razvijanje sposobnosti promatranja i uočavanja

promjena u prirodi

- poticanje na radost otkrivanja, istraživanja i

stvaranja

- upoznavanje i razumijevanje prirodne, kulturne i društvene

okoline

-prožimanje i nadopunjavanje sadržaja i znanja

- usvajanje vrednota umjetničkog izričaja

- cjeloviti razvoj učenika, razvijanje opće kulture i kulture

ponašanja na javnim mjestima

- podmirenje bioloških potreba za kretanjem i igrom

-osposobljavanje za primjenu teoretskih i motoričkih znanja

-razvoj pozitivnih osobina i sposobnosti učenika

- upoznavanje i njegovanje tradicije i običaja

- osvješćivanje ekološke svijesti učenika

- pravilan odnos prema ljudima i događajima

- razvoj prometne kulture učenika

- sprječavanje i smanjenje nesreća

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje kvalitetnih odnosa

unutar odgojno-obrazovne skupine

- razvijanje učenikovih sposobnosti, vještina, navika i interesa

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-razvijanje pravilnog odnosa prema prirodi i društvu te

ljudima i događajima - poticanje učeničke znatiželje za otkrivanjem pojava

- upoznavanje zavičajnih posebnosti: kulture i običaja našeg

zavičaja

- međupredmetno povezivanje sadržaja

- poštivanje prirodne, kulturne, društvene sredine

- formiranje prometnih i zdravstvenih navika i vještina

- razvoj sposobnosti snalaženja u prostoru i vremenu

- razvijanje motoričkih znanja i sposobnosti za

svakodnevne motoričke aktivnosti

40

- djelotvorno korištenje slobodnog vremena

-uključivanje u športske klubove

- očuvanje i promicanje zdravlja

- razvijanje i njegovanje higijenskih navika

- odgojni utjecaj, socijalizacija

-aktivan boravak u prirodi

-intelektualni i socijalno-emocionalni razvoj učenika

- očuvanje kvalitete okoliša

-razumno korištenje prirodnih resursa

-formiranje ekoloških , zdravstvenih, higijenskih navika

učenika

-razvijanje samostalnosti učenika u prometu

-razvoj prometnog znanja i iskustva u cilju sigurnosti u

prometu te stjecanje prometne kulture

- razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, tolerancije,

inicijativnosti, humanosti, odgovornosti, solidarnosti

,moralnosti

- razvijanje sposobnosti za samostalno i kritičko mišljenje

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

I NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredni učitelji: Denis Lorencin Mršić, Rina Afrić, Gordana

Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela Đekić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz provođenje nastave u neposrednom

okruženju škole i šire, kroz odlaske u kino i kazalište,

obilježavanje prigodnih datuma, njegovanja običaja kraja,

tjelesne i ekološke aktivnosti, realizaciju terenske nastave i

cjelodnevnog izleta.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- naučeno znati primijeniti u nastavi i životu

- očuvanje prirodne i kulturne baštine

- promicanje prirodnih ljepota zavičaja i kulturno-

povijesne baštine

-formiranje navika i vještina

- razvoj antropoloških obilježja i cjelokupnog

motoričkog statusa učenika kao i njegovih

funkcionalnih sposobnosti

- rezultati u sportskim natjecanjima

- osobna afirmacija učenika

- promicanje imena škole

- poticanje humanosti i drugih pozitivnih vrijednosti

osobina učenika

- čisto i zdravo životno okruženje učenika

- pravilan rast i razvoj učenika

- sigurnost učenika u prometu

- smanjenje broja prometnih nesreća

- poštivanje opće priznatih ljudskih vrijednosti

- povratna informacija od strane učenika o usvojenosti ciljeva aktivnosti putem govorne, pisane i likovne

komunikacije - prezentacija na roditeljskom sastanku

41

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Rashodi za troškove materijala, organizacije, prijevoza,

ulaznica, osiguranja, odredit će se prema važećim cijenama te

ponudi agencija i ustanova pružanja usluga.

42

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava 3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje zavičaja i njegovih posebnosti

- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj

stvarnosti

- upoznavanje i razumijevanje prirodne i kulturne

okoline, te ljudi koji u njoj žive

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje

kvalitetnih odnosa unutar odgojno- obrazovne

skupine

- međupredmetna povezanost

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- svladavanje nastavnih sadržaja kroz neposrednu

stvarnost

- provođenje nastave u prirodnom okruženju

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 3. razreda: Tatjana Dujmović, Dubravka

Šnajdar, Jadranka Novak,

Maja Keš

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz nastavu u neposrednom

okruženju škole i mjesta, kroz odlaske u

kino/kazalište/muzeje

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine 2013./ 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti

- korištenje usvojenih znanja i vještina u

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi organizacije, prijevoza, ulaznica

( 50-70 kn) tijekom školske godine ovisno o

realizaciji.

43

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava 4. a , c

razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- Terenska nastava u korelaciji

nastavnih predmeta

- Obilježavanje prigodnih datuma (Dani

kruha, Dječji tjedan, Sv. Nikola, Božić,

Uskrs, Dan škole)

- Njegovanje običaja kraja (Matejna,

karneval)

- Tjelesne i zdravstvene aktivnosti (razni sportovi, dan

TZK na snijegu: Viškovo, Gorski kotar)

- Posjet kulturnim ustanovama

spomenicima

(kazalište, kino, muzej)

- Ekološke aktivnosti

- Odgojne aktivnosti

- učenje otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

- upoznavanje i razumijevanje prirodne

i kulturne okoline te ljudi koji u njoj

žive

- poticanje na radost otkrivanja,

istraživanja i stvaranja

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje kvalitetnih

odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine

- razvijanje učenikovih sposobnosti, vještina, navika i

interesa

- povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- provođenje nastave u prirodnom okruženju

- realizacija terenske nastave

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: Vuglovečki, Žauhar, Vagaja

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz nastavu u neposrednom

okruženju škole i šire, kroz odlaske u kino i kazalište,

posjet galerijama i muzejima.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentacije i

ponavljanje prikazuje se usvojenost sadržaja i stečena

iskustva

- kroz ponašanja na putovanju i ponašanje između učenika

vrednuju se odgojni rezultati

- korištenje usvojenih znanja i vještina u nastavi i

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK Rashodi za troškove organizacije aranžmana, prijevoza,

44

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

ulaznica, smještaja, osiguranja odredit će se prema

važećim cijenama i ponudi agencija i ustanova pružanja

usluga.

45

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- učenje otkrivanjem u neposrednom životnom

okruženju

- upoznavanje i razumijevanje prirodne i

kulturne okoline te ljudi koji u njoj žive

- poticanje na radost otkrivanja, istraživanja i

stvaranja

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje

kvalitetnih odnosa i ozračja među učenicima

- razvijanje učeničkih sposobnosti, vještina,

navika i interesa

- povezivanje (korelacija) sadržaja raznih

nastavnih predmeta

- uočavanje promjena u prirodi, upoznavanje

zavičaja, realizacije različlitih posjeta

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Različiti oblici terenske nastave namijenjeni su

učenicima 4. razreda kako bi izvornim proučavanjem

neposrednog okruženja doživjeli nastavne cjeline

prirode i društva i ostalih nastavnih predmeta.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj 4.d),

Sandra Mikšič (4.e) te učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Terenska nastava realizirat će se učenjem u izvornom

okruženju, igri i zajedničkom druženju, korištenjem

metoda zornosti, demonstracije te istraživanja.

Realizirat će se obilaskom, upoznavanjem i

promatranjem zavičaja:

Šetnja šetnicom Viškovo-Ronjgi i sportske aktivnosti u

Sportskom centru „Ronjgi“

Posjet vatrogasnom domu, DVD „Halubjan“

Igre na snijegu

Njegovanje običaja kraja (Matejna, Karneval)

Ekološke aktivnosti u zavičaju

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne 2013./2014. godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Povezivanje i primjena naučenog i uočenog u nastavi.

Rezultati će se vrednovati kroz osvrt na provedenu

terensku nastavu različitim aktivnostima u učionici.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

46

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Škola u prirodi

4. a , c razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- Realizacija škole u prirodi

- učenje otkrivanjem u neposrednoj

životnoj stvarnosti

- upoznavanje i razumijevanje prirodne

i kulturne okoline te ljudi koji u njoj

žive

- poticanje na radost otkrivanja,

istraživanja i stvaranja

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje

kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne

skupine

- razvijanje učenikovih sposobnosti, vještina,

navika i interesa

- povezivanje sadržaja različitih nastavnih

predmeta

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- provođenje nastave u prirodnom okruženju

- realizacija škole u prirodi

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: Vuglovečki, Žauhar,

Vagaja

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz realizaciju

škole u prirodi.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Svibanj/lipanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti,

prezentacije i ponavljanje prikazuje se

usvojenost sadržaja i stečena iskustva

- kroz ponašanja na putovanju i ponašanje

između učenika vrednuju se odgojni rezultati

- korištenje usvojenih znanja i vještina u

nastavi i svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Rashodi za troškove organizacije aranžmana,

prijevoza, ulaznica, smještaja, osiguranja

odredit će se prema važećim cijenama i ponudi

agencija i ustanova pružanja usluga.

47

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Škola u prirodi – Hrvatsko zagorje

4. b, d, e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- upoznavanje Hrvatskog zagorja kao

kulturno-povijesne hrvatske regije i

zasebne prirodno-zemljopisne cjeline u

sjeverozapadnom dijelu Hrvatske

- otkrivanje velikih turističkih atrakcija i

bogatoga kulturno-povijesnog naslijeđa

Hrvatskog zagorja

- Sistematiziranje, proširivanje,

produbljivanje i primjenjivanje stečenoga

znanja i iskustva učenika na osnovu

promatranja i doživljavanja, koristeći

prvenstveno primarne izvore znanja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izlet je namijenjen učenicima 4. razreda da im se

kroz ostvarenje Škole u prirodi približe prirodne,

društvene i kulturno- povijesne znamenitosti

Hrvatskog zagorja kao posebne hrvatske regije.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4. b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e),

učenici te pratitelji.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obilazak, upoznavanje i promatranje osobitosti

Hrvatskog zagorja organizirano u suradnji s

putničkom agencijom:

- obilazak znamenitosti i prirodnih ljepota

- obilazak i razgledavanje gradova

- predavanja, razgovor, demonstracija

- neposredno promatranje i praktični rad

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Lipanj, 2014. godine. U trajanju od tri dana.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Povezivanje i primjena naučenog i uočenog u

nastavi.

Rezultati će se vrednovati kroz osvrt na

provedenu Školu u prirodi različitim

aktivnostima u učionici.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Cijena troškova će biti između 1000 i 1200 kn.

48

d) IZVANASTAVNE AKTIVNOSTI

49

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Mali čakavci

1. – 4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvijati sposobnosti usmenog izričaja, poticati

interes za pisanu riječ, osobito za poeziju na

čakavskom narječju; upoznavanje čakavskog

pjesništva za djecu; razvijati samopouzdanje za

ovladavanje prostorom te javnim nastupom.

Izgrađivanje originalnosti u pisanoj formi.

Razvijanje intuitivnosti, mašte, radoznalosti,

kreativnosti i samostalnosti u pisanju i gradbi

rečenica. Osposobiti učenike za stvaranje vlastitih

literarnih tekstova na čakavštini.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obilježavanje školskih svečanosti i ostalih nastupa

tijekom godine. Sudjelovanje na manifestacijama u

organizaciji raznih udruga općine Viškovo.

Bogaćenje učeničkog rječnika te razvijanje govora

i dikcije. Učenje i razumijevanje starijih riječi i

izraza na čakavskom narječju.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice: Liljana Host ( 1.b ) i Gordana

Dukić Širola ( 2.c ) -

voditeljice izvannastavne aktivnosti (planiraju,

organiziraju rad s učenicima).

Surađuju s drugim učiteljima direktno ili

indirektno uključenim u rad izvannastavne

aktivnosti. Suradnja sa članovima pojedinih udruga

općine Viškovo.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Satovi recitatorske grupe kao izvannastavne

aktivnosti predviđeni su nastavnim planom i

programom. Sudjelovanje na priredbama u školi i u

organizaciji udruga općine Viškovo. Sudjelovanje

u izradi školskog lista, dječjim časopisima.

Individualno praćenje učeničkih ostvarenja i

vrednovanje razvijenosti stvaralačkog izričaja i

odnosa prema radu.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Konstantno praćenje učenika kroz nastavnu

godinu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi kopiranja 15 kn po učeniku.

50

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Mješovita grupa

1. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- kroz kombinirane aktivnosti i

stvaralačku igru

razvijati različite učeničke sposobnosti

- zadovoljavanje učenikovih razvojnih

potreba za

izražavanjem i samopotvrđivanjem

- usmjeravati učenike na kreativno i

korisno

korištenje slobodnog vremena

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- razvoj interesa i stvaralačkih

sposobnosti s

područja likovnog, tjelesnog, glazbenog,

ekološkog, scenskog, literarnog izričaja

- razvijanje intuitivnosti, mašte,

radoznalosti,

kreativnosti

- poticanje zajedništva i suradnje

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela

Štrković,Ivana Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz sastanke grupe

uz uporabu svih aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine po rasporedu.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u

sklopu utvrđenog rasporeda sati.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- individualno praćenje učeničkih

ostvarenja i vrednovanje razvijenosti

stvaralačkog izričaja i odnosa prema radu

- upoznavanje učenikovih sposobnosti i

usmjeravanje njihova interesa

51

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Mladi ekolozi

2. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-promicanje brige za očuvanje okoliša te biljne i

životinjske raznolikosti kao

temelja za opstanak ljudske vrste

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-razvijanje interesa za prirodu i njeno očuvanje

-razvijanje pozitivnog odnosa prema

prirodnoj baštini

-stjecanje vještina zapažanja i promatranja pojava u

prirodi

- razvijanje suradnje među učenicima

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica voditeljica grupe: Dunja Vučinić ( 2.d)

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

-rad u učionici na proučavanju literature, izradi

plakata

-izrada predmeta od eko materijala,od različitog

bilja za njegu tijela

-gledanje emisija o očuvanju okoliša

-organiziranje radova u školskom vrtu

(kopanje,usitnjavanje,polijevanje,sadnja)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- usmenom analizom i komunikacijom s učenicima

o obavljenim zadatcima

- praćenjem i bilježenjem aktivnosti svakog

pojedinog učenika

- izrada plakata i prezentacija

- prezentiranjem radova za bolju promociju škole i

školske zadruge

- suradnja sa školskom zadrugom i međusobno

pomaganje u izradi predmeta i stvari od prirodnih

materijala

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- potrošni materijal kao:hamer papir,ukrasne

vrpce,ukrasni omoti,ljepilo,kolaž papir i drugi sitni

materijali oko 200,00kn

52

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Likovna skupina

2.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje likovnog izričaja i razumijevanja likovne

umjetnosti, estetskog senzibiliteta i smisla za lijepo

- razvoj znanja, stavova, vještina i sposobnosti potrebnih

za razumijevanje i usvajanje likovne osjetljivosti i estetske

kritičnosti

- razvijanje kreativnosti, apstraktnog i kritičkog mišljenja,

istraživačkog i stvaralačkog duha, ustrajnosti, estetske

inteligencije kao i težnju za izvrsnošću

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- omogućiti učenicima da razvijaju sposobnosti likovnog

izražavanja

- razvijanje sklonosti i interesa za likovno stvaralaštvo

- stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina u

likovnom izražavanju

- upoznavanje i razumijevanje likovnog jezika, likovnih i

kompozicijskih elemenata

- usvajanje rada s raznim likovno-tehničkim sredstvima i

likovnim tehnikama

- razvijanje kreativnih sposobnosti i usvajanje estet.

vrijednosti

- upoznavanje i razvijanje pozitivnog odnosa prema

kulturnoj baštini

- doprinos estet. izgledu škole

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica: Denis Lorencin Mršić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz sastanke grupe uz uporabu svih

aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i interesa te

vrednovanje napredovanja i odnosa prema radu

- odnos prema estetskim vrijednostima svoga i tuđeg rada

- sudjelovanje u školskom listu i likovnim natjecanjima

- uređenje školskog interijera

- korištenje usvojenih znanja i vještina u svakodnevnom

životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za program procjenjuju materijalni troškovi (materijali za

rad): 50 kn po učeniku.

53

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Lutkarska skupina

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- pronalaziti vlastite sposobnosti i

mogućnosti u svijetu glume, mašte i

kreativnom izražavanju

- osposobiti učenike za samostalno

oblikovanje scenskog djela zvukovima i

pokretom

- razvijanje ljubavi prema glumi

- razvijanje samopouzdanja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- osposobiti učenike za stvaranje vlastitih

scenskih uradaka

- osposobiti učenike za izradu lutaka od

različitih materijala

- razvijati osobne kreativne i glumačke

sposobnosti

- uvođenje učenika u svijet književnosti i

upoznavanje s estetskim činjenicama te

drugim pitanjima stvaralačkoga čina.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica Ela Đekić, učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz biranje igrokaza, izradu

lutaka, čitanje po ulogama, uvježbavanje i

nastupe.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u sklopu

utvrđenog rasporeda sati.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- opisno praćenje u slobodne aktivnosti

- sudjelovanje u školskim predstavama

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi za nabavu materijala za izradu lutaka

(ljepilo, tkanine, stiropor, karton, vuna, spužva) te

izradu scene (karton, boje) oko 150 kn.

54

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Mali zbor

2. i 4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

ovladati vještinom pjevanja

osposobiti učenike za samostalno nastupanje i

izvođenje glazbenih djela

pjevanje prigodnih pjesama, učenje vokalne

tehnike pjevanja

razvijanje sluha i etičkog vrednovanja

glazbenog djela

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

pjevanje pjesama za razne prigode

razvijati pozitivan stav prema glazbenim

djelima

upoznati učenike sa zapisima pjesama

planiranih za obrađivanje tijekom školske

godine

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Sandra Mikšič, učiteljica RN

voditelj izvannastavne aktivnosti (planira,

organizira rad s učenicima)

surađuje s drugim učiteljima direktno ili

indirektno uključenim u rad izvannastavne

aktivnosti

Skupina učenika četvrtih i drugih razreda

sudjeluju u aktivnostima koje kasnije

prezentiraju: dan škole, prigodni blagdani

sudjeluju u vrednovanju osobnog doprinosa i

doprinosa ostalih učenika ostvarenju rada

programa

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

izvannastavna aktivnost za učenike trećih

razreda

1 skupina, 1 sat tjedno

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

komunikacija s učenicima

uspoređivanje i analiza rezultata rada

praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i

postignuća

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

150,00 kn za potrebe fotokopiranja i nabavu

nosača zvuka

55

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Plesna skupina

2. i 4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- okupljanje učenike koji pokazuju interes za

ples i plesne vještine

- razvijanje ljubav prema glazbi i plesu

- usvajanje koraka novih plesova

- razvijanje osjećaja za ritam

- svladavanje i usavršavanje koordinacije

pokreta kao plesnog i ritamskog izraza

- razvijanje kreativnosti i stvaralaštva pri

smišljanju novih koraka

- cjelovito doživljavanje glazbe i spontano

izražavanje osjećaja uporabom pokreta

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Aktivnost je namijenjena učenicima s razvijenim

plesnim vještinama i učenicima koji pokazuju interes

za ples.

Prikazati roditeljima i široj društvenoj zajednici

postignuća učenika u ritmičkom izričaju

Kreativno smišljanje i izvođenje plesne koreografije te

odabir prikladne glazbe za ples.

Kroz plesne aktivnosti oslobađati učenike u pokretu i

izražavanju kreativnosti kako bi bili samosvjesni,

hrabri i sigurni u svoje potencijale.

Pripremati djecu za javne nastupe.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica Katarina Sušanj i učenici. Nositelj planira,

organizira, realizira i vrednuje rad s učenicima.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Realizacija aktivnosti odvijati će se kreativnim,

zajedničkim osmišljavanjem plesnih koraka,

dogovorom, demonstracijom, radom u skupini.

Odvijat će se suradnja sa ostalim skupinama u

pripremanju programa – priredbe.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1 sat tjedno, tijekom nastavne godine 2013./2014., po

potrebi i češće. Sudjelovanje na svečanim priredbama.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici će biti vrednovani kroz scenske nastupe na

školskim priredbama i svečanostima. Pratiti će se

napredak svakog učenika. Učenici će evaluirati vlastita

postignuća u izvedbama na nastupima.

Vršiti će se pismeno praćenje učenika u napredovanju i

zalaganju, nastupi na školskoj i drugoj razini.

Rezultati vrednovanja aktivnosti poslužiti će planiranju

narednih plesnih aktivnosti.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nema troškova

56

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dramska skupina

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju s dramsko-

scenskim izrazom.

- razvijanje govornih i drugih izražajnih sposobnosti i

komunikacijskih vještina

- razvijanje koordinacije i sinkronizacije pokreta, govora i

misli

- razvijanje koncentracije pažnje, memorije, aktivnog

slušanja i suradnje

- razvijanje kreativnosti, mašte, (samo)kritičnosti,

odgovornosti te stjecanje sigurnosti i samopouzdanja

- razvijanje ljubavi prema scenskom izričaju, glumi i

krasnoslovlju

- promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog

nastupanja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznati učenike s pojmom gluma, scenski pokret,

kazalište (osnovne karakteristike), pozornica –

scenografija, kostimografija, maska, scenski prostor

- naučiti ih što je dramatizacija, kako dramatizirati tekst

govorom te ih upoznati s pismenom dramatizacijom

- upoznati ih s vrednotama govorenoga teksta (stanka,

ritam, naglasak, naglasna cjelina,…)

- uvježbavati izražajno čitanje, pantomimu, dijaloške

vježbe,…

- slušanje zvučnih dramskih zapisa i projekcija adaptirane

kazališne predstave

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelj voditelj dramske skupine

Dubravka Šnajdar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz sastanke grupe uz uporabu svih

aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u sklopu utvrđenog

rasporeda sati.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i

vrednovanje napredovanja i odnosa prema radu

- samovrednovanje zajedničkog nastupa u cilju

unapređenja rada grupe

- sudjelovanje na školskim priredbama

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja, izrada kostima

57

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Mali dizajneri

3.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvijanje i poticanje dječje kreativnosti i

strpljivosti u radu te njegovanje smisla za

lijepo.

