Click here to load reader

CONG . HOA. xA - · PDF fileCONG . HOA. xA -

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONG . HOA. xA - · PDF fileCONG . HOA. xA -

 • UBND TlNH QuANG TRJ SO CONG THlfONG

  S6:1.201/BC-Scr

  CONG HOA. xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . . DQc l~p - TI}' do - H~nh phuc

  Quimg Trf, ngay2.J1thang 12 nam 2014

  BAocAo Tinh hinh th\l'c hi~n quy ho~ch va k~ ho~ch phat tri~n nganh cong thU'ong

  giai do~n 2011-2015, phU'ong hU'6ng nhi~m vI}.2016-2020 va cac d~ an trQng di~m phat tri~n clla nganh

  Thl,fChi~n Cong van s6 04/CV-BCS ngay 05/3/2014 cua Ban Can SlJBang UBND tinh v/v triSn khai Chuang trinh cong mc cua Ban Thuqng V\lTinh uy nam 2014, Sa Cong Thuang bao cao tinh hinh thl,fChi~n quy hO:;lchva kS hO:;lchphat triSnnganh cong thuang giai do:;tn2011-2015, phuang huang nhi~m V\l2016-2020 va cac dS an tr9ng diSm phat triSn cua nganh nhu sau:

  Duai SlJlanh d:;locua Tinh uy, lIDND, UBND tinh Quang Tri, sau 4 nam thlJc hi~n chiSn lugc phat triSn kinh tS - xa hQi theo tinh th~n Nghi quySt B:;lihQi tinh Bang bQ lk thu XV, nganh cong thuang Quang Tri da co buac phat triSn dang kS. Gia tri san xuftt cong nghi~p va doanh thu thuang m:;lihang nam tang truang kha va 6n dinh, kSt cftu h:;lt~ng ph\lc V\l phat triSn san xuftt cong nghi~p va kinh doanh thuang m:;lidugc quan tam d~u tu; Quan 1)' nha nuac trSn cac lTnhVlJCcong nghi~p va thuang m:;lidugc tang cUOng; cong tac quan 1)' thi truang ngay cang c6 hi~u qua, dam bao lUllthong hang h6a thong su6t gop ph~n 6n dinh gia ca ph\lc V\lsan xuftt va dai s6ng, bao v~ quySn lqi nguai tiSu dting,... nganh cong thuang da g6p ph~n tich ClJCvan phat triSn kinh tS - xa hQi cua tinh va chuySn dich nSn kinh tS theo huang cong nghi~p h6a - hi~n d:;lih6a."

  TriSn khai thlJc hi~n nhi~m V\lphat triSn kinh tS - xa hQi giai dO:;ln2011-2015 theo Nghi quySt 15/2011/NQ-HBND ngay 12/8/2011 cua HQi d6ng nhan dan tinh; QuySt dinh s6 321/2011/QB- TTg ngay 02/3/2011cua Thu tuang Chinh phil vS vi~c PhS duy~t Quy hO:;lcht6ng thS phat triSn kinh tS - xa hQi tinh Quang Tri dSn nam 2020, Sa Cong ThuO'ngda tiSn hanh l~p cac quy hO:;lchchuySn nganh trinh cO'quan nha nuac co thftm quySn phS duy~t, g6m:

  - Quy hO:;lchphat triSn cong nghi~p dSn nam 2020, co tinh dSn nam 2025 (da: dugc UBND tinh phS duy~t t:;liQuySt dinh s6 13/2012/QB-UBND ngay 04/10/2012);

  - Quy hO:;lchphat triSn di~n llJc giai do:;tn2011-2015, co xet dSn nam 2020 (da dugc BQCong Thuang phS duy~t t:;liQuySt dinh s6 4214/QB-BCT ngay 24/7/2012);

  _ Quy hO:;lchphat triSn thuO'ng m:;lidSn nam 2020, dinh huang cho cac nam tiSp theo, da dugc UBND tinh phS duy~t t:;liQuySt"dinh s6 20/20 13/QB-UBND ngay 18/7/2013;

