of 16 /16
BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic St): 07/2014/TT - BTC Ha NOi, ngay 14 thong 01 nam 2014 THONG TU. Quy dinh chi tiet va htr&ng dAn thurc hqn vigc xir phut vi phum hanh chinh trong linh vu.c quin 15r, sir dung tai sin nha nurirc theo quy dinh tai Nghi dinh so 192/2013/ND-CP ngay 21 thing 11 nam 2013 cita Chinh phit SO TM CHNH HA GLkNG cy s'e), : .... 3 g N N ghy. 1 .4...120 cti. Nghi clinh so 81/2013/ND-CP ngay 19 thing 7 nam 2013 cita Chinh phzi quy dinh chi tat mot so cau va bien phap thi hanh Ludt xic ly vi pham hanh chinh; Can cu Nghi clinh so 192/2013/ND-0 3 ngay 21 thing 11 Warn 2013 clic' Chinh phi quy clinh viec zit phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly, sic dung thi san nha nurk; thuc hanh tiet kiem chong tang phi; du fru. quoc gia; kho bac nha nu.oc; Can cu Nghi clinh so 118/2008/ND-CP ngay 27 thong 11 nam 2008 cita Chinh phit quy clinh chtic nang, nhiem vy, quyen han va ca cciu to chtic cita BO Tai chinh; Theo ct s e nghi cira Cuc truemg Cuc Quan lf) tong san, BO truing BO Tai chinh ban hanh Thong to quy dinh chi tat va hucMg don thuc hien viec xic phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quern lf), sir dung tai san nith nuoc theo quy dinh tai Nghi clinh so 192/2013/ND-CP ngiry 21 thing 11 nam 2013 cita Chinh phit quy clinh viec xic phgt vi pham hanh chinh trong linh vuc quern ly, sic clung tai san nha way; thuc hanh tiet Id em chemg Ming phi; du off quOc gia; kho bac nha nuelc. Chtrcrng I QUY DINH CHUNG .1 u 1. 1 3 114m vi diet] chinh Thong to nay quy dinh chi tiet va huang don that hign vigc xir phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1SI, sir dung tai san nha ntrac theo quy dinh tai Nghi dinh so 192/2013/ND-CP ngay 21 thing 11 nam 2013 dm Chinh phit quy dinh vigc xir phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y, sir dung tai san nha nuoc; thuc hanh tiet ki"e'm chOng long phi; du tilt quoc gia; kho bac nha nuac (sau day gcri tat la Nghi dinh so 192/2013/ND-CP).

BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT...

Page 1: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

St): 07/2014/TT-BTC Ha NOi, ngay 14 thong 01 nam 2014

THONG TU. Quy dinh chi tiet va htr&ng dAn thurc hqn vigc xir phut vi phum hanh chinh

trong linh vu.c quin 15r, sir dung tai sin nha nurirc theo quy dinh tai Nghi dinh so 192/2013/ND-CP ngay 21 thing 11 nam 2013 cita Chinh phit

SO TM CHNH HA GLkNG

cy s'e), : .... 3 g N N ghy. 1 .4...120 • • cti. Nghi clinh so 81/2013/ND-CP ngay 19 thing 7 nam 2013 cita Chinh phzi

quy dinh chi tat mot so cau va bien phap thi hanh Ludt xic ly vi pham hanh chinh;

Can cu Nghi clinh so 192/2013/ND-03 ngay 21 thing 11 Warn 2013 clic' Chinh phi quy clinh viec zit phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly, sic dung thi san nha nurk; thuc hanh tiet kiem chong tang phi; du fru. quoc gia; kho bac nha nu.oc;

Can cu Nghi clinh so 118/2008/ND-CP ngay 27 thong 11 nam 2008 cita Chinh phit quy clinh chtic nang, nhiem vy, quyen han va ca cciu to chtic cita BO Tai chinh;

Theo ct se nghi cira Cuc truemg Cuc Quan lf) tong san,

BO truing BO Tai chinh ban hanh Thong to quy dinh chi tat va hucMg don thuc hien viec xic phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quern lf), sir dung tai san nith nuoc theo quy dinh tai Nghi clinh so 192/2013/ND-CP ngiry 21 thing 11 nam 2013 cita Chinh phit quy clinh viec xic phgt vi pham hanh chinh trong linh vuc quern ly, sic clung tai san nha way; thuc hanh tiet Id em chemg Ming phi; du off quOc gia; kho bac nha nuelc.

Chtrcrng I QUY DINH CHUNG

.1 u 1. 13 114m vi diet] chinh

Thong to nay quy dinh chi tiet va huang don that hign vigc xir phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1SI, sir dung tai san nha ntrac theo quy dinh tai Nghi dinh so 192/2013/ND-CP ngay 21 thing 11 nam 2013 dm Chinh phit quy dinh vigc xir phut vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1y, sir dung tai san nha nuoc; thuc hanh tiet ki"e'm chOng long phi; du tilt quoc gia; kho bac nha nuac (sau day gcri tat la Nghi dinh so 192/2013/ND-CP).

Page 2: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

Di A i eu 2. Do tircrng ap dung

1. Co quan, t6 chat, don vi (sau day goi chung la t6 chirc), ca nhan có hanh vi vi pham hanh chinh trong link virc quan l, sir dung tai san nha nuac.

