of 10 /10
Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do - Hinh phüc S& é IBC-UBND Minh Long, ngày ,A tháng 3 nám 2020 BAO CÁO Kt qua thyc hin Chi thj s 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 cüa Thu trrng ChInh phü và Chi thi s 21-CT/TU ngày 21/3/2017 cüa Ban Thtro'ng vti Tinh üy v tang cu*ng siy lãnh do ella Bang di vói vn d an toàn v sinh thirc phâm trong tInh hInh mói ella huyn Minh Long trong qu I và phu'o'ng hu'óng nhim vy qu 1112020 Thrc hin Chi thj s 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 dlla Thu tu&ng ChInh phll vâ Chi thj 21 -CT/TU ngày 21/3/2017 dlla BTV Tinh lly ye tang cräng sir lânh do dlla Dãng dôi vi van dé an toàn v sinh thrc phâm trong tInh hInh mYi; Ké hoach so 6295/KH-UBND ngày 13/11/2016 dlla UBND tinh Quàng Ngãi ye Kê ho.ch dam báo an toàn thirc phâm trên da bàn tinh Quàng Ngai giai do?n 2016-2020.UBND huyn Minh Long báo cáo kêt qua triên khai thirc hin dam bào cong tác an toàn v sinh thirc phâm trong tInh hInh mâi, trong qu I và phrng huOng nhim vi trong qu' II näm 2020 , cii the nhu sau: I. CONG TAC LANH BiO, CHI BiO: 1. Cong tác lãnh do, chi d,o: - Tip tvc trin khai thvc hin K hoch s 76/KH-UBND ngày 29/12/2016 cUa UBND huyn Minh Long ye vic dam báo an toàn thirc phâm trên dja bàn huyn Minh Long giai don 20 16-2020; Chi thj so 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 cüa Thu tuàng ChInh phü và Chi thj 21-CT/TU ngáy 21/3/2017 dlla BTV Tinh lly ye tang cumg sir lãnh do cUa Dãng dôi vOi van dê an toàn v sinh thirc pham trong tInh hInh mdi; Ngay tr dâu nàm UBND huyn dã ban hành Quyêt djnh so 155 4/QD-UBND ngày 06/12/2019 dlla UBND huyn, Phê duyt Kê hoch thanh tra, kiêm tra nàm 2020; Kê hoch so 1 19/KH-UBND ngày 27/12/2019 cüa UBND huyn Minh Long ye vic triên khai thirc hin dam bào an toãn th?c phâm trên dja bàn huyn Minh Long näm 2020. - Trong qu I nàm 2020 ca quan thumg trirc BCD, ATTP dã tang cithng cong tác tham mxu, chi 40 và ban hành các van bàn triên khai thirc hin ye Cong tác v sinh ATTP trên dja bàn huyn, cv the nhi.r sau: Co 02 quyêt djnh, 02 cOng van, 02 Kê hoch, 02 báo cáo; ('Co danh myc kern theo). - Ni dung các van bàn là tap trung vào cong tác lânh dao, chi dao, tang cu&ng cong tác tuyên truyên, vn dng Nhân dan thvc hin các chll truong dlla Dâng, chInh sách Pháp 1ut cüa Nhà nuâc ye ATTP. UBND các xà dua tiêu chi dam bão ATTP vào các k hoch phát trien kinh tê - xa hOi dlla dja phuang và dy mnh tin d thirc hin các tiêu chI xay drng Nông thôn mói; thrc hien trong cong tác dam bâo v sinh ATTP trong dip têt Nguyen dan Canh t' nàm 2020. 2. Cong tác kiêm tra, giám sat: 1

Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA...

Page 1: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& é IBC-UBND Minh Long, ngày ,A tháng 3 nám 2020

BAO CÁO Kt qua thyc hin Chi thj s 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 cüa Thu trrng

ChInh phü và Chi thi s 21-CT/TU ngày 21/3/2017 cüa Ban Thtro'ng vti Tinh üy v tang cu*ng siy lãnh do ella Bang di vói vn d an toàn

v sinh thirc phâm trong tInh hInh mói ella huyn Minh Long trong qu I và phu'o'ng hu'óng nhim vy qu 1112020

