Największe atrakcje ziemi staszowskiej

Embed Size (px)

Text of Największe atrakcje ziemi staszowskiej

 • Najwiksze atrakcje ziemi staszowskiej

  LOT Czym chata bogata

  Busko - Zdrj

  Wilica

  Stopnica

  Solec - Zdrj

  Nowy Korczyn

 • 2

  Pieszo, konno i kajakiem - poznaj region nasz ze smakiem

  Lokalna Organizacja Turystyczna Czym chata bogata zaprasza do zwiedzania najwikszych atrakcji turystycznych powiatu staszowskiego. U nas podadujecie akumulatory i poznacie smak przygody. Nasz region to wspaniae miejsce dla aktywnych odkrywcw, ludzi, ktrzy chc wiedzie wicej, widzie dalej i czu mocniej oraz fanw niezbyt mocnych, ale klimatycznych dozna.

  Tylko u nas moecie wcieli si w redniowiecznego rycerza (Szydw), kowboja otoczonego stadem potnych bizonw (Kurozwki), albo dzielnego eglarza prze-mierzajcego bezmiar morza witokrzyskiego (Chacza), czy zagubionego w ba-gnistej amazoskiej dungli podrnika (Golejw). Kto woli moe przysi na diabelskim kamieniu i przeczyta dzieciom legend o zych czarownicach, albo od-pocz u gocinnego gospodarza i skosztowa wymienitego wiejskiego jedzenia.

  Kadego dnia moecie odkrywa i poznawa, bo czekaj na Was paace, dwory, wspaniae kocioy. Moecie je zwiedza, ale nie musicie, bo nasz region to tak-e wymarzone miejsce dla lubicych poleniuchowa na play lub powdkowa. Chacza i Golejw to znane i cenione wrd wdkarzy zbiorniki wodne. Mona tu zowi potnego karpia lub zapolowa na szczupaka giganta.

  W ktrkolwiek stron nie pojedziecie, zaskoczy Was, e tak blisko mona znale tak pikne miejsca. Od Staszowa - centrum regionu - w zasigu jednodniowej wycieczki rowerowej lub samochodowej s najbardziej atrakcyjne miejsca wo-jewdztwa witokrzyskiego: Sandomierz, Ujazd, Opatw, wity Krzy, Kielce, Chciny, Jaskinia Raj, Busko-Zdrj, Pacanw i Rytwiany, a tu za Wis - Bara-nw Sandomierski.

  Zapraszamy

  Czym chata bogata

 • Lokalna Organizacja Turystyczna Czym chata bogata dziaa w poudniowo--wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego, w powiecie staszowskim.

  Zrzesza trzy gminy: Bogori, Staszw i Szydw. czna powierzchnia jak zaj-muj to 456,8 km, z czego Staszw - 225,86 km w tym miasto - 26,88 km, Szydw - 107,53 km i Bogoria - 123,41 km. Najwiksz miejscowoci jest liczcy 15 tys. mieszkacw Staszw, bdcy jednoczenie stolic powiatu i cen-trum regionu.

  Teren LOT Czym chata bogata pooony jest na pograniczu Gr witokrzy-skich, Sandomierszczyzny i Ponidzia.

  Ten teren to niezwyke poczenie form i kontrastw. S tu zarwno wznie-sienia Pasma Wygiezowskiego Gr witokrzyskich, jak i obnienia dolin rzecz-nych Czarnej i Kacanki. Liczne jeziora i rzeki, granicz z przecitymi wwozami wzniesieniami. Podobnie dzieje si w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu. yzne, gsto zaludnione tereny, granicz ze wspaniaymi przyrodniczo i piknymi lasami. To region o bardzo bogatym dziedzictwie kulturowym, peen zamkw, dworw, kociow, ale take licznych ladw gospodarczej przeszoci.