 • , , g ...---..,---~---_ •.•...•.._---------.....,...~-"-_. ---. - Xay dvng DS an phat triSn ngaOOco khi dSn nam 2020, co tiOOdSn nam

  2025 da duqc UBND tinh phe duy~t t~i QuySt dinh s6 1776/QD-UBND ngay 01/10/2013; DS an cung c6, khoi ph1,lCva phat triSn lang nghS, nganh nghS TTCN tinh Quang Tri dSn nam 2020 duqc UBND dnh phe duy~t t~i QuySt dinh s6 23111QD-UBND ngay 27/11/2012;

  - Xay dVng DS an va dv thao Nghi quySt vS chiOOsach khuySn cong tren dia ban tinh trinh HQi d6ng OOan dan tiOO ban haOO thay thS Nghi quySt s6 12bI2004/NQ-HDND ngay 15/3/2004 da duqc HQi d6ng OOandan tinh thong qua t~i Nghi quySt s6 09/20 14/NQ-HDND ngay 25/7/2014;

  - Hoan thaOOQuy ho~ch chung xay dVng Khu Dong Nam tiOOQuang Tri dSn nam 2030, da duqc phe duy~t t~i QuySt diOOs6 1909/QD-UBND ngay 11/9/2014 cua UBND tinh Quang Tri;

  - Dang l?p Quy ho~ch phat triSn cac dv an co nhu c~u S11 d1,lngkhi tren dia ban tinh dSn nam 2020, dinh hu6ng dSn nam 2030 va Quy ho~ch phat triSn di~n gio giai do~n 2011-2015 co xet dSn nam 2030; Xay dVng dS cuang nhi~m V1,l:DiSu chiOO,b6 sung quy ho~ch tham do, khai thac, S11 d\lng khoang san tiOOQuang Trj dSn nam 2020, co tiOOdSn nam 2030 da duqc UBND tinh phe duy~t (QuySt dinh s6 1720/QD-UBND ngay 18/8/2014), da duqc UBND tiOOphe duy~t dv toan dS triSn khai l?p quy ho~ch.

  Tren co So' cac quy ho~ch da duqc phe duy~t, So' Cong Thuang cung cac So', ban nganh va dia phuang trong tiOOtham muu UBND tinh phat triSn cac dv an vS liOOVlJCcong thuang, d6ng thai day m~OOho~t dQng xllc tiSn keu g9i d~u ill, hu6ng d~n, h6 trq, don d6c cac nha d~u ill day nhanh tiSn dQthvc hi~n cac dv an san xu~t cong nghi~p va kinh doanh thuang m~i tren dia ban tinh.

  I. Nhfrng k~t qua d~t duQ'Ctrong giai do~n tir 2011 d~n nay 1. H~ thBng h~ tAng phI].CVI].phat tri~n cong nghi~p - thuO'ng m~i 1.1. H~ th6ng lu6i di~n ph\lc V1,lsan xu~t va sinh ho~t. Quang Tri da thvc hi~n t6t vi~c c~p di~n nong thon, dSn nay 100% s6 xa da co

  di~n lu6i qu6c gia, la mQt trong OOungtinh s6m hoan thaOOm\lc tieu 100% xa co di~n lu6i qu6c gia khu VlJCmiSn Trung. Tuy nhien, tren dia ban v~n con khoang 4.187 hQdan chua duqc S11 d\lng di~n lu6i, tYl~ hQco di~n lu6i d~t 96,92%.

  Toan tinh hi~n co: 74 km duang day 220kV; 294,1 km duang day 110kV; 1.725,4 km duang day trung apl; 1.338tr~mbiSn ap2vm t6ng dung luqng la 204.802 kVA.

