of 26 /26
(JY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM TINH GIA LAI Oc 1p - Tiy do - Hnh phüc S: 18611KH-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 8 nãm 2019 KE HOACH .. .x Phoi hçvp to chtrc Sr kiçn Trinh dien, ket noi cung cau cong nghç - TECHDEMO 2019 và Hi nghj v hot dng frng diing, chuyên giao cong ngh näm 2019" Can cCr Quyt djnh s6 1234/QD-BKHCN ngày 13/5/2019 cüa B Khoa hQc A .. . va Cong nghç ye vice phe duyçt ke hoch to chuc hot dung Trinh dien, ket no' cung cu cong ngh" va Hi nghj v hot dng crng dung, chuyn giao cong ngh dja phrnmg näm 2019; Can ci'r Quyt djnh s6 355/QD-UBND ngày 27/6/2019 cUa Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai thành 1p Ban T chi'rc S%r kiin "TrInh din, kt n cung câu cong ngh" và Hi nghj v hot dng rng dung, chuyn giao cong ngh dja phucing nAm 2019; Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai ban hành k ho?ch phi hqp vth B Khoa hQc và Cong ngh t chirc hot dng Trinh din, kt n6i cung cAu cOng ngh và Hi nghj v hot dng Crng dng, chuyn giao cong ngh dja phucing nam 2019 v6i các nOi dung sau: I. TEN GQI: Sr kiin "TrInh din, kt ni cung cu cong nghf- TECHDEMO 2019 và Hi nghj v hot dng frng ding, chuyn giao cong ngh nam 2019" Chü d chui hoat dng "Kit nái cong ngh, bi1 n/zjp cu3c cdch mgng cong nghip 4.0" II. MIJC DICH, Eu CAU 1. Mzc dIch - Thüc dy hcrp tác dAu tu nghiên cru Crng ding, phát trin và d6i mói cOng ngh trong doanh nghip và các ngành, linh vrc uu tiên; - Nãng cao chit hiçrng và hiu qua cüa hot dng xüc tin chuyn giao cOng ngh, kt ni cung cAu cOng ngh giita khu vuc doanh nghip trong nuc vài các vin nghiên ci'ru, tru?ing di hQc trong nuOe và nuâc ngoài theo nhu cu cüa các doanh nghip; cung cp thông tin cong ngh, tu vn cong ngh cho doanh nghip, kt nM doanh nghip vth thj tru&ng.

(JY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM …gialai.edu.vn/upload/18282/20190830/9110e321ca07c... · (JY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM TINH GIA LAI Oc 1p

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of (JY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM...

 • (JY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM TINH GIA LAI Oc 1p - Tiy do - Hnh phüc

  S: 18611KH-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 8 nãm 2019

  KE HOACH .. .x Phoi hçvp to chtrc Sr kiçn Trinh dien, ket noi cung cau cong nghç -

  TECHDEMO 2019 và Hi nghj v hot dng frng diing, chuyên giao cong ngh näm 2019"

  Can cCr Quyt djnh s6 1234/QD-BKHCN ngày 13/5/2019 cüa B Khoa hQc A .. • . va Cong nghç ye vice phe duyçt ke hoch to chuc hot dung Trinh dien, ket no'

  cung cu cong ngh" va Hi nghj v hot dng crng dung, chuyn giao cong ngh dja phrnmg näm 2019;

  Can ci'r Quyt djnh s6 355/QD-UBND ngày 27/6/2019 cUa Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai thành 1p Ban T chi'rc S%r kiin "TrInh din, kt n cung câu cong ngh" và Hi nghj v hot dng rng dung, chuyn giao cong ngh dja phucing nAm 2019;

  Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai ban hành k ho?ch phi hqp vth B Khoa hQc và Cong ngh t chirc hot dng Trinh din, kt n6i cung cAu cOng ngh và Hi nghj v hot dng Crng dng, chuyn giao cong ngh dja phucing nam 2019 v6i các nOi dung sau:

  I. TEN GQI: Sr kiin "TrInh din, kt ni cung cu cong nghf-TECHDEMO 2019 và Hi nghj v hot dng frng ding, chuyn giao cong ngh nam 2019"

  Chü d chui hoat dng "Kit nái cong ngh, bi1 n/zjp cu3c cdch mgng cong nghip 4.0"

  II. MIJC DICH, Eu CAU 1. Mzc dIch

  - Thüc dy hcrp tác dAu tu nghiên cru Crng ding, phát trin và d6i mói cOng ngh trong doanh nghip và các ngành, linh vrc uu tiên;

  - Nãng cao chit hiçrng và hiu qua cüa hot dng xüc tin chuyn giao cOng ngh, kt ni cung cAu cOng ngh giita khu vuc doanh nghip trong nuc vài các vin nghiên ci'ru, tru?ing di hQc trong nuOe và nuâc ngoài theo nhu cu cüa các doanh nghip; cung cp thông tin cong ngh, tu vn cong ngh cho doanh nghip, kt nM doanh nghip vth thj tru&ng.

 • - Ton vinh, ghi nhn kip thii các doanh nghip san xut và kinh doanh có dóng gop tIch cc, hiu qua trong vic nâng cao nang 1c cong ngh, phát triên kinh th - xA hi và bão v môi tril&ng.

  - Phát trin h thng t chfrc (mg ding, chuyn giao cong ngh dja phtrcmg theo Lut Chuyn giao cong ngh nä.m 2017; d xuAt các giãi pháp d nãng cao vai trô, hiu qua cüa Trung tam Ung diving tin bO KH&CN trong hoat dng (mg diing, di mài và chuyn giao cong ngh tai các dja phucmg.

  - Tang ci.r&ng các hoat dng truyn thông v các mô hInh doanh nghip (mg diing cong ngh, di mài cong ngh thành cong mang 1aj hiu qua cao.

  - M& rng ca hi tim hiu, tip can, (mng diing, chuyn giao và di mâi cong ngh cüa các Ca quan, doanh nghip cUa Ca rnrâc, khu vrc Tây nguyen và tinh Gia Lai; k kt chuyn giao cOng ngh và cp giy ch(mng nhn du tii vào Gia Lai cho các doanh nghip.

  2. Yêu cu

  - Các sir kiin, hi nghj, hi thâo, din dan dirqc t ch(rc theo dUng chU d& có sir phM hcip chat ch giUa B Khoa hQc và Cong ngh, UBND tinh Gia Lai và các dan vj có lien quan.

  - Phi hçip t6 ch(rc Sr kiin "Trinh din, kt n6i cung cu cong ngh" và Hi nghj v hoat dng (mg dung, chuyn giao cong ngh näm 2019 (sau day gçi tAt là Su kin) phãi thit thc, hiu qua, dê xut các giãi pháp khã thi d phát trin vUng.

  - Thông qua các t ch(rc qu6c th, hip hi doanh nghip d mäi g9i các nhà du tr hcip tác (mg ding, dM mâi và phát trin cOng ngh trong Ca ni.râc và tai tinh Gia Lai.

  III. QUY MO

  - Sr kin do BO Khoa h9c và Cong ngh chU tn, ph6i hçip vài tinh Gia Lai t ch(mc ô quy mO quc tê.

  - Lçrc luvng tham gia các hoat dng: Dir kin khoâng 1.800 ngi.thi

  - S hrcing khách m?yi: Di.r kin khoângl .000 ngithi

  - s6 luqt ngithi tâi dr các hoat dng tai S%r kin: Dtr kin khoáng 25.000 - 30.000 hrçit ngithi.

  IV. THfl GIAN, DIA DIEM: Sr kin din ra trong 03 ngày, t(m ngày 06/11 den ngãy 08/11/20 19 t?i thành phô Pleiku, tinh Gia Lai.

  V. NO! DUNG

  1. Hçp báo cong b sir kin

  a. Thyi gian: Trong tháng 10/2019 (sau hQp báo cia B5 KT-I&CN tgi Ha N(51).

  b. Dja dim: Ti Hôi tnxng 2/9, thành pM Pleiku, tinh Gia Lai.

  2

 • c. Thànhphn hQp báo:

  - Chü trI h9p báo. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh; Sâ Khoa hQc và COng ngh; di din lath dao Cc iYng dicing và Phát trin cong ngh.

  - Thành phdn m&i hQp: Ban Tuyên giáo Tinh Uy, S Thông tin và Truyn thông, các phóng viên báo, dài trung iiclng, tinh, phóng viên thuing trü ti tinh.

  d. Ni dung h9p báo:

  - Cong b6, cung cAp thông tin v các hot dng cüa sr kin-mang tInh chAt tin d gay sir chü don nhn cüa giài truyn thông và Cong chüng.

  - Vai trô, nghia cüa hoat dng t'rng ding, chuyn giao và dM mri cong ngh d phát trin các san ph.m chU lirc, nâng cao näng scAt, chAt h.rçing san phm hang hóa và si'rc cnh tranh cüa doanh nghip, thi.rang hiu.

