TOP25 grāmatas CCB 2016. gada maijā

  • Published on
    14-Jan-2017

  • View
    182

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Presentation

TOP 25Pieprastks grmatas Csu Centrls bibliotkas Pieauguo apkalpoanas noda 2016. gada maij

1. VIETAMaija un vias msas tiekas savs brnbas dienu mjs Atlantd brnig pil envas ezera krast, jo samuas ziu, ka miris viu motais tvs. Meitenes tikuas adopttas, kad bija pavisam mazas, un tagad katrai no msm tvs atstjis nordes par viu patieso izcelsmi. Maiju ts aizved uz pasaules otru malu Brazliju...

Lsinda Railija ir ru rakstniece, kuras romni prdoti vairkos miljonos eksemplru, nodroinot autorei starptautisku slavu.

2. VIETATrsdesmit seus gadus vecajai Houpai pienkui grti laiki. Mb aiziet mte, Houpu atstj vrs, ir sarejus attiecbas ar meitu, un vias mot vecmmia smagas slimbas d pamazm zaud atmiu. Sapratusi, ka savu vairk nek pusgadsimtu glabto noslpumu nevar paemt ldzi kap, vecmmia ldz Houpu doties uz Parzi. T ieskas Houpas iepazans ar savas imenes vsturi...Ceojum cauri laikiem un paaudzm par cea zvaigzni Houpai kst imenes mantojums kulinrijas noslpumi, kuru priek atveras ne vien durvis, bet ar sveu cilvku sirdis. Pa skam graudiam vien atkljas neticami skaists mlasststs ma garum. Mlestba, kas prdzvojusi kara ausmas un nvi.

Kristna Hrmela vairku populru romnu autore ir urnliste. Regulri raksta urnliem Woman`s Day, Ladies`Home Journal, American Way un daudziem citiem izdevumiem.

3. VIETABeka eperda ir malrijas ptniece, kura sptgi iet savas prliecbas vadtu ceu. Riijs, vias brlis, ir pankumu apreibints TV pusaudu talantu ova producents, kuram iet, ka attiecg veiksmes pakp atauts ir jau teju viss. Riija jaunbas draugs, zintnieks Alekss, ir uz pdm nemirstbas formulai. Un jebkurai rcbai ir sekas... Frze sirds ielauzs, ko autors licis romna nosaukum izskan vien kd otr plna sarun par cilvka orgnu evolciju, tau apbrnojami preczi uzrda gan vstjuma centrl konflikta, gan t grti risinm konflikta dabu.

Deimss Mks - Rakstnieks un urnlists (1962), viens no spokajiem msdienu britu romnistiem.

4. VIETAHenrijs Stedmens ir ce uz mediu konferenci, kad policija viu aptur par sku satiksmes prkpumu. Vi nepagst ne attapties, kad ceu policistu noauj kds sveinieks zil sedan. is noziegums prvr Henrija dzvi murgHenrijs kst par intensvas vajanas mri. Tagad viam jspj atirt draugu no ienaidnieka un atetint liktengu melu un bstamu patiesbu kamolu, lai atkltu, kas slpjas aiz velnig izncinanas plna.

Endr Gross ir New York Times un starptautisku bestselleru autors. Autors sarakstjis ar piecus bestsellerus sadarbb ar Deimsu Patersonu.

5. VIETADenijs Gudmens atdotu jebko, lai vartu samakst par savas viengs meitas izgltbu privtskol, tomr pards skolai ir lielks par via iespjm to nomakst.Iespja un atrisinjums atnk Tomasa Gelvina, meitas draudzenes tva, person. Tik ietami viegli Denija kont ieripo vajadzg summa. Nkamaj brd pie durvm klauv Narkotiku apkaroanas prvalde un skrjiens uz dzvbu un nvi ir scies.

Dozefs Fainders ir New York Times bestselleru autors, izcils talants psiholoisk trillera anr, sarakstjis desmit romnus. Pc Faindera romnu motviem uzemtas filmas.

