of 14 /14
- 1:1Y BAN NHAN DAN THANH P116 HO CHI MINH sO NONG NGHItP VA PHAT TRIEN NONG THON /QD-SNN CONG ROA xA HOI CHU NGHTA Yin NAM Mac lap - Ty do - Hanh phtic Thanh pho Ha Chi Minh, ngayZi f timing 01 ncim 2018 QUYET DINH k'e hoph chi di°, dieu hanh va Chuang trinh cong tic nam 2018 sO NONG NGHItP vA PHAT TRIEN NONG THON THANH Can cir Quyet dinh sa 38/2016/QD-UBND ngay 27 thang 9 nam 2016 cila Uy ban nhan dan thanh pha ve vi'ec ban hanh quy cha to chIrc va hoat dOng cüa SO N8ng nghiep va Phat trien nong them thanh ph a Ha Chi Mirth; Can el"! Quyet dinh sa 6667/QD-UBND ngay 28 thang 12 nam 2017 dm uy ban nhan. dan thanh pha ye Ke hoach chi dao, dieu hanh phat trien kinh te - xa hei, ngan sach thanh pho va chuang trinh ding tac cüa t.J 1 y ban than dan thanh phO nam 2018; Xet de nghi cüa Chanh.Van phong. So Nang nghiep va Phat trien n'ong thon thatih pha, QUYET DINH: Dieu 1. Ms tieu ttong quit Tip tnc thuc. hien hieu qua the chit truang, chinh sach caa, Trung ucmg, Thanh üy, "Oy ban nhan clan thanh pho ye ka hoach phat tri'en kinh te xa hOi thanh pha nam 2018, co. the: - Tap trung thgc hien ca eau lai, ta chire san xuat theo chuai gia tri, gati san xuat hang h6a vOi ung dung ding nghe cao, cong nghe sixth hoe san xuat cac loal giông cay, giong con yeti quy mo 16n horn pho hgp vei lgi the, nhu cau thi tnrong va thich Itng vai bien doi Ichi hau, dam bao hai boa din tich cay xanh, du tra slit quyen thanh pha; - Day manh cáá hoat (Meg to chat san xuat, xac tin thuong mai, phat trien thi truemg; tiep tic tao thuan lgi han nth ; cho phat trien doanh nghiep, phat huy vai fro trung tam caa H9p tac xã giüp san xuat nong nghiep phat trien an dinh ben vilng; - Nang cao nang rue phong chang va giam nhp thien tai; tang cuOng luat, cucmg, kien tag, .va harth dOng quyet lit, tao dOng lye mai cho phat trien nong nghiep hien dal, hieu qukhon va thac day xay dung nong than med. Dieu 2. 1. Cac chi tieu chfi v&i STT Chi tieu DVT Nam 2018 1 Tac dO tang GRDP % >5 2 Tae dO tang GTSX % 6 1

-1:1Y BAN NHAN DAN CONG ROA xA HOI CHU NGHTA … nh bn tin/2018-1/50...Tip tnc thuc. hien hieu qua the chit truang, ... I Cung ting cho thi truang 1 trie'u ... • duly. san, .cung

 • Author
  hadien

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of -1:1Y BAN NHAN DAN CONG ROA xA HOI CHU NGHTA … nh bn tin/2018-1/50...Tip tnc thuc. hien hieu qua...

 • -1:1Y BAN NHAN DAN THANH P116 HO CHI MINH

  sO NONG NGHItP VA PHAT TRIEN NONG THON

  /QD-SNN

  CONG ROA xA HOI CHU NGHTA Yin NAM Mac lap - Ty do - Hanh phtic

  Thanh pho Ha Chi Minh, ngayZi f timing 01 ncim 2018

  QUYET DINH k'e hoph chi di, dieu hanh va Chuang trinh cong tic nam 2018

  sO NONG NGHItP vA PHAT TRIEN NONG THON THANH

  Can cir Quyet dinh sa 38/2016/QD-UBND ngay 27 thang 9 nam 2016 cila Uy ban nhan dan thanh pha ve vi'ec ban hanh quy cha to chIrc va hoat dOng ca SO N8ng nghiep va Phat trien nong them thanh ph a Ha Chi Mirth;

  Can el"! Quyet dinh sa 6667/QD-UBND ngay 28 thang 12 nam 2017 dm uy ban nhan. dan thanh pha ye Ke hoach chi dao, dieu hanh phat trien kinh te - xa hei, ngan sach thanh pho va chuang trinh ding tac ca t.J1 y ban than dan thanh phO nam 2018;

  Xet de nghi ca Chanh.Van phong. So Nang nghiep va Phat trien n'ong thon thatih pha,

  QUYET DINH:

  Dieu 1. Ms tieu ttong quit

  Tip tnc thuc. hien hieu qua the chit truang, chinh sach caa, Trung ucmg, Thanh y, "Oy ban nhan clan thanh pho ye ka hoach phat tri'en kinh te xa hOi thanh pha nam 2018, co. the:

  - Tap trung thgc hien ca eau lai, ta chire san xuat theo chuai gia tri, gati san xuat hang h6a vOi ung dung ding nghe cao, cong nghe sixth hoe san xuat cac loal ging cay, giong con yeti quy mo 16n horn pho hgp vei lgi the, nhu cau thi tnrong va thich Itng vai bien doi Ichi hau, dam bao hai boa din tich cay xanh, du tra slit quyen thanh pha;

  - Day manh c hoat (Meg to chat san xuat, xac tin thuong mai, phat trien thi truemg; tiep tic tao thuan lgi han nth; cho phat trien doanh nghiep, phat huy vai fro trung tam caa H9p tac x gip san xuat nong nghiep phat trien an dinh ben vilng;

  - Nang cao nang rue phong chang va giam nhp thien tai; tang cuOng luat, cucmg, kien tag, .va harth dOng quyet lit, tao dOng lye mai cho phat trien nong

  nghiep hien dal, hieu qukhon va thac day xay dung nong than med.