Aktivno stvaralačko sudjelovanje u

kulturnom i umjetničkom životu sredine.

Upoznati različite načine i bodove ručnog

rada.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Kroz različite oblike ručnog rada poticati

druženje i suradnju među učenicima te

sudjelovati na izložbama.

Osposobiti učenike da stečeno iskustvo

vezenja i primjenjene umjetnosti

samostalno koriste u svakodnevnom

životu.

Izraditi svijest o čovjekovoj stvaralačkoj

moći.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Jadranka Novak,

učenici sedmih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Rad se odvija u školi, posjet izložbi ručnih

radova

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Planirana aktivnost provest će se tijekom

šk.godine u 35 nastavnih sati, jedan sat

tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Prezentacija rada na smotrama i

manifestacijama, putem bilježaka u

obrascu za praćenje aktivnosti učenika,

zadovoljstvo učenika i svaka pohvala

roditelja, primjena stečenog znanja u

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

1000 kuna ( konac, vuna, igle, materijal,

papir za krojenje, gobleni, salvete, ljepilo,

perle, patenti, koža, kopče)

58

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Recitatorska skupina

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- kreativno korištenje slobodnog vremena

- razvijanje govornih, recitatorskih i glumačkih

sposobnosti

- bogaćenje rječnika

- poboljšanje kvalitete izražavanja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje dječjih sposobnosti i njegovanje

talenata istih

- obilježavanje školskih svečanosti i ostalih nastupa

tijekom školske godine

- pripremanje učenika za javne nastupe

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Maja Keš

Voditeljica izvannastavne aktivnosti planira i

organizira rad s učenicima, te surađuje s drugim

učiteljima, posredno ili neposredno, uključenim u

rad skupine.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Putem učioničke nastave i nastupa na školskim,

razrednim i ostalim priredbama.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- opisno praćenje učenika kroz nastavnu godinu

- pljesak publike i pohvala

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

59

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Njemački jezik

3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenje stranog jezika, izvršavanje obrazovnih,

odgojnih i socijalnih zadaća u okvirima plana i

programa.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prepoznavanje i usvajanje jezičnih obrazaca

njemačkog jezika, razvijanje vještina slušanja i

reproduciranja riječi i fraza, upoznavanje učenika sa

zemljama njemačkog govornog područja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica njemačkog jezika Ana Troskot koja

svojim stručnim i pedagoškim obrazovanjem te

permanentnim usavršavanjem osigurava učenje

njemačkog jezika i sve ostale aktivnosti vezane uz

nastavni i izvannastavni proces, učenici 3.a,b,c,d, e

razreda.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Dodatna nastavna aktivnost tijekom cijele nastavne

godine.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1 sat tjedno, 35 sati godišnje, 2 skupine učenika.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito usmeno i pisano praćenje postignuća

učenika.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pribor za rad: papir, fotokopije, krede, bojice,

flomasteri, igre, CD-i, DVD-i, literatura za

učiteljeve pripreme – cca 3,000kn.

60

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Informatika

3. i 4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Učenje informatike; izvršavanje obrazovnih,

odgojnih i socijalnih zadaća u okvirima plana i

programa.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prepoznavanje i usvajanje ključnih pojmova

informatike i računala, razvijanje vještina rada

na računalu, koordinacija pokreta rada s mišem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelj informatike koji svojim stručnim i

pedagoškim obrazovanijem, te permanentnim

usavršavanjem osigurava učenje informatike i

sve ostale aktivnosti vezane uz nastavni i

izvannastavni proces; učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izvannastavna aktivnosti tijekom cijele

nastavne godine.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1 sat tjedno, 35 sati godišnje.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito usmeno i pisano praćenje postignuća

učenika.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pribor za rad: računalo, periferna računalna

oprema, papir, krede, bojice, flomasteri, igre,

CD-i, DVD-i, literatura za učiteljeve pripreme

– cca 1.000,00 kn

61

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dramska skupina

4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje s dramsko-scenskim izrazom

- razvoj osjećajnosti i osjetilnosti,govornih i drugih

izražajnih sposobnosti

- poticati učenike na samostalnost, ali i razvijati u

njemu osjećaj odgovornosti i kolegijalnosti prilikom

rada u grupi

- provoditi igre i vježbe usmenog izražavanja,

dramatizaciju umjetničkih tekstova i improvizacije

do predstave

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- odgoj za život

- razvijanje govorne i glazbene kulture

- razvoj pozitivnih osobina

- sudjelovanje u školskim i izvanškolskim

aktivnostima

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica Antonija Grubišić te učenici. Nositelj planira,

organizira, realizira i vrednuje rad s učenicima.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- igranje uloga

- improvizacija govora

- rad na tekstu (igrokazu-priprema Božićne priredbe te

obilježavanje Dana škole)

- posjet kazalištu

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- tijekom školske godine 2013/20124., jedan školski sat

tjedno, po potrebi češće (probe i vježbe prije nastupa)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- praćenje pojedinačnog i skupnog rada

- dojmovi i ocjena publike

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- škola po potrebi sudjeluje u financijskoj izradi

kostima, rekvizita,...

- autobusna karta 3. zone za posjet kazalištu

62

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Literarna skupina

4.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti pri

pisanoj uporabi jezika u različitim funkcionalnim

stilovima

- razvoj literarnih sposobnosti i promicanje literarnog

stvaralaštva

- razvoj sposobnosti pismenog izražavanja doživljaja,

osjećaja, misli i stavova

- izgrađivanje originalnosti u pisanoj formi

- razvijanje intuitivnosti, mašte, radoznalosti,

kreativnosti i samostalnosti u pisanju i gradbi

rečenica

- razvijanje sposobnosti usavršavanja teksta

- svladavanje zakonitosti jezika i stvaranje navike

uporabe pravopisnih normi.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- osposobiti učenike za stvaranje vlastitih literarnih

tekstova

- osposobiti učenike za smisleno, strukturno i

kompozicijsko jedinstvo teksta uz pravilnu uporabu

izražajnih sredstava i gramatičko pravopisnih normi

- senzibiliziranje učenika kroz kreativno pisano

stvaralaštvo, proširivanje i produbljivanje znanja,

razvoj sposobnosti, vještina, vrijednosti i navika te

zadovoljavanje potreba i interesa učenika

- uvođenje učenika u svijet književnosti i upoznavanje

s estetskim činjenicama te drugim pitanjima

stvaralačkoga čina.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelji voditelji literarne skupine

K. Žauhar/ S. Vagaja

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz sastanke grupe uz uporabu svih

aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u trajanju od 45 minuta u sklopu

utvrđenog rasporeda sati.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- Individualno praćenje učeničkih ostvarenja i vrednovanje

razvijenosti stvaralačkog izričaja i odnosa prema radu

- Sudjelovanje u školskom listu, dječjim časopisima i

literarnim natjecanjima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za program procjenjuju se troškovi kopiranja - 10 kn po

učeniku.

63

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Školsko športsko društvo Malik

4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupljati učenike ove škole i omogućiti svakom

pojedincu da se u njega dobrovoljno uključi kako

bi zadovoljio svoj povećani interes za bavljenje

športom-obuhvatiti što više učenika u što više

raznovrsnih sportskih programa ove škole.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Naprednije tehnike nogometa, košarke m/ž,

rukometa m/ž, odbojke, gimnastike, atletike m/ž,

plivanja m/ž, stolnog tenisa, tenisa i šaha. Stručni

rad u sekcijama vode nastavnici TZK-a te i vanjski

suradnici. Rad školskog športskog kluba su

međurazredna, međuškolska, međužupanijska i

državna razina natjecanja. Na taj se način učenici

osposobljavaju za aktivno organiziranje slobodnog

vremena te samostalno postaju kreatori načina

življenja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Nositelji programa:

1. Vali Božić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Rad se odvija putem sekcija (vanjski suradnici).

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

70 sati godišnje, 2 sata tjedno- vođenje

dokumentacije, koordinacija među sportovima –

liječnički pregledi svih sportaša koji je obvezan.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Uspjeh na natjecanjima i angažiranost učenika u

pripremnom dijelu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nabava nastavnih sredstava i pomagala za redovno

i kvalitetno provođenje (lopte, vijače, dvorana,

plivalište, atletske staze, prijevoz, liječnički

pregled sportaša)

64

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Učenička zadruga „Malik“

2. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupiti na dobrovoljnoj osnovi učenike i

primjerenim metodičkim postupcima pod

vodstvom učitelja mentora omogućiti im razvoj

sklonosti, interesa i sposobnosti, te stjecanje i

primjenu ekoloških, gospodarskih, tehničkih,

društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za

cjelokupan proizvodni proces od njegova

planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja

rezultata rada.

U zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne

navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječe

znanje i svijest o načinu i potrebi očuvanja

prirode, očuvanju naše kulturne baštine i pučkog

stvaralaštva. Učenici se profesionalno

informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjeti

za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i

lokalnoj sredini.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Probuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti

rada za čovjekov život.

Razviti i njegovati radne navike te odgovornost.

Inovativnost, samostalnost, poduzetnost i potrebu

za suradnjom.

Omogućiti stjecanje i produbljivanje,

proširivanje i primjenu znanja te razvoj

sposobnosti važnih za gospodarstvo i

organizaciju rada.

Razvijati ljubav prema prirodi i vrijednostima

koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o

nužnosti očuvanja i ravnotežu u prirodi, zaštite

okoliša i njegovanja baštine.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Voditeljica učeničke zadruge Jadranka Novak,

članovi Zadružnog odbora, članovi Vijeća

učitelja koji se uključuju u rad učeničke zadruge.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Članovi učeničke zadruge uključili bi se u rad

likovne grupe izradom ukrasnih predmete koje

ćemo predstaviti na prodajnoj izložbi tijekom

prosinca 2013.g. povodom Božića. U travnju

planiramo ponovno održati prodajnu izložbu sa

unikatnim radovima.

Planiramo tokom godine obići nekoliko izložbi

koje su vezane za kreativno oblikovanje,

inovatorstvo na području likovnog stvaralaštva

uključiti ćemo se u pedagoške radionice koje se

budu organizirale po drugim školama, a vezano

uz blagdanske tradicije.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Likovna grupa bi se sastajala svaki tjedan (po

grupama),a raspored bi uskladili sa tjednim

rasporedom mlađih učenika razredne nastave.

Posjeti muzejima, galerijama, izložbama odvijali

65

bi se po dogovoru, van redovne nastave.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Nastup na smotrama, susretima i natjecanjima te

uzastopno praćenja razvoja radnih navika,

stjecanja znanja i svijesti o potrebi i načinima

očuvanja prirode.

Kroz sve aktivnosti poduzetništvo inovativnosti

svakog učenika, posebno njihovim neposrednim

sudjelovanjem u organizaciji prodajne izložbe.

Razvija se i velika pozornost u razvoju

solidarnosti i svijesti o potrebi za suradnjom

među učenicima,

prigodom vrednovanja prosuđuju se postignuća,

zalaganje i ponašanje, a učenicima se mogu

dodijeliti pohvale i nagrade.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pribor za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta,

cca. 2000,00 kn. Posjeti izložbama- ulaznice

cca.10-20 kn po učeniku.

66

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

KUD- I. M. Ronjgov

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Aktivnom suradnjom svih članova KUD-a održati i

poboljšati kvalitetno provođenje slobodnih aktivnosti za

učenike. Potaknuti učenike na stjecanje i vrednovanje

pozitivne popularnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poticati želju za uspješnosti u različitim aktivnostima ,te

kvalitetnom iskorištavanju slobodnog vremena učenika.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Svi učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti, te

voditeljica KUD-a Dušanka Šekulja.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Jedna skupina koja obuhvaća učenike od 5.-8. razreda sa

jednim satom tjedno.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Od 2. rujna 2013.god. do kraja školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Redovito surađivati, dogovarati se, te prisustvovati

sastancima organiziranim od voditeljice KUD-a

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

67

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Crveni križ

4. - 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Odgoj i obrazovanje za zdraviji i humaniji život, te

primjena istog u svakodnevnom životu.

Razvijati kod učenika svijest o humanim

vrednotama.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenici trebaju steći osnovne zdravstvene

izobrazbe s obzirom da se planira uvođenje

zdravstevnog odgoja u školi.

Razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad.

Poticati kod učenika humane osjećaje prema onima

kojima je ta pomoć potrebna, uvažavanje osoba s

posebnim potrebama, uvažavanje različitosti prema

sposobnostima i tjelesnim nedostacima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Marica Brala učiteljica biologije i učenici naše

škole.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

S obzirom da je prema zaduženju učiteljice

planirano 0,5 sati učenici će se prema dogovoru s

učiteljicom okupljati svaki drugi tjedan jedan

školski sat i obrađivat će se različite teme koje je

planiralo Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka , a

plan provedbe programa su poslali u škole.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine počevši od drugog tjedna

pa do kraja školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Upoznavanje učenika i učitelja u školi s obrađenim

temama kroz izlaganje panoa u školi

Provođenje humanitarnih akcija

Druženje učenika

Sudjelovanje učenika koji se posebno ističu u

znanju i vještinama iz Prve pomoći na Gradskom

natjecanju Podmlatka Crvenog Križa

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Putni troškovi za učenike oko 500 kuna

Materijal za Prvu pomoć 100 kuna

Panoi, slike, markeri, bojice, ljepilo 100 kuna

68

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Napredna nastava matematike

4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- rad s darovitim učenicima

- produbljivanje znanja, sposobnosti te

razvijanje darovitosti na području

matematike

- darovitim učenicima omogućiti i

osigurati mogućnost napretka i razvoja

sposobnosti i vještina

- proširivanje i produbljivanje znanja iz

redovite nastave matematike

usvajanjem dodatnih sadržaja u skladu

s interesima učenika

- poticanje uključivanja učenika za

sudjelovanje na natjecanjima

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- usvajanje matematičkih znanja potrebnih za

razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i

društvu

- stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za

lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja

prirodnih i društvenih znanosti

- osposobljavanje za nastavak školovanja i

primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom

životu

- svladavanje matematičkog jezika, razvijanje

sposobnosti izražavanja općih ideja

matematičkim jezikom

- razvijanje pojmovnog i apstraktnog

mišljenja te logičkog zaključivanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljica 4. razreda: Radmila Vuglovečki

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Program se realizira kroz satove napredne

matematike uz uporabu svih aktivnih metoda i

oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Jednom tjedno u sklopu utvrđenog rasporeda

sati.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje učeničkih ostvarenja i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i

zadataka i odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja na redovitoj

nastavi i svakodnevnom životu

- sudjelovanje na natjecanju „Klokan bez

granica“.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Za program procjenjuju se troškovi kopiranja -

10 kn po učeniku.

69

e) PROJEKTNA NASTAVA

70

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava 1. razred

„Ja u prometu“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti

- poticanje na radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja

- sudjelovanje u timskom radu i stvaranje kvalitetnih

odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine

- razvijanje učenikovih sposobnosti, vještina, navika i

interesa

- integracija nastavnih sadržaja

- snalaženje u prostoru

- pripremiti ih za samostalno sudjelovanje u prometu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvojiti pojmove vezane uz promet iz učenikova

okruženja

- osposobljavati učenike za sigurno kretanje

prometnicom i prelaženje preko nje

- osvijestiti potrebu odgovornog ponašanju u prometu

- suradnja s MUP-ovim projektom „Sigurni u prometu“

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela Štrković,Ivana

Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- kombiniranjem različitih metoda poučavanja pokrenuti

više vrsta učenja.

- podizanje kvalitete rada kroz projektnu nastavu

- rad na terenu

- promatranje, istraživanje i sistematizacija podataka

- izrada završnog dijela projekta

- prezentacija projekta

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentacije i

ponavljanje prikazuje se usvojenost sadržaja i stečena

iskustva

- kroz ponašanja na putu od kuće do škole i ponašanju

između učenika vrednuju se odgojni rezultati

- korištenje usvojenih znanja i vještina u nastavi i

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

71

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava 1. razred

„Moje mjesto“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- organizacija grupnog rada radi diferencijacije

istraživačkih problema, podjela zadataka prema

interesima i sposobnostima učenika

- razvijanje pozitivnog odnosa prema rodnom mjestu i

mjestu stanovanja

- učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti

- poticanje na radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja

- njegovanje tradicije i kulture

- razvijanje učenikovih sposobnosti, vještina, navika i

interesa

- integracija nastavnih sadržaja

- snalaženje u prostoru

- pripremiti ih za samostalno sudjelovanje u prometu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje mjesta

- povezivanje nastavnog gradiva sa stvarnim životom

- samostalno uočavanje posebnosti mjesta

- prenošenje običaja i kulture na nove generacije

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Gordana Zorić,Ljiljana Host,Stela Štrković,Ivana

Žagar,Irena Pilčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- kombiniranjem različitih metoda poučavanja pokrenuti

više vrsta učenja.

- podizanje kvalitete rada kroz projektnu nastavu

- rad na terenu

- promatranje, istraživanje i sistematizacija podataka

- izrada završnog dijela projekta

- prezentacija projekta

- obilježavanje važnijih datuma i blagdana vezanih uz

mjesto

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- kroz povezivanje teorijskih znanja i prakse

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentacije i

ponavljanje prikazuje se usvojenost sadržaja i stečena

iskustva

- kroz izradu plakata, likovih i pisanih radova ponavlja se

i prikazuje usvojenost stećenih znanja i vještina

- korištenje usvojenih znanja i vještina u nastavi i

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi

72

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava: 2.razred

„Moj zavičaj“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- unapređenje odgojno-obrazovnog rada

istraživačkim radom i interdisciplinarnim

pristupom u obradi nastavnih tema planiranih na

temelju plana i programa iz predmeta: hrvatski

jezik, priroda i društvo, likovni, glazbeni i tjelesna

i zdravstvena kultura, matematika

- uvođenje učenika u samostalno istraživanje

- organizacija grupnog rada radi diferencijacije

istraživačkih problema, podjela zadataka prema

interesima i sposobnostima učenika

- poticati stvaralaštva učenika

- razvijanje pozitivnih odnosa prema rodnom

mjestu i mjestu stanovanja

- njegovanje tradicije i kulture

- razvijanje ekološke svijesti

- poticanje rada u grupi i suradnje

- ukazati na potrebu interdisciplinarnog pristupa u

proučavanju prirodne i kulturne baštine

- uvođenje učenika za samostalni i istraživački rad

na višim obrazovnim stupnjevima

- stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-

obrazovne grupe

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje zavičaja

- zorno usvajanje i upoznavanje okoline

- povezivanje nastavnog gradiva sa stvarnim

životom

- samostalno uočavanje posebitosti mjesta

- samostalno – istraživačko učenje i zajedničko

usvajanje novog znanja

- prenošenje kulture i običaja na nove generacije

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice: Denis Lorencin Mršić, Rina Afrić,

Gordana Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela Đekić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- kombiniranjem različitih metoda poučavanja

pokrenuti više vrsta učenja i podizanje kvalitete

rada kroz projektnu nastavu

- rad na terenu

- promatranje, istraživanje, prikupljanje i

sistematizacija podataka

- izrada panoa, plakata, provedba radionica,

obilježavanje obljetnica, važnijih datuma i

blagdana vezano uz mjesto

- izrada završnog dijela projekta

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- korištenje usvojenih znanja u nastavi i

svakodnevnom životu

- povezivanje znanja iz različitih područja i primjena različitih vještina

73

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti,

prezentaciju, izradu plakata, pismene i likovne

radove i ponavljanja prikazuje se usvojenost

sadržaja i stečena iskustva

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

50 kn po učeniku.

74

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava: 2.razred

„Bajka“

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- razlikovati bajku među drugim djelima kao priču

o čudesnim događajima i likovima

-upoznati bajku kao slikovito i maštom odjeveno

prikazivanje svijeta

-upoznati da u bajci nema granice između stvarnog

i zamišljenog svijeta

-upoznavanje s najpoznatijim piscima bajki

- razvijanje vještine i tehnike čitanja, razvijanja

interesa i ljubavi prema čitanju te razvijanja navike

čitanja

-razumijevanje i korištenje pisanog sadržaja

-uočavanje poruke i smisla pisanog teksta

- pružanje mogućnosti svakom učeniku da čita, a

da

pritom bude uspješan i da mu čitanje predstavlja

veselje

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje navike čitanja književnih djela

-razvijanje interesa prema bajci

- razvijanje motivacije i stvaranje navike čitanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice: Denis Lorencin Mršić, Rina

Afrić, Gordana Dukić Širola, Dunja Vučinić,Ela

Đekić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Koristiti će se različiti načini, metode i oblici rada

pri ostvarivanju ciljeva i namjene projekta.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Rezultati će se očitovati u unapređenju postignuća

učenika i stvaranju čitalaca kojima će književnost

predstavljati interes i svakodnevnu potrebu. Na taj

način će se stvarati čitalačke navike, a na

zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi nisu predviđeni.

75

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava: 3.a,b,c,d razredni

odjeli

„Bajka“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o

čudesnim događajima i likovima

-upoznati bajku kao slikovito i maštom odjeveno

prikazivanje svijeta

-upoznati da u bajci nema granice između stvarnog i

zamišljenog svijeta

-upoznavanje s najpoznatijim piscima bajki

- razvijanje vještine i tehnike čitanja, razvijanja

interesa i ljubavi prema čitanju te razvijanja navike

čitanja

-razumijevanje i korištenje pisanog sadržaja

-uočavanje poruke i smisla pisanog teksta

- pružanje mogućnosti svakom učeniku da čita, a da

pritom bude uspješan i da mu čitanje predstavlja

veselje

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje navike čitanja književnih djela

-razvijanje interesa prema bajci

- razvijanje motivacije i stvaranje navike čitanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 3. razreda: Tatjana Dujmović, Jadranka

Novak, Maja Keš, Dubravka Šnajdar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Posjet festivalu bajki u Ogulinu- Putevima Ivane

Brlić Mažuranić.

Koristiti će se različiti načini, metode i oblici rada

pri ostvarivanju ciljeva i namjene projekta.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Rezultati će se očitovati u unapređenju postignuća

učenika i stvaranju čitalaca kojima će književnost

predstavljati interes i svakodnevnu potrebu. Na taj

način će se stvarati čitalačke navike, a na

zadovoljstvo učenika, učitelja i roditelja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi prijevoza do Ogulina.

