of 11 /11
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM TINH BA RjA - VUNG TAU Dc Ip - Ti do - Hnh phüc S: A I2O18IQD-UBND Ba Rja — Vüng Tàu, ngàyf 0 tháng 5nàm 2018 QUYET D!NH A ., A Ban hanh Quy dnh ye gia nha, gia vt kien true trên dja bàn tinh Ba Rja — Vting Tàu UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA - VUNG TAU Can th Lut Td chi'c chInh quyn dja phitong ngày 19 tháng 06 näm 2015; Can ci Luat Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015; Can ci Lut Dat dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013; Can ci'LutXáy dyng ngày 18 tháng 6 nàm 2014; Can c&LutNhà ó'ngày 25 tháng 11 nàm 2014; Can th Nghj djnh s 47/2014/ND-UP ngày 25 tháng 5 nãm 2014 cza C!hInh phz quy djnhvê bôi thu-&ng, ho tro, tái djnh cit khi Nhà nw&c thu ho! dát, Can c& Nghj djn/i sd 32/2015/ND-C'P ngày 25 tháng 3 nam 2015 cza Ghinh phi ye quán l chi phi dáu twxây dyng, Can cii- Thông tu- sá 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 nám 2016 cña Bó trit&ng Bô Xây dyng huóng dan xác djnh và quán lj chi phi dáu tu- xáy drng; Theo d nghj cia Giárn dc SO' Xdy dyng tgi TO' trInh sI/&'TTr-SXD ngày4 tháng J nàm 2018 ye vic dê nghj ban han/i Quy djnh ye giá nhà, giá v2t kiên trz2c trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Thu. QUYET D!NH: A ., •, A Dieu 1. Ban hanh Quyet dnh quy dnh ye gia nha, gia vit kien true Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v giá nhà, giá vat kin true trên dja bàn tinh Ba Rja — Vuing Tàu. Diu 2. Hiêu inc thi hành Quyt djnh nay có hiu içrc thi hành k tr ngày 01 tháng 6 nm 2018 và thay th Quyêt djnh so 53/2014/QD-UBND ngày 30 tháng 10 näm 2014 cüa Uy ban nhàn dan tinh Ba Rja - ViThg Tàu ban hành Quy djnh ye cap nhà, hng nhà, giá nhà, giá vat kien tn1c trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. Diu 3. T chIrc th.rc hiên Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S&: Xây dirng, Tài chInh, Tài nguyen và Môi tru&ng; Giám doe Kho bac Nhà nuc Ba Rja - Viing Tàu;

UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM …

UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM TINH BA RjA - VUNG TAU Dc Ip - Ti do - Hnh phüc
S: A I2O18IQD-UBND Ba Rja — Vüng Tàu, ngàyf 0 tháng 5nàm 2018
QUYET D!NH A ., A Ban hanh Quy dnh ye gia nha, gia vt kien true
trên dja bàn tinh Ba Rja — Vting Tàu
UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA - VUNG TAU
Can th Lut Td chi'c chInh quyn dja phitong ngày 19 tháng 06 näm 2015;
Can ci Luat Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015;
Can ci Lut Dat dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013;
Can ci'LutXáy dyng ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Can c&LutNhà ó'ngày 25 tháng 11 nàm 2014;
Can th Nghj djnh s 47/2014/ND-UP ngày 25 tháng 5 nãm 2014 cza C!hInh phz quy djnhvê bôi thu-&ng, ho tro, tái djnh cit khi Nhà nw&c thu ho! dát,
Can c& Nghj djn/i sd 32/2015/ND-C'P ngày 25 tháng 3 nam 2015 cza Ghinh phi ye quán l chi phi dáu twxây dyng,
Can cii- Thông tu- sá 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 nám 2016 cña Bó trit&ng Bô Xây dyng huóng dan xác djnh và quán lj chi phi dáu tu- xáy drng;
Theo d nghj cia Giárn dc SO' Xdy dyng tgi TO' trInh sI/&'TTr-SXD ngày4 tháng J nàm 2018 ye vic dê nghj ban han/i Quy djnh ye giá nhà, giá v2t kiên trz2c trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Thu.
