Rpt Matematik Ting 3 2015

 • View
  195

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt matematik ting 3

Text of Rpt Matematik Ting 3 2015

 • RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANMATEMATIK

  TINGKATAN 3 2015

  SMK DATO ABDUL RAHMAN YASSIN,JOHOR BAHRU

 • 1 2

  11.01.15

  ciri-ciri sudut yang berkaitandengan garis rentas lintang dangaris selari..

  dengan garis rentas lintangmenggunakan perisian geometridinamik, set geometri, transparensiatau kertas surih.

  a)b)c)d)

  garis rentas lintang.sudut sepadan.sudut berselang-seli.sudut pedalaman.

  Membincangkan kes apabila sudutberselang-seli dan sudut sepadan (ii) Menentukan bahawa bagi garis

  tidak sama.Membincangkan kes apabila semua

  selara)

  isudut sepadan adalah sama.

  sudut yang berkaitan dengan garisrentas lintang adalah sama dan

  b) sudut berselang-seli adalahsama. Sudut pedalaman pada

  implikasi terhadap akasnya. c) hasil tambah sudut pedalamanialah 1800

  sebelah yang sama bagi garisrentas lintang adalah sudutpenggenap.

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANMATEMATIK TINGKATAN 3 2015

  MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

  BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II

  PBS (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)

  Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

  MINGGU1.1Memahami dan menggunakan Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan (i) Mengenal pasti

  -B2D1E1

  22.01.15

  (iii) Menentukan nilaia) sudut sepadanb) sudut berselang-selic) sudut pedalaman yang

  berkaitan dengan garis selari.

  (iv) Menentukan sama ada dua garisyang diberi adalah selariberdasarkan ciri-ciri sudut yangberkaitan dengan garis rentaslintang.

  B3D1E1

  B4D1E1

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS

  (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)

  BAB 1 : SUDUT DAN GARIS IIMINGGU

  1 2

  11.01.2015-

  22.01.2015

  Murid akan diajar untuk:

  1.1Memahami dan menggunakanciri-ciri sudut yang berkaitandengan garis rentas lintang dangaris selari.

  Murid akan dapat:

  (v) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan ciri-ciri sudut yangberkaitan dengan garis rentaslintang.

  Hadkan kepada garis rentaslintang yang bersilang dengangaris selari.

  B5D1E1

  BAB 2 : POLIGON II

  MINGGU

  3 5

  25.01.2015-

  12.02.2015

  Murid akan diajar untuk:

  2.1Memahami konsep poligonsekata.

  Menggunakan model poligon danpersekitaran untuk mengenal pastipoligon sekata.

  Meneroka ciri-ciri poligonmenggunakan pembaris, jangka lukis,protraktor, kertas grid, templat,geobod, kad imbas dan perisiangeometri dinamik.

  Termasuk contoh poligon tak sekatayang diperoleh melalui aktiviti sepertimelipat kertas yang berbentuk poligon.

  Kaitkan dengan penggunaan dalambidang seni bina.

  Murid akan dapat:

  (i) Menentukan sama ada poligon yangdiberi adalah poligon sekata.

  (ii) Menentukana) paksi simetrib) bilangan paksi simetribagi suatu poligon.

  (iii) Melakar poligon sekata.

  (iv) Melukis poligon sekata denganmembahagi sama sudut pada pusat.

  (v) Membina segitiga sama sisi,segiempat sama dan heksagonsekata.

  Hadkan sehingga poligondengan 10 sisi.

  Membina dengan alat tepilurus dan jangka lukis.Tegaskan kejituan lukisan.

  B2D2E1

  B3D2E1

  B4D2E1

  B4D2E2

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS

  (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)BAB 2 : POLIGON II

  MINGGU

  3 5

  25.01.2015-

  12.02.2015

  Murid akan diajar untuk:

  2.2Memahami dan menggunakanpengetahuan tentang sudutpeluaran dan sudut pedalamanpoligon.

  Meneroka sudut pelbagai poligonmelalui aktiviti seperti melukis,menggunting dan menampal,mengukur sudut dan menggunakanperisian geometri dinamik.

  Mengkaji bilangan segitiga yangterbentuk dalam suatu poligon apabilamenyambung suatu bucu poligontersebut dengan bucu-bucu lain.

  Termasuk contoh situasi harian.

  Murid akan dapat:

  (i) Mengenal pasti sudut pedalaman dansudut peluaran poligon.

  (ii) Menentukan nilai sudut peluaranapabila nilai sudut pedalaman poligondiberi dan begitu juga sebaliknya.

  (iii) Menentukan hasil tambah sudutpedalaman poligon.

  (iv) Menentukan hasil tambah sudutpeluaran poligon.

  (v) Menentukana) nilai sudut pedalaman poligon

  sekata apabila bilangan sisidiberi.

  b) nilai sudut peluaran poligonsekata apabila bilangan sisidiberi.

  c) bilangan sisi poligon sekataapabila nilai sudut pedalamanatau sudut peluaran diberi.

  (vi) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan sudut dan sisi poligon.

  B3D2E2

  B3D2E3

  B4D2E3

  B5D2E1

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)

  BAB 3 : BULATAN II

  MINGGU

  6 9

  15.02.2015-

  12.03.2015

  Murid akan diajar untuk:

  3.1Memahami dan menggunakanciri-ciri bulatan yang melibatkansimetri, perentas dan lengkok.

