of 9 /9
BO NONG NGHIEPCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM VA PHAT TRIEN NONG THONDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: ^^TB-BNN-TCCBHa Noi, ngay ^ thdng 12 ndm 2016 THONG BAO Xet tuyen cong chile thuyen vien kiem ngu* nam 2017 cua Tong cue Thuy san Can cu Ke hoach s6 10894/KH-BNN-TCCB ngay 22/12/2016 cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve ke hoach tuyen dung cong chuc, Bo thong bao nhu cau va ke hoach xet tuyen cong chuc thuyen vien kiem ngu nam 2017 cua Tong cue Thuy san, cu the nhu sau: 1.So lu-ong tuyen dung: 40 cong chuc (27 cong chuc ngach Thuyen vien Kiem ngu va 13 cong chuc ngach Thuyen vien Kiem ngu trung cap) vao 06 vi tri viec lam. 2.Dieu kien dang ky dy tuyen: a)Dieu kien chung: theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 36 Luat Can bo, cong chuc. b)Dieu kien cu the: theo Ban mo ta chi tiet vi tri tuyen dung dinh kern. 3.Ho so" dang ky dy tuyen: a)Ho so dang ky du tuyen gom co: -Don dang ky du tuyen cong chuc (theo mau ban hanh kem theo Thong tu s6 13/2010/TT-BNV ngay 30/12/2010 cua Bo Noi vu); -Ban cam ket tinh nguyen lam viec tu 05 nam tro len o mien nui, bien gioi, hai dao, vung sau, vung xa, vung dan toe thieu so, vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan; rt^ -Ban so yeu ly lich tu thuat co xac nhan cua co quan co tham quy en trong thai han 30 ngay, tinh den ngay nop ho so du tuyen; -Ban sao Giay khai sinh; ^F^ -Ban chup cac van bang, chung chi va ket qua hoc theo yeu cau cua vi tri du tuyen (khi nop ho so de nghi mang theo ban goc cua cac giay to neu tren de doi chieu); -Giay chung nhan sue khoe do co quan y te co tham quyen cap trong thai han 30 ngay, tinh den ngay nop ho so du tuyen; -Giay chung nhan thuoc doi tuong uu tien trong tuyen dung cong chuc (neu co) duac ca quan co tham quyen chung thuc; -Ban photo Bao hiem xa hoi (neu co); -04 anh cd 4 x 6 (chup trong thai han 6 thang, tinh den ngay nop ho sa du tuyen); -02 phong bi co dan tern, ghi ro dia chi va so dien thoai lien lac. b)Nai nhan ho so: Thi sinh nop ho sa du tuyen tai Van phong Tong cue Thuy san, So 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Ha Noi. Dien thoai: 0437247215. (Bo khong trd lai ho sa doi vai thi sinh khong trung tuyen).

THONG BAO - sonongnghiep.haiduong.gov.vnsonongnghiep.haiduong.gov.vn/TinTucSuKien/PublishingImages/xettuyen... · Nong nghiep va Phat trien nong thon ve ke hoach tuyen dung cong chuc,

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of THONG BAO -...

 • BO NONG NGHIEPCONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAMVA PHAT TRIEN NONG THONDoc lap - Ty do - Hanh phuc

  S6: ^^TB-BNN-TCCBHa Noi, ngay ^ thdng 12 ndm 2016

  THONG BAOXet tuyen cong chile thuyen vien kiem ngu* nam 2017 cua Tong cue Thuy san

  Can cu Ke hoach s6 10894/KH-BNN-TCCB ngay 22/12/2016 cua BoNong nghiep va Phat trien nong thon ve ke hoach tuyen dung cong chuc,Bo thong bao nhu cau va ke hoach xet tuyen cong chuc thuyen vien kiem ngunam 2017 cua Tong cue Thuy san, cu the nhu sau:

  1.So lu-ong tuyen dung: 40 cong chuc (27 cong chuc ngach Thuyen vien Kiemngu va 13 cong chuc ngach Thuyen vien Kiem ngu trung cap) vao 06 vi tri vieclam.

  2.Dieu kien dang ky dy tuyen:

  a)Dieu kien chung: theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 36 Luat Can bo, cong chuc.

  b)Dieu kien cu the: theo Ban mo ta chi tiet vi tri tuyen dung dinh kern.

