Mashhur Zhusip Kopeyuly Kazak Shezhiresi

  • View
    817

  • Download
    49

Embed Size (px)

Text of Mashhur Zhusip Kopeyuly Kazak Shezhiresi

1 2 ( ) 192[7]-21-,2(3) :!. . , (), // , !. ,,. . ,, . .() , , , ,. , . - , !.: !, .!. .,. . ().-:. .. . - , . ,. ,.. , . - , . .,, ,.. . , . :.., .. . : , -, . -, , , . ::, ? , : , . , . : 3 , . - . . , , . , . , , . . . .. , , , : ! . ,.[]: () . , .. .:. :.. ... . .. ,,//,,,, ,-. :. .? ,//,, . , , - . . - .,:() ? :,,. . : , . ,-!,. ,..: ..- .,,//,.// ,,//,-, - . 4 , , , .. .. , . () . , , . ,.. -,, . ., . . ,.,(). ,., .. ... , . .... ... - [ ]:,, .:,.:,.: ,.:,.,,-i .-.:,.. ,.[]:,,[] .[] . - : , . - , : , // -! , , , . ,-,!!,, ,!,!,, -,!, ! . , : . ! , . : , , , , , . 5 ,,. . : , , ,.,, ,., : , . : , ,:?, . : . -, // ., . : , . -.,. ,-. . , -, . -, , , . -:-, ? . : , . - , . . () : () , . , , . .:,,, , . , . - - , . () -, . , :-,. ,-.. ,..,. ,,,,.-. ..: . , . - . .:,. , . . 6 -,. .-.:-! . , , , , , , . , , . :. : - : , , . ,. . -., . [-..] :... : !, . .,, , . : ?,, . : .,, - (-) , . ,, . : , ! , ! - , . ,:-. , , ! , . :,.,. .-:. ., .,, . . : , ! - , . :,// . .,, .,, , . : . ,,. , ,,. ,., : 7 ,.- ! . : ,.[1] ,,?, , . . : , ? , . ,,. .., [] . : , , : , ? , ? , : , . : , // , , // , // , !.,., ! , : , . , ,!, , , : ! . , , . , : , , ? - . ! . : .,- .?, ! - , . ,- .. ,[], , . :,.: ,. . [ ] []:1..2.. : , , , . (). , (). : , . , - , . , . - 8 [..]. ,,, ,,:. .-,., ,., ,., ,,,., , , .:,.:, .:,,().: ,.:,,. :., .-:: , ! , . , : . ,:!,, , . ,-,. .:,,. .,. ,,,-. ,. , : . , . : , , , .:,,., . , . , .:, . ., , . . ., , , : ,,.!, . . , , , , - , . ! - : -, ! . : 9 ,!! ?,.,!, . [..]. -,. .-,//- .:,, ;,,.,. :,.,, ,,.. :,., ,. . , . ,. ,, ,,,. . -, . :,..-: [],.. ,.:, ., ! . : , , , . .:, ;:,,., , . [ ]. [ ..].:,.: .,,, [].,-, .,,,- -! - . , , -, ,, , , . : -. . , . : , . - -.: -.:, ,.(),,, .,,,,. 10 ,:, . [ - - - ..]. : , , , (), (), ..:(),. :,. ..-. . ::,,,. .:-,, ,!-.:!-,, : , . : , , ,!-. ,() .-:[1914.] ,,,, - . . ,,,, ,,. ; , , , . : , , , , . :-.:, ();:,,. - - , . .:,. .,. :,.. . , : - , , - . , , . -.:,,,. -.() . - - , ?! . - [ - ..] - .-.:,,. :,.,- .:. :,,,,,. : , . : , , . , . : , . 11 : (), , , . [:271,272, ,a ..].[ ] - . - . . ,.:,. :,. . . : - - . ,::,, ,-.,-. . - . -- ::,,,. : . - .,:- ,:-., .,, , , , . , , . :-,, !-,[],, ,,, , . [-..]. : , , , , (), . , , : (, ) -. : .:,,(),. :,.:,. ,,,.:,,,, ..:,,. - . : , . ():,,. ,.: . . : , . : , . ... : , . , , . , , . . .:,,,,. .