of 11 /11
THANH TRA CHINI-I PHU BAN TO CHUC CUQC Till TIM HIEU PHAP LUIT yE PRONG CHONG THAM NHUNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM Dc 1p - Tu do - Hinh phüc S6: Q2/TL-BTC Ha Nt5f, ngàjZOtháng 8 nain 202/ THEL! Cuc thi "TIm hiêu pháp lut v phông, ch6ng tham nhüng" Thrc hin Ké ho?ch s 15121KH-T1'CP cüa Thanh tra Chinh phU ngày 04/9/2019 v vic thc hin D an "Tuyên truyn, ph6 bin, giáo diic pháp 1ut v phông, chng tham nhüng giai don 2019 - 2021" di.rçic ban hành theo Quy& dlnh s 861/QD-TTg ngày 11/7/2019 cia Thu flsóng Chinh phi; Quyt dnh s 450/QD-TTCP ngày 20/8/2021 cüa Tng Thanh tra Chinh phCi ban hành Ké hoch tt, chirc cuc thi "TIm hiu pháp 1ut v phông, chng tham nhüng" (sau day gçi là Cuc thi), Ban T cht'rc Cuc thi ban hành Th 1 Cucc thi gm cãc ni dung sau: I. DOI TUQNG THAM CIA CUQC THI Di tirçing tham gia Cuc thi là tt cà can b, Cong chtrc, viên chirc và ngtrôi dan trên cã nrôc. II. NO! DUNG THI, BA! THI, TH1I GIAN TO CH1C CUOC THI 1. Ni dung thi - Kin th(rc pháp 1ut v phông, chng tharn nhUng, gm các quy djnh v phOng ng&a, phát hin và xir 1 tham nhUng, ye chê d trách nhirn cUa ngu1i dtrng du ca quan, to chirc, dcm vj trong phông, chOng tham nhüng, ye trách nhim cüa các ca quan nhà niiâc trong phông, chông tham nhung,... - Hiu bi& v sr phát trin cüa pháp 1ut v phông, chng tham nhüng qua các thii kS' (Ban T chrc sê ban hành B d thi theo các ni dung trên). 2. Câu hOi và bài dy thi - D thi cO hai phn. Phlin I g6n1 25 câu hôi thi trc nghim; Phãn 2 cO 01 câu hOi tr lun. - Bài dtj thi phãi dw?rc vit ting Vit hoc dánh may (font chit Times New Roman, cO chU 14); bài sao chp là không hçp 1 (các bài vit tay s duçvc tinh diem ixu tiên trong qua trinh chAm diem).

THANH TRA CHINI-I PHU CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of THANH TRA CHINI-I PHU CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA …

• THANH TRA CHINI-I PHU BAN TO CHUC CUQC Till TIM HIEU PHAP LUIT yE
PRONG CHONG THAM NHUNG
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM Dc 1p - Tu do - Hinh phüc
S6: Q2/TL-BTC Ha Nt5f, ngàjZOtháng 8 nain 202/
THEL! Cuc thi "TIm hiêu pháp lut v phông, ch6ng tham nhüng"
Thrc hin Ké ho?ch s 15121KH-T1'CP cüa Thanh tra Chinh phU ngày 04/9/2019 v vic thc hin D an "Tuyên truyn, ph6 bin, giáo diic pháp 1ut v phông, chng tham nhüng giai don 2019 - 2021" di.rçic ban hành theo Quy& dlnh s 861/QD-TTg ngày 11/7/2019 cia Thu flsóng Chinh phi; Quyt dnh s
450/QD-TTCP ngày 20/8/2021 cüa Tng Thanh tra Chinh phCi ban hành Ké hoch tt, chirc cuc thi "TIm hiu pháp 1ut v phông, chng tham nhüng" (sau day gçi là Cuc thi), Ban T cht'rc Cuc thi ban hành Th 1 Cucc thi gm cãc ni dung sau:
I. DOI TUQNG THAM CIA CUQC THI
Di tirçing tham gia Cuc thi là tt cà can b, Cong chtrc, viên chirc và ngtrôi dan trên cã nrôc.
