of 18 /18
PREZENTOVANJE GEOGRAFSKIH SADRŽAJA

PREZENTOVANJE GEOGRAFSKIH SADRŽAJA

 • Author
  voduong

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PREZENTOVANJE GEOGRAFSKIH SADRŽAJA

 • PREZENTOVANJE GEOGRAFSKIH SADRAJA

 • GEOGRAFSKA KARTA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  - Nezamenljivo nastavno sredstvo u geografiji!

  -Slui za detaljno prouavanje zemljine povrine u celini ili njenih pojedinih delova

  - Upotreba u nastavnom, vannastavnom i domaem radu uenika, i u svakodnevnom ivotu oveka

  - Stalno prisutno sredstvo od poetka do kraja asa

 • - Uenicima slui kao izvor pri sticanju znanja i kao sredstvo za konkretizaciju i formiranje geografskih pojmova

  - Na kom nivou obrazovanja karta poinje da se koristi?

  - Uenici moraju biti obueni za itanje karte

  GEOGRAFSKA KARTA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  itanje karte - osnovni element geografske pismenosti i opte kulture

  Topografsko snalaenje (odreivanje strane sveta i svake stojne take)

  Opisno itanje (uenici ono to je na karti predstavljeno uoavaju, shvataju, i izraavaju)

  Logiko itanje (najvii stepen rada sa kartom; uenici pronalaze uzrone veze meu geografskim predmetima i pojavama, i na osnovu toga sami izvode zakljuke)

 • Karte prema teritorijalnom principu:

  1. Karte Sveta

  2. Karte kopnenih povrina

  3. Karte vodenih povrina

  GEOGRAFSKA KARTA U NASTAVI GEOGRAFIJE

 • Karte prema sadraju:

  1. Opte geografske karte

  2. Tematske karte

  po karakteru sadraja

  - Analitike

  - Sintetike

  - Kompleksne

  - Fiziko-geografske

  - Socio-geografske

  - Tehnike

  GEOGRAFSKA KARTA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  po tematici sadraja

 • Karte prema razmeru:1. Karte krupnog razmera ili topografske

  karte2. Karte srednjeg razmera ili pregledne

  topografske karte3. Karte sitnog razmera ili pregledne karte

  Karte prema nameni:1. kolske karte2. Informativne3. Vojne (topografske, hidroloke,

  specijalne)

  GEOGRAFSKA KARTA U NASTAVI GEOGRAFIJE

 • Karte prema intenzitetu reprodukcije:

  - EKSPONIRANA SADRINA - prvi, najlaki stepen interpretacije karte- IMANENTNA SADRINA - sloenija, jer ini unutranje svojstvo

  eksponirane sadrine

  GEOGRAFSKA KARTA U NASTAVI GEOGRAFIJE

 • TEHNIKA RADA SA KARTOM

  Nastavnik stoji po strani od karte da ne bi pokrio kartu i okrenuolea uenicima

  Lice okrenuti prozoru da se ne bi bacila senka na kartu

  Pokazivanje se vri iskljuivo pokazivaem

  Nikad ne pokazivati ispisana imena, ve kartografski znak

  U sluaju drave ili predela prvo se prikae centralni deo teritorije, a zatim idui po granicama obuhvatamo celu teritoriju

  Ako govorimo o putevima - kree se u potrebnom pravcu ili rekama -od izvora ka uu

  Sve pravce na karti odreujemo prema stranama sveta

 • TEKST U NASTAVI GEOGRAFIJE

  -Tekst-metoda - itanje odgovarajuih tekstova

  - asovi utvrivanja, proirivanja, produbljivanja i sistematizovanja ranije steenog znanja

  - Za sticanje novih znanja

  - Znaajna primena kod grupnog oblika rada

  Tekstovi namenski napisani za nastavu

  Tekstovi koji nisu napisani za tu namenu

 • TEKST U NASTAVI GEOGRAFIJE

  - Tekstovi u geografskim itankama;

  - Putopisi;

  - Tekstovi o naunim dostignuima;

  - O naunim stavovima;

  - O istraivakim rezultatima....

  Tekst mora biti primeren uzrastu uenika i mora odgovarati nameni!

 • RAD SA TEKSTOM

  Uspeno itanje:

  preliminarni pregled teksta

  itanje teksta u celini

  analiza najvanijih delova teksta

  izdvajanje nepoznatih rei i izraza

  beleenje najvanijih delova teksta

  saoptavanje nauenog

  itanje mora biti izraajno, sa pravilnom dikcijom i neto sporije od normalnog tempa govora

 • SLIKA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  - Velika mogunost korienja slike- Nastavnik moe doarati razne geografske predele i sredine

  SVAKA SLIKA MORA DA BUDE VERNA!Mora da sadri bitne elemente oblasti, geografskog

  objekta ili pojave.

  - Izbegavati idealizovane slike krajeva

  - Glavna taka - geografski objekat, pojava ili proces

 • SLIKA U NASTAVI GEOGRAFIJE

  U pogledu naina prikazivanja slike se dele na:

  velike ili slike za frontalno posmatranje i male ili slike koje se koriste u grupnom ili individualnom radu.

  Slika mora biti koriena u odgovarajuem momentu i mora biti predstavljena uenicima na pravilan nain!

  Upotreba slike

  omoguava detaljne i pravilne predstave geografskih predmeta i pojmova

  doprinosi mnogo lake sticanje geografskih pojmova

  razvija geografski nain miljenja

 • CIFARSKI MATERIJAL U NASTAVI GEOGRAFIJE

  Primena brojanih podataka u geografiji je

  neophodna!

  - Pojedinani brojani podaci i statistike tabele

  - Konkretizacija podataka - uporeivanje sa poznatim dimenzijama, koliinama ili prevoenje na vreme

  - Tabele:

  obradne (sa sirovim, neobraenim podacima)

  analitike (sa obraenim podacima)

  - Zaokruivanje brojanih podataka na cele brojeve

  - Fizika i drutvena geografija

 • GRAFIKO PREDOAVANJE U NASTAVI GEOGRAFIJE

  Indirektne

  grafiki prilozi koji se koriste, donose se na nastavu gotovi, a u tokuizlaganja se pokazuju, posmatraju, analiziraju i obrauju

  Direktne

  svi grafiki prilozi se u toku nastavnog asa izvode u razredu preduenicima i sa njima zajedno

  Sloena (kombinovana) metoda

  osnovni deo crtea ili grafikona se izradi pre asa, a deo se ucrtava nasamom asu

  Delatnost nastavnika kojom on oblike usmenog

  izlaganja ilustruje grafikim prilozima

  - Grafike metode:

 • PREZENTOVANJE GEOGRAFSKIH SADRAJA