  3.Ho so" dang ky dy tuyen:

  a)Ho so dang ky du tuyen gom co:

  -Don dang ky du tuyen cong chuc (theo mau ban hanh kem theo Thong tu

  s6 13/2010/TT-BNV ngay 30/12/2010 cua Bo Noi vu);-Ban cam ket tinh nguyen lam viec tu 05 nam tro len o mien nui, bien gioi,

  hai dao, vung sau, vung xa, vung dan toe thieu so, vung co dieu kien kinh te - xa

  hoi dac biet kho khan;rt^-Ban so yeu ly lich tu thuat co xac nhan cua co quan co tham quy en trong

  thai han 30 ngay, tinh den ngay nop ho so du tuyen;

  -Ban sao Giay khai sinh;^F^-Ban chup cac van bang, chung chi va ket qua hoc theo yeu cau cua vi tri du

  tuyen (khi nop ho so de nghi mang theo ban goc cua cac giay to neu tren de doi chieu);

  -Giay chung nhan sue khoe do co quan y te co tham quyen cap trong thaihan 30 ngay, tinh den ngay nop ho so du tuyen;

  -Giay chung nhan thuoc doi tuong uu tien trong tuyen dung cong chuc (neuco) duac ca quan co tham quyen chung thuc;

  -Ban photo Bao hiem xa hoi (neu co);-04 anh cd 4 x 6 (chup trong thai han 6 thang, tinh den ngay nop ho sa du tuyen);

  -02 phong bi co dan tern, ghi ro dia chi va so dien thoai lien lac.

  b)Nai nhan ho so:Thi sinh nop ho sa du tuyen tai Van phong Tong cue Thuy san, So 10

  Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh, Ha Noi. Dien thoai: 0437247215. (Bo khong trd laiho sa doi vai thi sinh khong trung tuyen).

 • Nguyen Minh Nhan

  TL. BO TRtTOfNGNffinhan:-Bo truang (de b/c);-TTr Vu Van Tarn (de b/c);-Vu TCCB, T6ng cue Thuy san (d^ th/h);-TT Tin hoc & Thbng ke (d^ th/bao);

  c)Thai gian nhan ho so: tu ngay 23/12/2016 den h^t ngay 10/02/2017 (tronggid hanh chinh).

  d)Xet duyet ho so dp tuyen tai don vi va le phi dp tuyen:Tren co so doi chieu vdi tieu chuan, dieu kien cu the cua vi tri dang ky dp tuyen

  tai khoan 1, khoan 2 neu tren, doi chieu voi ho so dp tuyen, Tdng cue Thuy san tochuc xet duyet ho so dp tuyen; thu le phi dp tuyen voi muc thu 500.000 dong/thi sinh(dudi 100 thi sinh) doi voi nhung thi sinh du tieu chuan va dieu kien dp tuyen; lapdanh sach (theo mau) thi sinh du tieu chuan va dieu kien dp xet tuyen cong chuc; baocao danh sach va nop le phi dp tuyen ve Bo (qua Vp To chuc can bo) trudc ngay20/02/2017. Tong cue Thuy san va thi sinh chiu trach nhiem ve ho so dp tuyen.

  Sau khi co ket qua xet tuyen, Bo se to chuc kiem tra ho so nhung ngudi trungtuyen, thi sinh co ho so khong du tieu chuan, dieu kien dp tuyen se bi huy ket qua

  trung tuyen.•74.Noi dung xet tuyen cong chuc:

  a)Xet ket qua hoc tap cua ngudi dp tuyen;

  b)Phong van ve trinh do chuyen mdn, nghiep vp cua ngudi dp tuyen. Noidung kiem tra sat hach ve chuyen mdn, nghiep vp se dupe thong bao sau trenwebsite theo dia chi www.mard.gov.vn, www.fistenet.gov.vn va niem yet tai Tong cue

  Thuy san.

  5.To chuc xet tuyen:

  Viec to chuc xet tuyen dupe thuc hien theo Quy che to chuc thi tuyen, xettuydn cong chuc (ban hanh kern theo Thong tu so 13/2010/TT-BNV ngay 30/12/2010),dp kidn 31/3-08/4/2017

  6.Cach tinh diem va xac d|nh ngudi triing tuyen trong ky xet tuyen congchuc:

  Cach tinh diem va xac dinh ngudi trung tuyen dupe thuc hien theo quy dinh

  tai Nghi dinh so 24/2010/NB-CP ngay 15/3/2010 cua Chinh phu.