2. Nguai cc!) th'm quyen xir phat vi pham hanh chinh trong lTulh \rut quan sir dung tai san nha nuac.

3. Cac d6i tugng Ichac cc') lien quan den xir phat vi pham hanh chinh trong linh vut quan l, sir dung tai san nha nugc.

Men 3. Nguyen tAc xac dinh hinh thtic xir phat va mtrc phat hen

1. Hinh thirc xir phat canh cao dugc ap dung trong cac tnrerng hgp sau:

a) Xir phat hanh vi quy dinh tai khoan 1 Dieu 16 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP;

b) D6i vai cac hanh vi dugc ap dung mgt trong hai hinh thirc xir phat chinh (phat canh cao hocphat tien) quy dinh khoan 1 Dieu 13, diem a khoan 4 Dieu 14, khoan 1 Dieu 15, khoan 2 Dieu 16, khoan 7 Dieu 18, khoan 1 Dieu 19, khoin 4 Dieu 19, khoan 5 Dieu 19, khoan 1 Dieu 20, khoan 1 va khoan 2 Dieu 21 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP thi hinh thirc xir phat canh cao dugc ap dung dOi voi vi pham lan dau va khung có tinh tiet tang n4ng.

s 2. D6i nhimg hanh vi chi quy dinh hinh thirc phat tien ,ho4c khung du dieu kinap dung hinh thirc xir phat canh cao, mirc phat tien cu the dugc xac dinh nhu sau:

a) Mirc tien phat cu the d6i veri mot hanh vi vi pham hanh chinh khung có tinh tier tang n4ng hoc giam nhe la mUc trung binh cua khung tien phat dugc quy

dinh doi hanh vi do. Mirc trung binh cua khung tien phat dugc xac dinh bang trung binh gala mirc toi da cua khung hinh phat va mirc toi thieu cua khung hinh phat;

b) Cir mot tinh tiet giam nhe hoctang n;ang thi mirc tien phat dugc giam hoctang 20% so yen mirc trung binh cua Ichungtien phat dugc quy dinh doi v&i hanh vi do, nhung khung dugc thap han mirc toi thieu va khung dugc cao han mirc toi da cua khung hinh phat;

c) Khi xac dinh mirc phat tien d6i voi hanh vi vi pham vim co tinh tiet giam nhe, vira có tinh tiet tang n4ng thi xem xet giam trir tinh tiet tang n4ng theo nguyen tac co mot tinh tiet giam nhe dugc giam trir mot tinh tiet tang nlang. Sau khi *iam trir, n8u con tinh tiet giam nhe hoctang nlang thi ap dung theo quy dinh tai diem b khoan nay.

2

Page 3: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

3. Nguon kinh phi nOp phat cua to chirc, ca nhan bi xir phat vi pham khong dtrqc sir dung lien ngan sach nha nuac hoc tien có nguon goc tix ngan sach nha nuac de nOp phat va khac phuc hau qua do hanh vi vi pham cua minh gay ra. Truang hop xir phat to chirc thi sau khi chap hanh quyet dinh xir phat, to chirc bi xir phat xac dinh ca nhan co loi gay ra vi pham hanh chinh de xac dinh trach nhiem phap 1$7, bao gom ca viec nOp lai khoin tien phat va lchac phuc hau qua do hanh vi vi pham cua minh gay ra tuong img veri mire do vi pham cua ca nhan do theo quy dinh cua phap luat va Quy che quan 151, sir dung tai san nha nuac dm to chirc.

Dieu 4. Lb bien ban xir phat vi pham hanh chinh

1. Khi phat hien hanh vi vi pham, ngtrai co thim quyen xir phat vi pham hanh chinh trong filth vuc 9uan 1S/, sir dung tai san nha nuac, cong chirc dugs giao nhiem vu kiem tra viec chap hanh phap luat, ve quart 1y, sir dung tai san nha nuacquy dinh tai khoan 1 Dieu 22 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP phai lap bien ban ngay tai tiled diem phat hien hanh vi vi pham.

2. Bien ban phai lap theo dung quy dinh tai Mau Bien ban so 01 kern theo Nghi dinh so 81/2013/ND-CP ngay 19 thang 7 nam 2013 dm Chinh phit quy dinh chi tit mot so dieu va bien phap thi hanh Lust xir 1S, vi pham hanh chinh (sau day goi tat la Nghi dinh so 81/2013/ND-CP).

Chuang II Xif PHAT VI PHAM HANH CHINH TRONG QUAN Lt sir DUNG

TAI SAN NHA NtrOC TAI CO QUAN, TO cHirc, DON Vi

Dieu 5. Hanh vi vi pham quy dinh ye mua sam tai san nha nu.(rc

Viec xir phat hanh vi vi pham quy dinh ve mua sam tai san nha nuac duqc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 5 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP. Wit so not dung dugs quy dinh cu the nhtr sau:

1.}firth vi thuc hien mua sam tai san khi chua có quyet dinh cua cap co thim quyen quy dinh tai khoan 1 Dieu 5 Nghi dinh 192/2013/ND-CP la hanh vi tai th&i diem thuc hien mua sam chtra có quyet dinh ye mua sam tai san nha nuac dm cap có tham quyen. Tham quyen quyet dinh mua sam tai san nha nuac thuc hien theo guy dinh cua Luat quan ly , sir dung tai san nha nuac va cac van ban quy dinh chi tiet, huang dan thi hanh;

2. Hanh vi khong thuc hien mua sam tap trung de;i voi cac loai tai san thuc danh muc mua sam tap trung quy dinh tai khoan 2 Dieu 5 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP va duqc xac dinh theo timglAn mua sam;

, 3. Hanh vi mua tai san vugt stieu chtin, dinhmtic do co! quan nha nuac có tham quyen quy dinh tai khoan 3 Dieu 5 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh

3

Page 4: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

vi mua sam tai san vuot ve dien tich (ci toi voi tru so lam viec), vuot ve so luting, vuot ye mirc gia (dal yeti phucmg tien di 14i, may moc, trang thiet bi lam viec) so v6i tieu chuan, dinh mire do co quan nha nu& c6 tham quyen quy dinh;

4. Viec xac dinh phan gia tri 'mot so v&i tieu chuan, dinh mirc de lam can cir xir phat ducic quy dinh nhu sau:

a) TnrOng hop mua sam tai san la phucmg lien di 14i, may m6c, trang thiet bi lam viec vuqt ve so luting so vOi tieu chuan, dinh mirc: Gia tri vuot/01 don vi tai san &roc xac dinh bang don gia oh tai san d6 theo gia mua ghi teen hoa don hoac hop clang mua sam tai san;

b) Trueng hop mua sam tai san IA ph.rong tien di 14i, may mac, trang thiet bi lam viec dung ye so lugng ,nhung vuot ye mirc gia so vOi tieu chuan, dinh mirc: Gia tri vuot duac xac dinh bang gia tri cila tai san theo gia mua ghi tren hoa don hoac hop dong mua sam tai san trir di (-) gia tri tai san theo tieu chuan, dinh muc do co quan nha nuoc c6 tham quyen quy dinh;

c) Truiyng hop mua sam tru so lam viec vuot tieu chuan, dinh mirc: Gia tri vuot &roc xac dinh bang chenh Lech giaa dien tich thuc to trir di (-) dien tich &roc sir dung theo tieu chuan, dinh mirc nhan vOi (x) don gia mua binh quan theo hoa don (hoac theo hop dong mua sam tai san).

