Click here to load reader

Žensko preduzetništvo - izazovi i mogućnosti

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Žensko preduzetništvo - izazovi i mogućnosti

 • ENSKO PREDUZETNITVO

  Sanja Kneevi

 • Uvod

  Preduzetnitvo je izuzetno sloen i kompleksan fenomen, koji u

  sebi integrie dva kljuna elementa:

  Spremnost da se preuzme rizik

  Sposobnost nalaenja kreativnih reenja u cilju stvaranja profita

 • ensko preduzetnitvo je inicirano i osnovano od strane ene koja ga

  pokree sa inovativnim idejama i koja je aktivno ukljuena u njegovo

  rukovoenje

  Preduzetnice su osobe koje istovremeno poseduju vlasnitvo nad

  preduzeem i njime upravljaju kao glavne izvrne direktorice

  1/4 postojeih preduzea mogu se kategorisati kao enska preduzea

 • Statistika

  Statistika UN-a ukazuje da:

  ene obavljaju 67% svetskog rada

  Zarauju 10% svetskog dohotka

  Vlasnice su 1% svetskog imetka

  ene ine 70% nepismenih u svetu

  irom sveta ene zarauju 15 - 50% manje za jednak rad nego mukarci

  Od 1.3 milijarde osoba koje ive u potpunom siromatvu 70% su ene

 • Karakteristike ena preduzetnica

  - Inovativnost- Samopouzdanje

  - Samopostignue

  - Prihvatanje rizika

  - Kreativnost

  - Upornost

  - Vizija

  - Profitna orijentacija

  - Menaderske vetine

 • Karakteristike ena preduzetnica

  - Sklonost ka takmienju

  - Odlunost

  - Energija

  - Doslednost

  - Optimizam

  - Komunikativnost i snalaljivost

  - Inicijativa

  - Orijentacija ka rezultatima

  - Timski rad

  - Stalno uenje

 • Motivi potencijalnih preduzetnicaInovativni nagon

  Ekonomska neophodnost

  Nezavisnost

  Potreba za dostignuem

  Uspene prie prijatelja/roaka

  elja da se ispitaju krajnje granice preduzetnike ideje

  Da se osvoji svet!

 • Motivi potencijalnih preduzetnica

  Jedina ansa da nau posao

  Samostalnost u poslu

  Nemaju bolji izbor za posao

  elja za dobrom zaradom i natprosean standard

  Sjajna poslovna prilika koju ne ele da propuste

  Nemogunost napredovanja na poslu

 • Push faktori

  Nedostatak raspoloivih radnih mesta

  Nezadovoljstvo poslom

  Nezadovoljstvo zaradom ekonomski faktor

  Uspostavljanje balansa izmeu porodinih i

  poslovnih obaveza

 • Pull faktoriNajei motivacioni faktori za ene su:

  Izazov

  Pozitivno radno okruenje

  Znaaj posla

  Nezavisnost

  Fleksibilno radno vreme

  balans izmeu porodinih i poslovnih obaveza

 • Potrebe preduzetnica

  Nedostatak neophodnog znanja i iskustva za zapoinjanje biznisa

  Odsustvo samopouzdanja

  Otean pristup finansijskim izvorima

  Otean pristup razliitim strukovnim udruenjima

 • Functions of woman entrepreneur

  Planiranje Organizacija

  Odluivanje Rizik

  Inovacija

 • Uspeno pokretanje biznisa

  Ciljevi Resursi

  Vetine Prilike

  Profit i rast

 • Elementi uspeha u preduzetnitvu

  Poslovna prilika (ideja + okruenje + vizija)

  Analiza trita informacije

  Marketinka orijentacija biznisa

  Poslovno planiranje

 • Problemi enskog preduzetnitva

  Opti problem

  Nabavka sirovina

  Finansiranje Infrastruktura

  Promocija/

  Marketing

  Jaka konkurencija

 • Specifini problemi u enskom preduzetnitvu

  Specifian problem

  Dominacija mukaraca u

  biznisu

  Strah od rizika

  Nizak nivo edukacije

  Nedostatak informacija

  Porodini problemi

 • Prepreke - istraivanje 42% - Nema finansijskih mogunosti

  14% - Nema vremena/ porodine obaveze

  11% - Nezainteresovanost/ nema potrebe/ motiva

  8% - Godine starosti/ zdravstveno stanje

  6% - Ima/ oekuje posao

  5% - Veliki rizik/ strah od neuspeha/ konkurencija

  4% - Nema dobru/ jasnu ideju

  2% - Nepovoljni uslovi (krediti, administracija, opte stanje)

