of 7 /7
in( BAN NHAN DAN ONG HOA XA HQI CHU NGHTA VICT NAM TINH GIA LAI Doc lap - Tir do - Hph phtic S6:42,2 521(H-UBND Gia Lai, ngay,fg timing 8 nom 2021 KE HOACH Ra soot ha ngheo, ha can ngheo, ho lam 'tong nghi?p, lam nghi?p va nglr nghiep cG mirc song trung binh nom 2021 Thtrc hien Quye't dinh s6 59/2015/0-7g ngay 19 thong 11 narn 2015 dm Thin ttromg Chinh phu ye viec ban hank chuan ngheo tiep can da chieu ap dung cho giai clop 2016-2020; Nghi dinh so 07/2021/ND-CP ngay 27 thong 01 nom 2021 cpa Chinh phu quy dinh chuan ngheo da chieu giai doan 2021-2025; Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg ngay 16 thong 7 nom 2021 dm Thu tuang Chinh phu quy dinh quy trinh ra soot h0 ngheo, 110 can ngheo hang nom va quy trinh xac dinh 110 lam nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep va diem nghiep co mire song trung binh giai doan 2022-2025; Thong tu so 17/2016/TT-BLDTBXH ngay 28 thong 6 nom 2016 dm BO Lao dOn sg - Thucmg binh Xa hOi htrang dAn quy trinh ra soot 110 ngheo, h0 can ngheo hng n om theo chuan ngheo tiep can da chieu ap dung cho giai doan 2016-2020; Thong tu so 14/2018/TT-BLDTBXH ngay 26 thong 9 nom 2018 oh BO Lao dOng - Thuang binh va Xa hOi sfra d6i, b8 sung mot so dieu ctla Thong to so 17/2016/TT-BLDTBXH ngay 28 thong 6 nom 2016 ctia BO Lao &Ong - Thuung binh va Xa hOi; Thong tu s6 07/2021/TT-BLDTBXH ngay 18 thong 7 !tam 2021 clia BO Lao dOng - Thtrang binh va Xa hOi hue/rig don phuong phap ra soot, phan loai 110 ngheo, 110 can ngheo; xac dinh thu nhap cua hi) lam nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep, diem nghiep co mire song trung binh giai doan 2022-2025 va mAu bleu boo coo (co hieu luc to ngay 01/9/2021). UBND tinh ban hanh IC6 hoach ra soot h0 ngheo, h0 can ngheo, 110 lam nong nghiep, lam nghiep va ngu nghiep co mire song trung binh nom 2021, cu the nhu sau: I. MUC DICH, YEU CAU 1. Muc dich Xac dinh h0 ngheo, tS7 le h0 ngheo, 110 can ngheo, tS , le h0 can ngheo, ho thoat ngheo, h0 thoat can ngheo, tST le 110 thoat can ngheo th6i di6m cuoi nom 2021 tren dia ban tinh theo chuan ngheo tiep can da chieu nom 2021 de lam co , so. danh gid k& qua thuc hien Chuang trinh MTQG giam ngheo ben yang Warn 2021. - Xac dinh 110 ngheo, tS , le 110 ngheo, h0 can ngheo, tS , le h0 can ngheo, hi) lam nong nghiep, lam nghiep va ngu nghiep c6 mire song trung binh tren dia ban tinh tai tiled diem cuoi nom 2021 teen dia ban tinh theo chuan ngheo da chieu giai doan 2022-2025 de lam ca sa thirc hien cac chinh sach an sinh xa h0i, giam ngheo nom 2022 va giai doan 2022-2025.