QUYET D!NH: A ., •, A Dieu 1. Ban hanh Quyet dnh quy dnh ye gia nha, gia vit kien true
Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v giá nhà, giá vat kin true trên dja bàn tinh Ba Rja — Vuing Tàu.
Diu 2. Hiêu inc thi hành
Quyt djnh nay có hiu içrc thi hành k tr ngày 01 tháng 6 nm 2018 và thay th Quyêt djnh so 53/2014/QD-UBND ngày 30 tháng 10 näm 2014 cüa Uy ban nhàn dan tinh Ba Rja - ViThg Tàu ban hành Quy djnh ye cap nhà, hng nhà, giá nhà, giá
vat kien tn1c trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
Diu 3. T chIrc th.rc hiên
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S&: Xây dirng, Tài chInh, Tài nguyen và Môi tru&ng; Giám doe Kho bac Nhà nuc Ba Rja - Viing Tàu;
TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH
O CHU TICH3mt/
2
Chü tjch Uy ban nhãn dan các huyn, thãnh ph& thj xâ; Giám dôc Trung tam Phát triên qu5' dat tinh Ba Rja — Viing Tàu và Thu truâng các ca quan, don vj Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I.,v
Noi nkn: -NhuDiêu3; - Van phông ChInh phü; - Bô Xây dirng; - Bô Tu pháp (Cic Kim tra van bàn); - Doãn Dai biu QuOc hi tinh; - TTr Tinh ày, TTr HDND; - Chü tjch, các Phó CT. UBND tinh; - UBMTTQ Vit Nam tinh và các t chàc doàn th cap tinh; - S& Tu pháp (KTVB); - Dài PTTH, Báo Ba Rja - Vng Tàu; - Trung tam Cong báo — Tin hc tinh; - Liru: VT, SXD (05),
A A A Le Tuan Quoc
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM TINH BA R!A-VUNG TAU Dc 1p - Ti do - Hnh phüc
QUY DJNH V giá nhà, giá 4t kin trüc trên da bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu
(Ban hành kern theo Quyet djnh so 43 /2018/QD-UBND ngayAO tháng 5 nàm 2018 cza Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
Diu 1. Phim vi diu chinh và di tirçrng áp ding
Quy djnh nay quy djnh v giá nhà, giá 4t kin trác trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu dé áp diing dôi vói ca quan, to chirc, cá nhân có lien quan den vic ban nhà thuc s& hüu nhà nuâc cho ngithi dang thuê; bôi thu&ng thit hai ye nhà i, cong trInh xây drng khi nhà nuâc thu hôi dat và các hot dng nghip vii khác theo quy djnh cüa pháp lust.
Diu 2. Giãi thIch tfr ngfi'
1. Khu v sinh chAt lixqng t& hoc thit bj v sinh chAt hiqng tt di.rçic hiu là khu v sinh dixçic trát,lát,ôp hoàn thin và sü ding thiêt bj, 4t lieu chat hxçmg tot.
2. Tu&ng xây gch drçic hiu là có tO trát hoàn thin, tru&ng hçip không to trát mt hoc hai mt së trir di chi phi to trát.
3. Tu?mg xây quét vôi hoc san nuâc dixcic hiu là quét vôi hoc san nuOc Ca trong và ngoài nhà. Truàrng hcip quét vôi hoc san ni.rOc mt mt thI tInh toán trr di chi phi phân không thirc hin.
4. Khu v sinh lin k nhà dtrçc hiu nhu là các tru&ng hcip Co nhà v sinh trong nhà và duçrc cong cà din tich nhà v sinh.
5. Nhà ttm: Theo quy djnh cüa pháp lut, nhà tam không thrçic Cong nhn là nhà i cho nén chi tInh toán dü mirc giá theo quy djnh.
6. Các tIr, cvm tIr vit tAt dirçc hiu nhu sau: "d1m2sàn" là dng/mét vuông sàn;"dlmd" là dnglmét dài; "dim" là dngImét; "dim3" là dông/mét khôi; "dim2" là dônglmét vuông.