(). 12 . . -.., . ,. : , , . . .().:,, ,.:,,.:,. :,.:,.: , , . , ,.:, ,,//,!. . : , , , .. . :-,. :-. : ,,-.? , ! - . , ... ? ? ! - : ! - . : , . , ,.. . ? : , ! , ! , , , ! , , , ! , ! - . ()-.. : . ():-. .,. . : . : -, . , - , : , ,.,:-.,:.,. . , . -,., ,. 13 . . , . :!-,. : . [ ..]. : (),,,,,. ,.:() ,,(),(),.: ,.:,.:,. : , . :,,,,,. :,,,. ..: -.-. ,. :, , . . :,,.:,, . - : . :,,,.:,,. , , . - , :,. -:,// ,-. ,, . -.:,,. () . , -., - . [ . ..]. : , , , ,,;:,. ,.:,. .: ,(),,.:-,., , (). - , , . :. ., ,- , - , , . ... , . , , , , ... 14 . , , , - , . : ,,,.. , , , . ::,,. . . -- ,.:(),(). ,- . [..], .,.:,, ,.:,.:,, .-,:,, :,,. .,. , .,,. , , -. ,,,, , , ; ., ,,., . , , . -.-. , , , , , , ! , , ! - . :,. ,.,...?! :,,, ,.,-. : . , , , -. - [() --..]. ,- .-:,, .:(),.:,, (), : . ,:, , ! , - ,,,! . .:,,, , , . : - 15 . , , .,., :. -. . ,.:, , , . : , , , . , , . .,.-. : , . , . - , . . , . , .,: (),., . :, ?! :,.-,.: , , . ,,. ::,, ,.::: ,()., . - , ,,,,,,-. : , , , , . , ,.:,,, ;,,-; : , . , . :. , , , :-.,. [] , . [] : , , , ! - . : : ,- ! - , . ,. , - , . () . : ! , ! - : () .. 16 ,, : ,-! , ! - , : , ?!,:.:,-,.:, ,;-.: ,, . . ,. :,,.-.:,, .-, .,,,,, , , . -.,,,,- :-, . :, ! - . , - : , , // , ! - . [-----()-..]. -,-,- .,:,,, .:,.:,. :,;:,.-, -.[--..]:,,, ,-.-,-,. - , , ; -, ; - , .-,,;-,. - . :, . - ,,,,,.: , , . - . :,.-,:,,, ,.-.-, ,.,,//,?-. -,.:,.: ,,.:,.-. : , , , . - , -.-,,,. -,-,.-: ,-,, -. 17 :. :,,,.-,- :.- (). : , ,- . - . - , - . : , . . : , , - : -, - ! - , ..,- , : -!-, :., . : . - , ., , . (),,-- ,,-,. : , - : , , ? - . : (), , , ! ,,,. --:- .-,-. - . - : - . . -:,. : , , , . : , . - , , . : , , . . ,., :,.: !-. , . : -., .,!-, ,. , () . :,?!-, ,.:,,, ,().-.- .,,-.-, .:,.:, ,,.-,. .-. . 18 ?-,:, ,,,() ();, . . : ,,.-,-. ,,;, , , - , , . - - ,,, ,,: ,!-.,,,- !-,.- . , // - , , . [, , -: - - - - - - - - ]. - : - , , , , . -,-,-.-,- . - : , . - . -,,,.:,.:, .-, - , . -:-:[] . :,.-.:,. - - , - . - . - , : , . -,.-.-,,, ,.:,,.:, : , , , , . -.-: ,,,(- ..):?-,, , , - , , - , , : . . : , [2]. 19 - : - . - :-,. -.. ,.:!, ! - , . : , . , - , - - : , ? ? - . : , , - . ., , - , , . .,-. ,.,, ., . , - ! - . (), , . , . ,-, ,, , : , -! - . , - : ,!-, . ,,,--.- , , , . , , . , , , , ,. ,,:-,, !,-,:-., : , - - . : , , // , , // ,,,,//,,!// , ! - . 20 [------..]. .:,.:,. -(),:(), ,,.:,-,- . : - . :,,,.-.