MEDIĀCIJAS LIKUMS PĀRSKATS PĀR INSTITŪCIJĀM Saeimas Juridiskās komisijas sēdei 2014.gada 14.maijā

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    65

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDICIJAS LIKUMS PRSKATS PR INSTITCIJM Saeimas Juridisks komisijas sdei 2014.gada 14.maij. MEDIATORU INSTITTA DARBBAS NODROINAN IESAISTTS INSTITCIJAS: SERTIFICTU MEDIATORU KOPSAPULCE SERTIFICTU MEDIATORU PADOME MEDIATORU SERTIFIKCIJAS UN ATESTCIJAS KOMISIJA - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>MEDICIJAS LIKUMSPRSKATS PR INSTITCIJM</p><p>Saeimas Juridisks komisijas sdei 2014.gada 14.maij</p><p>*</p></li><li><p>*</p><p>MEDIATORU INSTITTA DARBBAS NODROINAN IESAISTTS INSTITCIJAS:</p><p>SERTIFICTU MEDIATORU KOPSAPULCESERTIFICTU MEDIATORU PADOMEMEDIATORU SERTIFIKCIJAS UN ATESTCIJAS KOMISIJATIESLIETU MINISTRIJA</p></li><li><p>*SERTIFICTU MEDIATORU KOPSAPULCESertifictu mediatoru paprvaldes institcija, kuras darb ar balsstiesbm piedals sertificti mediatori. Tiek sasaukta ne retk k reizi gad.</p><p>FUNKCIJAS:apstiprina Sertifictu mediatoru kopsapulces nolikumu;no sertifictu mediatoru vidus ievl Sertifictu mediatoru padomes locekus;apstiprina Sertifictu mediatoru padomes nolikumu;apstiprina Sertifictu mediatoru tikas kodeksu;izskata citus ar sertifictu mediatoru darba organizciju saisttus jautjumus;uzklausa ziojumus par Sertifictu mediatoru padomes darbu.</p></li><li><p>* </p><p>SERTIFICTU MEDIATORU PADOMESertifictu mediatoru kopsapulces ievlta sertifictu mediatoru prstvbas institcija.Paprvaldes publisko tiesbu autonoms subjekts.Sastv 5 loceki. Ievl uz trim gadiem.Saska ar VID un KNAB sniegtajiem skaidrojumu uz Sertifictu mediatoru padomes locekiem bs attiecinmi likum Par intereu konflikta novranu valsts amatpersonu darbb noteikts prasbas un ierobeojumi. </p><p>DARBBAS VIRZIENI:Darbba mediatoru sertifikcijas un atestcijas procesDarbba medicijas kvalittes uzraudzbDarbba sertifictu mediatoru institta darbbas un attstbas nodroinanAtbalsts mediatora izvl</p><p>SERTIFICTU MEDIATORU PADOME</p></li><li><p>SERTIFICTU MEDIATORU PADOMES DARBBA MEDIATORU SERTIFIKCIJAS UN ATESTCIJAS PROCES</p><p>Izveido Mediatoru sertifikcijas un atestcijas komisiju (20.panta otr daa)Pieem un izvrt iesniegumus no personm, kuras vlas krtot mediatoru sertifikcijas prbaudjumu (21.panta pirm daa)Organiz mediatora sertifikcijas prbaudjumu un sertificta mediatora atestcijas prbaudjumu (21.panta otr daa)Pamatojoties uz Mediatoru sertifikcijas un atestcijas komisijas atzinumu, lemj par sertifikta izsnieganu (21.panta tre daa)Pieem lmumu par sertifikta darbbas izbeiganu (likuma 22.panta otr daa)Pieem lmumu par sertifikta darbbas apturanu (likuma 23.panta otr daa)</p><p>PADOMES LMUMU APSTRDANATieslietu ministrij var apstrdt lmumus par:sertifikcijas vai atestcijas prbaudjuma rezulttu (sertifikta izsniegana vai atteikums izsniegt sertifiktu)sertifikta darbbas izbeiganusertifikta darbbas apturanu</p><p>*SERTIFICTU MEDIATORU PADOME</p></li><li><p>*</p><p>SERTIFICTU MEDIATORU PADOMESERTIFICTU MEDIATORU PADOMES DARBBA MEDICIJAS KVALITTES UZRAUDZB</p><p>Izskata sdzbas par sertifictu mediatoru darbbu reguljoo normatvo aktu vai mediatora profesionls tikas normu prkpumiem (likuma 26.pants).