Dieu 6. Hinh vi vi phpn quy dinh ve thue tai san

Viec )01 phat hanh vi vi pham quy dinh ve thue tai san dugc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. MOt so not dung dugc quy dinh cu the nhu sau:

, 1. Hanh vi thuc hien thue tai san khi chua CO quyet dinh cila cap c6 tham quyen quy dinh tai khoan 1 Dieu 6 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi 14 ket hop dong thue tai san khi chua c6 quyet dinh ve thue tai san dm cap c6 tham quyen.

Tham quyen quyet dinh thue tai san thuc hien theo quy dinh dm Luat quan lt, sir dung tai san nha nuov va cac van ban quy dinh chi tiet, huOng dan thi hanh;

2. Hanh vi thue tai san vuot tieu chuan, dinh mix quy dinh tai khoan 1 Dieu 6 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi thue tai san de phuc vu hoat dOng oh to chirc vuot ye dien tich (dOi vOi tru so lam viec), vuot ye so luting (dOi vOi phuang tien di 14i, may m6c, trang thiet bi lam viec) so vOi tieu chuan, dinh mirc do co quan nha nuerc c6 tham quyen quy dinh;

3. Hanh vi lua chon nha cung cap dich vu cho thue tai san khong dUng hinh thdc, trinh to quy dinh tai khoan 1 Dieu 6 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP bao gom:

4

Page 5: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

a) Hanh vi khong thOng bao ding khai nhu cau thue tai san ten cac phucmg tin thong tin dai chung theo quy dinh cua phap luit ve guan ly , sir dung tai san nha nuoc;

b) Hanh vi khong thkrc hien dau thau khi lira chgn nha cung cap dich vu cho thue tai san doi vii cac truong hgp theo quy dinh cua phap luit phai thkrc hien dau thaw

4. Gia tri hgp ding thue tai san a lam can cu xir phat dugc xac dinh nhu sau:

a) Truemg hgp trong hgp dong thue tai san ghi cu the tong gia tri hqp dong thi xac dinh theo tong gia tri ghi trong hqp &Ong;

b) Tnrerng hop trong hap ding thue tai san ghi s6 lugng (khoi lugng), don gia va then han thue thi tong gia tri hgp dong dugc xac dinh bang (=) so luong (kh6i lugng) nhan vai (x) don gia thue nhan voi (x) thefi han thue ghi trong hop &Ong;

c) Trtremg hap trong hop ding khong ghi ro thed han thue thi gia tri hap ding thue dugc tinh theo so tien thue tai san thkrc 4 da tra ke ca phan tien thue tra truOc neu c6 tinh den th&i diem ra guyet dinh xir phat hanh chinh.

Dieu 7. Midi vi bo tri, sir dung di san nhA n•ov vuvt tieu chuAn, dinh in ire

Viec xir phat hanh vi 1)6 tri, sir dung tai san nha mr6c vugt tieu chuan, dinh mire dugc thkrc hien theo quy dinh tai khoin 1 Dieu 7 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. MOt so not dung dugc quy dinh cu the nhu sau:

1. Hanh vi bo tri, sir dung tai san nha nuOc vugt tieu chuan, dinh mirc quy dinh tai lchoan 1 Dieu 7 Nghi dinh s8 192/2013/ND-CP la hanh vi bo tri, sir dung tai san nha ntrOc cho ngtreci sir dung, bO phin sir dung dimg d6i tugng nhtmg vugt ve dien tich (doi vai tru so lam vic), vugt ve so lugng hoc mirc gia (doi von phucmg tien di 14i, may mac, trang thiet bi lam vi'e'c);

2. Vic xac dinh gia tri vugt so voi tieu chuan, dinh mirc &roc quy dinh nhu sau:

, a) TnrOng hgp tri, sir dung tai san la phuong di may moc, trang thiet bi lam vic vugt ye so Luang so von tieu chuan, dinh mirc: Gia tri vugt dugc xac dinh bang so ltrgng tai san vugt nhan von (x) nguyen gia cua tai san teen so ke town; truang hgp tren so ke toan khong theo del nguyen gia tai san thi lay theo gia tri mua sam mai tai san ding loai hoc c6 lieu chuan ky thuit, deg nang sir dung tucmg ducmg tren thi tnrong tai theri diem xay ra vi pham;

5

Page 6: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

b) Truang hcrp bt• tri, sir dung tai san la phucmg tien di Lai, may moc, trang thiet bi lam viec dung ye so luong nhtmg vucrt ve muc gia so yeti tieu chuan, dinh muc: Gia tri vtrqt duqc xac dinh bang so lucmg vugt nhan voi (x) (chenh Lech giira nguyen gia cua tai san tren so ke toan trir di (-) gia tri tai san theo tieu chuan, dinh muc do ca quan nha ntrOc c6 tham quyen quy dinh);

c) Trueng hop tai san la tru so. lam viec: Gia tri vugt &roc xac dinh bang chenh lech giira dien tich thvc to trir di (-) dien tich citrgc sir dung theo tieu chuan, dinh muc nhan yen (x) don gia binh quan theo so ke toan; tru6ng hqp ten so ke toan khong theo dal thi don gia tinh theo suat dau to ctia nha, dog trinh c6 tieu chuan ky thu4t tucmg ducmg do BO Xay dung ban hanh dp dung tai thai diem hanh vi vi pham xay ra.