II. NO! DUNG THI, BA! THI, TH1I GIAN TO CH1C CUOC THI
1. Ni dung thi
- Kin th(rc pháp 1ut v phông, chng tharn nhUng, gm các quy djnh v phOng ng&a, phát hin và xir 1 tham nhUng, ye chê d trách nhirn cUa ngu1i dtrng du ca quan, to chirc, dcm vj trong phông, chOng tham nhüng, ye trách nhim cüa các ca quan nhà niiâc trong phông, chông tham nhung,...
- Hiu bi& v sr phát trin cüa pháp 1ut v phông, chng tham nhüng qua các thii kS'
(Ban T chrc sê ban hành B d thi theo các ni dung trên).
2. Câu hOi và bài dy thi
- D thi cO hai phn. Phlin I g6n1 25 câu hôi thi trc nghim; Phãn 2 cO 01 câu hOi tr lun.
- Bài dtj thi phãi dw?rc vit ting Vit hoc dánh may (font chit Times New
Roman, cO chU 14); bài sao chp là không hçp 1 (các bài vit tay s duçvc tinh diem
ixu tiên trong qua trinh chAm diem).
- Bài dir thi Ira lài 25 cãu hói theo tht'r hr Va Ira 1i 01 cãu hôi ma. Phn ciiu hôi ma các ihI sinh vi& ngn gçn, xüc ticli, d hiu và trInh bay không 1Uã 08 trang A4.
- Bài dr thi tling nht sü diing khô giiy A4, chrçc dãnh s trang theo tlir tlr, doug hii thành tIp vâ gri diuig thri gian quy djnh.
- Phia trén hal thi phãi ghi rO h9 ten, ngãy thãng närn sink, sO can ct.rac
cOng dan (ch(rng minh thir iiliãn dan), dja chi, dcrn v cong tác, s din thoai và ten 'Bài dtr thi TIm hiêu pháp Iut ye phông, chOng tham nhüng" (theo Mâu dâng tãi trCn COng thông tin diui iCr cüa Thanh tra Chinh phü, Báo Thanh Ira).
3. Thôi gian to chüc Cuc (hi
- VOng sa kt: TCr khi pliát dçng cuc thi dn tháng 10/202 1. Th&i gian iihin
bãi dir thi tCr khi phát dmg cuc thi dn h& ngãy 15/10/2021. Tt các các bâi dir thi gCri ye sail thOi gian trCn là khOrig hqp 1.
- VOng chung kt: Tháng 10- 11/2021.
111. CACH THIXC Till, DIEM THI VA CHAM DIEM BAI THI
1. Cãch th.'rc (hi, diem (hi
a) L'hizgsokêt
Thanh Ira Chinh pliii gCri Bô câu hOi dC thi "TIm hiêu pháp lut ye phOng, chng tham nhQng" trên COng thông din ICr cüa Thanh Ira ChInh phi.'i vã Trang thông tin din ICr cuia Báo Thanh Ira.
Các Bô, ngành, da phircrng triên khai t chi:rc tuyên truyn ye Cuc thi, vn dông các [hI sinh tham gia Cuc Ihi. Bài thi ccia các cc quan Trung .rong gCri ye Thanh Ira Chiuth phi.i tr1rc tie!) hotc qua dithng buu chInh tâi dfa chi: Bão Thanh Ira, so ioo To l-1iu, Ha Dông, Ha Nôi; bài thi cüa các tinh, thành ph trurc thuc Trung i.roTig gCri v Thanh Ira tinh, thành pM d tp hap, gCri ye Báo Thanh Ira.
ThCri gian gCri bãi dr thi duc tinh theo du bi.ru din dôi vol tnr&ng hçrp gCri qua durng biru din.