76

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava

4.a,c razredni odjeli

Hrvatska baština

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- unapređenje odgojno-obrazovnog rada istraživačkim

radom i intredisciplinarnim pristupom u obradi

nastavnih tema planiranih na temelju plana i programa

iz predmeta: hrvatski jezik, priroda i društvo, likovni,

glazbeni i tjelesna i zdravstvena kultura, matematika

- uvođenje učenika u samostalno istraživanje: stvaranje

plana, istraživanje izvora, prikupljanje, sistematizaciju,

osmišljavanje, izlaganje i prezentaciju materijala

- organizacija grupnog rada radi diferencijacije

istraživačkih problema, podjela zadataka prema

interesima i sposobnostima učenika te usvajanje

metodologije istraživačkog rada

- istraživačkim postupcima uključivati učenike u širi

kulturni krug: biblioteke, muzeje, arhive, koristiti

usluge interneta

- poticati jezično, literarno, novinarsko, likovno

stvaralaštvo

- razvijanje ekološke svijesti – spoznaja vrijednosti

prirodne i kulturne baštine Hrvatske

- razvijanje pozitivnih odnosa prema povijesnim

vrijednostima i odgovornost prema materijalnim

dobrima

- njegovanje tradicije i kulture i razvijanje svijesti o

hrvatskom kulturnom i civilizacijskom identitetu

- poticanje rada u grupi i suradnju

- ukazati na potrebu interdisciplinarnog pristupa u

proučavanju prirodne u kulturne baštine, prirodno-

geografskih i društveno- gospodarskih karakteristika

prostora

- pripremiti učenike za samostalni i istraživački rad na

višim obrazovnim stupnjevima

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- istraživanje hrvatske baštine

- spoznati što Hrvatsku čini jedinstvenom

- upoznati autohtone običaje i tradiciju

- upoznati život predaka i ukazati na ono što možemo

naučiti iz njihova života

- upoznavanje s hrvatskom umjetnošću kroz prošlost

- upoznavanje s razvojem hrvatskog pisma i govora

- upoznati geografska i kulturna obilježja Hrvatske

- upoznati slavne Hrvate

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: Vuglovečki, Vagaja, Žauhar

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- kombiniranjem različitih metoda poučavanja

pokrenuti više vrsta učenja i podizanje kvalitete rada

kroz projektnu nastavu

- rad na terenu

77

- promatranje, istraživanje, prikupljanje i

sistematizacija podataka

- uspoređivanje prikupljene građe

- izrada završnog dijela projekta

- izlaganje rezultata projekta i prezentacije

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- korištenje usvojenih znanja u nastavi i

svakodnevnom životu

-povezivanje znanja iz različitih područja i primjena

različitih vještina

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentaciju,

izradu plakata, pismene radove i ponavljanje prikazuje

se usvojenost sadržaja i stečena iskustva

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za projekt procjenjuju se rashodi u visini od 50 kn po

učeniku.

78

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava

4.a,c razredni odjeli

Čovjek to sam ja

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- unapređenje odgojno-obrazovnog rada istraživačkim radom

i intredisciplinarnim pristupom u obradi nastavnih tema

planiranih na temelju plana i programa

- razvijanje interesa za istraživanje i istraživački pristup

učenju

- uvođenje učenika u samostalno istraživanje: stvaranje

plana, istraživanje izvora, prikupljanje, sistematizaciju,

osmišljavanje, izlaganje i prezentaciju materijala

- organizacija grupnog rada radi diferencijacije istraživačkih

problema, podjela zadataka prema interesima i

sposobnostima učenika te usvajanje metodologije

istraživačkog rada

- poticati jezično, literarno, novinarsko, likovno stvaralaštvo

- razvijanje pozitivnih odnosa prema svim ljudima bez

obzira na razlike među njima

- shvatiti odgovornost čuvanja zdravlja od štetnih utjecaja

- poticanje rada u grupi i suradnju

- ukazati na potrebu interdisciplinarnog pristupa u

proučavanju ljudskog organizma i osnovnih životnih potreba

- pripremiti učenike za samostalni i istraživački rad na višim

obrazovnim stupnjevima

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razumjeti čovjekov život i ulogu u zajednici

- upoznati važna prava djeteta

- uočiti da je ljudsko tijelo cjelina

- shvatiti važnost čuvanja tijela od ozljeda i štetnih utjecaja

- razumjeti promjene na tijelu uzrokovane rastom i razvojem

- razumjeti važnost pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti za

zdravlje

- razumjeti štetnosti ovisnosti

- prepoznati različite oblike zlostavljanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: Vuglovečki, Vagaja, Žauhar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- kombiniranjem različitih metoda poučavanja pokrenuti više

vrsta učenja i podizanje kvalitete rada kroz projektnu

nastavu

- rad na terenu

- promatranje, istraživanje, prikupljanje i sistematizacija

podataka

- uspoređivanje prikupljene građe

- izrada završnog dijela projekta

- izlaganje rezultata projekta i prezentacije

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I - korištenje usvojenih znanja u nastavi i svakodnevnom

79

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

životu

-povezivanje znanja iz različitih područja i primjena

različitih vještina

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentaciju, izradu

plakata, pismene radove i ponavljanje prikazuje se

usvojenost sadržaja i stečena iskustva

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za projekt procjenjuju se rashodi u visini od 50 kn po

učeniku.

80

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projektna nastava

4. a,c razredni odjeli

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- unapređenje odgojno-obrazovnog rada istraživačkim

radom i intredisciplinarnim pristupom u obradi

nastavnih tema planiranih na temelju plana i programa

- razvijanje interesa za istraživanje i istraživački

pristup učenju

- uvođenje učenika u samostalno istraživanje: stvaranje

plana, istraživanje izvora, prikupljanje, sistematizaciju,

osmišljavanje, izlaganje i prezentaciju materijala

- organizacija grupnog rada radi diferencijacije

istraživačkih problema, podjela zadataka prema

interesima i sposobnostima učenika te usvajanje

metodologije istraživačkog rada

- poticati jezično, literarno, novinarsko, likovno

stvaralaštvo

- razvijanje ekološke svijesti – spoznaja vrijednosti

baštine Hrvatske

- razvijanje pozitivnih odnosa prema prirodnim

vrijednostima

- shvatiti odgovornost prema očuvanju prirode

- poticanje rada u grupi i suradnju

- ukazati na potrebu interdisciplinarnog pristupa u

proučavanju ljudskog organizma i osnovnih životnih

potreba

- pripremiti učenike za samostalni i istraživački rad na

višim obrazovnim stupnjevima

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- upoznavanje i razumijevanje prirodnih fenomena i

razvijanje prirodoznanstveno mišljenja

- razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštite

okoliša

- upoznavanje s nacionalnim parkovima i parkovima

prirode Hrvatske

- razviti znatiželju za otkrivanje pojava u prirodi

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: Vuglovečki, Vagaja, Žauhar

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

- kombiniranjem različitih metoda poučavanja

pokrenuti više vrsta učenja i podizanje kvalitete rada

kroz projektnu nastavu

- rad na terenu

- promatranje, istraživanje, prikupljanje i

sistematizacija podataka

- uspoređivanje prikupljene građe

- izrada završnog dijela projekta

- izlaganje rezultata projekta i prezentacije

VREMENIK AKTIVNOSTI, Tijekom nastavne godine.

81

PROGRAMA ILI PROJEKTA

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- korištenje usvojenih znanja u nastavi i

svakodnevnom životu

-povezivanje znanja iz različitih područja i primjena

različitih vještina

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti, prezentaciju,

izradu plakata, pismene radove i ponavljanje prikazuje

se usvojenost sadržaja i stečena iskustva

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za projekt procjenjuju se rashodi u visini od 50 kn po

učeniku.

82

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Planiram svoje učenje

4.e razredni odjel

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Osposobiti učenike za analizu i promišljanje o

vlastitom učenju

Razviti vještine samoocjenjivanja i

samovrednovanja

Razvijati svijest učenika o stečenim znanjima

i vlastitim kompetencijama

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poticati učenike na planiranje svoga rada i

samostalno donošenje odluka

Osposobiti učenike za organiziranje vlastitog

učenja

Pridonijeti razvoju radnih navika i potrebe

cjeloživotnog učenja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Sandra Mikšič, učiteljica RN

(planira i organizira rad s učenicima i

roditeljima;priprema potrebne materijale)

Učenici 4.e razreda

(sudjeluju u praćenju i evaluaciji svoga rada i

učenja te na temelju toga planiraju daljnji rad )

Roditelji učenika 4.e razreda

(prate učenje svoje djece; pomažu im u procesu

planiranja; surađuju s učiteljicom)

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Sat razrednog odjela, individualne

informacije s roditeljima, roditeljski sastanci

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

praćenje i bilježenje rada

izrada individualnih planova učenja

primjena naučenog u daljnjem školovanju

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

100,00 kn za potrebe nabave fotokopiranja

potrebnih materijala

83

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Večer matematike

2. i 4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

-popularizacija matematike kao zanimljivog

predmeta

- poticaj učenika za nastavak matematičkog

obrazovanja

- izgradnja pozitivnog stava učenika prema

matematici

- sudjelovanje učenika i roditelja u

matematičkim znanstvenim izazovima

-produbljivanje suradnje s roditeljima

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Namijenjena je svim zainteresiranim učenicima

radi razvijanja pozitivnog stava prema

matematici, otkrivanja zabavne strane

matematike te stvaranje novih ideja o tome što

matematika jest i čime se bavi.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelji razredne i predmetne nastave (u

organizaciji Hrvatskoga matematičkoga društva).

Nositelji planiraju, organiziraju, realiziraju i

vrednuju provedbu aktivnosti.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Projekt će se realizirati kroz skup interaktivnih

radionica u kojima sudjeluju učenici i roditelji.

Večer matematike nalik je sajmu. Sudionici

obilaze matematičke stanice“ na kojima se

nalaze materijali s matematičkim zadacima

učenici i odabiru aktivnosti u kojima će

sudjelovati. „Dežurni matematičari“ (učitelji)

pomažu pri provedbi aktivnosti. Roditelji će

također biti pozvani na sudjelovanje u

pojašnjavanju obrazovnih zadataka što pozitivno

utječe na rezultate učenika u školil.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

5. prosinca, 2013., u 18 sati

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje provedenih aktivnosti – kroz

zadovoljstvo učenika i roditelja uspješnim

sudjelovanjem u matematičkim aktivnostima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

84

f) PROJEKTI

85

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projekt: 4. razred

„Gospodarenje otpadom u mom

mjestu“

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- postati odgovoran i aktivan građanin u

gospodarenju otpadom kod kuće i izvan nje

- unapređenje odgojno-obrazovnog rada

istraživačkim radom i intredisciplinarnim

pristupom u obradi nastavnih tema planiranih na

temelju plana i programa iz predmeta: hrvatski

jezik, priroda i društvo, likovni, glazbeni i

tjelesna

i zdravstvena kultura, matematika

- uvođenje učenika u samostalno istraživanje

- organizacija grupnog rada radi diferencijacije

istraživačkih problema, podjela zadataka prema

interesima i sposobnostima učenika

- poticati stvaralaštva učenika

- razvijanje pozitivnih odnosa prema rodnom

mjestu i mjestu stanovanja

- razvijanje ekološke svijesti

- poticanje rada u grupi i suradnje

- uvođenje učenika za samostalni i istraživački rad

na višim obrazovnim stupnjevima

- stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-

obrazovne grupe

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- shvaćanje održivog razvoja kao koncepta za

očuvanje okoliša

- razumijevanje važnosti odgovornog ponašanja

prema okolišu kao važnog dijela održivog razvoja

- upoznavanje postupaka kojima će pridonositi

osiguranju održivog razvoja u školi, obitelji i

lokalnoj zajednici

- samostalno uočavanje, istraživanje i pokretanje

rasprave o pitanjima važnima za život zajednice

- povezivanje nastavnog gradiva sa stvarnim

životom

- samostalno – istraživačko učenje i zajedničko

usvajanje novog znanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice 4. razreda: Radmila Vuglovečki, Sandra

Mikšič, Ksenija Žauhar, Sandra Vagaja, Antonija

Grubišić, Katarina Sušanj, učiteljica 2. Razreda

Ela Đekić, učenici, lokalna uprava

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- međupredmetno

- rad na terenu

- promatranje, istraživanje, prikupljanje i

sistematizacija podataka

- kontakt s lokalnim vlastima

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Od travnja 2014. do lipnja 2014.

05.04. Dan planeta Zemlje- 06.06. 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN - korištenje usvojenih znanja u nastavi i

svakodnevnom životu

86

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- povezivanje znanja iz različitih područja i

primjena različitih vještina

- kroz razgovor o provedenoj aktivnosti,

prezentaciju, izradu plakata, pismene i likovne

radove i ponavljanja prikazuje se usvojenost

sadržaja i stečena iskustva

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

100- 200 kuna za troškove materijala.

87

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projekt - TOLERANCIJA MEĐU

NAMA

4.b, d i e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- razvijanje tolerancije i međusobnog

uvažavanja

- razvijanje međusobnog prihvaćanja

- razvijanje tolerancije prema drugačijima

- uvažavanje i prihvaćanje osoba s posebnim

potrebama

- poticanje učenika suradnju, timski rad

- razvijanje osjećaja zajedništva

- poticanje učenika na međusobno pomaganje

- razvijanje svijesti o potrebi uočavanja i

mirnog rješavanja problema

- razvijanje osjećaja pripadnosti

- poticati razvoj komunikacijskih vještina

- razvijati smisao za solidarnost

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Projekt je namijenjen učenicima četvrtih razreda

radi razvijanja tolerancije, solidarnosti, osjećaja

zajedništva te što bolje međusobne suradnje,

druženja i međusobne pomoći.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4.b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e),

te učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Projekt će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti:

pedagoške radionice na satu razrednog odjela i

tijekom nastave,

individualni i grupni razgovori,

suradničko učenje,

zajedničke igre i druženja svih učenika,

međusobno pružanje pomoći u učenju, radu i

nevolji te

zajednička druženja na terenskoj nastavi,

prigodnim obilježavanjem značajnih datuma:

21.rujna 2013. Međunarodni dan mira

16.studenoga 2013. Međunarodni dan tolerancije

3.prosinca 2013.Međunarodni dan osoba s

posebnim potrebama

10.prosinca 2013.Međunarodni dan prava čovjeka

27.siječnja 2014.Svjetski dan vjerskih sloboda

11.veljače 2014. Svjetski dan bolesnika

20.veljače 2014. Svjetski dan socijalne pravde

8.svibnja 2014. Svjetski dan Crvenoga križa

21.svibnja 2014. Svjetski dan kulturne raznolikosti

22.svibnja 2014. Svjetski dan biološke raznolikosti

VREMENIK AKTIVNOSTI, Tijekom cijele nastavne 2013./2014. godine.

88

PROGRAMA ILI PROJEKTA

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Zadovoljstvom svih sudionika ostvarenim odnosom

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nema predviđenih troškova

89

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Projekt - OBITELJ U ŠKOLI, ŠKOLA U

OBITELJI

4.b, d i e razredni odjeli

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

-ostvariti bolju povezanost svih sudionika odgojno-

obrazovnog procesa

- stvaranje obiteljske atmosfere u školi

- razvijati što kvalitetniju suradnju obitelji i škole,

roditelja i učitelja kroz razne zajedničke aktivnosti

- uspostavljanje trajne i dobre suradnje roditelja-

učenika-učitelja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Namijenjena je učenicima i članovima njihovih

obitelji te učiteljima radi ostvarivanja:

- zajedničkog druženja članova obitelji

međusobno ali i sa ostalim članovima

obitelji učenika iz razreda te učiteljicama

- stvaranja obiteljske atmosfere i okoline za

učenika u školi

- učvršćivanja suradnje obitelj – škola

odnosno roditelj-učenik-učitelj

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razredne učiteljice:

Antonija Grubišić (4.b),

Katarina Sušanj (4.d),

Sandra Mikšič (4.e),

učenici te članovi obitelji učenika.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- organiziranjem obiteljskih susreta, igara i

takmičenja

sudjelovanjem roditelja u realizaciji nastave

kao gosti predavači

- participacija roditelja u planiranju sadržaja

projekta

- organiziranjem radionica djece i roditelja,

baki, djedova, ostalih članova obitelji

Obilježavanjem dana vezanih uz zajednicu obitelji:

- 1. listopada 2013. Međunarodni dan starijih

osoba (bake, djedovi)

- 5. listopada 2013. Svjetski dan učitelja

- 20. studenoga 2013. Dan djece

- 21.siječnja 2014. Međunarodni dan zagrljaja

- 8. ožujka 2012. Međunarodni dan žena

- 2. svibnja 2012. Majčin dan

- 15. lipnja 2012. Tatin dan

(obilježavanje dana koji spadaju pod vikend ili

završetak školske godine, vršiti će se prije/ili nakon

navedenog datuma)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom cijele nastavne godine 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

Zadovoljstvom svih sudionika ostvarenim odnosom

90

VREDNOVANJA

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nema predviđenih troškova

91

g) IZBORNA NASTAVA

92

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Izborna nastava iz

njemačkog jezika

4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Učenje drugog stranog jezika,

izvršavanje obrazovnih, odgojnih i

socijalnih zadaća u okvirima plana i

programa.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prepoznavanje, usvajanje i aktivno

korištenje gramatičkih i

komunikacijskih obrazaca njemačkog

jezika, razvijanje vještina slušanja,

pisanja, čitanja, govorenja i

prevođenja stranog jezika,

upoznavanje učenika s kulturnim i

civilizacijskim dostignućima zemalja

njemačkog govornog područja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljica njemačkog jezika koja

svojim stručnim i pedagoškim

obrazovanjem te permanentnim

usavršavanjem osigurava učenje

njemačkog jezika i sve ostale

aktivnosti vezane uz nastavni i

izvannastavni proces; učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izborni predmet u okviru redovne

nastave.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

2 sata tjedno, 70 sati godišnje, 8

skupina učenika.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito usmeno i pisano praćenje

postignuća učenika te ocjenjivanje i

zaključivanje ocjena, izrada plakata,

prezentacija, organiziranje stručne

ekskurzije.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja dodatnih

materijala za rad, hamer-papiri.

93

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Rimokatolički vjeronauk

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

-povezivanje Božje objave i crkvene tradicije s

životom i iskustvom učenika

-ostvarivanje sustavnog i cjelovitog ekumenski

i dijaloški otvorenog upoznavanja katoličkog

vjeronauka na informacijskoj, spoznajnoj,

doživljajnoj i djelotvornoj razini

-postignuće zrelosti kršćanske vjere i

cjelovitog općeljudskog i

vjerskog odgoja učenika koji žive u svojem

religioznom i crkvenom, kulturnom i

društvenom prostoru

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

-izgraditi stav otvorenosti prema

transcendenciji za postavljanje pitanja o

najdubljem smislu čovjekova života

-ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost na

individualnoj i društvenoj razini: na tjelesnoj,

duhovnoj, i društvenoj razini postojanja

-postići kršćanski i ljudski odgoj savjesti na

temelju Božje objave

-biti sposoban shvatiti i povezati biblijske

poruke sa svakodnevnim i društvenim

porukama

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Vjeroučiteljice: Vesna Drmić

Jelena Kustić

Helena Doričić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-tumačenje sadržaja učitelja

-istraživačko učenje učenika (knjige, i-net,

časopisi)

-kreativne radionice(grupni rad)

- praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i

postignuće učenika

-praćenje u rastu vjerskog života u crkvi i župi

-terenska nastava (kazališne predstave,

obilazak mjesnog groblja, posjet mjesnoj

crkvi)

- sudjelovanje u programima ostali učitelja

-pripremanje i realiziranje par minutnih radio

emisija u školi

-izrada tematskih plakata za informiranje i

educiranje šireg auditorija

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Određen nastavnim planom i

programom : dva sata tjedno, 70 sati godišnje u

jednom razredu

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

- vrednovanje propisana od ministarstva

znanosti, obrazovanja i

športa

94

VREDNOVANJA -vrednovanje se vrši pismenim i usmenim

putem

- komponente za ocjenjivanje su:

znanje

stvaralačko izražavanje

zalaganje

komunikacija

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Hamer – 150 kn

Pribor za izradbu plakata - 300 kn

95

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Islamski vjeronauk

1.-8.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-razvijati duh prijateljstva, povjerenja i poštovanja u

vjeronaučnoj i razrednoj zajednici

-uvidjeti da je čovjeku za život i za vjeru potrebna

zajednica,

-biti spreman prihvatiti sebe i druge u njihovoj

osobnosti,

-usvajanje sadržaja propisanih nastavnim planom i

programom

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima,

prihvaćati razlike među ljudima razvijati duh

zajedništva, služenja, prijateljstva i poštovanja tuđeg

dostojanstva i slobode;

-Razvijanje odnosa u društvu, suosjećajnosti i

socijalizacije, multikulturalnost, multietničnost;

-Razvijati osobnu odgovornost

-Zauzimati se za siromašne i potrebite, te upoznati

karitativne ustanove i organizacije;

sudjelovati u životu svoje zajednice;

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Meliha Hasanović, vjeroučiteljica Islamskog

vjeronauka

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Redovna nastava u školama u kojima je zastupljen

Islamski vjeronauk realizira se po planu i programu

kroz kombinirane oblike rada, obrada, vježba,

samostalni rad, rad u skupinama (rad prema

smjernicama HNOS-a)

-vanučionična nastava

- sudjelovanje na državnom vjeronaučnom natjecanju

u Zagrebu

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Usmene i pismene provjere, Ocjenjivanje, bodovanje,

aktivnost, redovnost pohađanja vjeronauka, aktivnost,

opisno praćenje napredovanja učenika,

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

/

96

g) IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

97

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Košarka (muški) K.K. Sv. Matej, Dragan

Mrak - voditelj

( izvanškolska aktivnost)

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Popularizacija košarke, razvoj i usmjeravanje mladih

prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenika koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz košarkaški klub. Odgojni rad

treba biti prožet zabavom, a zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Dragan Mrak, viši košarkaški trener, organizator

utakmica turnira i provoditelj programa

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska prvenstva)

turniri ( domaći i međunarodni) Ljetna Košarkaška

Akademija

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

6 puta 2 sata tjedno + utakmice vikendom

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualo vrednovanje svakog pojedinca kroz

strukturu kluba. Ekipno vrednovanje kluba kroz

rezultate u službenim ligama Košarkaškog Saveza

Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik, Sufinanciranje

Opčine Viškovo iz općinskog proračuna.