  Dieu 2. 1. Cac chi tieu chfi v&i

  STT Chi tieu DVT Nam 2018 1 Tac dO tang GRDP % >5 2 Tae dO tang GTSX % 6

  1

 • STT Chi tieu DVT Nam 2018

  3 Gia tri san xuat binh qu'an/ha trieu doiig/ha 500

  4 Dien tich gieo tong rau Ha 19.000 5 Dien tich Hoa - cay king Ha. 2.350 6 Dan be sib. ii . con 80.000 7 Dan heo con 330.000

  Heo con giang On Cung ccip 1 1,2 trleu

  Tinh heo :., I heu Cung ting cho thi truang 1 trie'u

  8 Tang san luang thuy sari tan 62.500 9 Ca canh Tri'eu con 180

  10 TY le dien tich che plia rUng va cay xanh phan tan . % 40,17

  11 So lugng doanh nghieP noti'g nghiep

  Doahh nghiep 1.429

  12 Chung nhan VietGAP ' - Dien tich cciy rau qua (ha) % 30

  - Tong clan heo (con) 0/ , 0 45

  13 Tip tuc day mania trieri khai thud dung nong thon mai thed E,38 tteu Ha Chi Milt giai doan 201622020

  hi, hang cao chat lugng cac tieu chi xay chi NTM ac din \ding Wang them thanh pho

  2. Giai phap trcmg tint - Tiep Ale co call Jai v4., day manh, chuyen dich ca cau &Ong nghiep do thi,

  tr9ng tam phat trien giong caY luang .cao; n'Ong nghiep ung dung cong nghe cao, cong nghe sinh h9c gop . Phan nang.cao gi tri gia tang, lai nhu'an.

  - Nang cao chat 'tong caelleu chi xay mg Ming thon mai, quan tr9ng nhat la phat trien san xuat va bao v moi titerng.

  - Trian khai hieu qua the qny ho. ach, chtcmg trinh, da an dm nganh giai doan 2016 2020.

  II 1 ' - Phat trien khoa hoc c.og nghe, ung dung cong nghe thong tin trong n8ng nghi'ep cling g6p phan xay duhg do thi thong' Minh cna thanh pho, nang cao hieu qua san xuat. . !

  t t

  - Phat huy vat tr trung tarn Cita hop tat )(ar, Nay dung chu8i hen kat Wing lam duly. san, .cung ung cho thi tieu dung n'oi dia, xuat khau, tao sr phat trien on dinh va ben viIng. i t it

  Dieu 3. Cac nhi'em vij L th'a thee ph u Icic throng trinh ding tac narti 2018 (flinh kern). r

  Dieu 4. TO chtirc Hwy h4ii

  2

 • 1. Tnrong the phong ban SO, Thu truong cac don vi trvc thuOc So. can dr chIrc nang, nhiem vv dugc giao, nOi dung Ke hoach chi dao, dieu hanh va Chmmg trinh cong tac cila SO Ming nghiep va Phat trien n8ng thon thanh pho nam 2018, xay dvng k hoach, chuang trinh cong tac cv the cila phong ban, dan vi; phan ding cv the lanh dao, don vi, can bia phv trach thvc hien; hang thang, quY lciem diem, danh gia tinh hinh thvc hien va de xuat nhirng giai phap chi dao, diau hanh kip thai, hieu qua; dong thOri bao cao ket qua thvc hien hang tuan, thang, quYgui va cac phong ban SO theo thoi gian quy dinh.

  Giao cac dan vi thu tri the chucmg trinh, da an giai doan 2016 2020 dal duce ty ban nhan dan thanh pha phe duyet (theo phy lye clinh kern) phai hyp Phong 1Choa hce va Cong nghe, the phong ban, dan 14 lien quan xay dvng,lce hoach; Phong Ice hoach Ti chinh tham dinh tnrorc lchi trinh Ban (Ham d8c SO de trien khai thvc hien trong nam 2018 (thin gian ban hanh ke hoach trong qu)2 1 nam 2018).

  2. Dinh lcS7 thang, quy, Van phong SO chit tri, phi h9p PhOng Ka hoach Tai chinh, PhOng Khoa hcc va Cong nghe va cac don vi lien quan tham muu Ban (Ham doc So. to chirc giao ban yeti cac quan huyen c6 san xuat nong nghiep, cac don vi true thuiac theo timg chuyen da de giai quyet cac van da cap bach, phat sinh trong qua trinh th chfre thvc hien Quyet dinh nay. Wong thtri tham muu Ban (Ham doc SO kiam tra, don doe cac pheng ban, dan vi trvc thuOc thvc hien theo dung tian dO, -chi tieu va cong viec &Jac giao; thng hap, bao do fly ban nhan dan thanh pha, SO Ke hoach va Dau tu tnroc ngay 20 hang thang, thang cu8i quY va bao cao Ban Giam doe So va ket qua thvc hien dia cac don vi tai cuOc h9p giao ban hang. thang, quY cUa SO.

