of 31 /31
DEPED COPY 3 Kagamitan ng Mag-aaral Sambal Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa [email protected] Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Art YUNIT 2 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS.indbSambal
Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa [email protected]
Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
Kagawaran ng Edukasyon
Republika ng Pilipinas
YUNIT 2
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Music, Art, Physical Education and Health – Ikatlong Baitang Kagamitan ng Mag-aaral sa Sambal Unang Edisyon 2014 ISBN: 978-621-402-030-0
Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.
Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edu- kasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD
Inilimbag sa Pilipinas ng Rex Book Store, Inc.
Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600
Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: [email protected]
Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Mga Manunulat: Music – Amelia M. Ilagan, Maria Elena D. Digo, Mary Grace V. Cinco, Fely A.
Batiloy, Josepina D. Villareal, Ma. Teresa P. Borbor, Fe V. Enguero, Josephine Chonie M. Obseñares, Arthur M. Julian; Art – Cynthia T. Montañez, Adulfo S. Amit, Benjamin M. Castro, Vi-Cherry C. Ledesma, Larry Canor, Nelson Lasagas; P.E. – Voltair V. Asildo, Rhodora B. Peña, Genia V. Santos, Ma. Elena Bonocan, Urcesio A. Sepe, Maribeth J. Jito, Lorenda G. Crisostomo, Virginia T. Mahinay, Sonny F. Meneses Jr.; Health – Rizaldy R. Cristo, Minerva C. David, Aidena Nuesca, Jennifer E. Quinto, Gezyl G. Ramos, Emerson O. Sabadlab
Mga Konsultant: Music – Myrna T. Parakikay; Art – Charo Defeo-Baquial; P.E. – Salve A. Favila, PhD, Lordinio A. Vergara, Rachelle U. Peneyra
Mga Tagasuri: Music – Chita E. Mendoza, Victorina E. Mariano, Narcie Fe M. Solloso; Art – Rosel Valenzuela, Juan Gepullano; P.E. – Francisco J. Gajilomo Jr., Sonny F. Meneses Jr.; Health – Mark Kenneth S. Camiling
Mga Tagasalin: Music and Art – Carol Q. Doyanan; P.E. and Health – Emylda D. Kumar Mga Tagaguhit: Fermin M. Fabella, Eric S. de Guia, Gerardo G. Lacdao, Raemon C. Dela Peña Mga Tagatala: Music – Phoebe Kay B. Dones; Art – Arvin Fernandez; P.E. – Bryan Simara, Leo
Simara; Health – Danica Nicole G. Baña Mga Tagapamahala: Marilyn D. Dimaano, PhD, Marilette R. Almayda, PhD;
Music – Maria Blesseda Alfonso Cahapay; Art – Marilou Gerero-Vispo; P.E. – Jenny Jalandoni Bendal; Health – Nerisa Marquez Beltran
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Liksyon 7: Aplikasyon nin Dynamics .......................................... 90
YUNIT 4 – Tempo boy Texture………………………………. .. 93
Liksyon 1: Bilis boy Bagal nin Musika ......................................... 94
Liksyon 2: Bagal, Katamtaman, boy Bilis nin Tempo ............... 99
Liksyon 3: Kana-kanayon ya Tempo ......................................... 102
Liksyon 4: Two-Part Round .......................................................... 104
Liksyon 5: Magkaparis ya Kanta ............................................... 107
Liksyon 6: Maw Melodic Line ..................................................... 110
Liksyon 7: Texture ha Musika ...................................................... 113
Liksyon 8: Malake ya Maw Melodic Line ................................. 117
ART
Liksyon 1: Kaw Klasi nin Linya boy Katangian La .................... 122
Liksyon 2: Taw Tawoy Kana-kanayon ya Hulay ....................... 125
Liksyon 3: Ilusyon nin Distansya.................................................. 127
Liksyon 6: Tekstura boy Hugis .................................................... 137
Liksyon 7: Pagdrowing Gamit ya Lapis ..................................... 139
Liksyon 8: Maw Makasaysayan ya Baw Bali boy Gaw Gusali ................................................................. 143
YUNIT 2 – Painting ................................................................. 145
Liksyon 2: Landscape Painting .................................................. 150
Liksyon 3: Space Illusion ............................................................ 152
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Liksyon 5: Still Life Painting nin Paw Prutas ............................... 158
Liksyon 6: Mapusyaw boy Mangetnget nin Kolor ................... 161
Liksyon 7: Pinta nin Ayop ............................................................ 165
Liksyon 8: Pinta nin Aw Ayop Lawak ......................................... 169
YUNIT 3 – Pag-print .............................................................. 172
Liksyon 2: Marbling...................................................................... 175
Liksyon 3: Pag-imprinta Gamit hay Gamet ............................. 181
Liksyon 4: Paggawa nin Stencil Print ......................................... 185
Liksyon 5: Pag-print nin Logo ..................................................... 188 Liksyon 6: Pag-stencil nin Ngalan ............................................. 191
Liksyon 7: Pag-print Gamit ya Natikap ya Bagay .................. 193
Liksyon 8: Paggawa nin Slogan o Logo .................................. 196
YUNIT 4 – Iskultura na Ma-in 3 Dimensyon (3D) ................ 199
Liksyon 1: Puppet ya Galamay .................................................. 200
Liksyon 2: Puppet ya Gamet ...................................................... 203
Liksyon 3: Puppet ya Medyas .................................................... 206
Liksyon 4: Stick Puppet ............................................................... 210
Liksyon 5: String Puppet .............................................................. 213
Liksyon 6: Palabas nin Puppet ................................................... 216
Liksyon 7: Paggawa nin Maskara ............................................ 219
Liksyon 8: Headdress Ko............................................................. 223
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
YUNIT 2
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Law Layunin
Ma-ihip no pangnoy harmony ay angkagawa nin artwork bana ha complementary colors boy hugis.
