of 8 /8

upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 2: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 3: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 4: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 5: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 6: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 7: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm
Page 8: upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/users/bbt/20161216084723_kh1580.pdf · 2016-12-16 · Cän cú Chuong VII Luât Giáo duc ÐQi hoc ban hành ngày 18/6/2012 quy dinh vê Båo dåm