  - Giái dáp các ni dung c.n tIm hiu cUa các Ca quan truyn thông v các hoat dng lien quan dn khoa hc cOng ngh và sir kin; Truyn thông v hot dng và cong b các nhà tài trçc cho chuong trInh.

  d. Ca quan chU tn:

  - CJy ban nhãn dan tinh;

  - S& Khoa hc và Cong ngh;

  - Cic 0ng ding và Phat trin Cong ngh.

  e. T chrc thc hin: S& Khoa hc và Cong ngh chuAn bj ni dung hçp báo và các diu kiin cAn thit khác tai cuc hop.

  2. Hi thão Giám dc các Trung tam, t chfrc frng ding, chuyn giao cong ngh dja phtwng

  a. Thyi gian: 08h00' - 1 lhOO', ngày 06/11/2019

  b. Dja dim: K.hách sn Hoâng Anh Gia Lai, Tp Pleiku, tinh Gia Lai.

  c. Thãnh phAn tham dr: Khoãng 80 dai biu,

  - Chz trI h3i tháo: Cic Ung diing và Phát tnin cong ngh; Vi Khoa hc và Cong ngh dja phuang; So Khoa hc và Cong ngh tinh Gia Lai.

  - Thành phn dt: Dai din lath dao Ciic 0ng ding vã Phát trin Cong ngh; các SO KH&CN; các Trung tam rng ding tin b khoa hc và cong ngh (hoc các dan vj thrc hin chfrc náng irng diving, chuyn giao cong ngh) trirc thuc SO KH&CN cac tinh, thành ph tr1rc thuc Trung uang.

  d. Ni dung hi thão:

  - Trao di, tháo 1u.n, dánh giá v hoat dng cCia các Trung tam trong näm 2019 và djnh hirOng näm 2020. D xuAt giãi pháp cho h thng Trung tam trên cã nuoc.

  3

 • - Tng hcrp kin chung cho 06 vüng KH&CN phvc vi1 vic trao di, thão 1un tai Hi nghj v hot &ng frng diing, chuyn giao cong ngh 1&n thu 12 nAm 20 19.

  d. Dtyn vj chU trI:

  - Cic Ung diing và Phát trin cong ngh;

  - Vii Khoa h9c và Cong ngh dja phucing;

  - Sâ Khoa hçc và Cong ngh tinh Gia Lai.

  e. T chi'rc thc hin: Cic Ung dicing và Phát trin cOng ngh (theo id hogch cüa B5 Khoa hQc và Cong ngh)

  3. Khai trirong f)im kt ni cung cu cong ngh ti Gia Lai

  a. Thii gian: Tr 14h00 -16h00, ngày 06/11/2019.

  b. Da diem: Sc, Khoa hoc va Cong nghe, 98B Phm VAn Dong, thanh pho Pleiku, tinh Gia Lai

  c. Thành ph.n tham dir:

  Lânh dao B Khoa hQc và Cong ngh; LAnh dao UBND tinh Gia Lai; lãnh dao UBND cac tinhlthành ph trirc thuc trung irong; Doanh nghip, hip hi doanh nghip, các t chi.'rc chuyn giao cOng ngh, các nhà khoa h9c, to chirc, cá nhan; Sâ KH&CN, Trung tam UDTBKHCN 63 tinh, thành pM; Co quan thông tn, bão chI, truyên thông.

  S lucrng di biu tham dir: Khoáng 100 ngui.

  d. Ni dung, chi.r(mg trInh:

  - Tuyên b 1 do, giâi thiu di biu;

  - Phát biu ci'ia länh do B Khoa hçc và Cong ngh;

  - Phát biu cUa lath do UBND tinh Gia Lai;

  - Nghi thi.rc khai trrnmg Dim kt ni;

  - Tham quan Dim kt ni cung cu cong ngh: Khu trirng bay san phm KH&CN din hInh; Khu trInh din mô hInh cong ngh; Khu tir v.n, kt ni cung cAu cong ngh tnrc tuyn.

  - K& thüc chuong trmnh.

  (Co kjch ban chi tiEt cza Ban T ch&c,)

  d. T chuc thirc hin: Sâ Khoa h9c và Cong ngh chü trI, phi hçp vOi Cc Ung dicing và Phát trin cong ngh, don vj t chuc sir kiên.

  4. L khai mc TrInh din, kt ni cung cu cOng ngh nAm 2019 và Ton vinh doanh nghip di m&i cOng ngh tiêu biu:

  4

 • Chtrang trinh dircic truyn hinh tivc tip trên song Dài Truyn hInh Vit Nam và Dài Phát thanh — Truyn hmnh các tinh, thãnh.

  a. ThOri gian: Tr 20h00' -21h00', ngày 06/11/2019

  b. Dja dim: Ti Quâng tnr&ng Dai Doãn K6t, thành ph6 Pleiku, tinh Gia Lai

  c. Thãnh phAn tham dir:

  - Dgi din Mn/i dço trung wang: Chmnh phü, BO Khoa h9c và Cong ngh; PhOng Thircing m?i và Cong nghip Vit Nam;

  - Dcii din Mnh dgo tin/i: Tinh üy, HOi dng nhân dan, Uy ban nhãn dan, Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh, Doàn di biu Quc hi tinh;

  - Khách qucc t: Dai sCr quán, Tng 1nh sir quán, Lnh sir quán mt so nuâc, ving 1nh th& Nht Ban, Han Qu6c, Lao, Trung Qu&, Israel... và cac t chrc qu& t ti Vit Nam;

  - DQi diçn Mn/i dgo bç5, ngành, dja phuttng, dan vj: Các b, ban, ngành trung uxng; Tinh üy, Uy ban nhãn dan các tinh, thành ph trrc thuc trung ircmg; các doanh nghip, hip hi doanh nghip, các t ehirc chuyn giao cong ngh trong ni.râc và qu& t; các tru&ng di hçc, vin nghiên cCru; Sâ Khoa h9c và Cong ngh, Trung tam tTng diing TBKHCN 63 tinh, thành ph6; các nhà khoa h9c, nhóm nghien cfru tim näng có kt qua nghiên c(ru KH&CN, các nhà sang ch; các tëi chi'rc tIn dung; các t chi'rc, cá nhãn trong và ngoãi rnrâc...;

  - Báo c/il: Lânh do, phong viên các co quan thông t.n, báo chI, truyn thông trong và ngoài rnrâc.

  s6 lircing dai biu tham dir: Khoâng 1.000 ngu&i.

  d. Ni dung, chixcing trinh:

  d. 1. Chwcing trInh ngh thu4t tlng hQp: Th?ii hrcing 30 phüt, do don vi t chIrc sr kin dan dirng, thigrc hin;

  d2. Chitang trinh chlnh thtc:

  - Tuyên b l do, giài thiu di biu;

  - Phát biu khai mac cUa dai din lnh dao BO Khoa h9c và Cong ngh;

  - Phat biu chào mfrng cüa länh dao tinh Gia Lai;

  - Plum giâi thiu hInh ãnh và kt qua ni bt v hoat dng kt ni cung cAu cOng ngh, doanh nghiêp di mâi cOng ngh tiêu biu;

  - Phat biu eüa doanh nghip din hinh và t chtrc chuyn giao cOng ngh v di mài cOng ngh, lam chU cong ngh (dy kiln 03 doanh nghip trong njthc; 02 doanh nghip, t chc chuyln giao cong ngh quôc t).

  - Phát biu chi dao cüa ChInh phü;

  - Ton vinh doanh nghip di mOi cong ngh tiêu biu

  5

 • - Nghi thirc ct bang khai mc Sir kin:

  Mài thành phn cast bang khai mqc gôm: Di din ChInh phU; Länh d?o B KH&CN; Lãnh do các B, ban, ngành trung trong; Dai sir quán các nuâc; Lanh dao UBND các tinh, thành ph (theo danh sách m&i cza Ban To chzc).

  - Chirong trInh xüc tin dAu Pr và cp giy chirng nhân dAu Pr vào Gia Lai cho các doanh nghip (Co chuvng trInh, kjch ban chi tiêt cia Ban To chic,)

  - Di tham quan các khu trInh din, giâi thiu cOng ngh.

  d. Don vj dng t chirc:

  - Bô Khoa hçc và Cong ngh

  - Uy ban nhân dan tinh Gia Lai.

  e. T6 chirc thc hin: Cc Ung diing và Phát trin cOng ngh chü trI, phM hçip vâi So Khoa h9c vá Cong ngh, Phông Thi.rcmg mi và Cong nghip Vit Nam, don vj t chirc sr kiin.

  5. T chüc Din dan dM thoi doanh nghip vói di mói cong ngh.

  a. Thri gian: Tir 8h00' — 12h00', ngày 07/11/2019

  b. Dja dim: Tai Khách sn Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Pleiku, tinh Gia Lai

  c. Thành phn: Khoãng 500 ngi.r1i, gm:

  - Thành phcn chü trI. Di din ChInh phil; lAth do BO Khoa hQc và Cong ngh; LAnh do Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh Gia Lai; LAth do Phông Thrnmg mai và Cong nghip Via Nam.

