31
DEPED COPY 3 Kagamitan ng Mag-aaral Sambal Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa [email protected]. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Art YUNIT 2 All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

  • Upload
    others

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

3

Kagamitan ng Mag-aaral

Sambal

Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa [email protected].

Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.

Kagawaran ng Edukasyon

Republika ng Pilipinas

Art

YUNIT 2

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 2: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

Music, Art, Physical Education and Health – Ikatlong BaitangKagamitan ng Mag-aaral sa SambalUnang Edisyon 2014ISBN: 978-621-402-030-0

Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon.

Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Edu-kasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit dito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon.

Inilathala ng Kagawaran ng EdukasyonKalihim: Br. Armin A. Luistro FSCPangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD

Inilimbag sa Pilipinas ng Rex Book Store, Inc.

Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS)Office Address: 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex

Meralco Avenue, Pasig CityPhilippines 1600

Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072E-mail Address: [email protected]

Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaralMga Manunulat: Music – Amelia M. Ilagan, Maria Elena D. Digo, Mary Grace V. Cinco, Fely A.

Batiloy, Josepina D. Villareal, Ma. Teresa P. Borbor, Fe V. Enguero, Josephine Chonie M. Obseñares, Arthur M. Julian; Art – Cynthia T. Montañez, Adulfo S. Amit, Benjamin M. Castro, Vi-Cherry C. Ledesma, Larry Canor, Nelson Lasagas; P.E. – Voltair V. Asildo, Rhodora B. Peña, Genia V. Santos, Ma. Elena Bonocan, Urcesio A. Sepe, Maribeth J. Jito, Lorenda G. Crisostomo, Virginia T. Mahinay, Sonny F. Meneses Jr.; Health – Rizaldy R. Cristo, Minerva C. David, Aidena Nuesca, Jennifer E. Quinto, Gezyl G. Ramos, Emerson O. Sabadlab

Mga Konsultant: Music – Myrna T. Parakikay; Art – Charo Defeo-Baquial; P.E. – Salve A. Favila, PhD, Lordinio A. Vergara, Rachelle U. Peneyra

Mga Tagasuri: Music – Chita E. Mendoza, Victorina E. Mariano, Narcie Fe M. Solloso; Art – Rosel Valenzuela, Juan Gepullano; P.E. – Francisco J. Gajilomo Jr., Sonny F. Meneses Jr.; Health – Mark Kenneth S. Camiling

Mga Tagasalin: Music and Art – Carol Q. Doyanan; P.E. and Health – Emylda D. KumarMga Tagaguhit: Fermin M. Fabella, Eric S. de Guia, Gerardo G. Lacdao, Raemon C. Dela Peña Mga Tagatala: Music – Phoebe Kay B. Dones; Art – Arvin Fernandez; P.E. – Bryan Simara, Leo

Simara; Health – Danica Nicole G. Baña Mga Tagapamahala: Marilyn D. Dimaano, PhD, Marilette R. Almayda, PhD;

Music – Maria Blesseda Alfonso Cahapay; Art – Marilou Gerero-Vispo; P.E. – Jenny Jalandoni Bendal; Health – Nerisa Marquez Beltran

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 3: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

iv

Liksyon 6: Aw Ekspresyon nin Musika ........................................ 86

Liksyon 7: Aplikasyon nin Dynamics .......................................... 90

YUNIT 4 – Tempo boy Texture………………………………. .. 93

Liksyon 1: Bilis boy Bagal nin Musika ......................................... 94

Liksyon 2: Bagal, Katamtaman, boy Bilis nin Tempo ............... 99

Liksyon 3: Kana-kanayon ya Tempo ......................................... 102

Liksyon 4: Two-Part Round .......................................................... 104

Liksyon 5: Magkaparis ya Kanta ............................................... 107

Liksyon 6: Maw Melodic Line ..................................................... 110

Liksyon 7: Texture ha Musika ...................................................... 113

Liksyon 8: Malake ya Maw Melodic Line ................................. 117

ART

YUNIT 1 – Drowing………………………………………………. 121

Liksyon 1: Kaw Klasi nin Linya boy Katangian La .................... 122

Liksyon 2: Taw Tawoy Kana-kanayon ya Hulay ....................... 125

Liksyon 3: Ilusyon nin Distansya.................................................. 127

Liksyon 4: Visual Texture ............................................................. 130

