Aleksander Golob MKGP

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aleksander Golob MKGP. Prihodnost obravnave ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU ter njen pomen za upravljanje ekosistemov v Sloveniji. Skladišča in kroženje ogljika. Ogljik v gozdu : Pred vplivom človeka : 825 Gt Zdaj : 321 Gt. Letne emisije zaradi REDD : 1,6-5,9 Gt. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Aleksander Golob MKGP

 • Prihodnost obravnave ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU ter njen pomen za upravljanje ekosistemov v SlovenijiAleksander GolobMKGP

 • Skladia in kroenje ogljikaOgljik v gozdu:Pred vplivom loveka: 825 GtZdaj: 321 GtAtmosfersko skladie ogljika: 1700: 578 Gt1999: 766 GtLetne emisije zaradi REDD: 1,6-5,9 Gt

 • Source: ZGSARSOGozdovi v Sloveniji glede na njihove funkcijeForest cover 60%Growing stock 300 m3 per hectarezeleno: zavarovana obmojarumeno: Natura 2000 pribl. IUCN kategorija IVSonaravno gospodarjenje naj bi zagotavljalo multifunkcionalnost, vkljuno z biodiverziteto in podnebnimi spremembami.

 • A. GolobSonaravno grajen gozd/Venamenski gozdVloekGospodarski uinkiEkoloki uinkiSocialni uinkiVloekSpremenjen gozdGospodarski uinkiEkoloki uinkiSocialni uinkiSonaravni gozd in alternativiNaravni gozdSocialni uinkiGospodarski uinkiEkoloki uinkiVloekRazmerje do varovanih inzavarovanih obmoij danes in jutriPristop zakona o gozdovih

 • Razvoj lesne zaloge v slovenskih gozdovih Ali je lahko ponor trajen? Upotevan uinek poveanja povrine in hektarske zaloge. Source: (Bonina 2007)Optimalna lesna zalogaMalo prostora za ponor

 • F neto vezava ogljika v ekosistemu na podlagi fotosinteze, S senja, I izvoz lesnih proizvodov, U uvoz lesnih proizvodov, O odloitev izrabljenih ali neuporabljenih lesnih proizvodov, N nadomestni uinek zaradi uporabe lesnih proizvodov namesto drugih materialov, E emisije CO2 zaradi (1) izgub pri dekompoziciji organske snovi v gozdovih, (2) kurjenja lesnih gozdnih proizvodov, (3) kurjenja odloenih lesnih proizvodov in (4) oksidacije odloenih lesnih proizvodov.

  Tokovi in skladia ogljika v organski snovi povezani z gozdom (prirejeno po IPCC)

 • Strategije blaenja podnebja povezane z gozdomGozdovi (in lesni proizvodi) kot ponori ogljika 1 m3 of conifer wood increment = 0,83 t of sequestrated CO21 m3 of broadleaf wood increment = 1,03 t of sequestrated CO2

  Nadomeanje fosilnih gorivLes za kurjavo ali gorivo (energijski les) 1 m3 of wood used for energy instead of oil saves 1 t of CO2Prihranek energije zaradi rabe lesa namesto drugih materialov1 m3 of sawn timber used instead of heavy concrete = 1,013 t of CO2 savings1 m3 of sawn timber used instead of red bricks = 0,922 t of CO2 savings

 • Primerjava scenarijev uinka gospodarjenja z gozdovi na blaenje podnebjaA. Golob

 • PragozdGospodarjen gozdVeliko vrst je vezanih na raznolike strukture in odprte povrine veinoma je potrebno aktivno gospodarjenje300 m3/ha700 m3/ha330 - 360 m3/haBiotska raznovrstnost v pragozdu v primerjavi z gospodarjenim sonaravnim gozdomPosledice za prirastek?75% prirastkaA. Golob

 • Obravnava ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU (1)

  LULUCFLand use, land use change and forestry

  Obraunavanje sprememb ogljika v biosferi

  Nenatannost metod je velik problem veinoma omejitev na gozdarstvo

 • Obravnava ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU (2)Metoda bruto neto CFF(LB) = CFF(G) CFF(L) Kjer je:CFF(LB) = letna sprememba ogljika v ekosistemu, ton C/letoCFF(G) = letno poveanje ogljika zaradi prirastka biomase, ton C/letoCFF(L) = letno zmanjanje zalog ogljika zaradi izgube biomase, ton C/leto ali CFF(LB) = (C2 C1)/(t2 t1)

