Intouch hydref 2015

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Intouch hydref 2015

 • Adroddiad Chwarterol | intouch | www.wwha.co.uk | 1

  intouchRHIFYN 84 | HYDREF 2015 | AM DDIM

  Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West

  Yn y rhifyn hwn...

  Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth 2015

  Meithrin eich sgiliau: cyfleoedd gwaith a hyfforddiant

  Eich dathliadau 50fed pen-blwydd

  Arbed arian dros y Nadolig

 • EIN GWEFAN

  CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

  Gallwch dalu eich rhent

  Twitter - @wwha

  YouTube - wwhahomesforwales

  linkedin.com/company/wales-and-west-housing

  Drwy fyn in gwefan ar www.wwha.co.uk...

  Wyddech chi y gallwch gysylltu ni drwy...

  Cael y newyddion diweddaraf och ardal chi

  Cael cyngor ar reoli eich arian

  Ymgeisio am grantiau

  A llawer mwy...

 • Helo bawb, croeso i rifyn yr Hydref 2015 InTouch - y cylchgrawn i breswylwyr Tai Wales & West.Wel, rydyn ni wedi cael mis neu ddau digon prysur, wrth i ni ddathlu ein hwythfed Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth yng Ngwesty trawiadol y Fro ger Caerdydd ym mis Tachwedd. Roedd y seremoni eleni yn fwy ac yn well nag erioed, ac roeddem wrth ein bodd ein bod ni wedi cael rhannu eiliadau arbennig iawn gydar rhai ohonoch a ddaeth yno. Y Gwobrau yw ein ff ordd ni o anrhydeddur ysbryd cymunedol, y fenter, y caredigrwydd ar ymrwymiad a ddangosir gan gynifer ohonoch chi syn byw yn ein cartrefi ledled Cymru. Cewch ragor o wybodaeth yn ein nodwedd arbennig ar dudalen 10, syn rhoir holl fanylion i chi am enillwyr eleni ar rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol.Maer Nadolig yn nesu ac rydym wedi bod yn hongian addurniadau yn barod! Er bod yr yl yn cael ei chysylltu hwyl, gall hefyd fod yn ddrud. Felly, ar dudalen 35 fe welwch rai cynghorion da gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar dorri cost Nadolig llawen. Mae ganddyn nhw gynllunydd gwario Nadolig gwych ar eu gwefan hefyd (www.moneyadviceservice.org.uk), sydd yn werth ei weld.Mewn newyddion arall, efallai eich bod chi wedi sylwi yn rhifynnau blaenorol InTouch ein bod ni wedi bod yn helpu ein preswylwyr i fynd yn l i fyd gwaith a hyff orddiant drwy ddarparu cyfl eoedd profi ad gwaith gwych. Ar dudalen 22, fe welwch fanylion am ragor o leoliadau gwych sydd ar eu ff ordd i ogledd Cymru. Cewch hefyd gyfarfod dau on preswylwyr, Shane a Ryan, syn dweud wrthym am eu lleoliadau gwaith llwyddiannus ar manteision a ddaeth yn eu sgil. Felly, os ydych chin dymuno dychwelyd ir gwaith, dysgu sgiliau newydd neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn diwydiant penodol, beth am gymryd golwg? Yn ogystal, cadwch olwg am ragor o gyfl eoedd yn ne Cymru yn rhifyn nesaf InTouch!

  Felly, tan y tro nesaf, hwyl ar y darllen a dymunwn Nadolig llawen iawn i chi.Y Tm Golygyddol

  Llythyr y Golygydd a Chynnwys | intouch | www.wwha.co.uk | 03

  Llythyr y Golygydd Cynnwys

  Ieithoedd a ff ormatau eraillOs hoff ech chi dderbyn copi or rhifyn hwn o In Touch yn y Saesneg neu mewn iaith neu ff ormat arall, er enghraifft , mewn print bras, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni eich helpu chi.

  Wyddech chi eich bod chi nawr yn gallu cael mwy o newyddion a diweddariadau ar-lein?

