of 14/14
Hc Vin Công Ngh Bưu Chính Vin Thông Khoa Công Ngh Thông Tin Môn Cơ  Sở  Dữ  Liu Phân Tán PHÂN MNH DC Ging V iên Hướng Dn : TS. Phm Thế Quế  Nhóm Thc Hin : Nhóm 2 –  Lp D10CNPM2 

Slide Thuat Toan Tu Nhom

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Slide Thuat Toan Tu Nhom

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  1/14

  HcVinCng NghBuChnh VinThngKhoa Cng NghThng Tin

  Mn CSDLiuPhn Tn

  PHN MNH DGing Vin Hng Dn: T

  Nhm Thc Hin : Nhm 2

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  2/14

  3. Thut Ton TNhm

  Sohpdnchung AM ( Global Affinity Meansure ):

  AM = =1 =1 ff(Ai,A j )[aff(Ai,A j-1) + aff(Ai,A j+1 )]

  Cuni(bond) 2 thuctnh Axv Ay nhnghanhsau:

  Khi AM c thvitthnh

  AM = =1 [bond(Aj,A j-1) + bond(Aj,A j+1)]

  Songgp cathuctnh Akkhi tvo Ai v Aj : Cont(Ai, Ak, Aj) = AMnewAMold

  = 2[cont (Ai, Ak) + cont (Ak, Aj)cont(Ai, Aj)]

  Vysohpdnchung AM lnnhttngngvisonggp Cont lnnht.

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  3/14

  3. Thut Ton T Nhm

  Thutton BEA - Bond Energy Algorithm (Thutton nnglngni):

  Bond Energy Algorithm (BEA)Giithutnng lng lin kt: c s dncc thcth. BEA tm ra mttrnh tcc thc th (trong trng hp ny l sao cho lcht chung AM (global Affinity Measure ) l lnnht. KtquslhpdnCA (Cluster Affinity). Thutton gm3 bc:

  Bc1: tct1 v 2 caAA vo ct1&2 trong CA.

  Bc2: Gisc i ctctvo CA. Lylnltmttrong (n-i) c

  tvo ctth(i+1) caCA, sao cho soAM tivtr l lnnht.Bc3: Spththng theo thtct

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  4/14

  3. Thut Ton TNhmThutton BEA - Bond Energy Algorithm

  Input: AA:ma trn hp dn thuc tnhOutput: CA : Ma trn hp dn t nhmBegin

  {Khi to , nh rng AA l ma trn n x n}

  CA(.,1)AA(.,1)CA(.,2)AA(.,2)index 3While index

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  5/14

  3. Thut Ton T Nhm

  Ch :

  Trong bckhign, ct1 v 2 ctvo vtr 1&2 trong CA, v vyA2 c thocphicaA1.

  NuAjl thuctnh tntri trong ma trnCA, kimtra nggp khi tthuctri caAj, khi bond (A0, Ak) = bond(A0, Aj) =0,

  NuAjl thuctnh tnphicttrong ma trnCA v angkimtra thuctnh Akvo bn phicaAj, Khi bond (Aj, Ak+1) = bond(Ak, Ak+1) =0.

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  6/14

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  7/14

  3. Thut Ton T Nhm

  V d1 (2):

  Gii:bond(A1,A3) = aff(A1,A1)*aff(A1,A3)+

  aff(A2,A1)*aff(A2,A3)+

  aff(A3,A1)*aff(A3,A3)+

  aff(A4,A1)*aff(A4,A3)

  = 45*45 + 0*5 + 45*53 + 0*3

  = 4410

  bond(A2,A4) = aff(A1,A2)*aff(A1,A4)+aff(A2,A2)*aff(A2,A4)+

  aff(A3,A2)*aff(A3,A4)+

  aff(A4,A2)*aff(A4,A4)

  = 0*0 + 80*75 + 5*3 + 75*78

  = 11865

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  8/14

  3. Thut Ton T Nhm

  V d2 (1): cho ma trnlcht thuctnh AA sau:

  Sdngthutton BEA tm ma trnthpdnCA.

  AA =

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  9/14

  3. Thut Ton T Nhm

  V d2 (2)

  Gii:Chp ct1 v ct2 ma trnAA vo ma trnCA

  (1) CA(*,1)AA(*,1)

  (2) CA(*,2)AA(*,2)

  CA = AA =

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  10/14

  3. Thut Ton T NhmV d2 (3).index=3

  Whileindex n doindex 4 {thamn}For i from1 toindex1 by1 do

  Tnh cont(Ai-1,Aindex,Ai)

  i=1 tht( 0-3-1): cont(A0,A3,A1) = 8820i=2 tht(1-3-2): cont(A1,A3,A2) = 10150

  Endforiukinbin, tht(2-3-4): cont(A2,A3,A4)= 1780loc =2 tht(1-3-2) c cont =10150 lnnhtForj fromindex toLoc by1 do {xo trnhai ma trn}CA(*, j) := AA(*,j-1)

  index=index+1

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  11/14

  3. Thut Ton T NhmV d2 (4).

  tA3 giaA1 v A2

  AA =CA =

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  12/14

  3. Thut Ton T NhmV d2 (5).index=4

  Whileindex n doindex 4 {thamn}

  For i from1 toindex1 by1 do

  Tnh cont(Ai-1,Aindex,Ai)

  i=1 tht(0-4-1): cont(A0,A4,A1) = 270

  i=2 tht(1-4-2): cont(A1,A4,A3) = - 5208

  i=3 tht(2-4-3): cont(A3,A4,A2) = 23698

  Endfor

  iukinbin, tht(3-4-5): cont(A2,A4,A5)= 23730

  loc =4 tht(1-3-2) c cont =10150 lnnht

  index=index+1

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  13/14

  3. Thut Ton T NhmV d2 (6).

  tA4 bn phiA2

  AA =CA =

 • 8/13/2019 Slide Thuat Toan Tu Nhom

  14/14

  3. Thut Ton T NhmV d2 (7).

  index=5

  Whileindex n do

  index 4 {Khng thamn , ktthc vng while}

  Spxplihng theo thtcc ct:

  CA =