  Dia chi lien he: Phong Quan ly Cong chuc, Vien chuc - Vp To chuc can bp,Bp Ndng nghiep va PTNT-So 2, Ngpc Ha, quan Ba Dinh, TP. Ha Noi; Dien thoai0438454395./.'

 • CPp-o

  •pc

  e<-•ftvcp•

  ^'333

  ft>C

  p3

  TO3 ffS*. to

  of 9Pi O> ^

  TO OCP 3 p>".g* o> ^to TO o

  3 3- TO-ff C 3

  5 S"g.

  O ^ ^2: i *-3

  •p3

  a 33 TOff qo o

  0 TOTOr-1-1-1

  I,eracp

  1^^ ff TO

  ^1 OTO

  I'

  3c

  ft>

  ^TO 33 P<

  ^

  sft

  3

  op^oCP

  •pcO

  • 333p>3

  O ^

  TO P'

  ^^

  o

  3o

  B^^3 3

  3 3-

  3*

  ^I 33TO^ TOa o>-

  TOP 3*

  TO

  3ffff to

  p<

  O 3c^ to

  3C23TO

  g,3

  o3ff-ffo!--pr5cp33^

  off

  O

  TOP-O

  2pc-. g. ^^

  3 co ^1 o g^

  3 ^-8-pc- |^ 3-3 p^ q

  ^ 9 2

  \^^

  •^g*OQ-

  *cerap-^3TO3

  ^^p^O)>^

  p-oo3^

  TOTOcrto

  •oai3^r

  i3

  33fff •&33^*ffj--^^^51

  ^3-n^- P

  •p> p^" TO< pcft>^ 3

  3p^ 5

  S^kv- 3

  op.

  3 3TO

  ff

  ffpc-V

  3 ig-5

  •g

  3ct>-3

  ffo

  ^>^P

  CPCT)>-

  op

  p> ^

  C3>^

  p^

  CP

  3TO

  oO*P

  p."3q3^

  3'

  TO

  ff ?,O 3^ ^>^CP ^3

  •O> ff3 O'

  TO 3^ era3- i-iP C^>

  • op>.

  2-33pc- O3 TO-

  < p>-3 33 ^

  TO ^Q3

  TO* ^•g 3V

  3TO^-ff

  •a^^^---351TOa-ff5

  3 O>3 3

  33

  am3 '•p 2TO- 5"

  3 <TO pO 33^ TOPr^ qf |

  3•O>

  Oo~

  CP•pcopi-

  3

  3sr

  •S>3

  •c

  n

  I

  3^ '—'•^ 3

  p 3.

  .

  |TO51TO-g>-51^.^.

  1-1n3

  O

  oo^^

  3." "' ^

  o ^O P> "

  3 ' • 3 3

  TO' 3-p^ ^ p^3 'cS>'^ H

  p

  a-g51 —•g> ^;

  e |^S< to

  3

  <a-

  3-V

  oT>>-3

  r^ 2> 3.3 n^

  Isn ^3 cr.3. .p>3 3q 3P^ Os-

  ^ 33X 3p> .p>V 3

  I^Vp^qi=3y

  TO3 p>< Pf g*

  O TO

  333p.

  33

  ^33

  3p2

  •CP>r-f-

  <^>^

  3

  3

  ^!3o'3^ 3

  O^TO

  I—1p,

  TO • -p>

  TO p^Q^ O

  ^j 3 !-

  1-!O33OO

  TOp,3

  3•—•.

  O>- 3 33

  TO -Q •3 ^ 3p^ 3V p>^ V,

  P'3•CD>

  3TO

  Vi

  .p>

  r1.p>

  ^33CD>-3O

  •Po3^qrf~>-t

  3o^33p>.

  TOl—t-f

  o

  3TO•O

  i3

  p^

  q p>,

  •s ^

  ^33* 3•o> gl

  33 Off O

  •P> .