  - Dcii biu mO'i dir: LAnh d?o bO, ban, ngânh trung i.rong (B K ho?ch Va dAu Pr, Bô Nong nghip và Phát trin nông thôn, B Cong thircmg, Ngãn hAng nbA nuOc...); lath dao Tinh Uy, HDND, UBND tinh Gia Lai; lAnh do UBND các tinh, thành ph trVc thuOc trung uong; doanh nghip, hip hi doanh nghip, các t chirc chuyn giao cong ngh trong ntrOc vA qu6c t; tnr?5ng dai hQc, vin nghiên ciru...; Dai sir quán, Tng lAnh sir quán, LAnh sir quán mt s ntthc, vüng lAnh th: Nht BAn, Han Quc, Lao, Trung Quc, Israel... vA các t chirc quc t ti Vit Nam.

  d. Ni dung trao d&, di thoi:

  - Hoat dng 1mg ding, di mOi cong ngh trong doanh nghip d nâng cao nAng lijc cnh tranh vA nang suAt chAt hrçmg sAn phAni hang hOa chU lirc;

  - Xác djnh cac khó khän, vuOng mAc elm doanh nghip trong 1mg dizng, di mOivA phát trin cong ngh nhir: Du Pr cho di mOi cong ngh, co ch vay iru dai nguôn von tin ding tir ngán hang cho doanh nghip di mOi cOng ngh, vAn d sO hUu trI tu trong 1mg dung vA dôi mOi cOng ngh,...; d XUAt kin nghj vOi ChInh phü, B Khoa hçc & Cong ngh vA cac b, ngAnh lien quan v co ch chInh sách h trçi 1mg dirng, d6i mOi vA phAt trin cOng ngh trong doanh nghip.

  6

 • - Các giâi pháp v chmnh sách d tháo g khó khän, viràng mAc và thUc dy di mâi cong ngh trong doanh nghip.

  (Co chuing trInh, kjch ban chi tilt cüa Ban T c/n-c,)

  d. Dmi vi dng chU trI: B Khoa hQc và Cong ngh; Uy ban nhân dan tinh Gia Lai; Ngân hang Nhà ntràc; Phông Thucing m?i và Cong nghip Vit Nam.

  e. T chrc thi4rc hin: Ciic Ung ding và Phat trin cong ngh chü tn, phi hqp vài Sâ Khoa hQc và Cong ngh, &Yn vj t6 chi'rc sr kiin.

  6. Hi thão "Dy mnh truyn thông v frng dçing KH&CN trong Jinh VIyC Hông nghip":

  a. Th?i gian: Tr 13h30' - 17h00', ngày 07/11/2019

  b. Dja dim: Tai Trung tam HOi nghj Pleiku Palace (sl 22 dithng Phan DInh GiOt, Tp. Pleiku, tinh Gia Laz).

  c. Thãnh phAn di biu: Khoàng 200 ngirii, gm:

  - C/iü trI h5i tháo: BO Khoa h9c và Cong ngh; Uy ban nhân dan tinh Gia Lai.

  - E)gi bilu m&i dir: Di din vin, trithng, doanh nghip; du mi truyên thông khoa h9c và cong ngh trrc thuOc SO Khoa hQc và Cong ngh các tinh, thành pM trirc thuc trung ucmg; phong viên báo, dài, các ca quan thông t.n báo chI khu virc Tây Nguyen.

  d. Ni dung, ching trInh:

  - Hoat dng truyn thông v üng dmg KH&CN trong linh vrc nông nghip: Xu huOng trong thai gian tOi.

  - Thành tiju KH&CN ni bt trong lTnh virc nông nghip tai tinh Gia Lai

  - Nãng cao hiu qua cong tác truyn thông thüc dy hoat dng 1mg dicing KI-1&CN trong linh virc nông nghip trên dja bàn tinh Gia Lai.

  - Vai trô cüa KH&CN trong phát trin nông nghip, vai trô cüa truyn thông.

  - Hot dng 1mg dmg và chuyn giao cong ngh trong tnx?mng dai hQc.

  (CO kjch ban chi tilt cza Ban Td chic,.)

  d. fkmn vi chü tn: Trung tam Nghiên c1mu và Phát trin truyn thông KH&CN.

  e. T chlrc thc hin: Ciic tTng diing và Phát trin cong ngh chü tn, ph6i hcip vOi SO Khoa hQc và Cong ngh, dcmn vj th chirc sir kin.

  7. Hi nghi v hot dQng frng ding, chuyn giao cong ngh dja phu'o'ng näm 2019

  a. Thii gian: 14h00' - 17h00', ngày 07/11/2019

  7

 • b. Dja dim: Trung tam hi nghj Pleiku Palace, 22 Phan Dinh Giót, thành ph6 Pleiku, tinh Gia Lai.

  c. Thành ph.n tham dir:

  - Cliü trI h(51 nghj: BO Khoa hQc và Cong ngh; Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai.

  - Thành phcn dt. Di din 1nh do B Khoa hQc và Cong ngh, Uy ban nhân dan các tinh lan can; các dan vi chüc näng cUa B KH&CN, các Sâ KH&CN; di din lânh dao mt s t chrc Crng diing, chuyn giao cong ngh thuc khi vin, trlr&ng; phii trách Phông quãn 1 cOng ngh (Sâ KH&CN các tinh); can b, viên chi'rc 63 Trung tam lYng diing tin b) KH&CN và Trung tam có chrc näng (mg dicing, chuyn giao cong ngh.

  S lucing: 400 di biu

  d. Ni dung, chtrorng trInh:

  - Tip We tháo g khó khän, vuâng mc cho các TTUD v ca cAu t ch(mc, sp xp li t cht'rc, c ph.n hóa;

  - Phát trin mô hInh hot dng mâi cüa các Trung tam d phát buy hiu qua tir chU và ph11c vi quán 1 nha nirâc trong linh vijc (mg dmg, chuyn giao cong ngh;

  - Tp trung vai trô tir vn, djch vi cüa Trung tam d6i vài các doanh nghip trong hot dng di mâi và chuyn giao cong ngh;

  - Nãng cao nang lirc lam chü cong ng1i4 thông qua hot dng lien k& d to ra, phát trin các san phm chü lrc cüa dja phirang vã dc thu cüa Trung tam theo mO hInh chui giá trj;

  - Dánh giá mt s kt qua trin khai Nghj djnh 76/20181ND-CP, Thông báo kt lun HOi nghj näm 2018...;

  - Dánh giá kt qua hoat dng cUa Trung tam näm 2019, k hoch nAm 2020;

  - Dánh giá tInh hInh thirc hin ca ch ftr chU theo quy djnh tai Nghj djnh 54/2016/ND-CP; Nghj quy& s 13/NQ-CP; Dánh giá tInh hInh thc hin D an 317 (Quy& djnh 317/QD-TTg).

  ('C'ó chwong trinh, kjch ban Hi nghj cza B Khoa hQc và Cong ngh,)

  d. Danvl chütrI:

  - BO Khoa hQc và Cong ngh;

  - liJy ban nhân dn tinh Gia Lai;

  e. T ch(rc thrc hiên: Cc Ung diing và Phát trin cong ngh chü tn, ph6i hcrp vâi S& Khoa h9c và Cong ngh (theo k hoch cUa B Khoa h9c và Cong nghê).

  8. Chui hoit dng trInh din, giói thiu cong ngh

  a. Thai gian: T(m ngày 06-08/11/2019

  8

 • b. Dja dim: Tai Quãng trtr?ing Dai Doàn kt, thành ph Pleiku, tinh Gia Lai

  c. Quy mô t chi'rc: Khoãng 150 gian Cong ngh cUa các t6 chtre, doanh nghip dang k tham gia trInh din Cong ngh/thi& bVsan phm cong ngh.

  d. Ei tlrclng tham gia tnrng bay, trInh din:

  Doanh nghip trong nuâc và qu6c t Sâ Khoa h9c và Cong ngh các tinh, thành ph6; Các vin nghien elm, trueing dai h9c; nhà khoa hQc, nba sang ch không chuyên; các t chfrc phi chInh phU, ngãn hang, qu5 dAu Pr tâi chInh; các doanh nghip, hip hi, chü trang trai, hcip tác xa, ngithi dan, nhà quãn 1, sinh viên eác tn.r1ng dai h9c trên dja bàn tinh; các t chlrc chuyn giao cong ngh, du Pr cong ngh quOc tê (Han Qucc, Nhat Ban, Dtc, Dài Loan, Israel, Malaysia, M9, Trung Quo'c...)

  d. Các linh vrc cong ngh ni bt và tp trung trinh din:

  - Ch bin, báo quãn nông - lam san.

  - Ca khI ch tao và cong nghip h trçi.

  - Cong ngh thông tin, cong ngh din tlr, JoT.

  - Cong ngh näng hrng mâi, nàng hrng tái tao.

  - Cong ngh bão v môi tnthng.

  e. Pthrcing an trtrng bay: Chia 1am 04 khu vrc nhu sau:

  - Khu gi&i thiu cOng ngh/thit bj/sàn phAm cong ngh cüa các doanh nghip trong ntrâc Va nirâc ngoài:

  + Kt hcip gian hang tiêu chu.n vâi vic tnrng bay các khu cho các nhóm cong ngh khac nhau. Các không gian trirng bay, trinh din có cu trlie ging nhau nhirng duqc thit k và bang trI riêng theo chIt d tmg nhóm cong ngh.

  + Giài thiu và trãi nghim cong ngh mài thông qua trInh chiu 3D và các cong cu tllang tác khác.