Pag-ihipan Tamo
Hay pagpinta ay anggaw-en hin unan pana-on. Hati ay pagpapakit nin emosyon boy pagpapahayag nin kaihipan nin mihay tawo. Ma-in nin kana-kanayon ya techniques ha pagpinta, hay miha ay an-ingaten resist technique. Hay paw pintor ay angkalinang ya kakayawan la ha paggawa nin artwork.
Helken ya grupo nin kaw kolor boy color wheel. Hati ay makatambay komo ha pagpinta.
Primary colors
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
147
Subukan pila-uken: ya primary colors. Anyay kolor ya nabuo? Secondary Colors ya ingat no pinila-uk ya primary colors. Helken ya ilustrasyon ha aypa.
Red + Blue = Violet
Blue + Yellow = Green
Yellow + Red = Orange
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
148
Pansinen ya kaw kolor ha color wheel. Complementary colors ya ingat ha maw mika-eteb ya kolor.
Alimbawa, asul boy dalandan, ma-urit boy berde, mahulyaw boy ube.
Mag-in Malikhain
Gawain: Harmony ha Tanaman
1. Lumikol ha silid-aralan ta helken ya palibot. Obserbahan ya tanaman ya labay-labay mo boy i-drowing mo.
2. I-drowing ya taw tanaman. Habayti ay maari mag-in overlapped. Mag-in mas kapansin-pansin ya gawa mo no overlapping.
3. Koloran ya paw poon-kayo nin secondary colors o ka- eteb na ha color wheel emen makabuo harmony. Hati ay complementary boy hila ay ampakab-i nin harmony ha painting.
Tandaan
Hay harmony ha painting ay maganday pangi-ayos nin kaw kolor. Angkagawa bayti no hay secondary colors boy ka-eteb na o complementary colors ha color wheel ay ginamit.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
1. Tukuyen ya complementary colors ha inpinta mo.
2. Helken ya secondary colors ha color wheel. Anyay complementary colors la?
3. Ilista ya baw bayon kolor nin complementary colors.
4. Mamastang no anyay ngalan nin baw bayon kolor?
Ipagmalhay Tamo
Biyan tsek () ya hanay ya ampangipakit nin gawa mo ha panggawa nin artwork.
Pastang Puntos
3 Pinakanakit
2 Nakit
1. Nagamit ko nayi ya complementary colors ha pangipakit harmony?
2. Nakabase nayi ya ginawa koy painting ha natural ya kapaligiran?
3. Na-ipahayag ko nayi ya sarili ko ha pagpinta?
4. Nayari ko nayi ya painting ko ha oras?
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
150
Angkakit ya harmony ha kalikasan ya kapariho nin kolor ha landscapes.
Pag-ihipan Tamo
Hay pagpinta nin paw pintor nin landscape ay mihay makahamon ya gawain konla. Mabetbet ha paw painting ay angka-apiktowan ha angkatanam nin artist. Hay painting ya ma-in mangatingkad kaw kolor (mahulyaw, ma-urit, boy dalandan) ya ay apambi nin malighay tanam. Hay painting ya ma-in mangalele ya kolor (asul, asul-berde, ma-urit-ube) ay ampangipakit kalele-an.
