Różnice kulturowe w biznesie

 • Published on
  10-Jan-2016

 • View
  24

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rnice kulturowe w biznesie. Znajomo rnic kulturowych i krgu kulturowego partnera pozwala skuteczniej dziaa, wzajemnie rozumie planowa i przewidywa. Kultura organizacyjna firmy. Rosja jest krajem wysoko hierarchicznym o ogromnym dystansie i centralizacji wadzy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Rnice kulturowe w biznesieZnajomo rnic kulturowych i krgu kulturowego partnera pozwala skuteczniej dziaa, wzajemnie rozumie planowa i przewidywa.

 • Kultura organizacyjna firmyRosja jest krajem wysoko hierarchicznym o ogromnym dystansie i centralizacji wadzy.Bardzo wane- upewni si czy osoba z ktr si rozmawia na pewno moe podejmowa decyzje.

 • Rosja krajem pro partnerskimRosjanie wierz raczej w stosunki midzyludzkie ni w kontrakt

  W odrnieniu do innych krajw pro partnerskich (Azja Wsch. Hiszpania ) nie ma braku zaufania do obcych, czy ksenofobii

  W Rosji kontrakty podpisuje si zwykle po zawarciu przyjani , a nie przed. Dewiz wielu rosyjskich biznesmenw jest robienie interesw tylko z przyjacimi.

 • Pozycja zespou i kierownikaPoczenie kolektywizmu ze skrajnym nieraz indywidualizmem.Zwizki osobiste, ukady personalne, ukady nieformalne czsto s podstaw struktury organizacyjnej.Pracuj nie w zespoach a w grupach. Ca wadz skupia kto najwyszy rang.Reguy etyczne s odmienne ni w innych krajach. Czsto apwka finalizacji kontraktu z firm pastwow.

 • Etyka handlowaReguy etyczne s odmienne ni w innych krajach. Czsto apwka jest jedyn moliwoci finalizacji kontraktu z firm pastwow.

  1 - zrezygnowa z dziaalnoci w Rosji, 2 - skorzysta z lokalnego porednika (np. dystrybutora) 3 - zdecydowa "skoro jestem w Rosji robi tak jak robi Rosjanie". Innych moliwoci po prostu nie ma. Wszelkie prby negocjacji, odwoujce si do etyki i moralnoci kocz si fiaskiem.

 • Etykieta rosyjskiego biznesurosyjska ceremonialnostosunek do czasupowitanietytuowaniewizytwkiubirbania (sauna), restauracjatematy rozmwprezenty

 • Prowadzenie rozmw negocjacyjnychstatus negocjatora bardzo wany (Rosja, kraj hierarchiczny)naley dobrze zna swoj etyk i granice tego co jest dopuszczalne, aby nie da si zaskoczy. Konieczno zbadania kondycji finansowejuatwienie poprzez referencje od wsplnych przyjaciprzed podjciem negocjacji partner zagraniczny powinien wic bardzo klarownie przedstawi swoj pozycj

 • Prowadzenie rozmw negocjacyjnych c.d.Rosjanie negocjuj "wygrany-wygrany" wycznie z przyjacimi. W innym przypadku przyjmuj pozycj "wygrany-przegrany", a poniewa w Rosji "ustpi" znaczy "przegra" a "przegra" znaczy "straci twarz i autorytet", nie mona liczy na sukces negocjacyjny przy pierwszym spotkaniu z nowo poznanym partnerem.

  Najlepsz strategi podczas pierwszego spotkania jest robienie wraenia bardzo pewnych siebie, przy jednoczesnym utrzymaniu atmosfery ciepa, serdecznoci i dostpnoci, oraz powstrzymywa si od wszelkich przejaww zniecierpliwienia w zachowaniu. Zwykle trzeba powici sporo czasu na "przeamywanie lodw" zanim rozpoczn si powane negocjacje. Jest to zatem czas na zbudowanie atmosfery zaufania i przyjani. Naley jednak pamita, e pochway i komplementy wygaszane przez nieznajomych przy pierwszych spotkaniach mog zosta potraktowane z podejrzliwoci

 • Prowadzenie rozmw negocjacyjnych c.d.prezentacja / oferta firmy powinna by bardzo obrazowanaley na kadym kroku podkrela wyjtkowy charakter oferty i wysok pozycj firmykompromis jest czsto postrzegany jako co zego. Sama wygrana jest czsto waniejsza ni kocowy efekt negocjacjiekspresyjne zachowania w trakcie negocjacji

 • Charakter narodowy RosjanDla kadej grupy etnicznej mona wskaza pewne bardzo charakterystyczne cechy kulturowe i osobowociowe, ktrych nosicielami jest wikszo danej zbiorowoci. Kady nard czy cywilizacja posiada swj syndrom etniczny, czyli typowy dla nich zesp wartoci, postaw i wzorw postpowania.

 • Cechy charakterologiczne Rosjan S labilni, zmienni, niestali w uczuciach i zachowaniach, dni mocnych wrae, nie maj umiaru, atwo przechodz z jednej skrajnoci w drug. Skonnoci anarchiczne przeplataj z despotyzmem i biurokratyzmem, szowinizm z tolerancj i kosmopolityzmem. Astolphe de Custine doszed do wniosku, e to najagodniejsze z dzikich bestii, e s znakomitymi aktorami yciowymi, e maj duo sowiaskiego wdziku i wrodzon ch podobania si, popisywania

  Potrafi cierpie, nie tylko znosz cierpienie, lecz nawet je ceni, szanuj, rozkoszuj si nim Fiodor Dostojewski sdzi, e zgodnie z prawosawnym punktem widzenia szczcia nie daje dobrobyt, lecz osigamy je przez cierpienie

  Maj silne poczucie winy i skruchy, wyraaj rwnie ch odpokutowania; Lew Tostoj uwaa, e jest to uczucie specyficznie rosyjskie

 • Cechy charakterologiczne Rosjan c.d.s marzycielami, ludmi zagbionymi w sobie, kontemplujcymi wiat, czekajcymi na cuda, podarki, bajki Szukaj rzeczy niezwykych, podniecajcych, lepszego wiata z nieba, lubi bezinteresownie kama, upoetycznia proz ycia, oraz uwznioli rzeczywistos ideowi, ale w takim stopniu, e nie mog uwolni si od ideologiizachowuj si irracjonalnie ,wielbi przeszo, nie lubi teraniejszoci, wol wspomina ni y, trwoni kapita, atwo wydaj pienidze

 • Cechy charakterologiczne Rosjan c.d.brakuje im metodycznoci i pilnoci w pracy, nie s zbyt pracowici, czsto licz na cud, lubi kombinowa, wol myle i mwi o pracy ni pracowa. Lenin zwrci uwag, e nard ten jest najmniej kulturalny i najgorzej pracuje ze wszystkich spoeczestw kapitalistycznych

  pod mask ironii chowaj usposobienie melancholijne. Wielcy panowie skrywaj swoje smutki w pijastwie haaliwym, a ludzie proci w milkliwym