6. VIETANegaidts atgadjums lidman Florai un Deimsam sniedz iespju pavadt atvainjumu Francijas dienvidos. Mnesis saulainaj Provans izklauss pc idilles ne tikai viiem, bet ar abu imenei un draugiem. iet, laimei neko vairk nevajag bagtgas malttes, izmeklts vns, pastaigas lavandu laukos un pilnga aizmirans... Tomr is atvainjums izvras par daudz ko vairk ierodas nelgti ciemii, uzplaukst aizliegtas jtas, un atkljas rpgi slpti noslpumi... Vasarnieku dzve mains uz visiem laikiem ikvienam ir piencis laiks uzplst savas dvseles rtas, lai ts beidzot dziedtu.

Ketrinas Eljotas romnus ar nepacietbu gaida, vl pirms tie nonk grmatncu plauktos. Asprtgo un dzvesgudro varou gaitm aizrautgi seko lastjas visos kontinentos. Latvij Ketrina Eljota jau ir kuvusi par ikonu sievieu literatras bagtgaj klst.

7. VIETAFlorensa Deina dzvo laik, kad sievietei paredzts tikai viens piepildjums vrs un brni. Tomr jaun mksliniece vlas stenot savu sapni par gleznoanu. Liktengs notikumu pavrsiens aizved Florensu pie slaven uzmja Luisa Tifanija zvaigu komandas. Tagad viai ir iespja veidot patiesus mkslas darbus un vienlaikus simbolu moderns sievietes spjm. Tau negaidta mlestba satricina Florensas pasauli Ststs balstts uz patiesiem notikumiem.

Dina Desta ir iemusi stabilu vietu bestselleru sarakstu auggal un apbrusi lastjus vis pasaul ar saviem rkrtgi asprtgajiem, oti oriinlajiem vsturiskajiem romniem.

8. VIETATrs bri Montgomeriji Bekets, Raiders un Ouens dzimtaj pilst atjauno kdu senu viesncu. Raiders ir neizprotamkais no viiem gns, nesabiedrisks, tomr spj sagrozt galvu ikvienai sievietei. Tikai ne Houpai Boumontai, Bnsboro viesncas vadtjai.Houpa ir izbijusi lielpilstas viesncas menedere, kura tagad novrt mazpilstas dzves jaukumus. eit viai ir viss, ko via vljusies. Viss, izemot mlestbu. Vias vieng saskare ar pretj dzimuma prstvjiem ir neprtraukts sadursmes ar kaitinoo Raideru. Kdudien mazpilst negaidti ierodas kds vrietis no Houpas pagtnes...

Noras Robertsas darbi izdoti gandrz etrsimt miljonos eksemplru. Vias kont ir vairk nek 200 romnu. Latvij izdoto Noras Robertsas darbu skaits ietiecas jau ceturtaj desmit.

9. VIETA Alla optimistisks un vlgs Endijas sirdi nospie daudz neatbildtu jautjumu. imenei ir pienkui grti laiki. Mloa imene un tuvinieku atbalsts obrd btu pats nepiecieamkais. Bet Endija, aujoties mirklgai kaprzei, ir vius visus nodevusi...Trsdesmit trs gadu garum Endelas Gilespijas rakstts Ziemassvtku vstules liecinjuas tikai par imenes pankumiem. Tikai dai no aptuveni simts samjiem ts ar izlasa. aj gad Endela prsteidz visus, tostarp ar sevi via uzraksta patiesbu. Par to, ka imen ir krze, ka brni pametui mjas, un plaaj pasaul vius piemekl viena ibele pc otras, par to, ka apdraudta ir ne tikai vias laime...

Monika Makinrnija ir Austrlijas msdienu romantisks literatras spilgtk autore. Autore sarakstjusi 12 daudzkrt nomintus romnus, tie tulkoti ses valods.