</p><p>REZULTTSJa Mediatoru sertifikcijas un atestcijas komisija atzinusi, ka sertificts mediators btiski prkpis sertifictu mediatoru darbbu reguljoo normatvo aktu vai mediatoru profesionls tikas normas, pieem lmumu par mediatora sertifikta darbbas izbeiganu.Ja Mediatoru sertifikcijas un atestcijas komisija atzinusi, ka prkpums nepastv vai konstattais prkpums nav btisks, izskaidrot sertifictam mediatoram via rcbas nepareizbu.</p><p>PADOMES LMUMU APSTRDANATieslietu ministrij var apstrdt lmumus par:sertifikta darbbas izbeiganusertifikta darbbas apturanu (ja uz sdzbas izskatanas laiku apturta sertifikta darbba)</p></li><li><p>*SERTIFICTU MEDIATORU PADOMES DARBBA SERTIFICTU MEDIATORU INSTITTA DARBBAS UN ATTSTBAS NODROINAN</p><p>Ne retk k reizi gad sasauc Sertifictu mediatoru kopsapulciVed sertifictu mediatoru sarakstuPrstv sertifictus mediatorus un izsaka viedokli attiecbs ar valsts un pavaldbu institcijm, citm iestdm un amatpersonm, k ar sniedz atzinumus likumdoanas un prakses jautjumos medicijas jom</p><p>ATBALSTS MEDIATORA IZVLJa puses nevar vienoties par mediatora izvli vai citiem ar mediciju saisttiem jautjumiem, pc puu lguma tiesbas ieteikt mediatoru no sertifictu mediatoru saraksta</p><p>SERTIFICTU MEDIATORU PADOME</p></li><li><p>MEDIATORU SERTIFIKCIJAS UN ATESTCIJAS KOMISIJAIzveido Sertifictu mediatoru padome.SASTVSTieslietu ministrijas prstvisrajona (pilstas) tiesas tiesnesi un apgabaltiesas tiesnesiaugstskolu akadmisk personla prstvidivus Sertifictu mediatoru padomes prstvjus (vien no tiem pilda komisijas prieksdtja funkcijas)FUNKCIJASpieem mediatora sertifikcijas prbaudjumu un sertificta mediatora atestcijas prbaudjumusniedz atzinumu par eksamincijas vai atestcijas rezulttiem Sertifictu mediatoru padomei lmuma pieemanaisniedz atzinumu Sertifictu mediatoru padomei sdzbu par sertifictu mediatoru darbbu reguljoo normatvo aktu vai mediatora profesionls tikas normu prkpumiem izskatanas ietvaros (likuma 26.pants)KOMISIJAS LMUMU APSTRDANAKomisijas sniegtie atzinumi nav prsdzami (likuma 20.panta piekt daa).</p><p>*</p></li><li><p>TIESLIETU MINISTRIJAsteno uzraudzbas funkciju.Piedals Mediatoru sertifikcijas un atestcijas komisijas darbApstrdanas krtb izskata sdzbas par Sertifictu mediatoru padomes lmumiem, kas pieemti par :- sertifikcijas vai atestcijas prbaudjuma rezulttu (sertifikta izsniegana vai atteikums izsniegt sertifiktu)- sertifikta darbbas izbeiganu- sertifikta darbbas apturanu</p><p>TIESLIETU MINISTRIJAS LMUMU PRSDZANATieslietu ministrijas lmumu mnea laik var prsdzt ties administratvo procesu reguljoos normatvajos aktos noteiktaj krtb.Administratvs rajona tiesas lmums, kas pieemts saistb ar Tieslietu ministrijas lmumu par mediatora sertifikta darbbas apturanu, nav prsdzams.*</p><p>2013.gada turpinja uzlaboties tiesu lietu izskatanas statistika. Rajonu (pilstu) tiesas ir izskatjuas par 10% vairk civillietu nek rajonu (pilstu) tiess saemts (t.s. clearance rate rdtjs). Savukrt, izvrtjot saemto un izskatto lietu skaitu uz civillietu 3.kategoriju (prasbas par zaudjumu un parda piedziu), clearance rate rdtjs 2013.gad ir 19%. </p><p>*Vrojama pozitva tendence attiecb uz civillietu izskatanas ilgumu. 2012. un 2013.gad 59% no vism pirmaj instanc pabeigtajm civillietm iztiestas termi, kas neprsniedz 6 mneus. Apelcijas instanc termi, kas neprsniedz 6 mneus, iztiestas 72% no vism 2013.gad pabeigtajm lietm, bet 2012.gad - 62% lietu.</p><p>*</p></li></ul>