98

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Sportska gimnastika za djevojčice

1. – 8. razred

( izvanškolska aktivnost )

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenje osnova sportske gimnastike i razvijanja

motoričkih sposobnosti djece. Priprema djece za

školska sportska natjecanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje i učenje motoričkih dostignuća.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Ženski gimnastički klub "Vita".

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Treninzi dva puta tjedno po sat vremena.

Popodnevni termini izvan školske satnice.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Radnim tjednom.

Srijeda-petak u vremenu od 18 do 19 sati

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrjednovanje pojedinca

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz natjecateljica na liječnički pregled i

takmičenje

99

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Univerzalna sportska škola

1. – 4. razred

( izvanškolska aktivnost )

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Poticati višestrani psihosomatski razvoj djece

Razviti zdravstvenu kulturu kod djece u svrhu

očuvanja i unapređenja zdravlja

Kod djece stvoriti naviku svakodnevnog tjelesnog

vježbanja

Razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Namjena je ovog programa da se djeci, bez obzira

na njihove sposobnosti, omogući razvoj, prije

svega njihovih motoričkih,a potom i

emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala.

Program je kao i sve aktivnosti vezane uz njegovu

realizaciju u funkciji cjelokupnog razvoja djeteta

(tjelesnog, kreativnog, emotivnog i kognitivnog)

kao i na poticanje optimalnog razvoja motoričkih

potencijala djece u dobi od 6 do 10 godina.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Prof. TZK, Edo Antić, koji svojim stručnim i

pedagoškim pristupom te permanentnim

usavršavanjem osigurava ostvarivanje programom

predviđenih ciljeva i zadaća.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izvanškolska aktivnost koja se provodi tijekom

cijele nastavne godine.

Treninzi će se provoditi u športskoj dvorani tj. u

prostoru prilagođenom za vježbanje.

METODE RADA

Nastavne metode:

a) metoda usmenog izlaganja

b) metoda demonstracije

c) metoda postavljannja i rješavanja

motoričkih zadataka

Metode vježbanja:

a) standardno ponavljajućeg vježbanja

b) promjenjivog vježbanja

Metode učenja:

a) Sintetička metoda

b) Analitička metoda

c) Kombinirana metoda

METODIČKO-ORGANIZACIJSKI OBLICI

RADA

Frontalni oblik rada

Grupni oblici rada

Individualni oblik rada

Najmanji broj djece u grupi je 10,a maksimalan

30.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

2 sata tjedno, 70 sati godišnje

100

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Dijagnostika antropometrijskih karakteristika,

motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece

provodi se tri puta godišnje(inicijalna,tranzitivna i

finalna provjeravanja).

Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni

i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci,

detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira

se cjelokupni program

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

HŠŠS financira troškove naknada voditeljima

sportskih odjeljenja UŠŠ.

Osnovne škole snose troškove korištenja školske

sportske dvorane.

Savez ŠSD PGŽ snosi troškove administrativno-

tehničkih usluga.

101

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Škola šaha

(izvanškolska aktivnost)

1. – 4. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

poticanje i promicanje šaha među

mladima.organizacija takmičenja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

podizanje sportske i odgojne

razine učenika prvenstveno

od 1.-4. razreda

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

šk viškovo u suradnji sa šsd Malik.

voditelj i treneršaha: Marijan Mažuran

trener: Idriz Muslija

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

učenje šaha kroz igru . koristimo

literaturu i računalne programe za šah. igranje

partija.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

kontinuirano tijekom školske godine ,dva puta

tjedno po 2

nastavna sata.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

jedna grupa su početnici. napredniji se uključuju na

županijska takmičenja. vrednovanje je kroz bodove

osvojene na turniru.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

klub je među

sportovimakoji se financiraju kroz proračun.

102

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Odbojka - djevojčice

1. – 8. razred

Odbojkaški klub „Viškovo“

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Popularizacija odbojke, razvoj i

usmjeravanje mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Okupljanje učenica koji predstavljaju

školu u dotičnom sportu kroz

odbojkaški klub. Odgojni rad treba biti

prožet zabavom, a zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA ODGOVORNOST

Karmen Vukorepa, viša odbojkaška

trenerica

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i

međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

8 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog

pojedinca kroz strukturu kluba. Ekipno

vrednovanje kluba kroz rezultate u

službenim ligama Odbojkaškog Saveza

Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz

općinskog proračuna.

103

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Nogometni klub „Halubjan“ Viškovo

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Popularizacija odbojke, razvoj i usmjeravanje

mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenica koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz odbojkaški klub. Odgojni

rad treba biti prožet zabavom, a zabava

odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Branko Milković, nogometni trener

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

10 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje kluba

kroz rezultate u službenim ligama Nogometnog

Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

104

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Rukometni klub „Halub“ Viškovo

dječaci

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Popularizacija rukometa, razvoj i usmjeravanje

mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenika koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz rukometni klub. Odgojni

rad treba biti prožet zabavom, a zabava

odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Goran Starčević, rukometni trener

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

6 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje kluba

kroz rezultate u službenim ligama Rukometnog

Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

105

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Rukometni klub „Viškovo“ Viškovo

dječaci

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Popularizacija rukometa, razvoj i

usmjeravanje mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenika koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz rukometni klub.

Odgojni rad treba biti prožet zabavom, a

zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Mario Kezić, rukometni trener

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

6 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje

kluba kroz rezultate u službenim ligama

Rukometnog Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

106

3.2.)PREDMETNA NASTAVA

a) DODATNA NASTAVA

107

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava iz povijesti

7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Produbiti i proširiti sadržaje iz svjetske i

nacionalne povijesti kroz:

- analitičku analizu fotografija

- analizu suvremenih pov. izvora

-analizu nekonvecionalnih pov. izvora (karikature,

razglednice, popularne tiskovine, oglasi, katalozi ,

časopisi)

- izvođenje igrokaza i simulacija

- analiza dokumentarnih i igranih filmova s

povijesnom tematikom

- priprema za natjecanje iz zavičajne povijesti „Ča

je ča“

- priprema za školsko i županijsko natjecanje iz

povijesti

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje povijesnih koncepata (kauzalnost,

vrijeme)

- uživljavanje u uloge osoba iz prošlosti (pov.

empatija)

- uvođenje višestrukih perspektiva u proučavanje

povijesti

- samostalno istraživanje učenika

- usredotočenost na pov. procese a ne ishod

- aktivna suradnja

- razvijanje komunikacijskih vještina

- sposobnost formuliranja relevantnih pitanja

- ispitivanje povijesne problematike

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

prof. povijesti Iva Gržinčić Aurer, učenici VII. a,

VII. b, VII. c. i VII.d razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- Dodatna nastava iz povijesti izvodi se u učionici,

po potrebi u informatičkoj učionici i školskoj

knjižnici; sudjelovanje na natjecanjima iz

povijesti; obilježavanje važnih datuma iz prošlosti

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- jedan školski sat tjedno; po potrebi i češće

35 sati godišnje

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- sve aktivnosti i rezultati istraživanja bit će

popraćeni pismenim osvrtom, PWP prezentacijom

ili izloženi u razredu na panou

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

-troškovi kopiranja,odlazaka na natjecanja izvan

školske zgrade cca. 20kn po učeniku

108

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dodatna nastava iz biologije

7. i 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Pojačano obrazovanje i proširivanje znanja učenika

iz biologije. Razvijanje učeničkih sposobnosti i

kompetencija koje su predviđene školskim planom i

programom, uz proširenje i dodatak novih.

Pripreme učenika za školsko i županijsko natjecanje

iz biologije.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje pozitivnih stavova i natjecateljskog duha

među učenicima. Usavršavanje praktičnih radova,

navika i vještina iz biologije, jačanje

samopouzdanja i želje za uspjehom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelj biologije Marica Brala

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Dodatna nastava izvodit će se za učenike koji će se

prijaviti za dodatnu nastavu ili imaju želju

sudjelovati na natjecanju. Plan se temelji na

postojećem planu iz biologije, uz proširenje

sadržaja ,rješavanje složenijih i zahtjevnijih

zadataka koji se pojavljuju na natjecanju.

Cilj je učenike osposobiti na problemsko rješavanje

zadataka i primjenu stečenog znanja

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svaki drugi tjedan tj. 0,5 sati po zaduženju u

dogovoru s učenicima ,a po potrebi i više od toga,

pri tomu poštivati želje i mogućnosti učenika.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje kroz samovrednovanje, povremeno

rješavanje nastavnih listića, kontinuirano praćenje

učenika.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja

109

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava iz geografije

7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- razvijanje ljubavi prema sadržajima

geografije

- očuvanje prostora u kojem živimo

- međusobno razumijevanje ljudi bez obzira

na razlike

- priprema za školsko i županijsko natjecanje

iz geografije

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- samostalno istraživanje učenika

- aktivna suradnja

- razvijanje komunikacijskih vještina

- poticanje natjecateljskog duha, razvijanje

samopouzdanja učenika

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Martina Macolić, prof. geografije,

učenici svih sedmih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učionica/kabinet

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- jedan školski sat sat tjedno tijekom cijele

školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- sve aktivnosti i rezultati istraživanja bit će

popraćeni pismenim osvrtom, PWP

prezentacijom ili izloženi u razredu na panou

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

-troškovi kopiranja

110

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava iz hrvatskoga jezika

7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Stjecanje znanja, vještina, vrijednosti i stavova

koji su temelj ovladavanja drugim predmetima

i cjeloživotnom učenju.

Razvijanje ljubavi prema jeziku i svijesti o

važnosti književnoga standarda kao općega

kulturnoga dobra.

Proširivanje jezičnoga znanja.

Utvrđivanje pravopisne i pravogovorne norme.

Usvajanje znanja o povezanosti jezika i kulture

te razvijanje svijesti da su jezik i kultura

sustavi podložni promjenama i utjecajima.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Pravilna uporaba i primjena slovničkoga

znanja, pravopisne i pravogovorne norme u

usmenom i pisanom izrazu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljica hrvatskoga jezika Danijela

Bartolović Antić i učenici 7. razreda.

Učitelji su dužni provoditi godišnji plan i

program, motivirati učenike za rad i pripremati

ih za natjecanja.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Suradničko skupno učenje, rad u paru,

individualan i individualiziran rad.

Sudjelovanje na školskom natjecanju

(siječanj/veljača), ev. sudjelovanje na

županijskom natjecanju (ožujak)

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Jedan sat tjedno cijele godine, 35 sati

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kontrolirano usmeno i pisano praćenje i

ocjenjivanje, primjena stečenog znanja u

redovnoj nastavi, na natjecanjima i

svakodnevnom životu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz autobusom u slučaju natjecanja na

višim razinama (cijena autobusne kartice).

111

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava iz povijesti

8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Produbiti i proširiti sadržaje iz svjetske i

nacionalne povijesti kroz:

- analitičku analizu fotografija

- analizu suvremenih pov. izvora

-analizu nekonvecionalnih pov. izvora

(karikature, razglednice, popularne tiskovine,

oglasi, katalozi , časopisi)

- izvođenje igrokaza i simulacija

- analiza dokumentarnih i igranih filmova s

povijesnom tematikom

- priprema za školsko i županijsko natjecanje

iz povijesti

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- usvajanje povijesnih koncepata (kauzalnost,

vrijeme)

- uživljavanje u uloge osoba iz prošlosti (pov.

empatija)

uvođenje višestrukih perspektiva u

proučavanje povijesti

- samostalno istraživanje učenika

- usredotočenost na pov. procese a ne ishod

- aktivna suradnja

- razvijanje komunikacijskih vještina

- sposobnost formuliranja relevantnih pitanja

- ispitivanje povijesne problematike

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Bojana Kovačević Ivanišević , prof. povijesti,

učenici VIII.a, VIII.b, i VIII.c razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- učionica /kabinet

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- jedan školski sat sat tjedno tijekom cijele

školske godine

( 2.9. 2013. – 13. 6. 2014.)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- sve aktivnosti i rezultati istraživanja bit će

popraćeni pismenim osvrtom, PWP

prezentacijom ili izloženi u razredu na panou

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

-troškovi kopiranja

112

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava iz matematike

5. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Proširivanje i produbljivanje znanja matematike,

usavršavanje tehnike računanja i primjene

matematičkih vještina, razvoj matematičke

logike.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Podizanje znanja i sposobnosti primjene

matematičkih vještina na višu razinu, priprema

za matematička natjecanja i matematičke susrete.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učitelji matematike i učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Suradničko skupno učenje, rad u paru i

individualan rad.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

1 sat tjedno tijekom cijele nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Pismeno praćenje napredovanja učenika u

ovladavanju matematičkim vještinama.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Putni troškovi za učenike, te dnevnice i putni

troškovi za učitelje pri odlasku na različite razine

matematičkih natjecanja. Literatura. Cca 2000

kn.

113

AKTIVNOST, PROGRAM

ILI PROJEKT

Dodatna nastava iz fizike

8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- prestaviti fiziku kao nastavni predmet koji

istražuje različite pojave u svijet koji nas okružuje

- razvijanje interesa za fiziku kao prirodnu znanost

- upoznati učenike sa sadržajem,ciljevima i

- načinom rada na dodatnim satovima fizike

- rješavati zadatke sa natjecanja iz fizike

- nastavu bazirati na pokusima kao temeljnom

metodom fizike

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- kroz dodatne sadržaje proširiti i

produbiti znanje

- problemskim postavljanjem sadržaja omogućiti da

uče nici samostalno dođu do spoznaja

- razvijati znanstveni način razmišljanja

- razvijati sposobnost primjene znanja u

svakodnevnom životu

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

I

NJIHOVA ODGOVORNOST

VERA ADŽAMIĆ, prof. fizike

- ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

- pružati podršku i skrb učenicima s poteškoćama

- stvoriti pozitivno okruženje za rad

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- teorijska nastava i izvođenje eksperimenata pod

vodstvom nositelja aktivnosti

- aktivnosti će se odvijati u kabinetu fizike koji se

nalazi u prostorijama škole

- realizacija će se odvijati kroz dogovorene

programe sa učenicima

- individualni i grupni rad sa učenicima

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- jedan sat tjedno tijekom šk.god. 2013. /2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

- praćenje postignuća i napredovanja tijekom

dodatnog rada ( pedagoška dokumentacija )

- razgovorom

- provjerom znanja (rješavanje problemskih

zadataka )

- prezentacijom postignutih rezultata

- komunikacijom među učenicima,uspoređivanjem,

primjenom usvojenog znanja u svakodnevom

zivotu

- sudjelovanje na školskom,županijskom i dr.

natjecanjima

114

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- flomasteri i markeri 100,00 kuna

- hamer, ljepilo, papir 100,00 kuna

- nabavka pribora za izvođenje pokusa

na županijskom natjecanju

( eventualni izdatak uoliko nas na osnovu

postignutuh rezulteta pozovu na županijsko

natjecanje )

cca 100,00 kuna

ukupno; 300,00 kuna

115

AKTIVNOST, PROGRAM

ILI PROJEKT

Dodatna nastava iz kemije

8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- prestaviti kemiju kao nastavni predmet koji

istražuje različite pojave u svijet koji nas

okružuje

- razvijanje interesa za kemiju kao prirodnu

znanost

- upoznati učenike sa sadržajem, ciljevima i

načinom rada na dodatnim satovima kemije

- rješavati zadatke sa natjecanja iz kemije

- nastavu bazirati na pokusima kao temeljnom

metodom kemije

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- kroz dodatne sadržaje proširiti i

produbiti znanje

- problemskim postavljanjem sadržaja omogućiti

da uče nici samostalno dođu do spoznaja

- razvijati znanstveni način razmišljanja

- razvijati sposobnost primjene znanja u

svakodnevnom životu

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Nenad Cvijanović, prof. kemije

- ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

- pružati podršku i skrb učenicima s

poteškoćama

- stvoriti pozitivno okruženje za rad

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- teorijska nastava i izvođenje eksperimenata pod

vodstvom nositelja aktivnosti

- aktivnosti će se odvijati u kabinetu kemije koji

se nalazi u prostorijama škole

- realizacija će se odvijati kroz dogovorene

programe sa učenicima

- individualni i grupni rad sa učenicima

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- jedan sat tjedno tijekom šk.god. 2013. /2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

- praćenje postignuća i napredovanja tijekom

dodatnog rada ( pedagoška dokumentacija )

- razgovorom

- provjerom znanja (rješavanje problemskih

zadataka)

- prezentacijom postignutih rezultata

- komunikacijom među učenicima,

uspoređivanjem, primjenom usvojenog znanja

u svakodnevom životu

- sudjelovanje na školskom, županijskom i dr.

natjecanjima

116

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- putni troškovi za učenike, te dnevnice i putni

troškovi za učitelje pri odlasku na različite

razine natjecanja iz kemije te literatura - cca

1.500,00 kn.

117

b) DOPUNSKA NASTAVA

118

AKTIVNOST, PROGRAM

ILI PROJEKT

Dopunska nastava iz fizike

7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- Prirodno-znanstveno osposobljavanje učenika

- Učenicima omogućiti savladavanje nastavnih

sadržaja iz fizike prema planu i programu koje

oni nisu usvojili na redovnoj nastavi fizike

- Probuditi kod učenika interes za fiziku

- Razvijati kod učenika logičko razmišljanje i

zaključivanje

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- Dopunska nastava iz fizike namjenjena je

učenicima kojima je neophodna u usvajanju

osnovnih znanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

I

NJIHOVA ODGOVORNOST

VERA ADŽAMIĆ, prof. fizike

- ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha

- pružati podršku i skrb učenicima s poteškoćama

- stvoriti pozitivno okruženje za rad

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- u učionici prema nastavnom planu i

programu za fifizu

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- jedan sat tjedno tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

- Neposredno vrednovanje je uspjeh učenika na

redovnoj nastavi fizike prilikom ponavljanja i

Provjeravanja znanja

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- Nema dodatnih troškova

119

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dopunska nastava iz hrvatskoga

jezika

5. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Poštivati jezik hrvatskoga naroda, njegovu

književnost i kulturu, snalaziti se u jezičnoj

komunikaciji, usvajati jezična znanja, usvajati

pravopisnu i pravogovornu normu.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Rabiti i primjenjivati stečena znanja,

primjenjivati pravopisne i pravogovorne norme

u usmenom i pisanom izražavanju, razvijati

osjetljivost za recepciju književnoga djela te

ljubav prema umjetničkoj riječi.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učitelji hrvatskoga jezika: Danijela Bartolović

Antić, Tatjana Makovac, Radosna Barbalić,

Jasmina Mamula i učenici od 5. do 8. razreda.

Učitelji su dužni provoditi godišnji plan i

program, motivirati učenike za rad i pomagati

im usvajati sadržaje

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Suradničko skupno učenje, rad u paru,

individualan rad

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Jedan sat tjedno cijele godine, 35 sati.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kontrolirano usmeno i pisano praćenje i

ocjenjivanje, primjena stečenog znanja u

redovnoj nastavi i svakodnevnom životu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

120

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava iz engleskoga jezika

5. - 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Osposobiti učenike za osnovno praćenje redovne

nastave.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijati radne navike te samostalnost i samopouzdanje

u rješavanju problema.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Nositelji programa predmetni su profesori.

1. Sandra Peričić (3. razred)

2. Tanja Domijan (7. razred)

3. Bojana Zelenika (6. i 8. razred)

4. Tea Varlaj (5. razred)

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Dopunska nastava engleskog jezika održavat će se u

učionicama određenim Godišnjim planom i

programom škole. Rad će biti individualan s

učenicima koji pokazuju poteškoće u savladavanju

propisanih sadržaja.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-35 sati godišnje, 1 sat tjedno

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje će se provoditi kroz samovrednovanje te

kontinuirano praćenje uspjeha učenika na redovnoj

nastavi.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi stručnog usavršavanja koji ulaze u standardne

obveze učitelja. Troškovi materijala – fotokopirni

materijal, 300 kn)

121

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava iz povijesti

5. - 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Osposobiti učenike za osnovno praćenje

redovne nastave

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijati radne navike te samostalnost i

samopouzdanje u radu, rabiti i primjenjivati

stečena znanja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učiteljice povijesti Iva Gržinčić Aurer i učenici

5.a,b,c,d,e i 7.a,b,c,d; i Bojana Kovačević

Ivanišević i učenici 6.a,b,c,d i 8.a,b,c.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Rad će biti individualan s učenicima koji

pokazuju poteškoće u usvajanju standardnih

znanja

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1x tjedno; 35 sati godišnje

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kontrolirano usmeno i pismeno praćenje i

ocjenjivanje, primjena stečenog znanja u

redovnoj nastavi i svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja

122

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava iz matematike

5. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Pomoć učenicima s manjkavim predznanjem i

poteškoćama u radu, usvajanje osnovnih aritmetičkih i

geometrijskih sadržaja, jačanje samokritičnosti, volje i

upornosti u radu.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prevladavanje poteškoća i nejasnoća pri savladavanju

gradiva i usvajanju znanja propisanim redovnim

programom, primjena stečenog znanja u

svakodnevnom životu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelji matematike i učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Suradničko skupno učenje, individualan rad i rad u

paru.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1 sat tjedno tijekom cijele školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kontrolirano usmeno i pisano praćenje i ocjenjivanje

znanja i napredovanja učenika.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Materijali za fotokopiranje

123

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dopunska nastava kemije

7. i 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- pomoć u učenju i uspješnom savladavanju nastavnih

sadržaja iz kemije

- savladavanje strategije pamćenja i učenja

- osposobljavanje učenika za samostalno rješavanje

zadataka

- razvijanje sposobnosti, vještina i samopouzdanja te

navika redovitog učenja i vježbanja

- razvijanje pozitivnog stava prema kemiji

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- usvajanje i savladavanje nastavnih sadržaja kemije s

očekivanom razinom uspjeha

- nadoknađivanje zaostataka iz programa redovne

nastave

- osposobljavanje za samostalno praćenje redovne

nastave kemije

- lakše i bolje razumijevanje sadržaja iz kemije

- osposobljavanje za nastavak školovanja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Nenad Cvijanović, prof. kemije

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Program se realizira kroz satove dopunske nastave, uz

uporabu svih aktivnih metoda i oblika rada.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

- svaki tjedan po 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- individualno praćenje napredovanja učenika i

vrednovanje rada prema ostvarenosti ciljeva i zadataka

te odnosa prema radu

- primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i

svakodnevnom životu

- korištenje rezultata napredovanja za individualne

razgovore s roditeljima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nisu predviđeni troškovi.

