Click here to load reader

uv CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM Dt}c H~ cao 81 cua UBND TP tong ket TDKT 2016.pdf · PDF file'uvBAN NHAN DAN THANH PHO DA NANG CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM Dt}cI~p -Tl}'do

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of uv CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM Dt}c H~ cao 81 cua UBND TP tong ket TDKT...

 • 'uv BAN NHAN DAN THANH PHO DA NANG

  CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM Dt}c I~p - Tl}' do - H~nh phuc

  S6: 'iA IBC-UBND Do Nang, ngay .l9 thong 3 nam 2017

  sxo cco TAng k~t cong tac thi dua, khen thurmg narn 2016

  va nhiern VI} trong tam cong tac thi dua, khen thmrng narn 2017

  Nam 2016, la nam d~u thirc hien Ngh] quyet Dai hci l~n thir XII cua Dang, Dai hoi l~n thir XXI cua Dang bQthanh pho, narn ti~n hanh b~u CIlQuoc hoi Khoa XIV va dai bieu HQi dong nhan dan cac cap nhiem ky 2016 - 2021, nam trien khai k~ hoach ti~n toi ky niern 20 nam thanh pho Da Nang tnrc thuoc Trung uong. Trong b6i canh tinh hinh gap nhi~u kho khan, thach thirc, Thanh uy, HQi d6ng nhan dan, UBND thanh pho da phat huy dan chu, tri tu~ tap the, d~ ra nhieu chu tnrong dung dan, giai phap quy~t li~t d~ t6 Ch(fC,tri~n khai ca.c phong trao thi dua yeu mrac, ti~p wc tht,rc hi~n "HQc t?P va lam theo t~m guang dC;lOduc H6 Chi Minh", nang cao ch~t luqng, hi~u qua cong tac thi dua, khen thuCmg, gop ph~n quan tn;mg vao vi~c tht,rc hi~n th~ng lqi cac m\lc tieu, nhi~m V\lphat tri~n kinh t~ - xa hQi, bilOdam qu6c phong - an ninh va tang cUCmgkh6i doan k~t toan dfm, xay dlJI1gdang, chinh quy~n, doan th~ vfrng mC;lnh.

  K~t qua cong tac thi dua, khen thuang nam 2016 ql th~ nhu sau:

  Phfin I

  TONG KET CONG TAc THI DVA, KHEN THUONG NAM 2016

  I. CONG TAc LANH D~O, CHi D~O, TO CHUC TRIEN KHAI 1. Cong tac ban hilDh van ban Nam 2016, Thanh uy, UBND thanh ph6, So NQi V\l thanh ph6 da ban hanh

  nhiSu van ban chi d~o, huang d~n t6 chuc tri~n khai thlJc hi~n cac chu truong, chinh sach cua Nha nuac v~ cong tac thi dua, khen thuCmg. Trong do, t~p trung phit dQng thi dua tht,rc hi~n th~ng lqi nhi~m V\l phat tri~n kinh t~ - xa hQi nam 2016 va k~ hOC;lch5 nam (2016 - 2020); phe duy~t D~ an "D6i mai va nang cao ch~t luqng cong tac thi dua, khen thuCmg; ban hanh quy dinh v~ t?ng Buc truang cua Thanh uy, Ca ghi nh?n thanh tich cua UBND thanh ph6 nhan ky ni~m ngay thanh l?p, ngay truy~n th6ng cua cac ca quan, dan vj, dja phuang; ra so31,cung c6 ki~n toan va quy~t djnh thanh l?p c\lm, kh6i thi dua cua thanh ph6 Da N~ng (theo Huang d~n s6 14791HD-BTDKT ngay 2517/2016 clla Ban Thi dua - Khen thuCmg Trung uang); ban hanh huang d~n C\l th~ cac quy djnh vS cong tac thi dua, khen thuOng clla thanh ph6, qua do thao go nhiSu v~n dS con kho khan, vuang m~c trong t6 chuc tht,rc hi~n; quy djnh chi ti~t nhfrng v~n dS thuQc th~m quySn clla th~mhph6, d6ng thai tham gia vai Trung uang nhfrng h';ln ch~ b~t C?PvS cong tac

  ·,..~.,,,,,,,,·~·!..,,.,·"-_t·_-··;:,;:.·.,.,.,..·,,,:,..,.··-···..,..'·_...,-,_.··~';~..;I'"';::"'1",::-'-':""-"rm

 • thi dua, khen thirong hien nay I; Ban Thi dua - Khen thuong thanh pho tiep tuc tri~n khai quy che phoi hop voi cac co quan, dan vi lien quan trong thuc hien thu t\ICxet va d~ nghi khen thuong d6i voi doanh nghiep; ra scat, sua d6i, b6 sung ban hanh quy dinh, bQ tieu chi xet cac giai thirong cua thanh pho; xay dung cu the hoa cac tieu chuan, quy dinh ti l~ khen thuong nham nang cao ch~t hrong cong tac khen thuong 2; ban hanh Quy ch~ va nang cao chat hrong hoat dong cua Trang thong tin dien nr ella H9i dong Thi dua khen thirong thanh pho ...