10. VIETABrinieku pulk iesper zibens; jauna sieviete bez pdm pazd Neapoles lc, un vias vrs prgu ar vias labko draudzeni...Sava tva brs tiesu medie Sisija pc ilgiem laikiem sastop bijuo studiju biedru tefanu. Vn vii abi un Regna, kura vlk kuvusi par tefana sievu, ir bijui neirami draugi, ldz laultais pris prclies uz trijas dienvidiem un tefans scis tur strdt par brnu rstu. tefans uzaicina Sisiju ciemos un paststa, ka atvainjuma laik Itlij, Proidas sal, Regna ir noslkusi, tau vias lis palicis neatrasts. Pc garas atmiu nakts tefanam un Sisijai skas romns.Tomr Sisijai no prta neiziet Regnas pazuana, un via nolemj pati doties uz Proidu

Liliana Faingere (Lilian Faschinger, dz. 1950), austrieu rakstniece, ir studjusi anglistiku un vsturi Grc. 2008. gad via sama Frdriha Glauzera balvu (ldzs Vcu kriminlliteratras balvai t ir svargk balva kriminlromnu autoriem vcvalodgajs valsts). Kritikas un lastju ievrbu guvui ar citi vias saraksttie romni.

11. VIETALaimga un dievinta, elbija izbauda prectas sievietes un jauns mmias dzves gaikos brus. Kad vias vrs iet boj neskaidros apstkos, elbijai negaidot pietrkst laika srm un asarm. Iedomts laimes un rels dzves nesakritba ir tik dramatiska, ka elbijai nepiecieams savkties, lai aptvertu notieko patieso dramatismu. Savas sievas atstana pardu slog ir tikai preldija izdomas bagt aundara pamienu arsenl... Spraigs siets, tradijas apjausma, k ar notikumu neparedzamba prem lastju ar teju maisku spku un ldz pat pdjai lappusei liek aizturtu elpu sekot elbijas mekljumiem pagtn un tagadn.

Nora Robertsa vairk nek 150 izcilu romnu autore, pirm romantisko romnu autore Amerikas slavas zl, obrd var lepoties ar teju 300 miljoniem prdotu grmatu vis pasaul. Latvij jau izdoto darbu skaits ietiecas ceturtaj desmit.

12. VIETA Elans Grnmors raugs lejup no Eifea tora, nolmis vienreiz visam pielikt punktu. Te kds ldzs viam ieklepojas, iztraucjot no prdomm. Tas ir vs Dibreijs, tum uzvalk trpies sveinieks, kur izmains Elana turpmko dzvi.Dibreijs piedv Elanam noslgt vienoanos. Vi apsola Elanam atklt laimes un veiksmes noslpumu apmai pret via dzvbu. Elans piekrt un dodas prsteidzo paatklsmes ceojum. Vi iemcs prvart bailes un aubas un pieemt dzves piedvts iespjas, aujas riskam un pamazm iemcs novrtt savu dzvi.

Lorns Gunels (dz. 1966), franu rakstnieks, studjis Francij un ASV. Via darbi ir starptautiski bestselleri un tie izdoti daudzs pasaules valsts.

13. VIETABalts zvejnieku ciemats, skaista itliete un ldz ausm iemljies jauns vrietis... Tas viss zbaka papd. Iepazstieties - Krisa Harisona prgalvgais un valdzinoais ststs par to, k vi atstj aiz muguras veco dzvi un dodas pret la dolce vita - Dienviditlijas vilinoajam dzvesveidam, kas pievelk ar krdinou dienu, fizisku skaistumu un saulainm ainavm.Ceojum uz Dublinu Kriss ldz ausm iemlas itu meiten Daniel, kuras "acis ir Guinness alus krs", un seko Danielai uz vias dzimto Andrano ciematu Aplijas krast.

Kriss Harisons austrlieu urnlists, kas, iemloties skaist itliet, bija spiests iemlties ar vias valst.

