2016. gada valsts budžeta likumprojekts

  • Published on
    24-Jan-2017

  • View
    3.250

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>2016. gada valsts budeta likumprojekts</p><p>Finanu ministrija</p><p>2015.gada 29.septembris</p></li><li><p>2</p><p>IZAICINJUMI</p><p>Baiba Bne</p><p>Valsts sekretre</p></li><li><p>3</p><p>GALVENIE IZAICINJUMI, VEIDOJOT 2016.GADA BUDETU</p><p>Negatva fiskl telpa 96,8 milj. euro</p><p>(Kompensjoo paskumu apzinana, lai aizpildtu fisklo iztrkumu budet,izvrtjot vairkus iespjamos izdevumu samazinjuma un iemumu daaspalielinjuma variantus.)</p><p>Finansjuma nodroinana iekjai un rjai drobai</p><p>(Latvijas Stabilittes programm k prioritrs jomas noteiktas, veselbas,izgltbas, iekjs un rjs drobas joma un k viens no Latvijas fisklspolitikas specifiskiem mriem 2015.2018.gadam noteikts - nodrointeopolitiskajiem riskiem adekvtu valsts aizsardzbas kapacitti.)</p><p>Ienkumu nevienldzbas mazinana</p><p>(Mris tuvinties ES vidjiem nevienldzbas rdtjiem (nodoku plaisa 36,6;Dini koeficients (2013) 30,5) (LV nodoku plaisa - 43,1, Dini koeficients(2013) 35,2).</p></li><li><p>4* Finanu ministrijas novrtjums</p><p>**strukturls bilances mri</p><p>-1,9</p><p>-0,4</p><p>-1,0</p><p>-1,3-1,4</p><p>-0,9</p><p>-1,0</p><p>-0,8</p><p>-3,5</p><p>-3,0</p><p>-2,5</p><p>-2,0</p><p>-1,5</p><p>-1,0</p><p>-0,5</p><p>0,0</p><p>2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 2017** 2018**</p><p>nominl bilance, % no IKP strukturl bilance, % no IKP</p><p>Visprjs valdbas budeta bilance un strukturl bilance</p><p>2016.gad Latvijas maksimlais strukturlais deficts drkst bt 1,6% no IKP (Maksimlais</p><p>strukturlais deficts (MTO) -1% + Pensiju atkpe -0,6%).</p><p>MTO-1% </p><p>Pensiju atkpe-0,6% </p><p>Bilances ciklisk </p><p>komponente0,6%</p><p>Maksimlaisnominlais</p><p>deficts -1%</p><p>+ + =</p></li><li><p>5</p><p>28 136</p><p>26 851</p><p>26 127</p><p>23000</p><p>24000</p><p>25000</p><p>26000</p><p>27000</p><p>28000</p><p>29000</p><p>30000</p><p>2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads</p><p>IKP</p><p> fa</p><p>kti</p><p>sk</p><p>s c</p><p>en</p><p>s (</p><p>milj. e</p><p>uro</p><p>)</p><p>2014.-2016.gadu ietvars 2015.-2017.gadu ietvars 2016.-2018.gadu ietvars</p><p>PAMAT RJO FAKTORU IETEKMES REZULTT </p><p>SAMAZINTAS IKP PROGNOZES</p></li><li><p>6</p><p>IKP PROGNOU SAMAZINJUMU NOSAKA GAN IKP PIEAUGUMA </p><p>TEMPA SAMAZINJUMS, GAN DEFLATORA SAMAZINJUMS</p><p>4,0%</p><p>3,3%</p><p>3,0%</p><p>0,00%</p><p>0,50%</p><p>1,00%</p><p>1,50%</p><p>2,00%</p><p>2,50%</p><p>3,00%</p><p>3,50%</p><p>4,00%</p><p>4,50%</p><p>2013.</p><p>gads</p><p>2014.</p><p>gads</p><p>2015.</p><p>gads</p><p>2016.</p><p>gads</p><p>2017.</p><p>gads</p><p>2018.</p><p>gads</p><p>IKP pieaugums saldzinms </p><p>cens</p><p>2014.-2016.gadu ietvars</p><p>2015.-2017.gadu ietvars</p><p>2016.