  3 3

  >— p-3 C3

  i IO ^o J=

  H gO r-t-

  era

  3 •>TO3 _1 3 ^2TO

  ftvB B3

  TOS:

  ora -^

  o- s•p•o

 • Tieu chuan ve trinh do dao tao,

  boi duong

  Tieu chuan ve nang luc chuyen

  mon, nghiep vu

  Chirc trach, nhiem vu

  Vi tri vicelam can

  tuyen dung

  H vi

  11/3/2014 cua Bo Thong tin vaTruyen thong quy djnh Chuan kynang sh dung cong nghe thong tin.- Co Giay chhng nhan kha nangchuyen mon may Luang.- Da dam nhiem chhc danh Maypho nhat cua hang tau tnongduong trong thai gian th 06 thangtro len hoac May trnong cua hangtau nho hon trong thai gian th 12thang tro len.

  hoat dong cua tau;- Nam dirge quy trinh, quy phamky thuat khai thac hieu qua doi voihe thong dong luc Len tau;- Dir tinh dngc nhung kho khan, hnhong co the xay ra doi voi maymoc va cac thiet bi dien;- Quan ly, to chuc lao dong chothuyen vien bo phan may khoa hoc,an toan va hieu qua;- Co kinh nghiem di bien.

  - Thuang xuyen giam sat, theo doi viec thnchien ngi quy phong chong chay, no a buongmay, tram phat dien, phong lam viec, buong o vacac khu vuc khac do bo phan may, dien quan ly;- Hang ngay kiem tra viec ghi chep nhat kymay, nhat ky dau va cac so theo doi hoat dongcua may moc, thiet bi cua tau do bo phan may vadien quan ly;- Chiu trach nhiem ve an toan ky thuat trongviec sn dung, bao quan, bao duong, sua chnamay va he thong thiet bi do cac bo phan khacquan ly nhn: may neo, may lai, he thong dnongong, he thong thong gio...- Lap ke hoach sha chira may moc, thiet bj thuocpham vi phu trach va tien hanh don doc kiem tra,giam sat, nghiem thu sna chna theo ke hoach dadngc phe duyet;- Quan ly ho so, ly lich cua he thong dong lnc,cac he thong dnong ong va cac thiet bi may khaccua tau do bo phan minh quan ly;- Phan cong Luc ca cho bo phan may;- Thuc hien cac nhiem vu khac do Thuyentruong phan cong.

  - Tot nghiep dai hgc tro len motLong cac nganh/chuyen nganh:Khai thac may tau bicn, may tauthuy, ky thuat co khi dgng luc, ca

  - Nam dngc chu Luang, duang loi,chi'nh sach cua Dang, phap luat cuaNha nuoc; nam vhng phnonghudng phat Lien cua nganh ve llnh

  - May pho nhat chi dao, dieu hanh thuyen vienbo phan may khai thac may thiet bi dat liicu qua,an toan va dung yeu cau ky thuat, quy trinh, quypham ky thuat trong pham vi dngc giao;

  May phonhat hangtau th3600cv tro

  -3

 • trudng,

  May trudng phan cong

  I thang

  trd Ien

  - Thuc

  hien cac nhiem vu

  2

  fa

  o-dX

  0

  Thuy'Cd

  tau nl

  4-4Chb

  -b

  jng thdi g

  i UBIfaT—H(N

  - True c

  a theo sy phan cong cud

  May t:—4

  rang;

  -O

  -d

  -c ky tli-^,d

  -.

  -cd

  O

  -p

  ng nhan 1<

  -ds

  >d3

  to

  may thi

  et bi dugc giao phu ti

  ich; qu'd

  dfa,

  d-d

  thuat kh

  ai thae

  cd-fa3

  pcr

  -cOfa'd

  ->

  cd-X•fa

  nang 1

  sir dung 1Cdd

  XHhHcd-Xto3to3'O

  to3

  ien ha;Xd

  - Nam c

  2db-P

  -cd3

  X0

  -p

  -cd>

  3d

  ninh,

  01/20

  CQ

  ^^

  ^

  DDT

  to3

  -d>->

  ^

  ^

  ^sto

  x'

  -^-cd

  •4—4

  khac hoat dong theo di,—t

  ig tieu

  diuan 1^>%c^

  thuy san

  quy

  \ quipd-

  i Thong

  H

  C/3-cO

  +

  •-H

  ^as-

  - True t

  iep quan ly va khai tha0

  may cX

  gX̂3

  fa-d

  -d>d'to3

  xu ly ^•^.