Dieu 8. Hanh vi bO tri, sir dung tai san nha ntrerc khong dung muc dich

1. Hanh vi bo tri, sir dung tai san nha ntrac khong dung muc dich quy dinh tai khoan 2 Dieu 7 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi bo tri, sir dung tai san nha mr6c khong dung v6i muc dich, cong nang sir dung dm tai san duqc dau tit, trang bi, mua sam. MOt so truimg hop cu the nhu sau:

a) B6 tri, sir dung tru sor lam viec, ca sa hoat dOng sr nghiep lam nha ey hoac sir dung vao muc dich ca nhan;

b) B6 tri, sir dung xe o to dua don tir nai a an noi lam viec d6i vii chirc danh khong c6 tieu chuan; bo tri, sir dung xe 0 to phuc vu cong tac cho cac chirc danh khong c6 tieu chuan sir dung xe ma khong clugc cap c6 tham quyen phe duyet; bO tri, sir dung xe o to vac) muc dich ca nhan;

c) Bei tri, sir dung may mac, trang thiet bi lam viec, tai san khac vao muc dich ca nhan.

2. D6i vii co quan nha mirk, don vi sir nghiep cong 14p chua to chit tai chinh sir dung tai san nha ntrac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien doanh, lien ket thi xir phat theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 7 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP va khoan 1 Dieu nay; khong xir phat theo quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP va Dieu 13 Thong to nay.

D6i vii don vi sit nghiep cong 14p to chit tai chinh sir dung tai san nha ntrac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien ,doanh, lien ket khong dung quy dinh thi bi xir phat theo quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP va Dieu 13 Thong to nay.

Dieu 9. Hanh vi cho muvn tai san nha mrot khong dung quy dinh

Viec xir phat hanh vi cho mucrn tai san nha nu& khong dimg quy dinh dugc thvc hien theo quy dinh tai Dieu 8 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP.

6

Page 7: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

1. Viec xirphat hanh vi vi pham quy dinh ve sir dung tai san nha nuac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien doanh, lien ket duqc thkrc hien theo quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh so 192/2013/ND-0 3.

2. Hanh vi sir dung tai san nha nuac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien doanh, lien ket khi chua cc!, quyet dinh dm cap cc") tham quyen quy dinh tai khoan 1 Dieu 12 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP la hanh vi sir dung tai san nha nuac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien doanh, lien sket ma tai thi:ri diem thkrc hien hanh vi khong có quyet dinh dm cap cc!) tharn quyen.

3. Tham quyen quyet dinh sir dung tai san nha nuac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien doanh, lien ket thkrc hien theo quy dinh cua Lust quan 1Sr, sir dung tai san nha nuac va cac van ban quy dinh chi tiet, huang dan thi hanh.

Dieu 14. Hanh vi vi pham quy dinh ve xir ly tai san nha

Viec xir phat hanh vi vi pham quy dinh ve xirlSr tai san nha ntroc ,dugc thgc hien theo quy dinh tai Dieu 14 Nglii dinh so 192/2013/ND-CP. MOt so not dung ducfc quy dinh cu the nhu sau:

1.Hanh vi a hu hong, that thoat tai san quy dinh tai Ichoan 2 Dieu 14 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi lam mat mat tai san hoc lam tai san bi hu hong; lam mat mat, thay d6i hoc bi'en clang linh kien, phi ding cua tai san;

2. Hanh vi ke khai khong dung danh muc, hien trang tai san de nghi xir ly quy dinh tai Ichoan 4 Dieu 14 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi ke khai khong dung danh muc, hien trang tai san de nghi xir ly dan den viec quyet dinh xir ly tai san killing dung quy dinh;

3. Viec xac dinh s6 tien phai nOp lai twang ung vai gia tri tai san bi that thoat, hu h6ng quy dinh tai diem b khoin 5 Dieu 14 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP duqc quy dinh nhu sau:

a) D6i vai tai san bi mat hoAc hu hong khong the khic phuc duqc, s6 tien phai nOp. lai ducc xac dinh tuang vai gia mua mai tai san ding loci hoc có tiou chuan, ding rang sir dung twang duang tren thi tnrong;

b) DOi vai tai san bi hu hOng CO the lchic phuc duqc, so tien phai nOp 141 la chi phi de sira china tai san do.

Dieu 15. Ranh vi vi pham quy dinh ve to civic xir ly tai san nha nu ac

Viec xir phat hanh vi vi pham quy dinh ve t6 chin xir 1$/ tai san nha nuac duqc thkrc hien theo quy slink tai Dieu 15 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. MOt so not dung duqc quy dinh cu the nhu sau:

8

Page 8: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

Hanh vi cho mugn tai san nha nuac khong dung quy dinh IA hanh vi cho to chirc, ca nhan khac sir dung tai san nha nuoc kh6ng phan biet c6 hop (tong cho mucm hay khong co hop &rig cho mucm, khong phan biet th6i han cho muon.

Dieu 10. Hanh vi trao doi, Lau, tang cho tai san nha ntrerc khong dung quy dinh

Viec xir phat hanh vi trao doi , biL, tang cho tai san nha nuOc khong dung quy dinh duoc thuc hien theo quy dinh tai DiL 9 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. M6t so n6i dung &roc quy dinh cu the nhu sau:

, 1. Hanh vi trao d61 tai san nha nu6c quy dinh tai khoan 1 Dieu9 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP hanh vi dung tai san nha nu6c to chirc de dOi lay tai san cua to chirc, ca nhan khac ma khong duqc cap co tham quyen cho phep;

2. Hanh vi biL, tang cho tai san nha nu6c khong dung quy dinh la hanh vi sir dung tai san nha nu6cde lam qua tang vi pham Quy the tang qua do ca quan nha nu& c6 tham quyen ban hanh.

