formulació i nomenclatura inorgànica

 • Published on
  25-Mar-2016

 • View
  230

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

formulaci i nomenclatura 3r eso

Transcript

 • 1

  La valncia dun element en un compost

  Representa la capacitat que t aquest element per combinar-se amb lhidrogen;

  Ve donada pel nombre delectrons captats, cedits o compartits per un tom daquest

  element quan forma un compost

  El nombre doxidaci, en general, coincideix amb el nombre delectrons que falten o sobren a

  ltom de lelement per adquirir lestructura externa dels gasos nobles; s a dir, vuit electrons

  en el darrer nivell.

  Per exemple:

  Ltom de clor, de nombre atmic 17, t set electrons en el darrer nivell; li falta un

  electr per estructura de gas noble; per tant, la seua valncia s -1 (valncia negativa,

  perqu li falta un electr);

  Ltom de calci t dos electrons en el seu darrer nivell; li sobren aquests dos electrons

  perqu el nivell anterior (que ara s el ms extern) tinga estructura de gas noble; t

  valncia II (valncia positiva, perqu li sobren dos electrons).

  Observem que, en general, als metalls els sobren electrons, mentre que als no metalls els

  falten, perqu el seu ltim nivell adquirisca estructura de gas noble.

  Segons aix, els metalls tenen tendncia a perdre electrons i els no metalls a adquirir-los.

  Els elements shan dividit en metalls i no metalls, i es classifiquen en monovalents, divalents,

  trivalents, etc., segons si actuen amb valncia I, II, III, etc., respectivament

 • 2

  NO METALLS

  ELEMENTS SMBOLS VALNCIES METALLS

  ELEMENTS SMBOLS VALNCIES

  Hidrogen Fluor

  H F

  -1, 1 -1

  Nitrogen Fsfor

  N P

  -3,1,2,3,4,5 -3,1,3,5

  Clor Brom iode

  Cl Br I

  -1,1,3,5,7 Arsnic Antimoni

  As Sb

  -3,3,5

  Oxigen O -2 Bor Bismut

  B Bi

  -3,3 -3,3,5

  Sofre Seleni Telluri

  S Se Te

  -2,2,4,6 Carboni Silici

  C Si

  -4,2,4 -4,4

  ELEMENTS SMBOLS VALNCIES ELEMENTS SMBOLS VALNCIES

  Liti Sodi Potassi Rubidi Cesi Franci Plata Amoni

  Li Na K

  Rb Cs Fr Ag

  NH4+

  1

  Coure Mercuri

  Cu Hg

  1,2

  Alumini Al 3

  Or Au 1,3

  Ferro Cobalt Niquel

  Fe Co Ni

  2,3

  Estany Plom Plat Iridi

  Sn Pb Pt Ir

  2,4 Berilli Magnesi Calci Estronci Bari Radi Zinc Cadmi

  Be Mg Ca Sr Ba Ra Zn Cd

  2 Crom Cr 2,3,6

  Mangans Mn 2,3,4,6,7

  Les substncies simples estan constitudes per una classe nica dtoms. Aix doncs, quan

  sagrupen per formar molcules, els toms que les constitueixen sn idntics.

  En general, els elements gasosos se solen trobar en forma de molcules diatmiques

  (N2, O2, H2, etc.). Vegem a continuaci alguns exemples daquestes substncies simples

  i com es representen:

 • 3

  H2 hidrogen

  F2 Fluor

  Cl2 Clor

  Br2 Brom

  I2 Iode

  N2 Nitrogen

  O2 Oxigen

  Hi ha molts elements que a temperatura ambient es presenten en estat slid i

  sagrupen formant xarxes constitudes per un gran nombre dtoms. Son els metalls i

  altres substncies, com el grafit, el diamant, etc.

  Es representen mitjanant el smbol de lelement.

  Exemple:

  El smbol Au representa lelement or; tot i que, en realitat, lor es presenta en forma de

  malla cristallina constituda per un gran nombre dtoms. La seua frmula correcta seria Aux.

