DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT - de formaci professional inicial i als cicles de ... maduresa en relaci amb els objectius del batxillerat i les seves ... la prova d ’accs de grau

 • Published on
  24-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • DISPOSICIONS

  DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

  RESOLUCI ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accs als ciclesformatius de formaci professional inicial i als cicles de formaci especfica d'arts plstiques i disseny, lesproves de carcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accs a les formacions esportives denivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.

  Per accedir a la formaci professional de grau mitj el curs 2015-2016, cal estar en possessi del ttol degraduat en educaci secundria obligatria, i del ttol de batxiller per a laccs als cicles formatius de grausuperior, dacord amb la Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, deducaci i el Reial decret 1147/2011, de 29 dejuliol, pel qual sestableix lordenaci general de la formaci professional del sistema educatiu i el Decret284/2011, d1 de mar, dordenaci general de la formaci professional inicial. Tamb es preveu laccsmitjanant la superaci duna prova de carcter general regulada i convocada anualment pel DepartamentdEnsenyament.

  La Resoluci ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual sorganitza el curs de formaci especfic per a l'accsals cicles de grau mitj i el curs de formaci especfic per a l'accs als cicles de grau superior, determina elsefectes de la superaci daquests cursos en relaci amb les proves daccs.

  Daltra banda, per accedir al grau mitj i al grau superior dels ensenyaments professionals darts plstiques idisseny s necessari tenir, respectivament, el ttol de graduat en educaci secundria obligatria i el ttol debatxiller, i superar, a ms a ms, una prova especfica, dacord amb el Reial decret 596/2007, de 4 de maig,pel qual sestableix lordenaci general dels ensenyaments professionals darts plstiques i disseny, i el Decret28/2014, de 4 de mar, d'ordenaci general dels ensenyaments professionals d'arts plstiques i disseny, i demodificaci del Decret 284/2011, d'1 de mar, d'ordenaci general de la formaci professional inicial. Aixmateix, tamb es permet laccs a les persones que, sense posseir el requisit de titulaci, superin una provaregulada pel Departament dEnsenyament.

  Aix mateix, dacord amb el Reial decret 1363/2007, de 24 doctubre, pel qual sestableix lordenaci generaldels ensenyaments esportius i el Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenaci general dels ensenyamentsesportius de rgim especial, per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessi de la titulacicorresponent a ms de la superaci duna prova especfica en determinats ensenyaments. Laccs sensetitulaci requereix, un cop ms, la superaci duna prova de carcter general regulada per lAdministracieducativa, a ms a ms del compliment de la resta de requisits.

  En relaci amb laccs a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, lOrdre EDU/3186/2010, de 7 dedesembre, regula els aspectes curriculars, els requisits generals daccs i els efectes de les activitats deformaci esportiva, als quals es refereix la disposici transitria primera del Reial decret 1363/2007, de 24doctubre i preveu que s possible laccs a aquests ensenyaments sense titulaci si se supera la prova decarcter general prevista en lesmentat Reial decret.

  A lltim, als efectes daquesta convocatria, sentenen inclosos dins del concepte densenyaments esportius,tant els ensenyaments esportius com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

  Per tot aix, i dacord amb lOrdre EDU/494/2006, de 20 doctubre, que aprova la tramitaci telemtica delprocediment dinscripci a processos dacreditaci de coneixements, aptituds o competncies convocats pelDepartament dEnsenyament,

  Resolc:

  1 Convocar les proves daccs a cicles formatius de grau mitj i grau superior de formaci professional inicialplanificats per al curs 2015-2016, dacord amb el contingut que sespecifica a lannex 1 daquesta Resoluci.

  El calendari dactuacions de la prova restringida daccs als cicles formatius de grau superior de formaciprofessional inicial s el que consta a lapartat 21 de lannex 1 daquesta Resoluci.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6813 - 18.2.20151/44 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15047035-2015

 • 2 Convocar les proves daccs a cicles de formaci especfica de grau mitj i grau superior darts plstiques idisseny planificats per al curs 2015-2016, dacord amb el contingut que sespecifica a lannex 2 daquestaResoluci.

  Els calendaris dactuacions de les convocatries extraordinria, de setembre i restringida de setembre sn elsque consten als apartats 20, 21 i 22 de lannex 2 daquesta Resoluci, respectivament.

  3 Convocar les proves daccs de carcter general als cicles de grau mitj i grau superior densenyamentsesportius planificats per al curs 2015-2016, dacord amb el contingut que sespecifica a lannex 3 daquestaResoluci.

  El calendari dactuacions de la prova restringida daccs als cicles de grau superior densenyaments esportiuss el que consta a lapartat 21 de lannex 1 daquesta Resoluci.