-2018.gadu ietvars</p><p>2,5%</p><p>2,5%</p><p>2%</p><p>0,0%</p><p>0,5%</p><p>1,0%</p><p>1,5%</p><p>2,0%</p><p>2,5%</p><p>3,0%</p><p>2013.</p><p>gads</p><p>2014.</p><p>gads</p><p>2015.</p><p>gads</p><p>2016.</p><p>gads</p><p>2017.</p><p>gads</p><p>2018.</p><p>gads</p><p>IKP deflators (gads pret gadu)</p><p>2014.-2016.gadu ietvars</p><p>2015.-2017.gadu ietvars</p><p>2016.-2018.gadu ietvars</p></li><li><p>29.09.2015 7</p><p>2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018</p><p>prognoze</p><p>Iekzemes kopprodukts (IKP), milj. </p><p>eiro 20297.4 22043.0 23221.9 24059.7 24841.6 26126.5 27750.2 29476.7</p><p>pieaugums faktiskajs cens, % 11.7 8.6 5.3 3.6 3.2 5.2 6.2 6.2</p><p>pieaugums saldzinms cens, % 5.0 4.8 4.2 2.4 2.1 3.0 3.6 3.6</p><p>IKP deflators (gads pret gadu), % 6.4 3.6 1.1 1.2 1.1 2.1 2.5 2.5</p><p>PCI (gads pret gadu), % 4.4 2.3 0.0 0.6 0.8 2.0 2.5 2.5</p><p>Tautsaimniecb nodarbinto mn. </p><p>vid. bruto darba samaksa, eiro660.3 684.8 716.2 765.2 807.2 847.6 894.2 943.4</p><p>pieaugums faktiskajs cens, % 4.4 3.7 4.6 6.8 5.5 5.0 5.5 5.5</p><p>pieaugums saldzinms cens, % 0.0 1.4 4.6 6.2 4.7 2.9 3.0 2.9</p><p>Nodarbintba, tkst.861.6 875.6 893.9 884.6 885.9 887.6 891.2 894.8</p><p>pieaugums, % 1.3 1.6 2.1 -1.0 0.1 0.2 0.4 0.4</p><p>Bezdarba lmenis, % 16.2 15.0 11.9 10.8 9.7 9.1 8.5 8.3</p><p>MAKROEKONOMISKS ATTSTBAS PROGNOZES</p></li><li><p>8</p><p> Kopum budets sagatavots atbilstoi FDL nosacjumiem;</p><p> Ekonomikas izaugsmes prognozes un inflcijas prognozes, kas fikstas VTBIL 2016 -2018 ir atbilstoas, tomr pastv risks, ka ekonomikas pieaugums bs mrenks, kasvar novest pie zemkiem nek plnots nodoku iemumiem;</p><p> Valdbas nesenie lmumi attiecb uz nodoku politiku ir atbalstmi, pai kontekst arienkumu nevienldzbas mazinanu;</p><p> Iemumu pret IKP attiecbas palielinanai ldz 1/3 ir jbt galvenajam mrim;</p><p> nu ekonomikas apkaroana, nodoku iekasjambas uzlaboana k ar kapitla, videsun pauma nodoku potencila izmantoana var veicint iemumu mrasasnieganu;</p><p> Valdbas lmumus atlikt fiskl nodroinjuma rezerves veidoanu var saret fisklomru sasnieganu;</p><p> Pastv virkne faktoru, kas kav Latvijas izaugsmes potencilu - tendencesdemogrfiskaj situcij, lns investciju pieaugums, darbaspka prasmju un spjuneatbilstba darba tirgus prasbm, pareizj ekonomikas struktra;</p><p> Ldz ar to svargi ir stenot strukturlas reformas ar pozitvu ilgtermia ietekmi uz valstsbudetu un dzves kvalitti Latvij.</p><p>FISKLS DISCIPLNAS PADOMES ZIOJUMS -</p><p>GALVENIE SECINJUMI</p></li><li><p>9</p><p>Paskumi nu ekonomikas apkaroanai</p><p>(Izdevies palielint budeta iemumus, turpinot darbu pie nu ekonomikas apkaroanas, stenojot iepriekjos gados uzsktos un ievieot jaunus nu ekonomikas paskumus.) </p><p>Minimls algas palielinana</p><p>(Palielinta miniml alga ldz 370 euro mnes, tdejdi nodroinot papildu iemumus mazkvalifictam darbaspkam, k ar mazinot nu ekonomiku (aploku algas).)