  Els gasos inerts (gasos nobles) sn monoatmics; es representen mitjanant el smbol

  de lelement:

  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

  La IUPAC s lorganisme internacional encarregat de sancionar els noms de les diferents

  substncies qumiques i definir les normes generals de nomenclatura qumica.

  Tot i que ac estem acostumats al sistema de nomenclatura que anomenem tradicional, hem

  devolucionar cap al sistema adoptat internacionalment i seguir les normes proposades (de

  manera provisional) per la Comissi de la IUPAC a Pars lany 1957, modificades lany 1965 i

  elevades a regles definitives lany 1970.

  Com que actualment es continua utilitzant la nomenclatura tradicional i molts dels diversos

  compostos es continuen designant daquesta manera en les bibliografies, cal conixer tamb

  aquesta nomenclatura. En els exercicis que segueixen presentarem en primer lloc la

  nomenclatura sistemtica proposada per la IUPAC i, desprs la tradicional.

  Primer sescriu sempre el smbol de lelement o radical menys electronegatiu (metall o

  grup que actue com a tal), i desprs el de lelement o radical ms electronegatiu, per

  sanomenen en ordre invers.

 • 4

  Exemple: NaCl clorur de sodi

  CaCO3 carbonat de calci

  Es pensa en les respectives valncies amb qu actuen els elements o grups delements

  (radicals). Per aix s fonamental saber les valncies dels diferents elements.

  Na1+ Cl1- Al3+ CO32-

  Sintercanvien les respectives valncies, i es colloquen en forma de subndex en els

  toms o radicals:

  NaCl Al2(CO3)3

  Si es pot, se simplifiquen els subndex, tenint en compte que han de ser nombres

  enters i que el subndex 1 no sescriu:

  N4+ O2-N2O4NO2

  COMPOSTOS BINARIS

  Oxigen Metall

  xids bsics Perxids

  No metall xids cids (anhdrids)

  Hidrogen

  Metall Hidrurs metllics

  No metall Halurs dhidrogen

  Semimetall Hidrurs voltils

  Sals Metall + no metall Sals neutres

  No metall + no metall Sals voltils

  COMPOSTOS TERNARIS

  cids oxocids xids cids + aigua

  Hidrxids (bases) xids bsics + aigua

  Sals neutres Oxisals

  COMPOSTOS QUATERNARIS

  Sals cides

  Sals bsiques

  Sals dobles Amb diversos cations

  Amb diversos anions

  COMPOSTOS DE COORDINACI O COMPLEXOS

 • 5

  COMBINACIONS BINRIES DE LOXIGEN

  Loxigen es combina amb tots els elements qumics, excepte amb els gasos nobles.

  OXIGEN + METALLS XIDS BSICS (XIDS) OXIGEN + NO METALLS XIDS CIDS (ANHDRIDS)

  En tots aquests compostos loxigen actua amb valncia -2; O22-.

  Noms en els compostos que reben el nom de perxids loxigen actua amb valncia -1; O22-.

  En la nomenclatura sistemtica de la IUPAC, la paraula genrica s xid, amb els

  prefixos grecs mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, etc., segons el nombre

  dtoms doxigen que hi haja i indicant de la mateixa manera a continuaci la

  proporci del segon element.

  o Sutilitza preferentment per als xids cids

  Exemple:

  N2O5 pentaxid de dinitrogen

  En el sistema de nomenclatura de Stock, la valncia del metall sindica amb xifres

  romanes entre parntesis immediatament desprs del nom.

  o Sutilitza preferentment per als xids bsics.

  Exemple:

  Fe2O3 xid de ferro (III)

  o Si lelement que es combina amb loxigen t valncia nica, no cal indicar-la.

  Exemple:

  Li2O xid de liti.

  En la nomenclatura tradicional es fa servir la terminaci s; i ic per indicar si es

  refereix a la valncia ms alta o ms baixa del metall respectivament.

