Download pptx - LATICA- DJEČJI VRTIĆ

Transcript

VELEUILITE U RIJECI Projekcija upravljanja malim i srednjim poduzeem

VELEUILITE U RIJECI

Projekcija upravljanja malim i srednjim poduzeemStudentice:Kolegij: Upravljanje malim i srednjim poduzeemStudij: Struni studij Poduzetnitvo

Rijeka, 2015.

DJEJI VRTI LATICA

O nama... Djeji vrti Latica osnovan je 2005.god. Glavna i primarna djelatnost vrtia je briga i odgoj djece sa DOWNOVIM SINDROMOM Trenutan broj zaposlenika je 12, dok je broj djece koja borave u vrtiu 40 Svakodnevnim radom i trudm, nastojimo ovoj djeci pokloniti dio svijeta i uiniti ga njihovim

MISIJA... VIZIJA... DV Latica provodi dnevne aktivnosti, bez smjetaja i primarni mu je cilj osigurati ivot djeteta s tekoama u razvoju u njegovoj domicilnoj sredini, u okruenju svoje najprirodnije i najvanije zajednice obitelji!!! Osigurati uvjete za poticanje socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja, odnosno razliitim edukacijsko- rehabilitacijskim postupcima pripremiti djecu za adekvatan oblik kolovanja. KLJUNI STRATEKI CILJEVI... Imati kvalitetnu uslugu kako prema sadanjim korisnicima, tako i prema novim korisnicimairiti vrstu pruenih uslugaZadovoljiti potrebe djeceOsigurati vei broj zadovoljnih roditelja Omoguiti to je mogue normalniji ivot djeci sa DOWNOVIM SINDROMOM

TRENUTA SITUACIJA...

Trenutna pozicija koju djeji vrti Latica posjeduje na tritu u skladu je sa potrebama korisnika, iako naalost danas sve vie djece treba pomo i njegu, svojim radom punim ljubavi i razumjevanja kako za djecu tako i za njihove roditelje nastojimo im omoguiti to laki i sretniji ivot...

GDJE ELIMO BITI U SLJEDEIH 5 GODINA...

U budunosti se vidimo kao djeji vrti jo s izraenim individualnim pristupom svakom korinsiku, kao mjesto na kojem e svi dobiti odgovore na svoja pitanja i biti siguran da su posebni ve samim time to postoje...

PREDNOSTI...

PRILIKE...

SLABOSTI...

OPASNOSTI

TRENUTNA SWOT MATRICA...PREDNOSTI: Visoka motiviranost radnikaStrunost u posluVisoka kvaliteta pruanja usluge Uvijek korak ispred drugih djejih vrtia

PRILIKE:Kvalitetnija usluga od konkurencije irenja na novna trita unutar RH irenje promidbe preko Interneta Novi zakoni EU o djeci s posebnim potrebamaSLABOSTI:Prevelik broj djece s potrebama, a premalo strunog kadra Prevelik troak odravanja, i pomagala za djecu Konzervativno drutvoOPASNOSTI:Nelojalna konkurencijaNelikvidnost draveLoa gospodarska situacija Previsoke cijene pomagala za djecu s posebnim potrebama

SWOT MATRICA ZA 1 GODINU...PREDNOSTI:

Visoka kvaliteta pruanja usluge Kvalitetan i obrazovan kadar Visoka motivacija zaposlenika Velik broj edukacija za djecu

PRILIKE:

Ulazak RH u EU Edukacije i seminari Poticaji i novi zakoni za djecu s posebnim potrebamaSLABOSTI:

Mali broj obrazovanih a sve vei broj djece s posebnim potrebama Visoki trokovi, i nameti prema dravi

OPASNOSTI:

Visoki trokovi Loa gospodarska slika

SWOT MATRICA ZA 5 GODINA...PREDNOSTI:

Mogunost osposobljavanja i izvan granica HR

irok asortiman proizvoda koji olakavaju sretan ivot djeci s potekoama

PRILIKE:

Oglaavanje na viim nivoimaKoritenje sredstava iz Eu fondova

SLABOSTI:

Premali tim strunih ljudi na podruju RH Premala financijska sredstva Visoki trokovi nabavkeOPASNOSTI:

Nie konkurentske cijene Visoki trokovi odravanja pomagala Brzi napredak tehnologije i razni novi trendovi

KLJUNE STRATEGIJE ZA 5 GODINA... U sljedeih 5 godina odluili bi se za irenje trita unutar granica RH, Velika sredstva ulaemo u marketing i promociju, kako bi kroz 5 godina, kako svom poslovanju tako i naim tienicima omoguili lagodniji i sretniji ivot Otvaranje novih poslovnica dovodi do poveavanja kanala oglaavanja, marketinga, te do kolovanja postojueg kadra i zapoljavanje novogirenje poslovanja financirat emo iz fondova EU, na temelju projekata zajedno s Ministarstvom zdravlja

POLITIKA FINANCIRANJA...TRENUTNA SREDSTVA FINANCIRANJA:

Vlastita novana sredstva Novana sredstva od donacija Novana sredstva iz dobiti

SREDSTVA ZA FINANCIRANJE U BUDUNOSTI:

Novana sredstva iz fondova EU Inozemne donacije Krediti banaka

BILANCA NA DAN 31.12.2014...AKTIVAA) POTRAIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL-B) DUGOTRAJNA IMOVINA30.000I. NEMATERIJALNA IMOVINA-II. MATERIJALNA IMOVINA20.000III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA-IV. POTRAIVANJA-V. ODGOENA POREZNA IMOVINA-C) KRATKOTRAJNA IMOVINA10.000I. ZALIHE7.000II. POTRAIVANJA2.000III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA-IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI1.000D) PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI-E) UKUPNO AKTIVA40.000F) IZVANBILANNI ZAPISI-PASIVAA) KAPITAL I REZERVE15.000I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL7.000II. KAPITALNE REZERVE-III. REZERVE IZ DOBITI-IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE-V ZADRANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK-VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE8.000VII MANJINSKI INTERES-B) REZERVIRANJA-C) DUGORONE OBVEZE15.000D) KRATKORONE OBVEZE7.000E) ODGOENO PLAANJE TROKOVA I PRIHOD BUDUEGA RAZDOBLJA3.000F) UKUPNO PASIVA40.000G) IZVANBILANNI ZAPISI-RAUN DOBITI I GUBITKA... UKUPNI PRIHODI40.000,00UKUPNI RASHODI35.000,00DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA5.000,00

TRENUTNA ORGANIZACIJSKA SHEMA...ORGANIZACIJSKA SHEMA ZA 5 GODINA...UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA...Strateko upravljanje ljudskim resursimaModel praenja radne uspjenostiUpravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenikaEdukacijski programiOrganizacijski sustav motiviranja, nagraivanja, napredovanja, stimulacije i bonusi

PLAN ZA BUDUNOST... Sebe u budunosti vidimo kao vrti s izraenim individualnim pristupom svakom korisnuku, kao mjesto na kojem e svaka osoba upoznati sebe i biti sretna samim time to postoji

Proirenje usluga koje pruamo, uvoenje novih usluga i znanja svojim korisnicima

KONTROLNI MEHANIZMI... Vlasnice u potpunosti donosi odluke

Redovita kontrola financijskih izvjetaja najbolji je nain kontrole poslovanja

Stalnom edukacijom osoblja, svakodnevno radimo na poboljanju kvalitete pruenih usluga, da bi naim korisnicima omoguili normalniji i sretniji ivot

ZAKLJUAK...MOGU, HOU, ELIM...

HVALA NA PANJI...


Recommended