  Hi~n t~i co 5 OOamay thuy di~n da di vao ho~t dQng v6i t6ng cong su~t 99,4 MW, g6m: thuy di~n Quang Tri (64MW), thuy di~n H~ Rao Quan (6,4MW), thuy di~n DaKrong 2 (18MW), thuy di~n DaKrong 3 (8MW) thuy di~n La La (3MW).

  I Trang d6 334,1 km duemg day 35 kV, 985,4 km duemg day 22 kV va 391 km duemg day 10kV. 2 Trang d6: Tr~m 35;35(22)/0,4 kV la 91 trlilm,trlilm22/0,4 kV la 642 trlilm,trlilm10;10 (22)/0,4 kV la 605 trlilm.

  2

 • 1.2.PhMtriSnkImcongnghi~p(KCN),khu kinh tS(KKT), ql11lcong nghi~p(CCN) 1.2.1. Khu kinh t~, khu cong nghi~p

  a. Khu KT - TM d?c bi~t Lao Bao: co t6ng di~n tich d~t tl! nhien 15.804ha3• Cac khu quy ho?ch t~p trung cho phM triSn san xu~t kinh doanh vai di~n tich khoang 200ha dffcC!ban ~oan thanh xay d\ll1gkSt d.u h? tfulg. T6ng v6n d~u tu cua nha nuac cho phat trien h? tang kinh tS - xffhQikhu VVC nay dSn nay g~n 630 tYd6ng.

  b. Khu cong nghi~p Nam Bong Ha.

  Bugc Thti tuang Chinh phu cho phep thanh I~p t?i Cong van s6 556/CP-CN ngay 26/4/2004, di~n tich 98,6 ha, t6ng muc d~u tu dugc duy~t la 118,2 tYd6ng.

  BSn nay, mQt s6 h?llg m\lc k~t c~u h? t~ng cua KCN dff co bim hoan thaOO nhu duang giao thong, h~ th6ng di~n ph\lc V\l san xu~t, h~ th6ng c~p va thoat nuac ... chua xay d\l'llgh~ th6ng xu 1:9' nuac thai t~p trung. T6ng v6n ngan sach d~u tu khoang 91 tYd6ng.

  c. Khu CN Quan Ngang:

  Bugc Thti tu6'ng Chinh phu cho phep thanh I~p theo van ban s6 611nTg-KTN ngay 25/4/2008. Ngay 21/7/2008 UBND tinh Quang Trj dffra QuySt djnh thanh l~p s6 17/2008/QB-UBND vm di~ndch quy ho?ch205 ha (Giai do?n 1: 139ha).

  BSn nay, mQt s6 h?llg m\lc k~t c~u h? t~ng thiSt ySu nhu duang giao thong, h~ th6ng thoat nuac ... dang dugc d~u tu vai t6ng kiOOphi ill ngu6n ngan sach nha nuac khoang 77 tYd6ng. Tuy OOien,h~ th6ng xu 1:9' nuac thai chua dugc d~u tu.

  d. Khu CN Tay B~c H6 Xa:

  Bugc Thti tu6'ng Chinh phu b6 sung vao danh m\lc cac KCN ca nuac t?i Van ban s6 2151/TTg-KTN ngay 22/11/2010, di~n tich d~t quy ho?ch 294 ha (giai do?n 1:157,6ha),UBND tiOOdffphe duy~t quy ho?ch chi ti~t tY1~1/2.000 t?i QuyStdjnh s6 2809/QB-UBND ngay 28/12/2012. Bang keu g9i nha d~u tu phat triSn h? t~g KCN.

  1.2.2. Cae c\lm eN. .;.

  - USn nay, tren dia ban toan tinh dffhinh thanh dugc 15 CCN, vm t6ng di~n tich 434,4 ha (rieng CCN Cam TuySn dua vao giai dO?ll2016-2020 vai quy rno 54 hat

  - Tinh dSn nay t6ng s6 v6n d~u tu xay d\ll1gkSt c~u h? tfulg CCN tren dia ban khoang 72,431 tYd6ng, trong do ill ngu6n ngan sachnha nuac la 62,431 tYd6ng.