  Staszw pooony jest w odlegoci 54 km od Kielc i 120 km od Krakowa. Prze-biegaj drogi wojewdzkie:

  764 (Kielce - Staszw - Poaniec)

  757 (Opatw - Staszw - Stopnica)

  765 (Chmielnik - Staszw - Osiek)

  Lokalna Organizacja Turystyczna Czym chata bogataul. Parkowa 6, 28-200 Staszw

 • 4

  Serceregionu

 • 5

  StaszwStaszw to historyczne miasto, ktrego nazwa pochodzi od legendarne-go zaoyciela Stasza Kmiotko. Pierwsze wzmianki pisane pojawiy si ju w XII w., a prawa miejskie Staszw uzyska w 1525 r. Od tamtej pory, przez dugie wieki dziaa prnie, sync m.in. ze znakomitych wyrobw szabelniczych i ceramicznych. Najwiksze straty ponis w okresie II wojny wiatowej. Drug szans dla Staszowa sta si rozwj przemysu wydob-niczego w pobliskim Grzybowie. W miejscowoci tej dokonano pierwszego w Polsce wydobycia siarki metod podziemnego wytopu.

  Miasto i gmina Staszw pooona jest na brzegach rzeki Czarnej, w po-udniowo-wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego, ok. 50 km od Kielc.

  Najbardziej charakterystycznym dla miasta elementem architektonicznym jest zabytkowy rynek z dawnymi kramnicami, penicymi niegdy funkcj bliniacz do krakowskich sukiennic.

  W miecie znajduje si kilka bardzo cennych zabytkw m.in. koci w. Bartomieja, z 1343 r. wraz z renesansow kaplic Matki Boskiej Ra-cowej oraz XVII-wieczny ratusz, w ktrym mieszcz si obecnie Biblioteka Publiczna, Galeria Punkt oraz restauracja Pod Zegarem. Zabytkowy jest take ukad architektoniczny Rynku i przylegych ulic, gdzie mona znale przykady dawnej architektury maomiejskiej i przemysowej.

  Serc

  e re

  gion

  u

 • 6

  W Staszowie s trzy parki. W parku im. Adama Bienia znajduje si pomnik upamitniajcy patro-na, jest te drugi - powicony pomordowanym na Wschodzie policjantom. W parku Nad Czarn jest natomiast amfiteatr, plac zabaw, staw oraz wiele pomnikowych drzew. Staszw ma take gst sie darmowego, bezprzewodowego internetu.

  Staszw jest gospodarczym centrum regionu, z bar-dzo dobr ofert handlow. Znajduj si tu liczne sklepy, centra handlowe, punkty usugowe, lokale gastronomiczne i noclegowe.

  Na terenie miasta znajduje si take otoczone pik-nym lasem jezioro Golejw, z kpieliskiem, pla oraz orodkami wypoczynkowymi, gwarantujcymi kilkaset miejsc noclegowych w rnym standardzie.

  Mona take skorzysta z oferty Powiatowego Cen-trum Sportowego, w tym basenu i hali ze ciank wspinaczkow. W miecie aktywnie dziaa Staszow-ski Orodek Kultury, ktry organizuje m.in. imprezy kulturalne. Nale do nich cieszce si duym uzna-niem oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego, Dzie Chleba oraz klimatyczne: Wieczr w kolorach jesieni i W witecznym nastroju.

  Przez Staszw przebiega zielony szlak turystyczny PTTK Chacza - Pielaszw, Szlak Przygody - Kraina Kultur oraz szlaki Regionalnej Organizacji Turystycz-nej - Miejsca Mocy i Architektury Obronnej. Tu obok miasta biegnie odcinek maopolskiej drogi witego Jakuba prowadzcej a do odlegej Hiszpanii.

 • 7

  Serc

  e re

  gion

  u

 • 8

  RynekCentrum zabytkowego starego miasta ma ukad renesansowy. Z kadego rogu wychodz dwie prostopade do siebie ulice. Kamienice wok Rynku pochodz z XVIII w. Wybudowane zostay przez wczesnego waciciela Augusta Aleksandra Czartoryskiego i stanowi zwart zabudow w ukadzie kalenicowym, z nielicznymi ju charakterystycznymi arkadowymi bramami przejazdowymi.

