Największe atrakcje ziemi Świętego Krzyża

Embed Size (px)

Text of Największe atrakcje ziemi Świętego Krzyża

 • Najwiksze atrakcje ziemi witego Krzya

  Busko - Zdrj

  Wilica

  Stopnica

  Solec - Zdrj

  Nowy Korczyn

  LOT Partnerstwo Ziemi witego Krzya

 • 2

  Ziemia witego Krzya to kolebka historii, kultury i turystyki w Wojewdztwie witokrzyskim. Na jej te-renie znajduje si najstarsze sanktuarium relikwii drzewa krzya witego wity Krzy, ktry stanowi wany element tosamoci kulturowej i narodowej Regionu. Poza wymiarem religijnym region posiada rw-nie unikatowe miejsca przyrodnicze objte ochron w postaci witokrzyskiego Parku Narodowego, Parkw Krajobrazowych, Rezerwatw czy pomnikw przyrody. Tu przebiegaj dziesitki kilometrw szlakw pieszych i rowerowych, przez co teren stanowi wany punkt turystyczny wojewdztwa witokrzyskiego, przycigajc rzesze turystw nie tylko z caej Polski ale i wiata. To w tym miejscu w centrum najstarszych Gr starego kontynentu istniao w czasach rzymskich najwiksze centrum produkcji elaza w Europie.

  Zapraszamy do cigego odkrywania Ziemi witego Krzya magicznego miejsca, gdzie dziedzictwo przyrod-nicze wzajemnie przenikania si z dziedzictwem kulturowym regionu witokrzyskiego.

  Wstp

 • Ziemia witego Krzya pooona jest w centralnej czci kraju i wojewdztwa witokrzyskiego. Jej pooenie pomidzy Warszaw, odzi, Katowica-mi, Krakowem, Lublinem i Rzeszowem stwarza doskonae miejsce na kilkudniowe wycieczki do najstarszych w Europie gr witokrzyskich. Po-oenie regionu wok najwikszego z pasm tych gr ysogr wraz z najwikszymi wzniesieniami Gr witokrzyskich- ysic 612 m.n.p.m i ys Gr (witym Krzyem 595 m.n.p.m)., dobry dojazd, doskonaa baza noclegowa i gastronomicz-na, liczne atrakcje turystyczne stwarzaj idealne warunki do ciekawego i aktywnego odpoczynku na onie natury.

  Pooenie

 • 4

  Serce regionuPery regionu

 • 5

  Serc

  e re

  gion

  uPe

  ry re

  gion

  u

  wity Krzy serce regionuSanktuarium Relikwii Drzewa Krzya witego to najstarsze polskie sanktuarium. To magiczne miejsce do ktrego przez wieki podali polscy krlowie i garn si lud Polski. Magnesem bya i jest w dalszym cigu relikwia drzewa chrystu-sowego. Do dzi nie jest do koca pewne kto i kiedy ufundowa Opactwo Bene-dyktyskie na ycu i skd przybya Relikwia. Wrd wielu opowieci, faktw i legend, pojawiaj si rne hipotezy. Wedug jednej fundatork bya Dbrwka, wedug kolejnej Bolesaw Chrobry. Najprawdopodobniej jednak obiekt powsta na pocztku XII w za spraw Bolesawa Krzywoustego. Klasztor by wielokrotnie niszczony i pldrowany a gromadzone zabytki duchowe i materialne Benedykty-nw grabione i niszczone. Ostatecznie klasztor zosta skasowany w 1819 roku. Byy to najtrudniejsze lata dla tak szacownego miejsca. Urzdzone w czci klasz-toru wizienie, a w okresie II wojny wiatowej obz zagady byy ponieniem dla wielowiekowego Opactwa. Jednym z reliktw tych czasw jest cmentarz jecw radzieckich pochowanych na najwikszej rdlenej polanie witego Krzya Bielniku.

  To wite miejsce jest wiadkiem tysicletniej historii Pastwa Polskiego, jego wzlotw i upadkw. W swojej historii skrywa wiele tajemnic i tragicznych wy-darze.