Ban Giãm klião chain bâi thi, lija ch9n 100 bâi thi hoc 10% s bãi thi d?t diem cao nhãt dC vão VOng Cluing kit.
b) "àng cii ung kêi
Ban T chCrc Cuôc liii hra chçn 1 6 bài dtt diem cao nhãt do trao các giái Nhât, Nhi, Ba, Khuy&i khich; 03 giái tp th g&n: 01 giài cho B, ngành Co SO ngiri clr
tlii nhiti nhãt, 01 giãi cho tinh, thãnh phô tr1rc Ihuc Trung i.rang có sO ngLr&i dir thi nhicu nhàt, 01 giãi cho Bô, ngñnh, dla phuung CO nhiu nht s bài dir thi d?t giái.
2. Cham diem cac bài dy thi
Tng dim ccia mçt bài thi là 100 dim, trong do:
- Phn Ira I&i câu hOi trc nghim tim hitu các quy djnh pháp 1ut hin hành v phOng, ch&g tham nhüng: 50 dim.
- Phii ur lun: 50 dim.
IV. GIAL THUONG CUQC Till
1. Co cu giãi thtröng
Co cAu giái thuàng bao gm:
- 01 Giài nht:
- 02 Giãi nhi:
- 03 Giái ba:
20.000.000 dông/1 giãi;
15.000.000 clôngll giãi;
10.000.000 dng/1 giái;
5.000.000 dng/1 giãi;
10.000.000 ding/1 giãi.
Tüy theo kEt qua Cuc thi và ngun kinh phi thu hut tr ngun xA hi hóa, ccr CAU giãi thi.rông và mCrc giãi thuàng cüa CuOc thi Co thE thay di do Ban T chCrc Cuc thi xem xét, quyEt cljnh và thông báo cong khai cho các thi sinh.
2. HInh thüc khen thu&ng và phirong thfrc trao giãi
Ban 1' chrc cuc thi t ch(rc L tng kEt và trao giãi cho thi sinh d?t giái.
Tru&ng hçp không thE t chCrc trao giãi trijc tiEp vi phông djch Covid, Ban To chCrc së trao giãi trrc tuyEn và gri giãi thi.r&ng theo dja chi cüa ngu&i trüng giái.
Các Ca nhãn, tp thE dt giái duçic Ban To chirc tng Giy chirng nhn va dE nghi Tng Thanh tra Chinh phü khen thi.rórng theo quy djnh.
3. Kinh phi giãi thu*ng và khen thuüng
Kinh phi chi giái thrâng và khen thwing tr ngun ngân sách nhà ni.râc vã ngun dóng gop, tài trç ccia t chcrc, cá nhân; thijc hin vic huy dng, sCr dung theo quy djnh ccia pháp 1ut và cam két vâi các nhà tài trq.
V. KHIEU NI VA GIAL QUYET KHIEU NJ
Sau khi cong b kEt qua thi. nEu có khiEu ni lien quan dEn Cucc thi, ngu&i khiEu ni gui van bàn dEn Ban T chi~c Cuc thi xem xét, giài quyEt
trtr&c khi tiEn hãnh trao giãi thuàng. Các khiEu ni, kiEn ngh lien quan dEn Cuc (hi dwc Ban T chi:rc Cuc thi xem xét, giái quyét. Quyêt djnh giãi quyEt khiEu ni cüa Ban T chtrc Cuc thi là quyEt dnh cuM cüng, có hiu h.rc (hi hành.
TM. BAN TO CHUC CUQC THI RUONG BAN
O TONG THANH TRA Trãn NgQc Liêrn
VI. THU'ONG TRVC CUA BAN TO CHUC CUQC THI
1. I3áo Thanh tra là dan v tlurông tnrc cCia Ban T ch(rc Cuc thi.
Trong qua trInh t chrc triri khai Cuôc thi, Thanh tra các Bt, ngành, dja phirong iiu cin xin lien h vâi dong clii D Cong Djnh, Phó Tng biCn tp Báo Thanh tra, din thoai 0964004888, dng chI Trn Van Long, Phó Vi truâng V Pháp ché, diên thoai 0912636010.