Mag-in Malikhain
Bahawen boy intindiyen ya panuto:
1. Hapaeg, mangihip nin mihay portray ha landscape ya labay mon gaw-en. Mamili ka no anyay kolor ya gamiten mo. Balikan ya kaw kombinasyon nin kolor ya ginamit nin Filipino landscape painters: Felix Hidalgo, Fernando Amorsolo, boy Jonahmer Salvosa.
2. I-sketch ya landscape ya ampagpakit nin na-iibay istilo mo.
3. Manggamit nin watercolor boy brush ha pangipinta.
LIK SYON 2 Landscape Painting
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
6. Ihanda para ha exhibit.
Tandaan
Angkakit ya harmony ha palibot na ha pamamagitan nin kana-kanayon ya kombinasyon ha landscape painting. Na-ipakit nin pintor ya tanam na o pag-i-ihip base ha klasi nin kolor ya ginamit na.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
152
Mamili nin oras ha managa-allo ta ipinta ya landscape bayo mamili nin kolor emen makagawa nin mood.
Pag-ihipan Tamo
Hay paw pintor ay ampakagawa nin mood o emosyon ha pagpinta la. Mood boy emosyon ay ma-ipakit ha pamamagitan nin panggamit nin na-amot o nalay-ep ha tegteg ya kolor.
Nalay-ep ya kaw kolor ya asul, ube, boy berde. Habayti ya kaw kolor ay ampambi kontamo nin tanam ya malay-ep, matinek, o kalmado. Na-amot ya kaw kolor ay ma-urit, mahulyaw, boy dalandan ya ampambi kontamon tanam ya napaya boy kalighawan.
Ma-amot ya Kolor
Ma-urit Mahulyaw Dalandan
Malay-ep ya Kolor
Asul Ube Berde
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
2. Idrowing ya landscape.
3. Koloran gamit ya watercolor. Manggamit nin malay-ep o mapayay kolor depende ha tanam ya labay mo.
4. Ipaklang bayo biyan pamagat.
Tandaan
Hay angkatanam o mood nin painting landscape ay angka-ipakit ha panggamit nin naw nalay-ep o na-amot ya kolor.
Tangagpen ya Hamon
Tukuyen ya ma-amot boy malay-ep ya kolor ya ginamit ha pagpinta.
1. 2.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Igawa ya no hay tobay ay AWO, no AHE.
1. Nakapinta ako nin landscape ya ampagngipakit nin mood.
2. Nanggamit ako nin ma-amot boy malay-ep ya kolor ha pagpinta.
3. Nag-ilgo ako tungkol ha artwork ko boy karanasan ko peleg ampanggawa landscape.
4. An-ipagmalhay ko ya landscape ya ginawa ko.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
155
Paalaga-an ya paw Pilipinoy pintor boy gaw gawa la partikular hay istilo la bayo tukuyen no anyay alituntunin ha paggamit nin kolor emen makabuo nin harmony.
Pag-ihipan Tamo
Hay palibot tamo ay ampag-in maganda bana ha kaw kolor. Helken ya manga-urit ya baw bulaklak, dikot ya naberde, boy asul ya langit. Ihipen mo tana no hay palibot boy baw bagay ay ayin kolor.
Bana ha kolor, hay painting ay ampag-in maganda. Hay kaw kolor ay ma-ari mangetnget.
Pag-aralan ya painting ha aypa.
LIK SYON 4 Visual Texture
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Gawain: Landscape Painting
1. Mangihip nin gawain ya anggaw-en nin taw tawo ha probinsya o rehiyon moyo. Maari makit ha paliyan, bakil, o banowa.
2. Magpinta gamit ya maw mangetnget ya kolor.
3. Biyan nin pamagat ya ginawa mo.
4. Ipakit ya nayari muyoy painting.
Tandaan
Malake ya Pilipinoy bantog ha bansa tamo. Nag-in bantog hay paintings la bana ka kakaiba lay istilo, alimbawa hi Fernando Amorsolo ya ampanggamit nin mareglem boy mahawang ya pangolor, hi Carlos Francisco ay ampanggamit nin mahawang ya kolor.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
157
1. Tukuyen ya nahawang boy mareglem ya kolor ya ginamit ni Manansala ha pagpinta.
2. Anyay labay ipakit nin painting?
Painting by Vicente Manansala
Pag-aralan ya litrato ha aypa biha tubayen ya paw pastang.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
158
Magpinta nin still life ha pamamagitan nin pag-obserba ha kana-kanayon ya hugis, kolor, boy itsura nin paw prutas, idrowing hila nin mipapatong boy mamili nin tama ya kolor nin balang mihay prutas.