Dieu 11. Hanh vi lin chiem tru so. lam viec, co. so' hoat deng sir nghiep

1. Vic xir phat hanh vi lAn chi6m tru so lam vi&, co se hoat d6ng su nghi0 thuc hien theo quy dinh tai DiL 10 Nghi dinh 192/2013/ND-CP.

2. Hanh vi 'An chi6m tru so. lam vi&, co sa hoat d6ng su ngh4 quy dinh tai DiL 10 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP bao g6m:

, a) T6 chirc, ca nhan Bang sir dung dAt L to chuy ,dich m6c thira dat de ma rang tich dat hoc xay dkmg c8ng trinh lan chiem sang khong gian phan dien tich dat thuc khuon vien tru sa lam vi'4, co sa hoat d6ng su ngh4 cua co quan, to chirc, don vi;

b) T6 chirc, ca nhan to sir dung nha, dAt thuc tru kr lam vies, ca so hog Ong su nghip cua ca quan, to chirc, don vi.

Dieu 12. Hanh vi chiem doat tai san nha ntrot

Viec xir phat hanh vi chiem doat tai san nha nu6c duot thuc hien theo quy dinh tai DiL 11 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP.

Hanh vi chi6 doat tai san nha nu6c bi xir phat vi pham hanh chinh la vi'& ram giir, sir dung tai san nha nuac ma khong &roc co quan nha nuorc c6 tham quyen cho phep nhung chua den mirc bi truy ciru trach nhiem hinh skr.

Dieu 13. Hanh vi vi pham quy dinh ve sir dung tai sin nha ntrerc vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thue, lien doanh, lien ket

7

Page 9: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

1.Hanh vi qua thOi han quy dinh ma van chua trien khai thuc hien phuang an xir 1$, da duqc cap c6 them quyen phe duyet quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu 15 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP duqc xac dinh theo thOi han xir 1St quy dinh tai quyet dinh xir !Sr tai san. Truing hap tai quy'et dinh xir 1S , tai san khong quy dinh thoi hart cu the, thi thuc hien theo quy dinh cita phap 1u4t c6 lien quan. Truong hap duqc cap do them quyen phe duyet phuong an xir 1S, gia han viec xir 1$, tai san, thi thOi hart quy dinh duqc xac dinh theo thin han sau khi da dugc gia han;

2. Hanh vi khong thuc hien hoc thuc hien khong day du viec th8ng bao cong khai ban dau gia di san nha nuac theo quy dinh cita phap 1u4t ye quan 1S/, sir dung tai san nha nuac quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu 15 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP bao gOm:

a) KhOng thuc hien niem yet ye viec ban dau gia tai san nha nu& tai nhung dia diem quy dinh;

b) KhOng thong bao cong khai tren ck phIrcmg tien thong tin dai chung ho4c thong bao nhung khong du thOi gian doi vOi viec ban dau gia tai san nha mac theo quy dinh cua phaplu4t ve quail 1S/, sir dung tai san nha rank;

c) NOi dung niem yet, thong bao cong khai khOng dAy du thong tin theo quy dinh cua phap 1u4t ve ban dau gia tai san.

Dieu 16. Hanh vi vi pham quy dinh ve Tang nhap vii sir dung so lieu ve tai san nha ntr•c

1. Viec xis phat hanh vi vi pham quy dinh ye viec Bang nh4p va sir dung so Ru 1,4 tai san nha nuOc duqc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 16 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP.

2. Sir dung so lieu ve tai san nha nuac trong Ca so d€ lieu quOc gia ve tai san nha nuac vao muc dich ca nhan ma khong duqc ca quan co tham quyen quan ly ca sa dit lieu do cho phep quy dinh tai diem d khoan 3 Dieu 16 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi sir dung thong tin hru gift trong Ca so dit lieu quoc gia ve tai san nha nuac vao ck muc dich khac ngoai ck muc dich duqc quy dinh tai Thong to so 123/2011/TT-BTC ngay 31/8/2011 dm BO Tai chinh htremg clan viec quan ly, khai thic Phan mem Quart 1S, (rang IcS1 tai san nha nuac ma khong &Km ca quan co them quyen guar-11$, ca so dit lieu do cho phip.

3. Ca quan c6 them quyen quan 1SI Ca sO dir lieu quOc gia ve tai san nha nuac duqc quy dinh cu the nhu sau:

a) Cuc Quan1S, cong san - BO Tai chinh d8i vai Ca so dir lieu ve tai san nha ntrOc cua ca nuac;

9

Page 10: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

b) Ca quan tai chinh dm B6, co quan trung ucmg, So Tai chinh cac tinh, thanh pho trkrc thuc trung trang doi vii Ca so dir lieu ve tai san nha nuOc cia BO, co quan trung wing, tinh, thanh phO truc thuc trung uang;

c) Thu throng co quan, to chirc, dan vi d6i v&i Ca so dir lieu ve tai san nha nuOc dm ca quan, to chirc, don vi.

Chtrcrng III XU PHAT VI PHAM HANH CHiNH TRONG QUAN Li', SU' DUNG

TAI SAN CUA CAC DII AN SI.J'' DUNG VON NHA NIIOC

A A Dieu 17. Pham vi tai san cita cac dir an sir dung von nha mt.&

Tai san dm cac du an sir dung von nha ntrac dugc quy dinh tai cac Dieu 17, 18 va 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP bao g6m:

1. Tru soy lam viec va cac tai san khac gall lien vai dAt; phucmg tien van tai; may trick, trang thiet bi lam viec va cac tai san khac phuc vu cong tac quan15 , dm cac Ban quan li du an, ca quan, don vi thuc hien du an sir dung von nha nuoc;

2. Tai san phuc vu hoat ding dm cac chuyen gia nuoc ngoai, cac nha thau tu van, giam sat, thi cong thuc hien cac du an sir dung von ODA va ngu6n vien trg phi chinh phii ntrac ngoai khi du an ket thuc chuyen giao cho phia Viet Nam;

3. Tai san thue ngoai phuc vu cong tac quan 1)' , dm Ban quan 1 , du an sir dung von nha nuck;

4. Vat tu thu h6i tir viec thao d6 cac cong trinh ket cAu ha fang phuc vu lgi ich ding cong, lgi ich quoc gia da cu khi xay dung cong trinh ket cau ha tang mai.