</p><p>Iedzvotju ienkuma nodoka neapliekamais minimums ldz 85 euro</p><p>(Palielints iedzvotju ienkuma nodoka neapliekamais minimums ldz 85 euroun ieviests diferenctais neapliekamais minimums, kas mazins ienkumunevienldzbu turpmkajos gados.)</p><p>Socil aizsardzba visiem strdjoajiem</p><p>(Noteiktas minimli obligtas valsts socils apdroinanas iemaksas, kas nodroins socilo aizsardzbu visiem strdjoiem.)</p><p>Jauni nodoku paskumi</p><p>(Uzskti jauni nodoku paskumi, palielinot akczes nodokli alkoholam untabakai, nodokus azartsplm un ievieot solidarittes nodokli (novrotregresivitti.)</p><p>PAVEIKTAIS, IZSTRDJOT 2016.GADA BUDETU UN VIDJA </p><p>TERMIA BUDETA IETVARU 2016.-2018.GADAM (1)</p><p>Iemumu paskumi:</p></li><li><p>10</p><p>Izdevumu samazinana</p><p>(Prskatot iepriekjos gados nozaru ministrijm pieirto finansjumu, izdeviesieekonomt 12,3 milj. euro, kas veido 3% no samazinmiem izdevumiem, tdejdi nozaruministrijas veica ldzinjo izdevumu optimizciju un lietderbas vrtjumu)</p><p>Neatliekamo paskumu finansana</p><p>(Neatliekamo paskumu stenoanai ir pieirti papildu 2016.gad- 122,1 milj. euro, 2017.gad 169,8 milj. euro un 2018.gad- 216,6 milj. euro, pamat finansjumu novirzot iekjai un rjaidrobai, kas rada prliecbu gan valsts iedzvotjiem, gan sabiedrotajiem par valsts nopietnoattieksmi pret savu drobu, izvrtjot eopolitisko situciju un riskus)</p><p>Finanu resursu palielinana pavaldbm</p><p>(Izdevies btiski palielint finanu resursus pavaldbm, kas nodroinsiedzvotjiem svargu pakalpojumu pieejambas un kvalittes uzlaboanos)</p><p>Izstrdta jauna pavaldbu finanu izldzinanas sistma</p><p>(Izdevies izstrdt jaunu pavaldbu finanu izldzinanas sistmu, kasnodroins sabalanstu finanu resursu sadaljumu vis Latvijas teritorij unmotivs pavaldbas domt par savas teritorijas attstbu ilgk laika period)</p><p>PAVEIKTAIS, IZSTRDJOT 2016.GADA BUDETU UN VIDJA </p><p>TERMIA BUDETA IETVARU 2016.-2018.GADAM (2)Izdevumu paskumi:</p></li><li><p>11</p><p>NODOKU IEMUMU PASKUMI UN </p><p>PROGNOZES 2016.-2018.GADAM</p><p>Ilmrs ucinsValsts sekretra vietnieks nodoku </p><p>jautjumos</p></li><li><p>12</p><p>*neskaitot iemaksas otraj pensiju lmen</p><p>5 4</p><p>91</p><p>,8</p><p>4 0</p><p>63</p><p>,5</p><p>3 8</p><p>73</p><p>,4</p><p>4 4</p><p>29</p><p>,3</p><p>4 9</p><p>28</p><p>,5</p><p>5 1</p><p>70</p><p>,1</p><p>5 3</p><p>59</p><p>,9</p><p>5 5</p><p>78</p><p>,4</p><p>5 8</p><p>95</p><p>,8</p><p>6 2</p><p>76</p><p>,9</p><p>6 7</p><p>09</p><p>,9</p><p>1 2</p><p>88</p><p>,0</p><p>96</p><p>7,7</p><p>1 0</p><p>24</p><p>,4</p><p>1 0</p><p>93</p><p>,1</p><p>1 1</p><p>74</p><p>,4</p><p>1 2</p><p>56</p><p>,2</p><p>1 3</p><p>16</p><p>,4</p><p>1 3</p><p>51</p><p>,1</p><p>1 4</p><p>43</p><p>,2</p><p>1 5</p><p>42</p><p>,8</p><p>1 6</p><p>42</p><p>,8</p><p>27,8%</p><p>26,6%</p><p>27,0%</p><p>27,2%</p><p>27,7% 27,7%27,7%</p><p>27,9%</p><p>28,1%28,2%</p><p>28,3%</p><p>26,0%</p><p>26,5%</p><p>27,0%</p><p>27,5%</p><p>28,0%</p><p>28,5%</p><p>29,0%</p><p>29,5%</p><p>30,0%</p><p>2000</p><p>3000</p><p>4000</p><p>5000</p><p>6000</p><p>7000</p><p>8000</p><p>9000</p><p>2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018</p><p>Valsts budet Pavaldbu budet % no IKP</p><p>+480,6</p><p>+409,5</p><p>+533,1</p><p>Prognoze</p><p>KOPBUDETA NODOKU IEMUMI* 2008.