  Ukad architektoniczny StaszowaZabytkowe domy z pocztku XIX w. znajduj si wzdu ulicy Kocielnej czcej Rynek z kocioem. Na rogu Rynku usytu-owany jest pitrowy, murowany budynek z pierwszej poowy XIX w. Dalej, na zamkniciu ulicy Poprzecznej, wida budynek starej poczty z ok. 1820-1830 r., murowany, pitrowy, z sieni na przestrza, sklepion kolebkowo-krzyowo. Od pnocnej strony, na pitrze znajduje si bardzo ciekawy drewniany ganek. Zabytkowe s rwnie cigi parterowych domw z pierwszej poowy XIX w., murowanych, z bramami przejazdowymi z boku. Znajduj si m.in. na tzw. Staszwku, przy ulicach: Dugiej, Kolejowej, Przejazdowej, Krakowskiej i Parkowej. Bardzo ciekawym zabytkiem o piknej bryle by usytuowany przy ulicy Parkowej (do czerwca 1981 r.) budynek dawnego spichlerza z XVIII-XIX w. - drewniany, z wysokim gontowym dachem naczkowym, zadaszeniami w cianach szczytowych i wydatnym okapem dookoa.

  Ratusz staszowskiUsytuowany porodku Rynku to architektoniczna wizytwka miasta. Zosta wybudowany w stylu klasycystycznym w pierw-szej poowie XVIII w. przez Aleksandra Czartoryskiego. Budynek jest murowany, parterowy, z szerokimi korytarzami, zbu-dowany na planie prostokta. Umieszczono na nim wie zegarow, ktra pierwotnie bya dwukrotnie wysza ni obecna.

  Podcienia arkadowe, tzw. minisukiennice s niewtpliwie urozmaiceniem bryy. Do dzi oprcz bryy budynku z arkadowymi podcieniami zachoway si take inne pierwotne elementy architektoniczne. S to trzy rodzaje sklepie: kolebkowe z lunetami pod korytarzem, sieni i pomieszczeniami przy podcieniach; krzyowe pod wie i w jednym z pomieszcze oraz aglaste.

  Ratusz pocztkowo by siedzib wadz miasta. Spenia take funkcje handlowe i gastronomiczne,dlatego te czsto nazywano go kramnicami. Obecnie mieci si tu restauracja Pod Zegarem, Biblioteka Publiczna oraz galeria Punkt Staszowskiego Orodka Kultury.

 • 9

  Serc

  e re

  gion

  u

  Kapliczka pw. w. Jana NepomucenaNa grujcym nad Staszowem wzgrzu, przy ul. Opa-towskiej, znajduje si kapliczka pw. Jana Nepomucena. Wybudowana zostaa w 1848 r. na dawnym kurhanie. Dawniej przy niej grzebano onierzy austriackich, obok by cmentarz. Dzi sprzed kaplicy mona podziwia pa-noram Staszowa.

  Pomnik im. Tadeusza KociuszkiZlokalizowany obok ratusza pomnik jest punktem, przy ktrym w Staszowie odbywaj si najwaniejsze uro-czystoci patriotyczne, tj. obchody Konstytucji 3 Maja i wito Niepodlegoci. By wielokrotnie przebudowy-wany i przenoszony. Powsta w 1864 r. po zakoczeniu powstania styczniowego, jako wyraz wdzicznoci wo-bec cara Aleksandra za uwaszczenie chopw. Pomnik sta na skwerku po zachodniej stronie rynku, w pobliu wylotu ul. Opatowskiej. Odbyway si tam parady puku carskiej kawalerii stacjonujcego w Staszowie do I wojny wiatowej. W 1917 r. w setn rocznic mierci Tade-usza Kociuszki w miejscu gwnej tablicy zamontowano metalowy medalion z podobizn Kociuszki i napisem ku jego czci. W czasie II wojny wiatowej Niemcy usunli pomnik i postawili u wylotu ul. Krakowskiej, gdzie sta do 1964 r. Potem pomnik przeniesiono na stary cmentarz przy kociele pw. w. Bartomieja. W 1981 r. wrci na rynek i zosta postawiony po wschodniej stronie ratusza, gdzie stoi do dzisiaj.

 • 10

  SzydwNiewiele jest w Polsce miejsc takich jak Szydw, gdzie historia zaklta jest w kadym kamieniu. Z po-cztkami miasta wie si legenda o zbju Szydo, ktry rabowa podrnych podajcych handlowym szlakiem. Jedni mwi, e by to szlak bursztynowy, inni, e to szlak pniejszy, handlowy z Krakowa do Sandomierza. Legenda gosi, e Szydo upi kupcw, a zrabowane dobra ukrywa w jaskiniach. Ktrego razu napad na orszak biskupi, czy te krlewski i zo-sta