  3. Ban Giam doe SO se can cfr vao kat qua thvc hien 6 thang va cu6i nani ca don vi de danh gia viec hoan thanh nhiem yv ca dan vi. Cac Pho Giam dac SO

  . duce Giam doe Secphan c8ng phv trach kh8i va phong ban, dan vi c6 trach nhiem chi dao, kiem tra kat qua trien khai thvc hien.

  4. Thueng trvc Hen tang thi dua lchen thuong SO huong clan thang diam thi dua lchen thuong nam 2018 tucmg ung \foci cac nhiem vv, chi tiou giao cho timg phong ban, dan vj tivc thuoc SO. Cac phong ban, dan vi thuOc SO th chi:re cac phong trao thi dua phU h9p vOi nOi dung Quyet dinh nay.

  Dieu 5. Quyat dinh nay cep hieu Ive thi hanh k tir ngay kY. Dieu 6. Chanh Van phong SO, Truow cac phong ban Thu throng cac don

  vi thuOc SO chiu tech nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

  Noi - NN PTNT; - Ong Le Thanh Lirn, PCTTT/UBND TP; b (a b/c) - Van phong UBNDTP; - Dang fw, C8ng doan, Doan TN So.; - Ban Giam dOc Ser; - Cdc phOng ban, don vi thuOc Ser (phan m6); - Um: VT, (VP-DK), 30b

  Nguyen Phut Trung

  3

 • 15' Y BAN NHAN DAN THANH PHO H6 CHi MINH

  SO NONG N PHAT TRIE t.t.*"R

  ONG 116A XA HQI CHt NGIIIA VIET NAM DOcrOp - Tv do - Hunh phtic

  &US TRINII CONG TAC NAM 2018

  /1ghib v4 That tritm !tong them thanh phO (Ban hanh ' uyEt dinh so /09-SNN ngayZq thang 01 na'm 2018

  ctia Sde Nang nghiep va Phat tridn ?long than phonh pho)

  , I. TRIEN ICHAI NllIEM VJ DOC IN BAN NHAN DAN THANH

  PRO CIAO TAI QUYET DINH SO 666710D-UBND NGAY 28/12/2018

  STT Ten phtru ng an Unit

  d oo So. chi dOo

  Bon vi chit.' tri,

  chuAn hi

  Dun vi . ph16 h"

  Thin gian tht.rc hien

  1

  Phucmg an chuyen doi co cu cay trong tren dat trong Ma tai thanh pho den nam 2020

  , va dinh huang den narn 2025.

  GD ' -

  KrguYen ' Phuot Trung

  Phong -

  KHTC

  Don vi ttr van, UBND huyen, cac so. nganh lien quan

  Den thang 12/2018

  IL BAN HANH KE 1104C11 THI1C CAC CHUONG TRINH, DE AN CUA NGANII DA PHE DiJYtT

  1. Cac chiro'ng trinh an iron diem cim nithnh

  STT ;

  Ten chutmg trinh, de an Lfinh

  doo S'of chi doo

  Dan vi Cii.nii tri, chat' bi

  Dun vi ph& hop uyet dinh

  1

  Chuang trinh xitc tien thuong mai lieu thu tiling, lam va thuy san tren did ban thanh pile giai doan 2016 - 2020.

  , ..,

  pGD.,

  Iran Tan QuY

  4 . Trung tam Tu van va

  Ho try

  nghiep .

  UBNDv -h e u- 'n' cac see nganh

  quannong lien

  Quyet dinh 5702/QD-tar._ a,

  ND nbay 06/11/2015

  2

  Chuang trinh phat trien sini

  xuat, phan ph8i va tied thu

  ' LI:. tieing san theo guy trinh tlUic hanh san xuat nong nglii0 tat tren dia ban thanh Phi;

  giai doan 2016 - 2020. '

  , . POD.

  Tran Tan n ,,,, "'II)"

  Trung tam Tir van va

  - Ho tra , '

  none t' iighiep

  UBND huven - '

  cac so naanh . - -

  hen quan

  n . . A...., /, 'uYet "4"" 6485/QD-

  ND .nga'yj 04/12/20151

  3

  , ' PGD

  Duono Hoa Xo , ',.

  Trung tam .:: Glong cay trong, vat . :um n A. ,, thuy

  san

  Cac s& nganh va UBND

  quan, huyen " lien quan

  Quyet dinh 4652/QD-

  UBND ngay l 06/9/2016

  Chuang trinh ph& ii tri4i giong cay, giang con chat lacing cao giai dogn 2016- 2020.

  4

 • 4

  Chucmg trinh mnc tieu phat trien rau an toan tren dia ban thenh ph o giai doan 2016- 2020.

  POD. Duang Hoa Xo

  Phong KHCN

  UBND huyen, ca

  ,c SO nganh,

  lien quan

  Quyet dinh 231/QD-

  UBND ngay 20/01/2016

  5

  GD.-

  Nguyen Phuorc Trung

  Trung tam Gi6ng Cay A

  A. ton-g % Vat ,

  nuoi, tnuy san

  Ca'c se nganh va UBND

  guar', huyen lien quan

  Quyet dinh 232/QD-

  UBND ngay 20/01/2016

  Chuang trinh phat trien giong be, thit ten dia ban thanh pho giai doan 2016 - 2020, tam thin den nam 2030.