-2018.GAD</p><p>milj. euro</p></li><li><p>13</p><p>27,90%</p><p>28,09%28,18%</p><p>28,34%</p><p>27,90%</p><p>27,40%27,30%</p><p>27,20%</p><p>26,00%</p><p>26,50%</p><p>27,00%</p><p>27,50%</p><p>28,00%</p><p>28,50%</p><p>29,00%</p><p>2000</p><p>3000</p><p>4000</p><p>5000</p><p>6000</p><p>7000</p><p>8000</p><p>9000</p><p>2015 (prognoze) 2016 2017 2018</p><p>papildus paskumi</p><p>bzes prognoze</p><p>% no IKP</p><p>% no IKP - bez papildus paskumiem (vasaras scenrijs)</p><p>+183,4+230,5</p><p>+340,9</p><p>*neskaitot iemaksas otraj pensiju lmen (iemaksas 2.pensiju lmen no 2016.gada 6%)</p><p>KOPBUDETA NODOKU* IEMUMU PROGNOZES </p><p>2016.-2018.GADAM</p><p>milj. euro</p></li><li><p>29.09.2015 14</p><p>PLNOTIE PASKUMI, KAS TIEK VIRZTI 2016.GADA BUDETA </p><p>LIKUMPROJEKTA PAKET</p><p>Netieie nodoki</p><p>Fiskl </p><p>ietekme, </p><p>milj. euro</p><p>2016</p><p>Uzmumu vieglo transportldzeku nodoka likmju paaugstinjums, emot vr </p><p>patria cenu indeksa izmaias+1,0</p><p>Transportldzeka ekspluatcijas nodoka samaksas krtbas maias prcelana </p><p>uz 2017.gada 1.janvri+33,6</p><p>Akczes nodoka palielinana naftas produktiem +12,5</p><p>Akczes nodoka palielinana alkoholiskajiem dzrieniem +3,6</p><p>Akczes nodoka piemroana elektronisks smanas ieru uzpildes</p><p>idrumiem+0,3</p><p>Akczes nodoka prskatana smjamai tabakai un tabakas lapm +0,1</p><p>Pievienots vrtbas nodoka piemroana dzvojams mjas prvaldanas </p><p>pakalpojumiem ar 2016.gada 1.jliju (atbilstoi Eiropas Komisijas prkpuma </p><p>procedrai)</p><p>+9,3</p><p>Pievienots vrtbas nodoka piemroana kultras izklaides </p><p>komercpakalpojumiem+3,1</p></li><li><p>29.09.2015 15</p><p>PLNOTIE PASKUMI, KAS TIEK VIRZTI 2016.GADA BUDETA </p><p>LIKUMPROJEKTA PAKET</p><p>Citi paskumi</p><p>Fiskl </p><p>ietekme, </p><p>milj. euro</p><p>2016</p><p>Valsts kapitlsabiedrbu dividends izmaksjams peas daas palielinana </p><p>2016.gad no 70% ldz 90%, 2017.gad no 27% ldz 75% un 2018.gad no 27% ldz </p><p>70%</p><p>+27,0</p><p>Finanu stabilittes nodevas bzes pieaugums +3,0</p><p>Informcijas apmaias procesa uzlaboana starp finanu iestdm un Valsts </p><p>iemumu dienestu+3,3</p><p>Azartspu nodoka un valsts nodevas par azartspu organizanu un uzturanu </p><p>likmju palielinana+1,4</p><p>Lauku zemes kadastrls vrtbas pieauguma ierobeoana -3,2</p><p>Latvenergo dividenu pieaugums (saistb ar lietotju atbalstam novirzmm </p><p>dividendm)+11,7</p><p>Citi paskumi* +2,3</p><p>*paskumi, kas nav iekauti skotnjs ietekmes novrtjuma ziojum (anotcij)</p></li><li><p>29.09.2015 16</p><p>PLNOTIE