in( BAN NHAN DAN ONG HOA XA HQI CHU NGHTA VICT NAM

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of in( BAN NHAN DAN ONG HOA XA HQI CHU NGHTA VICT NAM

in( BAN NHAN DAN ONG HOA XA HQI CHU NGHTA VICT NAM TINH GIA LAI Doc lap - Tir do - Hph phtic
S6:42,2 521(H-UBND Gia Lai, ngay,fg timing 8 nom 2021
KE HOACH Ra soot ha ngheo, ha can ngheo, ho lam 'tong nghi?p, lam nghi?p
va nglr nghiep cG mirc song trung binh nom 2021
Thtrc hien Quye't dinh s6 59/2015/0-7g ngay 19 thong 11 narn 2015 dm Thin ttromg Chinh phu ye viec ban hank chuan ngheo tiep can da chieu ap dung cho giai clop 2016-2020; Nghi dinh so 07/2021/ND-CP ngay 27 thong 01 nom 2021 cpa Chinh phu quy dinh chuan ngheo da chieu giai doan 2021-2025; Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg ngay 16 thong 7 nom 2021 dm Thu tuang Chinh phu quy dinh quy trinh ra soot h0 ngheo, 110 can ngheo hang nom va quy trinh xac dinh 110 lam nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep va diem nghiep co mire song trung binh giai doan 2022-2025; Thong tu so 17/2016/TT-BLDTBXH ngay 28 thong 6 nom 2016 dm BO Lao dOnsg - Thucmg binh Xa hOi htrang dAn quy trinh ra soot 110 ngheo, h0 can ngheo hng nom theo chuan ngheo tiep can da chieu ap dung cho giai doan 2016-2020; Thong tu so 14/2018/TT-BLDTBXH ngay 26 thong 9 nom 2018 oh BO Lao dOng - Thuang binh va Xa hOi sfra d6i, b8 sung mot so dieu ctla Thong to so 17/2016/TT-BLDTBXH ngay 28 thong 6 nom 2016 ctia BO Lao &Ong - Thuung binh va Xa hOi; Thong tu s6 07/2021/TT-BLDTBXH ngay 18 thong 7 !tam 2021 clia BO Lao dOng - Thtrang binh va Xa hOi hue/rig don phuong phap ra soot, phan loai 110 ngheo, 110 can ngheo; xac dinh thu nhap cua hi) lam nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep, diem nghiep co mire song trung binh giai doan 2022-2025 va mAu bleu boo coo (co hieu luc to ngay 01/9/2021).
UBND tinh ban hanh IC6 hoach ra soot h0 ngheo, h0 can ngheo, 110 lam nong nghiep, lam nghiep va ngu nghiep co mire song trung binh nom 2021, cu the nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Muc dich
Xac dinh h0 ngheo, tS7 le h0 ngheo, 110 can ngheo, tS, le h0 can ngheo, ho thoat ngheo, h0 thoat can ngheo, tST le 110 thoat can ngheo th6i di6m cuoi nom 2021 tren dia ban tinh theo chuan ngheo tiep can da chieu nom 2021 de lam co, so. danh gid k& qua thuc hien Chuang trinh MTQG giam ngheo ben yang Warn 2021.
- Xac dinh 110 ngheo, tS, le 110 ngheo, h0 can ngheo, tS, le h0 can ngheo, hi) lam nong nghiep, lam nghiep va ngu nghiep c6 mire song trung binh tren dia ban tinh tai tiled diem cuoi nom 2021 teen dia ban tinh theo chuan ngheo da chieu giai doan 2022-2025 de lam ca sa thirc hien cac chinh sach an sinh xa h0i, giam ngheo nom 2022 va giai doan 2022-2025.
2
2. Yeu cAu: Viec ra sodt h0 ngheo, hi, can ngheo, h0 lAm nong nghiep, lam nghiep va ngu nghiep có mirc song trung binh tiled diem cuoi nam 2021 dugc thtrc hien tai tat ca cdc 110 dan cu tren dia bAn tinh; phai dam bdo chinh xdc, dan
cong khai, ding bang, dung quy trinh va thoi gian quy dinh, khong chay theo thAnh tich lam sai Lech thtrc trpg ngheo cua dia phtrang; có sir tham gia cua cdc cap, cac ngAnh, cong (long va Nhan dan; bao dam dUng dOi tucmg, khong bo sot va phan Anh dung thtrc trpg dai song dm nhan dan tai dia phuang.