Dieu 18. Hanh vi vi pham quy dinh ve trang cap tai san cita cac dir an sir dung von nha ntre•c

Viec xir phat hanh vi vi pham quy dinh ye trang cap tai san dm cac du an sir dung von nha nuOc dugc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 17 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. M6t so not dung dugc quy dinh cu the nhu sau:

1. Hanh vi thuc hien mua sam tai san khi chua có quyet dinh dm cap có thAm quyen quy dinh tai khoan 1 Dieu 17 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP la hanh vi mua sam tai san ma khi sthuc hien mua sam khong co quyet dinh ye trang cap tai san dm cap co tham quyen theo quy dinh dm phap luat ye quan l, sir dung, xir 1/ tai san dm cac dkr an sir dung von nha nuoc;

2. Hanh vi khong thuc hien mua sam tap trung d6i vai ,cac loai tai san thuc danh mix mua sam tap trung quy dinh tai khoan 3 Dieu 17 Nghi dinh so

10

Page 11: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

192/2013/ND-CP dugc huang dan cu the nhu quy dinh tai khoan 2 Dieu 5 Thong tu nay;

3. Hanh vi mua s&rn tai san vuot tieu chuan, dinh miry do ca quan nha nuac có tham quye'n ctuy dinh tai khoan 4 Di'eu 17 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc huang dan cu the nhu quy dinh tai khoan 3 Dieu 5 Thong tu nay;

Viec xac dinh gia tri tai san vugt so voi tieu chuan, dinh muc thvc hien theo quy dinh tai khoan 4 Dieu 5 Thong tu nay;

4. Hanh vi vi pham quy dinh ve thue tai san de phuc vu ding tac quan 1$7 cua cac du an sir dung von nha mac quy dinh tai khoan 5 Dieu 17 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc hu&ng dan cu the nhu quy dinh tai Dieu 6 Thong tu nay.

Dieu 19. Hanh vi vi pham quy dinh ve sir dung tai san cua cac dkr an sir dung vim nha nink

Viec xir phat hanh vi vi pham quy dinh ve sir dung tai san cua cac du an sir dung von nha nuac dugc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 18 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. Mot s6 not dung dugc quy dinh cu the nhu sau:

1. Hanh vi 1)6 tri, sir dung tai san cua cac dkr an sir dung von nha nuac vugt tieu chuan, dinh muc hoc IchOng dilng muc dich quy dinh tai khoan 1 Dieu 18 Nghi dinh s6 192/2013/ND-CP dugc huong dan cu the nhu quy dinh tai Di'u 7, Dieu 8 Thong tu nay.

Viec xac dinh gia tri vugt so vesi tieu chuAn, dinh mire thtrc hien theo quy dinh tai khoan 2 Di&su 7 Thong tu nay;

2. Hanh vi cho mugn tai san ciia du an sir dung von nha nuac quy dinh tai khan 2 Di'&1 18 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc huang dan cu the nhtr quy dinh tai Dieu 9 Thong tu nay;

3. Hanh vi trao d6i, bieu, fang cho tai san dm du an sir dung von nha nuac quy dinh tai khoan 3 Dieu 18 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc huang clan cu the nhu quy dinh tai Dieu 10 Thong tu nay;

4. Hanh vi lan chi6m tru so. lam viec dm Ban Quan 1)', du an sir dung von nha nuac quy dinh tai khoan 4 Dieu 18 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc huang dan cu the nhu quy dinh tai Dieu 11 Thong tu nay;

5. Hanh vi chim doat tai san dm du an sir dung von nha nuac quy dinh tai khan 5 DiL 18 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc .huang dan cu the nhu quy dinh tai Dieu 12 Thong tu nay;

6. Hanh vi vi pham quy dinh ye sir dung tai san dm du an sir dung von nha nuac vao muc dich san xuat, kinh doanh dich vu, cho thu'e, lien doanh, lien ket

11

Page 12: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

quy dinh tai khoan 6 Dieu 18 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP ducyc huang dan cu the nhu quy dinh tai Dieu 13 Thong tu nay.

Dieu 20. Hanh vi vi pham quy dinh ve xii. 157 tai san ciia cac du. an sir dung von nha nix&

Vic xir phat hanh vi vi pham quy dinh ve xt'r ly tai san cua cac du an sir dung von nha nuac &roc thuc hian theo quy dinh tai Dieu 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. MOt so not dung ducfc quy dinh cu the nhu sau:

1. Hanh vi khong bao cao co quan nha ntrov c6 tham quyen xac lap quyen set hilt cua Nha nuac doi cac tai san do chuyen gia cua du an, nha thau tu van giam sat chuyen giao cho Chinh phit Viet Nam quy dinh tai diem b khoan 1 Dieu 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi qua thoi han theo quy dinh ma khong bao cao co van nha nuac co tham quyen de lam thou tuc xac lap quyen soy frau dm Nha nuoc doi tai san dO;

2. Hanh vi ban, diau chuyen, thanh ly , tieu hay tai san khi chtra có quyat dinh dm cap co tham quyen quy dinh tai khoan 3 Dieu 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP la hanh vi to chirc ban, diau chuyen, thanh ly , tieu huy tai san ma tai thOi diem thuc hian hanh vi khong có quyet dinh dm cap có tham quyen theo quy dinh cua phap luat ve quan 15/, xir ly tai san cua cac du an sir dung von nha 'ureic;

3. Hanh vi ke khai khong dung danh muc , hien trang tai san de nghi xir 1/ quy dinh tai khoan 4 Dieu 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc hue:mg dan cu the nhu quy dinh tai khoan 2 Dieu 14 ThOng tu nay;

4. Hanh vi vi pham quy dinh ve to chirc xir 1S, tai san dm du an sir dung von nha nuac quy dinh tai khoan 5 Dieu 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP dugc huorng dAn cu the nhu quy dinh tai Dieu 15 Thong tu nay;

5. Vic xac dinh so tin phai n(ip lai tuang img voi gia tri tai san bi that thodt, hu hong quy dinh tai khoan 6 Dieu 19 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP ducic thuc hian theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 14 Thong tu nay.

