Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

 • View
  234

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  1/101

    TEKNIK MENJAWAB SOALAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHASA MELAYU PENULISANBAHASA MELAYU PENULISAN

  ( Kertas 2 )( Kertas 2 )

  DISAMPAIKAN OLEH:DISAMPAIKAN OLEH:

  Cik! Sa"ri #i$ Ha%i PaeeCik! Sa"ri #i$ Ha%i Paee

  S&K& Aa'a (MIS) MiriS&K& Aa'a (MIS) Miri

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  2/101

  SOALAN MEMINDAH MAKLUMAT SOALAN MEMINDAH MAKLUMAT 

  Tuliskan lima ayat lengkapTuliskan lima ayat lengkap

  berpandukan gambar, arta,berpandukan gambar, arta,

  gambara!a", !adual, peta dangambara!a", !adual, peta dan

  iklan#iklan#

  $akti%iti&situasi'$akti%iti&situasi'

  Wa%i# "at!i i'a a*at

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  3/101

  TIP UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A (10 MARKAH)

  1. 10 markah hanya dibri !n"!k # A$AT %ENGKAP "an&a a&a'a&a kaahan.

  *. Trima # aya" yan+ &r"ama aha,a ,ika -an mn!i bih dari&ada # A$AT. Bh /EMER%ANG ""a&i  markah aha,a.

  . Pn++!naan &rka"aan 23E4ANG5 daam "ia& aya" di"rima. (Impressi)n* 

  "!r!n ,ika aya" "!n++a.

  6. Aya" ma,m!k yan+ mn++!nakan &rka"aan 3E4ANG ayak dibri markah

    /EMER%ANG ,ika ada k"ran+an yan+ m!a.

  #. J!mah &rka"aan daam aya" "idak diambi kira.

  7. Pn++!naan ka"a +an"i nama89a"ak di"rima.

  :. Aya" m"iah +rama"i dan aya" "!n++a dibri hanya 1 markah.

  ;. Aya" m"iah mn+and!n+i KATA KERJA dan &n++!naan ka"a

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  4/101

  TEKNIK MENJAWABTEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN ABAHAGIAN A

  + Baha+ikan +ambar k&ada ima baha+ian &n"in+Baha+ikan +ambar k&ada ima baha+ian &n"in+dn+an mmb!a" +arian &an,an+8b!a"kandn+an mmb!a" +arian &an,an+8b!a"kan + T!ikan nmbr &ada "ia& baha+ianT!ikan nmbr &ada "ia& baha+ian + /a"a"kan ka"a k!n-i "n"an+ ak"i

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  5/101

  N>TAN>TA

   10 markah hanya dibri !n"!k # aya" n+ka&10 markah hanya dibri !n"!k # aya" n+ka& "an&a a&a'a&a kaahan."an&a a&a'a&a kaahan.

   # aya" yan+ &r"ama aha,a di"rima ,ika -an# aya" yan+ &r"ama aha,a di"rima ,ika -an mn!i bih ima aya"./an bh mnda&a"mn!i bih ima aya"./an bh mnda&a" markah -mran+ ""a&i  markah aha,a.markah -mran+ ""a&i  markah aha,a.

   Aya" ma,m!k yan+ mn++!nakan &rka"aanAya" ma,m!k yan+ mn++!nakan &rka"aan dan+ ayak dibri markah -mran+.dan+ ayak dibri markah -mran+.

   J!mah &rka"aan daam aya" "idak diambi kira. J!mah &rka"aan daam aya" "idak diambi kira.

   Pn++!naan ka"a +an"i nama89a"akPn++!naan ka"a +an"i nama89a"ak

  di"rima.di"rima. Pn++!naan a"! &nanda 9a-ana'-anPn++!naan a"! &nanda 9a-ana'-an bh mnda&a" markah -mran+bh mnda&a" markah -mran+ rndah( markah).rndah( markah).

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  6/101

  LANGKAH 1

  1. Lihat gambar /grafik dengan teliti.

  2. Sentiasa amalkan kaedah SALAM/SALAK

  PANDUAN MENJAWAB   1. Biasakan dengan melebihi lapan peka!aan.

  2. Pas!ikan ka!a h"b"ng dan imb"han dig"nakan.

  #. A$a! ma%m"k $ang man!ap dan gama!is.

  3 A % A M8K

  Sia"a Akti,iti- a"a .i#!at

  L/kasi-Te'" at

  Aat-Baa$ Mak!'at- Ketera$a$

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  7/101

  LANGKAH # Binalah lima ayat yang lengkap berdasarkan situasi

  atau aktiviti tertentu berdasarkan gambar atau grafik. Guna kaedah &ALAM

  LANGKAH 2

  Catatkan aktiviti (kata kera! atau situasi (kata adektif! yang terdapat dalam gambar atau grafik.

  LANGKAH '

  Ba"a semula ayat#ayat yang dibina. Betulkan semua kesalahan tatabahasa$ terutama dari segi penggunaan

  kata$ struktur ayat (gramatis!$ penggunaan imbuhan$

  tanda ba"a dan eaan.