2. NhCrng vn d phát sinh ngoài quy djnh trong The l nay do Ban To chrc Cuc thi thông nht quy& dnh.
TrCn dày là Th 1 Cuc thi 'TIrn hiu pháp Iut v phông, chng tham nhüng"
\Fyj n/ian: - lông TTCP (dé b/c); - 136, c quan ngang B. co quan thuc CP; • UBND tinh, TP tnrc thtitc TW; • Thanh Ira I3. ca quan ngang I3 (dê llh); • 11ianh ti-a tinh. thãrih phô trrc thuc T\V (dé ilh);
Thnh vién Ban 16 c1nrc Cuc tlii (dé tlh); 1'nlng tm Thông tin 1TCP (d dang tài); 1Mu: VT, PC, BTT.
THA BANT niEu p
cHO
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM I "TIM Dc 1p — Ty do — Hinh phüc 'ONG, G"
DE THI
A. PHAN Till TRC NGHIM
(Ong (bà) khoanh trôn vào cáu ira lài ma mi,i/i chQn. Lwu mói cáu hal c/u' chQn Pilot phu-oiig an ira I&i,).
Câu 1. Lut Phông, chóng tham nhüng nãm 2018 có hiu lrc thi hành khi nào? A. 01/7/2019 B. 20/11/2018 C. 04/12/2018 D. 23/11/2019. Câu 2. Nh&ng quy dlnhi mOi cüa Luãt Phông, chng thiam nhüng nãm 2018 là? A. Phông, chng tham nhüng khu vijc ngoài nhà ntrâc B. Ki&rn soát xung dt lçïî ich C. Quy djnh v ccr quan kim soát tài san, thu nhp D. Ca 3 phi.rang an trên.
Cãu 3. Hành vi tham nhOng cO the xãy ra & dãu? A. Trong ci quan, to chirc cüa nba nuc B. Trong cci quan, t6 chüc, dcin vi khu vrc nba nrâc và doanh nghip, t chrc khu
virc ngoài nhà nthc C. Trong co quan nhà nu'àc và doanh nghip nhá nuâc D. Trong doanh nghip, tO chrc khu vrc ngoài nhà nisâc. Cãu 4. CO bao nhiêu hành vi tham nhUng trong khu vrc nhà ntrfrc? A. 03 hành vi B. 05 hành vi C. 07 hành vi D. 12 hành vi Can 5. Trong s6 nhfrng hành vi sau dày, hành vi nào không phãi hành vi than
nhüng? A. Giâ mio trong cong tác vi vçi Ii B. Cong chCrc tüa dão chim dot tài san C. Cong chrc nhüng nhiu vi vv 1çi 1). Li dung chrc vi, quyn han sir diing trái phép tãi san cong vi vi Iqi. Can 6. Hãnh vi nhn tin, s&a dim thi là hành vi nào trong s6 các hành vi san
A. Gian 1tn trong thi ccr
13. Nhân hôi I C. lieu ci:rc D. Lçii ding chCrc vi;i, quy&n h?n trong khi tlii hãnh nhirn vi;i, cong vi;i vi vi:i Icii. Cilu 7. Tài san tham nhüng Ia tài san nào sau day?
A. Tãi san do tham ô ma có
13. Tii san có disqc t1r hãnh vi tham nhüng, có ngun gc tir hãnh vi tharn nhUng
C. Tâi san do nhân hôi 1 ma có D.Câbalncänghçptrên.
Cu8. K toan trtröng cüa cong ty tir nhãn lam sal Ich hóa don, cháng tir dé rut tiên cüa cong ty là hành vi gI? A. Triii cap
B. L?rn dung tin nhini chim doit tài san C. Tham ô
D, l3ien thCi.