Diu 3. Giá nhà &
Khoãn, diem Loai nha Dvn gia
1. Bitthir: a) Loai 1 (Khung, san, mái be tong cot thép dánngoi;
trãn thch cao; tu&ng xây gch, son nu1c; nen lát gch bong kInh cao cap hoc tucing duang, m.t tiên trang trI op dá cao cap): 7.690.000 d/m2sãn;
2
b) Loçui 2 (Khung, san be tong ct thép, mái lçip ngói; trân thtch cao; tuing xay gch, son rnxâc; nên lát gch cao cap ho.c tuong ducing, mt tiên trang trI Op dá cao cap): 6.991.000 d/m2sàn;
c) Loti 3 (Khung, san be tong c6t thép, mái lqp ton; tutmg xây gch, san rnrâc; nên lát gch cao cap ho.c tuang duang, mt tiên trang trI op dá 1oii toO: 6.292.000 d/m2sàn.
2. Nhà cao tir 6 thng tth len: a) Lo.i 1 (Khung, san be tong c& thép, mái ngói, trân
cao cap; nên gch ceramic hoc gch granite; ci'ra nhôm hoc g nhóm 1; tuèng xây gch son nuâc; khu v sinh có thiêt bj v sinh cao cap): 5.373.000 d/m2sàn;
b) Loai 2 (Khung, san be tong ct thép, mái ngói ho.c mái tOn, trân thich cao ho.c ti.rang duang; nén gch ceramic ho.c gch granite; cüa nhôm, cira sat hoc g nhóm 1; tu&ng xây gch son nuâc; khu v sinh có thiêt bj v sinh 1oti tot): 4.824.000 d/m2sàn;
c) Loi 3 (Khung, san be tOng ct thép, mái ton, trn tOn linh hoc tuang throng; nên g.ch ceramic; cira nhOm, cüa sat ho.c g nhOm 1; tithng xây g.ch san nuàc; khu v sinh có thiêt bj 1o.i trung bInh): 4.288.000 dlm2sàn.
3. Nhà cao t1r 3 den 5 t.ng: a) Loti 1 (Khung, san be tong ct thép, mãi ngói, trAn
thch cao; nên gch ceramic hotc g.ch granite; cüa nhôm hoc go nhóm 1; tu&ng xây gch son nuóc; khu v sinh cO thiêt bj v sinh cao cap): 5.0 13.000 d/m2san;
b) Loti 2 (Khung, san be tong ct thép, mái ngói hoc mái ton; trân tam nhra hoc tt.rcing ducmg; nén gch ceramic hoc gch granite; cüa nhOm, cira sat hoc go nhóm 1; tu?mg xây gch son nuâc; khu v sinh có thiêt bj v sinh loai tot): 4.5 13.000 d/m2sàn;
c) Loi 3 (Khung, san be tong c& thép, mái tOn, tr&n tOn 1.nh hoc tucing duang; nên gch ceramic; ci'ra nhôm, cira sat hoc go nhóm 1; tuông xây gtch son nuâc; khu v sinh thiêt bj loai trung bInh): 4.0 10.000 dlm2sàn.
4. Nhà cao 2 tang: a) Loi 1 (Khung, san be tong c& thép, mái ngói, trn
thch cao; nên g.ch ceramic hoc gch granite; cira thorn hotc go nhóm 1; tix&ng xây gch son nuc; khu v sinh có thiêt bj v sinh cao cap): 4.763.000 d/m2sàn;
b) Loti 2 (Khung, san be tong c& thép, mái ngói ho.c mái tOn; trân tm nh%ra hoc tucing throng; nn gch ceramic hoc g.ch granite; cüa nhôm, cira st ho.c gO nhOm 1; ttthng xây gch san nuâc; khu v sinh Co thiêt bi ye sinh loai tot): 4.288.000 dlm2sân;
3
c) Loi 3 (Khung, san be tong c& thép, mái ton, trãn ton 1nh hoc tung dung; nên gch ceramic; cüa nhôm, ci'ra sat hoc g nhóm 1; ttthng xây gch quét vOi; khu v sinh thiêt bj 1oi trung bInh): 3.811.000 d/m2sàn.