PASKUMI, KAS TIEK VIRZTI 2016.GADA </p><p>BUDETA LIKUMPROJEKTA PAKET</p><p>Ienkumu nevienldzbas mazinana</p><p>Fiskl </p><p>ietekme, </p><p>milj. euro</p><p>2016</p><p>Solidarittes nodoka ievieana +40,9</p><p>IIN likmes saglabana 2015.gada lmen 23% +60,6</p><p>IIN atvieglojumu atcelana par pilngadgm un darbspjgm personm </p><p>(saglabjot atvieglojumu brniem ldz 24 gadiem un socili jtgm grupm) +25,0</p><p>NM palielinana par 10 euro (no 75 uz 85 euro) -17,0</p><p>Minimls mnea darba algas palielinana no 360 uz 370 euro +8,0</p></li><li><p>29.09.2015 17</p><p>Darbaspka nodoku sistm pastv regresivitte</p><p>Kopjais darbaspka nodoku slogs 2015.gad, %</p><p>40,4%</p><p>41,4%</p><p>42,8%</p><p>43,5%</p><p>43,8%</p><p>43,9%</p><p>40,6%</p><p>38,0%</p><p>36,1%</p><p>34,7%</p><p>33,5%</p><p>32,5%</p><p>0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%</p><p>360</p><p>500</p><p>1 000</p><p>2 000</p><p>3 000</p><p>4 000</p><p>5 000</p><p>6 000</p><p>7 000</p><p>8 000</p><p>9 000</p><p>10 000</p><p>Nodoku slogs, %</p><p>Bru</p><p>to d</p><p>arb</p><p>a a</p><p>lga</p><p>, e</p><p>iro</p><p> m</p><p>ne</p><p>s</p><p>Efektv likme Nodoku plaisa</p></li><li><p>29.09.2015 18</p><p>Diferenct neapliekam minimuma un solidarittes nodoka </p><p>ievieana mazina ienkumu nevienldzbu</p><p>Kopjais darbaspka nodoku slogs 2021.gad, %</p><p>36,0%</p><p>38,5%</p><p>42,8%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>44,2%</p><p>0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%</p><p>360</p><p>500</p><p>1 000</p><p>2 000</p><p>3 000</p><p>4 000</p><p>5 000</p><p>6 000</p><p>7 000</p><p>8 000</p><p>9 000</p><p>10 000</p><p>Nodoku slogs, %</p><p>Bru</p><p>to d</p><p>arb</p><p>a a</p><p>lga</p><p>, e</p><p>iro</p><p> m</p><p>ne</p><p>s</p><p>Efektv likme Nodoku plaisa</p></li><li><p>29.09.2015 19</p><p> Solidarittes nodoklis ir pirmais solis, lai novrstu darbaspka nodoku</p><p>regresivitti.</p><p> Solidarittes nodoklis darbosies analogi VSAOI, t.i., to ieturs no VSAOI objekta,</p><p>kur prsniegs VSAOI griestus, tomr t mris un daba ir atirgi.</p><p> Nav dubulta ienkuma aplikana, jo:</p><p>- ldz VSAOI griestiem par personu maks VSAOI, bet par ienkumu virs</p><p>prsnieguma VSAOI viet solidarittes nodokli;</p><p>- tpat k VSAOI darba mja dau atskaits no ar IIN apliekam ienkuma.</p><p> Solidarittes nodoka likme = VSAOI likme (gan darba devjam, gan darba</p><p>mjam).</p><p> Sagaidms, ka VSAOI griesti katru gadu palielinsies, td palielinsies ar</p><p>iemumu apmrs, no kura uzsk makst solidarittes nodokli.