  (Kern theo Ph~ luc 1) 2. Cong tac ta chirc quan tri~t, lanh dao, chi dao thuc hi~n Thanh uy, UBND thanh pho dil chu dong quan triet, trien khai ngay tir d~u

  nam cac chuang trinh, k~ ho:;tchth\1'chi~n nhi~rn V\l narn 2016; trong do chu tn;mg tri~n khai thvc hi~n nhi~rn V\l, chi tieu phat tri~n kinh t~, xii h9i, an ninh qu6c phong; ti~p wc th\1'chi~n Nam van hoa van minh do thi - 20 16; k~ hoach t6 chue phong trao thi dua "Cng xuftt s~c" kh6ng qua 40% tong 56 t~p th~ thea tirog nhom d6i tugng; khen thu

 • giai dean nhi~u chuong trinh, hoat dong phong trao thi dua cua thanh ph6 3 nbarn danh gia ket qua dat duoc, nhtrng han che, y~u kern, t6n tai, xac dinh nguyen nhan va b6 sung tieu chuan, tieu chi va d~ xuat giai phap thirc hien trong nam 2016 va nhirng nam tiep theo.

  II. KET QuA THl/C HltN PHONG TRAo THI DUA YEU NUOC Thanh pho t~p trung cho viec phan d~u hoan thanh vuot mire cac nhiern VI,!,

  chi tieu phat triSn kinh t~ - xa hoi, dam bao quoc phong, an ninh cua thanh pho nam 2016, khoi d~u eho k~ hoach 5 nam (2016 - 2020) dong thai t6 chirc tri~n khai cac phong trao thi dua do H9i d6ng Thi dua - Khen thirong Trung uong va b9 nganh, doan th~ trung uong phat dong g~n voi viec bam sat theo nhiem VI,!chinh tri, nhiern vu chuyen mon tr9ng tam, nhfrng yeu e~u e~p thi~t, buc xuc eua nhan dan vai nhi~u ehu d~, ten g9i el,! th~, thu hut dong dao h9i vi en, qu~n chung nhan dan tham gia. MQt s6 phong trao, eUQc v~n dQng dem l~i hi~u qua trong nam 2016 nhu:

  1. Thi dua th,!c hi~n thl}'c hi~n th~ng lqi nhi~m VI} phat tri~n kinh t~ - xii h(}i, qu8c phong, an ninh, trong do co 03 nhi~m vI} tn~)Og tam dIrgc Thanh iiy, UBND thimh ph8 giao h~ng mim.

  Phong trao dugc t6 chuc tri~n khai thuang xuyen hang nam theo Chi thi s6 18/CT-TTg ngay 19/5/2016 eua Thu tuang Chinh phu, Chi thj s6 05/CT-UBND ngay 27/612016 cua UBND thanh ph6 v~ vi~e phat dQng thi dua thl!e hi~n th~ng 19i nhi~m YI,l va phat triSn kinh t~ - xii hQi nam 2016 va k~ ho~ch 5 nam (2016 - 2020). NQi dung chu y~u la thl!c hi~n cac nhi~m Vl,l,chi tieu kinh t~ - xa h9i, qu6e phong - an ninh hang nam, trong d6 c6 03 nhi~m Vl,ltr9ng tam do Ban Thuang Vl,l Thanh uy giao cho cac co quan eong tac Dang, m~t tr~n, doim thS; UBND thanh ph6 giao cho cac so, ban, nganh, UBND cac qu~n, huy~n thuQc kh6i chinh quy~n. Nam 2016, Ban Thuang VI,!Thanh uy giao 18 nhi~m Vl,lcho 6 co quan giup vi~c cua Thanh uy, Chu tich UBND thanh ph6 giao I08 nhi~m Vl,leho 36 don vi so, ban, nganh va UBND cac qu~n, huy~n. N9i dung thi dua Cl,l th~, thi~t thvc phu hgp vai chilc nang, nhi~m Vl,lcua tUng co quan, don vi; t~p trung VaG nhung nnh VI!C tr9ng y~u, n6i cQm, c~p thi~t, buc xuc, lien quan d~n t6 chuc, cong dan, nguai dan thanh ph6 4. Theo d6, thu truang cac so ban nganh, chu tjch UBND cac qu?n,

  3 T6ng k€t 15 nam phong tnlo Toim dan doan k€t xay dlp1g dai s6ng van h6a va 10 nam th\Ic hi~n D~ an Xay d\Ing n€p s6ng van minh do thi; 5 nam th\Ic hi~n Chuang trinh ml,lc tieu qu6c gia xay dlp1g nong thon mai; D~ an giam ngheo giai do~n 2013 - 2017; ... 4 8i~n hinh: Ki~m tra nang cao chfrt luqng cong tac giam sat va phan bi~n xii h(\i clla Uy ban M~t tr~n TQVN. cac doan th~ ehinh tri - xii h(\i va nhan dan ella Ban Dan v~n Thanh uy; giai phap dfry m

 • .huyen ciing da ti~n hanh viec giao 03 nhiern vu trong tam cho tirng co quan, don vi true thuoc voi nhi~u chu d~ cu the, thi~t thuc. , Day la mot trong nhirng phong trao thi dua thiet thuc va hieu qua nhat duoc

  tien hanh thuong xuyen, phu hop voi yeu cau d6i moi noi dung, hinh thirc, phuong phap t6 chirc cac phong trao thi dua yeu mroc trong giai doan hien nay thea huang: Tap trung v~ co sa, bam sat nhiem vu chinh tri, nhiern vu trong tam, cap bach cua tirng co quan dan vi 5.