Chuang IV Xt1. " PHAT VI PHAM HANH CHiNH TRONG QUAN LY, XI)' TAI SAN DU C XAC 013 QUYEN S( Het Cl:JA NHA NI OC

Dieu 21. Pham vi tai sin dirge xac Yap quyen sa him cua Nha niro.c

Tai san &roc xac lap quyen so hiru cua Nha nuac ductc quy dinh tai Dieu 20 va Dieu 21 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP bao gtim:

12

Page 13: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

1. Tai san bi tich thu sung quy nha nu& theo quy dinh cua phap luat la tai san thuOc se him cua cac to chtic, ca nhan nhung do pham toi, vi pham hanh chinh ma bi tich thu sung quy nha nuec theo ban an, quyet dinh cua toa an, quyet dinh cua cap co tham quyen khac;

, 2. Tai san vo chit, tai san bi danh rai, be quen, tai san bi chitin giAu, chim dam, di san khong nguei thira ke, hang Me ton clung trong khu vvc giam sat hai quan duce xac lap quyen se him oh Nha nuec;

3. Tai san do cac to chirc, ca nhan ter nguyen chuyen giao quyen sa hiru cho Nha nu&c bao san do to chirc, ca nhan trong va ngoai ntrac hien, bieu, tang cho, clung g6p, vien trq, tai trq va cac hinh thirc chuyen giao quyen soy huu khac cho Nha mac Viet Nam.

Dieu 22. Hanh vi vi pham quy dinh ve xir Iy tai san dtrqc xac lip quyen so. hint cua Nha ntrec

Viec xir phat hanh vi vi pham quy dinh ve xirlS1 tai sin,duqc xac lap quyen ses hint Nha nuec duqc thvc hien theo quy dinh tai Dieu 21 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP. Mit so nOi dung duqc quy dinh cu the nhtr sau:

1. Hanh vi vi pham quy dinh ye thai han , lap phiscmg an xir 1S, tai san theo quy dinh phap luat quy dinh tai khoan 1 Dieu 21 Nghi dinh so 192/2013/ND- CP la hanh vi qua thud hart theo quy dinh ma ca quan, to chirc, danyi ducc giao nhiem vu lap phtrang an xir ly tai san khong lap phuang an xir 1$, de bao cao cap CO tham quyen phe duyet;

2. Hanh vi vi pham quy dinh ve to chirc xir 1/ tai san duqc xac lap quyen so. him dm Nha ntrac quy dinh tai khoin 2 Dieu 21 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP duqc hueng can cu the nhu quy dinh tai Dieu 15 Thong ttr nay.

Chuang V QUY DiNH VItC THixC HItN MOT SO BItN PHAP KHAC PHUC HAU QUA

Dieu 23. Nguyen tic ap dung bien phap khic phuc hill qua bwic nOp lai so tien twang !Ling Noi gia tri tai san vi pham, buOc mip lai so Iori bit hop phap thu du••c do tht•c hien hanh vi vi pham hanh chinh

Khi ap dung bien phap khac phuc hau qua buOc nQp lai so tien tuang irng vai gia tri tai san vi pham, buOc nOp lai so lqi bat hgp phap thu duqc do thvc hien hanh vi vi pham hanh chinh, to chirc, ca nhan vi pham phai nOp vao ngan sach nha nu& theo quy dinh tai Dieu 24 Thong to nay.

Dieu 24. NOp tien awe hien hien ph4 khfic phuc 111.111 qua

Page 14: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

Ap dung bien phap khic phuc hau qua bu6c n6p lai s6 tien ttrang img vai gia tri tai san vi pham va bu6c n6p lai so lgi bat hgp phap thu clugc do thtrc hien hanh vi vi pham hanh chinh quy dinh tai khoan 4 Dieu 5, khoan 2 Dieu 6, diem a khoan 3 Dieu 7, diem b khoan 2 Dieu 8, khoan 3 Dieu 9, diem c khoan 3 Dieu 10, diem b khoan 3 Dieu 11, diem b khoan 4 Dieu 12, diem b khoan 5 Dieu 14, diem b khoan 6 Dieu 19, diem b khoan 3 Dieu 20 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP clugc thtrc hien nhu sau:

1. N6p vao ngan sach trung trong d6i yeti cac hanh vi vi pham do co. quan, to chirc don vi thu6c trung ucmg thtrc hien va cac hanh vi do cac to chirc, ca nhan khac thkrc hien lien quan den tai san do co quan, to chirc, don vi thu6c trung trong quan

2. N6p vao ngan sach dia phtrcmg doi vai cac hanh vi vi pham do co quan, to chirc don vi thu6c dia phuang thtrc hien va cac hanh vi do cac to chirc, ca nhan khac thkrc hien lien quan den tai san do co quan, to chirc, don vi thu6c dia phtrcmg quan V/.

Chuang VI THU TUC THONG BAO CHO CO QUAN CO THAM QUYEN QUYET DINH THU H6I

TAI SAN NHA NVOC VA Xff LY TAI SAN SAU KHI THU 116I

Dieu 25. Thii ttic thong bao cho co quan co thAtn quyen quyet dinh thu hoi tai san nha ntrerc

1. Trong thoi han 5 ngay lam viec, ke tir ngay ra quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh, ngtr6i co tham quyen xir phat vi pham hanh chinh quy dinh tai Dieu 23 va Dieu 24 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP c6 trach nhiem giri ho so tai co quan nha nuac co tham quyen theo guy dinh cua phap luat ye quanVf, sir dung tai san nha nuac de ra quyet dinh thu hoi tai san theo quy dinh doi vai cac hanh vi vi pham hanh chinh trong linh \rut quan V/, sir dung tai san nha nuac thu6c truong hop phai thu hoi tai san nha mac theo quy dinh cua phap luat ve quan V/, sir dung tai san nha nuac.