  6

  Chucmg trinh phat trien hoa king ten dia ban thanh pho giai doan 2016-2020.

  POD. D

  uang Hoa XO

  Phong ICHCN

  Cac se nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 536/QD-

  UBND ngay 05/02/2016

  7

  Chuang trinh quan ljr, kiem tra, hem sok lam san tren dia ban thanh ph giai doan 2016-2020.

  pGD., Tran Tan

  Quj/

  Chi cue Ki6m lam

  Cac set nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 758/QD-

  UBND ngay 26/02/2016

  8

  Chuang trinh quan b'/, bao ve phong chay va chin chay ' rimg teen dia ban thanh pho giai doan 2016-2020.

  POD. A x Tr Tan Qu3,, Chi cue

  x . Kiem lam

  Cac ser nganh va UBND

  quart, huyen lien quan

  Quyet dinh 766/QD-

  UBND ngay 26/02/2016

  9

  Chuang trinh xay dung vung, ea se an toan dich bong Ong vat ten dia ban thanh ph a 2016-2020.

  GD,, Nguyen Phuesc Trung

  Chi cue Chan nuoi va rtha y

  Cac se nganh

  va UBND quan, huyen

  lien quan

  Van ban 1073/UBN

  D-CNN ngay

  15/3/2016

  10

  Chucmg trinh quan 15/, phat trien c sau va dong vat hoang d ten dia ban thanh pha giai doan 2016-2020

  pGD. A

  Tran Tan Qu5/

  Chi cnc , Kiem lam

  Cac ss&nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh so

  1955/QD- UBND ngay 20/4/2016

  11

  POD. Nguyen

  Van Truc

  Chi cnc Thu57 san

  Cac se( nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 1548/QD-

  UBND ngay 02/4/2016

  Chucmg trinh phat trien co. canh giai doan 2016-2020

  12

  Ph,ucmg an quy hoach he thong co so, giet me gia sec, gia, cam troll dia. ban thanh pith giai doan 2015-2020 va dinh huang den nam 2025.

  GD. Nguyen Phu& Trung

  Phong KHCN

  Cac se nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 2032/QD-

  UBND ngay 25/4/2016

  13 De an nang cao chat luang dan be sita giai doan 2016r 2020.

  GD. Niko/6-n Phu&

  , Phong KHCN

  Cac se nganh va UBND

  quan, huyen

  Quyet dinh 4697/QD-

  UBND ngay

  5

 • Trung lien quan 08/9/2016

  14

  Chuong trinh ung dung nong nghi'ep ding nghe cao giai doan 2016-2020, dinh huong

  POD. throng Hoa Xo

  Phong ICHCN

  Cac so. nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 6150/QD-

  UBND ngay 24/11/2016 den nam 2025.

  15

  BO tieu chi ve ming them mai theo dac tha vung nong them ,

  pho giai doan 2016- 2020.

  othanh

  POD .

  NgTgreall

  HO

  Van phong

  Dieu phoi n ng thon

  mai

  UBND huyen ' ' cot. so. nganh

  lien quart

  Quyet dinh 6182/QD-

  uBND ngay

  25/11/2016

  16

  De an nang cao chat lugng tiou chi xay dtmg nong

  thon mai giai doan 2016- 2020 ten dia ban v-img n6ng their' mai thanh ph.

  NDcac PGD. Tran

  Nggc HO

  Vaiu3p

  phh6

  0n ig

  D nong thon

  mai

  UB huyen, cac so. nganh lien quan

  Quyat dinh 6183/QD-

  UBND ngay 25/11/2016

  17

  Chuang trinh an toan thuc pham, nong lam" thity san

  ten dia ban thanh pho giaiNggc doan 2016-2020.

  Tra POD.

  n Ho

  , Phong ICHCN

  UBND quan huyen, de sb

  nganh lien quan

  Quyet dinh 208/QD-

  UBND ngay 17/01/2017

  18

  Chuang trinh day manh Img dung ca gioi h6a trong san xuat NN thanh ph8 giai doan 2017 - 2020, dinh huong den

  PGD. Throng Hoa X8

  Phi:mg ICHCN

  Cac sex nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyat dinh 257/QD-

  UBND ngay 19/01/2017 narn 2025.

  19

  Chuang trinh xay dyng chai lien ket va cung ung trong nOng nghiep giai doan 2017-

  Nggc 2020.

  POD. Tran

  Ho,

  Phong KHCN

  UBND quan huyen, cac sor

  nganh lien quan

  Quyet dinh 323/QD-

  UBND ngay 20/01/2017

  20 De an thong tin thi tnrang nong san giai doan 2016- 2020.

  PGD. Tin Tan

  Q4

  Trung

  tam Tu van va

  H.'S fru nOng

  nghiep

  Cac se( nganh va UBND quan, huyen

  lien quan

  Quyet dinh 361/QD-

  UBND ngay 20/01/2017

  21

  De an vi tri viec lam dm eac phong ban, dun vi thuoc So Yong nghiep va Phat trien nong them.

  GD. Nguygn Phuac Trung

  Phong TCCB

  Cac don vi lien quan

  Quyet dinh 6748/QD-

  UBND ngay 29/12/2017

  2. Cie ke hoach lien quan

  STT Ten ke hoach Lanh do S&chii chi do

  Dan vi tri,

  chuan hi

  Dot vi A phio luyp Quyet dinh

  1

  Ka hoach di Ted, phat tri'en cac hinh grim to ch*c kinh te.