14. VIETARakstniece Lila Emersone ir jauna, brva sieviete, kuru uz vietas netur nekas ne darbs, ne mjas, ne attiecbas. Dzvi via pavada kustb, reizm apmetoties draudzenes dzvokl Manheten. Brvaj laik Lila vro cilvkus binokl un doms raksta ststus par viu dzvm ldz brdim, kad kst par slepkavbas liecinieci

Nora Robertsa ir labk New York Times bestselleru autore un Latvijas lastju iecientk rakstniece. Vias kont ir vairk nek 200 romnu, tostarp nu lcis, Otra iespja, Mlas svelme, Dzvot vlreiz un citi. Noras Robertsas romni izdoti vairk nek 400 miljonos eksemplru un tiek lasti vis pasaul.

15. VIETASen Bnsboro viesnca ir prcietusi kara un miera laikus, piederjusi dadiem paniekiem, un audis run, ka taj spokojas.Tagad Montgomeriju imene viesncu atjauno, un Ouens ir galvenais darbu organiztjs. Viss norit saskaoti, Bnsboro viesnca ir gatava atklanai tiei laik. Viengais, ko Ouens nebija ieplnojis, ir Eiverija Makteivia...Eiverijas vadt picrija atrodas tiei pret viesncai, tpc viai ir iespja vrot kas atjaunoanas darbus un ieraudzt Ouenu jaun gaism. Kop brnbas, kad Ouens kuva par meitenes pirmo moto, Eiverija nav prstjusi par viu sapot

Noras Robertsas darbi izdoti gandrz etrsimt miljonos eksemplru. Vias kont ir vairk nek 200 romnu. Latvij izdoto Noras Robertsas darbu skaits ietiecas jau ceturtaj desmit.

16. VIETA Aiz Meknsas pils lepnajiem mriem slepkavb tiek nepatiesi apsdzts Nusnuss gst saemts senfo cilts vadoa dls, kas tagad ir vien pieticgs rakstvedis. Pldamies izvairties no soda par asiaino noziegumu, Nusnuss saprot, ka kuvis par sazvrestbas upuri un noncis krustuguns starp trim ietekmgkajiem cilvkiem Marokas galm: viens no tiem ir untumainais sultns Ismals, otra via baig sieva Zaidna, nvjou dziru brvtja, bet treais zemiskais lielvezrs.Tikm jauna angliete, vrd lise Svanna, krt pirtu gst un tiek atvesta uz sultna galmu. Viai ir tikai divas iespjas: atsacties no savas ticbas un nokt sultna harm vai mirt. Cenzdamies glbt savu dzvbu, lise un Nusnuss piespiedu krt nosldz savienbu savienbu, kam lemts kt par spcinom, mlestbas pilnm attiecbm.

Angu rakstniece Deina Donsone jau ilgus gadus strd grmatniecb un raksta ar grmatas gan brniem, gan pieauguajiem. Iedvesmu romnam "Sultna sieva" via smlusies Marokas vid un vstur.

17. VIETAKop 1831. gada astous gadu desmitus Jaunpiebalgas draudzi prvaldja mctji Klbranti: tvs Krlis Ludvigs un dls Emls. Eneriski, apdvinti, stipras gribas un dedzga temperamenta audis, kas turja sevi par augsti dzimuiem (t nebija tiesa), Dieva aicintiem luterisks konfesijas un vcbaltisks kultras prstvjiem un sargiem. Hernhtes bru draudzei piedergos vii necieta ne acs, no krieviem un pareizticbas vairjs k no mra, bet pret latvieu tautiskajiem centieniem vrss ar visu spku un sapraanu, ai liet nepazdami nekdas lastbas un kristgas iecietbas. 1867. gada septembr atsevii no draudzes ,,nabagu kapiem tika ievtta paa kapsta pastorta saimniekiem, un - kda liktea ironija! T paa gada oktobr dzimuais jauno Klbrantu dli pc dam dienm nomira un kuva par pirmo ,,kungu kapstas iemtnieku, apliecinot sen zinmo kungs vai kalps, pazemgi dievbijgs vai pagns, no liktea sitieniem nav pasargts neviens. ,,Mctjs un via dls ir ne tikai Piebalgas novada 19. gs. vstures atspoguojums, bet ar aizkustinos ststs par Klbrantu imenes dzvi, kas balstts Emla meitas Marijas atmiu zmjumos.

