Potroإ،nja lijekova u Hrvatskoj - 2016-09-20آ  Statistiؤچki prikaz potroإ،nje lijekova u Republici Hrvatskoj

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Potroإ،nja lijekova u Hrvatskoj - 2016-09-20آ  Statistiؤچki prikaz potroإ،nje lijekova u...

 • Statistički prikaz potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Podaci za obradu temelje se na podacima godišnjih izvješća o potrošnji lijekova dostavljenih HALMED-u iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) te Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

  Potrošnja lijekova u Hrvatskoj 2010. – 2014.

 • Potrošnja lijekova u Hrvatskoj 2010. - 2014. Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED

  Autori: Pero Draganić Saša Žeželić Suzana Oštarčević Anela Kraljević Izdavač: Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED Ksaverska cesta 4 HR 10 000 Zagreb Hrvatska Telefon: +385 1 49 84 100 E-mail: halmed@halmed.hr www.halmed.hr Layout: Tisak: Broj tiskanih primjeraka: Katalogizacija: Narudžba na: halmed@halmed.hr Faks: + 385 1 48 84 110 Telefon: + 385 1 48 84 103

  mailto:halmed@halmed.hr mailto:halmed@halmed.hr

 • 1

  Predgovor

  S obzirom na povećanu potrošnju i primjenu novih lijekova u 60-im i 70-im godinama

  prošlog stoljeća, tijekom 80-ih godina dvadesetog stoljeća u Europi je uočena potreba za sustavnim praćenjem potrošnje lijekova.

  Na sastanku u norveškom Odboru za zdravstvo u svibnju 1976. godine održana je

  rasprava o mogućnostima unaprjeđenja farmakoterapije temeljem podataka o potrošnji i statističke obrade tih podataka. Stoga se navedeni događaj smatra prvom javnom raspravom koja je rezultirala donošenjem smjernica o potrebi sustavnog praćenja potrošnje lijekova. Iste je godine u Norveškoj objavljena prva takva publikacija s podacima o potrošnji lijekova iz norveških veleprodaja.

  Slijedeći navedeni primjer, mnoge zemlje, prvenstveno one sjevernoeuropske, poput

  Danske i Švedske, ubrzo su pristupile sustavnom praćenju potrošnje lijekova te izdavanju sličnih godišnjih publikacija s usporedbom potrošnje lijekova, pritom koristeći međunarodne standarde (anatomsko-terapijsku klasifikaciju (ATK) i tehničku jedinicu definiranih dnevnih doza (DDD)) kako bi se ovi podaci mogli uspoređivati na međunarodnoj razini. Danas gotovo sve zemlje Europske unije izdaju ovakve preglede kretanja nacionalne potrošnje lijekova koji pomažu u planiranju i razvoju zdravstvene zaštite pojedinih zemalja.

  U Republici Hrvatskoj se sustavno i cjelovito praćenje ukupne potrošnje lijekova na razini cijele zemlje provodi od 2004. godine.

  Sukladno odredbama Zakona o lijekovima (Narodne novine, broj 76/13. i 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, broj 122/14.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) prati potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj temeljem podataka dostavljenih od strane pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet na veliko ili promet na malo lijekovima te jednom godišnje podnosi izvješće ministru o potrošnji lijekova. Izvješće HALMED-a se sastoji od prikaza definiranog u navedenom pravilniku.

  Godišnja Izvješća o potrošnji lijekova dostupna su na internetskoj stranici HALMED-a,

  u dijelu Lijekovi/Potrošnja lijekova/Izvješća o potrošnji lijekova, odnosno ovdje. Ovo je treća publikacija u Republici Hrvatskoj koja sadrži komparativno izvješće o

  potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja. Prikazani su podaci o potrošnji lijekova u razdoblju od 2010. do 2014. godine te su izraženi financijski i prema definiranim dnevnim dozama (DDD). Za razliku od većine ostalih publikacija europskih zemalja koje svoje podatke temelje na podacima dobivenim iz veleprodaja, ovaj prikaz se temelji na podacima o prometu lijekova iz svih ljekarni, bolničkih ljekarni kao i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima u Republici Hrvatskoj. Ovakvim pristupom se dobiva najbliža stvarna potrošnja lijekova jer se podaci temelje na stvarnom broju izdanih pakiranja lijekova krajnjim korisnicima lijeka.

