makedonsko-slovenski slovar

  • View
    209

  • Download
    15

Embed Size (px)

Text of makedonsko-slovenski slovar

I

t tI I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4PEIIHI,IKl'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

tI I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRKBI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E=

t

tI I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod grabiti, zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje, stavba f

grpaAl|r[Te

140

seMJaK

sCMhrr

141

3AOI|AMEDEll

krepak, modan; 4. cel, ne3rpaAaune n a!.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . -. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog,. otrdel, otrPiipsq mocJo !ten. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl.fr|Ir ce.pl ssrrtl se, se- s4pieaoci I togost, otrdelost, tlq nerodnost sestrse. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi, odreveniti, adi skrdetr srpqeH ti.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi; gAlrxa{.-adj zadrian, zaprt, sc. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce), 3rycHlBa(ce) d, i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . 3Aprru, sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se, sApy*renne, .nja rr zdruZenje, se h komu stisniti drustvo. zveza MV ce ,A8Ae ce It, -,imqels tpByxrt, zppytxysa pf, impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e, -r|Jaz poslopje, stav' 3Alrnr Ce, galsllla ce pl, ba, gl. grpaAa irnpl spajdatiti se, spedati oae,rxa Zl i,zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega , pl, rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe,3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih, dihanje, zadah r4p z se^er| a.dj zelen, neizkuSen 3N,E, impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti, zeleno Pog*nue pf dihliti, zadihati; barvati oddahniti si se e& o tr zelenje, zelenilo, .BEa adi dolgoiasAoAeEeH, zeleno (nezrelo) sadje sen: siten, nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost; se,JKaI zelie, zelnata glava, sitnost, nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe, 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf, impl impe6 navelital 3er.Etrrt, tr pita ?,zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati .Nr s1o^a ade doli, pod neCim, selll6l,ir.b. m cekar od spodaj 3Me pt l. vzeti; 2. odloliti se; :l: porofid se; 4. odpe" 3Aoaeg, .^Ea adj dolnji, spodljati; 5. kupiti; 6. pridelali nJl .r+I mAO E qa f 3eMeH, -MHa adi zemeljski, 3AOnJrrrK, Drsren dolnii del tenske obleke. aei{a f zemlja, deiela, pokra' Zensko kri.to jina 3AIr.aB adj l. zdravt 2..l.ig prapozrllven; J. 3eMJaK, ru rojak v en, razumen, -r+r

3cMjarr-3cMjerr trdi lonten, ze- 3sMoBrrETe n prezimovalilde, mcljski zimovaliide :teMjatrllr, -ann m prebivalec 3Enlop.{!rn.adj zmtzljlt, ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka, jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina, dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes, -rctua adj zemlji3{MoEeH, -I!ma ddi tozimski Sden, zemliiski suM!tsa in pl prezimovati, preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3.tutepf zini-t-i, odpreti usta Ski posestnik, veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki,veleposestniski 3Jana^o a-sjanao, eD,tt$ nx ziseMjoAeaerl .agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski, 3Jame pl zag)edati, zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo, taru impf zlatiti, pozladevapolJeoerslvo ti; zlatiti se, zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec, geomeler s^o n zfo, hudo, nesreda, be3eMJonoceA t, zemljiska poda sest r^o6a I zloba, hudobija 3eMjotroceNmr, .ryr m zemljisAo6eu, 6Ha adi zloben, hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud,o Zeleti barve, bled v obraz 3Ao6r|rtr(, .qa m zlob!'eZ, b]seMjorpec ,n potres dobnet 3eM|{rK, -q{ fl klet 3lorlacext, .csa adi na slabem 3cll'cr.tl ad.j deZelni, pokrajingra.siu, razvprt skr 3aor acnocr I raz \,'pitost 3crrl|rlaI zenica, pundica 3Aoro6HrK, -rtu n kdor nare'r m l. zet; 2. Let\in znanja nesreao, zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda, izguba tnlorn pf tan biti na Skodi, 3ao_ro6qocr I zloveilnost, zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK, m-3^oK!*r qa t zapravljivec,-.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM.a ade pozimi r|rMcft, .Mua adj zi'l]rski, ozL 3ao!,mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx, -rtxt tn zlomi$lMrt]tlrarfMHtrqa t ozimnica, selnik; flrC hudid ,nkrgo pridelkoe za tH. ds ouaMepen, .pna adj slabomo nameren

I I I I I I I

T

I I I

T

tI

liolnMepllosr

t42

3!?aa

sBe3Aa

t4l

srrAatI>e

tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI

jen t tttttsa,adi Skodozel jnost Skodozel r,roirulocr f lao("ropHxK, -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec, morilec-dotinnu I k . morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro;crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r,roinorire6n, ilrovnorlte6lla t,L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r,rbynorpe6,uo adj zloraben$Mcx-!MeJ, -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. zmalevsfl lMclvlreu, -Argr n1-3Mejqe n

3HaMerroceq, -cllrl ,?t zastavnik,

3saMenne'. -ItJa n predznak, znamcnle

3rraMemle 1, detu od s}raMe zastavica; qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t, 3qateH, -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen, pomemonost 3sa.fl in pl pomeniti .3r{aqtlTe^eF,

praporsdak; lig vodnik

voditelj,

sS sE.esAa zvezda, I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l.iubek, mil, drag, simpati, cen sB'es$e'{ad.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq, .rryt m arll astrolog saer