 • Odsustvo pomoi u izradi biznis plana

  Odsustvo pomoi u vezi sa izborom i

  opremanjem poslovnog prostora

  Nedovoljne poreske olakice u prvim

  godinama poslovanja

  Slabi poslovni kontakti

  Nedostatak informacija o registraciji preduzea

  Ostale prepreke

 • Delatnost

  Inovativnost ideje

  Zasienost trita

  Poetni broj radnika/ broj radnika nakon 3 godine

  Veliina preduzea

  Izazovi enskog preduzetnitva

 • Reenja problema

  Podrka u finansiranju

  Marketing i promocija

  Nabavka sirovina

  Edukacija

  Treninzi i obuke

 • Uslovi za razvoj preduzetnitva u Srbiji

  ene vide preduzetnitvo kao mogunost reavanja ekonomskih problema:

  Tranzicija

  Dugotrajna nezaposlenost

  Nekonkurentnost ena na tritu rada

  Promena odnosa izmeu poslodavaca i zaposlenih

  Vrednost plaenog posla u odnosu na sopstveni posao

 • Programi podrkePoslednjih godina primetan je trend porasta broja programa ekonomskog

  osnaivanja ena i programa podrke enskom preduzetnitvu.

  Programe pokreu i realizuju razliite institucije i razliite nevladine

  organizacije.

 • Problemi u obezbeivanju podrke

  Osnovni problem je finansiranje programa podrke

  Trajanje (kontinuitet)

  Odsustvo meusobne sinhronizacije i korelacije

  Okrenutost ka zahtevima donatora a ne stvarnim potrebama ena

  Rezultati su kratkoroni

 • Mehanizmi podrke enskom preduzetnitvu

  Fondovi za razvoj enskog preduzetnitva

  Posebne kreditne linije

  Poslovni inkubatori za ene

  Osnaivanje ena preduzetnica

  Definisati poreske olakice

  Promocija uspenih preduzetnica

 • Investiranje u ensko preduzetnitvo

  Podstie ekonomski rast

  P u ekonomski slabo razvijenim zemljama pomae enama da izbegnu

  zamku siromatva

  ensko preduzetnitvo e prekinuti preduzetnike stereotipe koji su

  ovekoveeni od strane drutva

  Preduzetnitvo ena e doprineti veoj raznovrsnosti koja je potrebna za

  upravljanje inovacijama

  Preduzetnitvo ena e katalizovati veu mo

 • Umreavanje

  Informativno, poslovno i tehniko umreavanje doprinosi:

  Konkurentnosti

  Podstie inovativnost

  Olakava pristup meunarodnom tritu

  Podstie rast, nova zapoljavanja

 • Zato su mala preduzea vana?

  Zahvaljujui malim preduzeima u SAD-u:

  Promet koji se ostvari u prodaji se poveao za 54%

  Broj novih radnih mesta u poslednjih 17 godina poveao se za

  65%

  ... I zato 93% Amerikanaca podrava razvoj malih preduzea

 • GROWTH OF WOMEN ENTREPRENEUR

  - 1991 godine bilo je samo 1.850.000 preduzetnica

  - 1995/96 2.950.000 preduzetnica

  - Poetkom 2000. broj ena preduzetnica je porastao na 5.000.000

  - Sektori u kojima su najvie zastupljene su:

  Marketing

  IT sektor

  Komunikacija

  Bankarski sektor

 • Primeri uspenih preduzetnicaMarisa Majer predsednica YAHOO-a

  Yahoo! je u 2013. prestigao Google i postao najposeeniji u SAD

  Uvela je niz inovacija i napravila niz akvizicija manjih firmi iji je biznis

  i ljudski kapital osnaio Yahoo!

 • Primeri uspenih preduzetnicaOprah Winfrey

  Harpo Industries, O Magazine and two cable television stations.

 • Kraj predavanja.

  HVALA!

  [email protected]