  4 Els temaris i els criteris davaluaci de les proves daccs als cicles formatius de formaci professionalinicial, als cicles de formaci especfica darts plstiques i disseny, i als cicles densenyaments esportius, sn elsaprovats per la Resoluci EDU/3983/2010, de 9 de desembre (DOGC nm. 5778, de 20.12.2010).

  5 Els temaris i els criteris davaluaci de la prova especfica daccs als cicles de formaci especfica dartsplstiques i disseny, sn els establerts als annexos 6 i 7 de la Resoluci ENS/519/2011, de 17 de febrer (DOGCnm. 5827, de 28.2.2011).

  6 Les opcions de matries de la part especfica de la prova daccs als cicles formatius de grau superior deformaci professional inicial sn les que consten a lannex 4 daquesta Resoluci.

  7 La puntuaci relativa al currculum formatiu, professional i dexperincia, per a la prova daccs a graumitj i grau superior de formaci professional i per a la prova general daccs als ensenyaments esportius,sestableix a lannex 5 daquesta Resoluci.

  8 La taula dequivalncies entre famlies darts plstiques i disseny i famlies de formaci professional alefecte de ladmissi i les exempcions de la prova daccs, s la que estableix lannex 6 daquesta Resoluci.

  9 Lannex 7 daquesta Resoluci determina lespecialitat docent de les persones que actuen com a vocals enles comissions avaluadores de formaci professional inicial i ensenyaments esportius.

  10 La superaci de les proves t els efectes que estableix lannex 8 daquesta Resoluci.

  11 Pel que fa als terminis previstos en aquesta Resoluci, es consideren dies inhbils tamb els dissabtes.

  Contra aquesta Resoluci, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposarrecurs dalada davant la consellera dEnsenyament, en el termini dun mes a comptar de lendem de la sevapublicaci al DOGC, segons el que disposen larticle 76 de la Llei 26/2010, del 3 dagost, de rgim jurdic i deprocediment de les administracions pbliques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevolaltre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6813 - 18.2.20152/44 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15047035-2015

 • Barcelona, 12 de febrer de 2015

  Meritxell Ruiz Isern

  Directora general dAtenci a la Famlia i Comunitat Educativa

  Annex 1

  Proves daccs a cicles formatius de la formaci professional inicial de grau mitj i grau superior

  1 Objectiu

  1.1 Lobjectiu de la prova daccs a cicles formatius de grau mitj s que laspirant demostri que posseeix lescapacitats, els coneixements i les habilitats, aix com el domini suficient de les llenges oficials per cursar ambaprofitament els ensenyaments pels quals opti.

  1.2 Lobjectiu de la prova daccs a cicles formatius de grau superior s que laspirant acrediti la sevamaduresa en relaci amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional dequ es tracti, aix com el domini suficient de les llenges oficials per cursar amb aprofitament aquestsensenyaments.

  2 Requisits de les persones aspirants

  2.1 Per inscriures a les proves daccs al grau mitj cal tenir complerts 17 anys o b complir-los durant lany2015.

  2.2 Per inscriures a les proves daccs al grau superior cal trobar-se en una de les situacions segents:

  Tenir complerts 19 anys o b complir-los durant lany 2015.

  Tenir complerts 18 anys o b complir-los durant lany 2015 i tenir el ttol de tcnic per haver superat un cicleformatiu de grau mitj de formaci professional o un cicle densenyaments esportius, dalguna de les famliesprofessionals incloses en la mateixa opci de la part especfica, segons consta a lannex 4. El documentjustificatiu s el ttol o el resguard de sollicitud del ttol.

  2.3 Per inscriures a la prova restringida daccs al grau superior cal complir, a ms dels esmentats en lapartatanterior, els requisits segents:

  a) Haver obtingut un ttol de tcnic de formaci professional o densenyaments esportius en el curs 2014-2015de la mateixa opci que el cicle de grau superior a qu es vol accedir. La inscripci a aquesta prova restringidaporta implcita la sollicitud de lexempci de la part especfica.

  b) No haver-se inscrit a les proves daccs als cicles formatius de grau superior convocades a Catalunya o aaltres comunitats autnomes lany 2015.

  2.4 Les persones que posseeixin la titulaci acadmica o ensenyaments equivalents que permetin laccsdirecte als cicles formatius de grau mitj o de grau superior de formaci professional no es poden presentar ala prova daccs corresponent.