5. Nhàltãng: a) Loai 1 (Móng dá hoc, da kiêng, ct be tong cot thép
(khong tto khung chju 1irc), Co mái hiên be tong cot thép, tu&ng xây gch son nuóc trong ngoài; mái lçip ngói hoc ton; trân thch cao hoc tuclng ducmg, Iran cao trên 3m; nên gch ceramic cao 40cm so vài nên san, ci'ra khung nhôm, hoc g nhóm III tth len; thiêt bj v sinh lOai tot): 3.257.000 dlm2sàn;
b) Loai 2 (Móng dá hoc, tuông xây gch son ntrâc trong ngoài; mái lqp tOn, trãn van ép hoc tuang dircing trãn cao trên 3m; nên lát gtch ceramic và cao 40cm so vâi nen san, cira di, cüa so khung nhôm, khung sat kInh hoc g nhóm IV trO len; khu v sinh thiêt bj 1oi tot, tu&ng op gch men): 2.931.000 d/m2sàn;
c) Loti 3 (Móng dá hOc, tumg xây gtch quét vôi; mái lqp ton, trân van ép hoc Iran nhra trãn cao trên 3m; nên lát gch men hoc gch bong, cra sat hotc go nhóm IV; khu v sinh thiêt bj loai trung binh): 2.605.000 dlm2san;
d) Loti 4 (Mong dá hOc, tu&ng xay gtch quét vôi; mái ton; trân van ép; nên ximang hoc gch tàu hoc gtch bong i°ai thixing, cra go 1oi thuing; khu v sinh thiêt bj 1oi trung bInh): 1.953.000 dlm2sàn;
d) Loü 5 (Móng dá hOc, tu&ng xây gch quét vôi; mái ton, không trân hoc trân bang v.t liOu tam; nên gch bong loai thu?mg, gch tàu ho.c ximang; cüa g 1oti thuing; thiêt bj v sinh chat luqng thâp): 1.629.000 dlm2sãn.
6. Nhà tam:
a) Loai 1 (Móng dá hoc gch the, mái tOn, khung cOt gtch, t'irng gch xay thô; nén gich, ximàng): 1.085.000 d/m2sàn;
b) Loai 2 (COt, tung bang g loai thu?mg, mái ton; nên lang ximäng): 8 12.000 dlm2sãn;
c) Loti 3 (COt, tLxàng bang go tap, mái tOn, nên lang ximàng): 679.000 d/m2sàn;
d) Loai 4 (Nhà mái lá; vách bang vat lieu tn thu, nn lang ximäng hoc nên dat nn; Các loai kho tam cüng áp ding don giá loai nay): 543.000 &m2sãn.
Trithng hçp các loai nhà & quy djnh tai Diu nay không eO khu v sinh trong nhà thI áp ding mirc giá trên nhân v&i h so 0,95.
4
Diu 4. Giá nhà xu&ng
Khoãn, . diem Loai nha Don gia
1. Loui 1 (Kt cu chInh là khung ct be tong ct thép hoc khung thép tiên die, xây gch bao che, nên kiên cô, mái lcr ton hoc lqp ngoi): 2.442.000 dlm2sàn.
2. Loti 2 (Kêt cau thu xurng 1o.i 1, nhung không có tung bao che: 2.035.000 d/m2sãn.
3. Loi 3 (Kêt câu ctt vi kèo g hoc sat gia cOng. cO tu&ng xây bao che nên gch bong hotc lang ximäng, mái lqp ton ho.c ngoi): 1.626.000 dJm2sàn.
4. Loi 4 (Kt câu gi6ng nhu xuâng 1oii 3, nhixng không có tu?ng bao che): 1.085.000 d/m2sàn.
Nhà xuOng theo quy djth tai Diu nay phâi có chiu cao ct biên 1&n hon hoc bang 3m, nêu nba xuàng có ct biên nhO hon 3m thI tInh theo giá nhà ttm.