Pag-ihipan Tamo
Hay bansa tamo ay mayaman ha natural ya yaman alimbawa ay baw bakil, daw dagat, aw ayop, boy ampipamungay kayo.
Hay prutas ay ahe bungat ampambi kuntamon sustansya no alwan pweden paksa ha pagdrowing boy pagpinta.
Helken ya litrato. Obserbahan mahampat no pangno in-ayos ya paw prutas bilang paksa nin still life painting.
LIK SYON 5
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Gawain: Still Life Painting nin Paw Prutas
1. Helken ya kana-kanayon ya paw prutas ha babo nin lamesa. Pakalhelken ya kolor, hugis, itsura, boy no pangno hilan nipapatong ha bawat miha.
2. Idrowing ya nakaayos ya paw prutas gamit ya lapis.
3. Ipinta ya prutas gamit ya watercolor.
4. Emen mas mag-in emen peteg ya paw prutas, gamitan nin neutral colors; maputi, o mangitit.
5. Pahanan nin kolor puti gamit ya brush-wire emen mag-in mahawang ya parti nin prutas mo.
6. Emen mag-in medyo mareglem ya prutas mo ay mambi kan amo ya kolor mangitit.
7. Paklangen ya ginawa bayo ipaskil ha pisara.
Tanggapen ya Hamon
Koloran ya litrato gamit ya watercolor ya angkop ha ngalan nin kolor na. (Primary boy Secondary Colors)
ube mahulyaw ma-urit
berde asul dalandan
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
160
Tandaan
Hay still life painting ay pangi-ayos nin likas ya baw bagay o gawa nin tawo.
Ipagmalhay Tamo
Idrowing ya no hay tubay ay AWO, no AHE ha lale
nin malimbe-ey. Iholat ya tobay ha notbuk.
1. Na-idrowing ko nayi nin emen peteg ya still life nin prutas?
Awo Ahe Pangno?__________
2. Na-ipinta ko nayi nin ma-in tama ya kolor ya still life nin prutas?
Awo Ahe Pangno?__________
3. Na-ipakit nayi nin artwork ko ya pamibabanto nin baw bagay?
Awo Ahe Pangno?__________
4. Pini-ilguhan nawen nayi ni kaklase ko no pangno nawen nabuo ya artwok?
Awo Ahe Pangno?__________
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
161
Ampakabuo nin bayoy pusyaw boy mangetnget nin kaw kolor ha pamamagitan nin paghalo nin lowa o ma-igit et ya kolor.
Pag-ihipan Tamo
Hay kaw kolor ay ampagbayo. Ma-in mapusyaw boy mangetnget ya kolor. Hay ingat bayri ay value.
Hay pusyaw ay light values ya angkabuo ha pamila-uk nin mihay kolor ya maputi. Alimbawa: hay kolor pink ay pusyaw nin ma-orit, hay light blue ay pusyaw nin asul.
Hay ngetnget itaman ay angkabuo no pila-uken ya kolor mangitit. Alimbawa hay maroon ay mangetnget nin kolor ma-urit. Hay navy blue itaman ay mangetnget ya kolor nin asul.
Hay pagkapusyaw boy pagkangetnget ay nakadepende ha lake nin puti o mangitit ya ipahan, alimbawa ay light pink, medium pink, boy intense pink--kanayon et ya ingat ha ma-urit.
A. Pusyaw nin ma-urit.
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Gawain 1: Panggawa nin Pusyaw boy Mangetnget
+ =
3. Pintawan nin asul ya unan malimbe-ey boy ha pangalwan malimbe-ey ay puti.
Pila-uken ya asul boy puti emen makabuo nin pusyaw nin asul.
Pintahan ya pangatlon malimbe-ey nin mapusyaw ya asul.
+ =
4. Pintahan ya unan malimbe-ey nin ma-urit boy ha pangalawa ay mangitit.
Pila-uken ya ma-urit boy mangitit emen makabuo nin ngetnget nin ma-urit.
Pintahan ya pangatlon malimbe-ey nin mangetnget ya ma-urit.
B. Mangetnget nin ma-urit
ma-urit + mangitit = maroon
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
1. Ihanda ya materyales para ha gawain.
2. Hakban ya lamesa nin dyaryo.
3. Miha-miha nin mangwan pandikit ya gawgaw gamit ya da-an ya kutsara.
4. Idikit nin manawa ya gawgaw ha oslo paper.
5. Ituhik ya ma-in kolor ha pandikit.
6. Ituhik ya naputi ya tina, ihalo ya kolor gamit ya galamay peleg an-ipakit ya pusyaw boy mangetnget nin kolor ha painting.