  "3,03*

  cd-

  -Col

  :rinh do

  ^SJ3

  Xipto

  'd-8)

  CN

  cd-

  Bd0

  r-0

  toc

  Viet Nafa

  kiem tra

  , kiemC/J

  oat̂

  SBa,

  at hi

  s"cd-

  ngan

  thuy (

  juan sy.

  tuy'c53

  faHĤ .

  toH

  pham p

  hap Iuat ve thuy san tiCQJ

  ;n cac>

  ung bi'cd

  - Nam

  d•

  "fa

  3

  r—to

  cd-3,

  -4^43->

  -cd33

  tra,

  fa'3X

  -4—4

  van hanX

  khai thae

  -d

  •^fa

  -d3

  en

  -cb

  _39-to

  kiem so

  •at, phat hien, ngan ch>d-

  n cac 1

  inh vi>

  quan;

  ^fa3X4—4

  van hanX

  khai thae

  BUI

  ^-jfa

  -d3

  Ien

  - Tham

  gia thyc hien cong tac-4—4

  d•—-HHc

  ^s

  kiem t

  ra, 1

  vyc qua

  ,cC

  -dod

  to3

  3,cd-

  >3-

  lien

  c-1^

  aay tau-4—•

  huy, ky t

  :hua;

  -4—44—4

  -d3

  -c© H

  > - 3-HH

  Chirc trach, nhier3

  h\

  Tieu c

  KS EX

  > X3 01

  3 .3

  Xu^ 3.3- ^

  3

 • 5 /̂3 3

  HSir>33

  •3 rirt3C

  qo

  3 ^v0Q 3

  B C3 p

  c

  33

  •Si3

  O3

  a •>

  -^3 q

  H (AH ©>-

  30Q

  E•Q

  3*0Q

  C/3

  OQ

  Pi3

  0Q•P

  3TO3

  33

  TOrs

  03i

  TO•PO3H33fD)-13TO 3 O"

  o3-P

  q3 -PP< 33 OQ

  OQ r+

  g

  •n

  r+O C.

  3- 3^ S^

  •3 3o

  g ^3

  O <^ •>

  P o

  s

  n;•b> - • 33 CP 3

  •q 3 o^

  3 CP p

  3 -

  3•!=TOrf-P-33P>33

  p

  3" 3

  3 '2^

  ^ 92.o p

  3PiO

  P

  OQ

  po^33O-3

  OQs-

  • H^2^*a*

  3tTO"2.

  113

  TO^

  o q^ -•o2o2'p>7 p>33bTO

  op3

  •Oo

  P^

  •p>

  x

  I3p> OQ

  r^ P'p p

  |

  O3O

  ' cp

  p p>?3 3

  3 q^ O TO^ ^ 1^^- cr ^

  op" -n> ^

  S

  •2. 2^ ^ 3TO o>

  O

  3OQ

  2- o>

  3 o^, ^^

  O ^.

  •n ^ 33in O> ^w

  ^> q ^ p^o^ 3> ^ ^g^

  ^co

  -3 3-

  Irr rr-S' '3

  Q jO3

  ^. w ofD> (3- 3"3-3 3r

  q- p

  pOQgp

  3sp•O> 33 -3

  OQ O

  •Si 23 g^X (3

  P^O3o _3o^ 3^

  •^ •g>

  3: g:•n 33 TO

  P- ^r+ Oo>- -p

  oO 3"

  33"CD>-

  r-t-

  CP

  OOQX

  o

  in3^

  Or•33

  TO

  p

  O"o

  • 3

  o'

  O-3

  X

  p^

  S*' ^i•PW OQ"-•p. C^cl2>J-^)>

  33-

  of—t-(-+O3p^^^3^3

  o cr iO> O [-I3 eg g |>

  3i5' o

  3.C

  -p>

  OQ

  ^^ OQ^ rjE^ ^5 ^

  ^^ ^ H• o>> 5, Co

  3^OPo3*

  •p>^3

  03

  O3P>

  33P-O>303

  OQ.^p'3

  o

  33