124

c) IZVANUČIONIČKA NASTAVA

c 1 ) IZLETI

125

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Izlet - 5. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Upoznavanje prirodnih ljepota, kulturnih i

povijesnih znamenitosti domovine, poticanje

domoljubnih osjećaja

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Socijalizacija i druženje, primjena povijesnih,

geografskih i drugih nastavnih sadržaja u

neposrednoj stvarnosti

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici, pratitelji i učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Razgledavanje kraja i upoznavanja njegovih

znamenitosti, druženje i igra.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Lipanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata i razgovor o izletu na SRO i RS.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Cca 220,00 kn po učeniku.

126

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Izlet - 6. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznavanje prirodnih ljepota i kulturno-

povijesnih znamenitosti. Proširivanje znanja

uz pomoć izvorne stvarnosti. Razvijanje

osjećaja domoljublja i pozitivnog odnosa

prema okolišu.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Druženje i socijalizacija. Primjena

geografskih, povijesnih i drugih znanja u

neposrednoj stvarnosti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici, pratitelji i učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Upoznavanje novih krajeva i znamenitosti uz

druženje, različite edukativne aktivnosti i

igru.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svibanj/lipanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata, power- point prezentacija ili

dnevnika nakon odrađenog izleta.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Cijena izleta iznosila bi oko 300,00 kn po

učeniku.

127

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Izlet

7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Upoznavanje prirodnih ljepota, kulturnih,

civilizacijskih i povijesnih znamenitosti domovine,

poticanje domoljubnih osjećaja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Druženje, razvijanje svijesti o potrebi upoznavanja

domovine putovanjem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici koji uz pomoć putničke agencije

organiziraju izlet te zajedno s pratiteljima sudjeluju

u njegovoj provedbi i učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Razgledavanje, posjet muzeju, slušanje vodiča,

fotografiranje, odmor u slobodno vrijeme.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svibanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Cijena izleta – 250,00kn

128

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Ekskurzija

8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznavanje prirodnih ljepota, kulturnih

i povijesnih znamenitosti domovine,

poticanje domoljubnih osjećaja

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Socijalizacija i druženje, primjena

povijesnih , geografskih i drugih

nastavnih sadržaja u neposrednoj

stvarnosti

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Razrednici, pratitelji i učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razgledavanje kraja i upoznavanja

njegovih znamenitosti, druženje i igra.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Sibanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata i razgovor o izletu na

SRO i RS.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

cca. 1.400.00 kn po učeniku

129

c 2) TERENSKA NASTAVA

130

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Terenska nastava – 5. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznavanje prirodnih ljepota, kulturnih i

povijesnih znamenitosti te spomenika

kulturne baštine zavičaja; upoznavanje flore i

faune, poticanje domoljubnih osjećaja;

uočavanje detalja, proporcionalnih veličina i

odnosa u prirodi.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Proširivanje sadržaja iz povijesti, vjeronauka,

matematike, engleskoga i hrvatskoga jezika

(spomenici kulturne baštine)

Samostalno istraživanje učenika i razvijanje

sposobnosti primjene iskustvenih sadržaja u

pisanom i usmenom izrazu.

Primjena proporcionalnih veličina pri

rješavanju praktičnih problema.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Predmetni učitelji iz povijesti, engleskoga

jezika, hrvatskoga jezika, geografije,

biologije, vjeronauka i matematike, razrednici

te učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Terenska nastava organizirana na Trsatu.

Fotografiranje, mjerenje, orijentacija u

prostoru, izrada eseja i ostali oblici

istraživačke nastave.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Prvo polugodište školske 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata i pisanje eseja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika – oko 25,00 kn

131

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava - 6. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznavanje kulturnih, povijesnih, društvenih i

religioznih znamenitosti. Poticanje domoljubnih

osjećaja i obogaćivanje rječnika. Primjena znanja

matematike (razlomci), hrvatskog jezika (pismeno

izražavanje), geografije (djelatnosti) i vjeronauka.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Primjena povijesnih, religioznih i jezičnih nastavnih

sadržaja u neposrednoj stvarnosti; razvijanje

pismenog i usmenog izraza.

Rješavanje praktičnih problema pomoću razlomaka,

upotreba mjernih jedinica.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Predmetni učitelji i učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trsat

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Listopad 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata i power -point prezentacija nakon

odrađenog izleta. Rješavanje zadataka iz matematike

i geografije. Pisanje eseja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Oko 30 kn.

132

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Terenska nastava – 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Upoznavanje prirodnih ljepota, kulturnih i

povijesnih znamenitosti te spomenika

kulturne baštine zavičaja; upoznavanje flore

i faune, poticanje domoljubnih osjećaja;

uočavanje detalja, proporcionalnih veličina i

odnosa u prirodi.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Proširivanje sadržaja iz povijesti,

vjeronauka, biologije, matematike,

engleskoga i hrvatskoga jezika

(čakavština,spomenici kulturne baštine)

Samostalno istraživanje učenika i razvijanje

sposobnosti primjene iskustvenih sadržaja u

pisanom i usmenom izrazu.

Primjena proporcionalnih veličina pri

rješavanju praktičnih problema.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Predmetni učitelji iz povijesti, engleskoga

jezika, hrvatskoga jezika, geografije,

biologije, vjeronauka i matematike,

razrednici te učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Terenska nastava organizirana u gradu

Kastvu. Fotografiranje, mjerenje,

orijentacija u prostoru, izrada eseja i ostali

oblici istraživačke nastave.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Listopad 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata, ppt prezentacija i pisanje

eseja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika – oko 25,00 kn

133

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Terenska nastava – radionice iz tehničke

kulture

6. i 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i

motorike.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Lakša primjena naučenog i samostalnost u

istraživanju. Povezivanje sadržaja terenske

nastave s planom i programom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Predmetna učiteljica Katica Androšević,

Nacionalni centar tehničke kulture u Kraljevici,

učenici mladi tehničari.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Redovnom autobusnom linijom Viškovo-Rijeka-

Kraljevica. Radionica, individualni rad u skupini

prilagođeno interesima i potrebama skupine.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

16. rujan 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Dojmovi učenika i procjena uspješnosti od strane

roditelja. Primjena naučenog u svakodnevnom

životu. Izrada plakata ili prezentacije u

informatičkoj učionici.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Cijena radionice 50 kn i troškovi prijevoza na teret

roditelja

134

d) IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

135

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Mladi geografi

5. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- razvijanje ljubavi prema sadržajima geografije

- proširivanje znanja iz geografije i srodnih

područja

- priprema za školsko i županijsko natjecanje iz

geografije

- osposobljavanje za bolje snalaženje u prostoru

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- samostalno istraživanje učenika

- aktivna suradnja

- razvijanje komunikacijskih vještina

- poticanje natjecateljskog duha, razvijanje

samopouzdanja učenika

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Martina Macolić, prof. geografije,

učenici svih petih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učionica/kabinet

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

- jedan školski sat svaki drugi tjedan tijekom

cijele školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- sve aktivnosti i rezultati istraživanja bit će

popraćeni pismenim osvrtom, PWP

prezentacijom ili izloženi u razredu na panou

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

-troškovi kopiranja

136

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dramsko-scenska skupina

5.-8.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Osposobljavanje učenika za umijeće glume.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvijanje sposobnosti scenskog izražavanja

i izražavanja pokretom; razvijanje

maštovitosti i kreativnosti; uvođenje u svijet

kazališta; buđenje interesa za dramsko

stvaralaštvo;

osposobljavanje učenika za scensko

percipiranje djela.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učenici 5.-8. r., učiteljica hrvatskog jezika

Jasmina Mamula

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učionica, scenski prostor (dvorana)

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Tijekom cijele školske godine; jednom

tjedno,

po potrebi češće.

Rujan: Formiranje skupine. Upoznavalje s

ciljevima i aktivnostima.

Listopad: Obilježavanje Dana kruha.

Pisanje igrokaza na zadanu temu, pripreme

za scensku izvedbu, scenska izvedba.

Pripreme za Lidrano (pisanje igrokaza)

Studeni: Obilježavanje Mjeseca knjige

(15.10.-15.11.). Čitanje dramskih djela

poznatih

hrvatskih dramaturga, scenske igre,

improvizacija.

Nastavak priprema za Lidrano.

Prosinac: Dramatizacija proznih tekstova s

temom vezanom uz Božić i Novu godinu,

uprizoriti dramatizirani tekst. Scenska

izvedba

na božićnoj priredbi.

Nastavak priprema za Lidrano.

Siječanj: Pripreme za Lidrano. Lidrano –

školska i općinska razina.

Veljača: Pripreme za Valentinovo i Dan pod

maskama. Odabir igrokaza ili pisanje novih.

Scenski nastupi.

Ožujak: Upoznavanje s kazalištem sjena.

Posjet Vili Ružić na Pećinama.

Travanj: Dana planeta Zemlje. Scenska

izvedba. Pripreme za Dan škole.

Svibanj: Nastavak priprema za Dan škole.

Probe, scenski nastup.

137

Lipanj: Osvrt na rad tijekom cijele godine.

Iznošenje vlastitih prosudbi, stavova i

prijedloga.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Sudjelovanje u različitim priredbama

(božićna priredba, proslava Valentinova,

Dan maski...) i sudjelovanje na Lidranu.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Za tkanine različitih boja i materijala, hamer

papir, sprejeve u boji i sl. 150 kn; za

autobusnu kartu do Vile Ružić na Pećinama

20 kn.

138

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

KUD- I. M. Ronjgov

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Aktivnom suradnjom svih članova KUD-a

održati i poboljšati kvalitetno provođenje

slobodnih aktivnosti za učenike. Potaknuti

učenike na stjecanje i vrednovanje pozitivne

popularnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poticati želju za uspješnosti u različitim

aktivnostima ,te kvalitetnom iskorištavanju

slobodnog vremena učenika.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Svi učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti, te

voditeljica KUD-a Dušanka Šekulja.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jedna skupina koja obuhvaća učenike od 5.-8.

razreda sa jednim satom tjedno.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Od 2. rujna 2013.god. do kraja školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito surađivati, dogovarati se, te

prisustvovati sastancima organiziranim od

voditeljice KUD-a

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nema predviđenih troškova.

139

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Pjevački zbor

5.-8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi,

Razvijanje glasa i kreativnosti. Osposobiti

učenike da samostalno interpretiraju pjesmu.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Sudjelovanje u kulturnim manifestacijama

škole i šire zajednice. Druženje ,pjevanje i

razvijanje ljubavi prema glazbi.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Dušanka Šekulja učiteljica glazbene kulture.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Izvannastavna aktivnost za učenike od 5.-8.

razreda, jedna skupina 2 sata tjedno.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine od 2. Rujna 2013. god.

do kraja školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Pismeno praćenje učenika o napredovanju ,

zalaganju i točnosti izvedbe.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Papir za fotokopiranje partitura (100 kuna),

pjesmarice (150 kuna).

140

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Instrumentalna grupa

5.-8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Savladati osnove glazbene pismenosti i sviranja na

sintesajzeru, blok- flauti i gitari. Poticati zanimanje

za umjetničku instrumentalnu glazbu i kazališne

predstave.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Naučiti svirati sintesajzer i navedene instrumente,

služiti se notama, čitati i svirati notne partiture s

naglaskom na zavičajne pjesme i plesove.

Sudjelovanje u javnoj i kulturnoj djelatnosti škole i

šire.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Dušanka Šekulja učiteljica glazbene kulture.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Jedna skupina koja obuhvaća učenike od 5.-8.

razreda sa jednim satom tjedno.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Od 2. rujna 2013.god. do kraja školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Pismeno praćenje učenika o napredovanju i

ovladavanje tehnikama sviranja koje im može

koristiti kroz cijeli život.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Partiture 200 kuna, papir za fotokopiranje 100 kuna.

141

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Elektronika

6. - 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Približiti učeniku osnovne pojmove o električnoj struji,

električnom naponu i strujnom krugu. Spajati električne

i elektroničke elemente u sklopove, prema zadanim

shemama, koristeći univerzalnu eksperimentalnu

pločicu.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Upoznati učenike sa osnovama elektronike i

zainteresirati ih za područje elektrotehnike, strojarstva,

robotike i informatike. Usmjeriti ih pri izboru zanimanja

u tehničke struke.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Katica Androšević, prof. tehničke kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Aktivnost učenika je praktičan rad. Program se realizira

pomoću kompleta elektroničkih komponenti i njihovom

ugradnjom na eksperimentalnoj pločici.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Blok sat tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Provjera funkcionalnosti izgrađenog sklopa.

Samovrednovanje od strane učenika. Najuspješnijim

učenicima omogućiti sudjelovanje na natjecanju i

smotrama.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Elektronički komplet za svakog učenika: kutija sa

mjernim instrumentom, eksperimentalnom pločicom,

baterijom 9 V i elektroničkim elementima. Računala,

projektor i sučelja za robotiku.

142

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Ritmika, atletika-nogomet

5. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Teorijska znanja o utjecaju tjelesnog vježbanja na

čovjekov metabolizam, na funkciju srco-žilnog,

dišnog te lokomotornog sustava.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Nastavnim temama – na tlu poticati kreativnost

učenika i razvoj estetske komponente gibanja,

omogućiti učenicima stjecanje spoznaja o osobnim

mogućnostima čime se razvija objektivna slika o

sebi. Nastavne teme iz područja igara omogućit će

njihovu primjenu u različitim aspektima ljudskog

življenja , promicanje poštenja, iskrenosti,

samokontrole te poticanja uljuđenog navijačkog

ponašanja. Struktura složenosti gibanja ovih

nastavnih tema omogućuje učenje na vlastitim

pogreškama što je neizbježna sastavnica svih

ljudskih djelatnosti.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Nositelji programa nastavnik TZK-a: 1. Vali Božić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Realizacija aktivnosti ovisit će o terminima

sportske dvorane.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

70 sati godišnje, dijeli se na 3 slobodne

aktivnosti).- liječnički pregled

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Uspjeh na natjecanjima i angažiranost učenika u

pripremnom dijelu te na svim nivoima Općine,

PGŽ i na Državnoj razini

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nabava nastavnih sredstava i pomagala za redovno

i kvalitetno provođenje (lopte, vijače, dvorana,

atletske staze, prijevoz, liječnički pregled sportaša,

CD-radio kazetar- video snimke)

143

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Crveni križ

4. - 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Odgoj i obrazovanje za zdraviji i humaniji život, te

primjena istog u svakodnevnom životu.

Razvijati kod učenika svijest o humanim

vrednotama.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenici trebaju steći osnovne zdravstvene

izobrazbe s obzirom da se planira uvođenje

zdravstevnog odgoja u školi.

Razvijati socijalnu svijest kroz humanitarni rad.

Poticati kod učenika humane osjećaje prema onima

kojima je ta pomoć potrebna, uvažavanje osoba s

posebnim potrebama, uvažavanje različitosti prema

sposobnostima i tjelesnim nedostacima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Marica Brala učiteljica biologije i učenici naše

škole.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

S obzirom da je prema zaduženju učiteljice

planirano 0,5 sati učenici će se prema dogovoru s

učiteljicom okupljati svaki drugi tjedan jedan

školski sat i obrađivat će se različite teme koje je

planiralo Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka , a

plan provedbe programa su poslali u škole.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine počevši od drugog tjedna

pa do kraja školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Upoznavanje učenika i učitelja u školi s obrađenim

temama kroz izlaganje panoa u školi

Provođenje humanitarnih akcija

Druženje učenika

Sudjelovanje učenika koji se posebno ističu u

znanju i vještinama iz Prve pomoći na Gradskom

natjecanju Podmlatka Crvenog Križa

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Putni troškovi za učenike oko 500 kuna

Materijal za Prvu pomoć 100 kuna

Panoi, slike, markeri, bojice, ljepilo 100 kuna

144

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Estetsko uređenje škole

8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje osobnog doživljaja u estetskom izrazu

Sposobnost estetskog doživljaja u izradi zadataka

Usvajanje novih tehnika

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenje snalažljivosti realizacije zadanih projekata

konstruktivnim metodama

Uređenje školskog prostora

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Nastavnik likovne kulture, učenici 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Realizacija nastave odvija se u čitavom školskom prostoru u

holu zgrade

Skupine učenika samostalno djeluju u izradi zadataka,

zadatke obavljaju grupno npr. postavljanje izložbi, uređenje

novogodišnjih dekoracija

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Grupa se sastaje po potrebi uređenja školskog prostora

jednom tjedno

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Razvoj sposobnosti i osjećaja za estetsko uređenje prostora

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nabavka materijala za realizaciju zadatka.

Hamer papir u boji, boje, ljepilo, ukrasni materijali za izradu

dekoracija.

145

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

“Mladi knjižničari” +

školski list “MATEJ” –

bilten Mladih knjižničara 5.-8.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupiti grupu učenika od 5. do 8. razreda (20-tak

učenika) koji će, osim što pokazuju interes prema

knjizi, čitanju, knjižničnoj djelatnosti, istraživačkom i

timskom radu, aktivno sudjelovati u oblikovanju

cjelokupnog programa rada grupe vlastitim idejama,

sugestijama, prijedlozima i konkretnim radom u

školskoj knjižnici;

Osposobiti grupu za prenošenje navika čitanja i

korištenja knjižničnih službi i usluga ostalim

korisnicima školske knjižnice

(učenicima,učiteljima,roditeljima/starateljima);

U sklopu kulturne i javne djelatnosti školske

knjižnice organizirati gostovanja, predavanja,

tematske izložbe, književna sijela s aktualnim

gostima, predstavljanja novih književnih naslova te

obilježavati prigodne datume, kao i aktualne događaje

iz školskog života (ovisno o interesima članova grupe,

kao i interesima korisnika školske knjižnice);

Izdavanje godišnjaka, školskog lista “Matej” –

bilten Mladih knjižničara;

Izvršavanje obrazovnih, odgojnih i socijalnih zadaća u

okvirima plana i programa

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poticanje učenika na korištenje školske knjižnice,

odnosno svih izvora znanja koje školska knjižnica

nudi s ciljem stvaranja trajne navike čitanja i

korištenja knjižnične građe kod učenika, tj.

razvijanja vještina informacijske pismenosti i

osposobljavanja učenika za cjeloživotno učenje;

Promovirati školsku knjižnicu kao središte kulturnih

zbivanja i školskoga informiranja, kao mjesto

okupljanja i provođenja izvannastavnoga i slobodnog

vremena učenika u školi;

Ostvarivanje suradnje s drugim školskim

knjižnicama, Narodnom knjižnicom i čitaonicom

“Halubajska zora” Viškovo, Gradskom knjižnicom

Rijeka i Dječjim odjelom “Stribor” GKR-a, kao i

srodnim kulturnim ustanovama (muzeji, kazališta) te

upoznavanje s organizacijom rada i sadržajima koje

takve institucije nude.

Osmišljavanje koncepcije školskog lista “Matej” –

bilten Mladih knjižničara, njegova priprema,

uređivanje, izrada, izdavanje i promoviranje.

Članstvom u grupi Mladih knjižničara i

sudjelovanjem u procesu stvaranja školskog lista

“Matej” njeguje se zajedništvo, uči se kultura

komuniciranja i ponašanja, uočavaju se sklonosti i

sposobnosti učenika, otkriva se darovitost i

kreativnost, jača se samopouzdanje i samopoštovanje

146

učenika.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Jasminka Bertović Pupić, dipl. bibliotekar i prof.

hrvatskoga jezika i književnosti. Školska knjižničarka

svojim stručnim i pedagoškim obrazovanjem,

permanentnim usavršavanjem te sustavnim praćenjem

stručne i pedagoške literature, kao i literature

namijenjene učenicima,osigurava provođenje

izvannastavne aktivnosti te vodi učenike u procesu

izrade školskog lista “Matej” i uređuje bilten Mladih

knjižničara

Učenici članovi grupe Mladi knjižničari

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Izvannastavna aktivnost tijekom cijele

nastavne godine;

Školski list “Matej” – bilten Mladih knjižničara

izlazi jednom godišnje, na kraju prvog obrazovnog

razdoblja školske godine i prati događaje iz svijeta

knjiga, knjižnica i školskoga života tijekom

kalendarske godine.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1 sat tjedno, 35 sati godišnje (učenici Mladi

knjižničari raznolike djelatnosti i zaduženja također

obavljaju i tijekom školskih odmora, za vrijeme

slobodnih satova te u osobno slobodno vrijeme).

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito usmeno i pismeno praćenje postignuća

učenika

(praćenje i ispitivanje zanimanja učenika za

knjigom, samostalnim snalaženjem u knjižnici i

radom u školskoj knjižnici).

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pribor i materijali potrebni za stručnu obradu

knjižnične građe (knjižni listići i džepići, datumnici /

bar-cod naljepnice, signaturne naljepnice); članski

kartončići i džepići za evidenciju korisnika školske

knjižnice; uredski materijal (papir, ljepilo, selotejp,

škare, flomasteri, markeri...) potreban za izradu

prigodnih panoa, postera, letaka te za estetsko

uređivanje knjižnice u povodu prigodnih datuma;

folije za plastificiranje materijala za panoe, prigodno

izrađene diplome i iskaznice dežurnih i EKO-

dežurnih učenika i učitelja (cca 5.500,00 kn

godišnje).

Pribor i materijali za izradu školskog lista

“Matej” – bilten Mladih knjižničara:

papir A4 i toneri za printere (crni i u boji) za

printanje lista; folije i materijali za uvez školskog

lista; CD-i ili drugi mediji za pohranu tekstova i

fotografija (cca 10.000,00 kn godišnje).