  Od 1936 roku gospodarzami obiektu jest Zakon Misjonarzy Oblatw Maryi Nie-pokalanej. Z ich inicjatywy Koci w. Krzya w 2013 roku uzyska status Ba-zyliki Mniejszej, a w 2014 roku zostaa odbudowana wiea kocielna, zniszczona podczas dziaa wojennych w 1914 roku. Wiea jest udostpniona dla turystw i stanowi zapierajcy dech w piersiach punkt widokowy. Gospodarze prowadz rwnie od 1977 roku wystaw. W dwch salach pokazana jest najstarsza histo-ria tego miejsca i ukazane s czasy ponienia i zniszcze, ktre dotkny klasztor witokrzyski. Trzecia sala powicona jest obecnym gospodarzom, historii zao-enia Zgromadzenia i misjom prowadzonym przez zakonnikw. Mona tu odnale wiele ciekawych eksponatw przywiezionych z rnych czci wiata.www.swietykrzyz.pl

  witokrzyski Park NarodowyZiemia witego Krzya to miejsce o szczeglnych walorach przyrodniczych, skupione wok witokrzyskiego Parku Narodowego i kilku Parkw Krajobra-zowych.

  witokrzyski Park Narodowy zajmuje centraln cz Ziemi witego Krzya. Pocztkw jego utworzenia naley szuka pod koniec XIX wieku. W 1920 roku utworzono pierwszy w Grach witokrzyskich rezerwat Gra Chemowa. Dwa lata pniej powoano dwa kolejne rezerwaty wity Krzy i ysica. Ostatecz-nie rezerwaty te weszy w skad powoanego w 1950 roku (drugiego w Polsce po Biaowieskim) witokrzyskiego Parku Narodowego. Obecnie Park obejmuje swym zasigiem 7626 ha, a w jego skad wchodz ysogry z najwiksza ysic (612 m.n.p.m), cz Pasma Klonowskiego, Dolina Dbniaska i Wilkowska, Gra Chemowa, Las Serwicki i Skarpa Zapusty.

  Park w swych granicach skupia tereny zachowane w stanie naturalnym o niezwy-kych wartociach naukowych i szczeglnych walorach przyrodniczych, krajobra-zowych, kulturowych i edukacyjnych.

  Na terenie PN znajduje si pi obszarw ochrony cisej: Gra Chemowa, wi-ty Krzy, ysica, Mokry Br i Czarny Laswww.swietokrzyskipn.org.pl

 • 6

  Zamki i paace

 • 7

  Zam

  ki i

  paa

  ce

  Zamek w BodzentyniePrzy wjedzie do Bodzentyna od strony Kielc nie sposb nie dostrzec usytuowa-nych na wysokiej skarpie nad rzek Psark ruin zamku biskupw krakowskich. Gotycka warownia zostaa wystawiona w XIV w. przez biskupa Floriana z Mo-krska, ktry zespoli j z murami obronnymi miasta. Zamek wielokrotnie powik-szany i przebudowywany osign z czasem okazae rozmiary, a take zmieni si jego styl z gotyckiego na renesansowy. W XVI w. kolejnych zmian w wygldzie zamku dokona biskup Franciszek Krasiski, zatrudniajc do tego zadania woskie-go architekta Jana Balcera. Po rozbiorach Polski paac przejli zaborcy tworzc z niego spichlerz, a pniej do roku 1814 szpital wojskowy. W 1900 r. wadze

  carskie podjy decyzj o rozbirce pereki Bodzentyna. Zamek ocala cudem, dziki interwencji warszawskich dziaaczy bronicych ojczystych pamitek .Obec-nie ruiny zamku to ulubiony punkt kadej wycieczki do Bodzentyna. Z zachowa-nych dokumentw mona odczyta pierwotny plan zamku: ksztat podkowy, trzy podpiwniczone, dwupitrowe skrzyda otaczajce dziedziniec zamknity murem oporowym od strony nadrzecznego urwiska. Do dzi pozosta dobrze zachowany pnorenesansowy portal bramy wjazdowej. Ca bram i kilka innych elementw z zamku mona obejrze w Muzeum Narodowym w Kielcach.