  2.5 Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova daccs poden tornar-shi a inscriure, sempre iquan no hagin assolit algun dels requisits daccs directe establerts a lapartat 2.4 daquest annex. En el cas dela prova daccs de grau superior, poden optar per recuperar la qualificaci duna de les parts de la prova,dacord amb el que sestableix a lapartat 12 daquest annex i lapartat 8 de lannex 8 daquesta Resoluci.

  2.6 Una persona no pot inscriures a les proves daccs a cicles de formaci professional inicial el mateix cursescolar en diferents comunitats autnomes.

  2.7 Lincompliment dels requisits establerts determina lexclusi de la convocatria o la nullitat de lesqualificacions obtingudes.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6813 - 18.2.20153/44 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15047035-2015

 • 3 Procediment dinscripci i pagament

  3.1 La inscripci a les proves daccs s a partir de les 9h. de l11 de mar fins al 23 de mar de 2015. Lasollicitud es presenta en el registre telemtic a travs de la pgina web del Departament dEnsenyament.Tamb es pot presentar per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dergim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

  La persona interessada pot acreditar la presentaci de la sollicitud amb el resguard de la inscripci a lesproves, que senvia a ladrea de correu electrnic que es faci constar en el formulari dinscripci.

  3.2 La presentaci de la sollicitud implica autoritzar el Departament dEnsenyament a obtenir mitjanant lesseves bases de dades, les dades acadmiques que corresponguin a la persona sollicitant, i a obtenir les dadesque acreditin, si sescau, la pertinena a una famlia nombrosa o monoparental o b tenir una discapacitat igualo superior al 33%, de les bases de dades del Departament de Benestar Social i Famlia.

  3.3 Dacord amb la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal, lesdades recollides sincorporen al fitxer Proves daccs, la finalitat del qual s gestionar la inscripci a les provesdaccs. Es pot exercir el dret daccs, rectificaci, cancellaci i/o oposici, mitjanant un escrit adreat a laDirecci General dAtenci a la Famlia i Comunitat Educativa, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

  3.4 Les taxes dinscripci sn les que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual saprova elText refs de la Llei de taxes i preus pblics de la Generalitat de Catalunya, i els imports sn els legalmentestablerts en el moment de la inscripci.

  3.5 Estan exempts del pagament de la taxa, amb la presentaci de la documentaci oficial que ho acrediti:

  a) Les persones membres de famlia nombrosa de categoria especial.

  b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

  c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

  d) Les vctimes dactes terroristes, els seus cnjuges i els seus fills.

  Aix mateix, tenen dret a una bonificaci del 50% de limport les persones que tenen un ttol de famlianombrosa de categoria general o un ttol de famlia monoparental.

  Tamb tenen dret a una bonificaci del 10% totes les persones que facin la sollicitud per mitjans electrnics.

  3.6 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa sha de pagar a lentitat Caixabank SA, la Caixa, per undaquests mitjans: per pagament telemtic des de la pgina web de lentitat, mitjanant ServiCaixa, o b a lesoficines de lentitat bancria esmentada.

  Lltim dia de pagament s el 24 de mar de 2015, abans de les 22 hores.

  3.7 La inscripci es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que shagi presentat lasollicitud en la forma i en el termini previst.

  La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitatbancria que no sigui Caixabank SA, la Caixa, s motiu dexclusi.

  4 Llista de persones admeses i excloses

  4.1 Les persones aspirants han de comprovar lestat de la seva inscripci, la correcci de les seves dades ilestat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites. Aquesta informacies pot consultar al web del Departament dEnsenyament, utilitzant el nmero de document didentificacipersonal (DNI, NIE o passaport) i el nmero o codi de sollicitud que consta al resguard de la inscripci.

  4.2 La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicaci del motiu dexclusi i les possiblesexempcions atorgades, es pot consultar a partir dels dies:

  Grau mitj: 22 dabril de 2015.

  Grau superior: 27 dabril de 2015

  Durant els tres dies hbils segents a la publicaci, les persones aspirants poden presentar la documentacicomplementria necessria, a linstitut on es realitzaran les proves.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 6813 - 18.2.20154/44 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-15047035-2015

 • 4.3 La llista definitiva de persones admeses i excloses, amb la indicaci del motiu dexclusi, si sescau, i de lespossibles exempcions atorgades, es pot consultar a partir del dia:

  Grau mitj: 29 dabril de 2015.

  Grau superior: 5 de maig de 2015

  5 Persones aspirants amb necessitats especfiques

  5.1 Les persones aspirants amb necessitats especfiques derivades de discapacitats fsiques, psquiques osensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situaci de discapacitat, podensollicitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjanant la sollicitud dinscripci ales proves, marcant la casella de suport corresponent.

  5.2 Aqu...