Summerschool kpc

 • View
  125

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Summerschool kpc

 1. 1. 1 KPCSummerschool juli2015 Arnhem FransSchouwenburgKennisnet-@allfrans
 2. 2. 2
 3. 3. 4 vooralbepaalddoorde achtergrondkenmerken vanleerlingen derolvandeschoolis beperkt huidigeinterventiesniet effectief groeiendedigitale ongelijkheid Wieonvoldoendedigitaalgeletterdis,staatbuitenspel indesamenlevingvande21eeeuw
 4. 4. Digitalegeletterdheid: slechts2/3leerlingen 14-15jaarhaaltniveau2 1/3haaltniveau3 4%haaltgeavanceerd niveau4 (meelissenetal2014) 5 Dreigendeongelijkheid
 5. 5. 6 Leerlingenzijninstaatdemeestrelevanteinformatiete vindenendezeteevaluerenopbasisvanbruikbaarheiden betrouwbaarheid.Deleerlingenkunnen informatieproductenmakenwaarinzijoptimaalgebruik makenvandemogelijkhedenvandesoftwareenrekening houdenmethetpubliekdatvandeproductengebruik maakt.Leerlingenzijnzichbewustvaneigenaarschapvan informatieopinternet. Leerlingenkunnenzelfstandigcomputersgebruikenals instrumentvoorinformatieverzamelingenbeheer.Zij zijninstaatinformatieteselecterenopbasisvan relevantieenbetrouwbaarheidendezeteverwerkenin informatieproducten. Leerlingenlateneenbasisniveauzienvanhetgebruik vandecomputeralsinformatiebron.Zijzijninstaat omspecifiekeinformatietevindengebruikmakend vandebronnendieaangereiktworden.Zijkunnen simpeleinformatieproductenmakenmeteen consistenteopmaak.Zijbegrijpendemogelijke gevarenvanhetgebruikvancomputersinde openbaarheid. Leerlingenbeschikkenoverenkelebasisvaardigheden zoalshetvinden,verwerkenencrerenvandigitale informatie,enhetcommunicerenmetanderen.Zij kenneneenaantalbasisconventiesvan communicatiesoftwareenkunnenpotentieelmisbruik viadecomputerherkennen 1 2 3 4ICILS:INTERNATIONALCOMPUTERANDINFORMATIONLITERACYSTUDY Referentieniveausdigitalegeletterdheid
 6. 6. groteengeringe opbrengsten tevredenheiden teleurstelling grotepotentiein bepaaldesettings 7 Lerenopmaat: vanmeergebruiknaarhogereopbrengsten
 7. 7. 8
 8. 8. 9
 9. 9. 10
 10. 10. 11
 11. 11. Leraargestuurddominant-repertoirevanongeveer7activiteiten 12
 12. 12. 13 Automatiserensuperieur: vastestappen instructie-oefenen-herhalen reproduceren toepassingvergeetcurve, succeservaring,inspanning Programmagestuurdeleersituaties
 13. 13. 14 Snappet Taalzee Rekentuin Slim Stampen Studyflow Math Exova Peerscholar Code26
 14. 14. Bijkennisoverdracht: Directe instructie is effectief als de leraar het onderwijsaanbod en de directe feedback afstemt op de kenmerken en voortgang van leerlingen. In de praktijk slagen leraren erin om voor een kleine groep (twee of drie leerlingen) het onderwijs effectief op maat vorm te geven (Visscher, 2014). Het is voor leraren ondoenlijk om instructie, oefening en directe feedback continu af te stemmen op alle leerlingen. Ict kan het onderwijs helpen om beter tegemoet te komen aan individuele verschillen. Automatisering van gestructureerde kennisoverdracht kan de effectiviteit van de gemiddelde leraar overtreffen. Met als resultaat dat talenten van meer leerlingen beter uit de verf komen. 15
 15. 15. 16 ICTnaastleraarenleerling mindmaps planningtools portfolioenregistratietools communicatieenpresentatie hulpbijlerenleren Lerendegestuurdeleersituaties
 16. 16. 17
 17. 17. zomaaraanschaffen toepassingen:weerstand beperktprofessioneel redenerenoverderelatie gebruikenopbrengstenict herhalingeninstructielessen, ofoefenstofennakijkwerk vergenveeltijd-daariswinst mogelijk 18 Professioneledocentenwetenwatwerkt
 18. 18. 19 Leerlinggestuurdekennisconstructie: beperktvermogenleerlingtot zelfregulatieenkiezen vergtcoachendevaardighedenleraar enondersteuningvanuiteendigitale omgeving Effectiefonderwijscombineertleraargestuurde kennisoverdrachtmetleerlinggestuurdekennisconstructie leerlingenlerensnellerenbeter metadaptieveprogrammasen apps weleisenaanleeromgeving (devices,connectiviteit) Automatiserengestructureerde kennisoverdracht: overtrefteffectiviteitgemiddeldeleraar, geeftbeterresultaatentalentontwikkeling bijverkeerdeafstemmingminderdan gebruikelijk
 19. 19. Benuttenvanictvoor nieuwedoelenenvormen vanleren,vraagtopde eersteplaatsom investerenindemensen dieermeewerken. 20 Lerendoorleiderschap
 20. 20. Verwerking 21 Watbetekentditvooruwactiviteiten?
 21. 21. 22 Download:kn.nu/scholenomvanteleren