9
zgodovina 8 delovni zvezek ZA zgodovino V osmEM RAZREDU OSNOVNE ©OLE Svet skozi Ëas

Zgodovina 8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

delovni zvezek za zgodovino

Citation preview

Page 1: Zgodovina 8

zgodovina 8delovni zvezek ZA zgodovinoV osmEM RAZREDU OSNOVNE ©OLE

Svet skozi Ëas

zgodovina 6uËbenik, DELOVNI ZVEZEK IN priroËnik za uËitelje

/.../ S svojim pedagoškim Ëutom na nevsiljiv naËin, skozi izbrane naloge (sistematiËno usklajene) uËenca vodi, ga spodbuja k razmišljanju, samostojnemu raziskovanju in lastnemu ustvarjanju. Verjamem, da se bo veliko uËencev lotilo reševanja nalog samostojno, ali pa bodo njihovi starši spet postali otrokovi sodelavci. /.../

Milena Salobir, recenzentka

/.../ Delovni zvezek pomeni odliËno dopolnitev uËbeniku in pomaga pri uËencih razvijati zgodovinsko mišljenje ter jih navaja k samostojnemu delu. Zgodovinsko znanje na takšen naËin vzbuja zanimanje za zgodovino. /.../

dr. Slavica Tovšak, recenzentka

U»BENIK DELOVNI ZVEZEK PRIRO»NIK ZA U»ITELJE

www.mladinska.com/ucbeniki

oprema ZGO 8 - DZ.indd 1 10/22/09 12:48:54 PM

Page 2: Zgodovina 8

ZGODOVINA 8

Delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne πole

Svet skozi Ëas

Avtorici: Marta OtiË, Metka SevËnikar Krasnik

Recenzent: dr. Dragan PotoËnik

Urednica: Tihana Kurtin Jeraj

Lektorica: Aleksandra Lutar Ivanc

Slikovno gradivo: arhiv MKZ

© Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2009

Izdala in založila: Mladinska knjiga Založba, d. d., Ljubljana, 2009

Predsednik uprave MKZ: Milan Matos

Izvršna direktorica podroËja

Založništva in strateški razvoj: Tina ©kerlj

Direktorica Založništva uËbenikov: Maja Jug Hartman

Prelom in priprava za tisk: KULT, Oblikovalski studio, Simon Kajtna, s. p.

Opremila: Barbara Jenko

TehniËni urednik: Peter Svetek

Tisk: Grafika SoËa, d. o. o.

Naklada: 2000

Prvi natis

Vse informacije o knjigah Mladinske knjige Založbe lahko dobite tudi na spletnih straneh:www.mladinska.com/ucbeniki in

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobËitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela in njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru doloËil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

CIP - Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

94(075.2)(076.1)

OTI», Marta Zgodovina 8 : svet skozi Ëas : delovni zvezek za zgodovino v osmem razredu osnovne šole / Marta OtiË, Metka SevËnikar Krasnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009

ISBN 978-961-01-0836-81. SevËnikar Krasnik, Metka, 1957-244195840

Zgodovina 8 DZ_C_2.indd 2 3/3/09 11:17:33 AM

Page 3: Zgodovina 8

Kazalo

OBVEZNA TEMA/IZBIRNA TEMA:

MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/

NOV POGLED NA SVET IN ČLOVEKA ........................................................................ 5

IZBIRNA TEMA:

POTOVANJE V SKRIVNOSTNE KRAJE AFRIKE IN AZIJE ..................................... 10

OBVEZNA TEMA:

SPREMENJENA POLITIČNA IN VERSKA PODOBA EVROPE ............................... 12

IZBIRNA TEMA:

TURŠKA DRŽAVA ........................................................................................................ 16

IZBIRNA TEMA:

KMEČKI UPORI ............................................................................................................ 20

OBVEZNA TEMA/IZBIRNA TEMA:

OD FEVDALNE RAZDROBLJENOSTI DO KONCA STAREGA REDA/

NOVOVEŠKI VLADARJI IN NJIHOVE DRŽAVE ........................................................ 22

IZBIRNA TEMA:

BAROK IN BAROK NA SLOVENSKEM ..................................................................... 29

OBVEZNA TEMA:

INDUSTRIALIZACIJA ................................................................................................... 32

OBVEZNA TEMA:

VZPON MEŠČANSTVA ................................................................................................ 34

Zgodovina 8 DZ.indd 3 3/6/09 10:56:38 AM

copyright MKZ

Page 4: Zgodovina 8

IZBIRNA TEMA:

PRVE KAPITALISTIČNE VELESILE ........................................................................... 45

IZBIRNA TEMA:

ŽIVLJENJE LJUDI V 19. STOLETJU ........................................................................... 46

IZBIRNA TEMA:

UMETNOST V 19. STOLETJU ..................................................................................... 48

Zgodovina 8 DZ.indd 4 3/6/09 10:57:05 AM

copyright MKZ

Page 5: Zgodovina 8

5

Obvezna tema/Izbirna tema:

Meje Evropejcem znanega sveta se širijo/Nov pogled na svet in človeka1. Navedi vzroke, zakaj so Evropejci iskali pomorsko pot v Indijo?

2. Na zemljevidu sveta vriši poti prvih raziskovalcev ter vpiši njihova imena in letnice raziskovanj. Poti raziskovalcev vriši z različnimi barvami.

Zgodovina 8 DZ_C_2.indd 5 3/3/09 11:17:57 AM

copyright MKZ

Page 6: Zgodovina 8

3. Preberi članka v Kroniki človeštva: na strani 372 Kolumb odkrije Ameriko in na strani 375 Opazovalec v košu javi: “Vidim zemljo!”. Opiši prvi stik Evropejcev z Indijanci, razloži, kakšno mnenje je imel Kolumb o njih, kako so Indijanci sprejeli Evropejce in kakšno je bilo njihovo življenje v primerjavi z Evropejci.