  POD. ). Tran

  NROC Ha -

  Chi cue : , Phat then nong them

  UBND quan huyen cac ser

  ', ' .A nganh hen quan

  Quyat dinh 2868/QD-

  UBND ngay 12/6/2015

  hap tee trong nong nshiep ten dia ban thanh pho giai

  6

 • doan 2015 2020.

  2

  Ke hoach time hien canh dang rau muang nuot VietGAP tai huyen Cu Chi va Hoc Mon

  PGD. T A ran , Ng9c Ho

  Ph6ng KHCN

  UBND quan huyen, cac s&

  nganh lien quan

  Quyet dinh 231/QD-

  UBND ngay 20/01/2016

  3 Ka hoach tang n.m' g va cay xanh teen dia ban thanh On giai doan 2016 2020.

  139D., Tran Tan

  Quy

  Chi cuc Kim lam

  Cac ser nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 1442/QD-

  UBND ngay 26/3/2016

  4

  Ke hoach ph& trien doanh nghi ti ep trong linh we eing nghiep tren dia ban thanh phO.

  PGD. Tran Tan

  ,., , yuy

  Trung tam Tu van va

  H6 try no ,, ng

  nghiep

  Ca'c s& nganh

  va UB ND quan, huyen

  lien quan

  Quyet dinh 3907/QD-

  , UBND ngay 01/8/2016

  5

  Ka hoach &Arc hi'en phong trao thi dua thanh ph6 chung sue xay dung /long th8n meri giai doan 2016 2020.

  PGD. Tr an

  Ng9c n nz o

  Van phemg Dieu phoi ruling thon

  moi

  UBND huyen, cac s& nganh,

  dun vi lien quan

  Ka hoach 7693/KH-

  UBND ngay 29/12/2016

  6

  Ka hoach xay dung mo hiph HTX nong nghiep tien tin, hien dai tai 5 huyen giai doan 2017-2020

  PGD. Tran

  Ng9c Ho

  Chi cue Phat trien 'long them

  UBND ,cac, huyen, cac so

  nganh lien quan

  1Cio8nog vanN ,

  D-KT ngay 10/3/2017

  7

  Ka h9ach hanh dOng Cmg ph& voi bien doi lchi hau nga0 n6ng nghiep va Ole& trin e Ming them thanh pho den nam 2020.

  POD. Nguye-n

  Van Truc

  Chi cue ThuY lai

  Cac kr nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyat dinh 1159/QD-

  UBND ngay 17/3/2017

  8 Ka hoach dao to nghe tieing PG.

  Tran , Ng9c Ho

  Chi elle Phat trien nong them

  UBND quan huyen, cac s&

  nganh lien quan

  Ka hoach 2910/KH-

  UBND ngay 16/5/2017

  nghiep cho lao &Ong nong thon giai doan 2017 2020.

  9

  Ka hoachnhan rOng dan tern , truy xuat nguon goc rau cu qua tai cac hyp tac id nong nghiep tren dia 1Dan thanh , ph&

  PGp. Tran

  Ng9c Ho

  n, , n rho, g

  KHCN

  UBND cac quan huyen, the se( nganh

  lien quan

  Cong van 3669/UBN D-KT ngay 15/6/2017

  10

  Ke hoach dao to nguan nhan lye nong nghiep ding

  ng he cao tren dia ban thanh ph6 giai doan 2018 2020.

  PGD. Ducmg Hoa X8

  Pile:mg KHCN

  Cac s& nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyk dinh 6160/QD-

  UBND ngay 22/11/2017

  11

  Ke hoach xay dung .dft lieu cna nganh NN theo ke hoach "xay

  tree thi dung thanh phO thanh do thong minh" giai doan 20182:' 2020, tarn nit den 2025.

  GD. Nguygn Phu& - Trung

  Van phong SO

  Cac dun vi lien quan

  Quyat dinh 6179/QD-

  UBND ngay 23/11/2017

 • TIEP TUC TRIEN ICHAI CU CHE, CHINH SACH CiJA NGAINH

  STT Ten co che, chinh skit Lanh

  d3o 56 chi d

  Dom II chit tri

  '

  thkrc hien

  Dan vi phi hap

  A Quyet .dinh

  1

  Quy . dinh co elle quan 157 . du tu va xay dung, quail 13i ngu8n van dau tu tai the x thirc hien Chucm g trinh mpc , - tieu quoc gia ye xay Ong riling them mai teen dia. ban thanh 018 giai doan 2013 -L

  PUB.

  Tran ,

  Ng9c H 8

  Van phong ,

  Diu phi nong thon

  mad

  UBND huy'en, cac sa nganh,

  don vi. lien quan

  Quyet dinh 15/2013/QD -UBND ngay 17/4/2013

  2020.

  2

  Ca che h8 try tir ngan sach nha nuiac de thuc hien

  . ., chuong trinh mpc tieu qtoc gia xay dung nong thon Alai

  , teen dia ban thanh pH, giai doan 2010 2020.

  PUB.

  Trail , Ngoc Ho

  Van phOna

  Dieu phoi nong thee

  mm

  UBND huven '

  cac ser nganh, don vi lien

  quan

  , Quyet dinh

  20/2013/QD -UBND

  ngay 24/6/2013

  3 - Tien chi canh dang lon tren

  dia ban thanh ph a Ducmg Hoa X8

  PUB: Phong KHCN

  UBND huyen, cac ser nganh,

  don vi lien - quan

  Quyat dinh 12/2015/QD -UBND ngay 27/02/2015

  4

  Chinh sach IDS try co s& vatUBND

  PUB. Tran .