  Thong qua viec t6 chirc thi dua thuc hien cac chi tieu kinh t~ - xa hoi, phong trao lao dong gioi, lao dong sang tao a cac co quan, dan vi dia phuong, doanh nghiep duoc phat huy manh me; nhi~u sang kien, d~ an da duoc cong nhan, ap dung, Trong nam, cong nhan, vien chuc va ngu6i lao dQng thanh ph6 da thlJc hi~n hoan thanh 1.500 sang ki~n, gia tri lam lQ'i tren 28 ty d6ng; t6 chuc tuyen duong cong nhan, ngu6i lao dQng tieu bi~u, co 50 ca nhan dUQ'CChu tich UBND thanh ph6 t~ng B~ng khen, 08 ca nhan duQ'c T6ng Lien doan Lao dQng Vi~t Nam t~ng B~ng Lao dQng sang t~o; 04 sim ph~m tieu bi~u cua 04 doanh nghi~p duoc c~p gi~y chUng nh~n " binh ch9n la san ph~m tri tu~ lao dQng Vi~t Nam 2016; 20 giai phap dV HQi thi sang t~o kY·thu~t toan qu6c l~n thu 13 (2014-2015), co 11 giai phap d~t giai. HQi thi c~p thanh ph6 co 115 giai phap tham dv trong do co 36 giai phap d~t giai.

  2. Thi dua thl!c hi~n chu d~ "Nam van hoa, van minh do thi 2016"

  ThlJc hi~n chi d~o Clla Thanh llY, K~ ho~ch t6 chuc tri~n khai " Nam van hoa, van minh do thi 2016" clla UBND thanh ph6 cac, sa ban, nganh, doan th~, UBND cac qu~n, huy~n, phucmg, xa da tri~n khai K~ ho~ch thvc hi~n phu hqp vai tinh hinh thvc t~ cua dan vi, dia phuang minh, trong do xac dinh nhi~m V\l C\l th~ va nhfrng cong vi~c tr9ng tam, cac v~n d~ buc xuc, t6n t~i, n6i cQm co tinh kha thi, co y nghia thi~t thvc va hi~u qua, xac dinh ti~n dQ tri~n khai, ph an cong trach nhi~m Cl,lth~; Uy ban M~t tr~n thanh ph6 va cac dia phuong tri~n khai cUQc v~n dQng "Toan dan doan k~t xay d\ffig nong thon mai, do thi van minh"; 16ng ghep vai phong trao " Toan dan doan k~t xay d\ffig d6i s6ng van hoa"; ti~p tl,lCphat huy cac mo hinh t6t trong nam 2015 va t~p trung xay dvng cac mo hinh mai nam 2016, nhi~u mo hinh ho~t dQng co hi~u qua, thu hut SlJtham gia clla ngu6i dan 6.

  Chll truang "Nam van hoa, van minh do thi" ti~p tl,lc duQ'c tri~n khai da co tac dQng sau s~c d~n 'Y' thuc clla ngu6i dan v~ ch~p hanh cac quy dinh v~ xay dvng n~p s6ng van hoa, van minh do thi; bao dam an ninh, chinh tri, tr~t tv an to an xa hQi, giam tai n~n giao thong ca 3 tieu chi v~ s6 Vl,l,s6 nguai ch~t, s6 ngu6i bi thuang 7. Thanh ph6 t~p trung d~u tu cho van hoa da t~o ra nhfrng chuy~n bi~n r5 r~t, mang l~i hi~u qua thi~t thvc, nang cao ch~t IUQTIgcac ho~t dQng van hoa, timg

  5 H~ng nam Chil tjeh UBND th':mhph6 xet thuang eho 10 dan vj (8 sa, ngi'mh,02 qu~n huy~n) hoim thanh xu~t s~c 3 nhi~m VI,! trngtam vai ti~n thuang kern theo b~ng25 I~nmlfe luang ea sa/dan vj. 6 "PhU

 • buoc hinh thanh mang luoi thiet ch~ van hoa a ca sa, gop phan phuc VI,I t6t da_i song tinh thin cho nhan dan. Ben canh do, cac hrc luong chirc nang cua thanh pho cfmg tang cirong cong tac quan ly, ki~m tra, kiern scat, xu ly vi pham, tao moi tnrong an toan, lanh manh, than thien cho nguoi dan va du khach.

  3. Thi dua thirc hi~n "HQc t~p va lam theo ttr nrong, d~o d