Diu 5. Giá vat kin true
Khoãn, diem
1. Hàngrào:
a) Hang rào móng dá hOc 0,3x0,6m, trên xây gch cao 0,8m dày 100 trát 2 mat: 430.000 dlmd;
b) Hang rào móng dá hOc 0,3x0,6m, trén xây g.ch cao 1,2m dày 100 trát 2 mat: 535.000 d/md;
c) Hang rào móng dá hOc 0,3x0,6m, trén xây gch cao 1,6m dày 100 trát2mt: 641.000d/md;
d) Hang rào móng dá hOc 0,3x0,6m, trên xây gch cao 2,0 m dày 100 trát 2 m.t (jthân cao trên 2m, tInh them 50.000d1m2): 746.000 dlmd;
d) Hang rào móng dá hOc 0,3x0,6rn, trén xây gch g&n khung luâi B40 cao 1,0 m (phân cao trên 1 m, tInh them 30.000d!m2): 409.000 dlmd;
e) Hang rào song sat, hang rào luài B40 móng xây dá, gach 360.000 dlmd;
g) Hang rào luth B40 cao 1 ,0m - 1 ,5m tr%I cay tp khoáng cách 3mItri 127.000 d/m;
h) Hang rào luâi B40 cao 1 ,6m - 2m, trçi cay tp khoãng each 3m/trii 177.000 d/md;
i) Hang rào luói B40 cao> 2,Om, tr%i dày tp khoãng each 3mltri 222.000 d/md;
k) Hang rào 1ui B40 cao 1,0m - 1,5m be tong c& thép (0,12x0,12m) hoc trii sat khoãng cách 3m/trçi 188.000 d/md;
5
1) Hang rào hthi B40 cao 1,6m - 2,Om, trii be tong ct thép (0,12x0,12m) hoc tri sat khoãng each 3m!t: 292.000 dimd;
m) Hang rào kern gai cao 2,Om và trii be tong, tri1 sat, tr%1 cay tp hoc các tri khác khoãng each 3m1trii, khoãng each gila các day kern gai a<50 cm (phan cao trén 2,0m tInh them 17.000 d/m2; cao duth 2,Om giãm 17.000 dIm2): 64.000 ct/md; Hang rào kern gai cao 2,0m và tri be tong cot thép, tri sat, trii cay tp hoc các trii khác khoãng each 3m/trçi, khoàng each giüa cac day kern gai a>90 cm (phân cao trên 2,0m tInh them 17.000 d/m2; cao duâi 2,0m giâm 17.000 dim2): 42.000 d/md;
o) Hang rào kern gai dan ô vuông cao 2,Om và trij be tong cot thép, tri sat, trii cay tp hoc các trj khác khoãng cách 3ni/tri, khoáng each gifla các day kern gai a<50 cm (phãn cao trên 2,Om tInh them 31.000 dim2; cao duâi 2,Om giãm 31.000 d/m2 : 92.000 d/md;
p) Hang rào kern gai dan ô vuông cao 2,0m và trçi be tOng cot thép, tri sat, tri cay tp hotc các tni khác khoãng each 3m1trii, khoãng cách gifla các day kern gai a90 cm (jthãn cao trên 2,Om tInh them 31.000 d/m2; cao dual 2,0m giàm 31.000 dIm2): 72.000 d/md.
