Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada

  • View
    107

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada

Reuni de pares i mares de 2n Batxillerat 2-02-11

Reuni de pares i mares2n Batxillerat 19 de mar 2014EDUCACIPRIMRIAEDUCACISECUNDRIABATXILLERATSCFG MITJUNIVERSITATProvaM N L A B O R A LCFG SUPERIORProva NOPQPIProva2ACTIVITATS DORIENTACI

Divendres 14 de mar10.00 a 14.30 hores

Fase general (40%) + Nota expedient Batxillerat (60%) = NOTA DACCS Nota daccs + 2 matries de modalitat (per 0.1 o 0.2) = NOTA ADMISSIEls parmetres de ponderaci de les matries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels ttols de grau, que seran daplicaci per a laccs a la universitat en la preinscripci 2014 les poden consultar al segent enlla:Taules de ponderaci 2014Batxillerat LOEPAUFase general(Obligatria)Fas especfica (Optativa)ARTS

Cincies i Tecnologia

Humanitats i Cincies SocialsLlengua catalana i literaturaLlengua castellana i literaturaLlengua estrangeraHistria o Histria de la FilosofiaUna matria de modalitat a triar *

Un mxim de tres matries de modalitat a triar *La qualificaci de la fase general ser la mitjana aritmtica dels 5 exercicis.Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 0 a 10 punts.s condici indispensable tenir una qualificaci igual o superior a 4 punts per poder optar a nota daccs.

+EXPEDIENT ACADMIC (60%)=NOTA DACCS (entre 5 i 10)AQUESTA NOTA T VALIDESA INDEFINIDAFASE GENERAL (40%)

Exemple de clculAquesta fase s voluntria. Recomanem que en aquesta fase lalumne/a esculli matries que porti ms fortes.Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuaci de 5 a 10 punts.Lalumne/a pot examinar-se de fins a 3 matries de modalitat. Noms es tindran en compte les 2 notes ms altes (M1 i M2).La nota de cada exercici es multiplicar per 0.2 o 0.1 (Ponderaci p) en funci de la facultat i el grau a qu lalumne/a es vulgui matricular.

NOTA DADMISSI = Nota daccs + pM1 + pM2AQUESTA NOTA T UNA VALIDESA DE 2 ANYS DES DE LA DATA DE LEXAMENFASE ESPECFICAAquest/a estudiant vol estudiar Medicina; de les tres matries que s'ha examinat a la fase especfica, dues - Qumica i Biologia - sn les que la universitat ha considerat ms adients per cursar els estudis de grau en Medicina i, per aix, tenen un coeficient de ponderaci de 0,2.

Aquest/a estudiant vol estudiar Biotecnologia; de les tres matries que s'ha examinat a la fase especfica, dues - Qumica i Fsica - sn les que la universitat ha considerat ms adients per cursar els estudis de grau en Biomedicina i, per aix, tenen un coeficient de ponderaci de 0,2. En aquest cas, ats que l'estudiant no ha obtingut una nota mnima de 5,00 en Fsica, se li ponderar per 0,1 la nota de Tecnologia industrial. El resultat de la suma de la seva nota d'accs ms la ponderaci de les dues matries, li assigna una nota d'admissi a la universitat de 9,240. s recomanable que les matries escollides ponderin 0,2 per al grau que es vol cursar.s convenient tenir un bon rendiment en aquestes matries.Sha de tenir en compte la mitjana de les matries escollides en les convocatries anteriors de les PAU.Criteris per a escollir les matries de la fase especfica

Preinscripci i matrculaPAU 2014TrmitTerminiCom es pot realitzar?Qui pot o ha de fer el trmit?PrematriculaDel 19 de febrer al 3 de marPer internetEstudiants que lany 2014 acaben 2n BATMatriculaDel 22 de maig al 2 de junyPer internetProves PAU11, 12 i 13 de junyDocumentaci que cal portar: Full de pagament de matrcula.DNI actualitzat.RECORDATORI de les principals datesMatrcula ordinriaDret a examen32,65 Fase general54,45 TOTAL87,10 Fase especfica10,95 per cada matriaBonificaci 50%: famlia monoparental o nombrosa rgim generalBonificaci 100%: discapacitat alumne/a, famlia nombrosa de rgim especialTAXES a pagar PAU 2014Cada examen t una durada d'una hora i mitja.

Hi haur 30 minuts mnim de descans entre exmens.CALENDARI i HORARI de les PAU

Cercador de graus:http://www.unportal.catAdmissi PAU: taula de ponderacions: www.google.com: ponderacions 2014Preinscripci universitriahttps://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.htmlADREES a recordarOn es fan les PAUEls tribunals de les PAU estan integrats per un president o presidenta i vocals especialistes de les disntintes matries dexamen. Els membres dels tribunals vetllen pel correcte funcionament de les proves, en vigilen la realitzaci i fan, posteriorment, la correcci dels exmens.