Liksyon 5: Landscape Drowing ................................................. 133

Liksyon 6: Tekstura boy Hugis .................................................... 137

Liksyon 7: Pagdrowing Gamit ya Lapis ..................................... 139

Liksyon 8: Maw Makasaysayan ya Baw Bali boy Gaw Gusali ................................................................. 143

YUNIT 2 – Painting ................................................................. 145

Liksyon 1: Harmony ha Tanaman .............................................. 146

Liksyon 2: Landscape Painting .................................................. 150

Liksyon 3: Space Illusion ............................................................ 152

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 4: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

v

Liksyon 4: Visual Texture ............................................................. 155

Liksyon 5: Still Life Painting nin Paw Prutas ............................... 158

Liksyon 6: Mapusyaw boy Mangetnget nin Kolor ................... 161

Liksyon 7: Pinta nin Ayop ............................................................ 165

Liksyon 8: Pinta nin Aw Ayop Lawak ......................................... 169

YUNIT 3 – Pag-print .............................................................. 172

Liksyon 1: Natural ya Pag-imprinta ........................................... 173

Liksyon 2: Marbling...................................................................... 175

Liksyon 3: Pag-imprinta Gamit hay Gamet ............................. 181

Liksyon 4: Paggawa nin Stencil Print ......................................... 185

Liksyon 5: Pag-print nin Logo ..................................................... 188 Liksyon 6: Pag-stencil nin Ngalan ............................................. 191

Liksyon 7: Pag-print Gamit ya Natikap ya Bagay .................. 193

Liksyon 8: Paggawa nin Slogan o Logo .................................. 196

YUNIT 4 – Iskultura na Ma-in 3 Dimensyon (3D) ................ 199

Liksyon 1: Puppet ya Galamay .................................................. 200

Liksyon 2: Puppet ya Gamet ...................................................... 203

Liksyon 3: Puppet ya Medyas .................................................... 206

Liksyon 4: Stick Puppet ............................................................... 210

Liksyon 5: String Puppet .............................................................. 213

Liksyon 6: Palabas nin Puppet ................................................... 216

Liksyon 7: Paggawa nin Maskara ............................................ 219

Liksyon 8: Headdress Ko............................................................. 223

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 5: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

145

Painting

YUNIT 2

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 6: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

146

R

B Y

LIKSYON1 Harmony ha Tanaman

Law Layunin

Ma-ihip no pangnoy harmony ay angkagawa nin artwork bana ha complementary colors boy hugis.

Pag-ihipan Tamo

Hay pagpinta ay anggaw-en hin unan pana-on. Hati ay pagpapakit nin emosyon boy pagpapahayag nin kaihipan nin mihay tawo. Ma-in nin kana-kanayon ya techniques ha pagpinta, hay miha ay an-ingaten resist technique. Hay paw pintor ay angkalinang ya kakayawan la ha paggawa nin artwork.

Helken ya grupo nin kaw kolor boy color wheel. Hati ay makatambay komo ha pagpinta.

Primary colors

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 7: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

147

Subukan pila-uken: ya primary colors. Anyay kolor ya nabuo? Secondary Colors ya ingat no pinila-uk ya primary colors. Helken ya ilustrasyon ha aypa.

Red + Blue = Violet

Blue + Yellow = Green

Yellow + Red = Orange

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 8: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

148

Pansinen ya kaw kolor ha color wheel. Complementary colors ya ingat ha maw mika-eteb ya kolor.

Alimbawa, asul boy dalandan, ma-urit boy berde, mahulyaw boy ube.

Mag-in Malikhain

Gawain: Harmony ha Tanaman

1. Lumikol ha silid-aralan ta helken ya palibot. Obserbahan ya tanaman ya labay-labay mo boy i-drowing mo.

2. I-drowing ya taw tanaman. Habayti ay maari mag-in overlapped. Mag-in mas kapansin-pansin ya gawa mo no overlapping.

3. Koloran ya paw poon-kayo nin secondary colors o ka-eteb na ha color wheel emen makabuo harmony. Hati ay complementary boy hila ay ampakab-i nin harmony ha painting.

Tandaan

Hay harmony ha painting ay maganday pangi-ayos nin kaw kolor. Angkagawa bayti no hay secondary colors boy ka-eteb na o complementary colors ha color wheel ay ginamit.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 9: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

149

Tanggapen ya Hamon

Diskubriyen ya color harmonies ha inpinta mo.