  Kyoto obdobje omejitve (SI 1,32 Mt CO2)Pogajanja 2013-2020 nesprejemljivo zaradi prevelike demotivacije za ukrepanje v ciljnih sektorjih in nenatannosti metode zahteve po omejitvah najve 6% priznanega ponora glede na emisije v izhodinem letu

 • Metoda neto neto

  obraunani ponor/emisija = ponor v obraunskem obdobju ponor v referennem obdobju (letu)

  Primer:obraunani ponor/emisija = - 4 Mt (-5 Mt) = + 1 Mt (emisija)

  Motiv: zmanjanje priznanega obrauna ponorov.Drave, ki so imele v preteklosti velik ponor bi bile kaznovane.

  Obravnava ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU (3)

 • Metoda z referenno vrednostjo

  obraunani ponor/emisija = ponor v obraunskem obdobju referenna vrednostPrimer:obraunani ponor/emisija = - 4 Mt (-3 Mt) = - 1 Mt (ponor)

  Referenna vrednost se izrauna na podlagi:Dosedanjih ponorov, kot so bili prikazani v vsakoletnih inventurah toplogrednih plinov (za SI 10 Mt letno)Starostne struktureDosedanjega gospodarjenja z gozdoviGospodarskih aktivnosti po scenariju BAUKontinuiteto gospodarjenja z gozdovi v prvem obraunskem obdobju

  Obravnava ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU (4)

 • Predlog RF za SI:RL2013-2020 = - (9.660.626 7.245.470) * 1,256 = - 3.033.437 ton CO2ekv/yrGlavna argumenta:NGP2007: senja naj bo 75% prirastkaStarostna struktura slovenskih gozdov (ZGS Veseli, 2011)

  Obravnava ponorov/izpustov ogljika v okviru UNFCCC in EU (5)

 • A. GolobPregled tevila gozdnih vrst po skupinah habitatov vrst

  Legenda:AkmpSonaraven gozd vejih kompleksovAkxSonaravne strukture (prebiralne) s poudarjenim klimaksnim znaajemAodSonaraven skupinsko postopno gospodarjen gozd z veliko odmrlega drevjaAhdSonaraven skupinsko postopno gospodarjen gozd z veliko habitatnega drevja AgrSonaraven gozd z bogato grmovno plastjoBPresvetljen gozd oziroma gozd z vejimi pomladitvenimi povrinamiBhdPresvetljen gozd z veliko habitatnega drevjaBzlPresvetljen gozd z bogato zelino plastjo (posebnih vrst)BrbGozd s pestrim robomBmkrPresvetljen gozd z mokrii

  SkupinaAkxAodAhdAgrAkmpBBzlBhdBrbBmkrRastline25Mahovi2Sesalci33Plazilci1Dvoivke3Kaji pastirji1Hroi1911Metulji131Ptii25111104Skupaj3116133213127

 • Natura 2000 vrste sonaravnega gozda vejih kompleksov (Akmp)Foto: Staffan Widstrand /www.tunturisusi.com/karhu/Slika: http://www.cedarcreek.umn.edu/mammals/midsize/canis-lupus.jpg

 • Sonaravne strukture (prebiralne) s poudarjenim klimaksnim znaajem (Akx)Foto: Michael Lth

 • Sonaraven skupinsko postopno gospodarjen gozd z veliko odmrlega drevja (Aod)

 • Sonaraven skupinsko postopno gospodarjen gozd z veliko habitatnega drevja Ahd)

 • Sonaraven gozd z bogato grmovno plastjo (Agr)

 • Presvetljen gozd oziroma gozd z vejimi pomladitvenimi povrinami (B)

 • Presvetljen gozd z veliko habitatnega drevja (Bhd)

 • Presvetljen gozd z bogato zelino plastjo (posebnih vrst) - Bzl

 • Gozd s pestrim robom (Brb)

 • A. GolobMonitoring ohranjenosti kot del nartovalskega procesaPoroaj