</p><p> Solidarittes nodoklis nerads administratvo slogu ne darba devjiem, ne darba</p><p>mjiem, jo:</p><p>- t iemaksas krtba bs analoga VSAOI veikanai</p><p>- slieksni, kad VSAOI kst par Solidarittes nodokli, identifics VSAA &amp;VID</p><p>- solidarittes nodoka prskaitanu no specil budeta uz pamatbudetu</p><p>nodroins VSAA &amp;VID</p><p>Solidarittes nodoklis</p></li><li><p>29.09.2015 20</p><p>Pie 10 000 euro bruto algas</p><p>7 392</p><p>3 563</p><p>2 608</p><p>955</p><p>6 911</p><p>5 448</p><p>3 089</p><p>2 359</p><p>5 508</p><p>5 448</p><p>4492</p><p>955</p><p>0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000</p><p>Neto darba alga</p><p>Samakstie nodoki kop</p><p>Samakstie darba mja nodoki</p><p>Samakstie darba devja nodoki</p><p>Eso situcija Ievieot Solidarittes nodokli Ievieot progresvo IIN</p></li><li><p>29.09.2015 21</p><p>Diferenctais neapliekamais minimums</p><p>Kritriji 2016 2017 2018 2019 2020</p><p>NM min 120 130 140 150 160</p><p>NM max 85 65 45 25 0</p><p>AI min 1 000 1 100 1 200 1 350 1 500</p><p>AI max 380 400 420 440 460</p><p>120</p><p>85</p><p>130</p><p>65</p><p>140</p><p>45</p><p>150</p><p>25</p><p>160</p><p>00</p><p>20</p><p>40</p><p>60</p><p>80</p><p>100</p><p>120</p><p>140</p><p>160</p><p>180</p><p>50</p><p>10</p><p>0</p><p>15</p><p>0</p><p>20</p><p>0</p><p>25</p><p>0</p><p>30</p><p>0</p><p>35</p><p>0</p><p>40</p><p>0</p><p>45</p><p>0</p><p>50</p><p>0</p><p>55</p><p>0</p><p>60</p><p>0</p><p>65</p><p>0</p><p>70</p><p>0</p><p>75</p><p>0</p><p>80</p><p>0</p><p>85</p><p>0</p><p>90</p><p>0</p><p>95</p><p>0</p><p>10</p><p>00</p><p>10</p><p>50</p><p>11</p><p>00</p><p>11</p><p>50</p><p>12</p><p>00</p><p>12</p><p>50</p><p>13</p><p>00</p><p>13</p><p>50</p><p>14</p><p>00</p><p>14</p><p>50</p><p>15</p><p>00</p><p>15</p><p>50</p><p>16</p><p>00</p><p>16</p><p>50</p><p>17</p><p>00</p><p>17</p><p>50</p><p>18</p><p>00</p><p>18</p><p>50</p><p>19</p><p>00</p><p>19</p><p>50</p><p>20</p><p>00</p><p>Ne</p><p>ap</p><p>lie</p><p>ka</p><p>ma</p><p>is m</p><p>inim</p><p>um</p><p>s, e</p><p>uro</p><p>m</p><p>ne</p><p>s</p><p>Bruto ienkumi, euro mnes</p><p>2016</p><p>2017</p><p>2018</p><p>2019</p><p>Mris ir mazint darbaspka nodoku slogu zemk atalgotajiem darbiniekiem, </p><p>tdjdi mazinot iedzvotju ienkumu nevienldzbu</p></li><li><p>22</p><p>BUDETA IZDEVUMI 2016.-2018.GADAM</p><p>UN SAGATAVOTIE LIKUMPROJEKTI</p><p>Jolanta Plme</p><p>Valsts sekretres vietniece budeta </p><p>jautjumos</p></li><li><p>23</p><p>Valsts budeta 2016.gada </p><p>bzes izdevumu prskatana (3% izdevumu </p><p>samazinjums)</p><p>Investciju projektu </p><p>stenoanas termiu </p><p>prskatana </p><p>Neatliekamo paskumu </p><p>stenoanas finansana</p><p>VALSTS BUDETA IZDEVUMI 2016.-2018.GADAM</p></li><li><p>24</p><p>VALSTS BUDETA 2016.GADA BZES IZDEVUMU PRSKATANA </p><p>(HORIZONTLS IZDEVUMU SAMAZINJUMS 3% APMR)</p><p>IestdeSamazinjumam pakautie </p><p>izdevumi (euro)3% samazinjums (euro)</p><p>Ministru kabinets 1 620 859 48 626</p><p>Sabiedrbas integrcijas fonds 815 280 24 458</p><p>rlietu ministrija 20 199 097 605 973</p><p>Ekonomikas ministrija 7 908 969 237 269</p><p>Finanu ministrija 36 299 888 1 088 997</p><p>Izgltbas un zintnes ministrija 779 668 23 390</p><p>Zemkopbas ministrija 20 524 738 615 