II. NO DUNG ICE HOACH
1. Cdc tieu chi ve ho ngheo, ho can ngheo
- Tieu chi veil() ngheo, ho can ngheo theo chuin ngheo da chieu nam 2021: Cdc tieu chi ye chuan ngheo, chuan can ngheo, mire dO thieu but cdc dich vu xa hOi ca ban, h0 ngheo, h0 can ngheo, h0 có mirc song trung binh, 110 thodt ngheo, ho thodt can ngheo, h6 ngheo phat sinh, ho can ngheo phdt sinh, ho tai ngheo, h0 tai can ngheo, ho ngheo thuOc chinh sdch bdo trg xa hOi, ho ngheo thuOc chinh sdch uu dai ngtroi co cong, ho ngheo dan tOc thieu so thtrc hien theo quy dinh tai Quyet dinh so 59/2015/QD-TTg, Thong tu so 17/2016/TT-BLDTBXH, Thong tu so 14/2018/TT-BLDTBXH.
- Tieu chi ve ho ngheo, 110 can ngheo ho lam 'long nghiep, lam nghiep N/A ngu nghiep có mire song trung binh theo chuan ngheo da chieu giai (lop 2022- 2025: Cdc tieu chi ye chuan ngheo, chuan can ngheo, chuan h6 mdc song trung binh, mirc do thieu but cdc dich vu xa hOi co. ban, h0 ngheo, h0 can ngheo, h0 cO mix song trung binh thtrc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 07/2021/ND-CP, Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg; Thong to s6 07/2021/TT-BLDTBXH.
2. D6i tugng, pham vi: Toan b0 cdc ho gia dinh ten dia ban tinh Gia Lai.
3. Phuang phdp
- Chan ngheo da chieu nam 2021: Thtrc hien ra sodt,thong,qua cdc phucmg phap danh gid, cham diem tai san, thu thap thong tin (lac diem, dieu kien song oh ho gia dinh de uac lugng thu nhap va xdc dinh mUc dO thieu but tiep can cdc dich vu xa hOi ca ban cua ho ngheo, ho can ngheo.
- Chan ngheo da chieu giai clop 2022-2025:
+ Phuang pilaf) ra sodt 110 ngheo, ho can ngheo IA phuang phdp khao sat thu thap thong tin dm ho gia dinh de trarc lugng thu nhap va xdc dinh mire dO thieu hut cdc dich vu xa hOi co. ban dm ho ngheo, h0 can ngheo bao dam phu hgp vai chuan ngheo theo quy dinh tai Dieu 3 Nghi dinh s6 07/2021/ND-CP ngay 27 thAng 01 nam 2021 dm Chinh phu quy dinh chuAn ngheo da chieu giai dop 2021-2025;
Phuang phdp xdc dinh ho lam nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep co mire song trung binh la ph‘rcmg phdp xdc dinh thu nhap cua hi) gia dinh trong yang 12 thong truac thori diem ra sodt, khong tinh khoan trg cap hoac trg gidp xa hOi tir ngan sdch nhA ntrac vao thu nhap cua hi) gia dinh.
- RA sodt vien truc tiep den 110 gia dinh de thu thap thong tin.
3
4. Quy trinh ra sodt
- ChuAn ngheo da chieu nam 2021: Quy trinh ra sodt he ngheo, h0 can ngheo throe thuc hien theo Dieu 6, Thong to so 17/2016/TT-BLDTBXH ngay 28/6/2016 va Dieu 1, Thong to so 14/2018/TT-BLDTBXH ngay 26/9/2018 dm BO Lao Ong - Thuung binh va Xa hei (LD-TB&XH).
- ChuAn ngheo da chieu giai down 2022-2025: Quy trinh ra sodt he ngheo, he can ngheo dirge thuc hien theo Dieu 4 Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg cua Thu tuang Chinh phi"; Thong to so 07/2021/TT-BLDTBXH cua BO LD-TB&XH.
- Quy trinh xdc dinh ho lam nong nghiep, lam nghiep, ngu nghiep c6 mire song trung binh thuc hien theo Dieu 6 Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg ctla Thu tuang Chinh phil; Th6ng to so 07/2021/TT-BLDTBXH cua BO LD-TB&XH.
5. Thai gian thuc hien
5.1. Thai gian ra sodt theo chuAn ngheo nam 2021
- Thai gian to chirc dieu tra, ra sodt he ngheo, h0 can ngheo dugc thuc hien tir ngay 01/9/2021 den het ngay 31/12/2021.
- Tnrac ngay 20/10/2021, UBND cac huyen, thi xa, thanh pho bao cdo so b0 bang van ban ket qud ra soat he ngheo, he can ngheo tren dia ban ye Soy LD- TB&XH de tong hop.