  Meneroka melalui aktiviti sepertimenyurih, melipat, melukis danmengukur dengan jangka lukis,pembaris, benang, protraktor, kertasturas dan perisian geometri dinamik.

  Murid akan dapat:

  (i) Mengenal pasti diameter bulatansebagai paksi simetri.

  (ii) Menentukan bahawaa) jejari yang berserenjang dengan

  perentas membahagi dua samaperentas tersebut dan begitu jugasebaliknya.

  b) pembahagi dua sama serenjangbagi dua perentas bersilang padapusat bulatan.

  c) dua perentas yang sama panjangadalah sama jarak dari pusatbulatan dan begitu jugasebaliknya.

  d) perentas yang sama panjangapabila memotong suatu bulatanmenghasilkan lengkok yangsama panjang.

  (iii) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan simetri, perentas danlengkok bulatan.

  B2D3E1

  B5D3E1

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS

  (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)BAB 3 : BULATAN IIMurid akan diajar untuk:

  3.2Memahami dan menggunakanciri-ciri sudut dalam bulatan.

  Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatanmelalui aktiviti seperti melukis,menggunting dan menampal, sertamenggunakan perisian geometridinamik.

  Murid akan dapat:

  (i) Mengenal pasti sudut pada pusat danlilitan bulatan yang dicangkum olehsuatu lengkok.

  (ii) Menentukan bahawa sudut padalilitan yang dicangkum oleh lengkokyang sama adalah sama besar.

  (iii) Menentukan bahawa sudut padaa) lilitanb) pusat

  yang dicangkum oleh lengkok yangsama panjang adalah sama besar.

  (iv) Menentukan hubungan antara sudutpada pusat dengan sudut pada lilitanyang dicangkum oleh suatu lengkokyang sama panjang.

  (v) Menentukan nilai sudut pada lilitanyang dicangkum oleh semibulatan.

  (vi) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan sudut pada pusat bulatandan sudut pada lilitan bulatan.

  Libatkan sudut refleks padapusat bulatan.

  Sudut yang dicangkum olehsuatu lengkok adalah samadengan sudut yang dicangkumoleh perentas yang sepadan.

  B1D3E1

  B3D3E1

  B3D3E1

  B3D3E1

  B3D3E2

  B5D3E2

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS

  (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)BAB 3 : BULATAN II

  MINGGU

  6 9

  15.02.2015-

  12.03.2015

  Murid akan diajar untuk:

  3.3Memahami dan menggunakankonsep sisi empat kitaran.

  Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaranmelalui aktiviti seperti melukis,menggunting dan menampal, sertamenggunakan perisian geometridinamik.

  Murid akan dapat:

  (i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.

  (ii) Mengenal pasti sudut pedalamanbertentang sisi empat kitaran.

  (iii) Menentukan hubungan antara sudutpedalaman bertentang sisi empatkitaran.

  (iv) Mengenal pasti sudut peluaran dansudut pedalaman bertentang yangsepadan bagi sisi empat kitaran.

  (v) Menentukan hubungan antara sudutpeluaran dan sudut pedalamanbertentang yang sepadan bagi sisiempat kitaran.

  (vi) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan sudut sisi empat kitaran.

  (vii) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan bulatan.

  B2D3E2

  B3D3E3

  B2D3E3

  B3D3E3

  B4D3E1

  B5D3E3

  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I13 MAC 21 MAC 2015

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS

  (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)BAB 4 : STATISTIK II

  MINGGU

  10 12

  22.03.2015-

  09.04.2015

  Murid akan diajar untuk:

  4.1Mewakilkan dan mentafsirkandata dalam carta pai untukmenyelesaikan masalah.

  Menggunakan contoh situasi hariandaripada sumber seperti surat khabar,majalah, laporan dan Internet.

  Menggunakan kalkulator dan perisiankomputer untuk membina carta pai.

  Murid akan dapat:

  (i) Memperoleh dan mentafsir maklumatdaripada carta pai.

  (ii) Membina carta pai untuk mewakilkandata.

  (iii) Menyelesaikan masalah yangmelibatkan carta pai.

  (iv) Menentukan perwakilan data yangsesuai.

  Kaitkan kuantiti data dengansaiz sudut sektor.

  Carta pai yang lengkap harusmempunyai:i) Tajukii) Label yang sesuai bagikumpulan data.

  Carta pai biasanya sesuaiuntuk data berkategori.

  Termasuk piktograf, cartapalang, graf garis dan cartapai.Bincangkan bahawaperwakilan data adalahbergantung pada jenis data.

  B3D4E1

  B4D4E1

  B5D4E1

 • MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATANPBS

  (BAND /DIKRIPTOR /

  EVIDENS)BAB 4 : STATISTIK II

  MINGGU

  10 12

  22.03.2015-

  09.04.2015

  Murid akan diajar untuk:

  4.2Memahami dan menggunakankonsep mod, median dan minuntuk menyelesaikan masalah.

  Menggunakan set data daripadasituasi harian untuk menilai danmeramal.

  Membincangkan sukatankecenderungan memusat yang sesuaidalam situasi yang berbeza.

  Menggunakan kalkulator untukmengira min bagi set data