  Dilynwch ni ar twitt er @wwha

  Cysylltu niTai Wales & West Cyf., 3 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Tremorfa, Caerdydd CF24 2UDFfn: 0800 052 2526 Testun: 07788 310420 E-bost: contactus@wwha.co.uk Gwefan: www.wwha.co.uk

  Gallwch hefyd gysylltu ag aelodau o staff yn uniongyrchol drwy e-bost. Er enghraifft , joe.bloggs@wwha.co.uk

  Newyddion a Gwybodaeth WWH 04Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth 2015 10Bywn Wyrdd 16Y Datblygiadau Diweddaraf 18Dathliadau 50fed pen-blwydd WWH 20Gwneud Gwahaniaeth ich Dyfodol 22Gwneud Gwahaniaeth i Eich Cymuned Chi 26Adroddiad Chwarterol 27Lechyd a Diogelwch 32Cynnal a Chadw wedi ei gynllunio 34Materion Ariannol 35Y Diweddaraf am Elusennau 37Eich Newyddion ach Safb wynti au 38Penblwyddi a Dathliadau 42

  EIN GWEFAN

  CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

  Gallwch dalu eich rhent

  Twitter - @wwha

  YouTube - wwhahomesforwales

  linkedin.com/company/wales-and-west-housing

  Drwy fyn in gwefan ar www.wwha.co.uk...

  Wyddech chi y gallwch gysylltu ni drwy...

  Cael y newyddion diweddaraf och ardal chi

  Cael cyngor ar reoli eich arian

  Ymgeisio am grantiau

  A llawer mwy...

 • 04 | www.wwha.co.uk | intouch | Newyddion a Gwybodaeth WWH

  Fel arfer, rydym wedi cau or Nadolig tan yFlwyddyn NewyddOs bydd gennych ymholiad brys yn ystod tymor y Nadolig a bod angen i chi gysylltu ni, ff oniwch y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar

  0800 052 2526

  Maen ddrwg iawn gennym gyhoeddi bod David Taylor, cyn Brif Weithredwr Tai Wales & West, wedi marw yn 74 oed.

  Penodwyd David yn Brif Weithredwr ym 1982 ac aeth yn ei fl aen i arwain y sefydliad am 23 mlynedd, cyn ymddeol yn 2006.

  Roedd David yn annwyl iawn ac uchel ei barch gan ei gydweithwyr yma yn WWH, yn ogystal n preswylwyr, a bydd yn cael ei gofi on annwyl gan bawb ohonom a oedd yn ddigon ff odus i fod wedi ei adnabod.

  Er cof am David Taylor

  Oriauagor y Nadolig

  David Taylor gydag Anne Hinchey yn 2006

  NadoligNadolig

  3PM DYD

  D IAU

  24 RHAG

  FYR TAN

  8:30AM

  DYDD LL

  UN

  4 IONAW

  R

  WEDI CAU

 • Newyddion a Gwybodaeth WWH | intouch | www.wwha.co.uk | 05

  Mae Computer Recyclers UK yn un o bartneriaid Get Online @ Home, menter gan Microsoft i ddarparu cyfrifiaduron fforddiadwy wedi eu hadnewyddu i gefnogir rhaglen genedlaethol cynhwysiant digidol Go ON UK.

  Maer busnes teuluol o dde Cymrun darparu cyfrifiaduron personol a gliniaduron mewn cyflwr ardderchog am gyn lleied 99.

  Wyddech chi ein bod nin gosod larymau carbon monocsid yn rhad ac am ddim yng nghartrefi ein preswylwyr?

  Byddwn yn gosod y larymau hyn pan ddown i wasanaethu eich bwyler gwres canolog nwy, syn digwydd bob 10 mis.

  Os nad oes gennych chi larwm ar hyn o bryd ac nad ydych yn dymuno aros nes eich gwasanaeth nesaf, gadewch i ni wybod a gallwn ffitio un ar eich ymweliad atgyweirio nesaf.

  Mae carbon monocsid (CO) yn nwy gwenwynig heb arogl na blas. Gall ei anadlu i mewn eich gwneud chin sl, a hyd yn oed achosi marwolaeth. Maen bwysig bod yn ymwybodol o beryglon CO a gwirio offer nwy eich cartref yn rheolaidd - a dyna pam ein bod nin rhoi cymaint o bwyslais yn WWH ar sicrhau bod eich bwyler yn cael gwasanaeth blynyddol.

  Felly, os hoffech chi gael larwm CO yn eich eiddo, ffoniwch ni ar 0800 052 2526 a gofynnwch am Perry Dobbins.