  , ., .( A A A - Khu virc däng ki thong tin tham gia ket no' cung — cau cong nghç: có dat din Ban t6 chi'rc tr%rc và ghi nhn trrc tip các thông tin yêu cAu phát sinh tai sr kin.

  - Khu dãnh cho doanh nghip trao diii, dam phán chuyn giao cong ngh, k& A A not cung cau cong nghç.

  - Khu dành cho chuyên gia Pr vAn cong ngh, Pr vAn cãi tin k5 thut, dôi mâi cOng ngh cho doanh nghip có nhu cu.

  (t'ó thilt IcE v khong gian tang thE và chi tilt các khu tru-ng bay cáa Ban T ch&c)

  g. Dan vj chIt trI:

  - Cc liTng diing và Phát trin cong ngh

  9

 • - Sâ Khoa hc và Cong ngh tinh Gia Lai

  h. T chirc thijc hin: Don vj t chtrc sir kiin; S& Khoa h9c và Cong ngh các tinh, thành ph& các doanh nghiêp.

  9. Hot dng tir vn cho doanh nghip:

  a. Th?yi gian: Tr ngày 06/11 dn ngày 08/11/2019.

  b. Dja dim: Tai các dim trInh din thuOc Quãng trithng Dai Doàn Kt, thãnh ph Pleiku, tinh Gia Lai.

  c. Thành phAn, d6i tirclng:

  - Các t chrc ngãn hang, chucrng trInh, dir an h trçi, du tu cho di mi Cong ngh, dM mOi sang tao;

  - Các chuyên gia ti.r vn cong ngh, tài chInh;

  - Doi ti.rcrng: Khoang 50 doanh nghiep.

  d. Ni dung tix van:

  - T chi'rc tir v.n cong ngh, tu vAn cái tin k5 thut, c1i mài cong ngh, kt ni cung cAu cong ngh, kt ni tài chInh — cOng ngh cho doanh nghip có nhu cAn, giài thiu tim nang và cung cAp thông tin v cung cAn cong ngh, 1mg dimg cOng ngh mang lai hiu qua cao.

  - Chuyên gia ti.r vAn cOng ngh tu vAn tr%rc tip cho các doanh nghip, t chlrc, cá nhân Co nhu cAu tu vAn cong ngh, tir vAn cái tin k5 thut;

  - Kt nM trao d6i giUa ben cung và ben cAu cong ngh cUa các doanh nghip;

  - Ttr vAn h trçc tham gia các chuong trinh, d an M trçl, dAn ttr cho di mài cong nghe, doi moi sang t?o.

  d. Donvjchi.'itri:

  - Cc lYng diing vã Phát trin cOng ngh;

  - Si Khoa h9c và Cong ngh tinh Gia Lai

  e. T chlre thirc hin: Cc iYng diing và Phat trin cong ngh chIt tn, ph& hcp vâi Sâ Khoa hQc và Cong ngh tinh.

  10. Tap huAn, bi dirong nghip vu cho các t chfrc trng diing, chuyn giao cong ngh dja phtro'ng.

  a. Thii gian: ICr 08h00-l0hOO ngãy 08/11/2019.

  b. Dja dim: Khách sn Hoàng Anh Gia Lai, Tp. Pleiku, tinh Gia Lai.

  c. Thânh phAn tp huAn:

  Can bO 63 Trung tam 1mg diing tin b KH&CN, Phông Quãn 1 cOng ngh và thj trithng cong ngh thuc Sâ KH&CN các tinh, thânh ph& S luçing: 200 h9c viên.

  10

 • d. Ni dung tp hu.n:

  - Nãng cao kin thi'rc, trInh d cüa can bc Trung tam trong boat dng irng dmg, di mâi và chuyn giao cong ngh.

  - H trçi các Trung tam nm bat nhng ca ch& chInh sách quy djnh mâi trong hoat dng i'rng diing, chuyn giao cong ngh.

  - Hiràng dn v cci ch, chInh sách có lien quan, tác dng trirc tip dn hoat dng cüa Trung tam.

  - Bi dixOng v nghip vii tu v.n, h trçi doanh nghip i'rng diing, di mài và chuyen giao cong nghe.

  d. ChU trI: Ciic Ung dung và Phát trin cOng ngh.

  e. T chirc thrc hin: Ciic TIJ'ng dicing và Phát trin cong ngh chU trI, phi hcip vài Sâ KH&CN.

  11. Le be mc Sr kien

  a. Thii gian: Tfr lOh00' — 1 lhoO', ngày 08/11/2019

  b. Dja dim: Tai Khách sn Hoãng Anh Gia Lai (s6 01 Phi' Dng, thành phd Pleiku, tinh Gia Lw).

  c. Thành phAn tham dir: Khoãng 500 ngui, gm:

  - Di din lânh dao: BO Khoa h9c và Cong ngh; Ban Kinh th Trung i.rang; Tinh üy, UBND tinh Gia Lai; Phông Thucing mai vâ Cong nghip Vit Nam;

  - Các doanh nghip, hip hi doanh nghip, các t chirc chuyn giao cong ngh trong ntràc va quc t; trlrng dai h9c, vin nghiên c1ru...

  - Ca quan thông t.n, báo chI, truyn thông a trung uang và dja phuang. d. Ni dung, chircmg trInh:

  - Tuyên b l do, giâi thiu dai bMu;

  - Di din lnh dao B Khoa hçc và Cong ngh báo cáo k& qua cüa sr kin "TrInh diln, idt ndi cung cu cong ngh nám 2019 ";

  - Trao K nim chuorng Sir kin và khen thuâng cho các tt chIrc, cá nhãn có dóng gop tIch ciic cho Sir kin.

  - B mac và k& thüc sli kin.

  d. Dan vj chU tn:

  - B Khoa hçc và Cong ngh;

  - Uy ban nhán dan tinh Gia Lai.

  e. T chirc thirc hin: Cijc Phát trin và Ung diing cong ngh chU trI, ph6i hcp vâi Phông Thucing mai và Cong nghip Vit Nam; Sâ Khoa hçc và Cong ngh tinh Gia Lai, dan vl t chIrc sir kin.

  11

 • vi. CONG TAC TUYEN TRUYEN, QUANG BA Co k hoch chi tit cUa Ban i6 chi.'rc

  VII. KINH Pill THVC illN

  1. Kinh phi t chic Sir kin

  - Kinh phi cüa BO Khoa hçc và Cong ngh;

  - Ngãn sách tinh: Ngun kinh phi sr nghip khoa hQc và Cong ngh dà cap Va b6 sung cho Sâ Khoa h9c và Cong ngh näm 2019;

  - Kinh phi huy dng tài trçi, h trçi hçip pháp ttr ngun xä hi hOa.

  2. Các dan vj trên ca s& dtiçiC phân Cong nhim vi và k hoach nay 1p dir trü kinh phi g1ri v Sâ Khoa hc và Cong ngh d tng hçip giri Sâ Tài chInh th&ii djnh và trInh UBND tinh quyt djnh.

  VIII. TIEN IX) THIIC HIN

  Co Ljch hoat dng cüa Sir kin kern theo k hoach nay.

  IX. TO CH15C THIIC HIN

  1. S& Khoa h9c và Cong ngh

  - Là Ca quan thuang trirc, chju trách nhim chinh trong vic trin khai K hoach nay.

  - Chü trI, phi hçip v6i các Ca quan, dja phucing và dan vj lien quan xay dirng kê hoach chi tiêt và to chirc thirc hin các hot dng cüa Sir kin theo kê hoch nay

  - Chü trI, phi hqp vâi Sâ Tài chinh, Sâ K hoach và DAu tir xây drng dir tth kinh phi triên khai kê hoch phôi hçrp t chi.rc Sir kin; tham muu dê xuât vic 1ra chçn dan vj to chi'rc sir kin và to chIrc vn dng tài trçl cho CáC hoat dng cüa Si.r kin theo dung các quy djnh hin hành.

  - Ph6i hcp chat chë vâi CiiC Ung ding và Phát trin cOng ngh, B Khoa hçc và Cong ngh, dan vj t chirc s1r kin và các dan vj cO lien quan chun bj Ca 5Ô vt cht ph1ic vi khai mac, b mac, khai truang dim trInh din, hoat dng k kt hcp dng, ghi nhâ, các bui hi tháo, tp hu.n và thuyt trinh cong ngh; t chi'rc kháo sat, thu thp thông tin cüa các doanh nghip trên dja bàn tinh v nhu CâU cOng ngh và nhu câu di rnâi cong ngh.

  - Chü tn, phM hçip vOi các sà, ngành lien quan d xuât 1a chçn doanh nghip, t6 chi:rc dñ diêu kin, tiêu chI doanh nghip dôi mri cong ngh tiêu biu giai do?n 2017-2018 theo quy ch xét chQn cüa Ban T ch(rc; d xuAt TiJy ban nhãn dan tinh khen thuâng cho các tp th& cá nhãn Co thành tIch, dong gop cho cOng tác t chirc Sir kin tai tinh.

