of 16 /16
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangang Asya

Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

  • Upload
    jmpalero

  • View
    1.628

  • Download
    37

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Kolonyalismo at Imperyalismo

sa Silangang Asya

Page 2: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Dahilan:

Paglawak ng Teritoryo

Pagkuha ng likas na yaman

Palawakin ang relihiyong Kristiyanismo

Pakikipag-kalakalan

Page 3: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Ang China sa Panahon ng

Imperyalismo

Page 4: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

China sa Panahon ng Imperyalismo

Dinastiyang Qing

Mga Digmaang

-Opyo

Open Door

Policy

Ang mga

Europeo sa China

Page 5: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Dinastiyang Qing:

Pagkaraang bumagsak ng Dinastiyang

Ming noong 1644; pinamunuan ng Manchu

ang China mula 1644 hanggang 1912

Pinakahuling dinastiyang sa China.

Page 6: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Ang mga Europeo sa China:

Naging aktibo ang mga misyoneryong

Jesuit sa China noong ika-17 siglo.

Matteo Ricci – kauna-unahang Europeong

inanyayahang makapasok sa Forbidden

City.

Page 7: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Mga Digmaang Opyo:

Opyo – nakakalangong droga mula sa

opium poppy.

Noong 1839, kinumpiska at sinunog ng

mga Tsino ang mahigit 20,000 na baul ng

opyo ng mga British sa Guangzhou.

Nagalit ang mga British at nagdeklara ng

digmaan.

Page 8: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Open Door Policy sa China:

Ang pagkatalo ng China sa mga Digmaang

Opyo ay naging sanhi ng higit na

agresibong pagkilos ng mga Kanluraning

Bansa.

Iminungkahi ni U.S. Secretary of State

John Hay noong 1899, ang pagsang-ayon

ng mga Bansang Europeo sa Open Door

Policy.

Page 9: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Open Door Policy

Ito ang patakaran na nagsasaad ng

magkakaroon ng pantay na karapatang

makipag-kalakalan sa China.

Page 10: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Ang Japan sa Panahon ng

Imperyalismo

Page 11: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Japan sa Panahon ng Imperyalismo

Pagdatingng U.S. sa

Japan

DigmaangRuso-

Japanese

Digmaang Sino-

Japanese

MeijiRestorat

ion

Page 12: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Pagdating ng U.S. sa Japan

Sa gitna ng ika-19 siglo, hindi na napigil ng

mga lider ng Tokugawa ang pagdating ng

mga impluwensiyang Kanluranin.

Noong 1853, dumating ang hukbo ng U.S

sa Japan sa pamumuno ni Commodore

Matthew Perry.

Page 13: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Meiji Restoration

Pagkaraan ng pamamahala ng Tokugawa

Shogunate, nalululok sa trono si Mutsuhito

noong 1868.

Tinawag ito na Meiji Period na tumagal

hanggang 1912.

Page 14: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Digmaang Sino-Japanese

Noong 1894, sumiklab ang marahas na

laban sa pagitan ng Japan at China na

tinawag na Sino-Japanese War.

Matinding pagkatalo ang naranasan ng

mga Tsino sa kamay ng mga Hapones.

Page 15: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya

Digmaang Ruso-Japanese Noong 1904, sinalakay ng puwersang

Hapones ang panghukbong-dagat na base-militar ng Russia sa Port Arthur, sakop na lugar ng Russia na matatagpuan sa China. Ito ang hudyat o simula ng Ruso-Japanese War (1904-1905).

Ikinagulat at ikinamangha ng daigdig ang tagumpay ng mga Hapones sa mga digmaang kinasangkutan nito laban sa China at Russia.

Kinalala ang Japan bilang isang regional power.

Page 16: Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang asya