  Exemple:

  FeO xid ferr-s.

  Fe2O3 xid frr-ic.

  o Si un element presenta quatre valncies possibles:

  La ms baixa sindica amb el prefix hipo- i la terminaci s.

  La segona ms baixa sindica amb el sufix s

  La segent amb el sufix ic.

  I la ms alta de les quatre amb el prefix per- i la terminaci ic.

  o Si la combinaci es realitza amb un no metall sanomenar anhdrid en compte

  dxid.

 • 6

  Valncia I Cl2O Anhdrid hipo-clor-s

  Valncia II Cl2O3 Anhdrid clor-s

  Valncia III Cl2O5 Anhdrid clr-ic

  Valncia IV Cl2O7 Anhdrid per-clr-ic

  1. Nomenclatura dels xids bsics:

  Recomanem al lector que per formular aquests xids bsics utilitze la nomenclatura de Stock

  perqu s ms senzilla: shan de saber les valncies dels elements metllics i recordar que

  loxigen actua amb valncia -2.

  Smbol Valncia Smbol Valncia frmula

  xid de sodi Na +I O -II Na2O

  xid de magnesi Mg +II O -II MgO

  xid dalumini Al +III O -II Al2O3

  xid de silici Si +IV O -II SiO2

  xid de plom (IV) Pb +IV O -II PbO2

  xid de ferro (III) Fe +III O -II Fe2O3

  xid de coure (II) Cu +I O -II Cu2O

  Observem que els subndex apareixen intercanviant les valncies del metall i de loxigen; si es

  pot, se simplifiquen.

  Exemples:

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura de Stock Nomenclatura tradicional

  BaO Monxid de bari xid de bari xid de bari

  Na2O Monxid de disodi xid de sodi xid de sodi

  Al2O3 Trixid de dialumini xid dalumini xid dalumini

  CoO Monxid de cobalt xid de cobalt (II) xid cobalts

  CuO Monxid de coure xid de coure (II) xid cpric

  Cu2O Monxid de dicoure xid de coure (I) xid cuprs

  FeO Monxid de ferro xid de ferro (II) xid ferrs

  Fe2O3 Trixid de diferro xid de ferro (III) xid frric

  Rb2O Monxid de dirrubidi xid de rubidi xid de rubidi

  MgO Monxid de magnesi xid de magnesi xid de magnesi

 • 7

  PbO Monxid de plom xid de plom (II) xid plumbs

  K2O Monxid de dipotassi xid de potassi xid de potassi

  SnO Monxid destany xid destany (II) xid estanns

  SnO2 Dixid destany xid destany (IV) xid estnnic

  MnO2 Dixid de mangans xid de mangans (IV) Bixid de mangans

  Exercisis:

  1. Anomeneu els compostos segents:

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura de Stock Nomenclatura tradicional

  BeO

  Au2O3

  CaO

  ZnO

  CrO

  Cr2O3

  HgO

  Hg2O

  2. Formuleu els compostos segents

  xid crmic

  Trixid de crom

  xid de crom (III)

  xid de plata

  xid de ferro (II)

  xid de coure (II)

  xid ce cadmi

  xid estanns

  PERXIDS

  Loxigen pot actuar amb valncia -1 i forma els perxids, el grup caracterstic dels quals s el

  O22-. Per anomenar aquets compostos, es colloca davant del nom de lxid el prefix per-.

  Exemples:

  Li2O2 perxid de liti.

  Na2O2 perxid de sodi

  BaO2 perxid de bari

  Utilitzant la nomenclatura sistemtica, els anomenarem aix.

  Li2O2 dixid de diliti

  Na2O2 dixid de disodi

  En aquests casos els subndexs no es poden simplificar.