  12

 • - Giüp Ban T chCrc xây drng các maket, chuang trinh, kjch ban chi tit cho các chwmg trinh, ho.t dng t?i Sir kin; xay dimg chumig trinh hoat dng cüa Ban T chi.'rc Sir kin cüa tinh; di1r tháo bài phát biu cüa lânh dao tinh ti các Sr kin.

  - Ph6i hqp vOi Sâ K hoach và Du tu thc hin Chuing trinh k k& Ung diing và cap giây chUng nhn dâu tu cho các doanh nghip trong L khai mac Sr kin.

  - Chü dng kjp thii cung cp các thông tin lien quan v sij kin cho Sâ Thông tin và Truyn thong, Báo Gia Lai, Dài PT -TH tinh và các dcin vj có lien quan thirc hin nhim vi tuyên truyn; h trçi thông tin cho các doàn dn trong truôrng hqp có yêu cu.

  - Ph& hccp vâi VAn phông IJBND tinh chuAn bj ni dung h9p báo cho UBND tinh; cong tác &ra don các dai biu tham dir Sir kiin; d xuAt ni dung qua tng dai biu tr ngun xA hi hóa d TJBND tinh xem xét, cO kin.

  - Chü trI, pMi hcip vài VAn phong UBND tinh chun bj chu dáo tic chiêu dAi cüa UBND tinh theo huàng trang trQng, tit kim.

  - Theo dOi, kim tra, don d& vic t chfrc thirc hin, tang hçip, phán tIch dánh gia tInh hinh thirc hin kê hoach, kjp th&i báo cáo UBND tinh; lam dâu môi lien h vài BO Khoa hQc và Cong nghê và Sâ Khoa hQc và Cong ngh các tinh, thành, các to chrc, dan vj cO lien quan tham gia Sir kin.

  - Thirc hin các nhim vigi khác duçic UBND tinh giao.

  2. VAn phông Uy ban nhân dan tinh

  - Tng hçip, trinh UBND tinh phê duyt k hoach và cho kin di vâi các ni dung lien quan theo thAm quyn, xay drng ljch hoat dng cüa lAnh dao tinh tai Sigr kiin.

  - Chü tn, phi hcip vâi VAn phông Tinh üy, VAn phông Hi dng nhân dAn, Sà Khoa h9c và COng ngh, Sâ Ngoai vi,i, DoAn TNCS HO ChI Minh tinh triên khai thigrc hin kê hoach, ni dung lien quan den cong tác lê tAn, khánh tit cüa Ban To chCrc.

  - Là du mM lien h vâi các ca quan trung uang, UBND các tinh Co lien quan.

  - PhM hqp vài Sâ Khoa hQc và Cong ngh, S& Giao thông V.n tái, Cong an tinh d xut xe dua don các dai biu tham digr S1rT kin theo k hoach và cp bin xe cho các doAn.

  - Giüp ChAnh VAn phOng UBND tinh t6 ch(rc hQp báo.

  - GCri giAy mi d các hoat dng theo yêu cAu cüa Ban T chirc Sigr kin, phM hçip chun b tic chiêu dAi cüa UBND tinh.

  - Thigrc hin các nhim vigi khác ducic UBND tinh giao.

  3. S& Tài chInh

  - ChU trI, phM hçp vài Sâ Khoa h9c và Cong ngh thm djnh digr toán chi các

  13

 • ni dung Cong vic do tinh Gia Lai dam nhim trong Sir kin;

  - Phi hqp, huOng dn SO Khoa hQc và Cong ngh xây dirng phi.rang an xã hi hóa, huy dng tài trçi kinh phi d trin khai Sir kin; 1p, phê duyt các dir toán chi dung ni dung, ch d, trInh tsr, thu tic và thanh quyt toán dung quy dnh;

  - Tham mixu b6 trI kinh phi và quy& toán kinh phi t chrc sr kin theo quy djnh.

  - Thrc hin các nhim v1i khác &rçlc UBND tinh giao.

  4. S& K hoch và Du tir

  - Tuyên truyM, vn dng các doanh nghip, các t chi'rc, Ca nhân trén dja bàn tinh tham gia S%r kin; h trq kt n& cung CU Cong ngh, tim kMm di mOi cong ngh.

  - Phi hçip vOi SO Khoa hçc và Cong ngh trong cong tác thu thp thông tin v nhu cu COng ngh cUa các doanh nghip trên dja bàn tinh.

  - Phi hçip vOi SO Khoa hQc và Cong ngh, SO Tài chInh, Van phông UBND tinh, các dan vj lien quan và Hip hi Doanh nghip tinh xây drng kê hoch 4n dng tài trçl cho các hoat dng cUa S%r kin trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh;

  - Chü trI, ph6i hcip vOi Ban T chrc Sr kin thrc hin Chucrng trInh k)" kt Tfng diing va cap giây chCrng nh.n dâu tix cho các doanh nghip trong Lê khai m?c Skin.

  - Thirc hin các nhim vi khác diIçYC UBND tinh giao.

  5. S& Cong Thwvng

  - ChU tn, phi hqp vOi SO Nông nghip Va Phãt trin nông thôn, Hip hi Doanh nghip tinh lra ch9n các san phAm lang ngh và san phm cOng nghip, nOng nghip tiêu biu d tnrng bay tai các gian hang trimg bay các san ph.m dc trimg cüa tinh Gia Lai.

  - Phi hçip vOi SO Khoa h9c và Cong ngh trong cong tác thu thp thông tin ye nhu cu cong ngh trên dja bàn tinh trong lTnh yc Cong nghip.

  - Tham gia xét chçn doanh nghip d6i mOi cong ngh tiêu biu cUa tinh.

  - Thirc hin các nhim vi khác duçic UBND tinh giao.

  6. S& Nông nghip và Phát trin nông thou

  - Phi hap vOi SO Cong thuong lira ch9n các san phm nOng nghip, dc bit là nOng nghip cong ngh cao cüa tinh d tnirng bay tai các gian hang trlrng bay các san phãm cüa tinh Gia Lai;

  - Tng hcip và tuyên truyn tOi ngtr&i san xut, chU trang trai, hap tác x, doan.h nghip trong Iinh virc nOng nghip và phát trin nông thOn tham gia Sr kin;

  - Chi dao các don vj sir nghip trirc thuOc lTnh vrc tham gia Sr kin và tip nhn cac Cong ngh tiên tin, phü hap 1rng dirng vào san xut.

  / 14

 • • • A P. A A A X - Phoi hcip vrn Sci Khoa h9c va Cong nghe trong cong tác thu thp thong tm ye thu câu cong ngh trên dja bàn tinh trong lTnh vrc nông nghip.

  - Tham gia xét chQn doanh nghip di mâi cong ngh tiêu biu cUa tinh.

  - ThirTC hin các nhim V%i khãc thrçic UBND tinh giao.

  7. S& Van hOa, Th thao và Du Ijch

  - Thm djnh s6 hrqng, ni dung các bang ron, phixàn tuyen truyn trirc quan A P A • a A tren cac tuyen pho chmh va ti cac da diem cO hoat dung lien quan den Sir kiçn;

  - Tang c.ring cong tác quan 1 các khách san d dam báo phiic v%I chu dáo cho các di biu dn tham dir Sr kin; Lira ch9n và cung cp danh sách các khách san cho Sâ Khoa hQc và Cong ngh d h6 trçl các dai biu tham dr S%r kin;

  - Chi dao các dun vj trirc thuc có lien quan ph6i hcip t6 chCrc Sir kin theo yêu cu cUa Ban T chirc.

  - Chü tn, xay dirng s tay Sir kin gm các nOi dung chinh: Chtrung trinh Si,r kin, các t l tan, ngtr?ii phii trách dua don, lirc hrqng tInh nguyen viên, sci d chi dan, thông tin lien lac; giâi thiu các dim an u6ng, nghi ngui, danh lam thâng cãnh, di tIch ljch sCr van hOa, các khu - dim du ljch trên dja bàn tinh ...;

  - Chi do Hip hOi Du ljch tinh, các dun vj djch viii du ljch, 1ü hành xây dirng va trin khai k hoach k& ni các tour, tuyn du ljch tai tinh, phi hcip các dja phircing hrOng dan, M trçi dai biu và du khách di tham quan, du Ijch t?i Gia Lai.

  - Tang cixing cong tác kim tra, quán 1 các khách san d dam bão phic vi chu dáo cho các dai bMu dn tham dr Str kin; tránh hin tuvng nãng giá; lira chçn va cung cp danh sách các khách san d giâi thiu, h trçr các dai biu tham dij Sir kiin v ch liru trü.

  - Thrc hin các nhim vi khác duçic UBND tinh giao.

  8. S& Giao thông Vn tãi

  - Phi hcip hjc hrçing Cãnh sat giao thông trong cOng tác huâng dan, phan lung giao thông nhm dam bão trt tu an toàn giao thông tai khu vre diên ra các sr kin;

  - Kim tra, dam bão các diu kin an toàn giao thông trên các tric di.ring chInh dn vào trung tam thành ph trong th?yi gian din ra sir kin (bin báo giao thông duing bO, các cong trInh phii trçl,. ..);

  • A A -

  - Chi dao các dun vt dch vii van chuyen, các hang taxi de tang cuông chuyen, du xe trong vn chuyn hãnh khách và thit bj.