2. Tr dá ehé, móng dá ché, tuing dá ché: 1.188.000 d/m3. 3. Móngdáhc: 987.000 d/m3.
4. Tri các 1oi, tung gch, lap vüa trát: a) Tpdáhoacucingvtn: 263.000 d/m2; b) Tri xây gtch the: 2.471.000 d/m3; c) Be tong try, ct dam (be tong cot thép dá 1x2 mac
200): 3.698.000 d/m3; d) Tumg be tong c& thép M200: 3.698.000 d/m3; d) Tu&ng xay gtch ng 8x8x18 dày ~ 20 cm: 1.437.000 dim3; e) Tu&ng xây g.ch ông 8x8x18 dày 10 cm: 1.497.000 d/m3; g) Hang rào g.ch block (gch xi mang): 954.000 dim3; h) G.ch op tumg (gch ceramic): 232.000 d/m2; i) Tam dan be tong cot thép: 3.245.000 dim3; k) L&p vita trát dày trung binh 1,5 cm: 71.000 d/m2; 1) Sannuac: 81.000 d/m2; rn) Quet vôi: 11.000 dim2. 5. Giêng dào không ng dt cp III: a) Duangklnh1m:
Sâu im: 118.000 dim; Sâu> im: 145 .000 dim;
b) Duangkinh>lrn: Sâu im: 312.000 d/m;
6
Sâu> im: 376.000 dIm; 6. Ong be tong c& thép düc thU cong dài im: a) Ongfi200: 257.000 d/m; b) Ongfi300: 352.000dlm; c) Ong fi 400: 475.000 dIm. 7. Ong be tong cot thép dUe lytãm dài im: a) Ongfi200: 191.000 d/m; b) Ongfi 300: 315.000 d/m; c) Ongfi 400: 379.000 dIm; d) Ongfi 600: 576.000 d/m; d) Ongfi 800: 942.000 d/m; e) Ongfi 1000: 1.339.000dlm; g) Ongfi 1200: 2.398.000d/m. 8. Du&ngdi: a) Diôrng có móng cap phi sói do dày 15cm, mt
du&ng cap phôi da dam dày 10cm, trên rái dá mi dày 3cm: 95.000 d/m2;
b) Duông có móng cp phi soi do, mt duing dá dam lang nhra dày 10cm, tiêu chuãn nhra 5 kglm2: 263 .000 d/m2;
c) Du?ing cap phôi sOi dO dày 25cm: 90.000 d/m2; d) Du&ng có móng cap phi sOi dO dày 15cm, mt
dix&ng dá cap phôi dày 10cm: 9 1.000 d/m2. 9. San lang vita xi mäng dày 3cm, hcp lOt dá dam dày
10cm. 173.000 dIm2. 10. San be tong dày 10cm 192.000 d/m2. 11. San gch con sâu, lap lot dá 4x6 207.000 dIm2. 12. San gch tàu, lap lot dá 4x6 2 10.000 dIm2. 13. San gch ceramic, lap lot dá 4x6 235.000 d/m2. 14. San gch Terazzo, lrp lOt dá 4x6 246.000 d/m2. 15. Be nuâc xây gch the day be tong hoc xây gch the
có tri.i, nap be tong cot thép: Tinh theo diem b khoãn 4vàkhoãn lODiêunày.
16. Tn tiêu các 1oti: a) Trii tiêu xây dung kInh day >= 0,1 m: 148.000 d/md; b) Tni,i tiêu xây duOng kInh day < 0,1 m: 134.000 ct/md; c) Tri tiéu ct be tong ct thép cao 4m (nu cao hcin
hotc thâp hm thI ni suy): 346.000 dItrii; d) Tri tiêu cay 64.000 dltrii. 17. Ho ga xây gch the, hm tir hoi, day be tong: TInh
theo diem b khoàn 4 và khoãn 10 Diêu nay. 18. Giêng dóng, ging khoan: a) Dja bàn thành phô VUng Tàu: 2.120.000 d/giêng; b) Dja bàn thành phô Ba Rja: 4.240.000 d/ging; c) Dja bàn các huyn Tan Thành, Long Din, Dt DO: 4.982.000 d/ging;
7
d) Dja bàn các huyn Xuyên Mc, Châu Dirc: 249.000 d/msâu. 19. Ging dóng cong nghip: 263 .000 dlmsâu. 20. Dào bm dc trong mçi diu kin: 184.000 dlm3. 21. Mái che các 1oti: a) Mái che tOn, nn gch bong, nn gch tàu: 504.000 d/m2; b) Mái che ton nn lang vtra xi mäng: 392.000 dIm2; c) Mái che tOn, nn dt: 265 .000 d/m2; d) Mái lá, gi.y du va các 1oi khác tucmg tir: 145.000 d/m2. 22. Nhà tm nuic ng9t bit ltp các 1oi: a) Nba tam xây tm có mái che, nên xi màng: 578.000 d/m2; b) Nhà tam xây t?m không có mái che, nén xi mäng: 351.000 d/m2. 23. Chung heo xây gch, nên be tong hoc xi mäng,
mãi ton: 529.000 dIm2. 24. Chung gia süc khác sfx ding 4t 1iu tam, chiu cao
chuông gia sue h<1,2m: 191.000 dIm2.