Thrc hin Chi thj s 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 dlla Thu tu&ng ChInh phll vâ Chi thj 21 -CT/TU ngày 21/3/2017 dlla BTV Tinh lly ye tang cräng sir lânh do dlla Dãng dôi vi van dé an toàn v sinh thrc phâm trong tInh hInh mYi; Ké hoach so 6295/KH-UBND ngày 13/11/2016 dlla UBND tinh Quàng Ngãi ye Kê ho.ch dam báo an toàn thirc phâm trên da bàn tinh Quàng Ngai giai do?n 2016-2020.UBND huyn Minh Long báo cáo kêt qua triên khai thirc hin dam bào cong tác an toàn v sinh thirc phâm trong tInh hInh mâi, trong qu I và phrng huOng nhim vi trong qu' II näm 2020 , cii the nhu sau:

I. CONG TAC LANH BiO, CHI BiO: 1. Cong tác lãnh do, chi d,o: - Tip tvc trin khai thvc hin K hoch s 76/KH-UBND ngày

29/12/2016 cUa UBND huyn Minh Long ye vic dam báo an toàn thirc phâm trên dja bàn huyn Minh Long giai don 20 16-2020; Chi thj so 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 cüa Thu tuàng ChInh phü và Chi thj 21-CT/TU ngáy 21/3/2017 dlla BTV Tinh lly ye tang cumg sir lãnh do cUa Dãng dôi vOi van dê an toàn v sinh thirc pham trong tInh hInh mdi; Ngay tr dâu nàm UBND huyn dã ban hành Quyêt djnh so 155 4/QD-UBND ngày 06/12/2019 dlla UBND huyn, Phê duyt Kê hoch thanh tra, kiêm tra nàm 2020; Kê hoch so 1 19/KH-UBND ngày 27/12/2019 cüa UBND huyn Minh Long ye vic triên khai thirc hin dam bào an toãn th?c phâm trên dja bàn huyn Minh Long näm 2020.

- Trong qu I nàm 2020 ca quan thumg trirc BCD, ATTP dã tang cithng cong tác tham mxu, chi 40 và ban hành các van bàn triên khai thirc hin ye Cong tác v sinh ATTP trên dja bàn huyn, cv the nhi.r sau: Co 02 quyêt djnh, 02 cOng van, 02 Kê hoch, 02 báo cáo; ('Co danh myc kern theo).

- Ni dung các van bàn là tap trung vào cong tác lânh dao, chi dao, tang cu&ng cong tác tuyên truyên, vn dng Nhân dan thvc hin các chll truong dlla Dâng, chInh sách Pháp 1ut cüa Nhà nuâc ye ATTP. UBND các xà dua tiêu chi dam bão ATTP vào các k hoch phát trien kinh tê - xa hOi dlla dja phuang và dy mnh tin d thirc hin các tiêu chI xay drng Nông thôn mói; thrc hien trong cong tác dam bâo v sinh ATTP trong dip têt Nguyen dan Canh t' nàm 2020.

2. Cong tác kiêm tra, giám sat:

1

Page 2: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong
Page 3: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

Co quan thuô'ng trirc BCD, ATTP cüa huyn dâ tham mixu ban hành các van chi dao thirc hin vic phôi hcip cong tác kiêm tra lien ngành, dt xuât và ngành y tê huyên có to chirc kiêm tra chuyên ngành ye v sinh ATTP. Trong dip Têt Nguyen dan Canh t, huyn dã thành ip 01 doàn kiêm tra lien ngành và có 5/5 xã thành l.p To kiêm tra lien ngành ye v sinh an toàn thc phâm ti xã; trong qu 1/2020, không có vii ng dc thirc phâm tp the xãy ra.

II. KET QUA TRIEN KHAI THUC HIN: 1. Cong tác tuyên truyn: - Trong qu I näm 2020 ngành Y t huyn dä phi hqp vOi các don vj,

lien quan tang ctthng cong tác thông tin, tuyên truyên ye ATTP trong dip Têt Nguyen dan Canh t näm 2020 tO chirc nói chuyn chuyên dê, thông qua các cuc h9p, qua h thông ba phát thanh cüa huyn và xã ye cong tác ATTP den can b, ngi.thi ngi.thi dan và các co sâ san xuât, kinh doanh, Co si djch vii an uông......dam báo thông tin kjp thii, hiu qua. Cii the:

+ Trung tam Truyn thông VHTT huyn dã tuyên truyn K hotch thuc hin dam bâo cong tác ATTP trên h thông ba phát thanh cüa huyn 03 1uçit/ tuân và dira tin bài däng trên Cong thông tin din tCr huyn.