Literte, ineniere, pedagoijas maistre Inguna Bauere (1960) dzimusi Css, bet jau agr brnb imene prclusies uz Liepju, kuru uzskata par savu dvseles pilstu. Rakstnieces vsturiskie un dzimtas romni guvui lielu popularitti jau vis Latvij.

18

18. VIETA Lciens. Vlreiz lciens. slidu saltais trauds zibengi e gaizilo ledu. Daislidoana - skaists un elegants sporta veids. Miljoniem cilvku, elpu aizturjui, vro msu daislidotju prieknesumus.Un, lk, aj brnumainaj pasaul ielauas nelga slepkavba. Noauts Mihails Valentinovis Boltenkovs - augstks kategorijas treneris, kas izaudzinjis ne vienu vien empionu. Noautais atrasts pie via kola Valrija Lamzina mjas. Liecinieki apgalvo: pirms slepkavbas treneri tikuies, vii strdjuies un viens otram draudjui...iet, viss ir skaidrs. Bet Nastjai Kamenskai un vias draugiem no Petrovkas - Antonam Staim un Romnam Dzjubam - par to ir savs viedoklis. Viiem atkljas patiesba par cinismu un necilvcbu, ar ko piescies gaizilais ledus. Ledus, uz kura eei neizdzvo.

Aleksandra Mariina raksta ne vairk, ne mazk k tipiskus msdienu krievu detektvus un divdesmit gadu laik kuvusi par vienu no vadoajm Krievijas grmatu tirgus bestselleru autorm.

19. VIETAAugusi ietekmga Romas kardinla imen, Lukrcija piepei kst par rkrtgi ietekmgu figru Vatikna princesi. Kad Lukrcijas tvs kpj pvesta tron, vias dzve mains. Lukrcija tiek ierauta intrigu, kaislbu, nodevbas un grku virpul, kas par vairku gadsimtu gait nav zaudjis sabiedrbas interesi. Bordu dzimtas vsture rakstta ar indi un asinm. Pc otr vra slepkavbas Lukrcija aprecjs ar Ferrras hercoga dlu Alfonso dEsti

Kristofers Viliams Gortners ir ameriku rakstnieks, kur raksta vsturiskus romnus. Rakstnieks samis maistra grdu Mkslas koled Kalifornij.

20. VIETAReiz, Jaungada nakt, Alise uz jautjumu, ko via gribtu vairk par visu, atbild: Vlos kt jaunka!Atkljs, ka kt jaunkai nepavisam nav grti. Tagad sievietei ar pieredzi ir jprot izdzvot vid starp jaunkiem draugiem, iekroto darbu un, jo pai, attiecbs ar jaunku vrieti, kur viu dievinaStsts par iedvesmu un uzdrkstanos. Ko izjt sieviete, kad negaidot iegst jaunbas sniegts iespjas? Cik tlu var sapties melos ?

Pamela Redmonda Setrena ir vairk nek 20 romnu autore, vias darbi ar atzinbu ir uzemti vis pasaul un tulkoti lielkajs pasaules valods.

21. VIETASpringhilas skvra tjnca ir lielisks patvrums burzmas nogurdintajiem. Tjncas sirds un dvsele ir Lenija, kura priecjas par ikvienu, kur iegrieas apst gabaliu kkas.Karla atklj, ka karsti mltais vrs viu ir aukstasingi krpis daudzus gadus, un tagad, pc vra nves, via ir palikusi tuk. Karlai ir jmekl ar jauna dzvesvieta, jo kopg mja vairs nepieder viai...Dakrt dzve izspl tdas krtis, ka caur asarm nav iespjams saska...

Recommended

View more >