50
FAKULTET TEHNI Č KIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3 . ČAS 3. Elementi dizajna proizvoda

3. Elementi dizajna proizvoda

 • Upload
  aggie

 • View
  92

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FAKULTET TEHNI Č KIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3 . ČAS. 3. Elementi dizajna proizvoda. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

3. Elementi dizajna proizvoda

Page 2: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

KompozicijaPod kompozicijom proizvoda se podrazumeva raspored elemenata strukture, u okviru dotičnog proizvoda. Položaj pojedinih elemenata zavisi, pre svega, od njihove funkcije, mada u velikoj meri i ergonomski zahtevi i zahtevi bezbednosti imaju veliki uticaj na njihov konačan položaj. Međutim, neosporno je da se pri konstruisanju pojedini elementi mogu pomerati, do izvesne granice, ako se time poboljšava estetski izgled proizvoda.

Page 3: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.1 Prikaz karakterističnih kompozicija sa neorganizovanom (I) i organizovanom struktirom (ostala rešenja)

Page 4: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Kompoziciona ravnotežaPoložaj elemenata strukture, pored obezbeđenja aktivnih horizontala i vertikala, mora biti tako organizovan da se njime spreči koncentracija (grupisanje) komponenata struktute.

Page 5: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.2 Grafički prikaz neuravnotežene (1) i uravnotežene (2-4) strukture, kao i načina njenog uravnotežavanja

Page 6: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.3 Izgled kompoziciono neuravnotežene forme komandne table i mogućih načina kompozicionog uravnotežavanja

Page 7: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.4 Karakteristični modeli simetričnih tela, na kojima je prikazan uticaj odnosa dimenzija na kompozicionu neuravnoteženost strukture. Modeli (1, 6, 10) deluju stabilno dok oblici (5, 9 i 13) deluju nestabilno

Page 8: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.5 Prikaz načina kompozicionog uravnotežavanja forme, dopunjavanjem strukture gubi se osećaj da je konstrukcijapoddimenzionisana (1)i predimenzionisana (2)

1 2

Page 9: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

SimetrijaSimetrija, tj. simetrično postavljanje komponenata strukture i uopšte detalja na proizvodu, veoma povoljno utiče na kompozicionu ravnotežu i lep izgled proizvoda, zbog čega se uvek nastoji da se proizvodi izrađuju kao simetrične forme (sl.3. 6).

Page 10: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.6 Prikaz postupka isticanja simetričnosti, izradom većeg broja simetričnih detalja

Page 11: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

1 2 3 4

Slika 3.7 Geometrijski model simetričnog dela (1), sa malom asimetrijom (2) i (3), pri kojoj se stiče utisak da je greška u izradi, i velikom asimetrijom (4)

Page 12: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

ProporcionalnostProporcionalnost je jedan od najvažnijih faktora forme i ima izuzetno veliki uticaj na lep izgled proizvoda. Značaj proporcionalnosti su uočile još arhitekte starog Egipta i Grčeke koji su, zahvaljujući tome, uspeli da stvore predivne građevine čijoj lepoti se čovečanstvo još i danas divi (sl.3.8).

Page 13: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.8 Prikaz objekta rojektovanog u proporcijama "zlatnog preseka"

Page 14: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.29 Uticaj proporcionalnosti na veličinu i položaj detalja

Page 15: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Elementi formeLinija je najzastupljeniji element forme. Ona se javlja kao ivica (kontura) na svakoj konstrukciji i kao element na samoj površini. Osnovna odlika linije je težnja za kontinuitetom. Ako taj zahtev nije ispoštovan javlja se osećaj neusklađenosti, koji veoma nepovoljno utiče na estetski izgled proizvoda.