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  8/101

  AMBIL PE0HATIAN DAN TOLON1 IN1AT

    S/aa$ *a$ #erkee$.akka$ akti,iti 3 Se'!a a*at 'estia a.a kata ker%a *a$

  'e$!$aka$ i'#!a$ 'eN-#e0

    S/aa$ *a$ #erkee$.akka$ sit!asi-kea.aa$.aa'

    a'#ar 3 A*at e$.aka 'e$!$aka$ kata

  ketera$a$-a.%ekti4&3 B/e .i5a'"!rka$ .e$a$ a*at kata ker%a& 3 IN1AT Kaa! se'!a a*at kata ker%a6 sk/r

  "e'arkaa$ aka$ t!r!$&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  9/101

  11

  22

  ##

  ''

  ((

   T!is i'a a*at *a$ e$ka" #er.asarka$ akti,iti *a$ ter.a"at .aa' a'#ar .i #a7a&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  10/101

  1. &e)ang b"dak peemp"an  sedang be%)ging  di !aman "n!"k men$iha!kan badan. 

  *+N,+H JAWAPAN*+N,+H JAWAPAN

  2. D"a )ang b"dak lelaki sedang bemain b)la

  sepak di !aman pemainan i!" dengan

  se)n)kn$a.

  #. Adik Kamila  hendak menangkap  ama-ama  $ang !ebang mengg"nakan %aing.

  (.  *ik "laikha  beb"al-b"al dengan akan-

  akann$a sambil d"d"k di a!as bangk".

  '. D"a )ang b"dak peemp"an sedang beb"ai di

  a!as b"aian dengan iang. 

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  11/101

   T!is i'a a*at #er"a$.!ka$ akti,iti *a$ ter.a"at .i .aa' a'#ar .i #a7a&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  12/101

    1AMBA0 BE0SI0I1AMBA0 BE0SI0I  T!iska$ i'a a*at #er.asarka$ a'#ar .i T!iska$ i'a a*at #er.asarka$ a'#ar .i

  #a7a#a7a

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  13/101

  %ANGKAH 1%ANGKAH 1

  + Liat a'#ar se5ara kese!r!a$Liat a'#ar se5ara kese!r!a$.e$a$ teiti&.e$a$ teiti& + Peratika$ akti,iti3akti,iti ata!Peratika$ akti,iti3akti,iti ata!

  "erkara3"erkara *a$ #erkaita$"erkara3"erkara *a$ #erkaita$

  .aa' a'#ar&.aa' a'#ar&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  14/101

  %ANGKAH *%ANGKAH * + Catatka$ akti,iti3akti,iti ata! "erkara3"erkaraCatatka$ akti,iti3akti,iti ata! "erkara3"erkara

  *a$ ter.a"at .aa' a'#ar&*a$ ter.a"at .aa' a'#ar&

  + - balik sekolah- balik sekolah + - melihat rumah terbakar - melihat rumah terbakar  + - telefon bomba- telefon bomba + - menjerit meminta tolong- menjerit meminta tolong

  + - bomba memadamkan kebakaran- bomba memadamkan kebakaran+ 33 dapat sijil penghargaandapat sijil penghargaan

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  15/101

  %ANGKAH %ANGKAH  + Bi$a a*at e$ka" #er.asarka$Bi$a a*at e$ka" #er.asarka$

  akti,iti3akti,iti *a$ ter.a"at .aa'akti,iti3akti,iti *a$ ter.a"at .aa' a'#ar&a'#ar&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  16/101

  && 8 Daa' "er%aa$a$ "!a$ .ari8 Daa' "er%aa$a$ "!a$ .ari sek/a6 Ma7i .a$ A.a' teriatsek/a6 Ma7i .a$ A.a' teriat se#!a r!'a se.a$ ter#akar&se#!a r!'a se.a$ ter#akar&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  17/101

  />NT>H JAWAPAN/>NT>H JAWAPAN  Ayat Kedua + Ketiga Ayat Kedua + Ketiga

  2&2& Ma7i 'e$!#!$i "iak #/'#aMa7i 'e$!#!$i "iak #/'#a 'e$!$aka$ tee4/$ a7a' #ai'e$!$aka$ tee4/$ a7a' #ai

  'ea"/rka$ ke#akara$ *a$ .iiat$*a&'ea"/rka$ ke#akara$ *a$ .iiat$*a&9& A.a' 'e$%erit3%erit 'e'i$ta t//$ !$t!k9& A.a' 'e$%erit3%erit 'e'i$ta t//$ !$t!k 'e$arik "eratia$ /ra$ ra'ai s!"a*a'e$arik "eratia$ /ra$ ra'ai s!"a*a 'e'#a$t! 'e'a.a'ka$ ke#akara$ it!&'e'#a$t! 'e'a.a'ka$ ke#akara$ it!&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  18/101

  />NT>H JAWAPAN/>NT>H JAWAPAN  Ayat Keempat  Ayat Keempat 

  && Se"as!ka$ a$/ta #/'#a #ert!$k!s3Se"as!ka$ a$/ta #/'#a #ert!$k!s3

  !'!s 'e'a.a'ka$ ke#akara$ .ari"a.a !'!s 'e'a.a'ka$ ke#akara$ .ari"a.a ter!s 'ere#ak ke r!'a3r!'a *a$ter!s 'ere#ak ke r!'a3r!'a *a$ #era'"ira$era'"ira$&

 • 8/17/2019 Teknik Menjawab BM UPSR-Penulisan

  19/101

  />NT>H JAWAPAN/>NT>H JAWAPAN  Ayat Kelima Ayat Kelima

  ;&;& Ma7i .a$ A.a' 'e$eri'a si%iMa7i .a$ A.a' 'e$eri'a si%i"e$araa$ kera$a tea #erti$.ak"e$araa$ kera$a