Cãu 9. Ni dung giãi trInli khi có yêu cu cila co quan, tii ch(rc, cá nhãn? A. Ca so pháp I cOa vic ban hành quyt dnh B. Thãm quyên ban hành quyêt djnh
C. N(ii dung cüa quyêt djnh
D. Ca ba ph.rcing an trén.
C5LI 10. Ngtrôi có chuc vz, quyn tiin không bi cm vic não sau day?
A. Thãnh Iip, tharn gia quãn 1', diu hành doanh nghip tu nhân
B. Mua cô phan, gOp vn vào doanh nghip Ut C. SCr ding trái phép thông tin cüa ca quan, to clurc, dcm v D. NIiCng nhiêu trong giãi quyt cong vic. Cimu 11. NgtrOi drng du co quan, t chrc, don vl không hl cm lam vic não
sati day?
A. luyên dung con, anh, chj, em rut vào ca quan, tO chcrc, dcm vj minh B. Bô nhiiii vg (chng), con gic chcrc vu quàn 1 v to ch(rc nhãn sir C. B trI v (chOng), con, anh, chi, cm ruôt lam k toán tri.rOng trong ca quan, to chCrc. dan vi mlnh
D. Lani thu qu trong ca quan, tO chirc, dan vj minh.
Ciiu12. NgtrOi cO chtrc vy, quyn hn không duçc nlin qua tng nào duói day cüa to chfrc, cá nhãn có lien quan den cOng vic do mlnh giãi quyt hoc thuc j)lIm vi quan l cua mInh? A. TCr 5 tram nghIn dOng trO len B. 1Cr 2 triu dOng trO len C. TCr 10 triu dng trO len r vh'.... ._I_.,
Cãu 13. Ngtrôi dtrçc giao thirc hin nhim vii cong vti nu bth nhim vu cong vy thrqc giao cô xung dt IQi ich thI cn frng xfr nhir th nào?
A. Phâi tm dtrng vic thirc bin nhim vii, cong vi do B. Phái báo cáo ngrOri có thm quyn d xem xét, xCr 1 C. Tip t11c tic hin n1iim vi cong vi vã sau do báo cáo ngiRii có thAm quyn D. Tip tic thirc hin nhim vi cong vi và tránh các hin tirçTng tham nhüng, tiêu crc.
Câu 14. Cong vic nào trong s nhung cong vic sau day cé mzc dIch phông ngàa thain nhfing? A. Luãn chuyn can b B. Diu dng can bO C. Chuyn di vj trI cong tác D.Bitphãicánbc. Cãu 15. Thô'i hin chuyn dói v trI cong tác dirçrc quy djnh nhtr th não? A. 02 näm B. 05 näm C. 02 dn 05 näm theo dc thu cüa tCrng linh vrc D. 04 näm. Cãu 16. Nh&ng vj tn não sau day phãi thrçrc chuyn di v trI cong tác? A. Làni vic lien quan dn cOng tác t chirc can b B. Quãn 1' tái chmnh công, tài san cOng C. Trrc tip ti&p xuc và giái quyt cong vic cüa cor quan, t chrc, dan vj và cá nhãn khác D. Tt cá các tnr&ng hçip trên. Câu 17. Tru*ng hyp nào sau day chua thçrc hin chuyn dôi vj trI Cong tác? A. Nguii clang bj xem xét, xir 1 k' 1ut B. Ngi.r?ii clang bj kim tra, xác minh, thanh tra, diu tra, truy t& xét xCr C. Ngtthi clang diu tn bnh him nghèo dtrçrc co quan y t có thAm quyn xác nhn D. Ca ba phirang an trên. Cãu 18. Vic thanh toán không dung tin mt bt buc di vOi các khoãn thu
clii nào sau day? A. Trén 2 triu B. Trên 5 triu C. Li.rcmg hang tháng D. Các khoán chi li.rcxng, thi.ràng và clii khác CO tinh chit thi.rng xuyCn. CIlu 19. Quy dnh v kê khai tài san, thu nhp cO tà klii nAo? A. 1995 B. 1998
D. 2012
Cãu 20. Co quan nào sau day không phãi là co quan kim soát tài san, thu n h I p? A. Thanh Ira B, ci quan ngang 13. Thanh tra tinh, Ihành ph trirc thuc Trung i.rong C. Thanh tra Cli Inh phü D. Tôa an nhãn dan ti cao.