- Tnroc ngay 10/11/2021, UBND cac huyen, thi xa, thanh phe bao cdo chinh thirc ket sud ra sodt he ngheo, he can ngheo tren dia ban (Bao cdo cong tdc dieu tra va Quyet dinh phe duyet ket qua dieu tra cua Chit tich UBND cap huyen) ve LD-TB&XH de tong hop, d6ng thai giri ye co quan thanh vien Ban Chi d4o cac chucmg trinh MTQG tinh phu trach de theo dei, kiem tra, thAm dinh.
- Sa LD-TB&XH c6 trach nhiem tong hop ket qua dieu tra cua cac dia phuong va tham muu cho UBND tinh ban hanh quyet dinh phe duyet,ket qua dieu tra, ra sodt he ngheo, he can ngheo theo chuan ngheo tiep can da chieu nam 2021 cua tinh truac ngay 15/12/2021.
5.2. Thai gian ra sodt theo chuAn ngheo da chieu giai doan 2022-2025
- Thai gian to chirc ra sodt h0 ngheo, ho can ngheo, he c6 mire song trung binh &roc thuc hien dr ngay 01/9/2021 den het ngay 14/12/2021.
- Tnrac ngay 25/10/2021, UBND cac huyen, thi xa, thanh pho bao cdo so be bang van ban ket qud ra sodt he ngheo, ho can ngheo, ho c6 mire song trung binh theo chuan ngheo da chieu giai down 2022-2025 ten dia ban ye So. LD- TB&XH de tong hop.
- Tn.roc ngay 10/11/2021, UBND cac huyen, thi )(a, thanh phO bdo cdo chinh tilde ket qud ra sodt h0 ngheo, he can ngheo, he c6 mire song trung binh theo chuAn ngheo da chieu giai doan 2022-2025 tren dia ban (Bdo cao cong tdc ra sodt va Quyet dinh phe duyet ket qud ra sodt csna Chu tich UBND cap huyen) ve So LD-TB&XH tong hop, dOng thoi ye co quan thanh yien Ban Chi d4o cac Chuang trinh MTQG tinh phu trach de theo dei, kiem tra, tham dinh.
4
- Sa LD-TB&XH tham muu cho UBND tinh ban hanh quy6t dinh phe duyet ket qua ra soat 110 ngheo, h0 can ngheo nam 2021 dm tinh theo chuan ngheo da chieu giai down 2022-2025 truac ngdy 20/12/2021.
5.3. Thai gian xac dinh h0 lam none nghiep, lam nghiep, ngu nghiep c6 mirc song trung binh dip hien tir ngdy 15 hang thang.
6. Kiem tra, giam sat cong tac ra soat ho ngheo, ho can ngheo
- Ban Chi dao ra soat ho ngheo, h0 can ngheo tinh Gia Lai; cac sa, ban, nganh thanh vien Ban Chi dao cac Chuang trinh MTQG tinh c6 trach nhiem kiem tra, giam sat cong tac ra soat ho ngheo, 110 can ngheo, ho c6 mirc song trung binh nam 2021 dm cac dia phuang da dugc phan congphu trach, dam bdo tien do va chat lucmg theo yeu cau; Chiu trach
kiem ye ket qua sra soat dia phucmg
chive phan cong; bdo cdo ket qua kiem tra, giam sat ye Soy LD-TB&XH truac ngdy 30/11/2021 de tong hqp.
- UBND cac huyen, thi >a, thanh phO c6 trach nhiem to chirc kiem tra cheo ket qud rd soat ho ngheo, ho can ngheo cua cac xa, phua.% thi tan ten dia ban; phan cong lanh dao UBND cap xd, ding chirc cap x-d kiem tra, giam sat, tham dinh ket qud ra soat h0 ngheo caa cac xa, phuong, thi tan lan can thuOc dia phuong.
7. Kinh phi thuc hien
- Kinh phi thuc hien ra soat ho ngheo, WO can ngheo narn 2021 ya cap nhat ca so' du lieu ho ngheo, ho can ngheo ten dia ban do ngan sach dia phuang 116 tri theo quy dinh ve the do tai chinh hien hanh va nguon kinh phi thuOc Chuang trinh MTQG giam ngheo ben vimg nam 2021 do trung ucmg h"6 trcf (neu c6).