  Ac ar hyn o bryd maen nhwn cynnig gostyngiad o 5% i breswylwyr WWH wrth archebu ar-lein a nodi WWHA 2015.

  Felly, os ydych chin chwilio am gyfrifiadur newydd, beth amdani? Am ragor o wybodaeth, ewch i www.computerrecyclersuk.com neu ffoniwch 01443 434675

  Larymau carbon monocsid am ddim i breswylwyr

  Ydych chin chwilio am gyfrifiadur newydd?

 • 06 | www.wwha.co.uk | intouch | Newyddion a Gwybodaeth WWH

  Mae RNIB Cymru wedi lansio prosiect newydd cyffrous syn cael ei gyllido gan y loteri i helpu pobl sydd nam ar eu golwg neu ar eu clyw i fynd ar-lein.

  Hwyl yr yl ir teulu yn WrecsamMae teuluoedd syn byw yn Wrecsam yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Nadoligaidd llawn hwyl yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Hightown ddydd Llun 21 Rhagfyr.

  Dan y teitl Carolau yng Ngolau Cannwyll, bydd y digwyddiad Nadoligaidd yn agor gyda Sin Corn yn gorymdeithio ar ei sled am 5.30pm. Bydd gweithgareddau i blant, paentio wynebau, raffl a thombola hefyd. Bydd lluniaeth Nadoligaidd am ddim ar gael a bydd y digwyddiad yn gorffen gyda chyngerdd carolau.

  Erbyn hyn mael Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown yn mwynhau ei ail ben-blwydd ac yn gyfleuster gwych y gellir ei ddefnyddio gan y gymuned leol am brisiau fforddiadwy.

  Am ragor o wybodaeth am Ganolfan Adnoddau Cymunedol Hightown, ewch i www.facebook.com/hightowncrc neu ffoniwch 030012 32070 i archebu lle.

  Helpu pobl sydd wedi colli clyw neu olwg i fynd ar-lein

  Nid yw hin hawdd bob amser gwybod ble i ddechrau, ond maer prosiect Heddiw Ar-lein (Online Today) yn rhoi cymorth a hyfforddiant i helpu pobl fwynhau manteision y rhyngrwyd.

  Maer cymorth yn rhad ac am ddim ac wedi ei gynllunio ar gyfer dechreuwyr pur, yn ogystal r rhai sydd eisiau gloywi eu sgiliau.

  Gallwch ddechrau eich taith ar-lein drwy ffonio tm Get Online RNIB ar 02920 828518 neu e-bostiwch onlinetodaycymru@rnib.org.uk

 • Newyddion a Gwybodaeth WWH | intouch | www.wwha.co.uk | 07

  Ymgyrch cam-drin domestig newydd yn annog pawb ohonom i godi ein llais

  golwg amdanyn nhw os ydych yn amau bod rhywun yn cael ei gam-drin neu ei cham-drin.

  Maer Llinell Gymorth yn cael ei rheoli gan Cymorth i Fenywod Cymru, ac maer Phrif Swyddog Gweithredol Eleri Butler yn adleisio neges y Gweinidog: Os oes gennych unrhyw amheuaeth yn eich meddwl am les rhywun syn agos atoch chi, maen werth siarad gyda ni.

  Ein nod yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o gam-drin domestig a dangos y gall ddigwydd yn unrhyw le, ac i unrhyw un.

  Dymar ail mewn cyfres o ymgyrchoedd wedi eu cynllunio i gefnogi Deddf arloesol Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) a gafodd Gydsyniad Brenhinol ar 29 Ebrill.

  Os ydych chin meddwl eich bod chin gwybod am rywun syn dioddef trais yn y cartref, neu os ydych chin ddioddefwr eich hun, ffoniwch y Llinell Gymorth gyfrinachol rad ac am ddim, 24 awr y dydd nawr ar 0808 80 10 800 neu ewch i livefearfree.org.uk am ragor o wybodaeth.

  Cafodd dros 47,000 achos o gam-drin domestig eu hadrodd ir heddlu yng Nghymru y llynedd, ac yn anffodus maen debygol bod llawer mwy o ddigwyddiadau heb eu adrodd.

  Mae mynd ir afael r broblem gudd hon wrth wraidd ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi ei hail-lansion ddiweddar; ar tro hwn, mae herio llygad-dystion i siarad yn ganolog.

  Esboniodd Leighton Andrews, y Gweinido