Can 21. Ngirôi nào sau day không phãi kê khai tài san, thu nhp? A. Thanh Ira viên B. Giáo viên C. Thãrn jThan D. Giám dôc bnli vin cong.
Cãu 22. Ngtrôi cO chfrc vy, quyn hn trong to chfrc, doanh nghip khu vtrc ngoài nba ntróc có bat buc phãi ké khai tài san thu nh không? A. Co
B. Không C. Chi nhUng ngrôi dirng dAu t6 ch&c, doanh nghip khu vrc ngoâi nhà rn.ràc môi phài ké khai.
D. Ngthi gi chrc vi tir Phó trtrrng phông và tt.rcmg thrang tr1 len t?i t chCrc, cloanh nghip khu vvc ngoài nhà nuàc phâi kê khai. Câti 23. Ngtrôi CO nghia vy kê khai tài san phãi kê khai tài san nào? A. îâ1 san cüa mInh B. Tái san cüa minh và tài san cUa cha, mc, vçx, con mInh C. Tâi san cüa rnInh, cCia vç hoc chng vâ con chra thânh niên D. Tãi san cüa mInh và tài san chung vâi vçi, chOng, con chua thành niên.
Cãu 24. Kt 1un xác minh tAi san, thu nhp bao gm nhüng ni dung näo sau d ãv?
A. Tinh trung thrc, dÀy dñ, rO rang cüa viêc kC khai tài san, thu nhp B. TInh trung thirc trong vic giái trInh v nguôn g& cUa tài san, thu nhp tang I lie ni C. Kiên nghj cCia ng.r?Yi Co thAni quyn xCr 1 vi phm quy djnh pháp 1ut v kiêm soát tài san, thu nhp
1). Ca ba phuung an trën.
Can 25. Can b, cong cliirc phát hin hành vi (ham nhüng trong co quan, to chirc, don v mmnh thI phäi xer J nhr the nào?
A. TO cáo vài co quan thanh tra nhã nu'âc 13. T cáo vâi ca quan diêu tra
C. Báo cáo vó'i ngthi di:rng dAn cci quan, tO chi'rc, dn vj mmnh D. Ca ba pht.rang an trCn.
B. PHAN TV LUJN
Anh (chj) hAy trInh bay vâ phân tIch các giai don phát trin cüa pháp 1ut v pliông, chông tham nhüng ô ntrâc ta tr nAm 1945 den nay?
TH BA TI
HUNG
BAI DI/THI TIM HIEU PHAP LUAT YE PHONG, CHONG THAM NHUNG
HQ ten ngi.thi dr thi: Ngay tháng nãm sinh: So cAn cuâc cong dan (hoc sO CMT): Djachi: Dcm vj cong tác: SO din thoii lion h:
A. PHAN THI TRC NGHIM
(Ghi phwrng an Ira kri cüa lzng cáu hO! vào 0 dáp an tuvng ing.)
Cãu hôi Dip in Câu hói Dip in Câu höi Dip in
Câu / Câ: 10 Câu 19
Câu2 Ca,,!! C'âu20
Câu7 Câul6 Câu25
It
B. PHAN TI)' LUiN Anh (chj) hay trInh bay và phãn tich các giai don phát triên cUa pháp 1ut