1. Tukuyen ya complementary colors ha inpinta mo.

2. Helken ya secondary colors ha color wheel. Anyay complementary colors la?

3. Ilista ya baw bayon kolor nin complementary colors.

4. Mamastang no anyay ngalan nin baw bayon kolor?

Ipagmalhay Tamo

Biyan tsek () ya hanay ya ampangipakit nin gawa mo ha panggawa nin artwork.

Pastang Puntos

3Pinakanakit

2Nakit

1Ahe Nakit

1. Nagamit ko nayi ya complementary colors ha pangipakit harmony?

2. Nakabase nayi ya ginawa koy painting ha natural ya kapaligiran?

3. Na-ipahayag ko nayi ya sarili ko ha pagpinta?

4. Nayari ko nayi ya painting ko ha oras?

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 10: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

150

Angkakit ya harmony ha kalikasan ya kapariho nin kolor ha landscapes.

Pag-ihipan Tamo

Hay pagpinta nin paw pintor nin landscape ay mihay makahamon ya gawain konla. Mabetbet ha paw painting ay angka-apiktowan ha angkatanam nin artist. Hay painting ya ma-in mangatingkad kaw kolor (mahulyaw, ma-urit, boy dalandan) ya ay apambi nin malighay tanam. Hay painting ya ma-in mangalele ya kolor (asul, asul-berde, ma-urit-ube) ay ampangipakit kalele-an.

Mag-in Malikhain

Gawain: Landscape Painting

Bahawen boy intindiyen ya panuto:

1. Hapaeg, mangihip nin mihay portray ha landscape ya labay mon gaw-en. Mamili ka no anyay kolor ya gamiten mo. Balikan ya kaw kombinasyon nin kolor ya ginamit nin Filipino landscape painters: Felix Hidalgo, Fernando Amorsolo, boy Jonahmer Salvosa.

2. I-sketch ya landscape ya ampagpakit nin na-iibay istilo mo.

3. Manggamit nin watercolor boy brush ha pangipinta.

LIKSYON2 Landscape Painting

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 11: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

151

4. Pilamuwen ya kaw kolor emen ma-ipakit ya harmony.

5. Ipaklang ya nayari ya painting, biyan nin pamagat.

6. Ihanda para ha exhibit.

Tandaan

Angkakit ya harmony ha palibot na ha pamamagitan nin kana-kanayon ya kombinasyon ha landscape painting. Na-ipakit nin pintor ya tanam na o pag-i-ihip base ha klasi nin kolor ya ginamit na.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 12: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

152

Mamili nin oras ha managa-allo ta ipinta ya landscape bayo mamili nin kolor emen makagawa nin mood.

Pag-ihipan Tamo

Hay paw pintor ay ampakagawa nin mood o emosyon ha pagpinta la. Mood boy emosyon ay ma-ipakit ha pamamagitan nin panggamit nin na-amot o nalay-ep ha tegteg ya kolor.

Nalay-ep ya kaw kolor ya asul, ube, boy berde. Habayti ya kaw kolor ay ampambi kontamo nin tanam ya malay-ep, matinek, o kalmado. Na-amot ya kaw kolor ay ma-urit, mahulyaw, boy dalandan ya ampambi kontamon tanam ya napaya boy kalighawan.

Ma-amot ya Kolor

Ma-urit Mahulyaw Dalandan

Malay-ep ya Kolor

Asul Ube Berde

LIKSYON3 Space Illusion

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 13: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

153

Mag-in Malikhain

Gawain: Landscape Painting

1. Mangihip nin landscape ya labay mon ipinta.

2. Idrowing ya landscape.

3. Koloran gamit ya watercolor. Manggamit nin malay-ep o mapayay kolor depende ha tanam ya labay mo.

4. Ipaklang bayo biyan pamagat.

Tandaan

Hay angkatanam o mood nin painting landscape ay angka-ipakit ha panggamit nin naw nalay-ep o na-amot ya kolor.

Tangagpen ya Hamon

Tukuyen ya ma-amot boy malay-ep ya kolor ya ginamit ha pagpinta.

1. 2.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 14: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

154

3.