Page 16: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.10 Karakteristični oblici konture horizontalne glodalice, sa prikazom težnje za kontinuitetom linije

dobro rešenje

Page 17: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.11 Karakteristični primeri primene linija na konstrukciji1 - horizontalne linije2 - konstrukcija sa postamentom 3 - vertikalne linije i4 - kose linije

1 2

3 4

Page 18: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.32 Izgled karakterističnih rešenja tekstura koje se koriste u mašinstvu

Page 19: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

1

2

Slika 3.13 Elementarni oblici - primitivi:(1) osnovni oblici i (2) delovi osnovnih oblika

Page 20: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.14 Model vozila simetričnog i nesimetričnog oblika

Page 21: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

HarmonijaPod harmonijom se podrazumeva usklađenost oblika (jedinstvo forme), usklađenost boje i oblika, kao i usklađenost proizvoda sa okolinom. Harmonija boje i oblika najviše utiče na dopadljivost proizvoda (sl.3.15) zbog čega joj se posvećuje velika pažnja.

Page 22: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.15 Karakteristično rešenje fonometra kod kojeg je postignuta harmonija oblika

Page 23: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

RitamDa bi se izbegla monotonost kompozicije praktikuje se primena različitih detalja po obliku, veličini i boji. Pravilno ponavljanje tih detalja naziva se ritmom (sl.3.136). Ritam, kod posmatrača, izaziva poseban čulni doživljaj zbog čega se često koristi u dizajnu.

Page 24: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.16 Karakteristični načini isticanja i neutralisanja fenomena ritma na vagonima metroa

Page 25: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

AkcenatPotreba za isticanjem pojedinih detalja na proizvodu zahteva sprovođenje posebnog zahvata, koji se naziva akcentiranje, i on se vrši oblikom, bojom i osvetljenošću. Akcentom se obično ističu pojedini detalji na proizvodu, da bi se olakšalo rukovanje, ili rastavljanje, ili da bi se poboljšao izgled proizvoda. Na primer, dirke na tastaturi (sl.3.17) boje se drugačijom bojom od osnovne, da bi se lakš

Page 26: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.17 Primeri akcentiranja detalja na proizvodu (tastature i monitora) bojom, kako bi se skrenula pažnja posmatrača na njih

Page 27: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

PlastičnostAko površina nije ravna onda se za nju kaže da je plastična. Plastične forme uvek deluju mnogo lepše od ravnih, pa se zato plastičnost često koristi pri oblikovanju proizvoda (sl.3.18).

Page 28: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.18 Prikaz načina stvaranja plastičnih formi proizvoda. Najpovoljnije simetrično rešenje je (3) dok je najpovoljnije nesimetrično rešenje (7)

Page 29: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

OrnamentPod ornamentom se podrazumeva ukras koji se postavlja na spoljašnosti proizvoda, da bi se poboljšao njegov opšti izgle.

Page 30: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.19 Karakterističan način postavljanja ornamenta na alatnoj mašini, dobro rešenje (1) i loše rešenje (2) bez i (3) sa puno ornamenata

Page 31: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

SenkeSenke nastaju na plastičnim proizvodima usled dejstva prirodnog ili veštačkog osvetljenja.

Page 32: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.20Karakteristični primeri plastičnih detalja na proizvodu i senki koje one stvaraju

Page 33: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

BojaBoja je izuzetno važan element proizvoda, kojem se danas posvećuje posebna pažnja, ne samo da bi se poboljšao estetski izgled proizvoda, već da bi se korisniku skrenula pažnja na funkciju pojedinih elemanata, na opasnosti koje od njih prete, kao i da bi se izvršila zaštita proizvoda od štetnih spoljašnjih uticaja.

Page 34: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Tabela 3.1: Pregled osnovnih karakteristika pojedinih boja

Boja Utisak udaljenosti Utisak toplotePsihološka stimulacija

Plava Velika Hladno Umirujuća

Zelena Velika Vrlo hladno do neutralnog Vrlo umirujuća

Crvena Bliska Toplo Vrlo stimulativna

Narandžasta Vrlo bliska Vrlo toplo Stimulativna

Žuta Bliska Vrlo toplo Stimulativna

MrkaVrlo bliska

sputavajućaNeutralno Stimulativna

Ljubičasta Vrlo bliska HladnoAgresivna

deprimirajuća

Page 35: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.21 Karakterističan način bojenja motocikla, da bi postao uočljiviji pri kretanju na putu

Page 36: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Grafička sredstva informisanjaPod grafičkim sredstvima informisanja podrazumevaju se : - grafički simboli, - piktogrami, - logotipi i - razni natpisi informativnog karaktera.