Lassignaci dels estudiants als tribunals s comunicada als centres amb anterioritat al primer dia de les proves i tamb es pot consultar al portal https://accesnet.gencat.catEls estudiants han de portar sempre el seu full de matrcula i el seu DNI, NIE o passaport per tal didentificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de qualsevol membre del seu tribunal

Si algun estudiant necessita acreditar lassistncia a les proves, pot sollicitar el corresponent justificant al president o presidenta del tribunalDocumentaci que cal portarNo es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informaci (apunts, llibres, etc.) ni telfons mbils o altres aparells electrnics no autoritzats. Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exmens un silenci absolut i una adequada correcci personal. El tribunal t la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'tica o d'ordre propis d'un examen i per anullar-los les proves. Els exmens sn annims i no poden tenir cap marca d'identificaci personal. En comenar les proves es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcci. L'estudiant ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la portada i l'altra en la contraportada. NORMES GENERALS per a fer les provesPer a la realitzaci de cada prova noms es lliurar a cada estudiant un sol quadern d'examen. L'accs a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc. No lliurar algun quadern d'examen en la fase general comporta l'anullaci del conjunt de la prova d'accs. Els exmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura castellana i Llenges estrangeres s'han de contestar en les llenges respectives.Els exmens no es poden respondre amb llapis (excepte el Dibuix artstic i el Dibuix tcnic), ni amb tinta vermella o verda.NORMES GENERALS per a fer les provesRECOMANACIONS (I)En la redacci de la resoluci de les proves cal mostrar el saber i el saber fer. Per aix, s aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions segents: El vocabulari adient, una bona puntuaci, una bona ortografia i una expressi sintctica correcta sn sempre requisits indispensables en totes les proves, demostratius de riquesa de llenguatge, de domini gramatical i de competncia lingstica. La presentaci pulcra i clara s un valor afegit. La claredat conceptual, lordre lgic i el rigor expositiu sn components bsics de totes les proves. RECOMANACIONS (II)s necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la capacitat de reflexi, de comprensi i de comunicaci dels coneixements assolits, llevat del cas que es desprengui de lenunciat que no cal fer-ho.Cal tenir cura tant de les estratgies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o resolucions. Es valora ls adequat de les terminologies especfiques de les assignatures i dels llenguatges usats. Tots els exmens sn avaluats dacord amb all que es deixa escrit.REVISI de les qualificacions a) Sollicitar al president o presidenta del tribunal la doble correcci dun examen. Els exercicis sobre els quals shagi presentat sollicitud de doble correcci sn corregits per un professor especialista diferent del qui va fer la primera correcci. Les noves qualificacions sn el resultat de la mitjana aritmtica dambdues correccions. Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i, per tant, poden ser ms baixes o ms altes que les atorgades inicialment. b) Presentar una reclamaci davant la Comissi Coordinadora de les PAU de Catalunya sobre aspectes formals o errades administratives. Les resolucions de la Comissi Coordinadora de les PAU de Catalunya exhaureixen la via administrativa, per els afectats poden interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de lendem de la notificaci (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).En cas de disconformitat amb alguna qualificaci de les PAU, hi ha dos processos alternatius: En aquests casos excepcionals, els estudiants han de seguir estrictament la informaci especificada al web de les PAU i ajustar-se a les dates fixades per sollicitar revisi de les qualificacions, als llocs de lliurament de les sollicituds i a altres trmits administratius que sen derivin. Convocatria dejuny:Des de principis de juny fins a la primera setmana de juliol (pendent de programaci).

Convocatria desetembre:Finals de setembre (pendent de programaci).Terminis de preinscripci universitriaLa notificaci de l'assignaci de plaa de totes les convocatries es fa a travs d'Internet:https://accesnet.gencat.catEs recomana als estudiants que s'informin del resultat de les successives assignacions per aquest mitj, sense esperar la recepci de cap altra notificaci.

Convocatria de junyAssignaci:pendent de programaci.Convocatria de setembreAssignaci:pendent de programaci.

Assignaci de places universitries

Model full preinscripci universitriaEl resultat de les assignacions i reassignacions de places universitries pot ser objecte de reclamaci posterior davant l'Oficina d'Orientaci per a l'Accs a la Universitat o les seves seus en el termini de 5 dies hbils a partir de la seva notificaci.TERMINIS de reclamaci assignaci Un cop assignada una plaa a la universitat, els estudi