7. Ituhik ya nangitit ya tina, ihalo bayti nin gaw galamay.
8. Helken mahampat ya resulta nin finger painting mo.
9. Paklangen boy biyan nin pamagat.
10. Linisan ya pinanggawa-an.
Tandaan
Hay mapusyaw ay pinila-uk ya matingkad ya kolor boy puti. Hay mangetnget itaman ay pinila-uk ya kolor boy mangitit.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Ipagmalhay Tamo
Biyan tsek () ya hanay ya ugali mo ha panggawa nin gawain.
Gawain Sobray
Bilib Bilib
Alwan Bilib
2. Ampakagawa ako nin mapusyaw boy mangetnget, puti, boy mangitit.
3. Angkatuwa ako o angkalele ako ha pagpinta gamit ya galamay.
4. Ampakagawa ako maskin mimiha ko.
5. Angka-ipakit boy angka- ipagmalhay ya gawa ko.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
165
Pa-alaga-an ya hay kalikasan ay mayaman. Ayin loway ayop ya magkaparihon hugis, katat, boy kolor.
Pag-ihipan Tamo
Ha kanayon ya rehiyon ay mayaman ha aw ayop ya kakaiba lalo ana no hay pi-ilgowan ay kolor boy katat. Alimbawa ay Tamaraw ha Mindoro, Pilandok ha Palawan, boy Philippine Eagle ha Davao. Habayti ya aw ayop ay ma-in nin aw espesyal ya katangian ya ampamayaman nin ganda nin kalikasan. Ma-in hilan makukulay ya balahibo, kana-kanayon ya tekstura nin katat boy kurti nin nawini.
LIK SYON 7 Pinta nin Ayop
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Gawain 1: Pagpinta Gamit ya Crayon Resist
1. Mamili kan paborito moy ayop ya makit ha probinsya o rehiyon moyo.
2. Idrowing bayti ha bond paper/oslo paper.
3. Koloran ya ispasyo nin complementary colors gamit ya labay moy krayola.
4. Baha-en bayti gamit ya brush. Pansinen no pangno wax boy krayola ahe mabantuwan o mahakban ya drowing nin watercolor.
Step 1
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Step 3
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
168
Tandaan
Hay pisikal ya katangian nin aw ayop bilang haw hulay, kolor, itsura, boy balahibo ay ampakapahan nin ganda nin kalikasan.
Ipagmalhay Tamo
Paw Pastang
Puntos 3
Pinakanakit 2
Nakit 1
Ahe Nakit
1. Ampagpakit nayi bayti nin harmony ha panggamit nin complementary colors?
2. Na-ipakit nayi ya itsura nin balahibo boy katat nin habayti ya aw ayop?
3. Na-ipakit nayi ya panggamit nin crayon resist?
4. Nayari mo nayi ya artwork mo ha oras?
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
169
An-obserbahan ya katangian nin aw-ayop ha lawak (wild) ha pamamagitan nin panggawa nin malake ya pencil sketches boy ipinta pangayari. Pahanan nin tekstura ya katat.
Pag-ihipan Tamo
Hay painting ay mihay gawain ya anpagpakit nin pakiramdam boy ideya nin mihay artist. Hay pagpinta ay ampag- in makatotohanan no ampamahan tamon law linya, kolor, boy tekstura. Malake ya klasi nin pangulor alimbawa ay watercolor, acrylic, o poster paint, charcoal, baw bulong, boy baw bulaklak.
Helken ya litrato boy obserbahan ya katat nin baboy dikot.
Nakit moyo nayi ya kana-kanayon ya linya ya ampangipakit nin katat baboy dikot?
LIK SYON 8 Pinta nin Aw Ayop Lawak
Law Layunin
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Gawain: Baboy Dikot ha Oslo Paper
1. Mandrowing nin baboy dikot gamit ya lapis ha oslo paper.
2. Pahanan nin gulit ya katat nin baboy dikot emen mag-in yan peteg no helken.
3. Pintawan ya ayop gamit ya malay-ep ya kolor.
4. Biyan pamagat ya painting mo.
5. Ipasa ya painting ha titser, tambayan yan i-ayos bayti.
Tandaan
Emen pagandahen ya painting, pahanan nin gaw gulit, kaw kolor boy tekstura.
Tanggapen ya Hamon
Tukuyen ya tekstura nin katat nin bawat ayop ha lawak alimbawa mayaha, malino, matya, o mapita. Koloran nin ma- amot o malay-ep ya kolor.
1. 2.
___________________________ ___________________________
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.
DEPED C OPY
Ipagmalhay Tamo
_________________________________
_________________________________
_________________________________