  - Ph6i hçip vâi các dun vj lien quan dam bão trt tu an toàn giao thông truâc, trong và sau Sir kin.

  - Thrc hin các nhim vi khác thrçic UBND tinh giao.

  15

 • 9. S& Thông tin và Truyn thông

  - Xây drng k hoch chi tit tuyên truyn, quang bá rng rAi v Six kin.

  - Chi do Vin thông Gia Lai phi hçp vâi don vj t chirc sr kiin, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh dam bão dix&ng truyên phiic vi Chirong trInh truyên hInh trrc tip trong L Khai mc Sir kin; dam bão thông tin lien lac tnràc, trong và sau

  Sirkin.

  - Huàng din các co quan báo ehI và h th6ng thông tin cci si trén dla bàn thirc hin tuyén truyn v miic dIch, nghia,, th&i gian, dja dim din ra Sir kin. Theo dOi, don d6c cong tác tuyên truyn trong thii gian tnrrc, trong và sau sij kiin.

  - Phi hcip vOi S& Khoa h9e và Cong ngh trong vic g*i thi.r mñ; thông cáo báo chI v sir kin cho các co quan báo chI trên dja bàn; CAp phát the phóng vien tác nghip; cung cAp thông tin cho các co quan báo chI Trung ixong và dia phuong tuyên truyn v Si,r kin;

  - Thirc hin các nhim vi khác duçic UBND tinh giao.

  10. S& Giáo d*c và Dào to

  Chi do các Co s& giáo diic, các tr1rmg trung hQc và cao ding trên dja bàn t chirc các doàn can b và h9c sinh, sinh viên ixu tü tham quan, hQe tp ti các khu thing bay san phAm Cong ngh cüa Sir kiin, phi hcip vâi Tinh doàn thanh nien trong vic b trI 1irc luvng tInh nguyen viên là hQc sinh sinh viên phic vi S1r kin.

  - ThVC hin cáe nhim vi khác ducic UBND tinh giao.

  11. S& Ngoi vij

  - PhM hçip vOi Cue tTng diing và Phát trin cOng ngh, S& Khoa hQc và Cong ngh cung cAp danh sách và lien h gl'ri giAy myi cho di biu khách qu& t tham dr Six kiin; tham mixu cong tác don, tip khách, thrc hin thu tVc ngoi giao, lê tan di vOi các di biu quc t theo quy djnh.

  - Phi hcip h trç cong tác phiên djch trong các hoat dng cUa Sir kin.

  - Thirc hin cac thim vii khác ducic UBND tinh giao.

  12. SÔ Lao dng - Thirong binh và Xã hi

  - Tuyên truyn, vn dng Các tnthng cao ding ngh, các Trung tam Giáo d%1c ngh nghip-Giáo diic thu?rng xuyên trén dja bàn tinh tham gia, giâi thiu san phAm cong ngh d thing bay t?i Sir kin;

  - Chi do các t chi'rc, don vj trrc thuOc t6 chirc các doàn tham quan, hçc tp tai các khu trirng bay san phAm cong ngh.

  - Thc hin các nhim vii khác duçic UBND tinh giao.

  13. S&Yt

  - Xây dirng và trin khai phuong an dam bào cong tác y tá, an toàn v sinh

  16

 • thrc phAm tai các nhà hang, non 1uu trü, các doanh nghip, hO kinh doanh djch vi n ung trong thii gian din ra Sir kiin;

  - Lp k hoach, b trI các dim thi.r?ng trirc son, cp cüu; chu.n bj dÀy dü v nhân 1rc, phrnmg tin, vt ttiy t& thuc men cn thMt d phc vi cong tác dam bão son cp cCrn kjp thii khi có tinh hung xay ra tai các khu v1rc t chi'rc Sir kin.

  - Xây dijng, phê duyt và trin khai phucing an dam bão cong tác y t tai L khai mac, cac hoat dng cüa sir kin, dam bão an toàn v sinh thirc phm ta.

  - Thc hin các thim vi khác ducc UBND tinh giao.

  14. Cong an tinh

  - Xây dijng, phê duyt và trin khai phi.rong an dam bão trt tir an ninh, an toàn giao thông tai các khu virc eó các hoat dng cUa Sir kin, tai các khách sn Co di biu tham dir Sr kiOn nghi, tai các noni th chIrc tic chiêu dAi, h0i tháo, thäm quan; dam bão an toãn, an ninh.

  - T chüc kim tra an toàn phông cháy chuia cháy; kháo sat, xay dijng phucmg an cht1a cháy và ciu nan, ci'ru hO; b trI lirc krcing, phrnyng tin bâo dam cong tác phông cháy chtra eháy và ciru n?n, cCru hO tai các dja dim din ra Sr kin.

  - Chü tn, phi hqp vài Sâ Giao thông vn tãi t chi'rc phãn 1ung, tuyn giao thông phiic vi các doân tr 62 tinh thành và nhan dan v tham dr Sr kin; có phixonng an phãn 1ung giao thông cho các phucmg tin khi tham dir Sir kin.

  - Thirc hin các nhim vii khác duqc UBND tinh giao.

  15. BO Chi huy Quân sij tinh

  Ph6i hcip vài các 1irc hrgng, xây dirng k hoach, trin khai phixonng an kim soát an toàn, dam bão an ninh trat tir truâc trong và sau Sir kin.

  16. Lien mmh Hçrp tác xã tinh; Lien hip các H0i Khoa hQc và K thut tinh, Hip h0i Doanh nghip tinh, 1101 Doanh nhân trë, HOi Nfr doanh nhân tinh

  - Thông tin, tuyên truyn dn các doanh nghip, hcip tác xâ, h0i viên, xâ viên

  v n0i dung cüa Sir kin; hiiâng dn cáo doanh nghip, hqp tao xa, h0i viên, xa viên tham gia Sir kin; vn dng cáo doanh nghip, t chüc dü diu kin tham gia xét ch9n doanh nghip di mài cong ngh tiêu biu 2016-2018;

  - L dÀu mi tip nhn, tng hcip cáo nhu cu v di mói cong ngh, nhUng thông tin v& hoat dng chuyn giao Cong ngh, ttr v.n tài chInh,.. cUa cáo doanh nghip, hOi viên vã thông tin kjp thii dn Ban T chüc. Phi hcip vri cáo donn vi t chi'rc, hiràng dn các doanh nghip, h0i viên tham gia S%r kin.

  17. Uy ban nhân dan các huyn thi xã, thành ph

  - Can cir n0i dung chuonng trInh Sir kin, chi do cáo dcrn vj trên dja bàn thirc hin thông tin tuyên truyn rng räi v sir kin dn trng thOn, lang, t dan ph

  17

 • (nhAt là ngithi dan, chU trang tr?i, hçip tác x, các doanh nghip, các dan vj sir nghip dang thiu thông tin, thiu cong ngh phi1ic vi san xut và hoat dng);

  - Thành 1p doàn và có cong van chi dao các dan vj sr nghip cong 1p, trung

  tam djch viii nông nghip, giâi thiu các th chrc, cá than, doanh nghip trên dja bàn huyn, thj xà, thành ph6 tham gia các Su kin gi'ri v So Khoa hQc và Cong ngh (tnrOc ngày 20/10/20 19) d t6ng hcip và gri thir m1i tham gia S kin.

  - Tham mini, tim kMm nhu cAu cong ngh dja phircing, vn dng các doanh nghip dü diu kiin tham gia xét ch9n doanh nghip d6i mOi cong ngh tiêu biu 2016-2018;

  - Phi hqp vOi SO Van hóa, Th thao và Du ljch dy m?nh cong tác tuyen truyn quáng bá các dim dn du ljch tii dja phuang; to diu kin, hirOng dn dai biu khi dn du ljch, tham quan danh lam thâng cãnh, di tIch ljch s1r van hOa trong nhung ngày din ra Sir kin.

  * Di vói Uy ban nhân dan thành ph Pleiku

  - Xây dirng và trin khai thirc hin k hoach dam bão an ninh chInh trj trt tr an toàn xA hi, dam bào ATGT, v sinh môi trtrrng tnrOc, trong và sau Sr kiin; phi hcip h trçl djch viii d phiic vi các doàn khách trong thii gian din ra Sr kin;

  - Chi do, b trI các dim trOng giU phirang tin và M chrc trông giii phuang tin cho các di biu tham dir Sir kin và ngu1i dan dn thAm quan khu tnrng bay san phm cOng ngh;

  - Thông tin rng rãi các hott dng cUa Sr kin d ngi.r1i dan, doanh nghip, các cci quan, dan vj trên dja bàn thành ph tham gia Sr kiin.

  - Thc hin các thim vii khác dixçic IJBND tinh giao.

  18. D ngh Ban Tuyên giáo Tinh üy

  Djnh h.rOng cong tác tuyên truyn truOc trong và sau Sr kin.

  19. Dài Phát thanh-Truyn hInh tinh

  - ThigTC hin các phóng slr, chuyên miic truOc, trong và sau Sir kin trên truyên hInh nhäm tuyên truyn, quàng bá, tmyn thông v Sir kin.