  Exercisis:

  3. Anomeneu els compostos segents:

 • 8

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura tradicional

  Li2O2

  Cs2O2

  Ag2O2

  H2O2

  MgO2

  SrO2

  ZnO2

  CdO2

  Cu2O2

  CuO2

  NiO2

  2. Nomenclatura dels xids cids:

  Ja hem indicat que recomanem al lector que utilitze la nomenclatura sistemtica i la de Stock

  per formular els xids, tant els bsics com els cids, per, com que aquests darrers poden

  ajudar a laprenentatge correcte dels cids oxocids, insistirem en la nomenclatura tradicional

  dels xids cids (anhdrids). Per distingir la valncia amb que actua el no metall, es fan servir

  els prefixos i sufixos de la pgina segent.

  Valncies Valncia Prefix Sufix

  Cl Br I

  1,3,5,7

  1 Hipo- -os

  3 - -os

  5 - -ic

  7 Per- -ic

  N P

  1,3,5

  1 Hipo- -os

  3 - -os

  5 - -ic

  As Sb

  3,5 3 - -os

  5 - ic

  Exemples

  1 3 5 7

  Cl2O Cl2O3 Cl2O5 Cl2O7

  Anhdrid hipoclors Anhdrid clors Anhdrid clric

  Anhdrid perclric

  En el cas dels elements sofre, seleni i telluri:

  Valncies Valncia Prefix Sufix

  S Se Te

  2,4,6

  2 Hipo- -os

  4 - -os

  6 - -ic

  Exemples

  2 4 6

  SO SO2 SO3

  Anhdrid hiposulfurs Anhdrid sulfurs Anhdrid sulfric

 • 9

  Si es tracta del carboni i del silici:

  Valncies Valncia Prefix Sufix

  C Si

  4 4 - -ic

  4 - -ic

  Exemples

  4 CO2 SiO2

  Anhdrid carbnic Anhdrid silcic

  EXEMPLES

  Frmula Nomenclatura sistemtica Nomenclatura de Stock Nomenclatura tradicional

  Cl2O Monxid de diclor xid de clor (I) Anhdrid hipoclors

  Cl2O3 Trixid de diclor xid de clor (III) Anhdrid clors

  Cl2O5 Pentaxid de diclor xid de clor (V) Anhdrid clric

  Cl2O7 Heptaxid de diclor xid de clor (VII) Anhdrid perclric

  SO Monxid de sofre xid de sofre (II) Anhdrid hiposulfurs

  SO2 Dixid de sofre xid de sofre (IV) Anhdrid sulfurs

  SO3 Trixid de sofre xid de sofre (VI) Anhdrid sulfric

  Br2O Monxid de dibrom xid de brom (I) Anhdrid hipobroms

  Br2O3 Trixid de dibrom xid de brom (III) Anhdrid broms

  Br2O5 Pentaxid de dibrom xid de brom (V) Anhdrid brmic

  Br2O7 Heptaxid de dibrom xid de brom (VII) Anhdrid perbrmic

  SeO Monxid de seleni xid de seleni (II) Anhdrid hiposelenis

  CO2 Dixid de carboni xid de carboni (IV) Anhdrid carbnic

  SiO2 Dixid de silici xid de silici (IV) Anhdrid silcic

  TeO2 Dixid de Telluri xid de Telluri (IV) Anhdrid tellurs

  SeO3 Trixid de seleni xid de seleni (VI) Anhdrid selnic

  I2O Monxid de diiode xid de iode (I) Anhdrid hipoiods

  TeO Monxid de telluri xid de telluri (II) Anhdrid hipotellurs

  I2O5 Pentaxid de diiode xid de iode (V) Anhdrid idic

  N2O Monxid de dinitrogen xid de nitrogen (I) Anhdrid hiponitrs

  EXERCISIS

  4. Anomeneu els compostos segents amb les tres nomenclatures:

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura de Stock Nomenclatura tradicional

 • 10

  N2O

  P2O

  SeO3

  As2O3

  SO2

  SO

  Br2O

  Cl2O7

  Br2O3

  I2O

  CO

  N2O5

  N2O3

  I2O5

  P2O3

  P2O5

  5. Formuleu els compostos segents

  Anhdrid carbnic xid de nitrogen (V)