147

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Debatni klub

7. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvoj kognitivnih strategija utemeljenih na kritičkom

mišljenju (sposobnost sagledavanja, analize i rješavanje

problema; sposobnost argumentacije);

Razvoj socijalnih vještina (timski rad, komunikacijske

vještine);

Upoznavanje s različitim aspektima problemima i

kontroverzama socijalne zbilje (ekološki problemi, ljudska

prava, dječja prava, osnove demokracije);

Senzibilizacija za aktivno sudjelovanje u životu škole i

zajednice;

Razvoj tolerancije i sposobnosti mirnog rješavanja sukoba

(aktivno slušanje, uvažavanje tuđeg mišljenja,

argumentirano raspravljanje);

Razvoj samopouzdanja i samopoštovanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Analizirati neki socijalni fenomen/problem i koncipirati

moguća rješenja;

Oblikovati argumente vezane uz neki socijalni

fenomen/problem i njegovo rješenje;

Kritički analizirati argumente;

Javno govoriti i raspravljati na artikuliran, tolerantan i

argumentiran način;

Koristiti različite vrste literature i ostalih izvora znanja;

Stjecanje vještina neophodnih za razumijevanje problema u

životu škole i zajednice;

Razumijevati osnove temeljnih ljudskih prava, dječjih

prava, demokracije, ekoloških problema, važnosti aktivnog

sudjelovanja u životu škole i zajednice;

Usvajanje načela i mehanizama vršnjačke suradnje i

pomoći.

Učenici će kroz nastavu debate biti senzibilizirani za:

Aktivno sudjelovanje u životu škole i zajednice;

Kritičko preispitivanje stvarnosti;

Razumijevanje i poštivanje ljudskih i dječjih prava;

Argumentirano iznošenje svojeg mišljenja i stavove o

nekom društvenom problemu, uz tolerantno i aktivno

slušanje tuđeg mišljenja i stavova;

Toleranciju i mirno rješavanje sukoba.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

I NJIHOVA ODGOVORNOST

Pedagog škole, koji je prošao edukacije i stekao status

voditelja.

U program će se uključiti učenici 7. i 8. razreda.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Dominantni metodički pristup u debati, pa tako i nastavi

debate je iskustveno, aktivno i interaktivno učenje. Na

mikro-razini on se ostvaruje najvećim dijelom kroz:

- suradničko/grupno učenje;

- vršnjačko poučavanje;

148

- učenje kroz simulacije;

- učenje kroz rješavanje problema i ostale oblike

projektne nastave;

- učenje kroz istraživanje.

Uz ove metode, koristit će se i ostale prikladne metode

učenja i poučavanja orijentirane na učenike i aktivno

učenje, a u onoj mjeri u kojoj to bude potrebno i neke

metode frontalnog poučavanja.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Članovi debatnog kluba sastaju se jednom tjedno – dva

školska sata. Na natjecanja se ide prema vremeniku

Agencije za odgoj i obrazovanje te prema rasporedu turnira

koji objavi organizator turnira.

Predviđen je odlazak na seminar u Staru Sušicu.

Nastavni sadržaj debate je raspodijeljen u dva segmenta.

Prvi se od njih sastoji od osnova debatne tehnike, a drugi

od niza tematskih debata vezanih uz probleme škole i

zajednice te sudjelovanje na natjecanjima i turnirima.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

1. Prezentacije učenika – debatanata na

redovnoj nastavi

2. Obrada određenih tema na redovnoj nastavi

3. Rezultati postignuti na natjecanjima i

turnirima

4. Korištenje debatnih tehnika i vještina u

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Troškovi odlazaka na natjecanja i turnire ( samo za

osobne potrebe učenika)

Troškovi odlaska na seminar

Pribor: papir, flomasteri, literatura,

ljepilo i sl. – 500,00 kn

Troškove dijelom snosi županija i škola, a dijelom roditelji.

149

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Likovna skupina

5. - 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje osobnog doživljaja u estetskom

izrazu

Sposobnost estetskog doživljaja u izradi

zadataka

Usvajanje novih tehnika

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenje snalažnjivosti realizacije zadanih

projekata konstruktivnim metodama i izrada

unikatnih umjetničkih predmeta koji se prodaju u

učeničkoj zadruzi

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Prof. Inga Galović, učiteljica likovne kulture,

učenici 5, 6, 7 i 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Realizacija nastave odvija se u čitavom školskom

prostoru 2 sata tjedno

Skupine učenika samostalno djeluju u izradi

zadataka, a zadatke obavljaju grupno npr.

postavljanje izložbi, izrada novogodišnjih čestitki i

dekoracija. Izrada ručnih unikatnih proizvoda se

odvija samostalno.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Grupa se sastaje jednom tjedno u dogovoreno

vrijeme-2 školska sata

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Razvoj sposobnosti i osjećaja za estetsko

izražavanje svih dekorativnih predmeta

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nabavka materijala za realizaciju zadatka.

Hamer papir u boji, boje, ljepilo, ukrasni materijali

za izradu dekoracija, razni materijali za izradu

ostalih dekorativnih predmeta(za izradu unikatnog

nakita)

150

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Literarna skupina - 6. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvijati interes za pisanu riječ, bogatiti

rječnik, razvijati sposobnost pisanog i

usmenog izričaja na standardu i dijalektu te

originalnost i slikovitost izraza, upoznati hrv.

dječje pjesništvo

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Poticati učeničku svijest za jezik, jezične

vrijednosti i posebnosti te razvijati

kreativnost, individualnost i darovitost

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljica hrvatskog jezika Radosna Barbalić

i učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Skupni rad, rad u paru i individualni rad.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

35 nastavnih sati tijekom školske 2013./2014.

godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno praćenje učenika i

samovrjednovanje vlastitih postignuća,

sudjelovanje na literarnim natječajima.

Posjet Vili Ružić.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi potrošnog materijala, putni troškovi.

151

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Mali dizajneri

7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvijanje i poticanje dječje kreativnosti i

strpljivosti u radu te njegovanje smisla za

lijepo.

Aktivno stvaralačko sudjelovanje u

kulturnom i umjetničkom životu sredine.

Upoznati različite načine i bodove ručnog

rada.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Kroz različite oblike ručnog rada poticati

druženje i suradnju među učenicima te

sudjelovati na izložbama.

Osposobiti učenike da stečeno iskustvo

vezenja i primjenjene umjetnosti

samostalno koriste u svakodnevnom

životu.

Izraditi svijest o čovjekovoj stvaralačkoj

moći.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Jadranka Novak,

učenici sedmih razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Rad se odvija u školi, posjet izložbi ručnih

radova

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Planirana aktivnost provest će se tijekom

šk.godine u 35 nastavnih sati, jedan sat

tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Prezentacija rada na smotrama i

manifestacijama, putem bilježaka u

obrascu za praćenje aktivnosti učenika,

zadovoljstvo učenika i svaka pohvala

roditelja, primjena stečenog znanja u

svakodnevnom životu

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

1000 kuna ( konac, vuna, igle, materijal,

papir za krojenje, gobleni, salvete, ljepilo,

perle, patenti, koža, kopče)

152

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Prometna grupa

5. razred

CILJEVI I ZADACI

Poučiti učenike za sigurniji put od kuće do škole.

Promicanje preventivnih aktivnosti u prometu.

Osposobljavanje mladih vozača bicikla za sigurnije

sudjelovanje u prometu.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje opće prometne kulture kod djece i mladih

vozača. Informiranje i promidžba o prometnim

propisima, rizicima i opasnostima u prometu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI

Katica Androšević, prof. tehničke kulture, djelatnici

Doma mladih Rijeka. Autoklub Rijeka.

NAČIN REALIZACIJE

Teorijski dio provodi se u učionici tehničke kulture uz

plakate i projekcije a praktičan dio (razvijanje vještine

vožnje) na igralištu s improviziranim elementima

poligona, posjeti raskrižju, kretanje prometnicama,

vožnja bicikla. Korištenje prometne učilice.

VREMENIK

Tijekom školske godine..

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Aktivnost u grupi, testovi provjere znanja za vozače

bicikla. Primjena naučenog u svakodnevnom

sudjelovanju u prometu. Mogućnost sudjelovanja u

natjecanju iz prometne kulture.

TROŠKOVNIK

Materijal potreban za obuku učenika: priručnik, testovi.

Servisiranje i popravci školskog bicikla. Postavljanje

elemenata prometnog poligona na školskom igralištu ili

troškovi prijevoza učenika na poligon u Dom mladih u

Rijeci.

153

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Novinarska grupa

7. i 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Praćenje rada i aktivnosti škole i zajednice

novinarskim tekstovima koji se objavljuju u

školskom listu, izvršavanje obrazovnih, odgojnih

i socijalnih zadaća u okvirima plana i programa

izvannastavne aktivnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Usvajanje karakteristika različitih vrsta

novinarskih tekstova, pisanje novinarskih

tekstova, intervjuiranje, praćenje različitih

događanja u životu škole fotoaparatom,

osmišljavanje koncepcije školskoga lista i

njegovo uređivanje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljica hrvatskog jezika Danijela Bartolović

Antić koja svojim stručnim i pedagoškim

obrazovanjem te permanentnim usavršavanjem

osigurava nastajanje tematskih tekstova i vodi

novinare u njihovom radu te uređuje školski list i

učenici novinari 7. i 8. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izvannastavna aktivnost tijekom cijele nastavne

godine.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

35 nastavnih sati tijekom školske 2013./2014.

godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito praćenje rada učenika uključenih u

novinarsku skupinu, njihovo usmjeravanje u

stvaranju tekstova, korekcija tekstova,

objavljivanje u tiskovinama i na internetskim

stranicama škole

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pribor za rad: CD-i za snimanje tekstova i

fotografija, tiskanje i razvijanje fotografija,

tiskanje školskog lista.

154

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Školsko športsko društvo Malik

4. -8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupljati učenike ove škole i omogućiti svakom

pojedincu da se u njega dobrovoljno uključi kako

bi zadovoljio svoj povećani interes za bavljenje

športom-obuhvatiti što više učenika u što više

raznovrsnih sportskih programa ove škole.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Naprednije tehnike nogometa, košarke m/ž,

rukometa m/ž, odbojke, gimnastike, atletike m/ž,

plivanja m/ž, stolnog tenisa, tenisa i šaha. Stručni

rad u sekcijama vode nastavnici TZK-a te i vanjski

suradnici. Rad školskog športskog kluba su

međurazredna, međuškolska, međužupanijska i

državna razina natjecanja. Na taj se način učenici

osposobljavaju za aktivno organiziranje slobodnog

vremena te samostalno postaju kreatori načina

življenja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Nositelji programa:

1. Vali Božić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Rad se odvija putem sekcija (vanjski suradnici).

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

70 sati godišnje, 2 sata tjedno- vođenje

dokumentacije, koordinacija među sportovima –

liječnički pregledi svih sportaša koji je obvezan.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Uspjeh na natjecanjima i angažiranost učenika u

pripremnom dijelu.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nabava nastavnih sredstava i pomagala za redovno

i kvalitetno provođenje (lopte, vijače, dvorana,

plivalište, atletske staze, prijevoz, liječnički

pregled sportaša)

155

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Učenička zadruga „MALIK“

5. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupiti na dobrovoljnoj osnovi učenike i

primjerenim metodičkim postupcima pod

vodstvom učitelja mentora omogućiti im razvoj

sklonosti, interesa i sposobnosti, te stjecanje i

primjenu ekoloških, gospodarskih, tehničkih,

društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za

cjelokupan proizvodni proces od njegova

planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja

rezultata rada.

U zadruzi se posebno razvijaju i njeguju radne

navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, stječe

znanje i svijest o načinu i potrebi očuvanja

prirode, očuvanju naše kulturne baštine i pučkog

stvaralaštva. Učenici se profesionalno

informiraju i usmjeravaju, te stvaraju preduvjeti

za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i

lokalnoj sredini.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Probuditi i razviti svijest o nužnosti i vrijednosti

rada za čovjekov život.

Razviti i njegovati radne navike te odgovornost.

Inovativnost, samostalnost, poduzetnost i potrebu

za suradnjom.

Omogućiti stjecanje i produbljivanje,

proširivanje i primjenu znanja te razvoj

sposobnosti važnih za gospodarstvo i

organizaciju rada.

Razvijati ljubav prema prirodi i vrijednostima

koje je čovjek stvorio svojim radom te svijest o

nužnosti očuvanja i ravnotežu u prirodi, zaštite

okoliša i njegovanja baštine.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Voditeljica učeničke zadruge Jadranka

Novak,dipl. učiteljica RN, članovi Zadružnog

odbora, članovi Vijeća učitelja koji se uključuju

u rad učeničke zadruge.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Članovi učeničke zadruge uključili bi se u rad

likovne grupe izradom ukrasnih predmete koje

ćemo predstaviti na prodajnoj izložbi tijekom

prosinca 2013.g. povodom Božića. U travnju

planiramo ponovno održati prodajnu izložbu sa

unikatnim radovima.

Planiramo tokom godine obići nekoliko izložbi

koje su vezane za kreativno oblikovanje,

inovatorstvo na području likovnog stvaralaštva

uključiti ćemo se u pedagoške radionice koje se

budu organizirale po drugim školama, a vezano

uz blagdanske tradicije.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Likovna grupa bi se sastajala svaki tjedan (po

grupama),a raspored bi uskladili sa tjednim

rasporedom mla

đih učenika razredne nastave. Posjeti muzejima,

156

galerijama, izložbama odvijali bi se po dogovoru,

van redovne nastave.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Nastup na smotrama, susretima i natjecanjima te

uzastopno praćenja razvoja radnih navika,

stjecanja znanja i svijesti o potrebi i načinima

očuvanja prirode.

Kroz sve aktivnosti poduzetništvo inovativnosti

svakog učenika, posebno njihovim neposrednim

sudjelovanjem u organizaciji prodajne izložbe.

Razvija se i velika pozornost u razvoju

solidarnosti i svijesti o potrebi za suradnjom

među učenicima,

prigodom vrednovanja prosuđuju se postignuća,

zalaganje i ponašanje, a učenicima se mogu

dodijeliti pohvale i nagrade.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pribor za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta,

cca. 2000,00 kn. Posjeti izložbama- ulaznice

cca.10-20 kn po učeniku.

157

e) IZBORNA NASTAVA

158

TIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Izborna nastava iz informatike

5. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje sposobnosti pouzdane i kritičke

uporabe informacijske i komunikacijske

tehnologije, te razvijanje logičkog i kritičkog

razmišljanja i algoritamskih rješavanja

raznovrsnih problema.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Korištenje informatičkog znanja u

svakodnevnom životu. Primijeniti informatičku

pismenost u savladavanju gradiva drugih

predmeta.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Milana Jakšić, prof., Aljoša Matulić, prof.,

Nataša Maričić, prof. i Katica Androšević, prof.

Učitelj je odgovoran provoditi godišnji plan i

program, motivirati učenike za rad, te

pripremati učenike za natjecanja.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Realizacija izborne nastave u informatičkoj

učionici u obliku frontalnog i individualnog rada

uz korištenje pomagala svojstvenih nastavi

informatike.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

70 sati tijekom nastavne godine, 2 sata tjedno.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje se provodi kroz samovrednovanje,

skupno vrednovanje i vrednovanje učitelja.

Kontinuirano pisano i usmeno praćenje

učenikovih postignuća i ocjenjivanje.

Način korištenja rezultata vrednovanja:

znanja i vještine usmjeriti na pomoć u radu

drugih predmeta, a posebno na odabir zanimanja.

Poticati najbolje učenike za sudjelovanje na

natjecanjima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi stručnog usavršavanja učitelja i

troškovi potrošnog materijala potrebnih za

nastavu - cca 4.500,00 kn godišnje.

159

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Rimokatolički vjeronauk

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

-povezivanje Božje objave i crkvene tradicije s

životom i iskustvom učenika

-ostvarivanje sustavnog i cjelovitog ekumenski

i dijaloški otvorenog upoznavanja katoličkog

vjeronauka na informacijskoj, spoznajnoj,

doživljajnoj i djelotvornoj razini

-postignuće zrelosti kršćanske vjere i

cjelovitog općeljudskog i

vjerskog odgoja učenika koji žive u svojem

religioznom i crkvenom, kulturnom i

društvenom prostoru

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

-izgraditi stav otvorenosti prema

transcendenciji za postavljanje pitanja o

najdubljem smislu čovjekova života

-ostvariti zrelu ljudsku i vjerničku osobnost na

individualnoj i društvenoj razini: na tjelesnoj,

duhovnoj, i društvenoj razini postojanja

-postići kršćanski i ljudski odgoj savjesti na

temelju Božje objave

-biti sposoban shvatiti i povezati biblijske

poruke sa svakodnevnim i društvenim

porukama

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Vjeroučiteljice: Vesna Drmić

Jelena Kustić

Helena Doričić

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-tumačenje sadržaja učitelja

-istraživačko učenje učenika (knjige, i-net,

časopisi)

-kreativne radionice(grupni rad)

- praćenje i bilježenje aktivnosti, zalaganja i

postignuće učenika

-praćenje u rastu vjerskog života u crkvi i župi

-terenska nastava (kazališne predstave,

obilazak mjesnog groblja, posjet mjesnoj

crkvi)

- sudjelovanje u programima ostali učitelja

-pripremanje i realiziranje par minutnih radio

emisija u školi

-izrada tematskih plakata za informiranje i

educiranje šireg auditorija

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Određen nastavnim planom i

programom : dva sata tjedno, 70 sati godišnje u

jednom razredu

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

- vrednovanje propisana od ministarstva

znanosti, obrazovanja i

športa

160

VREDNOVANJA -vrednovanje se vrši pismenim i usmenim

putem

- komponente za ocjenjivanje su:

znanje

stvaralačko izražavanje

zalaganje

komunikacija

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Hamer – 150 kn

Pribor za izradbu plakata - 300 kn

161

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Islamski vjeronauk

1.-8.razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-razvijati duh prijateljstva, povjerenja i

poštovanja u vjeronaučnoj i razrednoj zajednici

-uvidjeti da je čovjeku za život i za vjeru

potrebna zajednica,

-biti spreman prihvatiti sebe i druge u njihovoj

osobnosti,

-usvajanje sadržaja propisanih nastavnim

planom i programom

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

-Uspostaviti odnos povjerenja prema drugima,

prihvaćati razlike među ljudima razvijati duh

zajedništva, služenja, prijateljstva i poštovanja

tuđeg dostojanstva i slobode;

-Razvijanje odnosa u društvu, suosjećajnosti i

socijalizacije, multikulturalnost, multietničnost;

-Razvijati osobnu odgovornost

-Zauzimati se za siromašne i potrebite, te

upoznati karitativne ustanove i organizacije;

sudjelovati u životu svoje zajednice;

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Meliha Hasanović, vjeroučiteljica Islamskog

vjeronauka

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Redovna nastava u školama u kojima je

zastupljen Islamski vjeronauk realizira se po

planu i programu kroz kombinirane oblike

rada, obrada, vježba, samostalni rad, rad u

skupinama (rad prema smjernicama HNOS-a)

-vanučionična nastava

- sudjelovanje na državnom vjeronaučnom

natjecanju u Zagrebu

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

tijekom školske godine

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Usmene i pismene provjere, Ocjenjivanje,

bodovanje, aktivnost, redovnost pohađanja

vjeronauka, aktivnost, opisno praćenje

napredovanja učenika,

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

/

162

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Izborna nastava iz njemačkog

jezika

4.-8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Učenje drugog stranog jezika,

izvršavanje obrazovnih, odgojnih i

socijalnih zadaća u okvirima plana i

programa.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Prepoznavanje, usvajanje i aktivno

korištenje gramatičkih i

komunikacijskih obrazaca

njemačkog jezika, razvijanje vještina

slušanja, pisanja, čitanja, govorenja i

prevođenja stranog jezika,

upoznavanje učenika s kulturnim i

civilizacijskim dostignućima zemalja

njemačkog govornog područja.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Učiteljica njemačkog jezika koja

svojim stručnim i pedagoškim

obrazovanjem te permanentnim

usavršavanjem osigurava učenje

njemačkog jezika i sve ostale

aktivnosti vezane uz nastavni i

izvannastavni proces; učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Izborni predmet u okviru redovne

nastave.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

2 sata tjedno, 70 sati godišnje, 8

skupina učenika.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito usmeno i pisano praćenje

postignuća učenika te ocjenjivanje i

zaključivanje ocjena, izrada plakata,

prezentacija, organiziranje stručne

ekskurzije.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja dodatnih

materijala za rad, hamer-papiri.

163

f) IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

164

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Košarka (muški) K.K. Sv. Matej,

Dragan Mrak - voditelj

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Popularizacija košarke, razvoj i

usmjeravanje mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenika koji predstavljaju školu

u dotičnom sportu kroz košarkaški klub.

Odgojni rad treba biti prožet zabavom, a

zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Dragan Mrak, viši košarkaški trener,

organizator utakmica turnira i provoditelj

programa

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

Ljetna Košarkaška Akademija

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

6 puta 2 sata tjedno + utakmice vikendom

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualo vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje

kluba kroz rezultate u službenim ligama

Košarkaškog Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Opčine Viškovo iz općinskog

proračuna.

165

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Košarkaški klub „Viškovo“

(za djevojčice 1. – 8. razred)

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Popularizacija košarke, razvoj i

usmjeravanje mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupljanje učenica koji predstavljaju

školu u dotičnom sportu kroz košarkaški

klub. Odgojni rad treba biti prožet

zabavom, a zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Franjo Šiljeg, košarkaški trener

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i

međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

4 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog

pojedinca kroz strukturu kluba. Ekipno

vrednovanje kluba kroz rezultate u

službenim ligama Odbojkaškog Saveza

Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz

općinskog proračuna.

166

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Sportska gimnastika

za djevojčice

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Učenje osnova sportske gimnastike i

razvijanja motoričkih sposobnosti djece.

Priprema djece za školska sportska

natjecanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Razvijanje i učenje motoričkih dostignuća.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Ženski gimnastički klub "Vita".

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Treninzi dva puta tjedno po sat vremena.

Popodnevni termini izvan školske satnice.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Radnim tjednom.

Srijeda-petak u vremenu od 18 do 19 sati

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz natjecateljica na liječnički pregled i

takmičenje

167

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Odbojka - djevojčice

1. – 8. razred

Odbojkaški klub „Viškovo“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Popularizacija odbojke, razvoj i usmjeravanje

mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenica koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz odbojkaški klub. Odgojni

rad treba biti prožet zabavom, a zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Karmen Vukorepa, viša odbojkaška trenerica

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

8 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca kroz

strukturu kluba. Ekipno vrednovanje kluba kroz

rezultate u službenim ligama Odbojkaškog

Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

168

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Nogometni klub „Halubjan“ Viškovo

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Popularizacija odbojke, razvoj i usmjeravanje

mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupljanje učenica koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz odbojkaški klub.