+ T chirc h9p Doàn kim tra lien ngành và ph bin cho các thành viên trong Doan kiêm tra kê hoch dam bão ATTP trong dip Tet Nguyen dan Canh t2 và müa Lé hi Xuân 2020. Kêt hçp vâi cong tác kiêm tra, tuyên truyên den các co sâ si thirc phâm thirc hin tOt các chInh sách pháp 1ut ye ATTP, hithng dan ngthi tiêu dung hra chçn thirc phâm an toàn...

- Co 05/05 xã dã t chic tuyên truyn 1ng ghép vâi các cuc h9p cüa Xã triên khai các ni dung dam bào A'TTP trong dip Tet Nguyen dan Canh t và thrc hin tuyên truyên trén ba dài truyên thanh cüa xã 11 h.rçit/14 buOi vào các ngày trong tuân.

2. Cong tác thanh tra, kiêm tra: 2.1. Cp huyn: Thành lap 01 Doàn kiêm tra lien ngành, to chüc kim tra

A1'TP trong djp Tét Nguyen dan Canh t và müa Lê hi Xuân tü ngày 06/01/2020 den ngày 08/01/2020.

- Cp xã có 05/05 xA thãnh 1p Doàn kim tra ATTP trong djp Tt Nguyen dan Canh t tren dja bàn quail 1'.

2.2. Kt qua cong tác thanh tra, kiêm tra: - Doàn kkm tra cza huyn. Th%rc hin Quyt djnh so 1554/QD-UBND

ngày 06/12/2019 cüa Chü tjch UBND huyn Minh Long Phé duyt Ké hoch thanh tra, kiêm tra näm 2020. Ci quan thi.thng trrc Ban chi do AITP huyn (PhOng Y tê huyn) dãchü trI phOi hgp vi các don vj lien quantô chic kiem tra lien ngành trong dip Têt Nguyen dan Canh T' näm 2020. Ci the.

+ Tng S co sâ duc phê duyt theo k hoch cüa UBND huyn kiêm tra trong djp Têt canh T là 14 co sâ; Doàn lien ngành dã to chic kiêm tra 12/14 Co s& (02 Co S(Y dã ngüng hoat dng nen Doàn khOng tien hành kiêm tra; Co sà nâu ruçiu Dinh Thj Hieu, Thôn GO Roe, xã Thanh An yà tap hóa L HOa, Thôn Minh Xuân, xã Long Mai).

2

Page 4: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong
Page 5: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

+ S co sâ dt tiêu chun 12/12 Co si. Không có Ca sâ vi phm.

- Co 5/5 xa thãnh 1p Doàn kim tra lien ngàrth: Dã t chüc kim tra duqc 51 Ca s (cac Ca so san xuât, ché biên, kinh doanh thrc phâm, djch vi1 an uông) trên dja bàn xà mInh quân l. Qua kiêm tra không phát hin co sO nào vi phm.

III. KINH PHi HOAT BONG CONG TAC ATTP NAM 2020: Ngân sách dja phrong cp cho co quan thithng tr1rc BCD, ATTP huyn

(phông Y tê huyn) ye kinh phi chi các boat dng phông, chông djch bnh và cong tác dam báo an toànv sinh thirc phâm trên dja bàn huyn trong nãm 2020. Tong công: 15.000.000 dông.

IV. NHiN XET, BANH GIA CHUNG: 1. IJ'u dim:

- Dirçc sr quan tam länh dao, chi dao cüa các cp, các ngành và hirOng dn trrc tiêp cüa Chi Ciic An toàn v sinh thirc phâm tinh trong cong tác triên khai các hoat dng dam bão ATTP trén dja bàn huyn duçic triên khai dông bat và thuân lçii.

- V cong tác dam bão v sinh ATTP t1r huyn den xã co bàn thrçic cüng Co và duy trI, các boat dng thuOng xuyên, Ban chi dao cüa huyn và xA duqc kin toàn, näng 1irc quán l cüa can b cap xä ca bàn và trng bi.xOc duçic nâng cao.

- Mc dü hrc luqng kim tra, giám sat con rt mOng, nhiing cong tác kim tra duçic tang cu0ng hon tnrOc, gop phân nâng cao chat hxçing VSATTP trong tat Ca CáC khau t1r san xuât, chê biên Va tiêu dOng thirc phâm.