  - PhM hcip vOi các ca quan truyn thông trung hang d t chCrc truyn hinh trrc tiêp Lé khai mc và tuyên truyn các ni dung, k& qua các hot dng cüa s1r kin.

  - Ph6i hçp vOi SO Thông tin và Truyn thông xây drng k hoch và trin khai tuyen truyn Sr kin.

  20. Báo Gia Lai

  Xây dirng k hoch tuyen truyn, dang tin, bâi ành dm net v các hot dng trirOc, trong và sau sr kin.

  18

 • 21. D nghj Doan Thanh niên Cong san H ChI Minh tinh

  Phi hcrp vâi S& Khoa hQc và Cong ngh xay drng k hoach, huy dng lc hxqng doãn viên thanh niên tham gia các nOi dung lien quan trong Sr kin theo yeu cu cUa Ban To chi'rc và ké hoch nay.

  22. D nghj U51' ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các doàn th chinh tn xâ hi trên dja bàn tinh

  Theo ni dung chi.rcing trInh Sir kin, dy manh cong tác tuyên truyèn rng rài v ni dung Sir kin dn tfrng thôn, lang, t dan ph d ngirii dan bitt, tham gia Sir kin; phi hcp v&i các ngành lien quan giài thiu san ph.m cong ngh tiêu biu tham gia trung bay san phm t?i Sr kin;

  23. Cong ty Din hrc Gia Lai

  - Cung cAp ngun din hrâi và din phuc viz ti các dja dim din ra Sr kin dam báo lien tic, an toàn, n djnh.

  - Xây drng phtrccng an dir phông khi có sr c mAt din xay ra. A A * A 24. Cong ty Co phan Cong trinh do th! Gia Lai

  - Chi do, thc hin thu gom rae thai ti khu virc din ra Sir kiin (khu tnrng bay các san phAm cong ngh, các san phAm tiêu biu cUa tinh...), dam bão v sinh mOi truYng do thj trixc, trong vâ sau Sr kin.

  - Khão sat, 1p k hoch, chi phi thrc hin cOng tác thu gom, xcr l rae thai và chi phi 1p dt, phiic vi nhà v sinh cOng cong t?i các khu vl;rc din ra Sir kin va trInh các sâ, ban, ngành có lien quan phe duyt d có cci sâ trin khai th%re hin.

  25. D nghj B Khoa hQc và Cong ngh

  Chi dao Ciic iirng diing và Phát trin cOng ngh, các Vi, Ciic lien quan phi hqp cht chë vài S& Khoa hQc và Cong ngh và các s, ban, ngãnh, dja phung cUa tinh Gia Lai trin khai các nii dung phi hçip do tinh Gia Lai dam nhim ti k hoch nay;

  Lam dAu mi, phi hcip vâi UBND tinh Gia Lai trong cOng tác don tip di biu là di din lânh dao cüa ChInh phi'i, cüa b, ngành trung hong, các tinh, thành, khách quc t dn tham d Sr kiin, và các ni dung khác có lien quan dn cong tác phi hcip tt chirc Sr kiin ti tinh;

  Kip thii thông tin ni dung, tin d, kt qua trin khai và phãn ánh nhung khó khän vi.rOng mc c.n dtiçic tháo gi d Uy ban nhãn dan tinh Gia Lai kjp th&i xem xét, chi do xfr ly theo thAm quyn.

  'Có Chu-ong trInh và Ljch hogt dng tgi s kin kern theo K hoçzch nay)

  • •* . ( (. A Tren day la Ke hooch phoi hcrp to chuc Sr kien Trinh dien, ket not cung cau cOng ngh TECHDEMO 2019 và HOi nghj v hot dng üng dicing, chuyên giao cong ngh dja phixcing 2019; UBND tinh yeu cu thu trtr&ng các s&, ban, ngành, cci

  19

 • quan, don vj lien quan can cir ni dung K hoch trin khai thirc hin d Sir kin t chirc tai tinh dat hiu qua cao và thành cong t& dçp./.fl1.._

  Nol nh2n: - B Khoa h9c và Cong ngh: - Th(r trtx&ng Trn Van Tüng, TnrOng Ban T chCrc Sijkin; - Thising triic Tinh üy (Báo cáo); - Chü tich và các PCT UBND tinh; - Cic iYng diing và PTCN; - Thành viên BTC Sr kiin cUa tinh; - Các so, ban, ngành, dja phuang, don vj giao nhim vv trong KH; ' ,J/ - V phOng Tinh üy (a'êphái hQp); * V'NuQc Thãnh - B/c CVP, các PCVP UBND tinh; -Li.ru:VT,K1TH,NL,KGVX.

  TM. UY BAN NHAN DAN CHU T!CH

  20

 • Phy 1ijc: CHU'ONG TRINH SIJ' KIN

  ,IN, KET NOI CUNG CAU CONG NGH NAM 2019 Jthm then KI hnah .cIA&/KT-1-TJBND ngà/8/2019

  nLc)

  TT Sir kiin Thol gian Da dim Quy mô Chü tn

  Hi thão Giám dc các tng tam, t chrc 1rng ding, chuyn giao cong ngh

  08/mOO - 12h00 ngãy 06/11/20 19

  Khách san Hoâng Anh Gia Lai

  80 di bie2u

  Lânh dao Civic UD; So KHCN

  2 Khai triicing Dim kt ni cung cau cOng ngh 14h00-16h00 ngây 06/11/20 19

  Sci Khoa h9c và Cong ngh Gia Lai

  100 dcii biu

  BO K.HCN; UBND tinh Gia Lai

  3

  L khai mac sir kiin "Trinh din và k& ni cung - cAu cOng ngh näm 2019" Truyên hInh trrc tip VTV2/ VTV8/ VOV va THGL

  20h00-21h00 ngày 06/11/2019

  Quang truOng Dai Doãn Kêt.

  1.000 dcii biu

  B KHCN; UBND tinh Gia Lai

  Din dan di thoai doanh nghip vOi di rnOi cong ngh

  08h00 - 12h00 ngãy 7/11/2019

  Khách San Hoàng Anh Gia Lai

  500 dgi bieu

  B KHCN; UBND tinh Gia Lai

  Hi ngh v hot dng üng dung, chuyn giao cong ngh

  14/mOO - 17h00 ngày 7/11/2019

  Tiiing tarn 1ki ngh Pleiku Pa lace

  400 di biu

  B KI-ICN; UBND tinh Gia Lai

  6 Hti tháo Dy manh truyn thông v Crng ding KH&CN trong lTnh vçrc nông ng1p

  13h30 —1 7h00, ngày 07/11/2019

  Trung tarn I-iôi nghj Pleiku 80 dcii

  bidu

  B K}ICN;

  7 Tp hun, bi throng nghip vi cho các to chirc Crng diing, chuyn giao cong ngh

  08h00-lohoo ngày 08/11/2019

  Khách san Hoàng Anh Gia Lai

  200

  vien

  Cic liD; SO KHCN

  8 Hoat dng trInh din, giOi thiu cong ngh

  Tr ngày 6-8/11/20 19

  Quáng tnrOng Dai Doan Kt

  150 gn hang

  Cc liD; SO KHCN

  Hot dng P1 vn cho doanh nghip

  T,r ngãy 6-8/1 1/20 19

  Khách sanHoàng Anh GiaLai

  Cic liD; SO KHCN

  10

  L b mac si kiên"Trinh din va kt n6i cung - cu cong ngh näm 2019" và tuyên dircing doanh nghip i rn&i Cong flgh

  10h00 - llhOO ngày 08/11/2019

  Khách san Hoàng Anh Gia Lai

  500 di biu

  B KHCN; UBND tinh Gia Lai

 • DAN CQNG I-IOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM - IA LAI Dc lap - Tr do - Hinli phác

  4r

  LICH HOAT DONC Cüa Sli kin "TrInh diii kt flu cling di cong ngh" và Hi ngh ye ho,t dng Ung ding, chuyén giao cong ng1i da phii'ong näm 2019 ti Gia Lai

  'Kè,n liwo K hoach s6461 /KH - UBND ngày.G /8/2019 cáa Uy ban n/ian dan iinh Gia Lai)

  TT L-1oit (Ing Thôi giali Co quan

  chü trI

  Co quan

  1)1101 I1Qi, thuc hin

  1. CON(; TAC CHUAN B! TRUOC sy' K1IN

  I i'6 chcrc Hôi nghj trin kliai Ngày

  23/5/2019

  BO Khoa hçc vá Cong ngh, UBND tinh Gia

  Lai

  Các sO, ban, ngành, UBND

  các huyn, thj xA, thành phô, cac doanh nghiêp

  trên dja bAn tinh

  2 E-I9p thAnh viên cUa Ban ilu chCrc Sij kin

  NgAy 24/7/2019

  UBND tiflh)

  SO Khoa hQc vA Cong ngh;

  Các ca quan thành viên cUa Ban T6 chCrc

  3

  Cn cr nhim vt dirçc phiAn cOng cc ThAnh viên Ban To chcrc Su kin xAy chrng k hoch vA trin kliai thrc hin các nhiêm vu thuc lTnh vLrc cUa ngành, dja phuong minh, trong do xAc djnh rö: miic tiêu, nhiiri vi, giai pháp d hoAn thAnh nhkrn vi.