Ipagmalhay Tamo

Igawa ya no hay tobay ay AWO, no AHE.

1. Nakapinta ako nin landscape ya ampagngipakit nin mood.

2. Nanggamit ako nin ma-amot boy malay-ep ya kolor ha pagpinta.

3. Nag-ilgo ako tungkol ha artwork ko boy karanasan ko peleg ampanggawa landscape.

4. An-ipagmalhay ko ya landscape ya ginawa ko.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 15: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

155

Paalaga-an ya paw Pilipinoy pintor boy gaw gawa la partikular hay istilo la bayo tukuyen no anyay alituntunin ha paggamit nin kolor emen makabuo nin harmony.

Pag-ihipan Tamo

Hay palibot tamo ay ampag-in maganda bana ha kaw kolor. Helken ya manga-urit ya baw bulaklak, dikot ya naberde, boy asul ya langit. Ihipen mo tana no hay palibot boy baw bagay ay ayin kolor.

Bana ha kolor, hay painting ay ampag-in maganda. Hay kaw kolor ay ma-ari mangetnget.

Pag-aralan ya painting ha aypa.

LIKSYON4 Visual Texture

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 16: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

156

Mag-in Malikhain

Gawain: Landscape Painting

1. Mangihip nin gawain ya anggaw-en nin taw tawo ha probinsya o rehiyon moyo. Maari makit ha paliyan, bakil, o banowa.

2. Magpinta gamit ya maw mangetnget ya kolor.

3. Biyan nin pamagat ya ginawa mo.

4. Ipakit ya nayari muyoy painting.

Tandaan

Malake ya Pilipinoy bantog ha bansa tamo. Nag-in bantog hay paintings la bana ka kakaiba lay istilo, alimbawa hi Fernando Amorsolo ya ampanggamit nin mareglem boy mahawang ya pangolor, hi Carlos Francisco ay ampanggamit nin mahawang ya kolor.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 17: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

157

1. Tukuyen ya nahawang boy mareglem ya kolor ya ginamit ni Manansala ha pagpinta.

2. Anyay labay ipakit nin painting?

Painting by Vicente Manansala

Source: artodyssey1.blogspot.com

Tanggapen ya Hamon

Pag-aralan ya litrato ha aypa biha tubayen ya paw pastang.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 18: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

158

Magpinta nin still life ha pamamagitan nin pag-obserba ha kana-kanayon ya hugis, kolor, boy itsura nin paw prutas, idrowing hila nin mipapatong boy mamili nin tama ya kolor nin balang mihay prutas.

Pag-ihipan Tamo

Hay bansa tamo ay mayaman ha natural ya yaman alimbawa ay baw bakil, daw dagat, aw ayop, boy ampipamungay kayo.

Hay prutas ay ahe bungat ampambi kuntamon sustansya no alwan pweden paksa ha pagdrowing boy pagpinta.

Helken ya litrato. Obserbahan mahampat no pangno in-ayos ya paw prutas bilang paksa nin still life painting.

LIKSYON5

Still Life Painting nin Paw Prutas

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 19: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

159

Mag-in Malikhain

Gawain: Still Life Painting nin Paw Prutas

1. Helken ya kana-kanayon ya paw prutas ha babo nin lamesa. Pakalhelken ya kolor, hugis, itsura, boy no pangno hilan nipapatong ha bawat miha.

2. Idrowing ya nakaayos ya paw prutas gamit ya lapis.

3. Ipinta ya prutas gamit ya watercolor.

4. Emen mas mag-in emen peteg ya paw prutas, gamitan nin neutral colors; maputi, o mangitit.

5. Pahanan nin kolor puti gamit ya brush-wire emen mag-in mahawang ya parti nin prutas mo.

6. Emen mag-in medyo mareglem ya prutas mo ay mambi kan amo ya kolor mangitit.

7. Paklangen ya ginawa bayo ipaskil ha pisara.

Tanggapen ya Hamon

Koloran ya litrato gamit ya watercolor ya angkop ha ngalan nin kolor na. (Primary boy Secondary Colors)

ube mahulyaw ma-urit

berde asul dalandan

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 20: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

160

Tandaan

Hay still life painting ay pangi-ayos nin likas ya baw bagay o gawa nin tawo.

Ipagmalhay Tamo

Idrowing ya no hay tubay ay AWO, no AHE ha lale

nin malimbe-ey. Iholat ya tobay ha notbuk.