  Pentaxid de dinitrogen xid de clor (I)

  Trixid de difsfor Anhdrid brmic

  Heptaxid de dibrom Pentaxid de diclor

  Monxid de nitrogen xid de seleni (VI)

  Anhdrid sulfurs Anhdrid hiponitrs

  xid de sofre (IV) Anhdrid sulfric

  xid de fsfor (V) xid de iode (III)

  COMBINACIONS BINRIES DE LHIDROGEN

  HIDROGEN + METALLS HIDRURS METLLICS HIDROGEN + NO METALLS HALURS DHIDROGEN HIDROGEN + SEMIMETALLS HIDRURS VOLTILS

  Com que lhidrogen noms t un electr, sempre actua amb valncia I; pot ser positiva o

  negativa segons si es combina amb un element ms o menys electronegatiu que ell.

  La frmula dels hidrurs sescriu amb els smbols de lhidrogen i de lelement caracterstic. Si

  aquest element actua com a metall, sescriu primer el seu smbol. Si actua com a no metall,

  sescriu en primer lloc el smbol de lelement que aparega primer en la llista segent (i es

  llegeix en segon lloc):

  B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F.

  s una ordenaci arbitrria, perqu no es basa noms en un ordre delectronegativitat.

  HIDRURS METLLICS HIDROGEN + METALLS

 • 11

  En aquests compostos lhidrogen actua amb valncia I. Sanomenen amb la paraula genrica

  hidrur seguida del nom del metall corresponent en genitiu o adjectivat. Com que lhidrogen s

  ms electronegatiu que els metalls, es colloca a la dreta.

  Per indicar el nombre dtoms de lhidrogen es fan servir els prefixos numerals grecs.

  EXEMPLES

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura tradicional

  NaH (Mono)hidrur de sodi Hidrur de sodi

  KH (Mono)hidrur de potassi Hidrur de potassi

  CaH2 Dihidrur de calci Hidrur de calci

  AlH3 Trihidrur dalumini Hidrur dalumini

  BeH2 Dihidrur de berilli Hidrur de berilli

  BaH2 Dihidrur de bari Hidrur de bari

  CuH (Mono)hidrur de coure Hidrur de coure (I)

  EXERCISIS

  6. Anomeneu els compostos segents:

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura de Stock Nomenclatura tradicional

  LiH

  CuH

  CuH2

  AuH3

  NaH

  CrH3

  CrH2

  ZnH2

  AlH3

  MgH2

  CoH3

  CoH2

  BeH2

  CdH2

  EXERCISIS

  7. Formuleu els compostos segents

  Hidrur de potassi Hidrur destany (IV)

  Hidrur de ferro (II) Hidrur de sodi

  Hidrur dalumini Hidrur de bari

  Hidrur de plata Hidrur de plat (IV)

  Hidrur de calci Hidrur de plom (II)

  Hidrur de magnesi Hidrur de mercuri (I)

 • 12

  HALURS DHIDROGEN HIDROGEN + NO METALLS

  Lhidrogen actua en aquests compostos amb valncia +I i els no metalls amb la seua respectiva

  valncia negativa. Els halurs dhidrogen en dissolucions aquoses donen dissolucions cides i

  reben el nom dcids hidrcids.

  Sanomenen afegint el sufix ur a lelement ms electronegatiu (el no metall). Per tant, ara

  lhidrogen sescriu a lesquerra.

  EXEMPLES

  Nomenclatura sistemtica Nomenclatura tradicional

  H2F2 Fluorur dhidrogen cid fluorhdric

  HCl Clorur dhidrogen cid clorhdric

  HBr Bromur dhidrogen cid bromhdric

  HI Iodur dhidrogen cid iodhdric

  H2S Sulfur dhidrogen cid sulfhdric

  H2Se Seleniur dhidrogen cid selenhdric

  H2Te Tellurur dhidrogen cid tellur...

Recommended

View more >