25. M cáe 1oii:
a) Môdat: 3.710.000d/mô; b) Mo xây ban kiên cô: 7.420.000 d/m; c) M xây kiên cô bang be tong và p dá: 10.600.000 dIme; d) M xây có kiu trang tn dc bit: Bi thu&ng theo
dcmgiádirtoán. 26. Môt s vat kin true khác: a) Di di hp den quãn cáo, bãn hiu: 98.000 dIm2; b) Di d?yi cong inox, cong sat, cong gang, cong khung
sat, luói B40: 20 1.000 d/m2; c) Di dii tru diên <6m: 323.000 d/tru; d) Di di tri din >6m: 487.000 &trii; d) Di dyi tri din tri be tOng c& thép ly tam: 1.729.000 d/trii; e) Di diii bàn thai, am côc: Tinh theo khôi luçing thirc t
dA xây drng; g) Di d?yi han non b: Tu5r theo diu kin thirc t ma Uy
ban nhân dan cac huyn, thành phô xác djnh müc bôi thu&ng ho.c ho trçi cho hü hp;
h) Di dcii dông ho ni.rOc, dông ho din, din thoi: Thy theo diêu kin thrc tê ma Uy ban nhãn dan các huyn, thành phô xác djnh mt'rc bOi thi.rmg hoc h trçY cho phü h;
1) Chi phi dào dat, vn chuyn dat dap cir ly lOm: 64.000 dIm3; k) Chi phi dào dap bä kênh, mlxing: 43 .000 d/m3; 1) Ong nh%ra PVC các 1oti: Ap diing theo thông báo giá
hang thang cUa lien Sä Xây dijng và S& Tài chinh; m) Tüi khi Biogas: Thy theo diêu kin thirc tê ti khu
virc ma Uy ban than dan các huyn, thành phô xác djnh müc bôi thu?mg hoc ho trcY cho phü hcrp.
8
Diu 6. Quy djnh giá nhà , nhà xu*ng và giá vt kin trñc ti huyn Con Dão
Dja bàn huyên Con dão khi ap dicing müc giá quy djnh tai Diu 3, Diu 4 và Diêu 5 cüa Quy djnh nay &rçxc nhân vth h so 1,8.
Diu 7. Xtr 1 các tru*ng hçrp cá bit
1. V 1oi nha, can cir kt cu chInh, các yu t hoàn thin và kt cu ph d phân 1oi nhâ cho phü hcip ô mi'rc giá lien kê cn trên hoc c.n duOi tüy tIrng tnthng hçip cii the.
2. Trong qua trInh thic hin tInh toán bi thithng thit hui v nhà a, vt kin trüc khi nhà nithc thu hôi dat phát sinh nMng loi tài san cá bit (cUng chUng 1oi nhimg khác ye quy each, chat luçing hoc chua có quy djnh trong bang gia) lam ánh h1.thng den quyên lçii cüa Nhà nithc, to chüc, cá nhân thI Uy ban nhân dan cap huyn chi dto các co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan cap huyn tO chc lap, thâm djnh giá trInh Uy ban nhân dan cap huyn phê duyt.