1. Na-idrowing ko nayi nin emen peteg ya still life nin prutas?

Awo Ahe Pangno?__________

2. Na-ipinta ko nayi nin ma-in tama ya kolor ya still life nin prutas?

Awo Ahe Pangno?__________

3. Na-ipakit nayi nin artwork ko ya pamibabanto nin baw bagay?

Awo Ahe Pangno?__________

4. Pini-ilguhan nawen nayi ni kaklase ko no pangno nawen nabuo ya artwok?

Awo Ahe Pangno?__________

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 21: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

161

Ampakabuo nin bayoy pusyaw boy mangetnget nin kaw kolor ha pamamagitan nin paghalo nin lowa o ma-igit et ya kolor.

Pag-ihipan Tamo

Hay kaw kolor ay ampagbayo. Ma-in mapusyaw boy mangetnget ya kolor. Hay ingat bayri ay value.

Hay pusyaw ay light values ya angkabuo ha pamila-uk nin mihay kolor ya maputi. Alimbawa: hay kolor pink ay pusyaw nin ma-orit, hay light blue ay pusyaw nin asul.

Hay ngetnget itaman ay angkabuo no pila-uken ya kolor mangitit. Alimbawa hay maroon ay mangetnget nin kolor ma-urit. Hay navy blue itaman ay mangetnget ya kolor nin asul.

Hay pagkapusyaw boy pagkangetnget ay nakadepende ha lake nin puti o mangitit ya ipahan, alimbawa ay light pink, medium pink, boy intense pink--kanayon et ya ingat ha ma-urit.

A. Pusyaw nin ma-urit.

ma-urit + puti = pink

LIKSYON6

Mapusyaw boy Mangetnget nin Kolor

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 22: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

162

Mag-in Malikhain

Gawain 1: Panggawa nin Pusyaw boy Mangetnget

1. Mangwa ka nin watercolor boy kanayon et ya materyales.2. Idrowing ya tatloy malimbe-ey ha papel.

+ =

3. Pintawan nin asul ya unan malimbe-ey boy ha pangalwan malimbe-ey ay puti.

Pila-uken ya asul boy puti emen makabuo nin pusyaw nin asul.

Pintahan ya pangatlon malimbe-ey nin mapusyaw ya asul.

+ =

4. Pintahan ya unan malimbe-ey nin ma-urit boy ha pangalawa ay mangitit.

Pila-uken ya ma-urit boy mangitit emen makabuo nin ngetnget nin ma-urit.

Pintahan ya pangatlon malimbe-ey nin mangetnget ya ma-urit.

B. Mangetnget nin ma-urit

ma-urit + mangitit = maroon

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 23: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

163

Gawain 2: Pagpinta Gamit ya Gamet

1. Ihanda ya materyales para ha gawain.

2. Hakban ya lamesa nin dyaryo.

3. Miha-miha nin mangwan pandikit ya gawgaw gamit ya da-an ya kutsara.

4. Idikit nin manawa ya gawgaw ha oslo paper.

5. Ituhik ya ma-in kolor ha pandikit.

6. Ituhik ya naputi ya tina, ihalo ya kolor gamit ya galamay peleg an-ipakit ya pusyaw boy mangetnget nin kolor ha painting.

7. Ituhik ya nangitit ya tina, ihalo bayti nin gaw galamay.

8. Helken mahampat ya resulta nin finger painting mo.

9. Paklangen boy biyan nin pamagat.

10. Linisan ya pinanggawa-an.

Tandaan

Hay mapusyaw ay pinila-uk ya matingkad ya kolor boy puti. Hay mangetnget itaman ay pinila-uk ya kolor boy mangitit.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 24: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

164

Ipagmalhay Tamo

Biyan tsek () ya hanay ya ugali mo ha panggawa nin gawain.

GawainSobray

BilibBilib

Alwan Bilib

1. Kaya kon pilala-uken nin tama ya kaw kolor.

2. Ampakagawa ako nin mapusyaw boy mangetnget, puti, boy mangitit.

3. Angkatuwa ako o angkalele ako ha pagpinta gamit ya galamay.

4. Ampakagawa ako maskin mimiha ko.

5. Angka-ipakit boy angka-ipagmalhay ya gawa ko.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 25: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

165

Pa-alaga-an ya hay kalikasan ay mayaman. Ayin loway ayop ya magkaparihon hugis, katat, boy kolor.