Odgojni rad treba biti prožet zabavom, a

zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Branko Milković, nogometni trener

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

10puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje

kluba kroz rezultate u službenim ligama

Nogometnog Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

169

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Rukometni klub „Halub“ Viškovo

dječaci

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Popularizacija rukometa, razvoj i

usmjeravanje mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Okupljanje učenika koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz rukometni klub.

Odgojni rad treba biti prožet zabavom, a

zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Goran Starčević, rukometni trener

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

6 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje

kluba kroz rezultate u službenim ligama

Rukometnog Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

170

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Rukometni klub „Viškovo“ Viškovo

dječaci

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Popularizacija rukometa, razvoj i

usmjeravanje mladih prema sportu

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupljanje učenika koji predstavljaju školu u

dotičnom sportu kroz rukometni klub.

Odgojni rad treba biti prožet zabavom, a

zabava odgojem.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Mario Kezić, rukometni trener

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Trening, utakmice (školska i županijska

prvenstva) turniri ( domaći i međunarodni)

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

6 puta 2 sata tjedno + vikend utakmice

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Individualno vrednovanje svakog pojedinca

kroz strukturu kluba. Ekipno vrednovanje

kluba kroz rezultate u službenim ligama

Rukometnog Saveza Hrvatske

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prijevoz učenika za potrebe ŠŠD Malik,

Sufinanciranje Općine Viškovo iz općinskog

proračuna.

171

4.) PROJEKTI

172

AKTIVNOST, PROGRAM

ILI PROJEKT

EKO-ŠKOLA

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Ojačati učenike da učine pozitivne promjene u svojim

životima primjenjujući to u svojoj radnoj i životnoj

okolini.

Shvatiti važnost čistog okoliša za život, steći navike

odvajanja otpada , staviti naglasak na recikliranje i

otklanjanje otpada na sigurno vodeći brigu o zemlji, vodi

i zraku.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Obilježavanje značajnih eko-datuma, usvojiti pravila

ponašanja u prirodi, načine zbrinjavanja otpada, razvijati

ekološku svijest i ljubav prema prirodi, upoznati

zaštićene dijelove prirode svoga zavičaja, upoznati ih s

Projektom Marišćine koja se nalazi u njihovoj životnoj

okolini.

Razvijanje praktičnih i radnih vještina za estetsko

uređenje škole i osjećaj zajedništva

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Marica Brala uč. Prirode i biologije.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Školske radio emisije

Izrada plakata

Uređenje učionica i okoliša škole

Akcije sakupljanja staroga papira

Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Provođenje eko-kviza škole i sudjelovanje na

Županijskom eko-kvizu „Lijepa naša“

Biranje novog eko-slogana škole

Sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja

Sakupljanje i pisanje starih recepata zavičaja

Fotografiranje- njihova prezentacija

Načini štednje vode i energije u školi i domaćinstvu.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Učenici će se sastajati jednom tjedno u dogovoru s

učiteljicom tijekom školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Sudjelovanje na Županijskom susretu eko-škola

Fotografiranje, izrada plakata, školske radio emisije,

sudjelovanje na svim ostalim razinama natjecanja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Putni troškovi za učenike 500 kuna

Materijalni troškovi 300 kuna

173

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

GLOBE PROGRAM

7. i 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Promatranja i mjerenja vezana za planet Zemlju

te dobivanje podataka koji se prenose u GLOBE

server.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učenici usvajaju vještine mjerenja i podiže se

ekološka svijest kao što se i ostvaruju

međunarodna prijateljstva sa svojom

generacijom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

IngridWolf Stefan, učiteljica prirode i biologije i

učenici škole.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Mjerenja maksimalne i minimalne dnevne

temperature te procjena naoblake i tipova oblaka.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jednom tjedno se podaci unose u GLOBE

student data server.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici se bave istraživačkim radom te takav

način osigurava učenicima mnoštvo edukacijskih

materijala i spoznaja. Za takav rad dobivaju

jednom mjesečno potvrdu od GLOBE centra u

Americi.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Za sada nema predviđenih troškova.

174

5.) ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI

175

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Trening životnih vještina – program

prevencije ovisnosti

3. - 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Omogućiti učenicima da na organiziran način

ovladaju različitim životnim vještinama i tako

budu bolje pripremljeni za rješavanje životnih

izazova i budu manje skloni ovisnostima.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Jačanje samopoštovanja, povećanje sposobnosti

donošenja odluka, djelotvornije komuniciranje,

izbjegavanje nesporazuma, stjecanje novih

prijatelja, zauzimanje za vlastita prava, odbijanje

alkohola, cigareta, droge, odupiranje reklamnim i

drugim pritiscima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko –

goranske županije.

Razrednici, školski pedagog, učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Radionice organizirane u okviru redovne nastave

na satovima razrednog odjela u 3., 4.,5., 6. i 7.

razredu. Sudjeluju svi učenici.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

6 – 8 radionica (od listopada do ožujka/travnja /

svibnja tekuće školske godine)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata, priprema dramskih prikaza,

korištenje stečenih znanja i vještina u

svakodnevnom životu te različitim životnim

situacijama.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

1000,00 kn po razrednom odjelu:

nastavni materijali, edukacija učitelja

Provođenje programa financira Nastavni zavod

za javno zdravstvo PGŽ.

176

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Zdravstveni odgoj

1. – 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Zdravo življenje i odnos prema okolini.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvoj zdravih životnih navika od rane razvojne

dobi učenika.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelji prirode, biologije, TZK, svi razrednici i

učenici.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Na redovnoj nastavi prirode, biologije i TZK, i 12

sati na satovima razredne zajednice.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Kontinuirano tijekom nastavne godine.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Korištenje stečenih znanja i vještina u

svakodnevnom životu te različitim životnim

situacijama.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Mogući troškovi na uređenju sanitarnih prostora

škola će riješavati sa osnivačem.

177

6.) OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA/ PRIREDBE,

SVEČANOSTI, MANIFESTACIJE

178

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Početak nastave

Svečani prijem učenika

1. razreda

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Upoznavanje učenika s organizacijom rada

škole, kućnim redom, rasporedom sati,

raspored učenika u učionice.

Izraziti dobrodošlicu novim učenicima 1.

razreda i njihovim roditeljima.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Priprema učitelja, roditelja i učenika za

novu školsku godinu.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici, pedagog, ravnatelj, učitelji RN,

učenici 2. razreda.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Neposredni rad s učenicima. Kulturno-

umjetnički program. Svečana priredba za

učenike 1. razreda.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

2. rujan 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Mišljenje roditelja i učenika u neposrednom

kontaktu s učiteljima škole.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Poklon paketi za učenike 1. razreda u

financiranju Općine Viškovo.

179

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Blagoslov sa službom riječi povodom

početka školske godine

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijati zajedništvo i poticati duhovnu

dimenziju kod učenika, upoznati učenike s

tradicijom zavičaja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svečano obilježiti početak školske godine u

duhu tradicijezavičaja; povezati ime škole sa

zaštitnikom mjesta.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Ravnatelj, učitelji, učenici, djelatnici škole.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Svečanost se organizira dogovorom ravnatelja i

župnika župe Sveti Matej u Viškovu.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

20.rujna 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Mišljenje Vijeća roditelja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Nema predviđenih troškova.

180

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Božićna priredba

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obilježavanje i svečana proslava Božića

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poticanje i razvijanje međusobne

komunikacije i prihvaćanja jedni drugih u

duhu Božića i tradicionalnih vrijednosti,

usvajanje odgojnih elemenata i vrijednosti

vezanih za blagdan i tradiciju zavičaja

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učenici i učitelji škole, prema dogovoru,s

naglaskom na aktivnosti dogovorene u

razredima od 1. do 4. i voditelja malog zbora i

KUD-a škole

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Priredba u dvorani škole, popraćena uređenjem

učionica i hodnika škole u blagdanskom ozračju

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prosinac 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Usmeno vrednovanje učeničkih radova i

predstavljenog sadržaja u obliku pohvala;

osluškivanje prihvaćanja načina

prezentiranja sadržaja od strane roditelja i

učenika.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Učenike od 1. do 4. razreda daruje Općina

Viškovo božićnim poklonima

-uređenje razreda i hodnika 500 kn

181

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Pusni dani

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Njegovanje tradicije i običaja Halubja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijanje kreativnosti kod učenika i osjećaja

pripadnosti halubajskom kraju .

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Svi učenici i učitelji.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Sudjelovanje učenika škole na dječjim

karnevalima u Viškovu i Rijeci.

Doček Halubajskih zvončara ispred škole.

Nastava pod maskama.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Veljača, ožujak 2014.

04. ožujak 2014.

- nastava pod maskama

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Biranje najljepših maski i podjela diploma

učenicima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

200,00 kn po učeniku za karnevalske kostime.

Troškove snose roditelji.

182

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Maškare

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Održavanje duge tradicije maskiranja u našem

zavičaju.

Okupiti učenike koji pokazuju interes za

maskiranje.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Obilježavanje maškaranih manifestacija u

školi i na maškaranim povorkama u Viškovu i

Rijeci te ostalih karnevalskih događanja

tijekom godine.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA I NJIHOVA

ODGOVORNOST

Gordana Dukić Širola, Dubravka Šnajdar,

Katarina Sušanj

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Sudjelovanje na karnevalskim povorkama u

Rijeci i Viškovu, te obilježavanje „Pusnog

utorka“ u školi.

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Siječanj – ožujak, 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kroz ponašanja na manifestacijama u velikoj

skupini djece i ponašanju između učenika

vrednuju se odgojni rezultati.

Prezentacija maski na karnevalima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi kostima oko 200 kn.

183

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Eko-dan škole

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Snimiti stanje -okoliš škole, kuće, naselja,

mjesta.

Utvrditi postojeće probleme u okolišu i

mogućnosti rješenja.

Predvidjeti i upozoriti na nove probleme okoliša,

djelovati s ciljem sprječavanja nastanka novih.

Unaprijediti kakvoću življenja osiguravajući i

održavajući visoku kakvoću okoliša za život, rad i

kretanje.

Organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i

radnih uvjeta.

Zaštititi prirodu .

Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava.

Poticati i osmišljavati rad u okolišu.

Nastojati ispraviti štetne posljedice.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Usklađivanje i prilagođavanje programa Eko-

škola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu.

Uvođenje posebnih programa zaštite okoliša.

Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu.

Upozoravati javnost o problematici okoliša.

Osigurati uvjete za trajno i pravodobno

informiranje javnosti i sudjelovanje u svim

predviđenim aktivnostima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Ravnatelj škole, svi učitelji, učenici i ostali

zaposlenici škole, kao i roditelji.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Eko-kviz po paralelkama, radio emisija, izrada

plakata i panoa.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

22. travanj 2014. god.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Podjela diploma najuspješnijoj ekipi, izložba

najuspješnijih likovnih i literarnih radova

učenika, javna pohvala ravnatelja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Oko 300 kuna za papir i dr. potrebni materijal za

izradu plakata.

184

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Dan škole

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Smotra sveukupnih aktivnosti u školi tijekom

školske godine.

Nagrađivanje učenika i mentora koji su postigli

zapažene rezultate na natjecanjima.

Proglašavanje učenika generacije.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obilježiti svečanost Dana škole različitim

aktivnostima učenika.

Dati mogućnost svakom učeniku da pokaže

svoje znanje, vještine i postignuća koje tijekom

godine stječu u različitim aktivnostima.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Svi učenici i učitelji, voditelji izvanškolskih

aktivnosti.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Prezentacija školskog lista „Tratinčica“,

sportska natjecanja učenika, kulturno-

umjetnički program učenika, nagrađivanje

učenika i mentora koji su postigli zapažene

rezultate na različitim natjecanjima,

proglašavanje i nagrađivanje učenika

generacije, izložba likovnih i tehničkih radova

učenika.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

30.svibanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Mišljenje roditelja, učenika i učitelja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pokloni za učenike i mentore – financira škola.

185

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Svečana priredba učenika 8. razreda

povodom završetka osnovnog

školovanja

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obilježavanje završetka osnovnog školovanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Pružiti učenicima mogućnost zahvale učiteljima

na pruženom znanju i vještinama.

Čestitati učenicima na postignutom uspjehu i

uputiti ih u daljnje obrazovanje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici i predmetni učitelji 8. razreda,

ravnatelj, pedagog.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Svečana priredba u dvorani škole uz prigodni

program.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

27. lipnja 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Mišljenje učenika, roditelja i učitelja.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Poklon knjige za učenike koji su postigli

odličan uspjeh. Troškove snosi škola.

186

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Glazbeni festival mladih

„Halubje 2014.“

Podjela svjedodžbi

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obilježavanje završetka školske godine

podjelom svjedodžbi i održavanjem festivala

učenika.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Svečano obilježavanje završetka nastavne

godine i razvijanje glazbenog talenta učenika

škole kao i doprinos kulturnim događanjima

Općine Viškovo.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici, učenici, voditelji glazbenog

projekta „Halubje 2013.“ , učiteljica glazbene

kulture, Općina Viškovo, turistička zajednica

Općine Viškovo.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Podjela svjedodžbi u školi.

Održavanje glazbenog festivala u Marčeljima

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

27. lipanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Izdavanje glazbenog CD-a, podjela svjedodžbi i

diploma.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

40.000,00 kn

Troškove snosi većim dijelom Općina Viškovo

(30.000,00 kn) i dijelom Županija primorsko –

goranska (10.000,00 kn).

187

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

„Čakavčići pul Ronjgi“

2013.

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Naša škola bit će domaćin manifestacije.

Njegovanje čakavskog izričaja. Razvijanje

literarnog talenta učenika škole kao i doprinos

kulturnim događanjima Općine Viškovo.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Promocija zbirke pjesama na čakavskom

narječju učenika svih škola primorsko-goranske

županije .

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Razrednici, učenici, profesorice hrvatskog

jezika i književnosti,voditeljica skupine Mali

čakavci, Općina Viškovo, Ustanova „Ivan

Matetić Ronjgov“.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Organizacija i održavanje manifestacije kojoj je

domaćin naša škola.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

studeni 2013.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Izdavanje zbirke pjesama i nagrađivanje

najuspješnijih pjesama prema ocjeni stručnog

žirija.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškove snosi Ustanova „Ivan Matetić

Ronjgov“.

188

7.) ŠKOLSKI LISTOVI

189

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Školski list “Matej” –

bilten mladih knjižničara

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Okupiti grupu učenika od 5. do 8. razreda (20-tak

učenika) koji će, osim što pokazuju interes prema

knjizi, čitanju, knjižničnoj djelatnosti, istraživačkom i

timskom radu, aktivno sudjelovati u oblikovanju

cjelokupnog programa rada grupe vlastitim idejama,

sugestijama, prijedlozima i konkretnim radom u

školskoj knjižnici;

Osposobiti grupu za prenošenje navika čitanja i

korištenja knjižničnih službi i usluga ostalim

korisnicima školske knjižnice

(učenicima,učiteljima,roditeljima/starateljima);

U sklopu kulturne i javne djelatnosti školske

knjižnice organizirati gostovanja, predavanja,

tematske izložbe, književna sijela s aktualnim

gostima, predstavljanja novih književnih naslova te

obilježavati prigodne datume, kao i aktualne događaje

iz školskog života (ovisno o interesima članova grupe,

kao i interesima korisnika školske knjižnice);

Izdavanje godišnjaka, školskog lista “Matej” –

bilten Mladih knjižničara;

Izvršavanje obrazovnih, odgojnih i socijalnih zadaća u

okvirima plana i programa

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Poticanje učenika na korištenje školske knjižnice,

odnosno svih izvora znanja koje školska knjižnica

nudi s ciljem stvaranja trajne navike čitanja i

korištenja knjižnične građe kod učenika, tj.

razvijanja vještina informacijske pismenosti i

osposobljavanja učenika za cjeloživotno učenje;

Promovirati školsku knjižnicu kao središte kulturnih

zbivanja i školskoga informiranja, kao mjesto

okupljanja i provođenja izvannastavnoga i slobodnog

vremena učenika u školi;

Ostvarivanje suradnje s drugim školskim

knjižnicama, Narodnom knjižnicom i čitaonicom

“Halubajska zora” Viškovo, Gradskom knjižnicom

Rijeka i Dječjim odjelom “Stribor” GKR-a, kao i

srodnim kulturnim ustanovama (muzeji, kazališta) te

upoznavanje s organizacijom rada i sadržajima koje

takve institucije nude.

Osmišljavanje koncepcije školskog lista “Matej” –

bilten Mladih knjižničara, njegova priprema,

uređivanje, izrada, izdavanje i promoviranje.

Članstvom u grupi Mladih knjižničara i

sudjelovanjem u procesu stvaranja školskog lista

“Matej” njeguje se zajedništvo, uči se kultura

komuniciranja i ponašanja, uočavaju se sklonosti i

sposobnosti učenika, otkriva se darovitost i

kreativnost, jača se samopouzdanje i samopoštovanje

učenika.

190

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

I NJIHOVA ODGOVORNOST

Jasminka Bertović Pupić, dipl. bibliotekar i prof.

hrvatskoga jezika i književnosti. Školska knjižničarka

svojim stručnim i pedagoškim obrazovanjem,

permanentnim usavršavanjem te sustavnim praćenjem

stručne i pedagoške literature, kao i literature

namijenjene učenicima,osigurava provođenje

izvannastavne aktivnosti te vodi učenike u procesu

izrade školskog lista “Matej” te uređuje bilten Mladih

knjižničara

Učenici članovi grupe Mladi knjižničari

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Izvannastavna aktivnost tijekom cijele

nastavne godine;

Školski list “Matej” – bilten Mladih knjižničara

izlazi jednom godišnje, na kraju prvog obrazovnog

razdoblja školske godine i prati događaje iz svijeta

knjiga, knjižnica i školskoga života tijekom

kalendarske godine.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

1 sat tjedno, 35 sati godišnje (učenici Mladi

knjižničari raznolike djelatnosti i zaduženja također

obavljaju i tijekom školskih odmora, za vrijeme

slobodnih satova te u osobno slobodno vrijeme).

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Redovito usmeno i pisano praćenje postignuća

učenika

(praćenje i ispitivanje zanimanja učenika za

knjigom, samostalnim snalaženjem u knjižnici i

radom u školskoj knjižnici).

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Pribor i materijali potrebni za stručnu obradu

knjižnične građe (knjižni listići i džepići, datumnici /

bar-cod naljepnice, signaturne naljepnice); članski

kartončići i džepići za evidenciju korisnika školske

knjižnice; uredski materijal (papir, ljepilo, selotejp,

škare, flomasteri, markeri...) potreban za izradu

prigodnih panoa, postera, letaka te za estetsko

uređivanje knjižnice u povodu prigodnih datuma;

folije za plastificiranje materijala za panoe, prigodno

izrađene diplome i iskaznice dežurnih i EKO-

dežurnih učenika i učitelja (cca 5.500,00 kn

godišnje).

Pribor i materijali za izradu školskog lista

“Matej” – bilten Mladih knjižničara:

papir A4 i toneri za printere (crni i u boji) za

printanje lista; spirale, folije za naslovnicu i korice

za spiralni uvez školskog lista; CD-i ili drugi mediji

za pohranu tekstova i fotografija (cca 8.500,00 kn

godišnje).

191

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Školski list „Tratinčica“

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Praćenje školskih aktivnosti, učenika i učeničkih

postignuća, razvijanje novinarskog izraza učenika,

upoznavanje rada škole sa širom zajednicom

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Informiranje učenika, djelatnika i šire zajednice o

radu škole

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Novinarska skupina sastavljena od učenika

7. i 8. razreda čiji se radovi objavljuju u školskom

listu te njihova voditeljica, ujedno i autorica lista,

Danijela Bartolović Antić,prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Pisanje i objavljivanje literarnih, likovnih i

novinarskih radova kao i bilježenje aktivnosti

fotoaparatom

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

U kontinuitetu tijekom cijele nastavne godine, do

objavljivanja školskog lista na Dan škole

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Školski list informativnog je karaktera te svoje

čitatelje upoznaje s djelatnošću i aktivnostima

škole, a literarni i likovni radovi u njemu

objavljeni svojevrsna su nagrada njihovim

autorima, tj. učenicima

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi tiskanja lista

192

8.) UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO – OBRAZOVNIM

POTREBAMA

Među učenike s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama ubrajamo

učenike s teškoćama različite pojavnosti i darovite učenike. Radi se o raznorodnoj

skupini učenika za koje su nužne razlike u ciljevima, odnosno očekivanim postignućima,

sadržajima i metodama učenja i poučavanja sukladno njihovim individualnim

sposobnostima i posebnostima.

Nužna pretpostavka u planiranju rada s učenicima s posebnim odgojno –

obrazovnim potrebama trajno je i kvalitetno profesionalno usavršavanje kadrova te

suradnja među svim nositeljima odgojno – obrazovnog procesa: od nositelja odgojno –

obrazovne politike do učitelja, vanjskih stručnjaka i suradnika, međuresornih ustanova,

obitelji, lokalne zajednice i udruga.

Ovo uključuje prepoznavanje potreba i poznavanje osobina učenika s

teškoćama u razvoju te darovite djece, poznavanje odgojno – obrazovnih metoda i oblika

rada i njihovu primjenu, poznavanje individualizirane i razlikovne (diferencirane)

nastave i vrednovanja uspješnosti, vodeći računa o mogućnostima svakog učenika.

8.a) UČENICI S TEŠKOĆAMA

Uključujuće (inkluzivno) obrazovanje temelji se na osiguranju uvjeta, koji u

redovnom školskom sustavu, zajedno s vršnjacima, omogućuju učenicima s teškoćama

stjecanje što više očekivanih postignuća.

Djeca s teškoćama imaju mogućnost školovanja po nekom od primjerenih

oblika školovanja, koji najbolje odgovara sposobnostima pojedinog učenika. Mogu

savladavati redovne ili prilagođene nastavne programe individualiziranim postupcima i

posebnom dodatnom pomoći edukacijskih rehabilitatora odgovarajuće specijalnosti.

Prema potrebi izrađuju se individualni odgojno – obrazovni programi koji se pohranjuju

u školsku arhivu.