- Cong tác tuyén truyn, ph bin kin thüc và pháp 1u.t ATTP dà bithc dâu tao sr chuyên biên ye nh.n thrc cüa co quan quàn 1, ca sO san xuât, kinh doanh thrc phãm và nguOi tiêu dung.

- Da s các cosO san xut, kinh doanh thrc phm và djch vçi an ung trên dja bàn huyn dâ chap hành tot các quy djnh cüa Pháp lut ye ATTP. Các mt hang phiic vu cho Nhân dan trên dja bàn huyn da so có nguôn gôc rO rang, ni dung ghi nhãn, mac, giây bO chat brqng san phâm, dung quy djnh...

2. Nhu'ç'c diem:

- Cong tác trin khai thirc hin dam bão v sinh an toàn thirc phm tai mt so xâ con trông chO, lai chua chü dng trong cong tác triên khai thrc hin.

- Mt s co sO san xuAt, kinh doanh thirc phm nhO, lé, quy mO h gia dInh thuc tuyên xã quãn l chua thrc hin tot các quy djnh ye ATTP: ch.ra quãn l tot các co sO kinh doanh nhO, be (cap bàn cam kêt dam bào ATTP, giây khám si.rc khOe djnh kS') và mt so co sO kinh doanh, chua dam bâo v sinh khu v'rc kinh doanh.

3. Tn ti, hin chê và nguyen nhn:

- Can b lam cOng tác v sinh an toàn thirc phm tü huyn dn xã, chü yêu là kiêm nhim nhiéu vic, trInh d chuyên mOn ye quán 1 ATTP chua

3

Page 6: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong
Page 7: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

thrçvc tp hun con han ch, nen cong tác trin khai thirc hin dam báo VSATTP dat hiu qua chua cao.

- Diu kin kinh t cüa ngui san xut, kinh doanh, nhO, lé, cOn khó khan, thuOng kinh doanh theo müa vii, tir hInh thành không báo cáo vâi ngành chüc nàng, nén vic quãn 1, nàm bat thông tin và to chüc t.p huân v kiên thirc v sinh an toàn thirc phâm cOn han chê, g.p khó khãn trong cong tác quãn 1.

- Ngun kinh phi cOn han ch& chua dáp irng vi nhu cu cho cong tác triên khai thirc hin các hoat dng dam bão ye v sinh ATTP.

V. PHIXONG H11%NG THUC HIN NHIM VV DAM BAO ATTP TRONG QUY 11/2020:

- Tang cithng cong tác lânh dao, chi do, tuyên truyn, ph bin dn can b, dãng viên vâ ngiRi dan trén dja ban huyn th1rc hin Nghj quyêt so 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 cUa Ban chap hành trung iwng (khóa XII) ye tang cung cong tác bão v, chäm soc và nâng cao sue khOe nhân dan trong tInh hinh mói; Chi thj so 13-CT/TTg ngày 09/5/20 16 cüa Thu tucng Chinh phü ye vic tang cung trách nhim quàn 1 nhà nuóc ye an toàn thirc phâm; Kêt 1un sO 1 1-KL/TW ngày 19/01/2017 cüa Ban BI thu, Chi thj so 21-CT/TU ngày 21/3/2017 cüa Ban ThiRng viii Tinh üy ye tang ctthng sir lãnh dao cüa Dãng dOi vâi van dé an toàn v sinh thrc phâm trong tInh hInh mdi; Ké hoach so 6295/KH-UBND ngày 1,3/11/2016 cüa UBND tinh Quáng Ngãi ye Ké hoach dam báo an toàn thirc phâm trén dja bàn tinh Quâng Ngai giai doan 20 16-2020;

- Ban hành K hoach Va trin khai thirc hin dam báo v sinh ATTP trong "Tháng hành dng v sinh an toàn thrc phâm" trén dja nàm huyn Mirth Long näm 2020.

- Tip t1Ic thrc hin Quyt djnh s 1554/QD-UBND ngày 06/12/2019 cüa UBND huyn, Phê duyt Ké hoach thanh tra, kiêm tra nám 2020; Kê hoach so 119/KH-UBND ngày 27/12/20 19 cüa UBNID huyn Minh Long ye vic triên khai thrc hin dam bâo an toàn thrc phâm trén dja bàn huyn Minh Long näm 2020.

- Tip tiic chi dao ngành y t thrc hin cong tác kiêm tra, giám sat, ththng xuyên, dt xuât chuyén ngành ye ATTP, nhât là các c sä djch vii n uông, trên ye he theo trirc dung chInh trên dja bàn huyn.