4. Po odkritju Amerike je med Evropo in Ameriko potekala izmenjava rastlinskih in živalskih vrst. V tabelo vpiši, katere dobrine so prišle iz Amerike v Evropo in katere iz Evrope v Ameriko.

Iz Evrope v Ameriko:Iz Amerike v Evropo:

MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA �MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA�

Zgodovina 8 DZ_C_2.indd 6 3/3/09 11:17:58 AM

copyright MKZ

Page 7: Zgodovina 8

5. Napiši najpomembnejše posledice evropskih osvajanj novih dežel. Ovrednoti tudi negativne posledice osvajanj.

Nastanek in razvoj humanizma in renesansa

6. Dopolni povedi s spodaj navedenimi besedami.

znanost, dvorih, knjižni, Petrarca, humanisti, Dekameron, Boccaccio, Erazem, Laure, vesolje, verskega, naravo, More, Galilei, Kepler, luna, Utopija, elipsah, Bruno, izobrazbi, kugi, sponzoriral, ženske, gimnazije, univerzah, latinščine, Hvalnica norosti, Paracelsus, Kopernik, sonca, domu, medicine

Antična dela so bila eden od razlogov, da so se izobraženci začeli vedno bolj posvečati

………………………………… in raziskovanju človeka. ………………………………. so menili,

da je človek popolna podoba Boga in so se zanimali za odnos med človekom in

………………………………. . To je pospešilo razvoj številnih ved, med drugimi matematike,

astronomije in ……………………………… . Humanisti so živeli na …………………………………….

vladarjev in knezov. Zbirali so se tudi v mestih in na ………………………………… . V svojih

delih so zavračali nauke Cerkve in težili k prenovi ………………………………… življenja in

navad. Še posebej so se posvečali študiju grščine in …………………………………, čeprav so v

književnosti začeli na pomenu pridobivati drugi, moderni jeziki, ki so sčasoma postali

…………………………………. jeziki. V Italiji sta bila najbolj znana humanista Francesco

………………………………. in Giovanni …………………………….. . Prvi je znan po pesniški zbirki

Canzoniere, v kateri opeva svojo ljubezen do ………………………………., Boccaccio pa je

napisal zbirko novel z naslovom ………………………………………… .

MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA �MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA�

Zgodovina 8 DZ_C_2.indd 7 3/3/09 11:17:58 AM

copyright MKZ

Page 8: Zgodovina 8

7. Dva najbolj znana ustvarjalca renesanse sta bila

in

Med književniki v ostalih evropskih državah je najbolj izstopal ……………………………………..

Rotterdamski iz Nizozemske. Njegovo najbolj znano delo je ……………………………….

……………………………. . V Angliji je bil v ospredju Thomas ……………………………….. s svojim

delom …………………………….., v katerem opisuje idealno družbeno ureditev.

V tem obdobju nova spoznanja temeljijo na natančnem opazovanju in poskusih.

Znanstveniki začnejo raziskovati ………………………………., Zemljo in človeško telo. Cerkev

jih preganja. Nikolaj ……………………………….. je v tistem času ugotovil, da se Zemlja

vrti okrog ………………………………….., njegova dognanja pa sta potrdila tudi Johannes

………………………………. in Galileo …………………………………. . Kepler je ugotovil, da se

planeti gibljejo okrog Sonca v ……………………………….. in da je ………………………………….

kriva za nastanek plime in oseke. Mnogi znanstveniki so za svoja dela tvegali lastna

življenja. Giordano ……………………………….., Kopernikov privrženec, ni želel preklicati

svojih trditev in je bil sežgan na grmadi.

Na področju medicine je bil najbolj aktiven ………………………………….., ki se je boril

proti takratnemu načinu zdravljenja, znan pa je tudi po svojih dognanjih o sifilisu in

……………………………………., poklicnih boleznih in zdravljenju s termalnimi vodami. Ker

je …………………………………… postajala vedno bolj cenjena, je pričelo število šol naraščati

– v mestih so bile ustanovljene osnovne šole, ………………………………….. pa tudi že

univerze. Učitelj je lahko postal vsak, tudi …………………………………….. so dobile možnosti

poučevanja. Bogati otroci so se še vedno šolali na …………………..……. . Ker je bilo šolanje

na žalost plačljivo, so se revni otroci lahko izobraževali le, če jih je kateri od bogatih

meščanov ………………………………….. .

Na sliki je eno izmed njunih znanih del. Pod sliko napiši avtorja dela in naštej njuna najbolj znana dela.

.

MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA �MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA�

Zgodovina 8 DZ_C_2.indd 8 3/3/09 11:18:00 AM

copyright MKZ

Page 9: Zgodovina 8

8. Humanizem in renesansa sta imela tudi na našem ozemlju pomembne predstavnike. Napiši najpomembnejše predstavnike, njihova dela in ovrednoti njihov pomen za Slovence.

9. Reši izpolnjevanko.

1. Kako imenujemo nesvobodnega človeka? 2. Kdo je odkril Ameriko (Krištof)? 3. Imenuj svetovno morje. 4. Imenuj civilizacijo v Srednji Ameriki pred prihodom Evropejcev. 5. Kako se imenuje nov, spremenjen pogled na svet? 6. Napiši naslov knjige Thomasa Mora. 7. Kako se imenuje obdobje preporoda? 8. Kako se piše iznajditelj tiska?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA �MEJE EVROPEJCEM ZNANEGA SVETA SE ŠIRIJO/POGLED NA SVET IN ČLOVEKA�

Zgodovina 8 DZ_C_2.indd 9 3/3/09 11:18:05 AM

copyright MKZ