3. Di vai các 1oti nhà mt t.ng có mái lqp ngói không trAn thI d.rçic xac djnh tuang dutmg nhii nhà mái ton có trân.
4. Di vai tru&ng hqp nhà mt tang có gác lirng cao trung bInh 1,6m si:r diing dê a không phân bit bAng 4t lieu g hay be tong thI vic tinh giá cho phân gác h'rng disçvc xác djnh trên Ca s& din tIch xây dirng cüa gác li:rng nhân vài don giá nhà chInh.
5. Di vai nhà mt tang loai 5, nh.mg vt 1iu sr ding lam nn nba t& nhix lát gch ceramic, gch men, dá cam thach thI ngoài vic tInh giá nhà mt tang 1oii 5 theo Quy djnh nay con duqc tInh bO sung them giá trj chênh 1ch tang giüa giá vt 1iu thrc tê si:r ding vâi giá geh trong bang báo giá hang tháng cüa lien S& Tài chmnh và Sâ Xây dijng ti th&i diem kiêm ke.
6. Nhà xu&ng: Chi quy djnh kt cau chInh, nn kien c& truang hcip gp nhUng nhà xuàng sü diing v.t 1iu khác áp diing khoãn 2 Diêu 7 cüa Quy djnh nay dê tInh toán.
7. Hang rào dam bit va các lo.i cay khác: Ap diing don giá theo Quyt djnh so 66/201 4/QD-UBND ngày 31 tháng 12 nAm 2014 cUa Uy ban than dan tinh Ba Rja — Vüng T ban hàn.h quy djnh giá bôi thu&ng, ho trçi cay trông, 4t nuôi, diem nghip khi nhà nixóc thu hOi dat trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
8. Tnrang hqp có dan tix them phAn không dung vâi giá quy djnh ti khoân 21, khoân 22, khoãn 23 và khoân 24 Diêu 5 cüa Quy djnh nay thI tInh toán them phân xay dijng do theo giá ti cac khoãn khác thuc Quy djnh nay. VI dii, mái che lá, nên xi rnäng tInh giá theo diem d, khoàn 21, Diêu 5 cong vói nên xi mäng theo khoan 9 Dje 5 cüa Quy djnh nay.
Diu 8. Diu khoãn thi hành
D& vài các phuang an bi thithng, h trçi và tái djnh Cu cIA duçic cap có thâm quyên phê duyt nhung chua chi trA tien duçic xü l nhu sau:
9
1. Các tru?ing hçp bi thi.thng theo giá nhá nuóc trixóc day dä thrcic Uy ban nhan dan tinh phê duyt kinh phI bôi thtr&ng và diicic chü dâu tu, Uy ban nhãn dan cap huyn thông báo chi trâ tiên bôi thu&ng thI không áp ding 1i giá theo Quy djnh nay.
2. Tnthng hçip dã diiçic cp có thm quyn phê duyt nhimg chü dir an chiia thông báo chi trá tiên cho các h dan thI Hi dông bôi thu?mg, ho trçr vá tái djnh Cu cap huyn hoc Trung tam Phát triên qu' dat phôi hçip vâi chü d'r an tiêp tiic thông báo chi trâ và tInh bôi thu&ng bô sung phãn chênh 1ch giá (nêu co).
3. Các phuong an dang lap, các phuang an dä duçc 1p và dang trong qua trInh thâm djnh, chua dixçic cap có thâm quyên phê duyt thI Hi dông bôi thu&ng, ho trçi và tái djnh cu cap huyn hotc Trung tam Phát triên qu dat rà soát, diu chinh lai giá theo Quy djnh nay.
4. Di vói dir an ma phuong an chia thành nhiu dqt, trong do có rnt s dqt dã dugc cap có thâm quyên phê duyt và chi trà xong, cOn 1ti dang tiêp tiic l.p phuong an cho các dct sau thl áp diing theo khoãn 3 Diêu nay.
Trong qua trInh thirc hin nu cO vuàng mc các don vj cO kin b.ng van ban gui ye S& Xây dirngdê Sr Xây dirng tong hçip, phôi hqp các co quan có lien quan huóng dan giãi quyêt hoc báo cáo Uy ban nhân dan tinh giái quyêt.I.
TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU T!CH
O CHU TICHV