 • 8

  Strumienie historii

 • 9

  Stru

  mie

  nie

  hist

  orii

  Osada redniowiecznaW dawnych chiynach w Osadzie redniowiecznej w Hucie Szklanej czekaj rzemielnicy - garncarz, cie-la, zielarka, kowal, tkaczka, gospodyni sowiaska, rymarz bartnik, ktrzy opowiedz swe niezwyke historie i naucz wykonywania swych zawodw. Dla spragnionych tajemnic i zagadek redniowiecza obiekt oferuje osadow gr terenow, podczas kt-rej mona wietnie si bawi rozwizujc amigwki i szukajc kolejnych wskazwek prowadzcych do celu odnalezienia skarbu. Tu spotka mona posta-ci rodem z legend biorc udzia w grach i zabawach edukacyjno-integracyjnych Kraina Legend wito-krzyskich przybliajcych legendy witokrzyskie i dziedzictwo kulturowe.

  Oferta Osady obejmuje Karczm witokrzysk - Izb Dobrego Smaku symbolizujcej kultur ludow witokrzyski folklor w najlepszym wydaniu, smako-wit kuchni regionaln, gocinno i niepowtarzalny temperament witokrzyskich grali, redniowiecz-ne tradycje, magi Gr i legend witokrzyskich oraz moc relikwii Krzya witego.

  www.osadasredniowieczna.eu

  Centrum Kulturowo Archeologiczne w Nowej SupiCK-A to rekonstrukcja osady z pierwszych wiekw naszej ery. Miejsce powstania orodka o charakterze edukacyjnym i badawczym nie jest przypadkowe, bowiem to wanie w tej czci Gr witokrzyskich, na przeomie starej i nowej ery istniao najwiksze

  centrum metalurgii elaza w barbarzyskiej czci Europy. Odkrycia archeologiczne doprowadziy do powstania orodka, bdcego zapleczem dla tema-tycznych spotka z rnymi aspektami rzemiosa, ycia codziennego i duchowego spoecznoci zamiesz-kujcych nasze ziemie dwa tysice lat temu. To jedy-ne w Polsce, a przypuszczalnie rwnie w Europie miejsce, gdzie prezentowana jest problematyka sta-roytnej metalurgii elaza, w dodatku w tak szerokim kontekcie kulturowym.

  Wioska jest wiern rekonstrukcj budownictwa mieszkalnego i gospodarczego kultury przeworskiej, jak rwnie obiektw militarnych wznoszonych na pograniczu imperium rzymskiego.

  W ofercie CK-A mona znale:

  - Prezentacje antycznych rzemios ze szczeglnym uwzgldnieniem staroytnego hutnictwa witokrzy-skiego- Warsztaty archeologiczne dla dzieci i modziey szkolnej- Questing gra terenowa Odkryj tajemnic staro-ytnych hutnikwJedn z form dziaalnoci CK-A s Dymarki wito-krzyskie organizowane w trzeci weekend sierpnia.

  Gminny Orodek Kultury w Nowej Supi z/s w Rudkachul. Staszica 8, 26-006 Nowa Supiae-mail: gok@dymarki.pltel.: 41 3177 604, 507 803 986www.dymarki.pl

 • 10

  W poszukiwaniu ukojenia

 • 11

  W p

  oszu

  kiw

  aniu

  uko

  jeni

  a

  Koci pw. w. Jzefa Oblubieca w BielinachW Bielinach obiektem wartym odwiedzenia jest XVII-wieczny koci barokowy, w ktrym praw-dopodobnie pochowano Jana Chryzostoma Paska. W kociele pw. witego Jzefa Oblubieca Matki Boej, odrestaurowanym, zbudowanym w 1637 r. w ksztacie krzya, zasklepionym, krytym blach, w wielkim otarzu oglda mona obraz witej Ro-dziny szkoy flamandzkiej. Fundatorem kocioa by biskup krakowski Jakub Zadzik. Jak podaje legenda obecna witynia powstaa na miejscu drewnianego kocioa, wybudowanego za skradzione pienidze przez synnego w Grach witokrzyskich Zbja Kaka.

  Koci Wniebowzicia NMP i w. Stanisawa Biskupa w BodzentynieKoci Parafialny wybudowany zosta w latach 1440 1452. Jego fundatorem by kardyna Zbi-gniew Olenicki. Mimo wielokrotnych remontw, powodem ktrych najczciej byy poary, zachowa gotycki charakter. Ma ksztat trjnawowej bazyliki nakrytej pnorenesansowym sklepieniem koleb-kowym z lunetami w nawie rodkowej i krzyowo kolebkowymi sklepieniami w