2. I-16 so de nghi co quan co tham quyen quyet dinh thu hoi tai san nha nuac bao ‘

a) Van ban de nghi cua ngtred c6 than' quyen xir phat vi pham hanh chinh (trong d6 neu fa hien trung cua tai san de nghi thu hoi; cac bien phap lchac phuc hau qua &a dtrgc dp dung): 01 ban chinh;

b) Quyet dinh xir phat vi pham hanh chinh: 01 ban sao;

c) Bien ban vi pham hanh chinh: 01 ban sao;

d) Cac h6 so, gi"ay t6 lien quan den tai san vi pham (neu c6): 01 ban chinh.

14

Page 15: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

Dieu 26. Xir ly tai san sau khi thu hti

Trinh tir, thu tuc thu hoi tai san nha nuac va xir ly tai san sau thu hti thkrc hien theo quy dinh tai Nghi dinh so 52/2009/ND-CP ngay 03 thing 6 nam 2009 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huang din thi hanh mot so dieu cua Luat quan 1Sr, sir dung tai san nha nuac va huang din caa BO Tai chinh.

Chirong VII DIEU KHOAN Till HANH

Dieu 27. Hieu lire thi hanh

1.Thong to nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngay 01 thing 3 dam 2014.

2. Thong tu nay b'ai bo, thay the ThOng ttr so 14/2013/TT-BTC ngay 05 thing 02 nam 2013 dm BO Tai chinh quy dinh chi ti& va Inning clan thkrc hien mot so dieu cim Nghi dinh so 66/2012/ND-CP ngay 06 thing 9 nam 2012 dm Chinh phu quy dinh vi'ec xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1Sr, sir dung tai san nha ntrac.

3. DOi vii cac hanh vi vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1)"7, sir dung tai san nha nuac xay ra truck ngay ThOng to nay có hieu luc thi hanh ma sau do mai bi phat hien hoc Bang xem xet, giai quyet thi ap dung cac quy dinh ye xir phat quy dinh tai Thong to nay neu viec ap dung Th8ng tu nay co loci cho ca than, to chdc vi pham.

Dieu 28. Quy dinh ye 14 hO so. va the dO bao cao

1. Viec xir phat vi pham hanh chinh phai dugc 14p thanh ht sa xf.r phat vi pham hanh chinh, bao gom: Bien ban vi pham hanh chinh; quyet dinh xir phat; cac tai lieu , gidy tor có lien quan, dugc danh but luc va dugc ltru gifr theo quy dinh.

2. Bao cao ve tinh hinh xir phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan 1S/, sir dung tai san nha nuac dugc thus hien dinh k5r 06 thing va hang ram; thiyi diem lay so lieu va nOi dung bao cao dugc thkrc hien theo quy dinh tai Dieu 25 Nghi dinh so 81/2013/ND-CP.

3. Ca quan cua nguoi co tham quyen xir phat quy dinh tai Dieu 23, Dieu 24 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP co trach nhiem bao cao BO, nganh chu quan (doi vii ca quan thuOc trung ucrng), LJy ban nhan dan cap tinh (doi vii ca quan thuOc dia phtrang) ye tinh hinh va ket qua xir phat vi pham hanh chinh trong linh vkre quan 1Sr, sir dung tai san nha nuac de tong hgp vao Bao cao tinh hinh quan l5r, sir dung tai san nha nuac dm BO, nganh, tinh, thanh pho truc thuOc trung us:mg, giri B8 Tai chinh de bao cao Chinh phu , bao cao Quoc hOi theo quy dinh cua Lu'a't quan ly, sir dung tai san nha nuac.

15

Page 16: BO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …stc.hagiang.gov.vn/documents/10180/193849/07-2014-TT-BTC.pdfBO TAI CHiNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM iNlic 14p - Tkr do - Hunh phtic

KT.BO TRU'ONG THiTTRUIJING

yen Htru Chi

Dieu 29. Trach nhiem thi hanh

1. Co quan cUa nguari c6 tharn quyen xir phat quy dinh tai Dieu 23, Dieu 24 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP c6 trach nhiem thuc hien day cid quyen han va nghia vu trong viec phat hien, xir 1Y cac hanh vi vi pham trong linh vuc quan ly , sir dung tai san nha ntrecc quy dinh tai Nghi Binh so 192/2013/ND-CP va hu6mg din tai Thong to nay.

2. Cac co quan chdc nang cda nha nuac, t6 chirc, ca nhan khi phat hien cac hanh vi vi pham c6 trach nhiem chuyen ho so hoac thong bao toi co quan c6 tham quyen xir phat quy dinh tai Dieu 23, Dieu 24 Nghi dinh so 192/2013/ND-CP de xem xet, xir 1Y theo quy dinh.

3. Trong qua trinh thuc hien neu phat sinh vuong mac, de , nghi cac co quan, to chirc, don vi kip thoi phan anh ye BO Tai chinh de xem xet, phoi hop giai quyet./.

Nei nhem: - Ban Bi tint' TU. Ding; - Thu twang, cac Pho Thu wan Chinh phis; - Van phong TU. va cac Ban dm Ding; - Van pheng Tong Bi thu; - Van phong QuOc h8i; - Van phong Chu tjch ntrat; - Toa an nhan dan toi cao; - Vien Kiehl sat nhan dan t8i cao; - Kiehl town nha ntroc; - Van ph6ng Ban chi dao Trung trang ve PCTN; - Cac B8, ca quan ngang B8, ca quan thuc Chinh phii; - Ca quan Trung trcmg cua cac loan the; - HDND, UBND cac tinh, TP thu8c Trung uong; - Sa Tii chinh cac tinh, TP truc thuc Trung uang; - Cyc Kim tra van ban QPPL - BO Tu phap; - Cong bao; - ang TTDT Chinh phti, - COng TTDT 138 Tai chinh; - Cac din vi thuc 138 Tai chinh; - Ltru: VT, QLCS.

16