- Cdc Si,e ban, nganh thanh vien Ban Chi cl4o ra soat hO ngheo, ho can ngheo tinh Gia Lai, Ban Chi dao cac Chuang trinh MTQG tinh dugc sir dung nguon kinh phi thuc hien hog dOng giam sat, danh gid thuOc Chuang trinh MTQG giam ngheo ben vQng nam 2021 (khi dugc phan bO) va kinh phi chi thtthig xuyen co. quan, dan vi , thuc hien kiem tra, giam sat, thAm dinh ket qud ra soat ho ngheo, h0 can ngheo, ho có mirc song trung binh nam 2021.
III. TO ClItt THVC H4N
1. Ban chi dao ra soat ho ngheo, ho can ngheo tinh Gia Lai giai clop 2021- 2025
1.1. Thanh lap Ban Chi dao ra soat h0 ngheo, 110 can ngheo tinh Gia Lai giai clop 2021-2025 (pi tat la Ban Chi dao) nhu sau:
- Pho Chu tich UBND tinh phu trach linh vuc Van hoa - X-d" hOi lam Twang Ban Chi ciao;
- Giam dOc So LD-TB&XH lam Pho twang ban thuong true;
- Pho Giam doc So' LD-TB&XH phu trach linh vue giam ngheo lam Uy vien thuong true;
- Dai dien lath dao cac ca quan sau lam thanh vien Ban Chi ciao:
5
+ Van phony UBND tinh; So. Ice hoach va Dau tu; So. Tai Chinh; So Nong nghiep va Phat trien nong them; Ban Dan tOc; So' Cong Thuang; So Giao th6ng van tai; So Xay dung; So Gido chic va Dao tao; Sa Y te; So Tu phap; So Van hoa, The thao va Du lich; So. Thong tin va Truyen thOng; So Tai nguyen va Mai tnrang; So Khoa hoc va Cong nghe; So NOi vu; COng an tinh; Bao Gia Lai; Dai PT-TH Gia Lai;
+ Mai dai dien lanh dao cac ca quan: Uy ban MTTQVN tinh; HOi Wing dan tinh; HOi Cuu Chien binh tinh; Lien doan Lao dOng tinh; HOi Lien hiep Phu na tinh; Doan Thanh nien COng san H6 Chi Minh tinh; Chi nhanh Ngan hang CSXH tinh; Cpc Th6ng ke tinh; Bao hiem xa hOi tinh lam thanh vien.
1.2. Ban Chi dao soat h0 ngheo, 110 can ngheo tinh co trach nhiem:
- Chi dao, don d6c cac dia phuang to chuc ra soat 110 ngheo, hi) can ngheo, h0 c6 mire song trung binh ten dia ban town tinh dam bao chat luang, dung quy trinh va thai gian quy dinh;
- Chi dao cac thanh vien Ban Chi dao kiem tra, giam sat Ong tac ra soat h0 ngheo, 110 can ngheo, h0 co mix song trung binh a cac dia phuang, tham dinh ket qua ra soat caa dia phuang duqc phan Ong va thuc hien ding tac bao cao theo quy dinh;
- Kiem tra va phtic tra ket qua tong ra soat 110 ngheo, 110 can ngheo cila cap huyen trong thuang hop thay ket qua ra soat chua phu hop vai tinh hinh thuc to dm dia phucmg hoac c6 don thu khieu nal, to cao;
- T6ng hop trinh UBND tinh phe duyet ket qua ra soat h0 ngheo, 110 can ngheo, ho c6 mix song trung binh nam 2021 tren dia ban tinh.
