Click here to load reader

Paragrap Deduktif Lan Induktif

 • View
  92

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of Paragrap Deduktif Lan Induktif

 • Huruf/aksara

  Tembung

  Ukara

  Paragrap/alinea

  Karangan/wacana/karya tulis

 • Ukara baku :ukara ingkang dados dhasaripun paragrap utawi ingkang dados pokokipun paragrapUkara panerang : ukara ingkang njlentrehaken/nerang aken ukara baku supaya maksudipun ukara baku punika saged dipunma ngertos dening tiyang ingkang maos

 • 1. Paragrap deduktif Paragrap ingkang nggadahi ukara baku/utama wonten sisih ngajeng kasusul ukara-ukara panerang/panjlentreh2. Paragrap induktif Paragrap ingkang ukara baku/utamanipun wonten sisih wingking kawiwitan ukara-ukara panerang

 • Paragrap deduktif Paragrap induktif

  Ukara baku.

  Ukara panerang

  Ukara panerang

  .Ukara baku

 • Paragrap deduktifParagrap induktifUmum khususWiyar ciyutSebab akibatAwrat gampilabstrak konkkretKhusus umumCiyut wiyarAkibat sebabGampil awratKongkret abstrak

 • Nggadahi kohesi(nyambung babagan wujudipun(bahasa)/aspek gramaikal. ukara kedah nyawiji jumbuh saking wujudipun/basanipun Titikanipun kawontenan kahesi saged dipunpirsani saking ukara-ukara ingkang migunakaken 1)Tembung panuduh/panunjuk a) panuduh panggenan(iki,iku,kuwi, kae,lsp) b) Panuduh wekdal : saiki, kalawingi, benjang, awan, bengi, lsp 2) Tembung Sesulih/kata ganti orang a)Tembung sesulih utama purusa :aku,kita, b)Tembuh sesulih madya purusa : kowe, c)Tembung sesulih tripurusa: dheweke, 3) Ngambali tembung ingkang dados underaning ide pokokNggadahi koherensi (nyambung babagan suraosing /isi) Sedaya ukara kedah nyawiji sami nyengkuyung topik