  1.3. H? t~ng thuang m?i.

  - Chg theo quy ho?ch: Til narn 2011 dSn nay dff d~u tu xay d\l'ng va dua vao ho?t dQng 14 chg5, hi~n dang d~u tu xay d\l'ng 04 chg6• Tinh dSn nay tren dia ban

  3 Bao g6m 05 xa (Tan Hqp, Tan L?p, Tan Lien, Tan Long, Tan Thanh) va 02 thj trAn (Khe Sanh va Lao Bao), keo dai 25 km dQetheo QU6e II)9. 4 Van ban s6 9042/BCT-CNDP ngay 16/9/2014 eua BI) Cong Thuang va Van ban s6 5949NPCP-KTN ngay 05/812014 eua Van phong Chfnh phil)

  3

 • ",

  tinh co 81 ehg theo quy ho~eh, trong do co: 05 ehg h~ng 1, 06 ehg h,;mg2 va 70 ehg h~ng 3. G6m: 33 ehg kien e6, 17 ehg ban kien e6 va 31 ehg t~m.

  - Clla hang ban Ie xang dfi~:Til'nam 2011 dSnnay dil dfiutu xay dvng va dua VaG ho~t dQng23 ella hang xang dau? Hi~n nay dang lam thli ~e xay dvng 04 cua hang xang dfiu8. Tinh dSn nay tren dia ban tinh co 103 ella hang xang dfiu.

  _H~ th6ng Sieu thi: Til nam 2011 dSn nay chua co doanh nghi~p nao dAutu VaG xay dvng sieu thi. Tinh dSnnay tren dia ban tinh co 10 Sieu thi9•

  _ Trung tam thuong m~i: Tinh dSn nay tren dia ban tinh co 02 Trung tam thuang m~i theo quy ho~eh (t~i thi trAn Lao Bao, hlly~n Hu6ng Hoa: Trung tam thuang m~i Lao Bao va Trung tam thuang m~i Dong A, song Trung tam thuO'ng m~i Dong A hi~n nay ehu ySu la eho thue d6lam kho hang hoa). Trung tam thuang m~i thuQc Khaeh s~n MuOng Thanh Quang tri dang di van ho~t dQng.

  _ H~ th6ng kho eang xang dfiu: Dil keu g9i dfiu ill dlJ an dfiu ill rna rQng,nang cApkho cang xang dfiu Clla Vi~t vai dung tich kho chua hi~n nay la 45.000 m3 (dua VaGho~t dQngnam 2013)10.

  2. Tinh hinh thu hut dAutlf phat tri~n cong nghi~p, thrrong m~i 2.1. Tinh hinh thu hut dfiu illVaGKKT, cac Khu, CCN _ Khu KT-TMDB Lao Bao: Dil co 63 dlJ an dang leY dfiu ill,vai t6ng s6 v6n

  dang leY la gfin 3.800 15' d6ng (04 dlJ an FDI vai s6 v6n dang ky 26 tri~u USD), di~n tich dftt thue 184 ha t~i cac khu t~p trung11•

  _ Khu Dong Nam Quang Tri: Theo D6 an quy"ho~eh chung xay dgng khu Dong Nam Quang Tri dil UBND tinh phe duy~t, quy mo 11.469 ha.

  _ KCN Nam Dong Ha: Dil co 36 dlJ an dang leY dfiu ill,vai t6ng s6 v6n dang ky la gfin 2.643 15' d6ng, di~n tich dAtthue 70,9 ha12; 06 dlJ an dang lam thu ~c dfiu tu, s6 v6n dfiu ill khoang 265 15' d6ng.

  5 G6m cae chg: IT c\lm xa Vinh 6, Thj tr~n BSn Quan, Hili An, Hili Khe, Phuong Lang - Hili Ba, Hili Phu, Thj tr~n Rai Lang

Search related