2. Trach nhiem dm So LD-TB&XH
- Gitlp Ban Chi dao tong ra soat h0 ngheo, ho can ngheo tinh Gia Lai thuc hien cac nhiem vu dugc giao;
- Kiem tra, don dOc cac dia phucmg thuc hien ra soat ho ngheo, ho can ngheo, h0 co mix song trung binh; to chirc tap huan nghiep vu cho cac luc luting tham gia ra soat h0 ngheo, ho can ngheo, 110 c6 mix song trung binh theo quy dinh; huang dan cac dia phucmg dux hien he tilting cac bleu, mau bao cao va tham muu cho UBND tinh ban hanh quyet dinh phe duyet ket qua ra soat 110 ngheo, ho can ngheo nam 2021;
- Kip thai tong hop, bao cao UBND tinh va Truang Ban Chi ciao ra soat ho ngheo, ho can ngheo tinh Gia Lai xem xet, xir Vr nh11ng van de kh6 khan, vtrang mac trong qua trinh to chirc ra soat 110 ngheo, 110 can ngheo, ho co mirc song trung binh nam 2021 tren dia ban tinh;
- Ph6i,hop ding vai cac ,so, ban, nganh, dia phuang tuyen truyen cho cac nganh, cac cap va ngtrai dan biet va hieu ye chuan ngheo da chieu giai doan 2021 - 2025 theo quy dinh oh Chinh phu; y nghra, muc dich, yeu cau dm cuOc ra soat h0 ngheo, 110 can ngheo, h0 co mirc song trung birth nam 2021;
- Chi ciao UBND cAp,huyen to chirc thuc hien cap nhat kat qua ra soat 110 ngheo, ho can ngheo vao phan mem quan Vf ho ngheo dm tinh.
6
3. Trach nhiem cua Se( Thong tin va Truyen thong
- ChU tri, phi hap ding vai Sa LD-TB&XH chi dao, huemg dAn cac ca quan bao chi va he thonf th6ng tin ca sa tren dia ban tinh tang cuang con tdc thong tin, tuyen tuyen de cac cap, cac nganh va toan the nhan dan dugc biet va hieu v6 chuan ngheo da chieu giai doan 2021-2025 theo quy dinh cua Chinh phil; y nghia, mvc dich, yeu cau cua ra soat h6 ngheo, h0 can ngheo,,h0 co mirc song trung binh ram 2021; chi' tong viec phat hien, neu guang dien hinh tien tien trong giam ngheo;
- Huang dAn cac dia phuang tuyen truyen, thong tin ve ding song
giam ngheo ben yang va cu6c ra soat h6 ngheo, h0 can ngheo, h'6 c6 mire song trung binh nam 2021.
4. Bdo Gia Lai, Dai phat thanh - Truyan hinh Gia Lai: Phi hap vai cac ca quan, dan vi ce, lien quan day mph cong tac tuyen truyen n'a'ng cao nhan thirc ve vai tr6 trdch nhiem cua cac cap uy, chinh quyen va cua nguai dan ye tam quan tong, y nghia ra soat h6 ngheo, h6 can ngheo, h6 co miry song trung binh nam 2021 ten dia ban tinh, nhat la Quyet dinh s6 24/2021/QD-TTg ngay 16/7/2021 dm Thu Wang Chinh phu va Thong to so 07/2021/TT-BLDTBXH ngay 18/7/2021 dm BO LD-TB&XH.
5. Cdc ca quan thanh vien Ban Chi dao tong ra soat h6 ngheo, h0 can ngheo tinh Gia Lai c6 trach nhiem thirc hien cac nhiem vu da &roc phan ding; kip thoi xir ly nhang van de phdt sinh theo dung trich nhiem, quyen han; thuang xuyen bdo cao tinh hinh ye ket qua ra soat va nhimg van de phdt sinh, nhang kh6 khan, vuang mac cho Sa LD-TB&XH de tong hap bdo cao UBND tinh, Tnremg Ban chi dao ra soat ho ngheo, h6 can ngheo tinh Gia Lai xin 3'1 kien chi dao.