Pag-ihipan Tamo

Ha kanayon ya rehiyon ay mayaman ha aw ayop ya kakaiba lalo ana no hay pi-ilgowan ay kolor boy katat. Alimbawa ay Tamaraw ha Mindoro, Pilandok ha Palawan, boy Philippine Eagle ha Davao. Habayti ya aw ayop ay ma-in nin aw espesyal ya katangian ya ampamayaman nin ganda nin kalikasan. Ma-in hilan makukulay ya balahibo, kana-kanayon ya tekstura nin katat boy kurti nin nawini.

LIKSYON7 Pinta nin Ayop

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 26: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

166

Mag-in Malikhain

Gawain 1: Pagpinta Gamit ya Crayon Resist

1. Mamili kan paborito moy ayop ya makit ha probinsya o rehiyon moyo.

2. Idrowing bayti ha bond paper/oslo paper.

3. Koloran ya ispasyo nin complementary colors gamit ya labay moy krayola.

4. Baha-en bayti gamit ya brush. Pansinen no pangno wax boy krayola ahe mabantuwan o mahakban ya drowing nin watercolor.

Step 1

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 27: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

167

Step 2

5. Biyan pamagat ya ginawa.

Step 3

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 28: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

168

Tandaan

Hay pisikal ya katangian nin aw ayop bilang haw hulay, kolor, itsura, boy balahibo ay ampakapahan nin ganda nin kalikasan.

Ipagmalhay Tamo

Markawan ya hanay ya ampangipakit nin kakayahan mo.

Paw Pastang

Puntos3

Pinakanakit2

Nakit1

Ahe Nakit

1. Ampagpakit nayi bayti nin harmony ha panggamit nin complementary colors?

2. Na-ipakit nayi ya itsura nin balahibo boy katat nin habayti ya aw ayop?

3. Na-ipakit nayi ya panggamit nin crayon resist?

4. Nayari mo nayi ya artwork mo ha oras?

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 29: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

169

An-obserbahan ya katangian nin aw-ayop ha lawak (wild) ha pamamagitan nin panggawa nin malake ya pencil sketches boy ipinta pangayari. Pahanan nin tekstura ya katat.

Pag-ihipan Tamo

Hay painting ay mihay gawain ya anpagpakit nin pakiramdam boy ideya nin mihay artist. Hay pagpinta ay ampag-in makatotohanan no ampamahan tamon law linya, kolor, boy tekstura. Malake ya klasi nin pangulor alimbawa ay watercolor, acrylic, o poster paint, charcoal, baw bulong, boy baw bulaklak.

Helken ya litrato boy obserbahan ya katat nin baboy dikot.

Nakit moyo nayi ya kana-kanayon ya linya ya ampangipakit nin katat baboy dikot?

LIKSYON8 Pinta nin Aw Ayop Lawak

Law Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 30: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

170

Mag-in Malikhain

Gawain: Baboy Dikot ha Oslo Paper

1. Mandrowing nin baboy dikot gamit ya lapis ha oslo paper.

2. Pahanan nin gulit ya katat nin baboy dikot emen mag-in yan peteg no helken.

3. Pintawan ya ayop gamit ya malay-ep ya kolor.

4. Biyan pamagat ya painting mo.

5. Ipasa ya painting ha titser, tambayan yan i-ayos bayti.

Tandaan

Emen pagandahen ya painting, pahanan nin gaw gulit, kaw kolor boy tekstura.

Tanggapen ya Hamon

Tukuyen ya tekstura nin katat nin bawat ayop ha lawak alimbawa mayaha, malino, matya, o mapita. Koloran nin ma-amot o malay-ep ya kolor.

1. 2.

___________________________ ___________________________

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.

Page 31: MAPEH 3 SAMBAL COMPRESS - DEPED-LDN

DEPED COPY

171

3. 4.

___________________________ ___________________________

5.

___________________________

Ipagmalhay Tamo

Manggawa nin sketch nin manok-manok ha lawak ha kahon no hika ay maligha ha resulta nin painting mo. Ikan no kailangan et nin pagandahen. Manolat nin pangungusap tungkol ha drowing mo. Iholat ha papel.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.