- .,,. : , , , , . -.- :,,,,-. -,,- . - : - , - , ,,. :,.-.:, .-.,-.- . - , - . [] -,:,. ,-.- . - - ,-.-,, , , . -.!-,:. !-,-. , . :,,. -.-:- .,,!- . , , , . -,-(),-.: ,.:(),(),,,, , . -(),:,,,[]...- ,. , . : , , , , , . -[]:,. -,.-. ,.-,.-. : , , , . - : , () , - ,--:,. -,,,;- . 21 : , - : , , , , , , . () , , , - , - . ,,,,-:,-. ,-. :,,, ;,.,// .//,-, !(),,- .,-? - , . - : ();,()-.() , - : , , (), . ,()()-.() .,.-.: , , , . , ()()-. .(), . , () - . ..() . - , - . -. [] : , []-! - . .- ,-,-.,?!- - . - . -,-.: ,.-,-,.:, ,,().:,.-. :,,,,.:,. --,.-.- ().-(),:,, ,,,,,.-, : , , . : , , . -- [-------- ()--..].[]:,, ,,.,-.-( ). : , , , , , . :,,,,,;: ,,.-,, ()..- 22 ,- . : , , . - . :,.-,, .-,-.:,, , . -.:,,,, .-,:,.-. :,,.-,-. : , . - () - : .,.-.- (),-., ,.,- -.:,. . [-------- ---..].-,:,. -.[]-,-. :,,.-, - , . [] : , . [] - , , - . [] - :-,().- ,:-,[]-: :,[].[]-,- , - , . , : . - . - ,. - . : , .,-[]-. []:,,,.:, ,.-,-,- ()-;-.: -.-,-., (),-.,?!- . - . --,-.: ,.-,-,.:, ,,()..:,.-. :,,,,.:,. --,.-. ().-(),:,, ,,,,,.-, : , , . : , , . ()-;-. :-.-,-., (), - . 23 [----()-- -..]172[3]-!-,-.-,. , - . - . - - - . - - , - . , ! - , . - - .-: -.-,. ,,,--,: - . - - . . - .,, , , . - , : . : ,,., ,()- : , , , , - . , - ! : , , , , - . , , ! . : , . [] , : ,!-., . , . . : . [ - - - - ] :,.,.- : , , - - . : ,,.:,.:,,. :,,, []().:,,,,. :,,,,().- ,-.:,.: ,,,,,,(),.- , - . , - :,,,.:,.- ,:,.[] . 24 :- . ,-,:, . , , - , - . - . . ,,., ,.,,,,, ,,--.(),// , () !! - , - , .:,; ( ), - . : , , , .-,-: - . [----]- .:,,,,,. -,:,.-,:, . [ - - - - ] : ,;-.:,,. :-,,,.-, -.-,-(),-,- , - . - : - . [-----]: ,,.-,-(),:, ,.:,.: -:-.. .-,. ,.:,.- . : , ; : , . -,-. , , ,., . - , , - , - , -.-: .,//!- [ ] . ,-[], .-,. -.-,-. ? - [3]. 25 ,,. ,. ,., - . [-----..][] :,,.-. : (), . : , , , , , . : , , , , , - - . : , , . . , . , , . : , ! - . . [] , : ? - . : , , , - - . ,(),, ,.,-. .-,!-. , . , , . : ! - , . -, , , - . -,-. --,- .()- . :,,(),,. -., ,, .-. :,,.:,. :,,, :,.:,,. :,-.:-,:, ,., . , . - , , , . -(),-.-,-, -.- ,-,-.-,:, - . ? - : - -.:?-:-,- -. . .,- 26 , . -.-,: .., ,,. ,., ., . , : , ! - . ,,, : , , . ! - . , - : , , ! - . , , , ! - . , , , , () ! - . ,,. , ! - . ,,,. . , ! - , . ,, ,:,,,, . , . - , , ,. , . : -,--,,,- . -. -,-.: -,,-. ,.!-,, , . . ?,,- - , - , . -:-,-. -. -., :-., , - . , . . , : 27 ;, . : , !- , - . - , - , . ,,: - , [] -, . ,, . ? - : , - . . : ? - : , - . . ,-,-, -