  Noe Ha

  Chi cue That trien nong thee

  " '

  huYen' ca.cA seii ng

  ,nh lien

  quan

  quailQuyet dinh 26/2015/QD

  -UBND ngay

  08/6/2015

  chat ban dau cho cac HOP .tac xa nong nghiep dich vu thanh lap mai tren dia ban ihanh pha giai doan 2015 2020.

  5

  Quy dinh ve quan 1ST, thu . .L Nguyen

  Van Tivc

  PG12. UBND , Chi cpc Thily Igi

  quan huyen, cac ser

  nganh lien quan

  Quyet dinh 36/2015/QD -UBND ngay 24/7/2015

  nep, sit dpng, guy& toan QiiSr , phang, ch6ng thien tai thanh. pica

  6

  Quy dinh ye chinh sach va - i PGD.

  Nguygn Van. Tivc

  , Chi cc ThuSi lgi

  Cac ser nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyat dinh 29/2016/Q D-UBND

  ngay 13/8/2016

  mac 118 try thiet hi do thien tai gay ra teen dia ban thanh pith

  7

  Quy .dinh ve khuyen khich , .; ! ,

  chuyen dich ca du tiong nghiep do thi teen dia ban

  Tthanh . pha giai doan 2016- 2020. .

  PUB. Tran

  Ng9c Ha ,

  , Chi cpc

  Phat trien nong th8n

  UBND quan h A , ,

  uyen, cac so nganh lien

  quan

  Quyet dinh 04/2016/QD

  _UBND ngay

  23/02/2016

  8 Quy dinh chinh sach Ichuyan PUB.

  Than !, Ng9c Ho

  Chi cpc Phat trien neing thon

  UBND quan huyen, cac kr

  nganh lien

  Quyet dinh 21/2015/QD -UBND Va.

  khich p dipig Quy trinh thuc hanh san xuat nong nghiep

  8

 • eSt (VietGAP) trong nong nghiep va fin:1y san.

  quan 62/2016/QD -UBND ngay 21/12/2016

  9

  Huang clan thut hien ctuy dinh tieu chi, tham quyen, trinh tu, thu tie ding nhan yang nong nghiep Img dung ding nghe cao.

  POD. Ducmg Hoa Xo

  Phong KHCN

  Cac s& nganh va UBND

  quan, huyen lien quan

  Quyet dinh 25/2017/QD

  -UBND ngay 28/4/2017

  10

  Chinh sach hei try can ,b0 c6 trinh dO dai hgc, cao clang ve deg tac tai cac hap tac x nong nghiep tren dia ban thanh pho.

  POD. Tran ,

  Ng9c Ho

  Chi cuc Phat trien nong thon

  UBND quail huy'en, cac s&

  nganh lien quan

  Nghi quyet 02/2017/N

  Tnymn Q -1'

  ngay 06/7/2017

  11

  Quy dinh ve II'S try xa-y dung cong trinh xir 132 chat thai than nuoi giai doan 2017 2020.

  POD. TrAn

  Ng9c Ho

  Chi cue Phat teen nong them

  UBND huyen, cac s& nganh

  lien quan

  Quyet dinh 31/2017/QD

  -UBND ngay

  31/7/2017

  12

  Chinh sach 116' try mua bao POD. Nguyen

  Van True

  Chi cue Thily san

  UBND huyen Can Gib, cac sec nganh lien

  quan

  Nghi quyet 12/2017/NQ

  _EDND ngay

  07/12/2017

  him cho tau c yen b& c6 c8ng suat may tir 20CV den clued 90CV

  IV. BAN 1aN11 Id 1103C11 MIX 111N 07 CHVONG TRINH DOT PHA CtJA THAN!! PH6

  STT ' Ni dung clang vi'c'c Cu quan chit tri

  Co quan thvc hi0

  1

  Xay dung ice hoach trien khai tynte hien Chuang trinh nang cao chat luy ng nguan nhan lye giai doan 2016 - 2020.

  Phong T8 chirc Can bo '

  Cac phOng, ban, don vi thuOc SO; cac SO, nganh, quan, huyen, don vi lien quan

  2 Xay dung Ice hoach trien khai thuc hien Chuang trinh cai each hanh chinh giai doan 2016 - 2020.

  Van phong SO

  Cac phong, ban, dcm vi thuOc SO; cac SO, nganh, quan, huyen, don vi lien quan

  3

  Xay dung ke hoach then khai dive hien Chuang trinh nang cao chat lugng farm Phong Ka

  hoach Tai chinh

  Cac phong, ban, don vi thuOc SO; ca'c SO, ngan_h, quan,' huyen, don vi lien quan

  -, truong, nang hit canh trait dm kinh te thanh pho giai doan 2016 - 2020.

  tsm .Lfai.

  4 Xay dung k hoach trien khai thuc hien

  Van phong SO

  Cac - phi:mg, ban, dan vi thuOc SO;

  9

 • STT Ni dung cling viec Co' quan chii

  tri Co. quan thqc hien

  Chuang trinh. giam iin the giao thong, giam tai nan giao thong giai don 2016 - 2020.

  cac SO, nganh, qua.n, huyen, don vi lien quan

  5

  - Xay clirmg k hoach trien khai thpc hien Chucmg trinh giam ng'ap nuot, crng ph vai bien di Ichi hail, nu& bin clang giai doan 2016 - 2020.