742</p><p>Satiksmes ministrija 211 281 656 6 338 450</p><p>Labkljbas ministrija (pamatbudets) 5 275 171 158 255</p><p>Labkljbas ministrija (specilais budets) 4 098 009 122 940</p><p>Tieslietu ministrija 8 173 775 245 213</p><p>Vides aizsardzbas un reionls attstbas </p><p>ministrija19 737 728 592 132</p><p>Kultras ministrija 55 372 471 1 661 174</p><p>Prresoru koordincijas centrs 80 974 2 429</p><p>Veselbas ministrija 18 952 202 568 566</p><p>Centrl vlanu komisija 98 711 2 961</p><p>Centrl zemes komisija 18 905 567</p><p>Kop: 411 238 101 12 337 142</p></li><li><p>25</p><p>INVESTCIJU PROJEKTU STENOANAS TERMIU PRSKATANA, </p><p>PRPLNOJOT FINANSJUMU UZ 2017. UN TURPMKAJIEM GADIEM</p><p>Investciju projekts</p><p>Bvniecbas </p><p>termiu </p><p>prskatana</p><p>Izdevumu </p><p>samazinjums </p><p>2016.gad</p><p>2017.gads 2018.gads</p><p>Muzeju krtuvju kompleksa </p><p>bvniecba Pulka iel 8, Rg </p><p>(attstbas I posms bvniecbas I </p><p>krta, t.i., muzeja krtuvju korpusa </p><p>(kas) un komunikciju tklu izbve)</p><p>(30.09.2016. =&gt; </p><p>30.04.2018) 20,6 - 10,0 0 + 10,0 0</p><p>Jaun Rgas tetra kas </p><p>rekonstrukcija Lpla iel 25, </p><p>Rg</p><p>(31.03.2018. =&gt; </p><p>15.06.2018) 3,3 - 0,6 13,2 1,6 + 0,6</p><p>Jaunas ieslodzjuma vietas </p><p>bvniecba Liepj15,0 - 13,0 30,0 + 13,0 31,0</p><p>Kop: -23,6 +23,0 +0,6</p></li><li><p>26</p><p>NEATLIEKAMO PASKUMU STENOANAI PIEIRTAIS </p><p>FINANSJUMS, TAI SKAIT MINIMLS MNEA DARBA ALGAS PAAUGSTINANA LDZ 370 EURO AR 2016.GADA 1.JANVRI</p><p>Ministrija 2016.gads 2017.gads 2018.gads</p><p>Valsts prezidenta kanceleja 934 934 934</p><p>Ministru kabinets 81 200 81 200 81 200</p><p>Korupcijas novranas un apkaroanas birojs 23 000 0 0</p><p>Tiesbsarga birojs 23 401 23 401 23 401</p><p>Aizsardzbas ministrija 55 726 785 99 825 339 147 311 909</p><p>rlietu ministrija 342 347 442 347 442 347</p><p>Ekonomikas ministrija 176 283 176 283 176 283</p><p>Finanu ministrija (Fiskls disciplnas padome, </p><p>Finanu muitas policija) 1 309 583 1 297 589 1 297 589</p><p>Ieklietu ministrija 35 681 851 35 681 851 35 681 851</p><p>Izgltbas un zintnes ministrija 152 205 152 205 152 205</p><p>Zemkopbas ministrija 321 317 836 623 28 970</p><p>Satiksmes ministrija 4 092 852 4 092 852 4 092 852</p><p>Labkljbas ministrija 2 113 941 2 113 941 2 113 941</p><p>Tieslietu ministrija 6 157 464 7 125 579 6 036 579</p><p>Vides aizsardzbas un reionls attstbas</p><p>ministrija 392 1 837 109 3 053 993</p><p>Kultras ministrija 1 331 703 1 767 513 1 792 513</p><p>Veselbas ministrija 13 267 287 13 267 287 13 267 287</p><p>Satversmes tiesa 55 697 697 697</p><p>Prokuratra 401 896 288 720 227 162</p><p>Centrl vlanu komisija 163 163 163</p><p>Radio un televzija 537 196 537 196 537 196</p><p>Mrdotcijas pavaldbm (pedagogu algas) 299 625 299 625 299 625</p><p>Kop: 122 097 122 169 848 454 216 618 697</p></li><li><p>

Recommended

View more >