- Thirc hin hurng dn cho các ea sà san xuãt, ch biên, kinh doanh thirc phâm, djch vi1 an uông, thiic hin k cam két dam báo an toàn thirc phâm.

- Chñ trQng dn cong tác phân công, phM hcTp giüa các cp các ngành, các dja phuang, dan vj ye triên khai vá to chuc thirc hin cong tác an toàn v sinh thrc phâm;

- Dy manh các hot dng truyn thOng, giáo dc cho ngu1i san xut, kinh doanh và ngui tiéu dñng ye các chü trucing, chInh sách cüa Dãng, pháp luât cüa Nhà nuc yà Lu.t v sinh an toàn thirc phâm.

4

Page 8: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

Trên day là Báo cáo k& qua trin khai thirc hin vn d an toàn v sinh thirc phâm trong qu I và phuing hxóng thrc hin nhim vii quy II cüa UBND huyn Minh Long.!.

- S& Y t Quang Ngai; - Chi ciic ATTP tinh Quâng Ngai; - Ban Tuyên giáo Huyên üy; - CT, PCT UBND huyn; - TTYT huyn, NNT&PTNT, KT& Ha tang; - Cong an huyn, Dài TTPL-TH huyn; - UBND các xã;

- VPH: PCVPvx;

- Luu VT.

No'inhân: KT. CHU TICH ,P.I11O CHU TICH

Nguyn Van Bay

5

Page 9: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong
Page 10: Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM … · 1 day ago · Uc- BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tir do ... v sinh thirc phâm trong

A 1. Cong tac tham miru : ban ye ATTP trong qu 112020:

- Bao cao so 491/BC-1Jt ngâyti/2019 cua UBND huyên Mirth Long ye viêc kêt qua thuc hié± 4hi 13JT-TTg ngay 09/5/20 16 cua Thu tucmg chrnh phu va Chi thi 21-OQ''1Jngay21/3/2017 cua tinh uy Quang Ngâi ye tang cthng sr lãnh dao cüa Dând8âi van dê v sinh an toàn thirc phâm trong tInh hInh mâi.

- Quyêt djnh so 1633/QD-UBND ngày 25/12/2019 cüa UBND huyn Minh Long ye vic thành l.p Doàn kiêm tra lien ngành ye v sinh an toàn thiic phâm cUa huyn Mirth Long näm 2020.

- Quyêt djnh so 01/2020/QD-UBND ngày 05/02/2020 cüa UBND huyn Minh Long ye vic Ban hành Quy djnh phân cong nhim vii quãn 1 Nhà nuóc ye an toàn thirc phârn trên dja bàn huyn Minh Long.

- Cong van so 946/UBND-VX ngày 30/12/2019 cüa UBND huyn Minh Long ye vic triên khai cong tác dam bâo an toàn thirc phâm trong dip Têt Nguyen dan Canh T và müa L hi Xuân 2020.

- Cong van so 64/UBND-VX ngày 14/02/2020 cüa UBND huyn Minh Long ye vic gop dir thâo Kê hoch dam bão chat hrqng v sinh an toàn thrc phâm näm 2020 trên dja bàn tinh Quáng Ngäi.

-Kê hoch so 1 19/KH-UBND ngày 27/12/20 19 cüa UBND huyn Minh Long ye vic triên khai thrc hin dam bâo an toàn thirc phâm trén dja bàn huyn Minh Long näm 2020.

- Kê hoach so i 1/KI-I-BCD ngày 31/12/2019 cüa BCD, ATTP huyn Minh Long v vic triên khai thirc hin dam bâo an toàn thirc phâm trong dip Têt Nguyen dan Canh T và mira Lê hi Xuân 2020.

- K hotch s 05/KH-BCD ngày 26/02/2020 cüa BCD, ATTP huyn Minh Long, Dam bão an toàn thrc phâm phiic vii Dai hi Dangr b huyn lan thir XIX, nãm 2020.

A

2. Co quan thurong trirc BCI) ye ATTP, da Ban hanh m9t so van ban trin khai thtyc hin cong tác ATTP trong qu I nãrn 2020 nhtr sau:

- Báo cáo so 491/BC- PYT ngày 15/01/2020 ket qua kiêm tra trong dip Têt Nguyen dan Canh t và müa Lê hi Xuân 2020

6