Page 37: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Grafički simboli (sl.3.22) predstavljaju jednostavna grafička rešenja, atraktivnog izgleda i laka za pamćenje. Oni su karakteristićni za svakog proizvođača ponaosob i imaju za cilj jednostavno prepoznavanje i razlikovanje proizvoda pojedinih proizvođača.

Page 38: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.42 Karakteristična rešenja grafičkih simbola

Page 39: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Piktogrami (sl.3.23) predstavljaju stilizovani grafički prikaz pojedinih aktivnosti ili stanja koja informišu posmatrača o tom događaju ili stanju. Oni, praktično, predstavljaju međunarodni jezik komuniciranja. Neki su standardizovani tako da se njihov oblik i značenje ne mogu menjati, dok su drugi podložni manjim dizajnerskim izmenama.

Page 40: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.43 Karakteristična rešenja piktograma

Page 41: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Logotipi (sl.3.24) predstavljaju stilizovano ispisan naziv proizvođača, ili proizvoda, lak za čitanje, prepoznavanje i pamćenje. Oni su, po pravilu, zaštićeni patentom (njihov oblik i boja) i ne može ih niko, bez posebnog odobrenja vlasnika, koristiti.

Page 42: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.24 Karakteristična rešenja logotipa pojedinih vodećih kompanija

Page 43: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.45Karakteristično rešenje natpisa na pločici motornog reduktora proizvođača SEW

Page 44: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.46Karakteristično rešenje natpisa na limenoj ambalaži

Page 45: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Za ispisivanje tekst mogu se koristiti velika slova, koja se nazivaju - VERZAL, mala slova - kurent, velika slova sa prvim slovom veće visine, - KAPITALIK, normalna slova - Normal, masna slova - bold, normalne debljine - normal, tanka - lajt (light), uspravna slova - normal ili regular, kosa slova - italic, pisana slova - kurziv, itd. Pored toga, treba imati u vidu da pojedine visine slova imaju svoje uobičajene nazive, na primer, PETIT (8 pt), BORGIS (9 pt), GARMOND (10 pt), CICERO (12 pt), itd.

Page 46: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČASStil Pod stilom se podrazumevaju specifične

odlike pojedinih elemenata dizajna, koji su karakteristični za pojedine vremenske periode i umetničke pravce. Na primer, za pojedine stilove su karakteristične oble linije a za drugi pak četvrtaste, ili jednostavne i složene linije i sl. U ranijem periodu, posebno periodu ručne proizvodnje, stilovi su bili jako izraženi, međutim danas, kada je proizvodnja mehanizovana oblici se prilago|avaju jednostavnoj mašinskoj proizvodnji pa se stilovi manje ispoljavaju. Uglavnom se ispoljavaju preko oblika konture i detalja na proizvodu.

Page 47: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.47 Prikaz ručnih satova koji su urađeni u različitim stilovima (1) u tzv. klasičnom i (2) u sportskom

1 2

Page 48: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

ModaZa gotovo sve proizvode moda predstavlja značajan faktor koji utiče na dizajn i plasman proizvoda. Sa stanovišta tržišta ona predstavlja dominiranje jednog proizvoda na određenom segmentu tržišta u određenom vremenskom trnutku. Ona istovremeno predstavlja ukus, običaj i način. Ne uvažavanjem modnih zahteva ne može se obezbediti uspeh proizvoda na tržištu (sl.3.28).

Page 49: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Slika 3.48 Prikaz mobilnih telefona koji su urađeni u razliitim modnim pravcima, sa (1) sada već zastarelim i (2) trenutno modernim dizajnom

1 2

Page 50: 3.  Elementi dizajna proizvoda

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 3. ČAS

Hvala na pažnji!