6. Trach nhiem UBND cac huyen, thi xa, thanh pito
- Thanh lap Ban Chi ciao ra soat h0 ngheo, ho can ngheo cap huyen va trien khai thirc hien cac nhiem vu quy dinh tai khoan 2 Dieu 10 Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg;
- Xay dtmg ke hoach va be, tri kink phi de to chdc ra soat ho ngheo, h0 can ngheo, h6 ca mirc song trung binh nam 2021 tren dia ban;
- Ph6 Nen, tuyen truyen mvc dich, y nghia, yeu eau dm ding tdc tong ra soat h6 ngheo, ho can ngheo, h6 c6 mirc song trung binh Mtn 2021 ten cac phuang tien truyen th6ng; khuyen khich cac ho gia dinh chu Ong dang ky tham gia;
- T6 chirc tap hudn nshiep vv cho cac ltrc ltrong tham gia ra soat h6 ngheo, h6 can ngheo, h6 c6 mix song trung binh theo quy dinh;
- Chi dao to chirc ra soat ho ngheo, h6 can ngheo, h0 c6 mire song trung binh tren dia ban theo dung quy trinh va dung thai han quy dinh;
- Kiem tra va to chirc phtic tra ket qua tong ra soat h6 ngheo, h0 can ngheo, h6 co mire song trung binh oh cap xa trong tnrang hop thay ket qua ra soat chua phi' hap vai tinh hinh thtrc to cua dia phuans hoac co dan thu khieu nai, to cao; to chirc kiem tra, giam sat, tham dinh cheo ket qua ra soat cua cac xa, phuang, thi tran;
TM. UY BAN NHAN DAN _T. CHU TICH
--;"- 04,p CHU TICH OZ.
7
- Phe duyat kat qua tong ra sodt h0 ngheo, h6 can ngheo, h0 c6 mix song trung binh nam 2021 tren dia ban de bdo cdo UBND tinh;
- Chi dao, huang dan UBND cap x5 ban hanh quyet dinh cong nhan danh sach h6 ngheo, h6 can ngheo va cap giay chimg nhan h0 ngheo, h0 can ngheo; danh sdch h0 thoat ngheo, h6 thoat can ngheo; cong nhan h6 lam nong, lam nghiap, ngu nghiap c6 mdc song trung binh nam 2021 ten dia ban theo quy dinh.
- TO chirc cap nhat thong tin ho ngheo, h6 can ngheo tren dia ban vac, He thong phan mem siarn ngheo tinh, lam co. so. thuc hian cac chinh sdch an sinh x5 h6i va danh gia ket qua thuc hian muc tieu giam ngheo hang nam;
- Chi ciao UBND cap xa thanh lap Ban Chi dao ra sodt h0 ngheo, ho can ngheo cap x5 va trien khai thuc hian cac nhiam vu quy dinh tai khoan 3 Dieu 10 Quyet dinh so 24/2021/QD-TTg;
- CHI tich UBND cap huyan chiu trach nhiam truac UBND tinh ya kat qua tong ra sodt ho ngheo, ho can ngheo, ho c6 mire song trung birth a dia phuang va ding tac cap giay chimg nhan ho ngheo, ho can ngheo, giay ding nhan ho CO mirc song trung binh cua Chu tich UBND cap x5.
7. Da nghi Uy ban Mg tran To qu6c,V* Nam tinh va cac to chirc chinh tri - x5 h6i tinh tham gia phi hop tuyen truyen ve Ke hoach nay; (long thai to chi.rc gidm sat va huang dan Uy ban MTTQVN cac dia phtrang, cac to chirc chinh tri - x5 hOi cac cap giam sat Cling tac ra sodt 116 ngheo, ho can ngheo, ho co mix song trung binh nam 2021 tren dia ban toan tinh.
Can cir not dung Ka hoach nay, Ban Chi dao ra sodt ho ngheo, ho can ngheo tinh Gia Lai; cac sa, ban nganh, down the cua tinh; UBND cac huyan, thi x5, thanh pho va cac to chirc, ca nhan lien quan khan truing trien khai dux hian; kip tiled phan dnh nhfing van de phat sinh va LD-TB&XH de xir 15, theo thdrn quyan, neu vuot thdrn quyan thi bdo cdo UBND tinh xem xet, quyet
Nei nh(in: -BO LDTBXH (di b/c); - T/T Tinh ity (di b/c); - T/T HDND tinh (di b/c); - Chit tich, cac PCT UBND tinh; - UBMTTQ VN tinh; - Cdc thanh vier' Ban Chi dao cac
Chuang trinh MTQG tinh; - Cdc so, ban, nganh cua tinh; - Cpc Thong ke tinh; - UBND cac huy0, thi xa, thanh pile); - Bao Gia Lai, Dai PT-TH Gia Lai (tuyen truyin); - CVP, cac PCVP UBND tinh; - Ltru: VT, KITH, TTTH, KGVX.
2021-08-29T10:00:57+0700
Vit Nam