  Chi cue Thuy Igi

  ,

  Cac phong, ban, don vi thuoc SO; cac So., nganh, _t quan, huyen, don

  vi lien quan

  6

  i , Xay clung ka hoach trien khai thgc hine Chug/1g trinh giam 8 nhiein inoi trueng giai doan 2016 - 2020.

  Chi cuc l a Thilvi -

  Cac phOng, ban, dun vi thuOc SO; cac SO, nganh, quan, huyen, don vi lien quan

  7

  . , . , Xay chmg ke hoach trien ,Ichai thpc bine

  ; Chucmg trinh chinh trang va phat trien do thi giai doan 2016 -2020.

  Ph6ng Quan A iy Du tu

  Cac phi:mg, ban, don vi thuOc SO; cac SO, nganh, quan, huyen, don vi lien uan

  1 V. TTEP TUC THIIC IlItN CAC QUI' MACH, DE AN, PHILIONG AN CHUA

  PHEDUflT

  STT Ten quy ho4ch, phtru ng an Laikh d3o

  So' Chi dab

  Dan I/ chii tri,

  chuan hi

  Dun vi A . phoi hqp

  1the

  Quy hoach heath bo tri cay trong, vat nu6i chti hie ten dia ban thanh

  - ph8 den nam 2025 va clinh huang den nam 2030. .

  , OD, Nguyen plurofd Trung

  Phong KHTC

  UBND huyen ' so nganh lien

  quan . . . ,

  Dieu chinh quy hoach sari kLiat va dich vu tieing nghiep;. phat trien nong thon thanh ph8 den nam 2030.

  Nguyen2

  Ga'.

  Plittoc Trang

  Phong KHTC

  UBND huyen, cat ser naanh lien 0 . quan

  3

  Quy hoach nuoi chim yen trong nha tren dia ban thanh pho den nam va dinh huang den nam 2030.

  GD. Nguyen Pin* 'Thi [rung

  202 5 Pheng KHCN

  UBND huyen , '

  cac so nganh l ien

  quan

  4 Quy hoach \Tang nong i-ighiep ung dung c8ng nghe cao ten dia ban thanh ph6 den nam 2036

  :t.I. cip, Dirong Eldb. .X8

  Phong KHTC

  .

  UBND huyen, cac sa ngnh lien. quan ,

  5 the , ..:

  Quy hoach pith trial thny Sthl tren ban thanh phii den OM 2630.

  VN&gnuTy1evnc hdia

  PGD. - '., - Chi cue T uY san

  UBND .hu-yren. . " so nganh lien

  _quan 6 Quy hoach phat trien hoa, cay PGD. Phong Cac so. nganh va

  10

 • STT Ten quy hoach, pluming an Lanh dao

  So' chi dao

  Dcrn I/ chii tri,

  chuan IA

  Dan vi A ph i . hap

  king teen dia ban thanh phe dan 2030.

  Duang Hoa XIS

  KEITC UBND quan, huyen lien quan

  7 Phucmg an chuyen di din tich san xuat muei teen dia ban huyen Can Gier

  PGD. Tran

  Ng9c 118

  Chi cue PHI trien Ming then

  UBND huyen Can Gia, cac see nganh lien quan

  8 Ke hoach co can lai nganh nong nghiep do thi giai doari 2018 - 2020 va tam nhin den nam 2025.

  GD. Nguyen Phuerc Trung

  Phonghuyen, KHTC

  UBND quan cac se(

  nganh lien quan

  9 De an chuong trinh quec gia mei x mOt san pham teen dia ban thanh ph6.

  . PGD. Tran

  Ng9c H6

  Van phong Dieu phoi NTM

  UBND cac huya'n, kr nganh lien quan

  10 Da an truy xuat ngu o n gee rau ca qua ten dia ban thanh ph&

  PGD. Tr a il

  Noe He;

  Chi cue Trong trot va BVTV

  UBND cac huyen, so. nganh lien quan, Cong ty TE

  VI. XAY DVNG CAC VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT TRINH UY BAN NHAN DAN THANH PHO

  STT Hinh that

  van ban

  Trich yeu van ban

  Lanh do Set chi do

  Dun vi chii tr i soan Btu

  Don vi A . phoi

  hqp

  Thai gian trinh

  1 Quyat dinh

  Quy dinh va chan nuoi gia carp tren dia ban thanh pho.

  GD. Nguy

  & en

  Phu Trung

  Chi cue Chan

  nu8i va Thu y

  Ca.c don vi lien quan

  "4 nuy7

  1/2018

  2 Quyat dinh

  Chinh such ha try dich benh trong nuoi trang thay san tren dia ban thanh ph&

  PGD. Nguyen

  Van True

  Chi cue Thay san

  1.113ND huyen, cat sa ,

  nganh lien quan

  QyY 1/2018

  3 ,

  Quyet Dinh mire mo hinh khuyan tieing khuyen ngu ung dung cong nghe cao t en dia ban thanh ph&

  PGD. awn

  g Hoa Xo

  Trung tam tam,

  Khuyen nong

  UBND huy, en cac sa nganh

  lien quan

  QuY 1/2018

  4 , Quyet

  - dinh

  Diau chinh, sira di Quyat . dinh se 15/2013/QD1 UBND ngay 17/4/ 2013

  PGD. Tran

  Ng9c Ho

  Van phong Dih6i au puyen, n8ng then

  UBND h cac so nganh,

  Thang 01/2018

  FN.\

  11

 • STT Hinh

  van ban that

  Trich yen van ban

  Lanh

  chi do do s& phoi

  Don vi chii tri wan thao

  Dot vi A.