  Također, HALMED jednom godišnje izdaje brošuru o potrošnji lijekova koja prati i

  uspoređuje potrošnju lijekova u posljednjih pet godina. Podaci obuhvaćeni brošurom mogu

  http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Promet/Potrosnja-lijekova/Izvjesca-o-prometu-lijekova/

 • 2

  poslužiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite u našoj zemlji te za usporedbu s potrošnjom lijekova u drugim zemljama Europe i svijeta.

  Autori

  U Zagrebu, rujan 2016. godine

 • 3

  Kazalo

  Predgovor .................................................................................................................................... 1

  Kazalo .......................................................................................................................................... 3

  Uvod ............................................................................................................................................ 6

  Anatomsko-terapijsko-kemijska (ATK) klasifikacija lijekova ........................................................... 7

  ATK oznaka (šifra) ................................................................................................................................ 7

  Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za metodologiju obrade podataka o

  potrošnji lijekova ................................................................................................................................. 8

  Mjerne jedinice ............................................................................................................................ 9

  Definirana dnevna doza (DDD) ............................................................................................................ 9

  Troškovi u hrvatskoj valuti (hrvatske kune) ....................................................................................... 10

  Evaluacija i usporedba godišnjih izvješća o prometu lijekova na malo – način izračuna i prikaz

  potrošnje ................................................................................................................................... 11

  Obrada podataka ............................................................................................................................... 11

  Usporedba godišnjih izvješća o potrošnji lijekova i cilj publikacije ................................................... 12

  Opći trendovi u potrošnji lijekova ............................................................................................... 12

  Ukupan promet lijekovima ................................................................................................................ 12

  Lijekovi na recept............................................................................................................................... 18

  Bezreceptni lijekovi (OTC lijekovi) koji se izdaju u ljekarnama i izvan ljekarni (specijalizirane

  prodavaonice) .................................................................................................................................... 20

  Potrošnja lijekova po glavnim skupinama ATK klasifikacije .............................................................. 22

  Trendovi u potrošnji po terapijskim skupinama u razdoblju od 2010. do 2014. godine .................. 24

  Potrošnja lijekova po županijama u 2014. godini .............................................................................. 27

  ATK SKUPINA A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari ......................................... 28

  Stomatološki lijekovi (A01) i Lijekovi za poremećaje kiselosti (A02) ................................................. 28

  Lijekovi za funkcionalne gastrointestinalne (GIT) poremećaje (A03), Antiemetici i lijekovi za

  suzbijanje mučnine (A04), Lijekovi za žuč i jetru (A05), Laksativi (A06), Antidijaroici i lijekovi s

  antiinflamatornim i antiinfektivnim djelovanjem (A07), Lijekovi za liječenje pretilosti - anoreksici

  (A08), Digestivi, uključujući probavne enzime (A09) ......................................................................... 30

  Lijekovi za liječenje šećerne bolesti – antidijabetici (A10) ................................................................ 31

  Vitamini (A11), Minerali (A12), Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam (A16) ..................... 32

  ATK SKUPINA B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe ................................................. 44

  Antitrombotici (B01) .......................................................................................................................... 44

  Antihemoragici (B02) ......................................................................................................................... 45

 • 4

  Antianemici (B03) .............................................................................................................................. 45

  Zamjene za krv i perfuzijske otopine (B05) i Ostale hematološke tvari (B06) ................................... 46

  ATK SKUPINA C – Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav .....................................