  TrtrOc ngày 20/8/2019

  CAc ca quan thAnh viên cCia Ban TO chCrc

  Cong tAc thim djnh dr loAn clii các ni dung ccia Sir kin

  'l'hAng 8/20 19

  SO TAi chinh Các ca quan

  thAnh viên cia Ban To chc

  Diu tra, khAo sat cung cu cOng ngh; htrOng dn diêu tra. khAo sAt

  Thang 8 - 9/2019

  SO Khoa h9c vA Cong righi

  CAc SO, ban, ngAnh, UBND

  cAc huyn, thj xã,

 • thânh ph

  6

  EM xut nhu diu cong ngh cüa các doanh nghiep trén da bAn. TO chi.rc các hoat dng kt nOi cung diu cong nghe

  l'háng 8 — 10/20 19

  Sr Khoa hçc vã Conngh

  Các ca quan thành viën cila Ban T6 chcrc

  7 Xét ch9n doanh nghicp trén dja bàn tinh tham gia tOn vinh doanh nghip di inâi cOng ngh Lieu biëu

  Tháng 5- 9/2019

  Si Khoa hQc 'Ôfl ngh

  Các ca quan thành viên cüa Ban To chcrc

  S Báo cáo Lãnh dao tinh v chung

  trinh, hoat dng chui S%r kiên Tháng 8- 10/2019

  Si Khoa h9c và Cong nghê

  EM xuAt san phtm tiCu biu cUa tinh tham gia các gian thing bay tti sr kiin

  Thàng 7- 10/2019

  SO Khoa hQc và Cong ngh

  So Cong thrang, SO NOng nghip và Phát triên iiông thôn

  10

  Miii di biu tham dr sir kiin: Lãnh dao Tinh Ciy. HDND tinh. UBND tinh các sO. ban ngânh. UBND các huyn. thj xà. thành ph

  MOi các t chrc, Ca nhãn và doanh ng1iip tinh tham gia trInh din, giOi thiu cong ngh; thani dtr các hi tháo. din dan vã k két cung - cAu cong ngh

  Tng hçip danh sách dang k thani dir sirkin

  Tháng 9/2019

  Van phông U!3ND tinh

  SO Khoa h9c và Cong ngh

  Các Ca quan thành viên cia Ban T chtrc

  Xây dung cung dip danh sách khách san, SO tay sir kin

  Tháng 11/2019

  SO Van hOa. Th thao và Du

  Jjch

  Các cc quan thành viên cüa Ban T chic

  12

  Thit k& 1p dt trang trI gian hang trInh din cOng ngh (250-300 gian). kim giOi thiu ta darn cong ngh.

  B trI hi truOng khoãng 300 ch ng6i pliic vu các hoat dông hi thão. din dan.

  Tliáiig 8- 9/20 19

  SO Khoa 119C vã COng nghê

  13

  Lap danh sách các tuyn di.niing. dja dim lAp dt và treo bang rOn. cO. phirOn...

  Thu ti1c xin dip phép hip dt và treo

  ihuig 8- 9/20 19

  SO Khoa hçc và Cong ngh

  SO Van hóa, Th thao và Du ljch

 • brOn, c, phràn...

  .kê lap dt cOng triên liirn, bang Mig tin cung, cãu cong ngh xung

  ffi ia dim lii thio, trInh din và pM

  Thông tin, tuyên truyn vA htrOng dn các doanh nghiêp trên dja bàn tinh tharn gia sr kin

  Ihang 11/2019

  Lien minh 1-ITX tinh, Lien hip các I-Ii KH&KT tinh; Hip hOi Doanh nghiêp tinh: 1-lôi Doanh nhãn tré tinh; HOi NC doanh nhân tinh; UBND các huyn, thj xà, thành phô

  Các S, ban, ngành

  14

  15

  Xãy drng k hotch, t6 chrc các hoit dng van hóa ngh thut phyc vii Sr kin theo k hooch: L khai mac. L b mtc, tie chiêu dai.

  Tháng 8- 11/2019

  Sâ Van hOa, Th thao Va Du

  lich

  16 T chirc Hop báo ti tinh Gia Lai

  Thãng 10/2019

  (sau hop báo cCia B KH&CN)

  UBND tinh

  Van phông UBND tinh;

  SO Khoa hc Va Cong ngh;

  Các ca quan thành viên cüa Ban T chrc

  17 Cong tác bào v an ninh, trIt tr truOc. trong Va sau sr kin

  Tháng 10- 11/2019

  Cong an tinh, BO Chi huy

  Quân s1r tinh

  Các c quan thành viên ccia Ban T chcrc

  18 Cong tác v sinh mOi trtrng tnrOc, trong và sau sir kin

  Tháng 10- 11/2019

  Cong ty CP Cong trmnh do

  thj

  19 Dam bão nguii din twOc. trong vã sausijkin

  Thang 10- 11/2019

  Cong ty Din LrcGiaLai

  20 Dam báo cOng tác an toàn v sinh thrc phm, cong tác y té trLrOc. trong Va sau sr kiin

  Tháng 10- 11/2019

  y

  1'3

 • 21 Cong tác tip dOn các di bi&i m.rOc ngoài tham gia sçr kin. cong tác phiên djch trong sii kin

  Tháng 10- 11/2019

  Ngoi vii Các Co quaii thành viên ci1a Ban T chirc

  22 Cong tác d xut khen thixOng các cá nhân. t chrc cO nhiu dOng gop trong qua trmnh tham gia sij kiên

  Tháng 8- 10/2019

  Ban Thi dua Khcn thuOng,

  Win phong UBND tinh

  Các co quan thành viên ccia BaTchCrc

  23 Cong tác tuyên truyêfl. quáng bá truOc, trong Va sau sr kin

  Tháng 7- 11/2019

  SO Thông tin vA Truyên

  thông; Dài Phát thanh - Truyn hui-ih Gia Lai: Bro Gia Lai

  Các co quan thành viên cOa Ban T chrc

  24

  Cp the báo chI, hxOng dn tác nghip t?i Sij kiin, darn báo h th6ng &rng truyên. kêt n6i rnng, thông tin lien lac phiic vi Sr kin

  Tháng 10- 11/2019

  SO Thông tin Truyên

  thông

  ii. CONG TACTRONG SVKJJN

  25 I-lop Ban T chrc Su Iiii Diu tháng 11/2019

  TrirOng Ban T6To chcrc Sv Kin

  Thánh viên Ban chrc Sr kin;

  Các don vj lien quan

  26 - Tng duyt Chirorng trinh ngh tluiit L Khai rnc

  - T6 chtrc don tie1) dti biu. khách rnci

  Ngay 05/11/2019

  B KH&CN;

  UBND tinh

  Dai din BTC cüa Bô KH&CN;

  Thành viên Ban i6 chCrc Su kin cüa tinh;

  Don vj t chrc sr kin

  27 Ti-uyn hinh trçrc tie1) L khai iiic Sir kiên Ngày

  06/11/2019 Don vj to chtrc

  sirkin

  Dài Phát thanh - Truyn hInh Gia Lai

  28 Các hOi thâo chuyên d. din dan Tir ngày

  6/11- 8/11/2019

  SO Khoa h9c Va Cong ngh

  Các co quan thânh viên cüa Ban T6 chirc

  29 1rinh din cong ngh T& ngây 6/Il-

  8/11/2019

  SO Khoa hQc vA Cong ngh

  Các co quan thành viên cOa Ban T chCrc

  4

 • Jtri.rong dirn kt ni cung cAu nghe

  NgAy 06/11/2019

  SO Khoa hQc vA Cong ngh

  Các ccx quan thành viên cüa Ban T chcrc

  gap

  thông tin ti sir kin Thng

  11/2019 SO Khoa h9c vfi Cong ngh

  Các ccx quan thAnh viên cCia Ban T chrc

  E)ón tiêp &ti biu Lãnh d?o DAng, NhA ni.rOc

  ThAng 11/2019

  UBND tinI Các ccx quan thAnh viên cCia Ban To chrc

  33 T6 chcrc tic chjêu diii NgAy 06 VA

  ngAy 7/11/2019

  13 Ki-1&CN;

  UBNI) tinh

  Ciic Ung dung vA PTCN;

  SO Khoa hQc VA Cong ngh

  34 L b nwc Sr kin NgAy

  08/11/2019

  BôK1-I&CN;

  UBND tinh

  Ciic Ung dicing vAPTCN;

  SO Khoa h9c vA Cong ngh

  III. CONG TAC SAU S1J' 1C1N

  Thu cAm cxn doanh nghip, t chrc, Ca nhAn tharn gia sir kin

  lhAng 11/2019

  UBND tinli SO Khoa h9c Va COng ngh

  36 11c tng kt, dAnh giA, rit kinh nghim

  Thang 11/2019

  UBND tinh Các ccx quan thAnh viên cüa Ban T ch(rc

  37 XAy drng bAo cáo tang kt Tháng

  12/2019 SO 1(hoa h9c vA Cong ngh

  CAc ccx quan thành viên ccia Ban T6 chüc

  5

  2019-08-27T15:57:36+0700Việt NamVăn phòng Ủy ban Nhân dân đã ký lên văn bản này!