Naa misija

 • View
  29

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naša misija. Sa našim stručnim radom pomoći postizanju što boljih rezultata, rasta i razvoja naših klijenata . To je naš minimum . Oduševiti ih našim uslugama , da budu ponosni na nas i da to prenesu dalje svojim partnerima to je naša misija. Šta radimo ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Naa misija

 • Naa misija

  Sa naim strunim radom pomoipostizanju to boljih rezultata, rasta i razvoja naih klijenata. To je na minimum.

  Odueviti ih naim uslugama , da budu ponosni na nas i da to prenesu dalje svojim partnerima to je naa misija.

 • ta radimo ?

  Raunovodstvene usluge

  Obraun zarada

  Poresko savetovanje

 • Ko smo mi?

  1.1. 2004 udruenje 4 knjigovodstvenih servisa;

  60 zaposlenih;

  Ljubljana, Beograd; partneri u ostalim zemljama Adriatic regije

  Tri godine za redom proglaeni za najbolji knjigovodstveni servis u Sloveniji.

 • Zato bi izabrali nas?

  Vrhunske uslugesavetnici iz oblasti poreza, raunovodstva i obrauna zarada

  E-raunovodstvo UNIJA bezpapirna izmena dokumentacije Unija-klijentsvi podaci i dokumenti na jednom mestu za celu regiju 24/7

  Jedan partner za Adriatic regiju

 • Najnovije izmene poreskih propisa koje morate da znate

  Beograd, 08. novembar 2012.

 • Usvojeni propisi Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji;Zakon o porezu na dodatu vrednost;Zakon o porezu na dohodak graana;Zakon o akcizama;Zakon o duvanu;Zakon o republikim administrativnim taksama;Zakon o fiskalnim kasama;Zakon o finansiranju lokalne samouprave;Zakon o porezu na dobit pravnih lica (nacrt);Zakon o deviznom poslovanju (nacrt);Zakon o raunovodstvu i reviziji (nacrt):

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administracijiOd 01. jula 2014. godine podnoenje poreskih prijava elektronskim putem;Rok za odlaganje poreskog duga se poveava na 24 meseca umesto dosadanjih 12 meseci;Metoda prostog interesnog rauna umesto dosadanje komforne metode (kamate);Pokretanje i voenje poreskog prekrajnog postupka - Poreska uprava;Isplate zarada bez plaanja poreza i doprinosa izvetaj banaka PU;;Od 01. januara 2013. godine Poreska uprava je duna da obrauna i plati pozitivnu kamatu u sluaju da ne izvi povraaj PDV-a u zakonskom roku od 45 dana;

 • Zakon o porezu na dodatu vrednostOpta stopa 20%;Ukida se brisanje obveznika iz PDV registra po slubenoj dunosti (ex officio);Menjaju se rokovi za podnoenje poreskih prijava i plaanje PDV;Novi sistem obrauna PDV u graevinarstvu investitor postaje poreski dunik;Izmenjena granica za obaveznu registraciju u sistem PDV sa 4 miliona na 8 miliona;Davanje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti kao i uzoraka za potrebe analiza, ne smatra se prometom i ne postoji obaveza obraunavanja i plaanja PDV;Pravo na odbitak prethodnog PDV 5 godina;

 • Zakon o porezu na dodatu vrednostUkida se oporezivanje pruanja usluga bez naknade u poslovne svrhe obveznika (npr zakup poslovnog prostora bez naknade);Ulaganje u tue objekte (poslovni prostor):Nema obaveze zakupca da obrauna PDV na uslugu ulaganja u tu poslovni prostor;Zakupac ima pravo da koristi ulazni PDV po ovom osnovu ali ima obavezu da izvri ispravku odbitka prethodnog PDV ukoliko prestane da ispunjava uslove za odbitak (npr raskid ugovora o zakupu pre isteka roka od 10 godina);Precizira se PDV tretman kursnih razlika valutna klauzula;

 • Zakon o porezu na dodatu vrednostOd 01. januara 2013 godine - sistem naplate;Sistem je mogu za obveznike koji u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili promet vei od 50 miliona dinara i koji su podnosili PDV prijave u propisanom roku;Obaveza plaanja PDV nakon izvrene naplate ili est meseci po izvrenom prometu;Prethodni PDV tek nakon to se plati raun dobavljau;Ne vai za promet dobara i usluga izmeu povezanih pravnih lica;Dodatno angaovanje raunovodstvenih i administrativnih slubi;Dvostruko utvrivanje obaveze i prava na prethodni porez;

 • Zakon o porezu na dohodak graana

  Primanja zaposlenih po osnovu uea u dobiti se sada smatraju drugim prihodima te se shodno tome i oporezuju po stopi od 20% umesto dosadanjih 10%. Ova primanja se sada oporezuju i godinjim porezom na dohodak graana u sluaju da ukupan prihod fizikog lica pree trostruki iznos godinje prosene zarade u Republici Srbiji;Poveava se poreska stopa na prihode od kapitala, na prihode od osiguranja lica i kapitalne dobitke sa 10% na 15%;Prihodi od osiguranja lica nisu oporezivi godinjim porezom na dohodak graana;

 • Zakon o porezu na dohodak graanaUporedna analiza:

  ZaradaUee u dobiti zaposleni v1Uee u dobiti zaposleni v2Neto zarada/honorar100.000100.000100.000Bruto141.314150.602119.048Stopa poreza12% (neoporezivi iznos RSD 7.822)20% (po odbitku 20% trokova)20% (po odbitku 20% trokova)Efektivna stopa poreza12%16%16%Porez16.01924.09619.048Stopa doprinosa35.8% (17.9%+17.9%)22%Doprinosi50.59026.506Ukupan troak poslodavca166.609150.602119.048Fiskalno optereenje na neto isplatu66,61%50.60%19.05%

 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica (nacrt)

  Poreska stopa 15% (umesto dosadanjih 10%);Porez po odbitku 20% i 25% po osnovu nekih prihoda nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (tzv. poreski rajevi);Poveanje iznosa poresko priznatih trokova reklame i propagande na 10% (umesto dosadanjih 5%);Povezana pravna lica za svrhe prikazivanja transfernih cena - 25% udela;Obavezna dokumentacija o transfernim cenama;Rok za podnoenje poreske prijave 6 meseci;Zakon se primenjuje na zavrni raun za 2013. godinu;Akontacija za 2013 godinu -15%.

 • Zakon o raunovodstvu i reviziji (nacrt):

  Zakon o raunovodstvu i Zakon o reviziji (dva posebna zakona)Pravna lica (dva od tri kriterijuma):Mikro (do 10 zaposlenih, prihod do EUR 350.000, imovina do EUR 175.000);Mala (10-50 zaposlenih, prihod do EUR 4.400.000, imovina do EUR 2.200.000);Srednja (50-250 zaposlenih, prihod do EUR 17.500.000, imovina do 8.750.000);Velika (sva pravna lica koja prelaze dva od tri kriterijuma gore navedena);Broj obveznika revizije se smanjuje za 1.500;Mikro pravna lica izuzeta iz obaveze sastavljanja finansijskih izvetaja;Rok za dostavljanje finansijskih izvetaja APR-u pomeren na 30.06.

 • HVALA NA PANJI!Miroslav Pikovnikmiroslav.pikovnik@unija.si

  Oliver Andrunoliver.andrun@unijabg.rs