  hqp

  Thin gian trinh

  Quy dinh co che quan IY dau tu va xay dung, quan lY nguon von du tu tai cac xA thuc hien Chuon4 trinh muc lieu quOc gia ve xay chrng nOng thOn mai tren dia ban thanh pith giai clop 2013 2020.

  mai dcm vi lien quan

  5

  , Quyet dinh

  Dieu chinh, saa doi met si; dieu tai Quyet dinh so 04/2016/9D-UBND Quy dinh ve khuyen, khich chuyen dich co cau Wong nghiep do thi ten dia ban thanh pile giai doan 2016-2020.

  PGD. Tran

  Ngoc HO

  Chi cuc trien

  nong thon

  Cva1.c

  lidegrin

  quan

  hPhat T ang 01/2018

  6 Quyet dinh

  Sim di, ba sung met sO diet' dm Quyet dinh so 21/2015/QD-UBND va Quyet dinh so 62/2016/QD-UBND Qtp, dinh chinh sach khuyen khich p dung Quy trinh dux hanh san xuat nong nghiep tot trong nong nghiep va thay san.

  PGD. Tran

  Ngoc He

  Chi cue trien

  'long thon

  Cvdiciideari:

  quan

  uPhat Q y 111/2018

  7 Chi thi

  Ve phong, chang hit bao, tai va tim kiem cal

  nan nam 2018 ten dia ban thanh ph&

  PGD. Nguy'en

  Van Truc

  hthien Chi cuc Thuy lai

  Cvaiclid8onn

  quan

  T ang 3/2018

  8 Chi thi .

  Ve day manh cac bien phap phong, chorg dich bfrenh gia sue, gia cam nam 2018 tren dia ban thanh phO.

  GD Nguyen Phmac Trung

  Chi cue Chan

  nuoi va Thu y

  Cac don vi lien quan

  Thang 3/2018

  9 -

  Chi thi Ve phong, chang dich benh cay tr eng nam 2018 teen dia ban thanh ph&

  PGD. Tran ,

  Noe Ho

  . Chicuc Trong trot va BVTV

  Cac don vi lien quan

  Thang 3/2018

  VII. HOI NGHT THANH PHO CHU TRi

  12

 • STT Nicli dung WI nghi Lanh dao

  A Thanh pho chi do

  Dan vi chii tri,

  x chuan bi

  Dun vi A. phoi h9 To

  Th iri x gian to

  chfrc

  1

  1-116i nghi trien khai k hoach, nhiem w nganh

  , nong nghiep va phat trien n8ng thon nam 2018

  PCT TT TP ,, Le Thanh

  Liem

  Van pheng Sor, Pheng

  ice hoach Tai chinh

  Cac phong ban, don vi thuoc Sor'

  Tha,ng 01/2018

  2 1-10i nghi trien lchai c8ng tac ph6ng ch8ng thien tai, bao ve rung nam 2018

  PCT TT TP Le Thanh

  Liem

  Chi cue x , Kim lam, Chi cue Thily lgi

  Cac pheng ban, don vi thuOc Se

  Thang 3/2018

  3

  MI nghi sa kat 02 nam trien lchai thuc hi'en chuang trinh xay dung nong them mai teen dia ban thanh phe

  Ph6 BI thu TTTU Ta

  rt

  Thanh Cang

  Van pheng ,. Dieu phoi

  NTM, Chi cyc PTNT

  Cac phong ban, dcm vi

  thuOc SO

  Tha,ng 4/2018

  4

  U mit tinh thong hanh PCT TT TP

  , Le Thanh

  Liem

  Chi cue Phat trien tieing than

  Cac phong ban, don vi

  thuoc SO

  Tha,ng 4/2018

  dOng hueng Ung tuan le quec gia mere sach -ye sinh mai MR:mg nong them va ngay m8i tnrong the gith nam 2018

  5 U Tat trOng cay (lei dei nhe an Bac nam 2018

  PCT TT TP , Thanh Liem

  Chi cue Kie,,m lam

  Cac phong . ban , dcm vi

  thuOc SO

  Thang 5/2018

  6 HOi thi Tral ngon an toan Nam b0 nam 2018

  PCT TT TP Le Thanh

  Liam

  Trui-w tam Tu van va -

  H8 trg 'long nghiep

  Cac phon a - -: ban don vi

  ' , ' thuoc Sor

  Thong 6/2018) ?. 1.

  7 , Hoi chg then lam giong

  n8ng nghiep nam 2018

  PCT TT TP Le Thanh

  Lem -

  Ho trg nong nghiep

  Trung tam Tu van va

  Cac phong ban, don vi

  , , tnugc oct

  4./* Thar 6/20 8

  8 Hei thi trien lam grang be

  Oa nam 2018

  PCT TT TP Le Thanh

  Liem

  Trung tam Tu van va - Ho trg nong nghiep

  Cac phieng ban, don Ili , ,., , tnugc 3CY

  Than,

  g 7/2018

  SO NONG NGHItP VA PHAT TRIEN NONG THON

  13

 • i

  0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014

  2018-01-30T14:00:27+0700Vit NamS Nng nghip v Pht trin nng thnS Nng nghip v Pht trin nng thn k ln vn bn ny!