193

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Individualni odgojno – obrazovni

programi

(redovni uz individualizaciju i

prilagođeni programi)

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Pomoći učeniku u savladavanju

planiranih nastavnih sadržaja

Poticati učenika na rad

Pružiti mu pomoć u snalaženju i

olakšati mu rad

Naučiti učenika uporabi literature

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Razvijati potrebu za učenjem

Uključiti učenika u rad grupe / tima

Naučiti učenika važnosti suradnje s

drugim učenicima

Naučiti učenika da primjeni naučeno u

svakodnevnom životu

Ohrabrivati učenika u postizanju

uspjeha

Pružati podršku i skrb učenicima

Učinkovitim postupcima

prilagođavanja olakšati učeniku

ostvarivanje zadanih ciljeva

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Predmetni učitelji, razrednici, defektolozi

odgovarajuće specijalnosti, pedagog,

ravnatelj, nadležna školska liječnica, psiholog

Zavoda za javno zdravstvo PGŽ, roditelji

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Stupnjevito pružanje pomoći

Pojačani nadzor pri radu

Izdvajanje bitnih odrednica

Prema potrebi smanjenje broja

činjenica

Sažimanje

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

U kontinuitetu tijekom cijele školske godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Razgovor

Ocjenjivanje u raznim situacijama

Mape učeničkih radova

Komunikacija među učenicima

Primjena usvojenog znanja

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

194

Našu školu pohađa 31 učenik koji se školuje po primjerenom obliku

školovanja.

Od toga je 5 učenika koji nastavu pohađaju po prilagođenom programu, dok ostali

učenici nastavu pohađaju po redovnom nastavnom programu uz individualizirane

metode i oblike rada te dodatnu edukacijsko rehabilitacijsku potporu

edukacijskog rehabilitatora odgovarajuće specijalnosti.

Za ovu školsku godinu odobren nam je rad za tri asistenta u nastavi, troškove

kojih snosi Županija primorsko – goranska i dijelom Općina Viškovo.

Ovdje je potrebno napomenuti da učenici s Rješenjem o dodatnoj edukacijsko

rehabilitacijskoj potpori socijalnog pedagoga i edukacijskog rehabilitatora nisu

u mogućnosti istu realizirati zbog nedostatka odgovarajućeg stručnjaka.

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Asistenti u nastavi

RN, PN

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Pomoći učeniku u savladavanju

planiranih nastavnih sadržaja

Poticati učenika na rad

Pružiti mu pomoć u snalaženju i

olakšati mu rad

Naučiti učenika uporabi literature

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Asistenti u nastavi radit će s troje

učenika razredne nastave i jednim

učenikom predmetne nastave koji

imaju teškoće koje im onemogućavaju

samostalno savladavanje nastavnog

procesa.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Asistenti u nastavi, učiteljice RN,

predmetni učitelji, razrednici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Individualni rad s učenicima poštujući

njihove specifičnosti i mogućnosti

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

U kontinuitetu tijekom cijele školske

godine.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Razgovor

Ocjenjivanje u raznim situacijama

Mape učeničkih radova

Komunikacija među učenicima

Primjena usvojenog znanja

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi fotokopiranja.

195

8.b) TALENTIRANI I DAROVITI UČENICI

Odgojno – obrazovna ustanova treba otkrivati talentirane i darovite učenike te

osigurati razvoj njihovih sposobnosti, usmjeriti se na zadovoljavanje posebnih

spoznajnih, socijalnih, emocionalnih i tjelesnih potreba talentiranih i darovitih

učenika, uz praćenje i vrjednovanje njihovih postignuća.

Učenici se upućuju na različita natjecanja s područja koja ih zanimaju, čime im

se pruža prilika za iskazivanje sposobnosti i talenata te njihovo vrjednovanje i

samovrednovanje. Natjecanja mogu poslužiti za prepoznavanje talentiranih

učenika te kao odgojno – obrazovna ponuda. Natjecanja mogu biti gradska i

općinska, županijska, državna i međunarodna te pojedinačna i skupna.

Također učenici svoje interese i sklonosti mogu zadovoljiti u nekom od

programa izvan redovite nastave, a koji se odnose na različite izvannastavne

aktivnosti, radionice, ljetne i zimske škole i klubove, u kojima učenici pohađaju

programe prema svojim područjima talentiranosti, darovitosti i sklonosti.

AKTIVNOST, PROGRAM ILI

PROJEKT

Rad s talentiranim i darovitim učenicima

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Prepoznavanje i razvoj mogućnosti talentiranih i darovitih

učenika.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Zadovoljavanje posebnih spoznajnih, socijalnih,

emocionalnih i tjelesnih potreba talentiranih i darovitih

učenika, uz praćenje i vrednovanje njihovih postignuća.

NOSITELJI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA I

NJIHOVA ODGOVORNOST

Učitelji – mentori, učitelji.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Redovna nastava u školi, izvannastavne i izvanškolske

aktivnosti, dodatna nastava u školi.

Odlazak učenika na natjecanja iz raznih područja.

Radionice s darovitim učenicima.

VREMENIK AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Tijekom školske godine, 1 – 2 sata tjedno.

Obilježavanje Dana darovitih učenika 21.ožujka.

NAČIN VREDNOVANJA I

NAČIN KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA

Ocjenjivanje, sudjelovanje na smotrama i natjecanjima.

DETALJAN TROŠKOVNIK

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA

Troškovi literature i fotokopiranja, putni troškovi za

učenike i učitelje pri odlasku na natjecanja i smotre.

Troškove uglavnom snosi škola. Mogući dio participacije

roditelja.

196

9.) ANALIZA NASTAVNOG PROCESA

Analiza nastavnog procesa provodi se na nekoliko načina. Na početku

školske godine učitelji razredne i predmetne nastave po paralelkama i predmetnim

aktivima izrađuju godišnji plan i program nastavnih predmeta i tema, a u mjesečnim i

dnevnim pripremama detaljnije razrađuju nastavni proces.

Godišnji planovi su dio godišnjeg plana i programa rada škole, a mjesečne

planove učitelji dostavljaju ravnatelju i pedagogu škole. Također su dostupni na

informativnim panoima u učionicama.

Jednom mjesečno se analizira nastavni proces po aktivima srodnih predmeta

te se zajednički usklađuju po nekim temama (terenska nastava, korelacija).

Ravnatelj i pedagog u svojim planovima imaju predviđen pedagoški posjet

nastavi svakog učitelja, nakon čega se analizira nastavni proces.

Posebna pažnja usmjerava se učiteljima početnicima, učiteljima s manje iskustva, te

onima koji nisu položili stručni ispit. Nakon održanog nastavnog sata analizira se

nastavni procesa sa ravnateljem i školskim pedagogom.

Svi učitelji su dužni pohađati stručne aktive u organizaciji Agencije za

odgoj i obrazovanje, kao i kontinuirano se dnevno pripremati za svaki nastavni sat.

Dnevne pripreme dva puta godišnje pregledava ravnatelj škole.

Analiza nastavnog procesa je dio statističkog izvješća o uspjehu učenika

koje na kraju polugodišta i školske godine napravi pedagog škole. Izvješće se prezentira

Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Školskom odboru, a također se dostavlja i Uredu

državne uprave. Ured državne uprave objedinjava rezultate svih škola u našoj županiji

te daje povratnu informaciju – tabelu, u kojoj se može vidjeti i usporediti uspjeh

učenika svih škola Primorsko – goranske županije.

10.) SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

Samovrednovanjem rada škole želimo doći do pokazatelja uspješnosti u

kvaliteti nastave, školskog ozračja, odnosa učenika, učitelja i roditelja u obrazovnom

procesu, kvaliteti materijalnih uvjeta rada škole odn. pedagoškog standarda, a sve s

ciljem unapređivanja kvalitete i povećanja vrijednosti škole.

U tom smislu osim kontinuiranog uvida u nastavni proces od strane

ravnatelja i pedagoga škole, kao i detaljnih analiza na kraju 1. i 2. polugodišta, sa svim

tim rezultatima upoznajemo sve sudionike obrazovnog procesa u školi.

Jednom godišnje u školi ćemo provesti anketne upitnike za učenike,

roditelje i učitelje s ciljem dobivanja mišljenja te pokazatelja za daljnje napredovanje

rada škole.

197

U mnogim aktivnostima i projektima škola želi aktivno uključiti roditelje i

lokalnu samoupravu radi promišljanja kvalitete školskog ozračja, a uloga lokalne

samouprave je osobito istaknuta u pomaganju i sufinaciranju mnogih projekata i

materijalnih uvjeta škole.

Ukoliko se provede vanjsko vrednovanje, dobivene podatke koristit ćemo

za daljnje osmišljavanje strategije unapređenja kvalitete rada škole.

Jedan od oblika samovrednovanja kvalitete rada učitelja i učenika je

sudjelovanje i uspjeh postignut na raznim natjecanjima županijske i državne razine. Za

kvalitetne rezultate škola i lokalna samouprava nagrađuje učenike i mentore te time daje

poticaj i ostalim sudionicima obrazovnog procesa.

Velika pažnja u našoj školi daje se vrednovanju EKO projekta gdje svi

učenici imaju priliku istaknuti se u različitim akcijama uređenja okoliša škole, a rezultati

su vidljivi u kvaliteti ozračja školskog ambijenta.

198

11.) RAZVOJNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

S obzirom da naša škola ima veliki broj učenika, koji ne prati adekvatna veličina

zgrade i broj učionica, početkom 2.polugodišta planiramo urediti prostorije koje je

trenutno koristi dječji vrtić smješten u zgradi naše škole. Dječji vrtić će se preseliti u

novoizgrađenu zgradu. Te prostorije ćemo urediti za potrebe razredne nastave.

Također ćemo opremiti kabinete za srodne predmete predmetne nastave. Takvim

promjenama dobit ćemo i rasterećenje dvaju ulaza u školu.

Prostor ispod sadašnje dvorane uredit će se u manju dvoranu za TZK koja će biti

namijenjena učenicima nižih razreda. Financiranje radova planirano je od lokalne

samouprave.

Opremit ćemo i urediti još jedan prostor (bivša blagovaonica) u prostoriju za

predavanja, skupne roditeljske sastanke, organizaciju aktiva učitelja ili radionica za

učenike.

Ove školske godine očekujemo dobivanje zlatnog status EKO škole.

199

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE

CILJEVA

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE SE

CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU

AKTIVNOSTI

MJERLJIVI POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

1Vrjednovanje učeničkog napretka i postignuća

2. Stručna služba 3. Odnos učenika prema drugim učenicima u školi 4.Podrška učenicima

Razvijanje motivacije kod učenika za sudjelovanje na natjecanjima, rad na razvijanju interesa te učinkovitije nagrađivanje učenika i mentora koji postižu zapažene rezultate Ekipiranje stručne službe. Osiguravanje učinkovite realizacije rada svih članova stručnog tima. Smaniti stupanj nasilja među djecom. Kontinuirano podučavanje učenika socijalnim vještinama. Nenasilno rješavanje sukoba. Razvijati odgovoran odnos učenika prema školskoj imovini. Osigurati adekvatnu odgojno obrazovnu pomoć i podršku učenicima s posebnim potrebama.

Organizacija stručnih ekskurzija, osiguravanje materijalnih sredstava uz pomoć sponzora, cirkularno pismo potencijalnim sponzorima,prepoznavanje i uočavanje sklonosti kod učenika Pisanje obrazloženog zahtjeva u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Radionice i predavanja za učenike na satovima razrednih odjela. Predavanja za roditelje svih učenika škiole na roditeljskim sastancima. Kontinuirani rad na razvoju odgovornosti kod učenika. Individualni rad s mentorima, predmetnim učiteljima i asistentima u nastavi.

Stručna literatura, dostupnost svim suvremenim izvorima znanja, stručno nastavno osoblje, financijska sredstva. Defektolog edukacijski rehabilitator, logoped, psiholog, knjižničar Stručna literatura, stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, laptop i projektor,projekciono platno. Stručna literatura, stručno usavršavanje,financijska sredstva, potreban adekvatan prostor za rad.

Lipanj 2014. Ovisno o odluci Ministarstva. Lipanj 2014. Lipanj2014.

Ravnatelj, učitelji – mentori, stručna služba. Ravnatelj, Ministarstvo Razrednici, svi učitelji,ravnatelj,stručna služba, školska liječnica,vanjski suradnici. Ravnatelj, učitelji – mentori, asistenti u nastavi, predmetni učitelji,knjižničar,pedagog.

Veći broj učenika na natjecanjima. Realizacija stručne ekskurzije. Ekipirana stručna služba. Manje nasilja među učenicima, veća suradnja među učenicima, bolja tolerancija. Odgovorniji odnos prema školskoj imovini. Razvoj svih potencijala učenika i realizacije istih kroz ostvarena postignuća.

200

11.) HIMNA ŠKOLE

201

13.) E T I Č K I K O D E K S

NEPOSREDNIH NOSITELJA

ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

OSNOVNE ŠKOLE „SVETI MATEJ“ VIŠKOVO

Na temelju čl.58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(N.N .87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) i čl.175. Statuta Osnovne škole „Sveti Matej“

Viškovo u suradnji s Učiteljskim vijećem Školski odbor Osnovne škole „Sveti Matej“

Viškovo, na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2009. godine donosi

ETIČKI KODEKS

1. UVOD I OPĆE ODREDBE

Etičkim kodeksom potiče se razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno

opravdanoga ponašanja, te njihova primjena u specifičnom kontekstu Osnovne škole „Sveti

Matej“ Viškovo (u daljnjem tekstu: Škola), kao skup načela i standarda kojim se štite i

promiču prava i slobode te obveze i odgovornosti učitelja i stručnih suradnika kao

neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti kao i ostalih radnika Škole.

Temeljna etička načela Kodeksa proizlaze iz Sokratov (učiteljske )prisege: sloboda

koja ne ugrožava slobodu druge osobe, poštenje, pravednost, izvrsnost, međusobno

uvažavanje, kulturu dijaloga, ljudsko dostojanstvo, istinoljubivost i osobnu odgovornost.

Ustavom Republike Hrvatske su zajamčena sva ljudska prava i slobode, a Škola

specificira i implementira postojeća prava u Etički kodeks obvezujući se tako i na ovaj način

promicati Ustavna prava i slobode svakog čovjeka.

Svi učenici , roditelji i druge osobe zainteresirane za rad Škole bit će upoznati s

Etičkim kodeksom i prvilima ponašanja koja imaju pravo očekivati od svih učitelja i stručnih

suradnika te ostalih radnika Škole.

2. SVRHA I CILJEVI ETIČKOG KODEKSA

Ciljevi i svrha Etičkog kodeksa su stvaranje ozračja u kojemu je svim djelatnicima

i

korisnicima usluga Škole omogućen nesmetan osobni razvoj, stjecanje i širenje znanja u

skladu s njihovim sposobnostima, promicanje najviših etičkih vrijednosti te unapređenje i

očuvanje osobnog ugleda i dostojanstva, ugleda učiteljske profesije i ugleda Škole.

Svi učitelji i drugi djelatnici Škole u svom djelokrugu rada svojom osobnošću i

profesionalnošću, osobnim sustavom vrijednosti i kulture, životnog i radnog iskustva

dopunjavaju i oplemenjuju pravila zadana ovim Etičkim kodeksom.

Promicanje etičkih vrijednosti ovog Kodeksa obveza je svih djelatnika Škole,

učenika, roditelja i drugih korisnika usluga Škole.

202

3. TEMELJNA NAČELA I PRAVILA ETIČKOG KODEKSA

I. NAČELO POŠTIVANJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

- Škola je dužna osigurati svim učenicima i djelatnicima sva ljudska prava zajamčena

Ustavom Republike Hrvatske

- škole moraju biti mjesta u kojima će se poštivati pravo i sloboda svih učenika kako bi oni

učili i naučili živjeti i raditi u ozračju mira, razumijevanja i tolerancije

- učitelji su dužni poštivati i uvažavati osjećaje učenika i njihovo pravo na izražavanje

vlastitiog mišljenja

II. NAČELO PRAVEDNOSTI I JEDNAKOSTI

- pravednost, humanost i međusobno uvažavanje trebaju biti temelj svih međuljudskih

odnosa u Školi

- moralna obveza svih radnika Škole je poštivati suradnike, kolege, učenike, roditelje i sve

druge sudionike u odgojno-obrazovnom procesu ne omalovažavajući ničije pravo na slobodu,

pravo na rad i ljudsko dostojanstvo

- kriteriji ocjenjivanja znanja i praćenja napredovanja učenika, kao i vladanja učenika

moraju biti objektivni, pravedni, unaprijed poznati i jednaki za sve učenike

III. NAČELO PROFESIONALNOSTI

- nastavni proces se mora odvijati u skladu s odgojno-obrazovnim ciljevima Škole i

pedagoškim standardima

- učitelji se moraju trajno usavršavati primjenjujući suvremena nastavna i znanstvena

dostignuća

- čuvanje profesionalne tajne je obveza svakog učitelja i stručnog suradnika osobito kad se

radi o privatnosti učenika

- aktivnost radnika Škole mora biti usmjerena prema etičkom i profesionalnom pružanju

usluga korisnicima i taj odnos ne smije ugroziti niti jedan drugi interes

IV. NAČELO MEĐUSOBNOG UVAŽAVANJA

- učitelji u dijalogu s učenicima u nastavnom procesu i izvan njega moraju poštivati

principe nenasilne komunikacije uvažavajući osobno dostojanstvo i dostojanstvo učenika

- komunikacija između svih djelatnika Škole mora biti nenasilna, profesionalna i

utemeljena na kulturi dijaloga

203

- svi djelatnici Škole poštuju osobnost učenika, kolega, roditelja i drugih suradnika bez

obzira na vjeru, etničko podrijetlo, socijalni ili bračni status, spol, invalidnost, fizički izgled,

dob...

- kritika rada kolega može biti redmet rasprave isključivo na stručnim tijelima ili

stručnim skupovima unutar škole , a nikako izvan nje

V. NAČELO ODGOVORNOSTI

- učitelji i drugi radnici Škole dužni su u javnim istupima i djelovanju promicati

humanističke vrijednosti čuvajući osobni ugled, profesionalno dostojanstvo i ugled Škole

- učitelji su dužni osobito štititi ugled učiteljske profesije njegujući kulturu pismenog i

usmenog izražavanja na hrvatskom jeziku

- dužnost svih učitelja je sudjelovati u radu svih stručnih tijela kako bi u argumentiranoj i

konstruktivnoj raspravi izrazili svoje kritičko mišljenje i iznijeli konkretne prijedloge u cilju

pravednog i odmjerenog izricanja odgojnih mjera.

4. NEPRIHVATLJIVO PONAŠANJE

- narušavanje ljudskih prava zajmčenih Ustavom Republike Hrvatske

- iskorištavanje učenika i vrijeđanje njihovog ljudskog dostojanstva

- diskriminacija po vjerskoj, nacionalnoj, spolnoj, socijalnoj ili bilo kojoj

drugoj osnovi

- uznemiravanje i zastrašivanje bilo koje vrste (verbalno ili neverbalno)

- raspravljanje o učenikovoj privatnosti: dijagnozama, obiteljskoj ili

socijalnoj situaciji izvan stručnih tijela

- zlouporaba autoriteta i dopuštanje da osobni interesi i odnosi utječu na

etično i profesionalno obavljanje radnih obveza

- raspravljanje o radu i ugledu kolega s učenicima osobito u negativnom

kontekstu

- direktno ili indirektno vrijeđanje stručnog rada kolega vezano uz nastavne

ili izvannastavne aktivnosti

- kršenje pravnih propisa i Statuta Škole koji se tiču radnih obveza i

ponašanja svih djelatnika i učenika Škole

- korištenje mobilnog telefona za vrijeme odgojno-obrazovnog procesa.

5. OSOBNI IZGLED NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-

OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Osobni izgled svih djelatnika mora biti primjeren djelatnosti koju obavljaju. Odjeća

treba biti čista, uredna, umjerenih linija i krojeva, primjerena pozivu.

Nije primjereno na nastavu obući npr: tajice, duboki dekolte, prozirnu odjeću ispod

koje se vidi donje rublje ili intimni dijelovi tijela, kratke majice koje ne pokrivaju tijelo,

prekratke suknje, kratke hlače.

204

U slučaju kršenja odredaba iz ovog članka ravnatelj će djelatnika udaljiti s radnog

mjesta.

Učitelj i stručni suradnik ne smije u Školi i izvan nje obavljati radnje koje bi umanjile

ugled profesije.

6. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Etički kodeks se objavljuje na mrežnoj stranici Škole i ističe se na vidljivom mjestu u

Školi. S Etičkim kodeksom će biti upoznati svi učenici, roditelji, radnici Škole i sve osobe

zainteresirane za rad Škole.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Etički kodeks obvezuje u prvom redu sve učitelje i stručne suradnike kao

neposredne nositelje odgojno-obrazovne djelatnosti, ali i ostale djelatnike Škole, bez obzira

na njihov status i radno mjesto.

Nepostupanje u skladu s načelima ovog Kodeksa odnosno njihova svjesna kršenja

predstavlja povredu časti i radnih obveza i za sobom povlači sankcije koje se predlažu i

usvajaju na Skupu radnika i čine sastavni dio ovog Kodeksa.

Sankcije za kršenje Etičkog kodeksa izriče ravnatelj, na prijedlog ovlaštene osobe.

O kršenju odredaba ovog Kodeksa svaki je radnik dužan izvijestiti osobu koja je u Školi

ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika.

Ovlaštena osoba iz ovog Kodeks upozoriti će radnika koji krši Kodeks na utvrđene

sankcije.

Ukoliko se upozoreni radnik ogluši na upozorenja i nastavi s kršenjem Kodeksa

ovlaštena osoba iz ovog Kodeksa predložit će ravnatelju izricanje sankcije prekršitelju.

Ravnatelj je dužan prilikom sklapanja ugovora o radu novozaposlene radnike upoznati s

odredbama Kodeksa i utvrđenim sankcijama.

Ovaj Kodeks i utvrđene sankcije za kršenje istog stupaju na snagu osmoga dana od dana

objave na oglasnoj ploči Škole.

Izmjene i dopune ovog Etičkog kodeksa provode se na način i u postupku utvrđenom za

njegovo donošenje.

Ovaj Etički kodeks objavljen je na oglasnoj ploči u zbornici Škole 05.03.2009. godine, te

stupa na snagu dana 15.03.2009.