2 Els Materials Dentrenament

 • View
  123

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 2 Els Materials Dentrenament

 • Els Materials dEntrenament

  Una guia per conixer les sessions dentrenament, les activitats i la seva pauta.

 • Els Materials dEntrenament

  Prefaci

  Glifing s un mtode basat en la utilitzaci de les TIC (Tecnologies de la informaci i comunicaci). Aquest mtode permet laplicaci dun programa dentrenament de la lectura. El programa es composa duna srie dactivitats que, presentades en un format ldic, permeten a les persones amb problemes lectors entrenar-se de forma intensiva i amena alhora.

  Lentrenament incideix en la millora de la velocitat de lectura, prenent com a base la consideraci que la fludesa lectora s el factor que millor caracteritza els problemes de lectura. La fludesa lectora, no s una dada amb valor en si mateixa per, correlaciona de forma molt significativa amb la capacitat de comprensi dels textos llegits i amb el fracs escolar.

  Lobjectiu del programa dentrenament s millorar lhabilitat lectora dels nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluda, per tal daugmentar el seu rendiment i permetrels que puguin aprofitar tota la seva capacitat intellectual. Aix mateix, el mtode t especialment en compte la dimensi emocional del problema, es per aix que hem desenvolupat un personatge, el Gif, que acompanya al nen durant tot el procs. Glif dona anims i feedback al llarg de les sessions.

  A travs del mtode Glifing, sentrenen intensivament els diferents aspectes que conformen el procs dadquisici i automatitzaci de la lectura: descodificaci grafema - fonema, segmentaci, memria de treball, articulaci, velocitat, morfosintaxi i comprensi. El mtode continua en constant evoluci per poder augmentar els indicadors de millora en lectura i els processos associats a aquest procs complex.

  El mtode Glifing permet fer una detecci preco dels problemes de lecto - escriptura, i un seguiment continuat de levoluci de lusuari. El sistema dentrenament combina el mtode Glifing i el ` Know How dAvesedari. Les indicacions per fer el pautatge de litinirari dels nens amb dificultats entre les sessions asegura la personalitzaci del sistema per cada usuari. Durant tot el procs la pauta de treball garanteix que lentrenament est fet a mida de les necessitats i del ritme de cada usuari.

 • Els Materials dEntrenament

  ndex

  1.1. Bases generals del disseny

  1.2. Les proves davaluaci

  1.3. Els agents

  1.3.1. Trinomi Entrenat-Entrenador-Glif

  1.3.2. Entrenador al gabinet

  1.3.3. Entrenador a lescola

  1.3.4. Administradors

  1.4. Les activitats

  1.4.1. Activitats de lectura

  1.4.2. Activitats de decisi

  1.4.3. Activitats de relaci

  1.4.4. Activitats de memria

  1.4.5. Activitats de lectura de textos

  1.4.6. Activitats de speech rate

  1.5. Les sessions dentrenament

  1.5.1. Lectura

  1.5.2. Morfologia

  1.5.3. Ortografia

  1.5.4. Memria

  1.5.5. Vocabulari

  1.5.6. Matemtiques

  1.6. La primera sessi

  ..........5

  ..........2l8

  ..........3

  ..........5

  ..........5

  .........10

  .........10

  .........10

  .........11

  .........12

  .........13

  .........16

  .........16

  .........17

  .........18

  .........19

  .........20

  .........21

  .........22

  .........22

 • Els Materials dEntrenament

  El mtode dentrenamentAquest segon captol pretn descriure, de la forma el ms exhaustiva possible, las ba-ses generals del mtode dentrenament: amb quin objectiu, qu i com sentrena.

  Un dels objectius del mtode Glifing s la detecci preco de les dificultats de lectu-ra. Per aix hem desenvolupat una bateria davaluaci per poder fer aquesta detecci des de 1 de primria i mesurar levoluci dels nens tant els que entrenin amb el nostre mtode com a la resta dalumnes del centre.

  En el segon apartat parlarem de aquesta avaluaci i explicarem el concepte de ledat lectora: com sha de aplicar i en qu es diferencia de ledat cronolgica.

  En el tercer apartat ens centrarem en els agents. Definirem quin rol assumeix cadascun dels participants del procs i quines funcionalitats tenen a la web de gesti que serveix com a suport virtual del mtode.

  Passarem a fer una descripci de las activitats que trobareu en el Glifing.

  I per ltim passarem a les sessions dentrenament, qu treballen i quina s la lgica in-terna de les mateixes.

  El Glifing s un mtode viu, flexible i adaptable. Aix significa que continuem am-pliant continguts segons les necessitats expressades pels nostres usuaris o detec-tades pels nostres entrenadors. Les actualitzacions seran inclosas tan aviat com les xperiences pilot ens ho permetran.

  Els dos darreres apartats sn clau per tots aquells usuaris que hagin de fer una pauta de sessions, ja que la lgica de pautatge quedar aqu, de alguna manera, explicitada. Gabinets i docents responsables en les escoles aquest capitol est es-pecialment dirigit a vosaltres.

 • Els Materials dEntrenament

  2.1. Bases generals del disseny

  El mtode dentrenament Glifing t com objectiu la detecci preco de les dificultats daprenentatge (especficament de la lectura) i la facilitaci de laccs als nens amb aquestes dificultats a un entrenament sistematitzat, adaptat i amb resultats contrastats durant els darrers cinc anys en repetides experncies escolars i clniques.

  El mtode dentrenament Glifing esta dissenyat per facilitar el procs dautomatitzaci de la descodificaci, incidint en lactivaci continuada dels circuits neuronals que po-sen en relaci parts especfiques del sistema visual que reconeixeran els trets grfics de les lletres i les paraules i parts especfiques del sistema auditiu que reconeixeran els sons representats per les grafies en qesti. El mtode dentrenament Glifing pro-voca lactivaci neuronal daquests circuits a travs de la presentaci de gran quantitat destmuls (paraules i no-paraules) que el nen ha de llegir.

  Aquest mdul de treball ha estat mpliament testat en els darrers anys del projecte. Ba-sant-nos en el treball analtic del llenguatge, hem constitut la sllaba com a pilar del disseny de lentrenament. Desprs de lestudi de les dades obtingudes podem dir que hem pogut sistematitzar la dificultat daquesta estructura en base a tres variables: com-plexitat sillbica, existncia de la paraula en la llengua del nen i longitud de la parau-la o no-paraula. En base a aquesta sistematitzaci de la dificultat la sllaba es presen-ta des de la seva concepci ms senzilla (monosllab composat de consonant i vocal), fins a les estructures ms complexes (polisllabs amb estructures consonant-conso-nant-vocal).

  A ms de sistematitzar i automatitzar lentrenament en decoding el mtode Glifing pro-posa en les seves activitats tasques que van destinades a potenciar la memria de tre-ball, la flexibilitat cognitiva (a travs del canvi de norma) i latenci sostinguda, amb activitats que requereixen concentraci i atenci. Aix mateix hem introdut sessions de treball de la conscincia fonolgica el que ens permet dir que el mtode est preparat per treballar amb nens a partir del primer curs de primria,

  Fruit dun contacte molt ms estret amb les problemtiques que es troben a les escoles, i pensant en com ajudar en el procs densenyament hem desenvolupat aix mateix un mdul dedicat al treball de la comprensi lectora. Lentrenament en les estratgies que permeten extreure la informaci del text es bsic per arribar a una aproximaci crtica al materials escrits, cosa indispensable en lera digital actual.

  Aix doncs, el mtode dentrenament actua sobre diferents mecanismes del procs lec-tor:

  Automatitzaci de la conversi grafe-ma-fonema

  Segmentaci sillbica

  Articulaci: vocalitzaci

  Flexibilitat cognitiva

  Memria de treball

  Memria de treball fonolgica

  Morfologia / sintaxi

  Ortografia

  Comprensi

  Atenci / Planificaci

 • Els Materials dEntrenament

  Aquests mecanismes sn entrenats amb lesfor del nen, per de manera ldica. Les activitats, el entorn visual, la companyia del Glif i, per descomptat, lacompanyament dun lector proper (pare, mare, avi/a, germ,..) fan que el nen es senti recolzat en el seu procs dentrenament.

  Les dades que es generan en una sessi determinada sn avaluades i valorades per un professional que dissenyar litinerari de cada nen particular en lentrenament. Seria com un entrenador personal on-line. Aquesta pauta de treball garanteix que lentrenament est fet a mida de les necessitats i del ritme de cada usuari. Les sessions es realitzen quatre dies a la setmana durant un perode que pot variar depenent de les caractersti-ques especfiques de cada entrenat.

  Els paquets dactivitats que es proposen en les sessions no han dimplicar ms de 10 minuts (en els nens de 1er) o 30 minuts (en els nens a partir de quart). Si es ne-cessita ms temps de treball sha de comentar al psicleg responsable.

  2.2. Les proves davaluaciEl sistema Glifing incorpora proves davaluaci de la capacitat lectora que van des de plantejaments ms qualitatius sobre la comprensi final dels textos, fins a detalls ms quantitatius i analtics que ens proveeixen de major informaci sobre en quin punt del procs dautomatitzaci de la lectura es troba el nen.

  Les proves de lectura del mtode Glifing fan especial incidncia en la valoraci del pro-cs de conversi grafema-fonema. Aquestes proves tenen un caire analtic que ens aju-da a determinar en quin punt de complexitat els nois i noies comencen a mostrar les seves dificultats. Daquesta manera podem accedir a les estructures que comencen a suposar un problema al nen amb dificultats, la qual cosa ens s molt til per iniciar el posterior entrenament.

  La bateria ha estat aplicada a 960 alumnes de primria al desembre - gener de (2011-2012) per 9 persones entrenades especficament per fer-ho de manera consistent